Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt Oprettet: Rettet: Fil:MBBL_Rapport_Standard_governance_for_Udenlandske_Adresser_v1.1_ docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Dokumentet oprettet HTE-S&D Første udkast MLI-MBBL Redigeret og suppleret til review i projektgruppe MLI-MBBL Færdig rapport til Grunddatabestyrelsen MLI-MBBL Godkendt af Grunddatabestyrelsen, titel ændret MLI-MBBL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Baggrund Om dette dokument PROCES Opgavebeskrivelse Organisering Tidsplan Deltagende myndigheder Produkter RESULTATER TEKNISK STANDARD Formål og scope Rendering, anvendelse til post Anvendelse og implementering Kompabilitet med andre standarder ISO Addressing (Global) P14000 (EU) INSPIRE Adresses (EU) ISA Core Vocabularies (EU) Anvendelse af Modelregler for grunddata Forandringen RESULTATER GOVERNANCE Tidsperspektiv Myndighed ansvarlig for standarden Interessentgruppe Øvrige myndigheder og parter Markedsføring og implementering af 11 -

3 1. Indledning 1.1 Baggrund Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) gennemførte i foråret 2013, i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST), en analyse af danske myndigheders behandling af udenlandske adresser 1. Analysen viste, at en række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer udenlandske adresser af et betydeligt omfang, og at der er et væsentligt forbedringspotentiale. Analysen anbefalede at den videre afklaringsproces koncentrerede sig om et løsningsscenarium C Fælles adresseservice (udland), som var baseret på konceptet om at udenlandske adresser bør håndteres som fælles grunddata efter samme principper som danske adresser. Grunddatabestyrelsen besluttede på sit møde den 14. juni at den videre undersøgelse af løsningen skulle indarbejdes i den igangværende analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, jf. delprogram 5. Dette arbejde er iværksat. På mødet den 12. september traf Grunddatabestyrelsen en supplerende beslutning om, at MBBL i samarbejde med ERST skulle udforme forslag til en fælles standard for udveksling og lagring af udenlandske adresser, som offentlige myndigheder kan benytte sig af, indtil den mere omfattende, fælles løsning eventuelt realiseres. 1.2 Om dette dokument Nærværende rapport beskriver processen og overvejelserne i forbindelse med det forslag til teknisk standard med tilhørende governance som MBBL og ERST har udarbejdet med input fra en række andre offentlige myndigheder. Den tekniske del af standarden er beskrevet i det tilhørende dokument Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser. 1 Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet samt Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport, begge MBBL 29. maj af 11 -

4 2. Proces 2.1 Opgavebeskrivelse Udgangspunktet for opgaven har været MBBL s notat af 25. august 2013 Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser som blev tiltrådt af Grunddatabestyrelsen den 12. september Notatet beskriver den forretningsmæssige begrundelse og formålet med opgaven samt tidsplan, organisering og de ønskede leverancer. 2.2 Organisering Opgaven har organisatorisk været forankret som en selvstændig projektgruppe i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Morten Lind (MBBL) har været projektleder. Herudover har Finn Jordal (MBBL) og Lone Kai Hansen fra Erhvervsstyrelsen (ERST) deltaget i projektgruppen. Strand & Donslund har været konsulent på opgaven, med Helle Torp Eklund som opgaveansvarlig. I forbindelse med undersøgelse af kommercielle services har Henrik Liliendahl Sørensen fra idq ydet projektgruppen faglig bistand. 2.3 Tidsplan Opgaven er udført i perioden fra den 30. august til den 15. oktober. Der har været afholdt to workshops for deltagende myndigheder den 19. september og den 1. oktober samt fem møder i projektgruppen. 2.4 Deltagende myndigheder I de to workshops deltog følgende personer og myndigheder: Aleksander Bjerrum, Digitaliseringsstyrelsen Jeanne Olsen, CPR-kontoret Claus Rønne Jensen og Karen Jensen, SKAT Lone Kai Hansen, Erhvervsstyrelsen Lotte Sørensen og Jessie Kochendorff, ATP Birgitte Yde, Udbetaling Danmark Henrik Gabel og Lisbet Martensen Rasmussen, Social-, Børne- og Integrationsministeriet Niels Nissen, Arbejdstilsynet Anne-Mette Skou, Region Hovedstaden Morten Lind og Finn Jordal, MBBL Helle Torp Eklund, Strand & Donslund Hovedparten af deltagerne havde tillige deltaget i analysearbejdet i foråret Projektgruppen har herudover modtaget værdifulde informationer og anbefalinger fra: Maria Kossmann, Post Danmark - 4 af 11 -

5 Følgende myndigheder var inviteret, men kunne ikke deltage: Pensionsstyrelsen KL KOMBIT Udenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sidstnævnte har dog bidraget med input til arbejdet. 2.5 Produkter Projektgruppen har bearbejdet myndighedernes input fra de to workshops, gennemgået relevante internationale standarder og kortlagt en række kommercielle tjenester på området. På basis heraf, og på basis af forårets analyse af området, har projektgruppen produceret de to dokumenter: Teknisk standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser (18 sider) Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser (nærværende rapport, 11 sider) Et første udkast til den tekniske standard har været sendt til review hos de deltagende myndigheder. Kommentarerne herfra er indarbejdet. - 5 af 11 -

6 3. Resultater Teknisk standard Projektgruppens forslag til teknisk standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser er beskrevet i et særskilt dokument. I det følgende beskrives hovedtrækkene i den foreslåede standard. 3.1 Formål og scope Figur 1: Informationsmodel for udenlandske adresser En række danske myndigheder håndterer, som led i deres opgavevaretagelse, udenlandske adresser af et betydeligt omfang ofte i en størrelsesorden svarende til ca om året. Flere af de berørte myndigheder vurderer, at en god håndtering af udenlandske adresser har stor betydning for opgaveløsningen og, at der er et væsentligt forbedringspotentiale. Den udenlandske adresse kan referere til en person som er bosiddende i udlandet, til en udenlandsk virksomhed, til en ejendom der er beliggende i udlandet eller til en udenlandsk myndighed. Den foreslåede standard skal understøtte: danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser i egne it-systemer og udveksling af data med andre danske myndigheder, danske myndigheders kommunikation direkte med de berørte virksomheder eller borgere i udlandet, herunder pr. brev, samt danske myndigheders kommunikation med myndigheder i andre lande om adressen på personer, virksomheder eller ejendomme. Standarden vedrører ikke: - 6 af 11 -

7 opsamling af adresseoplysninger f.eks. via digitale blanketter eller andre brugergrænseflader, navn eller anden identifikation af den person, virksomhed eller ejendom, som er knyttet til adressen eller associationen til denne, digitale adresser, herunder , websteder, telefon og lignende Den foreslåede standard er udformet ud fra en overordnet afbalancering af de mest nødvendige behov som er lette at implementere, overfor mere ambitiøse krav som kan understøtte bedre datakvalitet og validering. 3.2 Rendering, anvendelse til post Da den foreslåede standard jf. ovenstående skal understøtte kommunikation med den pågældende borger eller virksomhed pr. post, skal standarden kunne håndtere adressen i renderet form dvs. formatteret sådan som den fx skal præsenteres på et brev. En sådan implicit rendering implementeres i standarden ved hjælp af 1-10 ordnede adresselinjer, hvori den myndighed der er kilde til adressen kan placere adressen i klarskrift, sådan som den bør præsenteres på brevet, inklusive landenavn på nederste linje. Standarden indeholder herudover ingen eksplicitte renderingsregler, fx i form af instrukser om hvordan de øvrige adressekomponenter skal præsenteres i forhold til hinanden. 3.3 Anvendelse og implementering Den foreslåede standard udgør en anbefaling til danske myndigheder om hvordan de kan udveksle og lagre udenlandske adresser. To eller flere myndigheder kan til en konkret forvaltningsopgave aftale en konkret anvendelse eller udfyldning af standarden. Myndighederne kan eksempelvis aftale at elementer, som i standarden er optionelle, i stedet gøres obligatoriske, at der tilføjes yderligere dataelementer, eller at bestemte elementer skal benyttes på en særlig måde, fx at adresselinjerne højest må have et bestemt antal tegn. 3.4 Kompabilitet med andre standarder Den foreslåede standard er udarbejdet under hensyn til en række andre standarder som berører danske myndigheder: ISO Addressing (Global) Den internatonale standardiseringsorganisation (ISO) har udformet et forslag til standarden Addressing Conceptual Model. Forslaget angiver en global, generisk model for adressedata. Forslaget har pt. status af Committee Draft (CD) og forventes vedtaget som Internatonal Standard (IS) medio MBBL deltager i komitéarbejdet. Med udgangspunkt i den foreløbige CD er den her forslåede standard udformet som en konkret implementering (profil) af ISO P14000 (EU) Administrative Commission for the coordination of Social Security Systems har udarbejdet Regulation (EC) No 987/2009 (P Change in personal circumstances), der bl.a. indeholder et standardformat for en adresse. Socialministeriet har bl.a. deltaget i arbejdet. - 7 af 11 -

8 P14000 formatet er kompatibelt med den her foreslåede standard INSPIRE Adresses (EU) EU s Inspire-direktiv (2007/2/EF af 14. marts 2007) indeholder bindende regler om at medlemsstaterne skal stille deres adressedata til rådighed på en form som er defineret i forordningen herom. MBBL har deltaget i udviklingen af standarden. Europæiske adressedata som stilles til rådighed af en medlemsstat via Inspire, vil kunne konverteres til den her foreslåede standard ISA Core Vocabularies (EU) EU-programet for Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) har udarbejdet en Core Location Vocabulary, der bl.a. indeholder et standard adresseformat. MBBL har deltaget i udviklingen af standarden. Europæiske adressedata som stilles til rådighed på ISA s format vil kunne konverteres til den her foreslåede standard. 3.5 Anvendelse af Modelregler for grunddata Udenlandske adresser er ikke udpeget som grunddata. Den foreslåede standard er imidlertid alligevel udarbejdet på basis af Modelregler for grunddata, version udkast. Standarden følger således de generelle modelregler som findes i dokumentets kapitel 5. Det er derimod ikke muligt på nuværende tidspunkt at anvende modelreglernes generelle egenskaber som findes i dokumentets kaptel 6, på udenlandske adresser. Disse egenskaber er derfor kun i et begrænset omfang medtaget i standarden - som optionelle elementer. Årsagen hertil er, at modelreglernes generelle egenskaber er baseret på den forudsætning, at en domæneansvarlige myndighed (dataejeren) har kontrol over autencitet, identifikation og livscyklus for hver enkelt forekomst af et dataobjekt 2. I den nuværende situation er der selvsagt ingen dansk myndighed som kan påtage sig dén rolle for udenlandske adresser. 3.6 Forandringen I forhold til situationen i dag er de vigtigste forandringer som standarden tilbyder følgende: Standarden indeholder flere adresselinjer som hver for sig ikke har en maksimal længde i stedet for i dag, hvor antallet og længden af adresselinjer er en alvorlig begrænsning Standarden tilføjer en obligatorisk fælles landekode til hver adresse 3, således at oplysningen om land altid optræder på en struktureret, maskinlæsbar form. 2 Eksempel: For at sætte de obligatoriske fælles egenskaber "status" og "virkningstid" på en sydkoreansk adresse skal en domæneansvarlig som kan angive adressens status og gyldighedsperiode (fra/til tid) i "den virkelige verden" dvs. på gaden i Sydkorea. 3 Forslaget til standard anvender kodesættet fra ISO , dvs. hvor et land identificeres med et heltal, en to- og en trebogstavs-kombination samt landets navn. - 8 af 11 -

9 Standarden giver mulighed for at de mest gængse adressekomponenter (fx postnummer) kan udveksles for sig, hvilket giver bedre mulighed for at validere data og kontrollerer for dubletter Standarden giver mulighed for at angive en valideringsstatus på hver adresse, dvs. en oplysning om adressen er ukendt, ufuldstændig, bekræftet af en myndighed mv. Standarden giver mulighed for at angive registreringstid, dvs. hvornår en bestemt vesion af adressen er registreret i myndighedens it-system Standarden giver mulighed for at udveksle og lagre den geografiske position af hver adresse, angivet med koordinater i et geografiske referencesystem Standarden giver mulighed for at medtage en eventuel autoritativ identifikation af den enkelte adresse, dvs. en unik identifikation fastsat af den nationale adressemyndighed Standarden kan håndtere adresser på Grønland og på Færøerne - 9 af 11 -

10 4. Resultater Governance En standard skal være organisatorisk forankret. Når standarden skal implementeres opstår der eksempelvis behov for at fortolke og forstå standarden eller for at ændre og opdatere standarden når en uhensigtsmæssighed eller mangel opdages. Når internationale standarder besluttes eller ændres kan der ligeledes opstå behov for at revidere den lokale standard. I det følgende beskrives projektgruppens forslag og anbefalinger til hvordan standarden for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser skal forankres og administreres. 4.1 Tidsperspektiv Projektgruppen anbefaler at governance for standarden besluttes med virkning frem til 31. december 2014, idet det forudsættes at der inden 4. kvartal 2014 kan træffes beslutning om en eventuel reliasering af en mere ambitiøs model for håndtering af udenlandske adresser. Standard for udveksling og lagring af udenlandske adresser Myndighedsansvar Interessentgruppe Øvrige myndigheder 1. Vedligeholde og udstille UML-model og featurekatalog samt ISO landekoder (3166-1) Har ansvaret for og er udførende Input til 2. Markedsføring, vejledning og support samt opsamling af ændringsønsker Har ansvaret for og er udførende Input til Input til 3. Vurdering og bearbejdning af forslag inkl. eventuel høring Har ansvaret for og er udførende Rådgiver, anbefaler 4. Beslutte ændringer publicere og informere om ændringen Har ansvaret for og er udførende Rådgiver, anbefaler 5. Opfølgning på områdets udvikling dvs. lovgivning, trends og international udvikling Har ansvaret for og er udførende Input til Input til Figur 2: Opgaver og roller i forbindelse med governance for standarden - 10 af 11 -

11 4.2 Myndighed ansvarlig for standarden Projektgruppen anbefaler at standarden forankres organisatorisk og administrativt enten i Digitaliseringsstyrelsen (Grunddatasekretariatet), således at standarden kan håndteres som en del af grunddataområdets fælles datamodel, eller i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, (Ejendomsdata), således at standarden kan håndteres som en del af MBBL s myndighedsopgave for de danske adresser Det anbefales, at der under den myndighed som skal være ansvarlig for standarden, etableres en sekretariatsfunktion som skal varetage de opgaver, der er beskrevet på Figur 2 ovenfor. Den grundlæggende driftsopgave vil være at vedligeholde og udstille UML-model og featurekatalog, samt at sikre at ISO s landekoder mm. fra ISO udstilles på en passende måde. 4.3 Interessentgruppe Projektgruppen anbefaler at der etableres en interessentgruppe bestående af myndigheder som har en særlig stor interesse i standarden og som den ansvarlige myndighed kan konsultere i forbindelse med vurdering af ændringsønsker o.l. Interessentgruppen kunne eksempelvis bestå af: MBBL Digitaliseringsstyrelsen CPR-kontoret Erhvervsstyrelsen SKAT ATP, Udbetaling Danmark, Pensionsstyrelsen KL Danske Regioner 4.4 Øvrige myndigheder og parter Projektgruppen anbefaler at øvrige myndigheder og parter, herunder private virksomheder vejledes i standardens anvendelse og at den ansvarlige myndighed opsamler eventuelle ændringsønsker og ideer fra disse. 4.5 Markedsføring og implementering Projektgruppen anbefaler at der umiddelbart efter standardens godkendelse iværksættes en særskilt markedsføring og vejledning i hvorfor og hvordan standarden kan tages i brug, evt. i form af en visuel kogebog e.l. For at sikre gevinstrealiseringen bør markedsføring og vejledning tilbydes proaktivt og evt. således at interesserede myndigheder kan få on-site bistand til at forstå og vurdere hvor standarden passer ind i myndighedens opgave- og systemportefølje af 11 -

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Overblik over danske myndigheders brug

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. marts 2013 13/04457-5 MLP/HJL/NH mlp@vd.dk 7244 3309 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013 Psykolognævnet Beretning Januar 2010- december 2013 1 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere