Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017"

Transkript

1 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April

2 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik Visioner og mål i Middelfart Kommune KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION OG MÅL Forretningsorienteret indsats VISION OG PEJLEMÆRKER FOR DIGITALISERINGSINDSATSEN INDSATSENS TEMAER IT GOVERNANCE IT PRINCIPPER IT SIKKERHED PORTEFØLJESTYRING... 9 Bilag 1. IT Governance Light model Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 1

3 1 LEDELSESOVERBLIK Middelfart Kommune har en overordnet vision - Sammen bygger vi broer til fremtiden. Digitaliseringsindsatsens formål er at understøtte den overordnede vision og Middelfart Kommunes strategiske planer. Digitaliseringsindsatsen skal være med til at løse nogle af de generelle udfordringer, som Middelfart Kommune står overfor i fremtiden: Færre tilgængelige ressourcer, som skal løse de samme eller flere opgaver i en god eller bedre kvalitet Krav fra centralt hold om effektivitet, synergi og reduktion af omkostninger Forventning om skabelse af sammenhængende borgerforløb og professionelt styrede kommunale virksomheder Krav om at frigøre ressourcer til borgernær service IT og digitalisering er centrale instrumenter i løsningen af fremtidens udfordringer. Derfor sætter Digitaliseringsindsatsen rammerne for en strategisk og prioriteret digitaliseringsindsats. Digitaliseringsindsatsen sigter mod at udnytte digitale muligheder for effektivisering og bedre service. Indholdet fremgår af et sammenhængende strategikort, som tegner billedet af indsatsen fra den overordnede vision for digitalisering til de konkrete projekter. Den konkrete udmøntning af digitaliseringsindsatsen sker gennem strategitemaer, indsatsområder og projekter, som dækker perioden Middelfart kommune er allerede nået langt på mange punkter inden for digitalisering, med der skal en stor, fælles indsats til, hvis ambitionerne skal indfries inden for strategiperioden. Forskellige udfordringer venter for de forskellige strategiske temaer og indsatsområder. Under strategitemaet Effektive arbejdsgange kræver indsatsområdet Effektive digitale redskaber eksempelvis en koordineret og sammenhængende indsats med væsentlige investeringer, hvis målene om reelle effektiviseringer via digitalisering skal realiseres. Strategitemaet Optimering og potentiale i eksisterende IT kræver en stor ressourcemæssig indsats fra organisationens medarbejdere i forbindelse med indsatsområdet Digital uddannelse og IT-kompetencer. Indsatsen gælder både for de medarbejdere, som skal deltage i forskellige målrettede undervisningsforløb, men i særdeleshed også for de, som skal undervise. Herudover kræver det også ledelsesfokus og motivation at skabe varige forandringer i procedurer og rutiner. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 2

4 Strategiteamet Selvbetjening og web kræver under indsatsområdet Stærkere fokus en stor indsats fra ledere og politikere, hvis Middelfart Kommune skal ændre adfærd hos borgere og medarbejdere og høste de gevinster, som muliggøres via digitaliseringen. Eksempelvis er det en stor organisatorisk opgave at forankre digital ledelse hos mellemlederne i organisationen. Strategitemaet Digital Velfærd er valgt for at skabe øget opmærksomhed på digitale løsninger, der kan skabe øget velfærd for borgerne, samtidig med at det giver en effektivisering af de kommunale ydelser. Digital velfærd indgår, når de valgte løsninger påvirker eller indgår i den eksisterende it platform. 2 VISIONER OG MÅL I MIDDELFART KOMMUNE 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION OG MÅL Digitalisering og IT er vigtige redskaber for at kunne løfte Middelfart Kommunes visioner og mål for fremtiden. Digitaliseringsstrategien understøtter den overordnede vision Sammen bygger vi broer til fremtiden. Middelfart Kommune er kendt for konkrete handlinger og bæredygtige projekter. Det gælder også på it-området. I formulering af digitaliseringsindsatsen er der lagt særlig vægt på følgende forretningsmæssige temaer, som bl.a. følger af Middelfartplanen og de input som direktionen har givet til arbejdet: Middelfart Kommune er omkostningsbevidst med en slank og effektiv administration. Borgeren - og medarbejderen er i centrum Vi skaber sammenhængende borgerforløb Kommunen er åben og i dialog med borgerne Vi samarbejder og indgår partnerskaber på tværs eksternt og internt Digitaliseringsstrategien skal være med til at løfte de forretningsmæssige visioner og mål. 3 FORRETNINGSORIENTERET INDSATS Digitaliseringsindsatsen for Middelfart Kommune er en forretningsorienteret indsats, som dækker hele kommunen. Indsatsen er både rettet mod kommunens indre liv og kommunens kunder borgerne og virksomhederne samt de samarbejdsparter, som kommunen har i det private og andre offentlige myndigheder. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 3

5 Indsatsen spænder fra de overordnede langsigtede visioner og mål til de mere konkrete projekter, som skal være med til at realisere visionerne. Direktionen har det overordnede ansvar for digitaliseringsindsatsen, mens ansvaret for det udførende arbejde findes hos IT-styregruppen. Den samlede digitaliseringsstrategi er samlet i strategikort, som illustrerer indholdet og strukturen i den samlede digitaliseringsindsats. Se forsiden. 3.1 VISION OG PEJLEMÆRKER FOR DIGITALISERINGSINDSATSEN Visionen beskriver et fremtidsbillede af, hvilken rolle digitalisering får i Middelfart Kommune, hvordan it skal understøtte forretningen og hvordan kommunens nøgleinteressenter skal opleve den digitale udvikling. Visionen for den digitale udvikling i Middelfart Kommune kan sammenfattes til: Digitalisering sætter borgere og virksomheder i centrum og sikrer en helhedsorienteret, effektiv og åben kommunal virksomhed FIGUR 1 VISION FOR DIGITALISERING 2013 Visionen er det overordnede mål vi arbejder for at realisere i Middelfart Kommune. Realiseringen sker ved at have skarpt fokus på fem strategiske pejlemærker for digitaliseringen, som vores konkrete digitale indsatsområder og projekter i kommunen skal bidrage til: Borgere og virksomheder i centrum Professionel styring En effektiv organisation Åbenhed og dialog Samarbejde på tværs FIGUR 2 PEJLEMÆRKER FOR DIGITALISERINGSSTRATEGIEN Borgere og virksomheder i centrum Borgerne og virksomhederne er vores vigtigste kunder og er altid i centrum i den grønne vækstkommune. Vi er opmærksomme på, at kunderne har forskellige behov i deres kontakt med Middelfart Kommune. Vi tilstræber, at vores processer er sammenhængende, helhedsorienterede og tilfører værdi for vores kunder. Dette er grundlæggende principper og kommer til udtryk i en kultur, som gennemsyrer hele organisationen. Når vi sætter borgerne og virksomhederne i centrum gælder det såvel for vores nuværende som potentielt nye borgere og virksomheder i kommunen. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 4

6 Professionel styring Vi skaber en høj kvalitet i vore data og informationer og bruger det til at skabe en effektiv og professionel ledelsesinformation med de rette og målrettede informationer til dem, som træffer beslutningerne. Vores informationer og data sammenligner vi med andre, så vi kan tilpasse Middelfart Kommune og blive en af de bedst styrede kommuner i Danmark. En effektiv organisation Vi er effektive i alle dele af vores værdikæde i borger- og virksomhedskontakt, myndighedsproduktion, serviceproduktion, administrativ styring, ledelse og på det individuelle niveau gennem anvendelse af produktive redskaber og tilegnelse af de rette digitale kompetencer. Åbenhed og dialog Digitale løsninger er med til at sikre en åben og gennemsigtig politisk organisation, og muliggør professionel kommunikation og en god dialog med borgerne. Samarbejde på tværs Digitale redskaber er med til at understøtte en effektiv samarbejdende kultur både internt i og mellem forvaltninger og udadtil ift. borgere, private samarbejdspartnere og andre offentlige myndigheder. Det er en opgave for IT-Styregruppen at oversætte pejlemærkerne til hverdagspraksis. 3.2 INDSATSENS TEMAER Digitaliseringsindsatsen arbejder med fire fokuserede strategitemaer, som skal sikre realisering af indsatsen gennem definerede indsatsområder. Effektive arbejdsgange - med indsatsområderne Effektive digitale redskaber Sammenhæng mellem LEAN og IT Optimering og potentiale i eksisterende IT - med indsatsområderne Systemoptimering Digital uddannelse og IT-kompetencer Selvbetjening og web - med indsatsområderne Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 5

7 Bedre løsninger Stærkere fokus Øget anvendelse Digital velfærd Øget velfærd Mere effektivitet Ud over indsatsområderne under de fire fokuserede strategiske hovedtemaer arbejder Middelfart kommune også med tværgående indsatsområder: IT Governance IT principper IT Sikkerhed 3.3 IT GOVERNANCE IT Governance er de strukturer og processer, der sikrer, at Middelfart Kommune fastlægger strategier for it-anvendelsen, og som gør, at disse implementeres og løbende justeres og koordineres. Det giver alt andet lige større værdi for Middelfart Kommune. En effektiv styring af it er forudsætningen for, at Middelfart Kommune kan udnytte it og digitalisering optimalt. IT Governance skal også sikre, at der er sammenhæng mellem de forskellige projekter (it-projekter og andre projekter), og at projekterne gennemføres effektivt. I Middelfart Kommune er IT Governance forankret i IT Styregruppen. Den løbende styring af it-udviklingen er koordineret i IT-styregruppen, som er det centrale IT Governanceforum. IT-styregruppen er bredt forankret i hele den administrative organisation og består af centrale deltagere med beslutningskompetence fra hele organisationen. For hver beslutningstype, har vi fastlagt, hvem der træffer beslutningerne, og hvem der giver input til beslutningerne. Dette er skitseret i nedenstående IT Governance beslutningsmodel: Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 6

8 IT principper Infrastruktur Arkitektur Applikationsbehov Investering /prioitering Input Beslutning Input Beslutning Input Beslutning Input Beslutning Input Beslutning IT afdeling Afd. Chefer Afd. Chefer og it-afd. IT Styregruppe Anarki FIGUR 3 IT GOVERNANCE BESLUTNINGSMODEL IT Governance beslutningsmodellen definerer, hvem der træffer hvilke typer af beslutninger, men den fortæller ikke hvordan principperne og processerne for beslutningerne ser ud. Derfor skal der i forlængelse af digitaliseringsstrategien udvikles redskaber og procedurer for de forskellige beslutningsorganer og beslutningstyper. Det er også et led i Middelfart Kommunes IT-Governancemodel, at disse procedurer og retningslinjer løbende ajourføres. IT-styregruppen har ansvaret for at dette sker, og for at retningslinjer og procedurer er kommunikeret til og forstået i hele organisationen. Det er samtidig IT-styregruppens ansvar, at der styres i overensstemmelse med digitaliseringsindsatsen, og at der følges op på målsætninger for såvel digitaliseringsindsatsen som de enkelte projekter. IT-Governance lightmodel For mindre IT- projekter, som vurderes at koste under kr. anvendes en IT Governance lightmodel, som kan sikre en hurtig afgørelse på mulige itinvesteringer. Modellen sikrer, at relevante arkitektur-, infrastruktur-, integrationer-, indkøbsaftaler- og juridiske forhold konsulteres, inden der træffes beslutning om investeringen. Såfremt der anvendes midler fra en central udviklingspulje, skal projektet også godkendes af Stabschefen. IT Governance Lightmodellen fremgår af bilag IT PRINCIPPER De nedenstående principper skal være med til at skal sikre en skalérbar platform, som bygger på standardprodukter og løsninger, som muliggør størst mulig fleksibilitet, sikkerhed, integritet og tilgængelighed set ud fra de økonomiske rammer for organisationen samt sikre en ensartethed i applikations- og platforms-arkitekturen. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 7

9 Gennem den løbende udvikling af Middelfart Kommunes infrastruktur, skal det på bedst mulig måde sikres, at der arbejdes for en konsistent arkitektur. Med infrastruktur menes der både den fysiske infrastruktur, herunder netværk, servere samt andet aktivt udstyr, men også applikations og fag-system infrastrukturen. Denne infrastruktur, specielt på softwaresiden, skal indkøbes og designes, så der i størst muligt omfang anvendes allerede eksisterende core-services, hvortil der også forefindes interne kompetencer til. Gennem nyindkøb samt eksisterende softwareløsninger, skal et af hovedprincipperne være, at løsningerne skal være med til at kunne fungere som løftestang for organisationen. Med andre ord, skal IT-løsninger ikke indkøbes og implementeres uden at disse bidrager med en positiv gevinst for organisationen, som modsvarer investeringen. Før indkøb af nye softwareløsninger eller fagsystemer, skal det nøje undersøges, hvorvidt allerede eksisterende løsninger kan anvendes i stedet. Såfremt der ikke forefindes eksisterende løsninger in-house som på rimeligvis dækker behovet, er det vigtigt at nyindkøbet er et standard hyldevare -produkt og ikke et specialudviklet produkt. Gennem tid har det vist sig, at specialudviklede produkter som beror på den eksisterende infrastruktur ikke viser sig lønsomme, specielt fordi ændringer i coreservices / backbone altid fordrer en nyudvikling af den specialudviklede løsning. Når det vælges at investere i en ny softwareløsning eller fagsystem, skal det sikres, at der kan opbygges eller allerede eksisterer interne kompetencer omkring den valgte løsning eller teknologi. Det skal med andre sikres, at de valgte løsninger kan supporteres og vedligeholdes med interne kompetencer. Der er yderst vigtigt, at alle it-løsninger samt infrastruktur prioriterer sikkerhed, integritet og tilgængelighed. 3.5 IT SIKKERHED Middelfart Kommune har en IT Sikkerhedspolitik, hvis mål er at gennemføre aktiviteter, så vi: Opnår en høj tilgængelighed med høje oppetider og minimeret risiko for nedbrud. Opnår en pålidelig og korrekt funktion af informationssystemerne med minimeret risiko for ukorrekt datagrundlag, for eksempel som følge af menneskelige og systemmæssige fejl eller udefrakommende hændelser. Etablere mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data hvor kun autoriserede og autentificerede brugere har adgang. IT politikken skal tages op til revision én gang årligt. Det er IT styregruppens opgave at sikre denne revision og eventuelle ændring af politik og regler, så den lever op til de kommende tiders krav og forventninger. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 8

10 Middelfart Kommunes uddybende sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger er udformet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse 528. Sikkerhedsreglerne beskriver de nærmere regler, der er gældende, når sagsbehandlingen indbefatter personoplysninger De uddybende sikkerhedsregler og instrukser for den ansatte, opdelt efter specifikke emner, fremgår af intranettet. Søg efter det under IT og telefoni. 3.6 PORTEFØLJESTYRING Middelfart Kommunes IT-styregruppe betragter og håndterer projekterne i digitaliseringsstrategien som en portefølje af projekter, der i sammenhæng bidrager til at realisere digitaliseringsstrategien. Projekterne vælges ud fra Middelfart Kommunes model for business cases. En given projektbeskrivelse tager afsæt i business casen for projektet og skal indeholde beskrivelse af de fire faser; 1. Beskrivelse af projektet, 2. Planlæg projektet 3. Gennemførelse og 4. Evaluering og gevinstrealisering. IT Styregruppen vælger projekter. Projekt- og porteføljemodellen skal dokumentere de igangværende og planlagte projekter. Det er nødvendigt at se porteføljen i sammenhæng med andre typer af projekter i kommunen, eksempelvis organisationsudviklingsprojekter, generelle uddannelsesprojekter mv. Til støtte for porteføljestyringen indgår IT styregruppen, et projektteam fra Staben og projektledere, for det aktuelle projekt, fra de pågældende forvaltninger. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 9

11 Projektporteføljen ses som en dynamisk størrelse, hvor der både er plads til at omprioritere og at håndtere nye eksterne krav eller muligheder. Dette gør projektgruppen i samarbejde med IT-styregruppen gennem en løbende vurdering af porteføljen. Projektgruppen etablerer passende redskaber til at arbejde med porteføljen. Disse kan være i form af dokumenter, eller i form af forskellige it-redskaber. Her er der overblik over projekterne, og nye projektforslag kan indgå i den samlede prioritering af kommunens ressourcer. Samtidig vurderes og evalueres det også, hvor langt Middelfart Kommune er med realiseringen af digitaliseringsstrategien og om der evt. er behov for at revidere i den pågældende digitaliseringsstrategi. Projektteamet sikrer i samarbejde med forvaltningens medarbejder / projektleder evaluering og en evt. gevinstrealisering, jf. de besluttede mål herom i den godkendte businesscase. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 10

12 BILAG 1. IT GOVERNANCE LIGHT MODEL IT-INDKØB I MIDDELFART KOMMUNE Det er blevet besluttet i Middelfart Kommune, at alle it-indkøb skal godkendes iht nedenstående godkendelsesproces. Processen tager ikke direkte stilling til de arbejdsrelaterede benefits/costs, men behandler hovedsageligt de tekniske, juridiske, indkøbsmæssige samt integrationsmæssige aspekter. Denne godkendelses-procedure skal ikke kun anvendes ved køb af softwareløsninger men også ved køb af hardware. Alle nedenstående parter SKAL give deres godkendelse før der kan foretages et indkøb. Såfremt et it-indkøb nægtes af en af nedenstående parter, kan beslutningen forelægges IT-styregruppen for endelig evaluering. Ønske om it-indkøb rettes til ITafdelingen, som efter endt evaluering sender ønsket videre til næste part. PART 0 - ansøger Den enkelte afdeling der ønsker indkøbt en specifik løsning/produkt har ansvar for at undersøge (i samarbejde med it-afdelingen), om allerede eksisterende løsninger/produkter kan anvendes. Ligeledes er det den enkelte afdeling der skal undersøge markedet for eventuelle løsninger, samt som minimum opstille en sammenligning af pris, funktionalitet (herunder opfyldelse af krav til funktionalitet), muligheder for integration, datastandarder mv. samt en beskrivelse af de gevinster, der vil komme ud af anskaffelsen. PART 1 It-afdeling It-afdelingen ved IT-cheferne, gennemgår ønsket om et indkøb med henblik på at sikre at løsningen kan hostes af nuværende systemer, afvikles på nuværende platform(er), overholde it-sikkerhedspolitikker, overholde licenskrav mv. PART 2 juridisk afdeling Juridisk afdeling sikrer og godkender aftalegrundlaget for indkøbet. PART 3 - indkøbsafdeling Indkøbsafdelingen ved indkøbschefen sikrer at indkøbet overholder eksisterende indkøbsaftaler samt udbudskrav. PART 4 - ESDH ESDH projektlederen sikrer, at produktet der ønskes indkøbt, kan implementeres eller anvendes i Middelfart Kommunes ESDH system, hvis det er påkrævet. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 11

13 PART 5 - CMS Intra/extranet afdelingen ved kommunikationsteamet sikrer blandt andet, at løsningen har de rette web-interfaces i rette form og udseende. Digitaliseringsindsatsen - Middelfart Kommune 2014 Side 12

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere