Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS HD 8836"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Der påtages intet ansvar for eventuelle skader som følge af: forkert brug og brug til andet formål end angivet reparationer udført hos ikke-autoriserede servicecentre ændring af strømforsyningskablet ændring af maskinkomponenter opbevaring eller brug af maskinen ved temperaturer, der ikke falder ind under betingelserne for brug (mellem 15 C og 45 C) anvendelse af ikke-originale reservedele eller tilbehør. Ovennævnte punkter medfører bortfald af garantien. SIKKERHEDSREGLER Dele under spænding må aldrig komme i kontakt med vand: Fare for kortslutning! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger! Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod dig selv. Udvis forsigtighed, når du rører ved dysen til varmt vand / damp og hold fat om det dertil egnede greb. Fare for forbrænding! Tilsigtet brug Kaffemaskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er forbudt at foretage tekniske ændringer på maskinen og anvende den til andre formål, da dette kan medføre fare! ikke maskinen i brug, hvis strømkablet er defekt. ikke maskinen ved at trække i kablet. Træk ikke stikket ud ved at trække i kablet og rør ikke ved kablet med våde hænder. Undgå, at strømkablet falder frit ned over borde eller skabe. 4 Personsikkerhed Hold altid børn under opsyn for at undgå, at de leger med maskinen. Børn er ikke klar over den fare, der er forbundet med husholdningsapparater. Lad heller ikke børn lege med maskinens emballagemateriale. Fare for forbrænding Undgå at rette damp- og/eller varmt vand-strålen mod dig selv og/eller andre personer. Fare for forbrænding! Brug altid de dertil indrettede håndtag eller greb. Placering - Plads til brug og vedligeholdelse For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor der ikke er fare for, at den vælter eller beskadiges. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene, som vist i figuren.. Når maskinen tændes og slukkes, anbefales det at placere et tomt glas under kaffeudløbet. Opbevar ikke maskinen på steder med en temperatur på under 0 C. Frost kan beskadige maskinen. Anvend ikke maskinen udendørs. Anbring ikke maskinen på meget varme overflader eller i nærheden af åben ild, så legemet ikke smelter eller beskadiges. Opbevaring af maskinen - Rengøring Inden maskinen rengøres skal man slukke for den på ON/OFF-knappen og herefter trykke afbryderkontakten på "0" og trække stikket ud af stikkontakten. Vent, til maskinen er kølet ned. Sænk aldrig maskinen ned i vand! Det er strengt forbudt at foretage ændringer på maskinens indvendige dele. Brug ikke vand, der har ligget i beholderen i nogle dage. Vask beholderen og fyld den med frisk drikkevand. Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid, skal man tømme vandet af i damprøret og omhyggeligt vaske Pannarello'en (hvis monteret). Sluk herefter for maskinen og træk stikket ud af stikkontakten. Opbevar maskinen et tørt sted, der ikke er tilgængeligt for børn. Beskyt maskinen mod støv og snavs. Reparationer / Vedligeholdelse I tilfælde af fejl, defekter eller mistanke om defekter, hvis man har tabt maskinen, skal man straks trække stikket ud af stikkontakten. Tag aldrig en defekt maskine i brug. Det er udelukkende autoriserede servicecentre, der må udføre reparationer på maskinen. I tilfælde af ikke-autoriserede indgreb på maskinen, fralægger fabrikanten sig ethvert ansvar for eventuelle skader. Brandforebyggelse I tilfælde af brand skal man bruge brandslukkere med kulsyre (CO2). Brug ikke vand eller pulverslukkere. 5 Dansk Knap til indstilling af kaffekværn Kaffebønnebeholder Betjeningspanel Låg til kaffebønnebeholder Kaffeudløb Beholder til formalet kaffe Kopbakke Indikator for fuld drypbakke Inspektionslåge Kaffeenhed Skuffe til kafferester Beskyttelse af udløbsrør Udløbsrør til varmt vand/damp Afbryderkontakt Drypbakke Test af vandets hårdhed Vandbeholder Smørefedt til kaffeenhed Doseringsenhed til formalet kaffe Strømkabel LCD-display Acqua Intenza vandfilter ON/OFF-knap "Aroma" vælgerknap Formalet kaffe Knap til kort kaffe Knap til lang kaffe Vælgerknap til kaffe / varmt vand / damp. 6 INSTALLATION For din egen og andres sikkerheds skyld skal alle anvisninger i kapitlet "Sikkerhedsregler" overholdes nøje. Tag vandbeholderen af. Skyl den og fyld den med frisk vand. Undgå at overstige niveauet (MAX), som er angivet på selve beholderen. Sæt beholderen på plads igen. Vandbeholderen skal altid og kun fyldes med frisk vand uden brus. Varmt vand og andre væsker kan beskadige beholderen og/ eller maskinen. Sæt ikke maskinen i funktion uden vand. Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen. Emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Klargøring Tag låget til kaffebeholderen og drypbakken med rist ud af emballagen. Tag herefter kaffemaskinen ud af emballagen og anbring den et passende sted, som beskrevet i afsnittet om sikkerhedsreglerne. Sæt drypbakken med risten på maskinen, og sørg for, at bakken skubbes helt på plads. Sæt låget til kaffebeholderen på. Bemærk: Sæt først stikket i stikkontakten, når det er anvist, og kontroller, at afbryderkontakten er placeret på "0". Vigtigt: Det er vigtigt at læse afsnittet "Meddelelser på LCD-displayet" med beskrivelse af alle meddelelser, som maskinen giver til brugeren på LCD-displayet på betjeningspanelet. Tag ALDRIG drypbakken af, når maskinen er tændt. Vent et par minutter efter maskinen er blevet tændt og/eller slukket, idet maskinen udfører en skylle/selvrensecyklus (se afsnittet "Skylle/selvrensecyklus"). Tag låget til kaffebeholderen af. Bemærk: Beholderen kan være udstyret med forskellige sikkerhedssystemer, alt efter reglerne i det land, hvor maskinen tages i brug.

3 Hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Formalet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen. Sæt låget til kaffebeholderen på igen. Sæt stikket i kontakten bag på maskinen. Sæt stikket i den anden ende af kablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 7 Dansk Flyt afbryderkontakten på "I" for at kunne tænde maskinen. Fyldning af vandkredsløb For at fylde kredsløbet skal man sætte en beholder under damprøret (Pannarello'en, hvis monteret). Displayet viser ikonet ON/OFF. Sort Kontroller, at vælgerknappen er i position " ". Drej om nødvendigt knappen i den viste position. For at tænde maskinen skal man blot trykke på ON/OFF-knappen. Drej vælgerknappen i urets retning indtil punktet " ". Maskinen fylder nu automatisk kredsløbet og lader en foruddefineret mængde vand løbe ud igennem Pannarello'en og viser fyldningen ved hjælp af bjælken under symbolet. Efter fyldning af vandkredsløbet viser displayet symbolet i figuren, som betyder, at man skal dreje vælgerknappen tilbage i midterste position " ". Rød Displayet signalerer, at det er nødvendigt at fylde vandkredsløbet. Rød På displayet vises herefter symbolet for opvarmning af maskinen, som vist i figuren. Orange Bemærk: Inden maskinen tages i brug første gang, efter længerevarende inaktivitet, skal vandkredsløbet fyldes. Efter endt opvarmning udfører maskinen en skylning af de indvendige kredsløb. I denne fase vises symbolet, som vist i figuren. Orange Grøn Herefter viser displayet følgende symbol. Maskinen er nu klar til tilberedning af kaffe. For udløb af kaffe, varmt vand eller damp og korrekt brug af maskinen skal man nøje følge nedenstående anvisninger. Hvis maskinen tages i brug for første gang eller ikke har været anvendt i længere tid, skal man følge fremgangsmåde beskrevet i det følgende afsnit. 8 Maskinen tages i brug for første gang eller har ikke været i brug i længere tid. Disse simple handlinger sikrer brygning af en perfekt kaffe hver gang. 1 Sæt en passende beholder under kaffeudløbet. Rød Grøn På displayet vises følgende symbol. 9 Lad vandet løbe ud, indtil der gives signal for mangel på vand, og drej herefter vælgerknappen imod urets retning indtil positionen " ". 10 Fyld herefter beholderen med vand igen. Herefter kan man tilberede kaffe, som beskrevet i de efterfølgende afsnit. 2 Inden man gør noget, skal man først sikre sig, at displayet viser følgende symbol. Grøn 3 Vælg funktionen for udløb af formalet kaffe ved at trykke en eller flere gange på knappen " ". Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. Skylle/selvrensecyklus På displayet vises symbolet. Med denne cyklus skylles de indvendige kaffekredsløb med frisk vand. Skylningen udføres på følgende måde: Ved start af maskinen (med kold kedel) Efter at have fyldt kredsløbet (med kold kedel) Under klargøring af Stand-by funktion (efter brygning af en kop kaffe) Under slukningsfasen efter at have trykket på ON/OFF-knappen (efter brygning af en kop kaffe). Der løber en lille mængde vand ud, som skyller og opvarmer alle komponenter. I denne fase vises symbolet knappen " " for at bekræfte. Orange På denne måde programmeres maskinen til at advare brugeren, når filtret skal skiftes. Orange Bemærk: Når et "Intenza" filter skal udskiftes med et nyt, skal funktionen nulstilles. Udskift filtret, som beskrevet tidligere. Åbn programmeringsmenuen i det viste vindue og vælg indstillingen "RESET" og tryk på knappen " ". Nu er maskinen programmeret til at håndtere det nye filter. Indstilling af kaffekværn Bemærk: Hvis filtret allerede er installeret, og hvis man vil fjerne det uden at udskifte det, skal man vælge indstillingen "OFF" og trykke på knappen " ". Tryk på ON/OFF-knappen for at afslutte og få vist siden for Stand-by funktion. Sort Orange Vær opmærksom! Knappen til indstilling af kaffekværnen inden i kaffebeholderen må kun drejes, når kaffekværnen er t&uger. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene, som vist i figuren. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper. Valget skal udføres inden valg af kaffe. På den måde bestemmes intensiteten alt efter smag og behag. Efter valg af "stærk aroma " vælges funktionen for brygning af kaffe med formalet kaffe. Valget vises med symbolet ved siden af. Grøn Dansk For brug af denne funktion, se det pågældende afsnit. Med kaffebønner For brygning af kaffe skal man trykke og slippe: knappen " " for at vælge den ønskede aroma. knappen " " for brygning af en espressokaffe knappen " " for en lang kaffe. Herefter starter selve udløbscyklussen: For brygning af en kop kaffe trykkes kun én gang på knappen. Displayet viser symbolet. For brygning af 2 kopper kaffe trykkes kun 2 gange på knappen. Løft låget til beholderen med formalet kaffe. Hæld 1 mål af formalet kaffe i beholderen. Brug den medfølgende måleske. Luk låget. Vær opmærksom: Fyld kun beholderen med formalet kaffe. Herefter starter selve udløbscyklussen. for forbrænding. Udløbsrøret til varmt vand kan blive meget varmt. Undgå at røre ved det med hænderne. for forbrænding! kan blive meget varmt. Undgå at røre ved det med hænderne. indtil opvarmningsfasen er afsluttet for at få varmt vand til at løbe ud af Pannarello'en. Maskinen skal først varmes op, og i denne fase vises følgende symbol. Orange Samme fremgangsmåde kan anvendes til at opvarme drikkevarer. Efter brug af damprøret (Pannarello'en, hvis monteret) skal det rengøres som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".

4 Efter brug af damp til tilberedning kan man straks fortsætte med brygning af kaffe eller brug af damprøret. Hvis vælgerknappen efterlades i midterposition " ", indstilles maskinen automatisk på en temperatur for brygning af kaffe for at undgå unødvendig spild af energi. Efter opvarmning af mælk skal man dagligt afmontere den udvendige del af Pannarello'en (hvis monteret) og vaske den i frisk drikkevand. Rengør damprøret mindst én gang ugentligt. Damprøret rengøres på følgende måde: - tag den udvendige del af Pannarello'en (for korrekt rengøring) - træk den øverste del af Pannarello'en af damprøret - vask den øverste del af Pannarello'en i frisk drikkevand - vask damprøret med en fugtig klud og fjern eventuelle rester af mælk - sæt den øverste del tilbage i damprøret (sørg for, at den er sat korrekt i). Monter den udvendige del af Pannarello'en. Det anbefales at rengøre vandbeholderen dagligt: - Tag det hvide filter i beholderen ud og skyl det under løbende vand. - Sæt det hvide filter på plads igen ved at trykke let på det samtidig med at det drejes en smule. - Fyld beholderen med frisk drikkevand. Man skal dagligt tømme og vaske drypbakken. Det samme skal gøres, når flydeanordningen løfter sig. RENGØRING OG VEDLI GEHOLDELSE Almindelig rengøring Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester. Anden vedligeholdelse og rengøring af maskinen skal ske ved kold maskine, der er frakoblet strømforsyningen. Sænk aldrig maskinen ned i vand. De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Undgå brug af skarpe genstande eller aggressive kemiske produkter (opløsningsmidler) til rengøring. Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller almindelig ovn. Efter tilberedning af drikkevarer med mælk skal man lade varmt vand løbe ud af damprøret (Pannarello'en, hvis monteret) for en effektiv rengøring. Rengør én gang ugentligt bakkens sæde igennem åbningerne i maskinens bund. 16 Kaffeenhed Kaffeenheden skal rengøres hver gang kaffebønnebeholderen fyldes, og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. Sluk maskinen ved at trykke på afbryderen og trække stikket ud af stikkontakten. Tag beholderen til kafferester ud. Åbn inspektionslågen. Tag kaffeenheden ud ved at gribe fat om håndtaget og trykke på knappen «PUSH». Kaffeenheden må kun vaskes i lunken vand uden opvaskemiddel. Brug kun den medfølgende smørefedt til smøring af enhedens skinner. Fordel fedtet jævnt på de to sideskinner. Vask kaffeenheden med lunken vand og vask det øverste filter grundigt. Vask og tør omhyggeligt alle kaffeenhedens dele. Rengør omhyggeligt maskinens indvendige rum. Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen "PUSH". Sæt beholderen til kafferester på plads. Luk inspektionslågen. Kontroller, at de to referencemærker passer. Kontroller, at grebet er i kontakt med kaffeenhedens bund. Tryk på knappen "PUSH" for at sikre, at kaffeenheden er placeret korrekt. 17 Dansk Smør kaffeenheden efter brygning af ca. 500 kopper kaffe. Smørefedt til kaffeenheden kan købes hos de autoriserede servicecentre. AFKALKNING Det er naturligt, at der dannes kalk under brug af apparatet. Behovet for afkalkning vises på displayet: Tryk på knappen " " for at bekræfte valg af afkalkningscyklussen. opmærksom! skal have en kapacitet på mindst 1 liter. Tænd maskinen på ON/OFF-knappen. Vent, indtil maskinen har udført skylning og opvarmning. Vær opmærksom! Tryk og hold knappen " " nede i 5 sekunder. beholderen omhyggeligt og fyld den med frisk drikkevand. Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af væsken, der løber ud af maskinen, og placer den under damprøret. Når man sætter den fyldte vandbeholder i maskinen, vises symbolet her ved siden af. Drej vælgerknappen i urets retning indtil punktet " ". Nu udfører maskinen opvarmningsog skyllecyklussen for at gøre klar til brygning af kaffe. Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af væsken, der løber ud af maskinen. Afkalkningsmidlet skal bortskaffes i henhold til anvisningerne fra fabrikanten og/eller de gældende regler i landet, hvor maskinen er i brug. Efter at have udført afkalkningscyklussen skal man vaske kaffeenheden, som beskrevet i afsnittet "Kaffeenhed" i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse". Monter den udvendige del af Pannarello'en. Rød Nu påbegynder maskinen skyllecyklussen. Rød Når vandet i beholderen er brugt op, vises symbolet her ved siden af. Det angiver, at man skal flytte vælgerknappen i position " ". Rød Rød Symbolet angiver, at beholderen skal skylles og fyldes igen. Skyl beholderen omhyggeligt og fyld den med frisk drikkevand. Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af væsken, der løber ud af maskinen, og placer den under damprøret. 19 Dansk Når man sætter den fyldte vandbeholder i maskinen, skal man dreje vælgerknappen i urets retning indtil punktet " ". Lad alt vandet løbe ud af beholdere, som beskrevet tidligere. Fyld herefter beholderen igen. PROGRAMMERING Brugeren kan ændre nogle af maskinens funktionsparametre efter behov. Programmeringskommandoer Det er muligt at foretage ændringer på alle skærmbillederne: Orange Åbn "menuen" Man kan kun åbne programmeringsmenuen, når maskinen er i "Stand-by". Tryk på ON/OFF-knappen for at bringe maskinen i Stand-by funktion. - Med knapperne " " og " " kan man ændre funktionens værdi til en af de værdier, der vises på siden.

5 Sort Når maskinen er i Stand-by, skal man trykke på knappen " "for at åbne programmeringen. - Med knappen " " kan man bladre i funktionerne og gemme ændringerne. Den første side, der vises, er følgende. Bemærk: Ændringerne kan kun gemmes, hvis en værdi er blevet ændret. Når den eksisterende værdi ændres, vises teksten "OK". Orange Orange - Med knappen "ON/OFF" kan man afslutte ændringen eller programmeringen. Afslutning af programmering Tryk på ON/OFF-knappen for at afslutte programmeringen og få vist siden for Stand-by funktion. Bemærk: Maskinen afslutter programmeringen, hvis brugeren ikke foretager sig noget i 30 sekunder. Indstillinger, der er blevet ændret men ikke bekræftet, gemmes ikke. Sort 20 Funktioner KAFFETEMPERATUR Denne funktion gør det muligt at indstille temperaturen på kaffen, der brygges. Orange Eksempler på programmering I eksemplet vil vi gerne vise, hvordan man programmerer kontrasten på displayet. For ændring af andre funktioner skal man benytte samme fremgangsmåde. Bring maskinen i Stand-by funktion. Dansk TIMER (STAND-BY) Denne funktion gør det muligt at indstille tiden, inden maskinen går i Stand-by efter brygning af sidste kop kaffe. Orange Sort Når maskinen er i Stand-by, skal man trykke på knappen " "for at åbne programmeringen. KONTRAST Denne funktion gør det muligt at indstille kontrasten på displayet for tydeligere visning af meddelelser. Orange Orange Den første side vises. Orange VANDETS HÅRDHED Denne funktion gør det muligt at indstille vandets hårdhed for en bedre vedligeholdelse af maskinen. = meget blødt vand = blødt vand = hårdt vand = meget hårdt vand For yderligere oplysninger, se afsnittet "Måling af vandets hårdhed". Tryk på knappen " " indstil menupunktet "KONTRAST" vises. Orange Tryk på knappen " øge kontrasten. Orange " 1 (en) gang for at Tryk på knappen " " for at bekræfte. Orange Orange "INTENZA" VANDFILTER Denne funktion gør det muligt at indstille parametrene for "Intenza" vandfiltret. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet om håndtering af filtret. Tryk på knappen "ON/OFF" for at afslutte programmeringen. Nu er funktionen programmeret og vil være aktiv, når maskinen tændes næste gang. Sort FABRIKSINDSTILLINGER Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. Orange 21 BETJENINGSPANELETS DISPLAY Statussignaleringer Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af kaffebønner og udløb af varmt vand. Grøn Orange Meddelelsessignaleringer Maskinen varmer op til tilberedning af kaffe og udløb af varmt vand og damp. Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af formalet kaffe. Grøn Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, indtil maskinen har udført skylningen. Orange Maskinens dampfunktion er i brug. Maskinen skal afkalkes. Grøn Orange Maskinen udsender varmt vand. Kaffeenheden er ved at gøre klar til reset af maskinen. Grøn Orange Maskinen er ved at brygge 1 espresso. Fyld beholderen med kaffebønner og genstart bryggecyklussen. Grøn Orange Maskinen er ved at brygge 1 lang kaffe. Intenza-filtret skal udskiftes med et nyt filter. Denne meddelelse vises kun, hvis funktionen aktiveres ved hjælp af programmeringsfunktionen. Grøn Orange Maskinen er ved at brygge 2 espressoer. Grøn Alarmen deaktiveres kun, hvis man udfører "RESET" ved hjælp af programmeringsfunktionen. Maskinen er ved at brygge 2 lange kopper kaffe. Grøn Orange Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges. Grøn 22 Alarmsignaleringer Drej grebet til varmt vand / damphanen i korrekt position. Startskærmbillede for afkalkningscyklus. Tryk på "ESC" for at afslutte. Rød Rød Luk inspektionslågen. Åbn hanen for at udføre den angivne proces. Rød Rød Der mangler kaffebønner i kaffebeholderen. Rød Efter at have fyldt beholderen kan man genstarte cyklussen. Rød Afkalkningscyklus i gang. Sluk og tænd maskinen igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Rød Hvis maskinen IKKE starter, skal man kontakte servicecentret. Rød Afkalkningscyklus udført. Tryk på knappen " for at afslutte cyklussen. " Kaffeenheden skal sættes i maskinen. Fyld beholderen med vand. Rød Rød Problemer med vandkredsløbet. Rød Sæt beholderen til kafferester på plads. Rød Tøm beholderen til kafferester og væskeopsamlingsbakken. er ikke varm nok. Kopperne er kolde. Der kommer hverken varmt vand eller Røret er tilstoppet. damp ud. Kaffen er ikke cremet. kan ikke tages ud. Opvarm kopperne med varmt vand. Rengør damprøret med en nål. (hvis monteret) er snavset. Rengør Pannarello'en. som beskrevet i afsnittet "Indstilling af kaffekværn". Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Afkalk maskinen. Kaffeenheden sidder ikke korrekt. Skuffe til kafferester isat. Maskinen kværner kaffen, men kaffen løber ikke ud. (Se bemærkning) Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Der mangler vand. Ekstraordinært tilfælde, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Udløbet er snavset. Ekstraordinært tilfælde, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffen er for fin. Kaffen er for tynd. (Se bemærkning) Kaffen løber ud meget langsomt. (Se bemærkning) Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Kaffen løber ud ved siden af udløbet. Udløbet er tilstoppet. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Udløbsenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Tag skuffen til kafferester ud, inden udløbsenheden tages ud. Fyld vandbeholderen og kredsløbet (afsnittet "Inden maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (afsnittet "Kaffeenhed").

6 udløbet. kaffeenheden (afsnittet "Kaffeenhed"). Rengør udløbet og udløbshullerne. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering, som beskrevet i afsnittet "Saeco Adapting System". Hvis fejlen ikke findes i ovennævnte tabel eller hvis problemet ikke kan løses, rettes henvendelse til servicecentret. 24 TEKNISKE DATA Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika. Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning..... Se typeskiltet på indersiden af lågen Materiale maskinlegeme..... Termoplast/Metal Mål (l x a x p) (mm) x 315 x 415 Vægt.

7 kg Kabellængde..1,2 m Betjeningspanel På maskinens front Pannarello (kun til stede på nogle modeller)..... Specialudstyr til cappuccino Vandbeholder ,2 liter - Kan tages ud Kapacitet kaffebeholder (g).

8 260 Kapacitet beholder til kafferester... 8 Pumpetryk.. 15 bar Kedel

9 Powered by TCPDF ( Rustfrit stål Sikkerhedsanordninger Termosikring Dansk BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder kravene i EF-direktiv 2002/96/EF. EF- OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ÅR 09 EF 2006/95, EF 2004/108. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, Gaggio Montano (Bo) - Italy erklærer under eget ansvar, at produktet: AUTOMATISK KAFFEMASKINE SUP 037DR som denne erklæring refererer til, er i overensstemmelse med følgende standarder: Sikkerhed i husholdningsapparater og elektriske apparater - Grundlæggende krav EN (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008) Sikkerhed i husholdningsapparater og elektriske apparater - Del 2-15 Specielle krav vedrørende apparater til opvarmning af væsker EN (2002) + A1(2005) + A2 (2008). Sikkerhed i husholdningsapparater og lignende. Elektromagnetiske felter Metoder til vurdering og målinger - EN (2008). Sikkerhed i husholdningsapparater og elektriske apparater - Del 2-14 Specielle krav vedrørende kværne og kaffemøller EN (2006) + A1 (2008). Begrænsninger og målemetoder for radiostøj, der er karakteristisk for apparater med elektrisk motor og termiske apparater til brug i hjemmet eller lignende, elektriske instrumenter og lignende elektriske apparaturer - EN (2006). Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3. Grænseværdier - Sektion 2 : Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug 16A per fase) - EN (2006) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3. Grænseværdier - Sektion 3 : Begrænsning af spændingsfluktuationer og flimmer i lavspændingsforsyninger fra udstyr med mærkestrøm 16A. EN (1995) + corr.(1997) + A1(2001) + A2 (2005). Krav for immunitet for husholdningsapparater, instrumenter og lignende apparater. - Produktfamiliestandard - EN (1997) + A1 (2001). iht. bestemmelser i direktiverne: EF 2006/95, EF 2004/108 Gaggio Montano li, 28/04/2009 Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på nærmeste affaldscenter for genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, bidrager man til at forhindre negative følger for miljø og sundhed, som kan opstå, hvis produktet ikke bortskaffes korrekt. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, skal man kontakte de lokale myndigheder, den offentlige rennovation eller forhandleren, hvor man har købt produktet. R & D Manager Ing. Andrea Castellani 25.

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere