Adresseprogrammet - Målarkitektur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseprogrammet - Målarkitektur"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur MBBL-REF: Version: 2.0 Status: Godkendt Dato: 19. maj 2015 Fil:GD2 Målarkitektur ver 2.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med et første udkast til indhold Opdatering med relevant indhold fra bilagsdokumenter og klargøring til endelig godkendelse Tilretning ifht. kommentarer modtaget på afsluttende workshop onsdag d. 10/ a Enkelte rettelser og tilføjelse af manglende tekst side 9, 11, 18 og S&D-KFC S&D-KFC S&D-KFC MLI-MBBL Godkendt af GD2 styregruppe MBBL MLI Udkast til en version 2.0 af målarkitekturen med tilpasninger i henhold til revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer mv. S&D-KH Klargjort til behandling i PL-forum S&D-KH Bemærkninger fra PL-forum indarbejdet MBBL THJ Godkendt af styregruppen MBBL THJ - 2 af 25 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE PROCES LÆSEVEJLEDNING MÅLARKITEKTUR FORRETNINGSMÆSSIGE MÅL FORANDRINGEN I HOVEDTRÆK MÅLARKITEKTURENS FORUDSÆTNINGER MÅLARKITEKTURENS ANVENDELSE MÅLARKITEKTURENS HOVEDAKTØRER SYSTEMOVERBLIK INDLEDNING SYSTEMOVERBLIK BEGREBSOVERBLIK INDLEDNING GRUNDDATA BEGREBSOVERBLIK PROCESOVERBLIK INDLEDNING PROCESOVERBLIK NAVNGIVEN VEJ & ADRESSE STEDNAVNE OG ADMINISTRATIVE INDDELINGER ADRESSERELATIONER PERSONER OG VIRKSOMHEDER ARKITEKTURRAMMER ØVRIGE FORHOLD EN KOMMENDE VEJREFERENCEMODEL UDENLANDSKE ADRESSER ADRESSEGRUNDLAG FOR GRØNLAND HISTORIK PÅ CPR S VEJNAVNE OG ADRESSER af 25 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Målarkitekturens formål er en beskrivelse af delprogrammets overordnede arkitektur gennem: Systemer og systemsammenhænge. En beskrivelse af systemer inden for delprogrammets scope med angivelse af systemsammenhænge. Tværgående processer processer set udefra. Her er der fokus på processer på tværs af grunddataløsninger uden fokusering på de interne processer hos en aftalepartner. Begrebsmodel over forretningsbegreber inden for delprogrammet. Begreber af tværgående interesse beskrives med væsentligt forretningsindhold samt relationer mellem begreber. Øvrige vilkår og arkitekturrammer for delprogrammet. 1.2 Metode Målarkitekturen skal efterfølgende anvendes som et fælles styringsredskab ift. grunddata inden for delprogrammets scope, og danner således rammerne for det efterfølgende arbejde hos de enkelte aktører med udarbejdelse af løsningsarkitekturer, kravspecifikationer m.m. Figur 1. Målarkitektur bygger på proces-, begrebs- og systemoverblik. Målarkitekturdokumentet opbygges med udgangspunkt i de overblik systemoverblik, procesoverblik og begrebsoverblik som er beskrevet i de tre underbilag Bilag A, B og C. Disse overblik suppleres med en beskrivelse af forandringen i hovedtræk med en angivelse af de vigtigste interessenter og disses roller og opgaver i relation til målarkitekturen. - 4 af 25 - MBBL-REF:

5 1.3 Proces Målarkitekturen er en opsamling af arbejdet omring de fire underbilag systemer, begreber, processer og arkitekturrammer. Målarkitekturen er derfor opsamlet og dokumenteret ifm. afholdelsen af workshop i relation til disse underbilag. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Målarkitektur Indeholder en beskrivelse af forandringen i hovedtræk med en angivelse af de vigtigste interessenter og disses roller og opgaver i relation til målarkitekturen. Kapitel 3 Systemoverblik Indeholder et overblik over de systemer, der indgår i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af delprogrammet, og de systemer der er tæt relateret hertil eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de nuværende grunddata. Kapitel 4 Begrebsoverblik Indeholder et overblik over de vigtigste fælles begreber i forhold til delprogrammet. Scope for begrebsoverblikket er de begreber, som er en del af de fælles grunddata ikke modeller for den interne registeropbygning hos de enkelte aktører. Kapitel 5 Procesoverblik Indeholder et overblik over statslige og kommunale processer, som indgår i disse myndigheders forvaltning af grunddata der ligger inden for delprogrammet scope. Kapitel 6 Arkitekturrammer Indeholder et overblik over de væsentligste vilkår og arkitekturrammer for delprogrammet. I tilknytning til målarkitekturdokumentet er der fire bilag: Bilag A: GD2 Systemer og integrationer Indeholder et overblik over de systemer, der indgår i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. Udgangspunktet de nuværende systemer og systemsammenhænge er beskrevet. Den systemmæssige målarkitektur er uddybet med en kort beskrivelse af væsentlige services udstillet af grunddatasystemerne enten som udstillingsservices via datafordeleren eller som ajourføringsservices ifb. grunddataregistret. Bilag B: GD2 Begreber Indeholder en beskrivelse af de enkelte forretningsbegreber, væsentligt informationsindhold knyttet til disse samt relationer mellem begreber. Der er fokus på overblik med henblik på en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel Bilag C: GD2 Processer Indeholder en beskrivelse af de statslige og kommunale processer, som indgår i disse myndigheders forvaltning af området. Beskrivelsen af den enkelte proces viser, hvad denne gør forretningsmæssigt. Der gives - 5 af 25 - MBBL-REF:

6 et overblik over sammenhænge på tværs af de enkelte aktører uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte Bilag D: GD2 Arkitekturrammer Indeholder af de forskellige vilkår og arkitekturrammer for delprogrammet. Arkitekturrammerne er skabt i samarbejde med GD af 25 - MBBL-REF:

7 2. Målarkitektur 2.1 Forretningsmæssige mål En implementering af målarkitekturen vil være grundlaget for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. Området vil samtidig opleve en forbedring af datagrundlaget og samtidig etableres der en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde som vist i nedenstående figur. 2.2 Forandringen i hovedtræk Figur 2. Målarkitektur for Adresseprogrammet. Hovedtrækkene i forandringen som afspejles i målarkitekturen er: Adresser De autoritative grunddata om adresser registreres af kommunerne efter BBR-loven. MBBL etablerer i medfør af BBR-loven et særskilt adresseregister og fastlægger krav til datakvalitet og aktualitet. Kommunerne fastsætter et antal supplerende adresser i områder, hvor adresserne mangler. MBBL bistår kommunerne hermed. - 7 af 25 - MBBL-REF:

8 Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative inddelinger overføres til adresseregisteret fra CPR. CPR udfaser kommunernes adgang til at opdatere CPR s Vejregister. CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR, SKAT og Danmarks Statistik tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen. Offentlige myndigheder i øvrigt skal lægge de autoritative grunddata om adresser til grund for deres adresseanvendelse. Stednavne GST moderniserer sit stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye stednavne. Administrative geografiske inddelinger GST sikrer, at nationale administrative inddelinger (fx sogn og postnumre) og obligatoriske kommunale distriktsinddelinger (fx afstemningsområder) samt supplerende bynavne registreres i GST s DAGI-system. Dataansvaret er uforandret hos den myndighed, der fastlægger den pågældende inddeling. GST etablerer en it-komponent, som kan procesunderstøtte ændringer i en administrativ inddeling. GST og kommunerne aftaler, hvordan de frivillige kommunale data om distrikter kan videreføres i kommunalt regi, når CPR Vejregistret nedlægges. Adgang til grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne Grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. Det aftales nærmere hvordan grunddataregistermyndighedernes forvaltningsmæssige forpligtelser vedr. distribution opfyldes, når distribution sker via Datafordeleren. Adresseprogrammets realisering MBBL koordinerer, i samarbejde med GST, Adresseprogrammets realisering, herunder: a. Etablerer en fælles plan, der sikrer at aftaleparternes leverancer har den aftalte kvalitet, er indbyrdes sammenhængende og leveres rettidigt. b. Rapporterer og følger op på, at implementeringens fremdrift sker som aftalt og er koordineret med Grunddataprogrammet i øvrigt. c. Understøtter offentlige og private anvendere af adresser, administrative inddelinger og stednavne og informerer om de ændringer og nye muligheder, som følger med de autoritative grunddata på Datafordeleren. 2.3 Målarkitekturens forudsætninger Ift. målarkitekturen er der en række vilkår og forudsætninger, som ligger til grund for den arkitektur, som ligger bag målarkitekturen. Det drejer sig om følgende: Grunddataprogrammet som helhed forventes gennemført som beskrevet. Målarkitekturen har afhængigheder til andre grunddataprogrammer primært GD1 Ejendomsdata og GD7 Datafordeler. Målarkitekturen forudsætter disse gennemføres som planlagt. - 8 af 25 - MBBL-REF:

9 Data udstilles rettidigt gennem den fælles offentlige datafordeler. Målarkitekturen bygger på at grunddata gennem datafordeleren stilles til rådighed rettidigt ift. de forskellige behov. I de fleste tilfælde kræver dette en tæt på realtid opdatering af datafordeleren registre. Data udstilles i datafordeleren med tilstrækkelig sikkerhed. Det forudsættes at der omkring udstilling af data via datafordeleren anvendes samme sikkerhedsniveau, som i de tilhørende grundregistre. Der er bl.a. personhenførbare data, som ikke må udstilles uden den rette sikkerhed (løsningen skal kunne godkendes af Datatilsynet). Omverden tilretter løsninger ift. anvendelse af den fælles offentlige datafordeler. Målarkitekturen forudsætter at de forskellige anvendere af grunddata henter disse gennem de services, som datafordeleren udstiller. En konsekvens heraf er, at de forskellige anvendere skal omstille deres løsninger til at hente data fra datafordelerens services og ikke direkte fra grunddataregistre. Ændringer i grunddata meddeles til andre via hændelser. For at kunne sikre opdaterede og korrekte grunddata er det i en række tilfælde nødvendigt at kunne reagere på ændringer i grunddata. Det forudsættes at disse meddelelser sker via et abonnement på hændelser via den fælles offentlige datafordeler. 2.4 Målarkitekturens anvendelse I programmet er det vigtigt med en fælles styring af den arkitektur, som der på tværs af de enkelte aftalepartnere arbejdes frem imod. Arkitekturstyringen vil primært foregå på to niveauer: På delprogramniveau tværgående for hele delprogrammet. Her er det væsentligste styringsdokument målarkitektur beskrevet i dette dokument inkl. de 4 tilhørende bilag. På projektniveau it-løsninger hos den enkelte aftalepartner. Her er det væsentligste styringsdokument en løsningsarkitektur udarbejdet hos den enkelte aftalepartner. Det er vigtigt at der er overensstemmelse mellem det der leveres af den enkelte aftalepartner og den samlede målarkitektur. Derfor skal der for de væsentligste løsningselementer omkring grunddata udarbejdes en løsningsarkitektur, som sammenholdes med målarkitekturen og kvalitetssikres hos de øvrige aftalepartnere. Bliver der i den forbindelse behov for justeringer af den fælles målarkitektur, skal dette ske i en åben proces håndteret af delprogrammets projektlederforum med støtte fra sekretariatet. Med andre ord så skal målarkitekturen når denne er godkendt af styregruppen underkastes en governance model styret af projektlederforum. Det er vigtigt målarkitekturen følges og at dokumentet aktivt anvendes som styringsredskab undervejs i delprogrammet. 2.5 Målarkitekturens hovedaktører I relation til etablering og anvendelse af programmets målarkitektur er nedenstående aktører involveret nogle i større grad med etablering af grunddataregistre inden for adresser, - 9 af 25 - MBBL-REF:

10 stednavne og administrative inddelinger, mens andre blot skal tilpasse sig de ændrede muligheder. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, MBBL MBBL er ressortmyndighed for vejnavne og adresser og har i medfør af BBR-lovens 3 a - 3 g det overordnede ansvar for kommunernes fastsættelse og registrering af vejnavne og adresser mv. MBBL sikrer datainfrastrukturen og har ansvaret for det autoritative adresseregister (DAR) samt for at BBR s nuværende adressedata via DAR stilles til rådighed for brugerne gennem Den Offentlige Informationsserver (OIS) og nettjenester (AWS). MBBL har samordningsansvaret for den øvrige indsats på området og er myndighed for adresserne i forhold til INSPIRE-direktivet. MBBL er overordnet ansvarlig for programmets gennemførelse herunder for styring, samordning og udvikling (governance), for forbedringerne af infrastruktur fsva. adresser og for ændringer i lovgivning og regler. MBBL varetager programmets sekretariatsfunktion i samarbejde med GST af 25 - MBBL-REF:

11 Geodatastyrelsen, GST GST har i dag ansvaret for samordningen og udviklingen af den geografiske infrastruktur, for gennemførelsen af INSPIRE direktivet, samt for at stille de geografiske grunddata til rådighed for brugerne, først og fremmest gennem Kortforsyningen. GST er overordnet ansvarlig for programmets gennemførelse og videre drift for så vidt angår dataområderne administrative inddelinger og stednavne, herunder for de aftalte forbedringer af infrastruktur og grunddata og for ændringer i lovgivning og regler. GeoDanmark GeoDanmark er en forening, der arbejder for at skabe en ensartet digital kortlægning af Danmark, der er fælles for staten og kommunerne. GeoDanmark udvikler og vedligeholder en specifikation for en fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag (GeoDanmark objekter, digitalt kortværk) samt udvikler og er ansvarlig for drift og udvikling af en IT-løsning til lagring og udstilling af GeoDanmark data. Økonomi- og Indenrigsministeriet, CPR-kontoret CPR-kontoret er ressortmyndighed for folkeregistreringen. CPR er ansvarlig for CPRsystemet herunder CPR s vejregister (CPR Vej). CPR vil efter gennemførelsen af programmet varetage de samme grundlæggende opgaver. Programmet vil dog medføre behov for at CPR gennemfører ændringer i den it-infrastruktur, der understøtter opgaverne, herunder udfaser CPR Vej efter en overgangsperiode. Erhvervsstyrelsen, ERST (CVR) CVR (Erhvervsstyrelsen, ERST) varetager al grundregistrering af virksomheder. For selskaber (ApS, A/S mv) er ERST ejer af data, mens SKAT er ejer af data om det personligt ejede virksomheder og godkender alle virksomhedsregistreringer. SKAT I forbindelse med delprogrammet er det alene SKAT s rolle i forbindelse med registrering af virksomheder og overførsel af disse til CVR, der er relevant. Danmarks Statistik I forbindelse med delprogrammet er det alene DST s rolle i forbindelse med registrering af virksomheder og overførsel af disse til CVR, der er relevant. Den kommunale adressemyndighed Selv om programmet ikke ændrer kommunernes overordnede rolle og opgaveportefølje som adressemyndighed, vil det udvide kravene til adressemyndighedens opgaveløsning. Kommunen som myndighed for visse administrative inddelinger og øvrige distrikter Kommunerne er registeransvarlig myndighed for en række administrative inddelinger i CPR s vejregister. Programmet reducerer antallet af temaer som kommunen er ansvarlig for og ændrer opgaven, så inddelingerne skal registreres geografisk af 25 - MBBL-REF:

12 3. Systemoverblik 3.1 Indledning Dette kapitel indeholder et overblik over de systemer, der indgår i delprogrammet. I målarkitekturens bilag A: GD2 Systemer er der en mere detaljeret beskrivelse af udgangspunktet (de nuværende systemer og systemsammenhænge), samt en uddybning af den systemmæssige målarkitektur ift. de to grunddataregistre med en kort beskrivelse af væsentlige services udstillet af disse enten som udstillingsservices via datafordeleren eller som ajourføringsservices ifm. grunddataregistret. 3.2 Systemoverblik Figur 3. Systemoverblik af 25 - MBBL-REF:

13 Ovenstående figur illustrerer de systemer der er inden for Adresseprogrammets scope. Adresseprogrammet etablerer to nye grunddataregistre med tilhørende systemer, vedligeholdelsesklienter og udstilling af grunddata gennem Datafordeleren. Adresseregister Indeholder alle autoritative vejnavne og adresser. Ajourføring af adresserne sker via åbne snitflader. Videregivelse af adresser sker via Datafordeleren. Der udvikles en klient til opdatering af adresser, og endvidere etableres der løsninger til dialog og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som Adresseservice gennem Datafordeleren. Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGISYS) Udvikles til at kunne administrere, transformere og lagre administrative inddelinger. Udstiller Administrative geografiske inddelinger gennem Datafordeleren. Der udvikles en klient til opdatering af administrative inddelinger. Endvidere etableres der løsninger til import, indberetning og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som services for Administrative geografiske inddelinger gennem Datafordeleren. Stednavne (DSSYS) Udvikles til at kunne administrere, transformere og lagre stednavne. Systemet vil integrere andre grunddata, på den måde at der i visse tilfælde skabes objektrelation til stednavne, således at de arver den geografiske placering fra andre grunddataregistre. Udstiller Stednavne gennem Datafordeleren. Der udvikles en klient til opdatering af stednavne og. Endvidere etableres der løsninger til import, indberetning og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som services for Navngivne steder gennem Datafordeleren. Figuren viser endvidere at integrationen mellem delprogrammets systemer og mellem delprogrammets systemer og andre systemer i grunddataprogrammet, herunder især GD2 Ejendomsdata, som hovedprincip sker via datafordeleren af 25 - MBBL-REF:

14 4. Begrebsoverblik 4.1 Indledning Dette kapitel indeholder et overblik over de vigtigste fælles begreber i forhold til adresser, stednavne og administrative inddelinger. I målarkitekturens bilag B: GD2 Begrebsmodel er der en mere dedetaljeret beskrivelse af de enkelte forretningsbegreber, væsentligt informationsindhold knyttet til disse, samt relationer mellem begreber. Der er fokus på overblik med henblik på en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. 4.2 Grunddata Moderniseringen af grunddata omfatter i første omgang personer, virksomheder, fast ejendom (ejerskab, matrikler, bygninger m.m.), adresser og geografiske data jf. nedenstående overordnede model. Figur 4. Grunddataprogrammets overordnede begreber. De forskellige oplysninger hænger naturligt sammen og vil med grunddataprogrammet blive harmoniseret både teknisk og begrebsmæssigt, således disse passer sammen og kan anvendes i digitale sags- og forretningsgange både inden for det offentlige og hos de private aktører. Scope for begrebsmodellen i dette dokument er det begreb, som i den overordnede model kaldes for Adresser, veje og områder inkl. relationer til personer og/eller virksomheder af 25 - MBBL-REF:

15 4.3 Begrebsoverblik Figur 5. Adresseprogrammets overordnede begreber. Hos Geodatastyrelsen registreres administrative geografiske inddelinger og navngivne steder. Administrativ geografisk inddeling. Inddelingspolygon for en type administrativ enhed som benyttes som reference i en lang række forvaltningsprocesser fx adressefastsættelse, personregistrering og afholdelse af valg. Navngivet sted. Et geografisk defineret punkt, linie eller område med et eller flere tilknyttede stednavne. Hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter registreres adresser og, afledt heraf husnumre samt de vejnavne som adresserne hører til. Navngiven vej. Et færdselsareal for hvilket der er fastsat et vejnavn efter reglerne i adressebekendtgørelsen. Adresse. En struktureret betegnelse som angiver en særskilt adgang til et areal, en bygning eller en del af en bygning, efter reglerne i adressebekendtgørelsen. Husnummer. Den del af adressebetegnelsen der består af vejnavn, husnummer og postnummer, og som identificerer det adgangspunkt i terræn, som en eller flere adresser er knyttet til. Økonomi og indenrigsministeriet (ØIM) anvender adresser til at registrere personers bopælsadresse. Ophold dansk adresse - 15 af 25 - MBBL-REF:

16 Erhvervsstyrelsen (ERST) anvender adresser til at registrere virksomheders adresseanvendelse fx hjemstedsadresse, virksomhedsadresse, regnskabsadresse m.v. SKAT og Danmarks Statistik er dataleverandører for virksomhedsoplysninger, herunder adresseanvendelse som afspejlet under processer og systemer. Virksomhedsadresseanvendelse - 16 af 25 - MBBL-REF:

17 5. Procesoverblik 5.1 Indledning Dette kapitel indeholder et overblik over statslige og kommunale processer, som indgår i disse myndigheders forvaltning af adresser, stednavne og administrative inddelinger. I målarkitekturens bilag C: GD2 Processer er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte processer og hvad disse gør forretningsmæssigt. Der gives et overblik over sammenhænge på tværs af de enkelte aktører uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte aktør. 5.2 Procesoverblik Processerne i scope af delprogram 2 (adresser, stednavne og administrative inddelinger) er de statslige og kommunale processer, der indgår i myndighedernes forvaltning af vejnavne, adresser, stednavne og administrative enheder. Procesoverblikket er delt op i tre hovedområder: Navngiven vej & adresse Indeholder de processer der omhandler håndtering af navngivne veje og adresser. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Stednavne og Administrative inddelinger Indeholder de processer der omhandler håndtering af stednavne og administrative inddelinger. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Geodatastyrelsen (GST) Adresserelationer personer og virksomheder Indeholder de processer der omhandler håndtering af adresserelationer til hhv. personer og virksomheder. Processerne er ansvarsmæssigt fordelt på hhv. CPR, CVR og SKAT af 25 - MBBL-REF:

18 5.3 Navngiven vej & adresse Indeholder de processer der omhandler håndtering af navngivne veje og adresser. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Figur 6. Adresseprogrammets overordnede processer. Processerne er grupperet i fem hovedprocesser: Fastsættelse af navngiven vej Fastsættelse af adresse Fastsættelse af supplerende bynavn Styring af adressegrunddata Distribution af adressegrunddata Navn Beskrivelse Fastsættelse af navngiven vej Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en navngiven vej Består af Fastsættelse af nyt vejnavn Ændring af eksisterende vejnavn Nedlæggelse af vejnavn Behandling af indberetning om fejl i vejnavn Behandling af klage vedrørende vejnavn Navn Beskrivelse Fastsættelse af adresse Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en eller flere adresser Består af Fastsættelse af ny adresse Ændring af eksisterende adresse Nedlæggelse af adresse - 18 af 25 - MBBL-REF:

19 Navn Beskrivelse Markering af nyt adgangspunkt Ændring af eksisterende adgangspunkt Håndtering af vejpunkt hvis vejmidten ændres Behandling af indberetning om fejl i adresse Behandling af klage vedrørende adresse Fastsættelse af supplerende bynavn Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) et supplerende bynavn Består af Fastsættelse af nyt supplerende bynavn Ændring af eksisterende supplerende bynavn Navn Styring af adressegrunddata Beskrivelse Diverse processer som opretholder konsistente adressegrunddata Består af Kontroller datakvalitet Håndter ændring i en administrativ inddeling Behandling af klage over kommunal adressemyndighed Navn Beskrivelse Distribution af adressegrunddata MBBL udstiller grunddata for vejnavne og adresser således at brugerne har adgang til data via effektive og pålidelige datatjenester Består af Udstille data på navngiven vej Udstille data på adresser Udstille hændelser på adressegrunddata 5.4 Stednavne og Administrative inddelinger Indeholder de processer der omhandler håndtering af stednavne og administrative inddelinger. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Geodatastyrelsen (GST) Figur 7. Processer i relation til Administrative inddelinger og Stednavne af 25 - MBBL-REF:

20 Processerne er grupperet i fem hovedprocesser: Vedligehold af stednavne Vedligehold af administrative inddelinger Styring af stednavne Styring af administrative inddelinger Distribution af stednavne og administrative inddelinger grunddata Navn Beskrivelse Vedligehold af stednavne Kilder opdaterer stednavne og GST sikre referencen i forhold til andre grunddata registre. Består af Indberetning af stednavneforslag og fejl Opdatering af officielt stednavn Import af officielle stednavne Autorisering af stednavne Håndter ændringer fra FOT Håndter ændringer fra adresseregisteret Navn Vedligehold af administrative inddelinger Beskrivelse Den dataansvarlige myndighed indberetter ændringer i/editerer i administrative inddelinger. Består af Rediger administrativ inddeling Importer administrativ inddeling Indberetning af fejl og ændringer Ændring af administrativ inddeling på baggrund af matriklen Indberetning af fejl Håndter ændringer fra FOT Navn Styring af stednavne Beskrivelse GST administrerer og kvalitetssikre stednavne Består af Opret ny objekttype Ændring af objekttype Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde Periodisk kvalitetssikring Indgå aftale om opdatering af stednavne Navn Beskrivelse Styring af administrative inddelinger Diverse processer som opretholder konsistente grunddata om administrative inddelinger. Består af Opret ny inddelingstype (inkl. aftale) Ændring af inddelingstype Datavask og konvertering af inddelingstyper Navn Beskrivelse Distribution af stednavne og administrative inddelinger grunddata GST udstiller grunddata for vejnavne og adresser således at brugerne har adgang til data via effektive og pålidelige datatjenester. Består af Udstille stednavne Udstille administrative inddelinger - 20 af 25 - MBBL-REF:

21 Udstille hændelser på stednavne Udstille hændelser på administrative inddelinger 5.5 Adresserelationer personer og virksomheder Indeholder de processer der omhandler håndtering af adresserelationer til hhv. personer og virksomheder. Processerne er ansvarsmæssigt fordelt på hhv. CPR, CVR og SKAT. Figur 8. Processer i relation til adresserelationer Personer og Virksomheder. Navn Registrering af personadresser Beskrivelse Processer som vedligeholder personers kobling til autoritative adresser. Består af Registrer ophold dansk adresse uden eksisterende Flytning til ophold dansk adresse Rettelse af fejl (ikke historiske) Håndtere ændringer på adresser Ophør af ophold dansk adresse Navn Registrering af virksomhedsadresseanvendelse Beskrivelse Processer som vedligeholder personers kobling til autoritative adresser. Består af Registrer adresseanvendelse ved start Registrer adresseændring Rettelse af fejl i adresseanvendelse Navn Beskrivelse Udstilling af adresseanvendelsesgrunddata Processer som udstiller data og hændelser på personer og virksomheders kobling til autoritative adresser. Består af Udstille data på ophold dansk adresse Udstille data på virksomhedsadresseanvendelse - 21 af 25 - MBBL-REF:

22 Udstille hændelser på ophold dansk adresse Udstille hændelser på virksomhedsadresseanvendelse - 22 af 25 - MBBL-REF:

23 6. Arkitekturrammer Omkring grunddataprogrammet og delprogrammet er der fastlagt en række vilkår for de forskellige projekter og arkitekturen i de løsninger, som udvikles gennem disse. Disse vilkår er defineret i de aftaler, som er indgået på grunddataniveau hhv. de aftaler der er indgået omkring grunddataprogrammet. Gennem disse aftaler er indhold og ansvarsplacering ift. de forskellige grunddataregistre fastlagt ligesom det er fastlagt, at grunddata skal distribueres til de forskellige anvendere gennem den fællesoffentlige datafordeler. Men ud over de gennem disse aftaler fastlagte fælles vilkår er der også en hel del andre fælles arkitekturrammer enten defineret på grunddataprogram niveau eller på delprogramniveau. Formålet hermed er bl.a. sikring af: Sammenhæng på tværs af de forskellige grunddataregistre. Omfatter at grunddata udstilles ud fra en fælles begrebsmodel i en sammenhængende arkitektur, baseret på fælles tekniske standarder, sikkerhedsmodeller etc. Ensartet udseende ift. anvendere af grunddata. Dvs. ensartet struktur, navngivning, formater (eksempelvis datoformater) m.m. Opstilling af disse fælles arkitekturrammer har til formål at styre udviklingen af it-løsninger i den retning, som delprogrammet ønsker. Der er tale om en følg eller forklar model, dvs. at de fælles arkitekturrammer skal følges med mindre man i det konkrete tilfælde har væsentlige argumenter for at bryde disse. Arkitekturrammerne er beskrevet i målarkitekturens bilag D: GD2 Målarkitektur Fælles arkitekturrammer af 25 - MBBL-REF:

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ GD2, Adresseprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner, derefter tre

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands Country Report Denmark 2 Grunddataprogrammet Basic Data Program Grundataprogrammet er en væsentlig hjørnesten i den offentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere