Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon Dokument 14/ Side 1/18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18"

Transkript

1 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail Telefon Dokument 14/ Side 1/18 Guldalderen Hedehusene Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Indhold 1. Governancenotat Forhistorien Fremtiden Standardiseringsprocessen De enkelte roller er kort beskrevet i det følgende: Rollerne varetages som beskrevet i det følgende: Bilag:... 8 Bilag 1: Arbejdsbeskrivelse for sekretariatet Bilag 2: Forretningsorden for det rådgivende udvalg Bilag 3: Forretningsorden for styregruppen Bilag 4: Model for årskalender Bilag 5: Retningslinjer for arbejdet med standardisering

3 1. Governancenotat Dette notat beskriver den governance struktur, som anvendes for arbejdet med standardisering af vej- og trafikdata. Governance omhandler den ledelsesmæssige forankring af standardiseringsarbejdet, herunder ansvaret for udvikling og implementering af allerede udviklede standarder. Governance er afgørende for, at arbejdet kan opnå en blivende værdi. 1.1 Forhistorien Standarden for vej- og trafikdata er i udgangspunktet udarbejdet i et projekt initieret af Vejdirektoratet. Den er udarbejdet under ledelse af en styregruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet, KL, kommunerne, FOTdanmark, Grontmij og Geodatastyrelsen (tidl. Kortog Matrikelstyrelsen). Styregruppen har godkendt standarden og parterne anbefaler, at standarden anvendes under alle forhold hvor det er hensigtsmæssigt, og hvor der er behov for at udveksle data om vej- og trafikforhold i Danmark. Standarden skal løbende udbygges, opdateres og vedligeholdes i takt med behovene for deling af vej- og trafikdata, og der skal samtidig sikres en formidling til alle interessenter. Der etableres derfor en governancestruktur som beskrevet i det følgende. 1.2 Fremtiden Parterne har i december 2013 aftalt, at projektsamarbejdet overgår til et permanent samarbejde og at ansvaret for den videre udvikling og implementering af standarden varetages i en governance struktur. Modellen er overordnet som vist i nedenstående figur 1. Ved en standard forstås UML-modeller, XSD er, samt diverse dokumentation, herunder også dokumentation rettet mod medarbejdere med vejfaglig baggrund. Standarden består af delstandarder for en række forskellige stamdata, vejbredde m.fl., der alle er indarbejdet i den fælles datamodel. Fremadrettet kan man derfor i arbejdet tale om og arbejde med flere sådanne delstandarder. Ved siden af selve standarden vil der naturligt ske en del rapportering mv. vedr. arbejdet med standardisering. Dette er ikke en del af standarden som sådan. 3

4 Figur 1: Governance modellen 4

5 2. Standardiseringsprocessen Forslag om nye emner til standardisering kan komme fra aktører og interessenter, som sender deres forslag til sekretariatet. Sådanne forslag kan naturligt også komme fra høringsparter, rådgivende udvalg, styregruppe og sekretariatet selv. Hvis forslag ikke nyder fremme, så informeres forslagsgiver herom. På grundlag af indkomne forslag udarbejder sekretariatet en præsentation til styregruppen med en indledende vurdering af om forslaget skal nyde fremme. I forretningsordenen for styregruppen er fastsat nærmere procedurer og terminer herfor. Afhængig af styregruppens beslutning herom arbejder sekretariatet videre med forslagene. Næste trin er kvalificering af et egentligt oplæg fra sekretariatet hos det rådgivende udvalg. Med input herfra sendes et revideret oplæg til kommentering i styregruppen forud for ekstern høringsrunde. Sekretariatet udarbejder herefter det endelige oplæg, som sendes i høring hos eksterne høringsparter og rådgivende udvalg. Bidrag herfra vil naturligt give anledning til justering af oplægget, inden det endelige oplæg sendes til godkendelse i styregruppen. Såfremt styregruppen godkender oplægget, kan dette udgives som officiel standard og formidles som sådan. Ved den afsluttende formidling sikres det, at alle parter, der har været en del af processen, bliver informeret. 5

6 2.1 De enkelte roller er kort beskrevet i det følgende: Roller for governance Styregruppe har det overordnede ansvar for at sikre vedligeholdelse og udbredelse af standarden. Styregruppen er sammensat af de centrale myndigheder, som har direkte aktier i standarden og dennes anvendelse. Styregruppen træffer beslutninger og vedtager standarden / standarder, når sådanne har været i høring mv. Sekretariat for standarden. Sekretariatet er ansvarlig for at styre og gennemføre de processer, som er nødvendige for at sikre vedligeholdelse, godkendelser og formidling. Sekretariatet servicerer styregruppen og udfører drift- og udviklingsopgaver. Rådgivende udvalg. Udvalg med repræsentanter fra de områder, som standarden har betydning for, og som ofte har stor interesse i udformningen og konkretiseringen af standarden. Udvalget vil typisk komme med forslag til udvidelser, forbedringer eller væsentlige ændringer og mht. prioritering af opgaverne. Høringsparter. Eksterne parter (private og / eller offentlige), som vil / skal kunne anvende standarden. Skal have mulighed for at komme med indsigelser og alternative forslag. Der er i modellen taget højde for, at mange aktører har interesser i standarden. Flere af disse investerer ressourcer i tilpasninger af deres it-systemer til at følge standarden. Et aspekt ved implementeringen er at sikre sammenhæng og koordination med grunddata om veje. Grunddatabestyrelsen har tiltrådt første del om fælles vejreferencesystem til grunddata baseret på geometri fra FOT og vejreferencelinjemodellen. Da der er mange aktører involveret i anvendelsen af standarden, er det hensigtsmæssigt, at der sættes målrettet ind med kommunikation og formidling af standarden, herunder hvad den betyder for den enkelte aktør, og hvordan de bør agere i forhold til anvendelse af standarden. 2.2 Rollerne varetages som beskrevet i det følgende: Styregruppe Gruppen omfatter repræsentanter fra Vejdirektoratet, KL, KTC, vejforvaltningssystemerne og Geodatastyrelsen som beskrevet konkret i bilag 3. Der er udarbejdet en forretningsorden for styregruppen (Bilag 3). Vejdirektoratet som betydende myndighed for vejområdet finansierer p.t. arbejdet og varetager derfor naturligt formandsskabet i styregruppen. 6

7 Sekretariat for standarden Vejdirektoratet varetager p.t. disse opgaver. Funktion og bemanding er svarende til den nuværende projektgruppes omfang og arbejdsopgaver. Sekretariatet trækker i sit arbejde på nødvendig faglig bistand evt. organiseret som en særskilt projektgruppe. Der er udarbejdet særskilt arbejdsbeskrivelse (Bilag 1). Rådgivende udvalg Forum med repræsentation af den rette faglige ekspertise på vejområdet, herunder it, data og digitalisering. Deltagere kan komme fra KTC s faggrupper for veje og digitalisering, Kommunal Vejteknisk Forening, fra faggrupper tilknyttet vejforvaltningssystemerne, andre relevante fora samt fra faggrupper tilknyttet de relevante områder. Der er udarbejdet en forretningsorden for det rådgivende udvalg (Bilag 2). Høringsparter Vil være de myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer, der vil være brugere af standarden eller på anden måde har en interesse i standardens udformning og virkeområde. Afgrænsning Standarden forventes også at skulle implementeres i et antal operationelle systemer og løsninger. Governance i forbindelse med udvikling, vedligeholdelse og drift af disse løsninger er ikke omfattet af arbejdet med standardisering. 7

8 3. Bilag: Bilag 1: Arbejdsbeskrivelse for sekretariatet. 1. Opgaver a. Sekretariatet er ansvarligt for at styre og gennemføre de processer, som er nødvendige for at sikre vedligeholdelse, godkendelse og formidling af standarderne. b. Sekretariatet servicerer styregruppen og det rådgivende udvalg og er udførende for de basale driftsopgaver. c. Sekretariatet koordinerer delprojekter vedr. større opgaver. 2. Arbejdsplan a. Sekretariatet udarbejder en årsplan for arbejdet i sekretariatet. b. Arbejdsplanen forelægges styregruppen til godkendelse på det første møde i kalenderåret. 3. Retningslinjer Sekretariatet udarbejder retningslinjer som følger: a. Fejl- og ændringshåndtering i. Sekretariatet udarbejder retningslinjer for håndtering af fejl og ændringer. Retningslinjerne forelægges styregruppen til godkendelse. b. Kvalitetssikring i. Sekretariatet udarbejder retningslinjer for kvalitetssikring af standarderne. Retningslinjerne forelægges styregruppen til godkendelse. c. Versionsstyring i. Sekretariatet udarbejder retningslinjer for versionsstyring af standarderne, herunder valg af evt. system til understøttelse heraf. Der vil typisk være tale om fejlretning, mindre ændringer og større ændringer. Retningslinjerne forelægges styregruppen til godkendelse. 4. Organisering og ressourcer a. Der udpeges en ansvarlig for arbejdet i sekretariatet. b. Der udpeges evt. yderligere VD-medarbejdere til arbejdet i sekretariatet. c. Der tilknyttes evt. ekstern hjælp i relevant omfang. d. Der tilknyttes evt. yderligere nødvendig faglig bistand afhængig af opgaveløsningen. Ved større opgaver kan sådanne organiseres i særskilte projektgrupper. e. Vejdirektoratet udpeger de ressourcer, der varetager opgaverne i sekretariatet. 8

9 5. Økonomi a. Vejdirektoratet finansierer omkostningerne til de basale driftsopgaver i sekretariatet. b. Finansiering af større opgaver / delprojekter aftales i forbindelse med beslutning om opgavens gennemførelse. Herunder redegøres for konsekvenser og økonomi. 6. Godkendelse a. Denne arbejdsplan er godkendt af styregruppen 15. maj

10 Bilag 2: Forretningsorden for det rådgivende udvalg 1. Det rådgivende udvalgs opgaver a. Det rådgivende udvalg repræsenterer den faglige ekspertise på vejområdet, herunder it, data og digitalisering. b. Udvalget kan endvidere komme med forslag til udvidelser, forbedringer eller væsentlige ændringer på lige fod med øvrige aktører og interessenter. 2. Udvalgets arbejde a. Udvalget fungerer i to faser af arbejdet med standardisering i. Udvalget forbehandler forslag til standardisering, som styregruppen har godkendt til en egentlig behandling i standardiseringsorganisationen. ii. Udvalget behandler endelige oplæg til standarder på lige fod med høringsparterne. b. Arbejdsform i. Hovedparten af udvalgets arbejde sker ved skriftlige høringer. ii. Sekretariatet kan beslutte at indkalde det rådgivende udvalg til møde, når særlige forhold taler herfor. c. Referat i. Sekretariatet udarbejder skriftligt notat om resultatet af behandlingen i det rådgivende udvalg, herunder referat af evt. møder. ii. Sekretariatet begrunder sine valg i det omfang det rådgivende udvalgs råd ikke følges. 3. Organisering a. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra de områder, som standarden har betydning for, og som har stor interesse i udformningen og konkretiseringen af standarden. Deltagere kan komme fra: i. KTC s faggrupper for veje og digitalisering. ii. VDs divisioner / områder. iii. Geodatastyrelsen. iv. Faggrupper tilknyttet vejforvaltningssystemerne. v. Evt. andre relevante fora. 1. Kommunal Vejteknisk Forening. 2. Andre faggrupper og eksterne samarbejdsparter tilknyttet de relevante fagområder. 3. KOMBIT. b. Sekretariatet fungerer som formandskab og forestår evt. møder. c. Udvalget har ikke nogen egentlig underliggende organisering. 4. Beslutninger a. Udvalget er rådgivende. 10

11 b. Udvalgets kommentarer til endelige oplæg refereres for styregruppen på lige fod med øvrige høringssvar. c. Beslutninger træffes af styregruppen. 5. Økonomi a. Deltagerne i det rådgivende udvalg afholder egne udgifter i forbindelse med arbejdet. b. Vejdirektoratet finansierer udgifter til de basale driftsopgaver i sekretariatet. 6. Godkendelse a. Denne forretningsorden er godkendt af styregruppen 15. maj

12 Bilag 3: Forretningsorden for styregruppen 1. Styregruppens opgaver a. Styregruppen har det overordnede ansvar for arbejdet med standardisering af vej- og trafikdata. b. Styregruppen fastlægger ambitionsniveau for implementering af standarden. c. Styregruppens opgaver er en fortsættelse af det samarbejde mellem parterne, som hidtil er foregået i projektregi. 2. Mødernes afvikling a. Møderne indkaldes af sekretariatet efter aftale med formanden. b. Møderne ledes af formanden. c. Sekretariatet udarbejder referat af møderne. 3. Arbejdsplan a. Styregruppen fastlægger en plan for arbejdet og møderne i rullende tolv måneders perioder. b. Planen skal omfatte terminer for behandling af oplæg fra sekretariatet vedr. forslag til standarder. c. Se bilag 4: Model for årskalender. 4. Organisering a. Formandskab i Vejdirektoratet. b. Deltagelse fra berørte parter i og underfor Vejdirektoratet: i. Vejdirektoratet 1. Ressourcedivisionen 2. Anlægs- og driftsdivisionen 3. Planlægningsdivisionen 4. Trafikdivisionen ii. KL iii. KTC iv. FOTdanmark v. Geodatastyrelsen vi. RoSy / Grontmij vii. Vejman.dk / Vejdirektoratet 5. Beslutninger a. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. b. Ved forfald kan man møde ved substitut, når dette meddeles sekretariatet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hver deltager kan kun have én stemme. 12

13 c. Beslutninger træffes i enighed. Ved manglende enighed kan emnet tages op igen på et efterfølgende møde, hvor der så kan træffes beslutning med 3/4 s flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. d. I uopsættelige sager kan formanden beslutte at udsende spørgsmål til skriftlig behandling i styregruppen. Afgørelsen refereres på førstkommende møde i styregruppen. 6. Sekretariat a. Sekretariatet er sekretariat for styregruppen og forbereder møderne under ansvar for og i samarbejde med formanden. b. Møder indkaldes med minimum en uges varsel. 7. Økonomi a. Det forventes, at styregruppen afholder 3-4 møder om året. Medlemmerne afholder egne udgifter i forbindelse hermed. b. Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper m.v. til løsning af nærmere fastlagte opgaver. Styregruppen aftaler bemanding af disse grupper. Deltagerne afholder egne udgifter i forbindelse hermed. c. Vejdirektoratet finansierer udgifter til de basale driftsopgaver i sekretariatet. 8. Godkendelse a. Denne forretningsorden er godkendt af styregruppen 15. maj

14 Bilag 4: Model for årskalender Sekretariatet indsamler løbende igennem året forslag til arbejdet med standardisering. I et typisk år vil kalenderen se ud som vist nedenfor, når det drejer sig om hoved releases. Det er ikke en nødvendighed at binde forløbet for arbejdet med standardisering til kalenderåret, men der er behov for en relation til procedurer i VD for udarbejdelse af handlingsplan, resultatmål og specifikke bevillinger, som arbejdet med standardisering er baseret på. Der er udarbejdet en procedure for rettelse af fejl og opdatering med mindre ændringer. Se bilag 5: Retningslinjer for arbejdet med standardisering. Årskalender for hovedaktiviteter Måned Styregruppen Aktiviteter - udførelse Plan for følgende år Januar Formidling og kommunikation vedr. standarder vedtaget året forud. Fortsættes igennem året. Sekretariatet opgør indkomne forslag til arbejdet med standardisering. Februar Marts April Maj Juni Styregruppen foretager indledende vurdering af indkomne forslag og fastlægger en plan for arbejdet og møderne i året. Planen omfatter terminer for behandling af oplæg fra sekretariatet vedr. forslag til standarder. Styregruppen godkender plan for arbejdet i det efterfølgende år med henblik på fremskaffelse af budget for året. Første behandling i sekretariatet af indkomne forslag til standardisering. Høring i rådgivende udvalg. Sekretariatet udarbejder revideret oplæg til kommentering i styregruppen. Sekretariatet udarbejder revideret oplæg til kommentering i styregruppen. Sekretariatet udarbejder revideret oplæg til kommentering i styregruppen. Udarbejde forslag til plan for arbejdet i det følgende år. Udarbejde indstilling til styregruppen. Ansøgning om midler til aktiviteterne i efterfølgende kalenderår (FUD). DIR udmelding om næste års bevilling. 14

15 Årskalender for hovedaktiviteter Måned Styregruppen Aktiviteter - udførelse Plan for følgende år Juli Ferie Ferie August Styregruppen får mulighed for at kommentere et revideret oplæg inden det endelige oplæg til høring udarbejdes. Sekretariatet udarbejder endelige oplæg til høring. September Høring hos høringsparter og rådgivende udvalg. Oktober Høring hos høringsparter og rådgivende udvalg. Sekretariatet udarbejder det endelige oplæg til standard. November December Styregruppen godkender endelige standarder efter høring. Formidling af endelige standarder og opfordring til at man kommer med forslag til yderligere arbejde hermed. Formidling af endelige standarder og opfordring til at man kommer med forslag til yderligere arbejde hermed. Udarbejde forslag til resultatmål. Udarbejde forslag til HP light. DIR behandler HP light. Tilpasning af HP. DIR behandler endelig HP. 15

16 Bilag 5: Retningslinjer for arbejdet med standardisering Formål Formålet med retningslinjerne er at angive rammerne for drift og vedligehold af standarden for vej- og trafikdata. Der skal være en klar organisering og ansvarsfordeling, som understøtter, at der kan ske løbende tilpasninger af standarden 1. Modellen er udmøntet i to begrebs- og datamodeller: Vejnettet og stedfæstelse Modellen indeholder en beskrivelse af vejnettet og de forskellige muligheder for at knytte data til vejnettet (stedfæste). Egenskaber ved vejnettet Modellen indeholder beskrivelser af de mange forskellige attributdata, som er knyttet til vejnettet. Ændringer i standarden for vej- og trafikdata vil ofte have konsekvenser for de, der har valgt at basere sig på standarden, fx i form af nødvendig tilpasning af it-systemer. Disse retningslinjer skal derfor sikre, at alle ændringer i standarden kommunikeres til og kvalitetssikres af de myndigheder og organisationer (høringsparter), der bidrager til standardiseringsarbejdet. Retningslinjerne skal desuden sikre, at standarden vedligeholdes, så den er tidssvarende og lever op til brugernes behov. Retningslinjerne fastlægger processen for godkendelse af nye versioner af standarden. Revision af retningslinjerne godkendes af styregruppen for standardisering af vej- og trafikdata. Proces for godkendelse af nye versioner af standarden Følgende godkendelsesproces gælder fra version af standarden for vej- og trafikdata. Ændringsforslag indmeldes til sekretariatet af aktører og interessenter som beskrevet i kapitel 2. Sekretariatet tildeler en ændringskategori A, B eller C (se nedenfor). Versionsnummerering benytter 3 cifre, der samtidig viser ændringskategorien: A.B.C. A: Større ændringer skal godkendes af styregruppen Hermed menes omfattende ændringer i standardens sammensætning eller udtryk. Eksempel: 1 Retningslinjerne er inspireret af grunddataprogrammet: er%20for%20grunddatamodellen.pdf. 16

17 o o o Omfattende udvidelser af eller ændringer til standarden. Tilføjelse af nye grupper af attributdata eller principielle ændringer vedr. vejnettet og stedfæstelse. Væsentlige ændringer i standardens udseende og / eller den måde som databrugere skal anvende standarden på, forårsaget af større ændringer i fx modelleringssprog, nye formater mv. Sekretariatet indstiller større ændringer til styregruppen til godkendelse på baggrund af proces som beskrevet i kapitel 2 med involvering af rådgivende udvalg og høringsparter. Resultatet af høringsrunden skal fremgå af indstillingen. Indstillingen skal indeholde en vurdering af konsekvensen af ændringerne. Hvis det rådgivende udvalg ikke er enige, så skal det også fremgå af indstillingen. Versionsnummerering forøges med og de to sidste cifre nulstilles. B: Mindre ændringer skal godkendes af styregruppen Hermed menes ændringer, som har konsekvenser for brugerne af standarden. Eksempel: o Tilføjelse eller fjernelse af modelelementer (klasser, attributter, relationer mv.). o Ændringer i navngivning af modelelementer. o Ændringer i relationer mellem klasser. o Ibrugtagning af ny version af anden standard som fx INSPIRE. Sekretariatet indstiller mindre ændringer til styregruppen til godkendelse på baggrund af proces som beskrevet i kapitel 2 med involvering af rådgivende udvalg, - men uden formel høring i en større kreds. Indstillingen skal indeholde en vurdering af konsekvensen af ændringerne. Hvis det rådgivende udvalg ikke er enige, så skal det fremgå af indstillingen. Versionsnummerering forøges med og sidste ciffer nulstilles. C: Fejlrettelser og korrektur udføres af sekretariatet Hermed menes rettelser af fejl i tekst og / eller diagrammer, som ikke har konsekvenser for brugerne af standarden. Eksempel: o Redaktionelle rettelser i dokumentationen af datamodellen. o Rettelse af fejl i grafisk opstilling af diagrammer. Versionsnummerering forøges med Versioner på tredje niveau (C) er bagud kompatible. Det betyder i praksis, at en ny version af standardarden er bagud kompatibel med den forrige version, hvis dataudtræk produceret efter den nye version kan anvendes af et indlæsningsprogram kodet efter den forrige version, og omvendt. Sekretariatet indarbejder alle vedtagne ændringer i standarden og formidler dem til brugerne inkl. beskrivelse af de omfattede ændringer. Sekretariatet publicerer den nye version 17

18 af standarden på Vejdirektoratets hjemmeside under vejsektor samarbejde 2 med angivelse af, hvilke ændringer, der er foretaget. Flere ændringer kan samles i en version. Versioner, der er sendt i høring, publiceres også, men tydeligt mærket som høringsversion. Processen er illustreret i figur nedenfor. Bemærk, at den enkelte bruger af standarden selv har ansvar for, at ændringerne slår igennem i praksis i data, systemer, services mv. Understøttende værktøjer Vedr. struktur og metoder samt understøttede værktøjer henvises til særskilt notat herom. 3 2 Se: ata/sider/default.aspx. 3 Se: ata/documents/standard%202013%20bilag%203%20-%20struktur%20og%20beskrivelsesmetoder.pdf. 18

Governance for standardisering af vej- og trafikdata

Governance for standardisering af vej- og trafikdata Governance for standardisering af vej- og trafikdata Gældende fra 1. januar 2016 Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Sanne Karlsen Mail sak@vd.dk Telefon +45 7244 3333 Dokument 15/14090-3 Side 1/11 Vejdirektoratet

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

PLAN FOR DELPROJEKTER

PLAN FOR DELPROJEKTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 14/00109-5 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 7436 PLAN FOR DELPROJEKTER STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2014 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Vedtægter. Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR)

Vedtægter. Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) Vedtægter Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Køge Erhvervsudviklingsråd (herefter Foreningen ) 2. Formål 2.1 Foreningen har til formål at gøre Køge Kommune til et vækstområde

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA februar / Hans Jørgen Larsen

PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA februar / Hans Jørgen Larsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. februar 2014 14/00108-4 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 7436 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2014 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Bilag A: Delprojekter

Bilag A: Delprojekter Bilag A: Delprojekter Delprojekt 1: Praksis og gennemførsel... 2 Delprojekt 2: Model- og metodemæssige afklaringer... 4 Delprojekt 3: Dokumentation og afgrænsninger... 6 Delprojekt 4: Analyse og design

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Bilag 1. Funktions- og opgavebeskrivelse i relation til styringen af de fælles PUF-uddannelser

Bilag 1. Funktions- og opgavebeskrivelse i relation til styringen af de fælles PUF-uddannelser Funktions- og opgavebeskrivelse i relation til styringen af de fælles PUF-uddannelser Bilag 1 I det følgende gives en beskrivelse af den konkrete arbejds- og ansvarsfordeling mellem bestyrelsen for Parternes

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. marts 2013 13/04457-5 MLP/HJL/NH mlp@vd.dk 7244 3309 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan

Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan Dato 14. april 2015 Sagsbehandler MPA Mail Telefon Dokument Dd115/00132-3 Side xxx1 Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan Læsevejledning Dette dokument er projektets hoveddokument. Dokumentet er en

Læs mere

Vedtægter for Dansk Akvakultur

Vedtægter for Dansk Akvakultur Vedtægter for Dansk Akvakultur Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Akvakultur. Internationalt anvendes navnet The Danish Aquaculture Organisation. Dansk Akvakultur har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Indholdsfortegnelse I Navn, hjemsted, formål... 2 II Partnere... 2 III Medlemmer... 3 IV Optagelse og udmeldelse... 3 V Ledelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1 Formål Forretningsorden for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) December 2010 1.1 Metalindustriens uddannelsesudvalg er det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalget påmetalindustriens område. MI

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Indholdsfortegnelse I Navn, hjemsted, formål... 2 II Partnere... 2 III Medlemmer... 3 IV Optagelse og udmeldelse... 3 V Ledelse...

Læs mere

M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S

M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg:

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: I medfør af Serviceloven 18 har Social-ogArbejdsmarkedsudvalget ( SAU ) i Viborg kommune nedsat et Frivillighedsråd, og byrådet afsætter et årlig beløb

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere