Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017"

Transkript

1 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April

2 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik Visioner og mål i Middelfart Kommune KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION OG MÅL Forretningsorienteret indsats VISION OG PEJLEMÆRKER FOR DIGITALISERINGSINDSATSEN INDSATSENS TEMAER IT GOVERNANCE IT PRINCIPPER IT SIKKERHED PORTEFØLJESTYRING... 9 Bilag 1. IT Governance Light model Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 1

3 1 LEDELSESOVERBLIK Middelfart Kommune har en overordnet vision - Sammen bygger vi broer til fremtiden. Digitaliseringsindsatsens formål er at understøtte den overordnede vision og Middelfart Kommunes strategiske planer. Digitaliseringsindsatsen skal være med til at løse nogle af de generelle udfordringer, som Middelfart Kommune står overfor i fremtiden: Færre tilgængelige ressourcer, som skal løse de samme eller flere opgaver i en god eller bedre kvalitet Krav fra centralt hold om effektivitet, synergi og reduktion af omkostninger Forventning om skabelse af sammenhængende borgerforløb og professionelt styrede kommunale virksomheder Krav om at frigøre ressourcer til borgernær service IT og digitalisering er centrale instrumenter i løsningen af fremtidens udfordringer. Derfor sætter Digitaliseringsindsatsen rammerne for en strategisk og prioriteret digitaliseringsindsats. Digitaliseringsindsatsen sigter mod at udnytte digitale muligheder for effektivisering og bedre service. Indholdet fremgår af et sammenhængende strategikort, som tegner billedet af indsatsen fra den overordnede vision for digitalisering til de konkrete projekter. Den konkrete udmøntning af digitaliseringsindsatsen sker gennem strategitemaer, indsatsområder og projekter, som dækker perioden Middelfart kommune er allerede nået langt på mange punkter inden for digitalisering, med der skal en stor, fælles indsats til, hvis ambitionerne skal indfries inden for strategiperioden. Forskellige udfordringer venter for de forskellige strategiske temaer og indsatsområder. Under strategitemaet Effektive arbejdsgange kræver indsatsområdet Effektive digitale redskaber eksempelvis en koordineret og sammenhængende indsats med væsentlige investeringer, hvis målene om reelle effektiviseringer via digitalisering skal realiseres. Strategitemaet Optimering og potentiale i eksisterende IT kræver en stor ressourcemæssig indsats fra organisationens medarbejdere i forbindelse med indsatsområdet Digital uddannelse og IT-kompetencer. Indsatsen gælder både for de medarbejdere, som skal deltage i forskellige målrettede undervisningsforløb, men i særdeleshed også for de, som skal undervise. Herudover kræver det også ledelsesfokus og motivation at skabe varige forandringer i procedurer og rutiner. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 2

4 Strategiteamet Selvbetjening og web kræver under indsatsområdet Stærkere fokus en stor indsats fra ledere og politikere, hvis Middelfart Kommune skal ændre adfærd hos borgere og medarbejdere og høste de gevinster, som muliggøres via digitaliseringen. Eksempelvis er det en stor organisatorisk opgave at forankre digital ledelse hos mellemlederne i organisationen. Strategitemaet Digital Velfærd er valgt for at skabe øget opmærksomhed på digitale løsninger, der kan skabe øget velfærd for borgerne, samtidig med at det giver en effektivisering af de kommunale ydelser. Digital velfærd indgår, når de valgte løsninger påvirker eller indgår i den eksisterende it platform. 2 VISIONER OG MÅL I MIDDELFART KOMMUNE 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION OG MÅL Digitalisering og IT er vigtige redskaber for at kunne løfte Middelfart Kommunes visioner og mål for fremtiden. Digitaliseringsstrategien understøtter den overordnede vision Sammen bygger vi broer til fremtiden. Middelfart Kommune er kendt for konkrete handlinger og bæredygtige projekter. Det gælder også på it-området. I formulering af digitaliseringsindsatsen er der lagt særlig vægt på følgende forretningsmæssige temaer, som bl.a. følger af Middelfartplanen og de input som direktionen har givet til arbejdet: Middelfart Kommune er omkostningsbevidst med en slank og effektiv administration. Borgeren - og medarbejderen er i centrum Vi skaber sammenhængende borgerforløb Kommunen er åben og i dialog med borgerne Vi samarbejder og indgår partnerskaber på tværs eksternt og internt Digitaliseringsstrategien skal være med til at løfte de forretningsmæssige visioner og mål. 3 FORRETNINGSORIENTERET INDSATS Digitaliseringsindsatsen for Middelfart Kommune er en forretningsorienteret indsats, som dækker hele kommunen. Indsatsen er både rettet mod kommunens indre liv og kommunens kunder borgerne og virksomhederne samt de samarbejdsparter, som kommunen har i det private og andre offentlige myndigheder. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 3

5 Indsatsen spænder fra de overordnede langsigtede visioner og mål til de mere konkrete projekter, som skal være med til at realisere visionerne. Direktionen har det overordnede ansvar for digitaliseringsindsatsen, mens ansvaret for det udførende arbejde findes hos IT-styregruppen. Den samlede digitaliseringsstrategi er samlet i strategikort, som illustrerer indholdet og strukturen i den samlede digitaliseringsindsats. Se forsiden. 3.1 VISION OG PEJLEMÆRKER FOR DIGITALISERINGSINDSATSEN Visionen beskriver et fremtidsbillede af, hvilken rolle digitalisering får i Middelfart Kommune, hvordan it skal understøtte forretningen og hvordan kommunens nøgleinteressenter skal opleve den digitale udvikling. Visionen for den digitale udvikling i Middelfart Kommune kan sammenfattes til: Digitalisering sætter borgere og virksomheder i centrum og sikrer en helhedsorienteret, effektiv og åben kommunal virksomhed FIGUR 1 VISION FOR DIGITALISERING 2013 Visionen er det overordnede mål vi arbejder for at realisere i Middelfart Kommune. Realiseringen sker ved at have skarpt fokus på fem strategiske pejlemærker for digitaliseringen, som vores konkrete digitale indsatsområder og projekter i kommunen skal bidrage til: Borgere og virksomheder i centrum Professionel styring En effektiv organisation Åbenhed og dialog Samarbejde på tværs FIGUR 2 PEJLEMÆRKER FOR DIGITALISERINGSSTRATEGIEN Borgere og virksomheder i centrum Borgerne og virksomhederne er vores vigtigste kunder og er altid i centrum i den grønne vækstkommune. Vi er opmærksomme på, at kunderne har forskellige behov i deres kontakt med Middelfart Kommune. Vi tilstræber, at vores processer er sammenhængende, helhedsorienterede og tilfører værdi for vores kunder. Dette er grundlæggende principper og kommer til udtryk i en kultur, som gennemsyrer hele organisationen. Når vi sætter borgerne og virksomhederne i centrum gælder det såvel for vores nuværende som potentielt nye borgere og virksomheder i kommunen. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 4

6 Professionel styring Vi skaber en høj kvalitet i vore data og informationer og bruger det til at skabe en effektiv og professionel ledelsesinformation med de rette og målrettede informationer til dem, som træffer beslutningerne. Vores informationer og data sammenligner vi med andre, så vi kan tilpasse Middelfart Kommune og blive en af de bedst styrede kommuner i Danmark. En effektiv organisation Vi er effektive i alle dele af vores værdikæde i borger- og virksomhedskontakt, myndighedsproduktion, serviceproduktion, administrativ styring, ledelse og på det individuelle niveau gennem anvendelse af produktive redskaber og tilegnelse af de rette digitale kompetencer. Åbenhed og dialog Digitale løsninger er med til at sikre en åben og gennemsigtig politisk organisation, og muliggør professionel kommunikation og en god dialog med borgerne. Samarbejde på tværs Digitale redskaber er med til at understøtte en effektiv samarbejdende kultur både internt i og mellem forvaltninger og udadtil ift. borgere, private samarbejdspartnere og andre offentlige myndigheder. Det er en opgave for IT-Styregruppen at oversætte pejlemærkerne til hverdagspraksis. 3.2 INDSATSENS TEMAER Digitaliseringsindsatsen arbejder med fire fokuserede strategitemaer, som skal sikre realisering af indsatsen gennem definerede indsatsområder. Effektive arbejdsgange - med indsatsområderne Effektive digitale redskaber Sammenhæng mellem LEAN og IT Optimering og potentiale i eksisterende IT - med indsatsområderne Systemoptimering Digital uddannelse og IT-kompetencer Selvbetjening og web - med indsatsområderne Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 5

7 Bedre løsninger Stærkere fokus Øget anvendelse Digital velfærd Øget velfærd Mere effektivitet Ud over indsatsområderne under de fire fokuserede strategiske hovedtemaer arbejder Middelfart kommune også med tværgående indsatsområder: IT Governance IT principper IT Sikkerhed 3.3 IT GOVERNANCE IT Governance er de strukturer og processer, der sikrer, at Middelfart Kommune fastlægger strategier for it-anvendelsen, og som gør, at disse implementeres og løbende justeres og koordineres. Det giver alt andet lige større værdi for Middelfart Kommune. En effektiv styring af it er forudsætningen for, at Middelfart Kommune kan udnytte it og digitalisering optimalt. IT Governance skal også sikre, at der er sammenhæng mellem de forskellige projekter (it-projekter og andre projekter), og at projekterne gennemføres effektivt. I Middelfart Kommune er IT Governance forankret i IT Styregruppen. Den løbende styring af it-udviklingen er koordineret i IT-styregruppen, som er det centrale IT Governanceforum. IT-styregruppen er bredt forankret i hele den administrative organisation og består af centrale deltagere med beslutningskompetence fra hele organisationen. For hver beslutningstype, har vi fastlagt, hvem der træffer beslutningerne, og hvem der giver input til beslutningerne. Dette er skitseret i nedenstående IT Governance beslutningsmodel: Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 6

8 IT principper Infrastruktur Arkitektur Applikationsbehov Investering /prioitering Input Beslutning Input Beslutning Input Beslutning Input Beslutning Input Beslutning IT afdeling Afd. Chefer Afd. Chefer og it-afd. IT Styregruppe Anarki FIGUR 3 IT GOVERNANCE BESLUTNINGSMODEL IT Governance beslutningsmodellen definerer, hvem der træffer hvilke typer af beslutninger, men den fortæller ikke hvordan principperne og processerne for beslutningerne ser ud. Derfor skal der i forlængelse af digitaliseringsstrategien udvikles redskaber og procedurer for de forskellige beslutningsorganer og beslutningstyper. Det er også et led i Middelfart Kommunes IT-Governancemodel, at disse procedurer og retningslinjer løbende ajourføres. IT-styregruppen har ansvaret for at dette sker, og for at retningslinjer og procedurer er kommunikeret til og forstået i hele organisationen. Det er samtidig IT-styregruppens ansvar, at der styres i overensstemmelse med digitaliseringsindsatsen, og at der følges op på målsætninger for såvel digitaliseringsindsatsen som de enkelte projekter. IT-Governance lightmodel For mindre IT- projekter, som vurderes at koste under kr. anvendes en IT Governance lightmodel, som kan sikre en hurtig afgørelse på mulige itinvesteringer. Modellen sikrer, at relevante arkitektur-, infrastruktur-, integrationer-, indkøbsaftaler- og juridiske forhold konsulteres, inden der træffes beslutning om investeringen. Såfremt der anvendes midler fra en central udviklingspulje, skal projektet også godkendes af Stabschefen. IT Governance Lightmodellen fremgår af bilag IT PRINCIPPER De nedenstående principper skal være med til at skal sikre en skalérbar platform, som bygger på standardprodukter og løsninger, som muliggør størst mulig fleksibilitet, sikkerhed, integritet og tilgængelighed set ud fra de økonomiske rammer for organisationen samt sikre en ensartethed i applikations- og platforms-arkitekturen. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 7

9 Gennem den løbende udvikling af Middelfart Kommunes infrastruktur, skal det på bedst mulig måde sikres, at der arbejdes for en konsistent arkitektur. Med infrastruktur menes der både den fysiske infrastruktur, herunder netværk, servere samt andet aktivt udstyr, men også applikations og fag-system infrastrukturen. Denne infrastruktur, specielt på softwaresiden, skal indkøbes og designes, så der i størst muligt omfang anvendes allerede eksisterende core-services, hvortil der også forefindes interne kompetencer til. Gennem nyindkøb samt eksisterende softwareløsninger, skal et af hovedprincipperne være, at løsningerne skal være med til at kunne fungere som løftestang for organisationen. Med andre ord, skal IT-løsninger ikke indkøbes og implementeres uden at disse bidrager med en positiv gevinst for organisationen, som modsvarer investeringen. Før indkøb af nye softwareløsninger eller fagsystemer, skal det nøje undersøges, hvorvidt allerede eksisterende løsninger kan anvendes i stedet. Såfremt der ikke forefindes eksisterende løsninger in-house som på rimeligvis dækker behovet, er det vigtigt at nyindkøbet er et standard hyldevare -produkt og ikke et specialudviklet produkt. Gennem tid har det vist sig, at specialudviklede produkter som beror på den eksisterende infrastruktur ikke viser sig lønsomme, specielt fordi ændringer i coreservices / backbone altid fordrer en nyudvikling af den specialudviklede løsning. Når det vælges at investere i en ny softwareløsning eller fagsystem, skal det sikres, at der kan opbygges eller allerede eksisterer interne kompetencer omkring den valgte løsning eller teknologi. Det skal med andre sikres, at de valgte løsninger kan supporteres og vedligeholdes med interne kompetencer. Der er yderst vigtigt, at alle it-løsninger samt infrastruktur prioriterer sikkerhed, integritet og tilgængelighed. 3.5 IT SIKKERHED Middelfart Kommune har en IT Sikkerhedspolitik, hvis mål er at gennemføre aktiviteter, så vi: Opnår en høj tilgængelighed med høje oppetider og minimeret risiko for nedbrud. Opnår en pålidelig og korrekt funktion af informationssystemerne med minimeret risiko for ukorrekt datagrundlag, for eksempel som følge af menneskelige og systemmæssige fejl eller udefrakommende hændelser. Etablere mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data hvor kun autoriserede og autentificerede brugere har adgang. IT politikken skal tages op til revision én gang årligt. Det er IT styregruppens opgave at sikre denne revision og eventuelle ændring af politik og regler, så den lever op til de kommende tiders krav og forventninger. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 8

10 Middelfart Kommunes uddybende sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger er udformet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse 528. Sikkerhedsreglerne beskriver de nærmere regler, der er gældende, når sagsbehandlingen indbefatter personoplysninger De uddybende sikkerhedsregler og instrukser for den ansatte, opdelt efter specifikke emner, fremgår af intranettet. Søg efter det under IT og telefoni. 3.6 PORTEFØLJESTYRING Middelfart Kommunes IT-styregruppe betragter og håndterer projekterne i digitaliseringsstrategien som en portefølje af projekter, der i sammenhæng bidrager til at realisere digitaliseringsstrategien. Projekterne vælges ud fra Middelfart Kommunes model for business cases. En given projektbeskrivelse tager afsæt i business casen for projektet og skal indeholde beskrivelse af de fire faser; 1. Beskrivelse af projektet, 2. Planlæg projektet 3. Gennemførelse og 4. Evaluering og gevinstrealisering. IT Styregruppen vælger projekter. Projekt- og porteføljemodellen skal dokumentere de igangværende og planlagte projekter. Det er nødvendigt at se porteføljen i sammenhæng med andre typer af projekter i kommunen, eksempelvis organisationsudviklingsprojekter, generelle uddannelsesprojekter mv. Til støtte for porteføljestyringen indgår IT styregruppen, et projektteam fra Staben og projektledere, for det aktuelle projekt, fra de pågældende forvaltninger. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 9

11 Projektporteføljen ses som en dynamisk størrelse, hvor der både er plads til at omprioritere og at håndtere nye eksterne krav eller muligheder. Dette gør projektgruppen i samarbejde med IT-styregruppen gennem en løbende vurdering af porteføljen. Projektgruppen etablerer passende redskaber til at arbejde med porteføljen. Disse kan være i form af dokumenter, eller i form af forskellige it-redskaber. Her er der overblik over projekterne, og nye projektforslag kan indgå i den samlede prioritering af kommunens ressourcer. Samtidig vurderes og evalueres det også, hvor langt Middelfart Kommune er med realiseringen af digitaliseringsstrategien og om der evt. er behov for at revidere i den pågældende digitaliseringsstrategi. Projektteamet sikrer i samarbejde med forvaltningens medarbejder / projektleder evaluering og en evt. gevinstrealisering, jf. de besluttede mål herom i den godkendte businesscase. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 10

12 BILAG 1. IT GOVERNANCE LIGHT MODEL IT-INDKØB I MIDDELFART KOMMUNE Det er blevet besluttet i Middelfart Kommune, at alle it-indkøb skal godkendes iht nedenstående godkendelsesproces. Processen tager ikke direkte stilling til de arbejdsrelaterede benefits/costs, men behandler hovedsageligt de tekniske, juridiske, indkøbsmæssige samt integrationsmæssige aspekter. Denne godkendelses-procedure skal ikke kun anvendes ved køb af softwareløsninger men også ved køb af hardware. Alle nedenstående parter SKAL give deres godkendelse før der kan foretages et indkøb. Såfremt et it-indkøb nægtes af en af nedenstående parter, kan beslutningen forelægges IT-styregruppen for endelig evaluering. Ønske om it-indkøb rettes til ITafdelingen, som efter endt evaluering sender ønsket videre til næste part. PART 0 - ansøger Den enkelte afdeling der ønsker indkøbt en specifik løsning/produkt har ansvar for at undersøge (i samarbejde med it-afdelingen), om allerede eksisterende løsninger/produkter kan anvendes. Ligeledes er det den enkelte afdeling der skal undersøge markedet for eventuelle løsninger, samt som minimum opstille en sammenligning af pris, funktionalitet (herunder opfyldelse af krav til funktionalitet), muligheder for integration, datastandarder mv. samt en beskrivelse af de gevinster, der vil komme ud af anskaffelsen. PART 1 It-afdeling It-afdelingen ved IT-cheferne, gennemgår ønsket om et indkøb med henblik på at sikre at løsningen kan hostes af nuværende systemer, afvikles på nuværende platform(er), overholde it-sikkerhedspolitikker, overholde licenskrav mv. PART 2 juridisk afdeling Juridisk afdeling sikrer og godkender aftalegrundlaget for indkøbet. PART 3 - indkøbsafdeling Indkøbsafdelingen ved indkøbschefen sikrer at indkøbet overholder eksisterende indkøbsaftaler samt udbudskrav. PART 4 - ESDH ESDH projektlederen sikrer, at produktet der ønskes indkøbt, kan implementeres eller anvendes i Middelfart Kommunes ESDH system, hvis det er påkrævet. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 11

13 PART 5 - CMS Intra/extranet afdelingen ved kommunikationsteamet sikrer blandt andet, at løsningen har de rette web-interfaces i rette form og udseende. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 12

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet God IT Skik Berthing, Hans Henrik Aabenhus; Mogensen, Jess Kjær; Lind, Bo; Gotfredsen, Knut; Joensen, Thomas B.; Mikkelsen, Niels Thor; Nielsen, Frank S. Publication date: 2011 Document

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 Forside i Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 3 Udviklingen set i perspektiv...5 3.1 Forandringsprojekter frem

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33 Forsvarsministeriets koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi 2011-2014 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere