fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse"

Transkript

1 fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

2 INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig opsigelse 11 Gode råd om at udarbejde en opsigelse 12 Udgivet af Dansk Erhverv 1. udgave 1. oplag, august 2016

3 Gode råd om opsigelse Mange virksomheder oplever at skulle opsige en eller flere medarbejdere, enten fordi virksomhedens forhold gør det nødvendigt, eller fordi medarbejderens indsats eller adfærd ikke lever op til forventningerne. Når en medarbejder skal opsiges, er der en række forhold, som er vigtige at forholde sig til, forud for opsigelsen. Dels findes der en række formelle regler om opsigelsen og om medarbejderens vilkår i opsigelsesperioden. Dels gælder der særlige regler for, hvornår en virksomhed sagligt kan opsige en medarbejder. Disse forhold er beskrevet i denne Gode Råd Om. Pjecen beskriver ikke opsigelse af medarbejdere, der kan være særligt beskyttede som fx gravide eller barslende, medarbejdere med et handicap, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter mv., ligesom bortvisning af medarbejdere heller ikke vil blive berørt. Dansk Erhverv anbefaler, at vores medlemmer kontakter os for rådgivning før en opsigelse. Opsigelser er ofte er så konkrete, at generelle anvisninger ikke kan anvendes. Opsigelsesvarsler En medarbejder kan opsiges med det opsigelsesvarsel, der gælder mellem parterne. Opsigelsesvarslets længde afhænger blandt andet af, om medarbejderen er funktionæransat eller ej, og om medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst. Overenskomst Ikke overenskomst Ikke funktionær Se overenskomsten Se ansættelseskontrakten Funktionær Se overenskomsten Se funktionærloven Opsigelse / Dansk Erhverv 3

4 Hvis medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst, vil det som udgangspunkt være opsigelsesvarslerne i denne overenskomst, der gælder. Selvom en medarbejder er omfattet af en kollektiv overenskomst eller af funktionærloven, kan medarbejderen ved aftale være tillagt et længere opsigelsesvarsel end det, der normalt gælder. Funktionærlovens opsigelsesvarsler er som følger: Varsel på: Afgives inden udløbet af: 14 dage 2 1/2 måned (hvis prøvetid er aftalt) 1 måned 5 måneder 3 måneder 2 år og 9 måneder 4 måneder 5 år og 8 måneder 5 måneder 8 år og 7 måneder 6 måneder Herefter Ved opsigelse efter funktionærloven skal fratrædelse altid ske til udgangen af en måned, medmindre der er tale om opsigelse i prøvetiden, se nedenfor. En opsigelse har virkning fra den er kommet frem til medarbejderen. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre bevis for, at opsigelsen er kommet frem i tide, fx ved udgangen af en given måned. For at sikre dette, anbefaler Dansk Erhverv at lade medarbejderen kvittere personligt for modtagelse af opsigelsen, eller alternativt at sende opsigelsen med en såkaldt afleveringsattest. En funktionær kan opsige sit ansættelsesforhold med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre opsigelse sker i en aftalt prøvetid, se nedenfor. Prøvetid Efter funktionærloven kan der aftales prøvetid i ansættelsesforholdets første 3 måneder. I denne periode kan virksomheden opsige medarbejderen med et varsel på mindst 14 dage. 4 Dansk Erhverv / Opsigelse

5 Medarbejderen kan opsige ansættelsesforholdet med 1 dags varsel, medmindre der er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage (kalenderdage). Det er vigtigt at være opmærksom på, at opsigelse i prøveperioden skal ske senest ved 2½ måneds ansættelse. Det skyldes, at opsigelsesvarslet på 14 dage skal kunne rummes i prøveperioden på 3 måneder. Overskrides denne frist, vil medarbejderen have ret til et opsigelsesvarsel på mindst 1 måned. Reglerne om prøvetid gælder kun, hvis prøvetid er aftalt i ansættelseskontrakten. Tidsbegrænset og midlertidig ansættelse af funktionærer Et tidsbegrænset ansættelsesforhold ophører automatisk på det tidspunkt, hvor tidsbegrænsningen ophører. Ansættelsesforholdet skal derfor ikke opsiges, medmindre virksomheden ønsker, at medarbejderen fratræder før tidsbegrænsningens udløb. Et aftalt midlertidigt ansættelsesforhold (op til 1 måneds varighed) kan opsiges af begge parter med dags varsel, jf. funktionærlovens 2, stk. 4. Funktionærlovens 120-dages-regel Efter 120-dages reglen kan en medarbejder opsiges med et forkortet opsigelsesvarsel på 1 måned, hvis medarbejderen har fået løn under sygdom i 120 dage inden for en periode på 12 måneder. Reglen gælder, uanset hvor længe medarbejderen har været ansat. 120-dages-reglen gælder kun, hvis reglen er aftalt skriftligt i ansættelseskontrakten. Opsigelse efter 120-dages-reglen skal ske umiddelbart efter udløbet af de 120- sygedage, og normalt senest cirka en uge efter den 120. sygedag. Opsigelsen skal afgives, mens medarbejderen stadig er syg. Ved optælling af de 120-sygedage medregnes alle kalenderdage, herunder også arbejdsfri dage, lørdage og søn- og helligdage, hvis funktionæren er syg på begge sider af de pågældende dage. Delvis sygdom medregnes med den faktiske fraværstid. Opsigelse / Dansk Erhverv 5

6 EKSEMPEL: På en arbejdsdag med planlagt effektiv arbejdstid på 8 timer, vil den medarbejder, der går syg hjem efter 6 timers effektiv arbejde den pågældende dag, være syg i 0,25 dag (2 timer / 8 timer). Ved delvis sygdom over en længere periode, kan optællingen give problemer i forhold til weekender og arbejdsfri dage. Dansk Erhverv anbefaler vores medlemmer at kontakte os for rådgivning i den forbindelse. Graviditetsbetinget sygefravær kan ikke indgå i beregningen af de 120 dage. Sygdom som følge af handicap kan i nogle tilfælde indgå i beregningen af de 120 sygedage. Kontakt evt. Dansk Erhverv for yderligere rådgivning. En opsigelse efter 120-dages-reglen vil normalt være saglig begrundet, sådan at medarbejderen som klart udgangspunkt ikke kan kræve godtgørelse for usaglig opsigelse. Skriftlige opsigelser Det er ikke et krav, at en opsigelse er skriftlig. Af bevismæssige årsager anbefaler Dansk Erhverv dog, at opsigelser bekræftes skriftligt. Funktionærer har krav på en skriftlig begrundelse for opsigelsen, hvis de beder om det. Ikke-funktionærer omfattet af en kollektiv overenskomst under DA/LO-området, har krav på en begrundelse, hvis de beder om det, og hvis de på opsigelsestidspunktet har mindst 9 måneders anciennitet. Opsigelsesperioden En opsigelsesperiode skal i udgangspunktet forløbe på samme måde som selve ansættelsen. Det betyder, at medarbejderen skal udføre sit sædvanlige arbejde 6 Dansk Erhverv / Opsigelse

7 i opsigelsesperioden, og at medarbejderen tilsvarende vil have ret til den aftalte løn. Suspension og fritstilling Hvis virksomheden ikke ønsker medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden, kan virksomheden enten suspendere eller fritstille medarbejderen. Det er alene virksomhedens beslutning, om en medarbejdere skal suspenderes eller fritstilles. Som suspenderet skal medarbejderen stå til rådighed for virksomheden, og kan indkaldes på arbejde med dags varsel. En suspenderet medarbejder har ret til sin sædvanlige løn. Som fritstillet skal medarbejderen ikke stå til rådighed for virksomheden, og medarbejderen har ret til at tage andet arbejde, dog ikke i en konkurrerende virksomhed. En fritstillet medarbejder har ret til fuld løn i den måned, hvor medarbejderen fritstilles samt i de efterfølgende 3 måneder (den såkaldte minimalerstatningsperiode ), forudsat at medarbejderens opsigelsesvarsel udgør mindst 3 måneder. Det gælder uanset om medarbejderen har fået andet arbejde i minimalerstatningsperioden. Herefter kan virksomheden modregne medarbejderens indtægt fra andet arbejde i medarbejderens løn fra virksomheden. En fritstillet medarbejder har pligt til at begrænse det tab, som virksomheden har til medarbejderens lønudgift i opsigelsesperioden. Medarbejderen skal derfor være aktiv jobsøgende i opsigelsesperioden og skal acceptere relevante jobtilbud. Medarbejderen har kun krav på løn efter minimalerstatningsperioden, hvis medarbejderen har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Ferie og feriefridage i en opsigelsesperiode En virksomhed kan pålægge en opsagt medarbejder at afvikle ferie i opsigelsesperioden, hvis ferielovens varsler for ferie overholdes. Det betyder, at både ferievarslet og ferien skal kunne rummes i opsigelsesperioden. Efter ferieloven skal hovedferie (3 ugers ferie) varsles med 3 måneder, og restferie (2 ugers ferie) med 1 måned. Et varsel efter ferieloven regnes fra den dato varslet gives. Opsigelse / Dansk Erhverv 7

8 EKSEMPEL: En medarbejder opsiges den 31. maj 2016 med 3 måneders varsel til fratrædelse ved udgangen af august måned Medarbejderen kan pålægges at holde restferie med 2 uger, men ingen hovedferie. Hvis medarbejderen i stedet opsiges den 3. maj 2016 til fratrædelse ved udgangen af august måned 2016, kan medarbejderen pålægges at holde både rest- og hovedferie. En medarbejder, der er fritstillet, behøver ikke et særskilt ferievarsel for at skulle afholde ferie. Det skyldes, at en fritstilling i sig selv anses som et varsel om, at medarbejderen skal holde ferie i vidst mulig omfang. Ferie, der kun kan placeres uden for minimalerstatningsperioden, kan medarbejderen som udgangspunkt kun anses for at have afholdt, hvis medarbejderen har en såkaldt arbejdsfri periode. Hvis medarbejderen i fritstillingsperioden har tiltrådt nyt arbejde, som forhindrer medarbejderen i at holde sin ferie, kan ferien som udgangspunkt ikke anses som afholdt. Om en virksomhed kan pålægge en medarbejder at holde feriefridage i en opsigelsesperiode, afhænger af overenskomstens ordlyd, eller hvad der måtte være aftalt i ansættelseskontrakten. Nogle, men ikke alle, kollektive overenskomster indeholder en bestemmelse om, at medarbejdere, der opsiges, ikke kan pålægges at afholde feriefridage i opsigelsesperioden. Er ansættelsesforholdet ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, er det afgørende, hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten, eller hvad der fremgår af en evt. personalehåndbog. Jobsøgning i opsigelsesperioden Opsagte funktionærer har ret til at bruge noget af deres arbejdstid på at søge andet arbejde, herunder på at gå til jobsamtaler. Jobsamtaler skal dog i videst mulig omfang placeres på tidspunkter, der er til mindst mulig gene for virksomheden. 8 Dansk Erhverv / Opsigelse

9 Fratrædelsesgodtgørelse Funktionærer, der opsiges af virksomheden, og som på fratrædelsestidspunktet har mindst 12 eller 17 års anciennitet, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen skal betales, uanset om medarbejderen efter sin fratrædelse overgår til pension eller vælger at fortsætte erhvervsaktiv. Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes af samtlige lønandele og behandles skattemæssigt gunstigt efter ligningslovens 7U, hvor efter der ikke skal betales am-bidrag og a-skat af de først udbetalte kr. Der beregnes ikke feriepenge af godtgørelsen. Lederaftalen Ledere omfattet af Lederaftalen mellem DA og Lederne har desuden ret til en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn, hvis lederen på opsigelsestidspunktet har været ansat som leder i mindst 10 år, og er fyldt 50 år. Hvis lederen ved fratrædelsen er fyldt 65 år, bortfalder retten til godtgørelsen. Krav om saglighed En opsigelse skal kunne begrundes sagligt i enten virksomhedens eller medarbejderens forhold. Kan opsigelsen ikke begrundes ud fra saglig hensyn, kan virksomheden risikere at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen, enten efter fx funktionærloven eller efter Hovedaftalen mellem DA og LO. Medarbejdere omfattet af Hovedaftalen mellem DA og LO kan først kræve godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis de på opsigelsestidspunktet har mindst 9 måneders anciennitet. For funktionærer er kravet 1 års anciennitet, medmindre funktionæren også er omfattet af Hovedaftalen mellem DA og LO. I så fald er kravet 9 måneders anciennitet. Opsigelse / Dansk Erhverv 9

10 Opsigelse på grund af medarbejderens forhold Ønsker virksomheden at opsige en medarbejder på grund af dennes egne forhold, som for eksempel utilfredsstillende arbejdsindsats, manglende efterlevelse af fastsatte mødetider, samarbejdsvanskeligheder mv., skal medarbejderen i mange situationer have en advarsel forinden. Formålet med advarslen er at give medarbejderen en chance for at rette op på de forhold, som arbejdsgiveren ikke er tilfreds med, samt at gøre opmærksom på, at det kan få konsekvenser for ansættelsen, hvis medarbejderen ikke efterlever advarslen. ADVARSEL En advarsel skal indeholde en klar besked om de forhold, som arbejdsgiveren ikke kan acceptere, samt en konsekvens for hvad der vil ske, hvis ikke medarbejderen retter for sig, fx opsigelse eller bortvisning. Af bevismæssige årsager anbefaler Dansk Erhverv, at advarsler gives skriftligt, og at medarbejderen kvitterer for modtagelsen. Hvis en medarbejder, efter at have modtaget en advarsel, ikke i det væsentlige retter for sig, vil medarbejderen efter en konkret vurdering sagligt kunne enten opsiges eller bortvises. Der er ingen specifikke regler for, hvornår en advarsel bliver forældet, men jo mere alvorlig forholdet er, desto længere virkning kan advarslen have. Opsigelse på grund af virksomhedens forhold Ønsker virksomheden at opsige en medarbejder på grund af virksomhedens forhold, vil opsigelsen som udgangspunkt være saglig begrundet, hvis virksomheden kan dokumentere det forhold, der ligger til grund for opsigelsen, fx behovet for nedskæring, lønbesparelse, omstrukturering mv. Kan virksomheden dokumentere et driftsmæssigt behov for at opsige et antal medarbejdere, vil det som udgangspunkt være overladt til virksomhedens frie skøn at afgøre, hvilke medarbejdere, der bedst kan undværes. 10 Dansk Erhverv / Opsigelse

11 Det frie skøn skal dog foretages på baggrund af saglig kriterier, herunder blandt andet medarbejderens faglig og personlige kvalifikationer. Også medarbejderens anciennitet i virksomheden, vil normalt indgå som et moment i det frie skøn. Ved vurdering af, hvem der bedst kan undværes, er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle medarbejdere kan være særligt beskyttede, og derfor ikke uden en nærmere vurdering kan opsiges sagligt. Særlig beskyttede medarbejdere er blandt andre: Medarbejdere med over 25 års anciennitet på DA-LO overenskomstområdet Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Gravide og barslende medarbejdere Medarbejdere med et handicap Endelig må virksomheden i valget af, hvem der bedst kan undværes, ikke lægge vægt på blandt andet medarbejdernes race, hudfarve, religion/tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, national/etnisk oprindelse mv. Det er vigtigt, at den begrundelse virksomheden giver for en given opsigelse, er reel. Hvis en opsigelse er begrundet i fx besparelser, kan det være vanskeligt efterfølgende at ansætte nye medarbejdere, herunder indkalde vikarer eller lade deltidsmedarbejdere udføre ekstraarbejde / overarbejde i videre omfang, medmindre der efter opsigelsen er opstået en ny situation i virksomheden, der konkret kan begrunde ny-ansættelser. Godtgørelse for usaglig opsigelse Hvis en medarbejder er opsagt uden en saglig begrundelse, kan medarbejderen kræve en godtgørelse efter fx funktionærloven eller Hovedaftalen mellem DA og LO. Godtgørelsen vil typisk blive fastsat ud fra medarbejderens anciennitet og grovheden af opsigelsen. Efter funktionærlovens 2b udgør en godtgørelse som udgangspunkt et beløb svarende til halvdelen af funktionærens løn i opsigelsesperioden. Er funktionæren fyldt 30 år, kan godtgørelsen udgøre indtil 3 måneders løn. Såfremt funktionæren har været uafbrudt beskæftiget som funktionær i virksomheden i 10 eller 15 år, kan godtgørelsen udgøre indtil henholdsvis 4 eller 6 måneders løn. Opsigelse / Dansk Erhverv 11

12 I praksis vil en godtgørelse normalt blive udmålt til et beløb på mellem 1/2 og 1/3 af den maksimale godtgørelse efter loven. Efter Hovedaftalen mellem DA og LO kan en godtgørelse udgøre et beløb på op til 52 ugers løn. I praksis udmåles godtgørelsen ofte på et niveau, der svarer til niveauet efter funktionærloven. Gode råd om at udarbejde en opsigelse Når en virksomheden skal opsige en medarbejder, anbefaler Dansk Erhverv, at virksomheden forholder sig til bl.a.: Medarbejderens anciennitet og opsigelsesvarsel Om medarbejderen skal arbejde i opsigelsesperioden Om medarbejderen skal holde ferie / feriefridage i opsigelsesperioden Om medarbejderen skal afspadsere evt. overarbejde eller mertimer i opsigelsesperioden Om medarbejderen er omfattet af en kunde- eller konkurrenceklausul, og i givet fald konsekvensen heraf Om medarbejderen er omfattet af en provisions- eller bonusordning Om medarbejderen kan være særligt beskyttet Om opsigelsen skal begrundes, og i givet fald hvilken begrundelse der skal gives. Om en opsigelse vil være saglig begrundet Om medarbejderen har ret til en fratrædelsesgodtgørelse Om medarbejderen har nogle af virksomhedens ejendele, som skal leveres tilbage 12 Dansk Erhverv / Opsigelse

13 KONTAKT Medlemmer af Dansk Erhverv kan få yderligere rådgivning om opsigelse af medarbejdere ved henvendelse til Hotline på Opsigelse / Dansk Erhverv 13

14 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen Ansættelsesretlige forhold Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Arbejdsretlige regler Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering og jobsamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Efteruddannelse

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

8.1 Opsigelse - begreb og formkrav

8.1 Opsigelse - begreb og formkrav HR Jura Forlaget Andersen 8.1 Opsigelse - begreb og formkrav Af Advokat Sofie Andersen, MAQS Law Firm san@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående opsigelse - har følgende indhold: 1. Opsigelse - begreb

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse HR Jura Forlaget Andersen 8.3 Urimelig/usaglig opsigelse Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående urimelig/usaglig opsigelse - har følgende indhold:

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

I N D E X. Optikerforeningen Mappe II. December OVERENSKOMSTER 3.1 Optikeroverenskomst Landsoverenskomst for butikker

I N D E X. Optikerforeningen Mappe II. December OVERENSKOMSTER 3.1 Optikeroverenskomst Landsoverenskomst for butikker December 2015 I N D E X Optikerforeningen Mappe II 1 2 3 OVERENSKOMSTER 3.1 Optikeroverenskomst 2014-2017 3.2 Landsoverenskomst for butikker 2014-2017 4 5 PERSONALESPØRGSMÅL 5.1 Afskedigelse af medarbejdere

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Til medlemmerne. nov. 2009

Til medlemmerne. nov. 2009 Til medlemmerne SKAD Sammenslutning af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark nov. 2009 Funktionærsloven 2 - opsigelse Stk. 1. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere