Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune April

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017"

Transkript

1 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April

2 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik Visioner og mål i Middelfart Kommune KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION OG MÅL Forretningsorienteret indsats VISION OG PEJLEMÆRKER FOR DIGITALISERINGSINDSATSEN INDSATSENS TEMAER IT GOVERNANCE IT PRINCIPPER IT SIKKERHED PORTEFØLJESTYRING... 9 Bilag 1. IT Governance Light model Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 1

3 1 LEDELSESOVERBLIK Middelfart Kommune har en overordnet vision - Sammen bygger vi broer til fremtiden. Digitaliseringsindsatsens formål er at understøtte den overordnede vision og Middelfart Kommunes strategiske planer. Digitaliseringsindsatsen skal være med til at løse nogle af de generelle udfordringer, som Middelfart Kommune står overfor i fremtiden: Færre tilgængelige ressourcer, som skal løse de samme eller flere opgaver i en god eller bedre kvalitet Krav fra centralt hold om effektivitet, synergi og reduktion af omkostninger Forventning om skabelse af sammenhængende borgerforløb og professionelt styrede kommunale virksomheder Krav om at frigøre ressourcer til borgernær service IT og digitalisering er centrale instrumenter i løsningen af fremtidens udfordringer. Derfor sætter Digitaliseringsindsatsen rammerne for en strategisk og prioriteret digitaliseringsindsats. Digitaliseringsindsatsen sigter mod at udnytte digitale muligheder for effektivisering og bedre service. Indholdet fremgår af et sammenhængende strategikort, som tegner billedet af indsatsen fra den overordnede vision for digitalisering til de konkrete projekter. Den konkrete udmøntning af digitaliseringsindsatsen sker gennem strategitemaer, indsatsområder og projekter, som dækker perioden Middelfart kommune er allerede nået langt på mange punkter inden for digitalisering, med der skal en stor, fælles indsats til, hvis ambitionerne skal indfries inden for strategiperioden. Forskellige udfordringer venter for de forskellige strategiske temaer og indsatsområder. Under strategitemaet Effektive arbejdsgange kræver indsatsområdet Effektive digitale redskaber eksempelvis en koordineret og sammenhængende indsats med væsentlige investeringer, hvis målene om reelle effektiviseringer via digitalisering skal realiseres. Strategitemaet Optimering og potentiale i eksisterende IT kræver en stor ressourcemæssig indsats fra organisationens medarbejdere i forbindelse med indsatsområdet Digital uddannelse og IT-kompetencer. Indsatsen gælder både for de medarbejdere, som skal deltage i forskellige målrettede undervisningsforløb, men i særdeleshed også for de, som skal undervise. Herudover kræver det også ledelsesfokus og motivation at skabe varige forandringer i procedurer og rutiner. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 2

4 Strategiteamet Selvbetjening og web kræver under indsatsområdet Stærkere fokus en stor indsats fra ledere og politikere, hvis Middelfart Kommune skal ændre adfærd hos borgere og medarbejdere og høste de gevinster, som muliggøres via digitaliseringen. Eksempelvis er det en stor organisatorisk opgave at forankre digital ledelse hos mellemlederne i organisationen. Strategitemaet Digital Velfærd er valgt for at skabe øget opmærksomhed på digitale løsninger, der kan skabe øget velfærd for borgerne, samtidig med at det giver en effektivisering af de kommunale ydelser. Digital velfærd indgår, når de valgte løsninger påvirker eller indgår i den eksisterende it platform. 2 VISIONER OG MÅL I MIDDELFART KOMMUNE 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION OG MÅL Digitalisering og IT er vigtige redskaber for at kunne løfte Middelfart Kommunes visioner og mål for fremtiden. Digitaliseringsstrategien understøtter den overordnede vision Sammen bygger vi broer til fremtiden. Middelfart Kommune er kendt for konkrete handlinger og bæredygtige projekter. Det gælder også på it-området. I formulering af digitaliseringsindsatsen er der lagt særlig vægt på følgende forretningsmæssige temaer, som bl.a. følger af Middelfartplanen og de input som direktionen har givet til arbejdet: Middelfart Kommune er omkostningsbevidst med en slank og effektiv administration. Borgeren - og medarbejderen er i centrum Vi skaber sammenhængende borgerforløb Kommunen er åben og i dialog med borgerne Vi samarbejder og indgår partnerskaber på tværs eksternt og internt Digitaliseringsstrategien skal være med til at løfte de forretningsmæssige visioner og mål. 3 FORRETNINGSORIENTERET INDSATS Digitaliseringsindsatsen for Middelfart Kommune er en forretningsorienteret indsats, som dækker hele kommunen. Indsatsen er både rettet mod kommunens indre liv og kommunens kunder borgerne og virksomhederne samt de samarbejdsparter, som kommunen har i det private og andre offentlige myndigheder. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 3

5 Indsatsen spænder fra de overordnede langsigtede visioner og mål til de mere konkrete projekter, som skal være med til at realisere visionerne. Direktionen har det overordnede ansvar for digitaliseringsindsatsen, mens ansvaret for det udførende arbejde findes hos IT-styregruppen. Den samlede digitaliseringsstrategi er samlet i strategikort, som illustrerer indholdet og strukturen i den samlede digitaliseringsindsats. Se forsiden. 3.1 VISION OG PEJLEMÆRKER FOR DIGITALISERINGSINDSATSEN Visionen beskriver et fremtidsbillede af, hvilken rolle digitalisering får i Middelfart Kommune, hvordan it skal understøtte forretningen og hvordan kommunens nøgleinteressenter skal opleve den digitale udvikling. Visionen for den digitale udvikling i Middelfart Kommune kan sammenfattes til: Digitalisering sætter borgere og virksomheder i centrum og sikrer en helhedsorienteret, effektiv og åben kommunal virksomhed FIGUR 1 VISION FOR DIGITALISERING 2013 Visionen er det overordnede mål vi arbejder for at realisere i Middelfart Kommune. Realiseringen sker ved at have skarpt fokus på fem strategiske pejlemærker for digitaliseringen, som vores konkrete digitale indsatsområder og projekter i kommunen skal bidrage til: Borgere og virksomheder i centrum Professionel styring En effektiv organisation Åbenhed og dialog Samarbejde på tværs FIGUR 2 PEJLEMÆRKER FOR DIGITALISERINGSSTRATEGIEN Borgere og virksomheder i centrum Borgerne og virksomhederne er vores vigtigste kunder og er altid i centrum i den grønne vækstkommune. Vi er opmærksomme på, at kunderne har forskellige behov i deres kontakt med Middelfart Kommune. Vi tilstræber, at vores processer er sammenhængende, helhedsorienterede og tilfører værdi for vores kunder. Dette er grundlæggende principper og kommer til udtryk i en kultur, som gennemsyrer hele organisationen. Når vi sætter borgerne og virksomhederne i centrum gælder det såvel for vores nuværende som potentielt nye borgere og virksomheder i kommunen. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 4

6 Professionel styring Vi skaber en høj kvalitet i vore data og informationer og bruger det til at skabe en effektiv og professionel ledelsesinformation med de rette og målrettede informationer til dem, som træffer beslutningerne. Vores informationer og data sammenligner vi med andre, så vi kan tilpasse Middelfart Kommune og blive en af de bedst styrede kommuner i Danmark. En effektiv organisation Vi er effektive i alle dele af vores værdikæde i borger- og virksomhedskontakt, myndighedsproduktion, serviceproduktion, administrativ styring, ledelse og på det individuelle niveau gennem anvendelse af produktive redskaber og tilegnelse af de rette digitale kompetencer. Åbenhed og dialog Digitale løsninger er med til at sikre en åben og gennemsigtig politisk organisation, og muliggør professionel kommunikation og en god dialog med borgerne. Samarbejde på tværs Digitale redskaber er med til at understøtte en effektiv samarbejdende kultur både internt i og mellem forvaltninger og udadtil ift. borgere, private samarbejdspartnere og andre offentlige myndigheder. Det er en opgave for IT-Styregruppen at oversætte pejlemærkerne til hverdagspraksis. 3.2 INDSATSENS TEMAER Digitaliseringsindsatsen arbejder med fire fokuserede strategitemaer, som skal sikre realisering af indsatsen gennem definerede indsatsområder. Effektive arbejdsgange - med indsatsområderne Effektive digitale redskaber Sammenhæng mellem LEAN og IT Optimering og potentiale i eksisterende IT - med indsatsområderne Systemoptimering Digital uddannelse og IT-kompetencer Selvbetjening og web - med indsatsområderne Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 5

7 Bedre løsninger Stærkere fokus Øget anvendelse Digital velfærd Øget velfærd Mere effektivitet Ud over indsatsområderne under de fire fokuserede strategiske hovedtemaer arbejder Middelfart kommune også med tværgående indsatsområder: IT Governance IT principper IT Sikkerhed 3.3 IT GOVERNANCE IT Governance er de strukturer og processer, der sikrer, at Middelfart Kommune fastlægger strategier for it-anvendelsen, og som gør, at disse implementeres og løbende justeres og koordineres. Det giver alt andet lige større værdi for Middelfart Kommune. En effektiv styring af it er forudsætningen for, at Middelfart Kommune kan udnytte it og digitalisering optimalt. IT Governance skal også sikre, at der er sammenhæng mellem de forskellige projekter (it-projekter og andre projekter), og at projekterne gennemføres effektivt. I Middelfart Kommune er IT Governance forankret i IT Styregruppen. Den løbende styring af it-udviklingen er koordineret i IT-styregruppen, som er det centrale IT Governanceforum. IT-styregruppen er bredt forankret i hele den administrative organisation og består af centrale deltagere med beslutningskompetence fra hele organisationen. For hver beslutningstype, har vi fastlagt, hvem der træffer beslutningerne, og hvem der giver input til beslutningerne. Dette er skitseret i nedenstående IT Governance beslutningsmodel: Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 6

8 IT principper Infrastruktur Arkitektur Applikationsbehov Investering /prioitering Input Beslutning Input Beslutning Input Beslutning Input Beslutning Input Beslutning IT afdeling Afd. Chefer Afd. Chefer og it-afd. IT Styregruppe Anarki FIGUR 3 IT GOVERNANCE BESLUTNINGSMODEL IT Governance beslutningsmodellen definerer, hvem der træffer hvilke typer af beslutninger, men den fortæller ikke hvordan principperne og processerne for beslutningerne ser ud. Derfor skal der i forlængelse af digitaliseringsstrategien udvikles redskaber og procedurer for de forskellige beslutningsorganer og beslutningstyper. Det er også et led i Middelfart Kommunes IT-Governancemodel, at disse procedurer og retningslinjer løbende ajourføres. IT-styregruppen har ansvaret for at dette sker, og for at retningslinjer og procedurer er kommunikeret til og forstået i hele organisationen. Det er samtidig IT-styregruppens ansvar, at der styres i overensstemmelse med digitaliseringsindsatsen, og at der følges op på målsætninger for såvel digitaliseringsindsatsen som de enkelte projekter. IT-Governance lightmodel For mindre IT- projekter, som vurderes at koste under kr. anvendes en IT Governance lightmodel, som kan sikre en hurtig afgørelse på mulige itinvesteringer. Modellen sikrer, at relevante arkitektur-, infrastruktur-, integrationer-, indkøbsaftaler- og juridiske forhold konsulteres, inden der træffes beslutning om investeringen. Såfremt der anvendes midler fra en central udviklingspulje, skal projektet også godkendes af Stabschefen. IT Governance Lightmodellen fremgår af bilag IT PRINCIPPER De nedenstående principper skal være med til at skal sikre en skalérbar platform, som bygger på standardprodukter og løsninger, som muliggør størst mulig fleksibilitet, sikkerhed, integritet og tilgængelighed set ud fra de økonomiske rammer for organisationen samt sikre en ensartethed i applikations- og platforms-arkitekturen. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 7

9 Gennem den løbende udvikling af Middelfart Kommunes infrastruktur, skal det på bedst mulig måde sikres, at der arbejdes for en konsistent arkitektur. Med infrastruktur menes der både den fysiske infrastruktur, herunder netværk, servere samt andet aktivt udstyr, men også applikations og fag-system infrastrukturen. Denne infrastruktur, specielt på softwaresiden, skal indkøbes og designes, så der i størst muligt omfang anvendes allerede eksisterende core-services, hvortil der også forefindes interne kompetencer til. Gennem nyindkøb samt eksisterende softwareløsninger, skal et af hovedprincipperne være, at løsningerne skal være med til at kunne fungere som løftestang for organisationen. Med andre ord, skal IT-løsninger ikke indkøbes og implementeres uden at disse bidrager med en positiv gevinst for organisationen, som modsvarer investeringen. Før indkøb af nye softwareløsninger eller fagsystemer, skal det nøje undersøges, hvorvidt allerede eksisterende løsninger kan anvendes i stedet. Såfremt der ikke forefindes eksisterende løsninger in-house som på rimeligvis dækker behovet, er det vigtigt at nyindkøbet er et standard hyldevare -produkt og ikke et specialudviklet produkt. Gennem tid har det vist sig, at specialudviklede produkter som beror på den eksisterende infrastruktur ikke viser sig lønsomme, specielt fordi ændringer i coreservices / backbone altid fordrer en nyudvikling af den specialudviklede løsning. Når det vælges at investere i en ny softwareløsning eller fagsystem, skal det sikres, at der kan opbygges eller allerede eksisterer interne kompetencer omkring den valgte løsning eller teknologi. Det skal med andre sikres, at de valgte løsninger kan supporteres og vedligeholdes med interne kompetencer. Der er yderst vigtigt, at alle it-løsninger samt infrastruktur prioriterer sikkerhed, integritet og tilgængelighed. 3.5 IT SIKKERHED Middelfart Kommune har en IT Sikkerhedspolitik, hvis mål er at gennemføre aktiviteter, så vi: Opnår en høj tilgængelighed med høje oppetider og minimeret risiko for nedbrud. Opnår en pålidelig og korrekt funktion af informationssystemerne med minimeret risiko for ukorrekt datagrundlag, for eksempel som følge af menneskelige og systemmæssige fejl eller udefrakommende hændelser. Etablere mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data hvor kun autoriserede og autentificerede brugere har adgang. IT politikken skal tages op til revision én gang årligt. Det er IT styregruppens opgave at sikre denne revision og eventuelle ændring af politik og regler, så den lever op til de kommende tiders krav og forventninger. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 8

10 Middelfart Kommunes uddybende sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger er udformet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse 528. Sikkerhedsreglerne beskriver de nærmere regler, der er gældende, når sagsbehandlingen indbefatter personoplysninger De uddybende sikkerhedsregler og instrukser for den ansatte, opdelt efter specifikke emner, fremgår af intranettet. Søg efter det under IT og telefoni. 3.6 PORTEFØLJESTYRING Middelfart Kommunes IT-styregruppe betragter og håndterer projekterne i digitaliseringsstrategien som en portefølje af projekter, der i sammenhæng bidrager til at realisere digitaliseringsstrategien. Projekterne vælges ud fra Middelfart Kommunes model for business cases. En given projektbeskrivelse tager afsæt i business casen for projektet og skal indeholde beskrivelse af de fire faser; 1. Beskrivelse af projektet, 2. Planlæg projektet 3. Gennemførelse og 4. Evaluering og gevinstrealisering. IT Styregruppen vælger projekter. Projekt- og porteføljemodellen skal dokumentere de igangværende og planlagte projekter. Det er nødvendigt at se porteføljen i sammenhæng med andre typer af projekter i kommunen, eksempelvis organisationsudviklingsprojekter, generelle uddannelsesprojekter mv. Til støtte for porteføljestyringen indgår IT styregruppen, et projektteam fra Staben og projektledere, for det aktuelle projekt, fra de pågældende forvaltninger. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 9

11 Projektporteføljen ses som en dynamisk størrelse, hvor der både er plads til at omprioritere og at håndtere nye eksterne krav eller muligheder. Dette gør projektgruppen i samarbejde med IT-styregruppen gennem en løbende vurdering af porteføljen. Projektgruppen etablerer passende redskaber til at arbejde med porteføljen. Disse kan være i form af dokumenter, eller i form af forskellige it-redskaber. Her er der overblik over projekterne, og nye projektforslag kan indgå i den samlede prioritering af kommunens ressourcer. Samtidig vurderes og evalueres det også, hvor langt Middelfart Kommune er med realiseringen af digitaliseringsstrategien og om der evt. er behov for at revidere i den pågældende digitaliseringsstrategi. Projektteamet sikrer i samarbejde med forvaltningens medarbejder / projektleder evaluering og en evt. gevinstrealisering, jf. de besluttede mål herom i den godkendte businesscase. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 10

12 BILAG 1. IT GOVERNANCE LIGHT MODEL IT-INDKØB I MIDDELFART KOMMUNE Det er blevet besluttet i Middelfart Kommune, at alle it-indkøb skal godkendes iht nedenstående godkendelsesproces. Processen tager ikke direkte stilling til de arbejdsrelaterede benefits/costs, men behandler hovedsageligt de tekniske, juridiske, indkøbsmæssige samt integrationsmæssige aspekter. Denne godkendelses-procedure skal ikke kun anvendes ved køb af softwareløsninger men også ved køb af hardware. Alle nedenstående parter SKAL give deres godkendelse før der kan foretages et indkøb. Såfremt et it-indkøb nægtes af en af nedenstående parter, kan beslutningen forelægges IT-styregruppen for endelig evaluering. Ønske om it-indkøb rettes til ITafdelingen, som efter endt evaluering sender ønsket videre til næste part. PART 0 - ansøger Den enkelte afdeling der ønsker indkøbt en specifik løsning/produkt har ansvar for at undersøge (i samarbejde med it-afdelingen), om allerede eksisterende løsninger/produkter kan anvendes. Ligeledes er det den enkelte afdeling der skal undersøge markedet for eventuelle løsninger, samt som minimum opstille en sammenligning af pris, funktionalitet (herunder opfyldelse af krav til funktionalitet), muligheder for integration, datastandarder mv. samt en beskrivelse af de gevinster, der vil komme ud af anskaffelsen. PART 1 It-afdeling It-afdelingen ved IT-cheferne, gennemgår ønsket om et indkøb med henblik på at sikre at løsningen kan hostes af nuværende systemer, afvikles på nuværende platform(er), overholde it-sikkerhedspolitikker, overholde licenskrav mv. PART 2 juridisk afdeling Juridisk afdeling sikrer og godkender aftalegrundlaget for indkøbet. PART 3 - indkøbsafdeling Indkøbsafdelingen ved indkøbschefen sikrer at indkøbet overholder eksisterende indkøbsaftaler samt udbudskrav. PART 4 - ESDH ESDH projektlederen sikrer, at produktet der ønskes indkøbt, kan implementeres eller anvendes i Middelfart Kommunes ESDH system, hvis det er påkrævet. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 11

13 PART 5 - CMS Intra/extranet afdelingen ved kommunikationsteamet sikrer blandt andet, at løsningen har de rette web-interfaces i rette form og udseende. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 12

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Bilag 9b IT-sikkerhedsdokumenter Bilag 9b 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IT-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 A Københavns Kommunes IT-sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse 1. IT-sikkerhedspolitik

Læs mere

UCC Digitaliseringsstrategi 2013 2016

UCC Digitaliseringsstrategi 2013 2016 UCC Digitaliseringsstrategi 2013 2016 Indhold Indledning... 3 1 Indsatsområder... 4 2 Principper for udmøntning... 6 Bilag... 7 Digitaliseringsprogrammet Organisering og styring af UCC digitaliseringsindsatser...

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering Aarhus Kommune 2017 Layout: ITK,

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Udkast Digitaliseringsstrategi

Udkast Digitaliseringsstrategi Udkast Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning tendenser i tiden... 3 2 Tilblivelse og opbygning... 3 3 Forretningsmæssige målsætninger...

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere