DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING IMAGINE VIA 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020"

Transkript

1 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G IMAGINE VIA 2020

2 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen er, at VIAs studerende og VIAs samarbejdspartnere møder digitalt attraktive, tidssvarende og eksperimenterende uddannelser og udviklingsmiljøer. Offentlige og private virksomheder skal opleve, at studerende og dimittender fra VIA er digitalt dannede medarbejdere, som kan bidrage til og udvikle fremtidens arbejdspladser også digitalt. Formålet med denne delstrategi for digitalisering er at understøtte denne ambition for de næste fire år ( ), og samtidig understøtte VIAs 2020-vision. Kernen i delstrategien er følgende seks mål: 1. Alle VIAs studerende møder digitalt attraktive, tidssvarende og eksperimenterende uddannelser og læringsmiljøer Delstrategien skal inspirere til og understøtte nye mål i videreudviklingen af VIAs uddannelser med digitalisering. 2. Øget effektivisering gennem digitalisering af interne arbejdsprocesser Digitalisering skal skabe værdi i administrative processer og services, der involverer studerende, medarbejdere, myndigheder, samarbejdspartnere og aftagere. Værdiskabelsen kan f.eks. være at frigøre og omfordele ressourcer til gavn for kerneydelserne, arbejde smartere og skabe fundament for udvikling gennem flere, hurtigere og bedre data. 3. Digitalisering skal understøtte forskning, udvikling og innovation i VIA Flere skal opleve og anvende VIAs videnproduktion bl.a. ved at der etableres digitale kanaler med VIAs videnproduktion, digitale mødesteder m.m. Den digitale udvikling skal understøtte et dynamisk samspil mellem forskningsdreven og praksisdreven innovation i erhvervenes og professionernes arbejdsfelter. 4. Styrket kompetenceopbygning inden for digitalisering Etablering af nødvendige kompetenceprogrammer inden for øget digitalisering for alle VIAs medarbejdergrupper. 5. Videreudvikling af det tekniske fundament for digitalisering VIAs tekniske fundament rettes mod at understøtte mere samarbejde, mere integration og mere åbenhed i forhold til VIAs platforme og data balanceret med fortsatte krav om sikkert, stabilt og rationelt IT-miljø. 6. Styrket ledelse og koordination af digitaliseringsindsatsen Fokus på opbygning af VIA-ledelsernes kompetencer inden for digitalisering, herunder øge kendskabet til IT-udvalgsstrukturen og digitaliseringsprojekter. Der skal ske en løbende evaluering af effektiviteten af VIAs IT-udvalgsstruktur.

3 3 BAGGRUNDEN FOR VORES SEKS MÅL OG 19 INITIATIVER Denne delstrategi skal ses i en kontekst af flere forskellige påvirkninger. Det gælder både tendenser og udviklinger i samfundet, teknologi og i VIAs egen udvikling. Nedenfor beskrives de væsentligste bevægelser og megatrends, som har betydning for målsætningerne i VIAs digitaliseringsstrategi. Paradigmeskifte i VIAs digitale udvikling Fra fusionsdrevne IT-strategier til en udviklingsorienteret delstrategi for digitalisering I VIAs to foregående IT-strategier var de centrale mål især fokuseret på skabelsen af et fælles IT-fundament. F.eks. gennem opbygning af en stærk fælles infrastruktur, fælles værktøjer og beslutningsstrukturer. Med skiftet fra IT-strategier til digitaliseringsstrategi er der lagt op til en reorientering mod et stærkere fokus på digitalisering som et strategisk værktøj og en aktiv driver i VIAs generelle udvikling. Delstrategien for digitalisering søger således at udnytte det stærke fælles tekniske udgangspunkt til at støtte og inspirere uddannelser og fællesfunktioner i at tænke og anvende digitalisering som mere end blot teknik. IT-strategi "Ibrugtagning og læring" Udvikling af og ibrugtagning af de fælles IT-løsninger Fokus på etablering af governance og etablering af platform for udvikling IT-strategi "Etablere fundamentet" Opbygning af fælles VIA IT-løsninger: Etablering og konsolidering Delstrategi for digitalisering "Tættere på forretningen" IT som mere end teknik fokus på IT som strategisk platform og dynamo for ny udvikling af VIA

4 4 Øgede forventninger til digitalisering af kerneydelserne En vigtig driver bag delstrategien er de øgede forventninger til digitalisering af kerneydelserne: For det første driver professionernes hastige udvikling på det digitale område nye forventninger tilbage til VIA: Både inden for fx sundhedsområdet, på skolerne og andre institutioner er digitalisering en central platform for nyudvikling og innovation. For det andet er der øgede forventninger til VIAs uddannelser: F.eks. i forhold til at kunne udvikle og realisere nye innovative uddannelseskoncepter og undervisningsformer, understøtte nye og ændrede læringsbehov blandt de studerende, og evt. opnå mulige rationaler i forhold til kerneydelserne som helhed. For det tredje opstilles der klare forventninger til øget digitalisering i bl.a. uddannelsesinstitutioner i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi Fem megatrends i teknologi og teknologianvendelse ændrer brugernes forventninger til undervisning og services Mere tilgængelig viden Viden og adgang til viden vokser. Reduktion af teknologiske barrierer Den teknologiske udvikling, i forståelsen af mindre, hurtigere, nemmere og billigere, har gjort avanceret teknologi tilgængelig for stort set alle. Individualisering Brugere af teknologi ønsker valgfrihed, skræddersyede løsninger og muligheder for at realisere sig selv som unikke individer, der gør en forskel. Netværk Både digitale og analoge netværk, herunder sociale netværk, vil i fremtiden ses anvendt i nye effektive former, som øger den teknologiske, samfundsmæssige og økonomiske udvikling. Konvergens Nye markeder og teknologiområder opstår i krydsfeltet mellem nye og eksisterende teknologier: En lang række teknologiområder, som fx nano-, bio-, sensor-, robot-, IKT-, kunstig intelligens og intelligente materialer kombineres i stigende grad på tværs. Blivende fokus på reduktion af omkostninger Der skal leveres højere kvalitet på uddannelse og forskning, ligesom flere studerende skal ind på uddannelserne alt sammen for færre midler. Dette forhold fremtvinger nytænkning af både administrative støttefunktioner og vilkår for undervisning

5 5 MÅL 1 INITIATIV 1-4: ALLE VIAS STUDERENDE MØDER DIGITALT ATTRAKTIVE, TIDSSVARENDE OG EKSPERIMENTERENDE UDDANNELSER OG LÆRINGSMILJØER Den pædagogiske anvendelse af digital teknologi i VIA skal understøtte dette mål, samt de uddannelsesmæssige mål i VIAs uddannelser og øvrige studie- og udviklingsaktiviteter. Digitaliseringsstrategien skal inspirere til, og understøtte, nye mål i videreudviklingen af VIAs uddannelser med digitalisering. DET BETYDER, AT VI INDEN 2018 HAR: 1. Udviklet øget tilgængelighed, fleksibilitet og genanvendelighed i forhold til digitale undervisningsmaterialer, undervisningens gennemførelse og læringsmiljøernes organisering. 2. Udviklet nye måder at skabe læring og læringsmiljøer på med digitale teknologier. F.eks. gennem udvikling af undervisningsforløb, hvor de studerendes forskellige læringspræferencer og læringsmuligheder understøttes digitalt. Samtidigt skal det sikres, at de digitaliseringskrav, de studerende møder i studie og profession, er integreret i uddannelsen. 3. Fået VIA med i det globale uddannelsesmarked for teknologibaseret/-leveret undervisning og kompetenceudvikling. 4. Udviklet de studerendes kompetencer på tre niveauer: Grundlæggende nødvendige VIA-relaterede digitale kompetencer Professionsspecifikke digitale kompetencer Digital dannelse 2

6 6 MÅL 2 INITIATIV 5-7: ØGET EFFEKTIVISERING GENNEM DIGITALISERING AF INTERNE ARBEJDSPROCESSER Som konsekvens af kravet om effektivisering af den administrative opgaveløsning er der behov for at implementere nye processer og administrative IT-systemer, der understøtter dette mål. Samtidig skal der være fokus på at kunne understøtte forretningens løbende behov for nye tiltag i konsekvens af eksempelvis ændret lovgivning, nye services, medarbejdernes og brugernes behov m.m. DET BETYDER, AT VI INDEN 2018 HAR: 5. Øget antallet og kvaliteten af selvbetjeningsløsninger og innovative digitale services til studerende, så de oplever VIA som en tidssvarende, effektiv og attraktiv studieplads. 6. Realiseret et fælles data- og procesmæssigt fundament, hvorved VIA kan agere forretnings- og ledelsesmæssigt hurtigere, smidigere og med høj kvalitet. 7. Etableret egne effektiviseringstiltag og realiseret udvalgte projekter fra sektorens effektiviseringspulje.

7 7 MÅL 3 INITIATIV 8-11: DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTE FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION I VIA VIAs delstrategi for forskning, udvikling & innovation sætter bl.a. fokus på, at VIA bidrager til et produktivt samspil mellem forskningsdreven og praksisdreven innovation i erhvervenes og professionernes arbejdsfelter. I dette samspil er VIA en innovationsaktør, og digitalisering skal understøtte denne rolle aktivt både som leverandør af understøttende værktøjer og som selvstændigt innovations- og udviklingsområde. Det er samtidig også et mål, at flere skal opleve og anvende VIAs videnproduktion. DET BETYDER, AT VI INDEN 2018 HAR: 8. Understøttet VIAs deltagelse i nationale og internationale netværk og videncentre ved hjælp af digitalisering og digitale værktøjer. 9. Understøttet og inspireret forsknings- og udviklingsmiljøerne i forhold til at kommunikere VIAs videnproduktion eksperimenterende, effektivt og rationelt både internt og eksternt. 10. Understøttet og udbygget fundamentet for videndeling og strategisk videnledelse i VIA f.eks. gennem udbygning og integration af UC-viden. 11. Understøttet VIAs egne innovations- og forskningsinitiativer inden for digitaliseringsområdet.

8 8 MÅL 4 INITIATIV 12-14: STYRKE KOMPETENCEOPBYGNING I FOR- HOLD TIL DIGITALISERING En forudsætning for at realisere en ambitiøs digitaliseringsstrategi er at udvikle og vedligeholde digitale kompetencer og digital dannelse 2 for VIAs medarbejdere. Det vurderes, at de nødvendige digitale kompetencer ikke er til stede overalt i VIA pr. 2013, og det er derfor nødvendigt at finde de bedst tænkelige løsninger på udviklingsbehovet og skabe tydeligere rammer og mål omkring digital kompetenceudvikling. DET BETYDER, AT VI INDEN 2018 HAR: 12. Udviklet og realiseret årlige kompetenceudviklingsplaner for undervisere og tekniskadministrativt personale. 13. Udviklet og realiseret kompetenceudvikling for ledelserne i forhold til digitalisering f.eks. i forhold til at sætte retning, mål og rammer for at fremme og administrere digitalisering i uddannelsen, undervisningen og i administrationen. 14. Opbygget kompetencer i VIA, som kan understøtte digitalisering i de administrative miljøer ved hjælp af udvikling, optimering og design af arbejdsgange og -processer.

9 9 MÅL 5 INITIATIV 15-16: VIDEREUDVIKLING AF DET TEKNISKE FUNDAMENT FOR DIGITALISERING Det tekniske fundament er en samlet betegnelse for VIAs tekniske IT-arkitektur samt de applikationer og systemer, som brugerne møder i VIA 3. Disse platforme er fundamentet for alle de aktiviteter, hvor der indgår digitalisering i både undervisning og administration, og udviklingen af dem er kendetegnet ved, at VIA skal gå på to ben : Dels understøtte udvikling som beskrevet i denne delstrategis ambition og øvrige mål Dels sikre stabilitet og rationel drift. DET BETYDER, AT VI INDEN 2018 HAR: 15. Videreudviklet VIAs infrastruktur og kommunikationsplatforme, så det bliver muligt at åbne VIAs egne platforme mod udvalgte tjenester fra skyen 4 f.eks. fælles sektortjenester, sociale medier, videnbaser, særlige pædagogiske services, lagerplads etc. 16. Stillet udvalgte data, herunder undervisningsmaterialer, til rådighed for offentligheden, myndigheder og andre gennem åbne grænseflader eller gennem publicering på åbne hjemmesider.

10 10 MÅL 6 INITIATIV 17-19: STYRKET LEDELSE OG KOORDINATION AF DIGITALISERINGSINDSATSEN Ledelsesdimensionen i digitaliseringsstrategien sætter mål for ledelse, organisering og styring af VIAs samlede aktiviteter inden for digitalisering både administrativt og pædagogisk. Udgangspunktet for ledelse og koordinering er organisations- og udvalgsstrukturen til højre herfor. Denne struktur skal sikre, at digitalisering i VIA udvikles i overensstemmelse med VIAs strategiske mål og de behov, der opstår i uddannelser, administration og omverdenen i øvrigt. Organiseringen skal derudover medvirke til at sikre en forankring af den digitale udvikling i hele organisationen: Det gælder f.eks. samordning af initiativer og synkronisering af udviklingsbehov, håndtering af interessenter, sikring af fælles videndeling og synergi og understøtning af effektive tværgående implementeringsforløb. Pædagogisk IT-udviklingsgruppe Højskole Udvalgsformænd + relevante FF-chefer + CFU + Bibliotek IT-styregruppe Højskole Udvalgsformænd + relevante FF-chefer FF TMH HKE SFH PSH Administrativ IT-udviklingsgruppe VOK Fællesfunktioner og Højskoleudvalg Hertil skal bemærkes, at denne interne koordinerings- og ledelsesmodel også har til opgave at forholde sig til omverdenens påvirkning på digitalisering i VIA f.eks. gennem håndtering af myndighedskrav, nationale strategier, teknologiske nybrud etc. DET BETYDER, AT VI INDEN 2018 HAR: 17. Evalueret og udviklet ledelses- og udvalgsstrukturen løbende, så digitalisering styrkes og udvikles, jf. de strategiske mål. Succeskriteriet er dels, at der er sikret effektive beslutningsgange og basis for entydige fælles beslutninger; dels evnen til at inspirere og udvikle organisationen i forhold til digitalisering ved hjælp af tværgående formidling og koordinering. 18. Deltaget aktivt i, søgt indflydelse på og draget fordele af sektorsamarbejdet i forhold til udvikling og indkøb af fælles IT-løsninger til University Colleges. 19. Etableret og implementeret en fælles projektledelsesmodel i VIA til tværgående digitaliseringsprojekter.

11 11 SÅDAN IMPLEMENTERER VI DIGITALISERINGSSTRATEGIEN Digitalisering handler både om teknologi, processer og organisation. Ansvaret for digitalisering ligger derfor mange steder i VIAs ledelseslag. En forudsætning for en succesfuld implementering af strategien er derfor et stærkt samarbejde på tværs af VIA, og at der skabes transparens og klarhed over, hvem i organisationen der har et konkret ansvar for, og ressourcer til, at understøtte VIAs digitale udvikling. Konkret skal digitaliseringsstrategien derfor følges op af en handlingsplan. Denne handlingsplan bliver et dynamisk dokument, som løbende adresserer de 19 initiativer hen over hele strategiperioden. Handlingsplanen forankres ledelsesmæssigt i IT-styregruppen og understøttes af hhv. den administrative og pædagogiske IT-udviklingsgruppe. Slutnoter 1 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi : 2 Digital dannelse og digitale kompetencer opdeles i tre niveauer: 1. Grundlæggende VIA-relaterede digitale kompetencer: Tidssvarende og VIA-specifikt system- og værktøjskendskab. Den grundlæggende forudsætning for at være en integreret medskaber inden for strategiens rammer. 2. Professionsspecifikke og funktionsspecifikke digitale kompetencer: Afhængig af funktion i VIA og den profession, man retter sig imod/arbejder i. Uddannelses- og funktionsspecifikke kompetencer, som kan defineres inden for de forskellige faglige miljøer i VIA. 3. Digital dannelse: Viden og beredskab til, hvordan man kan interagere og samarbejde i et digitalt samfund, optimalt valg af grænseflader til forskellige situationer, samt etiske overvejelser om deltagelse i et digitalt samfund. Vi skal dele vores idéer i stedet for at holde dem for os selv. Digital dannelse omfatter desuden computer literacy, information literacy og media literacy. Målet er derfor at udvikle den enkeltes evne til at inddrage relevant teknologi i undersøgelse, analyse, udvikling, kommunikation og samarbejde i uddannelse, profession og samfund. Medarbejdere og studerende skal overordnet set forstå teknologien, have en bred forståelse for såvel økonomiske, lovmæssige, organisatoriske, sociale og etiske aspekter af digitalisering og kunne sætte denne viden i anvendelse i opgaveløsningen. 3 De tekniske mål dækker også forhold og mål vedrørende det udstyr (devices), som brugerne anvender til at tilgå VIAs infrastruktur og dets systemer det være sig både udstyr, som udleveres af VIA, og privat udstyr. 4 Skyen: Data og programmer er placeret på computere og servere, der er eksterne i forhold til VIA, og som er forbundne via internettet.

12 Ordrenr

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere