Adresseprogrammet - Målarkitektur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseprogrammet - Målarkitektur"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur MBBL-REF: Version: 2.0 Status: Godkendt Dato: 19. maj 2015 Fil:GD2 Målarkitektur ver 2.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med et første udkast til indhold Opdatering med relevant indhold fra bilagsdokumenter og klargøring til endelig godkendelse Tilretning ifht. kommentarer modtaget på afsluttende workshop onsdag d. 10/ a Enkelte rettelser og tilføjelse af manglende tekst side 9, 11, 18 og S&D-KFC S&D-KFC S&D-KFC MLI-MBBL Godkendt af GD2 styregruppe MBBL MLI Udkast til en version 2.0 af målarkitekturen med tilpasninger i henhold til revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer mv. S&D-KH Klargjort til behandling i PL-forum S&D-KH Bemærkninger fra PL-forum indarbejdet MBBL THJ Godkendt af styregruppen MBBL THJ - 2 af 25 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE PROCES LÆSEVEJLEDNING MÅLARKITEKTUR FORRETNINGSMÆSSIGE MÅL FORANDRINGEN I HOVEDTRÆK MÅLARKITEKTURENS FORUDSÆTNINGER MÅLARKITEKTURENS ANVENDELSE MÅLARKITEKTURENS HOVEDAKTØRER SYSTEMOVERBLIK INDLEDNING SYSTEMOVERBLIK BEGREBSOVERBLIK INDLEDNING GRUNDDATA BEGREBSOVERBLIK PROCESOVERBLIK INDLEDNING PROCESOVERBLIK NAVNGIVEN VEJ & ADRESSE STEDNAVNE OG ADMINISTRATIVE INDDELINGER ADRESSERELATIONER PERSONER OG VIRKSOMHEDER ARKITEKTURRAMMER ØVRIGE FORHOLD EN KOMMENDE VEJREFERENCEMODEL UDENLANDSKE ADRESSER ADRESSEGRUNDLAG FOR GRØNLAND HISTORIK PÅ CPR S VEJNAVNE OG ADRESSER af 25 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Målarkitekturens formål er en beskrivelse af delprogrammets overordnede arkitektur gennem: Systemer og systemsammenhænge. En beskrivelse af systemer inden for delprogrammets scope med angivelse af systemsammenhænge. Tværgående processer processer set udefra. Her er der fokus på processer på tværs af grunddataløsninger uden fokusering på de interne processer hos en aftalepartner. Begrebsmodel over forretningsbegreber inden for delprogrammet. Begreber af tværgående interesse beskrives med væsentligt forretningsindhold samt relationer mellem begreber. Øvrige vilkår og arkitekturrammer for delprogrammet. 1.2 Metode Målarkitekturen skal efterfølgende anvendes som et fælles styringsredskab ift. grunddata inden for delprogrammets scope, og danner således rammerne for det efterfølgende arbejde hos de enkelte aktører med udarbejdelse af løsningsarkitekturer, kravspecifikationer m.m. Figur 1. Målarkitektur bygger på proces-, begrebs- og systemoverblik. Målarkitekturdokumentet opbygges med udgangspunkt i de overblik systemoverblik, procesoverblik og begrebsoverblik som er beskrevet i de tre underbilag Bilag A, B og C. Disse overblik suppleres med en beskrivelse af forandringen i hovedtræk med en angivelse af de vigtigste interessenter og disses roller og opgaver i relation til målarkitekturen. - 4 af 25 - MBBL-REF:

5 1.3 Proces Målarkitekturen er en opsamling af arbejdet omring de fire underbilag systemer, begreber, processer og arkitekturrammer. Målarkitekturen er derfor opsamlet og dokumenteret ifm. afholdelsen af workshop i relation til disse underbilag. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Målarkitektur Indeholder en beskrivelse af forandringen i hovedtræk med en angivelse af de vigtigste interessenter og disses roller og opgaver i relation til målarkitekturen. Kapitel 3 Systemoverblik Indeholder et overblik over de systemer, der indgår i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af delprogrammet, og de systemer der er tæt relateret hertil eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de nuværende grunddata. Kapitel 4 Begrebsoverblik Indeholder et overblik over de vigtigste fælles begreber i forhold til delprogrammet. Scope for begrebsoverblikket er de begreber, som er en del af de fælles grunddata ikke modeller for den interne registeropbygning hos de enkelte aktører. Kapitel 5 Procesoverblik Indeholder et overblik over statslige og kommunale processer, som indgår i disse myndigheders forvaltning af grunddata der ligger inden for delprogrammet scope. Kapitel 6 Arkitekturrammer Indeholder et overblik over de væsentligste vilkår og arkitekturrammer for delprogrammet. I tilknytning til målarkitekturdokumentet er der fire bilag: Bilag A: GD2 Systemer og integrationer Indeholder et overblik over de systemer, der indgår i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. Udgangspunktet de nuværende systemer og systemsammenhænge er beskrevet. Den systemmæssige målarkitektur er uddybet med en kort beskrivelse af væsentlige services udstillet af grunddatasystemerne enten som udstillingsservices via datafordeleren eller som ajourføringsservices ifb. grunddataregistret. Bilag B: GD2 Begreber Indeholder en beskrivelse af de enkelte forretningsbegreber, væsentligt informationsindhold knyttet til disse samt relationer mellem begreber. Der er fokus på overblik med henblik på en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel Bilag C: GD2 Processer Indeholder en beskrivelse af de statslige og kommunale processer, som indgår i disse myndigheders forvaltning af området. Beskrivelsen af den enkelte proces viser, hvad denne gør forretningsmæssigt. Der gives - 5 af 25 - MBBL-REF:

6 et overblik over sammenhænge på tværs af de enkelte aktører uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte Bilag D: GD2 Arkitekturrammer Indeholder af de forskellige vilkår og arkitekturrammer for delprogrammet. Arkitekturrammerne er skabt i samarbejde med GD af 25 - MBBL-REF:

7 2. Målarkitektur 2.1 Forretningsmæssige mål En implementering af målarkitekturen vil være grundlaget for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. Området vil samtidig opleve en forbedring af datagrundlaget og samtidig etableres der en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde som vist i nedenstående figur. 2.2 Forandringen i hovedtræk Figur 2. Målarkitektur for Adresseprogrammet. Hovedtrækkene i forandringen som afspejles i målarkitekturen er: Adresser De autoritative grunddata om adresser registreres af kommunerne efter BBR-loven. MBBL etablerer i medfør af BBR-loven et særskilt adresseregister og fastlægger krav til datakvalitet og aktualitet. Kommunerne fastsætter et antal supplerende adresser i områder, hvor adresserne mangler. MBBL bistår kommunerne hermed. - 7 af 25 - MBBL-REF:

8 Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative inddelinger overføres til adresseregisteret fra CPR. CPR udfaser kommunernes adgang til at opdatere CPR s Vejregister. CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR, SKAT og Danmarks Statistik tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen. Offentlige myndigheder i øvrigt skal lægge de autoritative grunddata om adresser til grund for deres adresseanvendelse. Stednavne GST moderniserer sit stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye stednavne. Administrative geografiske inddelinger GST sikrer, at nationale administrative inddelinger (fx sogn og postnumre) og obligatoriske kommunale distriktsinddelinger (fx afstemningsområder) samt supplerende bynavne registreres i GST s DAGI-system. Dataansvaret er uforandret hos den myndighed, der fastlægger den pågældende inddeling. GST etablerer en it-komponent, som kan procesunderstøtte ændringer i en administrativ inddeling. GST og kommunerne aftaler, hvordan de frivillige kommunale data om distrikter kan videreføres i kommunalt regi, når CPR Vejregistret nedlægges. Adgang til grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne Grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. Det aftales nærmere hvordan grunddataregistermyndighedernes forvaltningsmæssige forpligtelser vedr. distribution opfyldes, når distribution sker via Datafordeleren. Adresseprogrammets realisering MBBL koordinerer, i samarbejde med GST, Adresseprogrammets realisering, herunder: a. Etablerer en fælles plan, der sikrer at aftaleparternes leverancer har den aftalte kvalitet, er indbyrdes sammenhængende og leveres rettidigt. b. Rapporterer og følger op på, at implementeringens fremdrift sker som aftalt og er koordineret med Grunddataprogrammet i øvrigt. c. Understøtter offentlige og private anvendere af adresser, administrative inddelinger og stednavne og informerer om de ændringer og nye muligheder, som følger med de autoritative grunddata på Datafordeleren. 2.3 Målarkitekturens forudsætninger Ift. målarkitekturen er der en række vilkår og forudsætninger, som ligger til grund for den arkitektur, som ligger bag målarkitekturen. Det drejer sig om følgende: Grunddataprogrammet som helhed forventes gennemført som beskrevet. Målarkitekturen har afhængigheder til andre grunddataprogrammer primært GD1 Ejendomsdata og GD7 Datafordeler. Målarkitekturen forudsætter disse gennemføres som planlagt. - 8 af 25 - MBBL-REF:

9 Data udstilles rettidigt gennem den fælles offentlige datafordeler. Målarkitekturen bygger på at grunddata gennem datafordeleren stilles til rådighed rettidigt ift. de forskellige behov. I de fleste tilfælde kræver dette en tæt på realtid opdatering af datafordeleren registre. Data udstilles i datafordeleren med tilstrækkelig sikkerhed. Det forudsættes at der omkring udstilling af data via datafordeleren anvendes samme sikkerhedsniveau, som i de tilhørende grundregistre. Der er bl.a. personhenførbare data, som ikke må udstilles uden den rette sikkerhed (løsningen skal kunne godkendes af Datatilsynet). Omverden tilretter løsninger ift. anvendelse af den fælles offentlige datafordeler. Målarkitekturen forudsætter at de forskellige anvendere af grunddata henter disse gennem de services, som datafordeleren udstiller. En konsekvens heraf er, at de forskellige anvendere skal omstille deres løsninger til at hente data fra datafordelerens services og ikke direkte fra grunddataregistre. Ændringer i grunddata meddeles til andre via hændelser. For at kunne sikre opdaterede og korrekte grunddata er det i en række tilfælde nødvendigt at kunne reagere på ændringer i grunddata. Det forudsættes at disse meddelelser sker via et abonnement på hændelser via den fælles offentlige datafordeler. 2.4 Målarkitekturens anvendelse I programmet er det vigtigt med en fælles styring af den arkitektur, som der på tværs af de enkelte aftalepartnere arbejdes frem imod. Arkitekturstyringen vil primært foregå på to niveauer: På delprogramniveau tværgående for hele delprogrammet. Her er det væsentligste styringsdokument målarkitektur beskrevet i dette dokument inkl. de 4 tilhørende bilag. På projektniveau it-løsninger hos den enkelte aftalepartner. Her er det væsentligste styringsdokument en løsningsarkitektur udarbejdet hos den enkelte aftalepartner. Det er vigtigt at der er overensstemmelse mellem det der leveres af den enkelte aftalepartner og den samlede målarkitektur. Derfor skal der for de væsentligste løsningselementer omkring grunddata udarbejdes en løsningsarkitektur, som sammenholdes med målarkitekturen og kvalitetssikres hos de øvrige aftalepartnere. Bliver der i den forbindelse behov for justeringer af den fælles målarkitektur, skal dette ske i en åben proces håndteret af delprogrammets projektlederforum med støtte fra sekretariatet. Med andre ord så skal målarkitekturen når denne er godkendt af styregruppen underkastes en governance model styret af projektlederforum. Det er vigtigt målarkitekturen følges og at dokumentet aktivt anvendes som styringsredskab undervejs i delprogrammet. 2.5 Målarkitekturens hovedaktører I relation til etablering og anvendelse af programmets målarkitektur er nedenstående aktører involveret nogle i større grad med etablering af grunddataregistre inden for adresser, - 9 af 25 - MBBL-REF:

10 stednavne og administrative inddelinger, mens andre blot skal tilpasse sig de ændrede muligheder. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, MBBL MBBL er ressortmyndighed for vejnavne og adresser og har i medfør af BBR-lovens 3 a - 3 g det overordnede ansvar for kommunernes fastsættelse og registrering af vejnavne og adresser mv. MBBL sikrer datainfrastrukturen og har ansvaret for det autoritative adresseregister (DAR) samt for at BBR s nuværende adressedata via DAR stilles til rådighed for brugerne gennem Den Offentlige Informationsserver (OIS) og nettjenester (AWS). MBBL har samordningsansvaret for den øvrige indsats på området og er myndighed for adresserne i forhold til INSPIRE-direktivet. MBBL er overordnet ansvarlig for programmets gennemførelse herunder for styring, samordning og udvikling (governance), for forbedringerne af infrastruktur fsva. adresser og for ændringer i lovgivning og regler. MBBL varetager programmets sekretariatsfunktion i samarbejde med GST af 25 - MBBL-REF:

11 Geodatastyrelsen, GST GST har i dag ansvaret for samordningen og udviklingen af den geografiske infrastruktur, for gennemførelsen af INSPIRE direktivet, samt for at stille de geografiske grunddata til rådighed for brugerne, først og fremmest gennem Kortforsyningen. GST er overordnet ansvarlig for programmets gennemførelse og videre drift for så vidt angår dataområderne administrative inddelinger og stednavne, herunder for de aftalte forbedringer af infrastruktur og grunddata og for ændringer i lovgivning og regler. GeoDanmark GeoDanmark er en forening, der arbejder for at skabe en ensartet digital kortlægning af Danmark, der er fælles for staten og kommunerne. GeoDanmark udvikler og vedligeholder en specifikation for en fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag (GeoDanmark objekter, digitalt kortværk) samt udvikler og er ansvarlig for drift og udvikling af en IT-løsning til lagring og udstilling af GeoDanmark data. Økonomi- og Indenrigsministeriet, CPR-kontoret CPR-kontoret er ressortmyndighed for folkeregistreringen. CPR er ansvarlig for CPRsystemet herunder CPR s vejregister (CPR Vej). CPR vil efter gennemførelsen af programmet varetage de samme grundlæggende opgaver. Programmet vil dog medføre behov for at CPR gennemfører ændringer i den it-infrastruktur, der understøtter opgaverne, herunder udfaser CPR Vej efter en overgangsperiode. Erhvervsstyrelsen, ERST (CVR) CVR (Erhvervsstyrelsen, ERST) varetager al grundregistrering af virksomheder. For selskaber (ApS, A/S mv) er ERST ejer af data, mens SKAT er ejer af data om det personligt ejede virksomheder og godkender alle virksomhedsregistreringer. SKAT I forbindelse med delprogrammet er det alene SKAT s rolle i forbindelse med registrering af virksomheder og overførsel af disse til CVR, der er relevant. Danmarks Statistik I forbindelse med delprogrammet er det alene DST s rolle i forbindelse med registrering af virksomheder og overførsel af disse til CVR, der er relevant. Den kommunale adressemyndighed Selv om programmet ikke ændrer kommunernes overordnede rolle og opgaveportefølje som adressemyndighed, vil det udvide kravene til adressemyndighedens opgaveløsning. Kommunen som myndighed for visse administrative inddelinger og øvrige distrikter Kommunerne er registeransvarlig myndighed for en række administrative inddelinger i CPR s vejregister. Programmet reducerer antallet af temaer som kommunen er ansvarlig for og ændrer opgaven, så inddelingerne skal registreres geografisk af 25 - MBBL-REF:

12 3. Systemoverblik 3.1 Indledning Dette kapitel indeholder et overblik over de systemer, der indgår i delprogrammet. I målarkitekturens bilag A: GD2 Systemer er der en mere detaljeret beskrivelse af udgangspunktet (de nuværende systemer og systemsammenhænge), samt en uddybning af den systemmæssige målarkitektur ift. de to grunddataregistre med en kort beskrivelse af væsentlige services udstillet af disse enten som udstillingsservices via datafordeleren eller som ajourføringsservices ifm. grunddataregistret. 3.2 Systemoverblik Figur 3. Systemoverblik af 25 - MBBL-REF:

13 Ovenstående figur illustrerer de systemer der er inden for Adresseprogrammets scope. Adresseprogrammet etablerer to nye grunddataregistre med tilhørende systemer, vedligeholdelsesklienter og udstilling af grunddata gennem Datafordeleren. Adresseregister Indeholder alle autoritative vejnavne og adresser. Ajourføring af adresserne sker via åbne snitflader. Videregivelse af adresser sker via Datafordeleren. Der udvikles en klient til opdatering af adresser, og endvidere etableres der løsninger til dialog og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som Adresseservice gennem Datafordeleren. Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGISYS) Udvikles til at kunne administrere, transformere og lagre administrative inddelinger. Udstiller Administrative geografiske inddelinger gennem Datafordeleren. Der udvikles en klient til opdatering af administrative inddelinger. Endvidere etableres der løsninger til import, indberetning og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som services for Administrative geografiske inddelinger gennem Datafordeleren. Stednavne (DSSYS) Udvikles til at kunne administrere, transformere og lagre stednavne. Systemet vil integrere andre grunddata, på den måde at der i visse tilfælde skabes objektrelation til stednavne, således at de arver den geografiske placering fra andre grunddataregistre. Udstiller Stednavne gennem Datafordeleren. Der udvikles en klient til opdatering af stednavne og. Endvidere etableres der løsninger til import, indberetning og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som services for Navngivne steder gennem Datafordeleren. Figuren viser endvidere at integrationen mellem delprogrammets systemer og mellem delprogrammets systemer og andre systemer i grunddataprogrammet, herunder især GD2 Ejendomsdata, som hovedprincip sker via datafordeleren af 25 - MBBL-REF:

14 4. Begrebsoverblik 4.1 Indledning Dette kapitel indeholder et overblik over de vigtigste fælles begreber i forhold til adresser, stednavne og administrative inddelinger. I målarkitekturens bilag B: GD2 Begrebsmodel er der en mere dedetaljeret beskrivelse af de enkelte forretningsbegreber, væsentligt informationsindhold knyttet til disse, samt relationer mellem begreber. Der er fokus på overblik med henblik på en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. 4.2 Grunddata Moderniseringen af grunddata omfatter i første omgang personer, virksomheder, fast ejendom (ejerskab, matrikler, bygninger m.m.), adresser og geografiske data jf. nedenstående overordnede model. Figur 4. Grunddataprogrammets overordnede begreber. De forskellige oplysninger hænger naturligt sammen og vil med grunddataprogrammet blive harmoniseret både teknisk og begrebsmæssigt, således disse passer sammen og kan anvendes i digitale sags- og forretningsgange både inden for det offentlige og hos de private aktører. Scope for begrebsmodellen i dette dokument er det begreb, som i den overordnede model kaldes for Adresser, veje og områder inkl. relationer til personer og/eller virksomheder af 25 - MBBL-REF:

15 4.3 Begrebsoverblik Figur 5. Adresseprogrammets overordnede begreber. Hos Geodatastyrelsen registreres administrative geografiske inddelinger og navngivne steder. Administrativ geografisk inddeling. Inddelingspolygon for en type administrativ enhed som benyttes som reference i en lang række forvaltningsprocesser fx adressefastsættelse, personregistrering og afholdelse af valg. Navngivet sted. Et geografisk defineret punkt, linie eller område med et eller flere tilknyttede stednavne. Hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter registreres adresser og, afledt heraf husnumre samt de vejnavne som adresserne hører til. Navngiven vej. Et færdselsareal for hvilket der er fastsat et vejnavn efter reglerne i adressebekendtgørelsen. Adresse. En struktureret betegnelse som angiver en særskilt adgang til et areal, en bygning eller en del af en bygning, efter reglerne i adressebekendtgørelsen. Husnummer. Den del af adressebetegnelsen der består af vejnavn, husnummer og postnummer, og som identificerer det adgangspunkt i terræn, som en eller flere adresser er knyttet til. Økonomi og indenrigsministeriet (ØIM) anvender adresser til at registrere personers bopælsadresse. Ophold dansk adresse - 15 af 25 - MBBL-REF:

16 Erhvervsstyrelsen (ERST) anvender adresser til at registrere virksomheders adresseanvendelse fx hjemstedsadresse, virksomhedsadresse, regnskabsadresse m.v. SKAT og Danmarks Statistik er dataleverandører for virksomhedsoplysninger, herunder adresseanvendelse som afspejlet under processer og systemer. Virksomhedsadresseanvendelse - 16 af 25 - MBBL-REF:

17 5. Procesoverblik 5.1 Indledning Dette kapitel indeholder et overblik over statslige og kommunale processer, som indgår i disse myndigheders forvaltning af adresser, stednavne og administrative inddelinger. I målarkitekturens bilag C: GD2 Processer er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte processer og hvad disse gør forretningsmæssigt. Der gives et overblik over sammenhænge på tværs af de enkelte aktører uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte aktør. 5.2 Procesoverblik Processerne i scope af delprogram 2 (adresser, stednavne og administrative inddelinger) er de statslige og kommunale processer, der indgår i myndighedernes forvaltning af vejnavne, adresser, stednavne og administrative enheder. Procesoverblikket er delt op i tre hovedområder: Navngiven vej & adresse Indeholder de processer der omhandler håndtering af navngivne veje og adresser. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Stednavne og Administrative inddelinger Indeholder de processer der omhandler håndtering af stednavne og administrative inddelinger. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Geodatastyrelsen (GST) Adresserelationer personer og virksomheder Indeholder de processer der omhandler håndtering af adresserelationer til hhv. personer og virksomheder. Processerne er ansvarsmæssigt fordelt på hhv. CPR, CVR og SKAT af 25 - MBBL-REF:

18 5.3 Navngiven vej & adresse Indeholder de processer der omhandler håndtering af navngivne veje og adresser. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Figur 6. Adresseprogrammets overordnede processer. Processerne er grupperet i fem hovedprocesser: Fastsættelse af navngiven vej Fastsættelse af adresse Fastsættelse af supplerende bynavn Styring af adressegrunddata Distribution af adressegrunddata Navn Beskrivelse Fastsættelse af navngiven vej Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en navngiven vej Består af Fastsættelse af nyt vejnavn Ændring af eksisterende vejnavn Nedlæggelse af vejnavn Behandling af indberetning om fejl i vejnavn Behandling af klage vedrørende vejnavn Navn Beskrivelse Fastsættelse af adresse Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en eller flere adresser Består af Fastsættelse af ny adresse Ændring af eksisterende adresse Nedlæggelse af adresse - 18 af 25 - MBBL-REF:

19 Navn Beskrivelse Markering af nyt adgangspunkt Ændring af eksisterende adgangspunkt Håndtering af vejpunkt hvis vejmidten ændres Behandling af indberetning om fejl i adresse Behandling af klage vedrørende adresse Fastsættelse af supplerende bynavn Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) et supplerende bynavn Består af Fastsættelse af nyt supplerende bynavn Ændring af eksisterende supplerende bynavn Navn Styring af adressegrunddata Beskrivelse Diverse processer som opretholder konsistente adressegrunddata Består af Kontroller datakvalitet Håndter ændring i en administrativ inddeling Behandling af klage over kommunal adressemyndighed Navn Beskrivelse Distribution af adressegrunddata MBBL udstiller grunddata for vejnavne og adresser således at brugerne har adgang til data via effektive og pålidelige datatjenester Består af Udstille data på navngiven vej Udstille data på adresser Udstille hændelser på adressegrunddata 5.4 Stednavne og Administrative inddelinger Indeholder de processer der omhandler håndtering af stednavne og administrative inddelinger. Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Geodatastyrelsen (GST) Figur 7. Processer i relation til Administrative inddelinger og Stednavne af 25 - MBBL-REF:

20 Processerne er grupperet i fem hovedprocesser: Vedligehold af stednavne Vedligehold af administrative inddelinger Styring af stednavne Styring af administrative inddelinger Distribution af stednavne og administrative inddelinger grunddata Navn Beskrivelse Vedligehold af stednavne Kilder opdaterer stednavne og GST sikre referencen i forhold til andre grunddata registre. Består af Indberetning af stednavneforslag og fejl Opdatering af officielt stednavn Import af officielle stednavne Autorisering af stednavne Håndter ændringer fra FOT Håndter ændringer fra adresseregisteret Navn Vedligehold af administrative inddelinger Beskrivelse Den dataansvarlige myndighed indberetter ændringer i/editerer i administrative inddelinger. Består af Rediger administrativ inddeling Importer administrativ inddeling Indberetning af fejl og ændringer Ændring af administrativ inddeling på baggrund af matriklen Indberetning af fejl Håndter ændringer fra FOT Navn Styring af stednavne Beskrivelse GST administrerer og kvalitetssikre stednavne Består af Opret ny objekttype Ændring af objekttype Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde Periodisk kvalitetssikring Indgå aftale om opdatering af stednavne Navn Beskrivelse Styring af administrative inddelinger Diverse processer som opretholder konsistente grunddata om administrative inddelinger. Består af Opret ny inddelingstype (inkl. aftale) Ændring af inddelingstype Datavask og konvertering af inddelingstyper Navn Beskrivelse Distribution af stednavne og administrative inddelinger grunddata GST udstiller grunddata for vejnavne og adresser således at brugerne har adgang til data via effektive og pålidelige datatjenester. Består af Udstille stednavne Udstille administrative inddelinger - 20 af 25 - MBBL-REF:

21 Udstille hændelser på stednavne Udstille hændelser på administrative inddelinger 5.5 Adresserelationer personer og virksomheder Indeholder de processer der omhandler håndtering af adresserelationer til hhv. personer og virksomheder. Processerne er ansvarsmæssigt fordelt på hhv. CPR, CVR og SKAT. Figur 8. Processer i relation til adresserelationer Personer og Virksomheder. Navn Registrering af personadresser Beskrivelse Processer som vedligeholder personers kobling til autoritative adresser. Består af Registrer ophold dansk adresse uden eksisterende Flytning til ophold dansk adresse Rettelse af fejl (ikke historiske) Håndtere ændringer på adresser Ophør af ophold dansk adresse Navn Registrering af virksomhedsadresseanvendelse Beskrivelse Processer som vedligeholder personers kobling til autoritative adresser. Består af Registrer adresseanvendelse ved start Registrer adresseændring Rettelse af fejl i adresseanvendelse Navn Beskrivelse Udstilling af adresseanvendelsesgrunddata Processer som udstiller data og hændelser på personer og virksomheders kobling til autoritative adresser. Består af Udstille data på ophold dansk adresse Udstille data på virksomhedsadresseanvendelse - 21 af 25 - MBBL-REF:

22 Udstille hændelser på ophold dansk adresse Udstille hændelser på virksomhedsadresseanvendelse - 22 af 25 - MBBL-REF:

23 6. Arkitekturrammer Omkring grunddataprogrammet og delprogrammet er der fastlagt en række vilkår for de forskellige projekter og arkitekturen i de løsninger, som udvikles gennem disse. Disse vilkår er defineret i de aftaler, som er indgået på grunddataniveau hhv. de aftaler der er indgået omkring grunddataprogrammet. Gennem disse aftaler er indhold og ansvarsplacering ift. de forskellige grunddataregistre fastlagt ligesom det er fastlagt, at grunddata skal distribueres til de forskellige anvendere gennem den fællesoffentlige datafordeler. Men ud over de gennem disse aftaler fastlagte fælles vilkår er der også en hel del andre fælles arkitekturrammer enten defineret på grunddataprogram niveau eller på delprogramniveau. Formålet hermed er bl.a. sikring af: Sammenhæng på tværs af de forskellige grunddataregistre. Omfatter at grunddata udstilles ud fra en fælles begrebsmodel i en sammenhængende arkitektur, baseret på fælles tekniske standarder, sikkerhedsmodeller etc. Ensartet udseende ift. anvendere af grunddata. Dvs. ensartet struktur, navngivning, formater (eksempelvis datoformater) m.m. Opstilling af disse fælles arkitekturrammer har til formål at styre udviklingen af it-løsninger i den retning, som delprogrammet ønsker. Der er tale om en følg eller forklar model, dvs. at de fælles arkitekturrammer skal følges med mindre man i det konkrete tilfælde har væsentlige argumenter for at bryde disse. Arkitekturrammerne er beskrevet i målarkitekturens bilag D: GD2 Målarkitektur Fælles arkitekturrammer af 25 - MBBL-REF:

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Indledning 4 Hvorfor geografisk infrastruktur? 5 Indsamling 6 Behandling 10 Distribution 14

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere