Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde"

Transkript

1 Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde Små og mellemstore virksomheder (SMV er) deltager i stigende grad i forskningssamarbejde og det er langt fra kun de forskningsbaserede SMV er, som ser fordelen i at etablere nære kontakter til forskningsverdenen. Det Strategiske Forskningsråd For nogle mindre virksomheder kan det imidlertid være uoverskueligt at deltage i store og langvarige forskningssamarbejder. For andre kan det være et problem at finde ud af, hvordan man kommer i kontakt med universiteter eller andre forskningsinstitutioner. Og for dem, der måske allerede har relationer til ét forskningsmiljø, kan det være vanskeligt at overskue forskningssektoren og finde frem til nye, attraktive partnere. Det Strategiske Forskningsråd prioriterer virksomheders deltagelse i strategiske forskningsprojekter højt, og ser gerne både små og store virksomheder som deltagere i de projekter, som Rådet støtter. For at overkomme nogle af de mulige barrierer, har Rådet nu for femte gang givet de igangværende projekter mulighed for at få støtte til i kortere forløb at åbne projekterne for deltagelse af små og mellemstore virksomheder, som de ikke allerede samarbejder med. Derfor udsendes dette katalog med invitationer til samarbejde fra otte af de igangværende projekter under Det Strategiske Forskningsråd. 14. januar 2010 Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted Cvr-nr For SMV erne kan invitationerne føre til samarbejde, der kan give ny innovation og styrket kompetenceudvikling. Samtidig får de mulighed for at få dækket en del af omkostningerne forbundet med samarbejderne. For forskningspartnerne vil samarbejderne kunne give øget indsigt i erhvervsforhold, mulighed for at afprøve metoder og teknologier i praksis og adgang til kompetencer, som de ikke selv råder over. Invitationerne skal medvirke til at skabe nye forskningskontakter, herunder bl.a. motivere virksomheder med beskeden eller ingen kontakt til forskningsverdenen til at opbygge et egentligt samarbejde. Alle interesserede opfordres derfor til at kontakte de parter, der står bag invitationerne. Først i kataloget findes oplysninger om krav til og rammer for samarbejdsprojekterne.

2 Indhold Praktiske spørgsmål - krav og rammer for samarbejdsprojekterne Projekterne: 1. Udvikling af digitale teknologier og tjenester til museer og science centre Henvender sig til virksomheder, der har erfaring med at udvikle digitale læringsteknologier og -tjenester til museer og science centre med specielt fokus på brugerorienterede dimensioner. 2. It-tjenester der passer Henvender sig til virksomheder, som er interesserede i at udvikle næste generation af personaliserede it-tjenester inden for hospitals-, motions-, handelsog genoptræningsområdet. 3. It-styring og -ledelse i danske kommuner Henvender sig til virksomheder med kompetencer inden for digital forvaltning og it governance herunder måling og benchmarking i relation hertil. 4. Usability engineering ved udvikling af web-portaler Henvender sig til virksomheder, der udvikler større interaktive web-portaler. 5. Software til indlejrede systemer Henvender sig til virksomheder, der udvikler software til indlejrede systemer. 6. Kantinetjek Henvender sig til virksomheder med egen kantine, der ønsker at indgå i et samarbejde om at fremme sundere mad i arbejdspladskantiner. 7. Forebyggelse af sygdomme i marint fiskeopdræt Henvender sig dels til virksomheder med interesse og ekspertise inden for fiskeopdræt i havvand og med kendskab til de sundhedsproblemer fiskene udsættes for, dels til virksomheder med ekspertviden om toksiske alger og deres effekt på fisk. 8. Kulhydratrige fødevare- og foderingrediensers effekt på immun-respons Henvender sig til virksomheder, som fremstiller og udvikler kulhydratbaserede fødevare- og foderingredienser, og som har interesse i at identificere, optimere og dokumentere funktionelle egenskaber i relation til immunfunktion.

3 Praktiske spørgsmål - krav og rammer for samarbejderne Hvem kan deltage? Invitationen til forskningssamarbejde retter sig mod virksomheder, der lever op til EU s definition af små og mellemstore virksomheder (SMV er). Denne bestemmer, at der skal være tale om en virksomhed med højst 250 medarbejdere (årsarbejdsenheder), og at mindst et af følgende to kriterier skal være opfyldt: 1: Den årlige omsætning skal være under 50 mio. ; 2: Balancesummen skal være på under 43 mio.. Hvis virksomheden har koncernfællesskab med andre virksomheder, skal koncernen som helhed opfylde de nævnte betingelser. De præcise regler er beskrevet i The new SME definition - User guide and model declaration, der kan findes på Det er en betingelse, at der ikke allerede foregår et egentligt forskningssamarbejde mellem SMV en og den forskningsinstitution, der indbyder til samarbejde. Hvordan bringes et samarbejde i stand? En virksomhed, der kunne være interesseret i et af samarbejdsprojekterne, skal kontakte projektets kontaktperson direkte inden den anførte dato. Forskningsinstitutionen foretager på baggrund af dialogen med virksomhederne en udvælgelse af de SMV er, der vil indgå i samarbejdet. Det vil bl.a. indgå, om SMV erne lever op til eventuelle særlige krav om kompetencer og hensynet til de samlede budgetmæssige rammer. Når parterne er blevet enige om at gennemføre samarbejdet, vil forskningsinstitutionen være ansvarlig for at udforme de nødvendige aftaler. Ud over aftaler om økonomiske forhold kan der være tale om aftaler om fortrolighed, adgang til data og faciliteter, offentliggørelse af resultater osv. Økonomi Samarbejdsprojekterne støttes økonomisk af Det Strategiske Forskningsråd (DSF). De forskningsinstitutioner, der indbyder til samarbejde, har alle modtaget en bevilling på op til 0,6 mio. kr. fra DSF. En bevilling er givet i henhold til et budget, der rummer omkostninger til forberedelsesfasen, til forskningsinstitutionernes deltagelse samt til de deltagende SMV er. Inden for rammerne af EUkommissionens godkendelse nr. N460/2006 af 20. februar 2007, kan SMV erne modtage støtte på op til 60 % af deres omkostninger (arbejdskraft, rejser, drift etc.). Der kan dog i de enkelte samarbejdsprojekter være tale om lavere støtteprocenter. Omkostninger for medgået tidsforbrug for virksomhedernes faglige medarbejdere må maksimalt opgøres til 600 kr./time, hvilket betyder, at hver time maksimalt kan støttes med 60 % af 600 kr., dvs. 360 kr. SMV en vil, ved samarbejdets start, blive bedt om en erklæring, der bl.a. rummer dokumentation for, at virksomheden lever op til SMV-definitionen. Denne erklæring vil af forskningsinstitutionen blive videresendt til. 3

4 Forskningsinstitutionerne er ansvarlige for bevillingerne, og det er derfor dem, der fastlægger reglerne for støttens udbetaling herunder krav om dokumentation. Andre bestemmelser Når projektet er afsluttet skal forskningsinstitutionen, sammen med regnskabet, indsende en rapport, der kort redegør for forløbet af samarbejdsprojektet og for de opnåede erfaringer og konkrete resultater. Denne rapport skal vedlægges en selvstændig, kortfattet redegørelse for erfaringer og resultater fra hver af de deltagende SMV er. Yderligere oplysninger Interesserede opfordres til at kontakte de anførte kontaktpersoner direkte. Generelle spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent Birthe Schouby Bredgade København K Telefon: Om Det Strategiske Forskningsråd Det Strategiske Forskningsråd (DSF) giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede forskningsområder og skal bidrage til at styrke samspillet mellem offentlig og privat forskning. Rådet skal desuden opsøge nye forskningstendenser og skal give Videnskabsministeren forskningsfaglig rådgivning. Private og offentlige institutioner kan ligeledes få forskningsfaglig rådgivning. Det Strategiske Forskningsråd har i 2009 uddelt ca. 1 mia. kr. i støtte til større og længerevarende forskningsprojekter, hvoraf hovedparten omfatter partnere fra såvel offentlig som privat side, herunder SMV er. I 2010 vil DSF udmønte ca. 1,1 mia. kr. inden for en lang række forskellige fagområder. Midlerne uddeles på baggrund af ansøgninger i fri konkurrence. En oversigt over forskningstemaerne for 2010 findes på Opslag med nærmere oplysninger om faglige fokusområder, vurderingskriterier, bevillingsformer og ansøgningsprocedure vil blive offentliggjort samme sted primo marts Læs mere om Det Strategiske Forskningsråd på 4

5 1. Udvikling af digitale teknologier og tjenester til museer og science centre Invitation til firmaer, der har erfaring med at udvikle digitale læringsteknologier og -tjenester til museer og science centre med specielt fokus på brugerorienterede dimensioner. Et væsentligt formål med samarbejdet er at kvalitetsudvikle design af digitale teknologier og tjenester, så de både kommercielt og brugsmæssigt er bæredygtige i forhold til anvendelse i semiformelle læringsfora som museer og science centre. Fokus er på at dele viden, skabe netværk og udvikle relevante metoder til at undersøge digital brugerinteraktion og kreativ produktion. Samarbejdet vil blandt andet indebære symposier og dialogmøder mellem forskere, forskerstuderende og virksomhedernes design- og innovationsmiljøer om udvikling og afprøvning af nye produkter og tjenester, samt af intensive workshops om brugerorienterede metoder. Samarbejdet tilrettelægges med respekt for partnernes forskellige kompetencer og med klart formulerede fælles mål om åben erfaringsudveksling og gensidig kompetenceudvikling. Gennem samarbejdet er det muligt at kvalitetsudvikle grundlaget for at udvikle nye digitale teknologier og tjenester, der kan modnes og markedsføres. Yderligere information: Samarbejdet knyttes til det igangværende forsknings- og udviklingsprojekt "Læring 2.0: digitale kompetencer og innovation", der er forankret i det nationale forskningskonsortium DREAM. Se: Professor Kirsten Drotner DREAM Syddansk Universitet Campusvej Odense M Telefon: Henvendelse senest 15. marts

6 2. It-tjenester der passer Der søges samarbejde med virksomheder, som er interesserede i at udvikle næste generation af personaliserede it-tjenester, inden for hospitals-, motions-, handelsog genoptræningsområdet. Den nye generation af personaliserede tjenester benytter positioneringsteknologier (f.eks. GPS), sporingsteknologier (f.eks. RFID, Wifi eller Bluetooth sporing), og aggregering af brugsmønstre til automatisk at tilpasse sig brugeres situation. Samarbejdet vil sigte mod at udvikle nye tjenester inden for virksomhedernes forretningsområde, f.eks. tjenester der kan indbygges i en mobiltelefon. Denne nye generation af personaliserede tjenester er et vigtigt anvendelsesområde for forskningen inden for kontekstafhængighed. Disse tjenester tilpasser sig løbende og langt ud over, hvad vi er vant til i dag. Visionen er, at personalisering foregår fuldt automatisk, og at der dermed er åbnet nye forretningsmuligheder. Kontekst beskriver en brugers fysiske placering, tidspunkt, situation (f.eks. på arbejde, hjemme eller på vej) og brugsmønster. Data om kontekst kan udnyttes til automatisk personalisering af tjenester langt ud over, hvad man i dag er vant til. Samtidigt muliggør den automatiske tilpasning udvikling af tjenester, som ellers ville være så besværlige, at de var praktisk uanvendelige. GPS-navigering er et godt eksempel. En GPS-modtager registrerer automatisk brugerens (en bils) fysiske placering (et eksempel på kontekst) og bruger denne placering til at vise vej. Den automatiske registrering er i princippet ikke nødvendig: brugeren kunne manuelt indtaste sin placering løbende. I praksis ville det imidlertid være så besværligt, at et almindeligt papirkort ville være bedre. IT-Universitetet arbejder sammen med Peking Universitetet i Beijing i et projekt om udvikling af personaliserede tjenester (baseret på kontekst). Samarbejdet fokuserer på tre områder: 1. Konceptudvikling af nye tjenester og smarte brugergrænseflader. I modsætning til GPS arbejdes med teknologier, som også kan fungere indendørs 2. Softwarearkitekturer til at understøtte udviklingen af tjenesterne 3. Modeller og teorier til at beskrive kontekst. Projektet råder over et system, der gør det muligt at estimere en brugers placering i IT-Universitetets bygning. Dette system benyttes i dag af universitetets studerende og forskere til at eksperimentere med personaliserede tjenester. Gennem et samarbejde vil virksomheder også kunne få adgang til systemet og benytte det til f.eks. at udvikle prototyper, afprøvning eller som inspirationskilde. En mindre udgave af dette system findes også på Peking Universitet, og det er hensigten også at knytte kinesiske virksomheder til projektet. Der vil også være mulighed for at etablere kontakt til de kinesiske virksomheder og forskere. Yderligere information: Yderligere oplysninger på projektets hjemmeside: Prorektor Jørgen Staunstrup IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S Telefon: , Henvendelse senest (men meget gerne inden) 1. april

7 3. It-styring og -ledelse i danske kommuner Små og mellemstore virksomheder (SMV er) med spidskompetencer inden for måling og benchmarking, digital forvaltning og it governance indbydes til forskningssamarbejde. Projektet DISIMIT Digital serviceintegration gennem innovativ itledelse er et forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet og 12 danske kommuner. Formålet med projektet er at fremme kommunernes it-ledelsesmæssige kompetencer og herigennem øge kommunernes digitaliseringsgrad. DISIMIT-projektet udvikler nye modeller og principper til ledelse af it i samarbejde med 12 kommuner og to konsulenthuse. Kommunerne implementerer de nye ledelsesmodeller, der løbende evalueres. Projektet strækker sig over en periode på 3½ år og afsluttes i juli I projektets første halvår har der været fokus på dataindsamling og bearbejdning af data. Kommunerne har på denne baggrund valgt tre temaer, som projektet vil fokusere på henover det næste 1½ år. De tre temaer er: Fra omkostning til værdiskabelse - udvikling og brug af business cases samt effektmåling Strategisk planlægning og projektstyring - forretningsorienteret program-, portefølje- og projektledelse af it-projekter Kommunikation og samspil mellem it og forretningen - it s rolle og identitet i organisationen. Vi forestiller os tre samarbejdspartnere, som hver især har spidskompetencer inden for ét af de tre områder. De tre SMV ers væsentligste rolle vil være som vidensressource, der kan deltage i: Udvikling af principper, modeller og metoder i det enkelte tema Katalysator og moderator ifm. den konkrete implementering af nye ledelsesprincipper og -modeller. Evaluering og videreudvikling/tilpasning af ledelsesprincipper og -modeller. Samarbejdet vil indebære tæt kontakt mellem de deltagende kommuner, konsulenthuse, forskere og SMV er i forbindelse med workshops, seminarer og casestudier. Yderligere information: Du kan læse mere om projektet og de involverede parter på projektets hjemmeside Projektkoordinator Christina Lykke Jakobsen Center for IT-Ledelse, Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst Telefon: Henvendelse senest 1. marts

8 4. Usability engineering ved udvikling af web-portaler Der indbydes til samarbejde med små og mellemstore virksomheder, der udvikler større interaktive web-portaler. Samarbejdet har til formål at styrke virksomhedernes aktiviteter inden for design og evaluering af de udviklede portalers usability. Partnerne kan være virksomheder, der enten leverer web-portaler til andre virksomheder eller udvikler web-portaler til eget brug. Samarbejdet vil foregå i tilknytning til Web Portal Usability (WPU) projektet. Usability er en egenskab ved et software-system. Et højt niveau af usability betyder, at brugerne kan anvende systemet på en effektiv, målrettet og tilfredsstillende måde til løsning af deres arbejdsopgaver. Mange virksomheder, der udvikler software-systemer, forstår, at styrkelse af deres produkters usability har stor strategisk betydning. De ved bare ikke, hvordan de skal gribe det an. Usability engineering er en samlet betegnelse for de aktiviteter i software-udvikling, der retter sig mod evaluering og forbedring af softwarens usability. Formålet med WPU-projektet er at udvikle nye metoder til usability engineering ved udvikling af web-portaler og at teste disse metoder i virksomheder, der udvikler moderne web-portaler. Metoderne skal være betydeligt hurtigere end de eksisterende og kunne bruges af typiske udviklere; ikke kun af højt specialiserede usability-eksperter. Samarbejdet vil indebære, at virksomheden afprøver metoder og retningslinjer, der er udviklet inden for WPU-projektet til usability engineering med særligt fokus på web-portaler. Samarbejdet vil blive baseret på en kortlægning af virksomheden, dens udviklingsmodel og produkter samt udviklernes kompetence, specielt inden for usability engineering. Det vil omfatte valg af metoder, uddannelse af udviklere, brug af de valgte metoder og vurdering af den samlede effekt. Der er mulighed for yderligere samarbejde efter gennemførelsen af disse aktiviteter. Virksomheden vil få adgang til de nye metoder, som er udviklet inden for WPUprojektet, og den får mulighed for at indføre og afprøve disse metoder med støtte fra forskerne. Den får også adgang til uddannelse af deres faglige medarbejdere. Det vil øge dens kompetence inden for usability engineering, hvilket er stærkt efterspurgt i mange virksomheder. Dette vil samlet bidrage til at forbedre deres produkters usability. For WPU-projektet giver samarbejdet bredere erfaringer med de udviklede metoders anvendelighed i praksis og dermed et mere robust forskningsresultat. Professor Jan Stage Institut for Datalogi, Aalborg Universitet Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Øst Telefon: Henvendelse senest 3. marts

9 5. Software til indlejrede systemer Der indbydes til samarbejde med virksomheder, som udvikler software til indlejrede systemer. Relevante emner omfatter både udvikling af totale systemløsninger eller underleverancer i form af delkomponenter. Endvidere kan der både være tale om applikations- og platformskomponenter. Ved Aalborg Universitet (AAU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Syddansk Universitet (SDU) arbejdes der forskningsmæssigt med metoder og værktøjer til udvikling af indlejret software. Specielt fokuseres der på en modelbaseret tilgang til udviklingsprocessen, da denne vurderes at have et stort potentiale med hensyn til robusthed og reduktion af udviklingsomkostningerne. Gennem samarbejdet med vil der blive fokuseret på en eller flere problemstillinger i virksomhedernes produkter, som efter nærmere aftale analyseres ud fra en modelbaseret synsvinkel. Der kan være tale om produkter hørende til både afsluttede og igangværende udviklingsprojekter. Som et led i samarbejdet vil der kunne identificeres løsninger på problemstillingerne, ligesom der vil kunne identificeres muligheder for yderligere kompetenceudvikling i virksomhederne. Ud over mulige problemløsninger, vil virksomhedernes udbytte af samarbejdet dels være indsigt i de seneste forskningsresultater vedr. modelbaseret udvikling af indlejret software, dels kontaktetablering til et landsdækkende netværk af forskere og virksomheder inden for området. Yderligere information: På og findes yderligere beskrivelse af forsknings- og udviklingsprojekter i indlejret software, som involverer forskere fra AAU, DTU og SDU. Professor Kim Guldstrand Larsen, eller Lektor Arne Skou, Center for Indlejrede Software Systemer Aalborg Universitet Selma Lagerlöfsvej Aalborg Tlf Fax Henvendelse senest 30. april

10 6. Kantinetjek Vejen til sundere medarbejdere går gennem kantinen men det gælder kun, hvis maden i kantinen også er sund. Når kantinen skal være et udgangspunkt for arbejdspladsens sundhedsfremmende aktiviteter, forudsætter det, at kantinens personale har de rigtige redskaber til at sørge for, at maden er sund. Kantinetjek er sådan et nyt redskab. Med det er det enkelt og nemt at vurdere, om kantinens udbud er sundt, og det er muligt at forbedre udbuddet. Din virksomhed inviteres til at afprøve Kantinetjek i et samarbejde, hvis mål er at foretage en validering af anvendeligheden af redskabet. Vi inviterer 10 SMV 'er (og deres kantinekunder) til at afprøve Kantinetjek og samtidig bidrage med indsigt og erfaring til et forsknings- og udviklingsprojekt. Vi kan tilbyde jer: Introduktionsforløb i sund mad og Kantinetjek primært for kantineledere Træning af kantinepersonalet i at bruge Kantinetjek Vurdering af, hvor sund jeres kantinemad er Forslag til, hvordan maden i jeres kantine kan blive endnu sundere. Med brug af Kantinetjek måler vi sammen med jer, hvor sund jeres kantinemad er. Efter en periode på 3-6 måneder gentages målingen for at se, om kantinen er blevet sundere. I forbindelse med afprøvningen gennemfører vi en evaluering af kantineledernes og kantinepersonalets oplevelser med at bruge det nye værktøj. Vi søger et samarbejde med virksomheder med egen kantine, der ønsker at indgå i dette samarbejde om at fremme sundere mad i arbejdspladskantiner. Virksomheden behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage i samarbejdet, idet vi ønsker et bredt samarbejde med virksomheder fra forskellige sektorer. Virksomheden skal bidrage med: En repræsentant fra virksomhedens ledelse og kantinelederen skal deltage i en ½ dags workshop om konkretisering af krav til Kantinetjek Kantinepersonalet skal bruge Kantinetjek mindst 4 gange i testperioden og rapportere tilbage til forskningslederen Jeres personale skal deltage i interviews om, hvordan Kantinetjek virker og kan forbedres Virksomheden skal have et produktionskøkken. Kantinetjek er et evalueringsværktøj udviklet af Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet i forbindelse med projektet Kantine take away, der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Baggrunden for udvikling af dette enkle evalueringsredskab er konstateringen af, at kantinepersonalet mangler tid og forudsætninger for at lave egentlige næringsberegninger af maden, der kan sikre, at maden er sund. Yderligere information: Læs om projektet på Projektkoordinator Gitte Laub Hansen Kræftens Bekæmpelse, Afdelingen for Forebyggelse & Dokumentation Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Telefon reception: , Direkte: , Henvendelse senest 16. april

11 7. Forebyggelse af sygdomme i marint fiskeopdræt Små og mellemstore virksomheder med interesse og ekspertise indenfor fiskeopdræt i havvand og med kendskab til de sundhedsproblemer fiskene udsættes for i form af infektioner og giftige alger inviteres til at deltage i et større projektsamarbejde med fokus på sygdomsforebyggelse. Det igangværende forskningsprojekt fokuserer på en effektiv og miljøvenlig sygdomsforebyggelse gennem optimeret og målrettet vaccination. Produktionstab og brug af antibiotika skal reduceres til et minimum, således at der kan ske en bæredygtig udvidelse af marint fiskeopdræt i Danmark. Ud over angreb af bakterier og virus, har danske havbrug problemer med giftige alger. Forskningsprojektet vil klarlægge om sådanne alger påvirker vaccinerede fisks modtagelighed overfor sygdomme, og om det er muligt at vaccinere mod algerne. Regnbueørred er den dominerende fiskeart i dansk havbrug og hovedprojektet har derfor fokus på denne art. Giftige algeforekomster har efter opstart af hovedprojektet atter været et stort lokalt problem i forbindelse med marint fiskeopdræt. For at belyse algernes påvirkning af fiskene nærmere, afklare om algepåvirkning medfører en øget frekvens af infektionssygdomme, og om man på udsatte lokaliteter bør satse på andre fiskearter end ørred/laks, søges der nu samarbejde med fiskeopdrættere og havbrugere med interesse for opdræt af regnbueørred og andre fiskearter i havområder, hvor der jævnligt opstår algeopblomstringer. For at kunne gennemføre statistisk pålidelige vaccinationsforsøg i forbindelse med kommercielt fiskeopdræt har projektet behov for at samarbejde med havbrugere, der kan arbejde med mindre produktionsenheder frem for de typisk anvendte store netbure. Desuden ønskes samarbejde med virksomheder med ekspertviden om toksiske alger og deres effekt på fisk. Projektarbejdet forventes at ligge indenfor perioden 1. marts februar De deltagende virksomheder vil få mulighed for at udnytte projektets resultater til optimering af deres opdrætsteknologi i tilknytning til hovedprojektets fokus på sygdomsforebyggelse ved vaccination. Kontakt og yderligere information: Seniorforsker Niels Lorenzen Veterinærinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Hangøvej Århus N Tlf: Henvendelse senest 1. marts

12 8. Kulhydratrige fødevare- og foderingrediensers effekt på immun-respons Vi indbyder små og mellemstore virksomheder til samarbejde om screening af fødevare- og foderingrediensers evne til at påvirke immunrespons. Det overordnede mål i forskningsprojektet er at undersøge, hvordan struktur og kemisk sammensætning påvirker den immunmodulerende effekt af polysakkarider, herunder hvordan modificering og procesbetingelser påvirker kulhydratkildernes effekt. I et forskningsprojekt vedrørende fibres immunmodulerende effekt er der etableret en platform til kemisk karakterisering af ingredienser for deres indhold og sammensætning af polysakkarider, deres molekylvægt samt et standardiseret setup til screening for in vitro immunmodulerende effekter. Vi inviterer små og mellemstore virksomheder til i et samarbejde om udnyttelse af disse analytiske værktøjer til at undersøge betydningen af råvaren og de enkelte fremstillingsprocesser for den immunmodulerende effekt af foder- og fødevareingredienser. Resultater af sådanne screeningsundersøgelser vil kunne danne grundlag for at vurdere om der er potentiale i at foretage mere omfattende undersøgelser. Projektet henvender sig til SMV er, som fremstiller og udvikler kulhydratbaserede fødevare- og foderingredienser, og som har interesse i at identificere, optimere og dokumentere funktionelle egenskaber i relation til immunfunktion. De deltagende institutioner tilbyder forskningsbaseret know-how og samarbejde indenfor de allerede etablerede forskningsplatforme, der inkluderer kulhydratkemi, immunologi og dyremodeller, og vil kunne bistå virksomhederne i deres udviklingsarbejde med rådgivning indenfor disse områder. Yderligere information: https://djfextranet.agrsci.dk/sites/fibimmun/public/pages/front.aspx Seniorforsker Helle Nygaard Lærke Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Blichers Allé 20, 8830 Tjele Telefon: Henvendelse senest 1. marts

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Workshop. Samarbejde mellem forskning og praksis

Workshop. Samarbejde mellem forskning og praksis Workshop Samarbejde mellem forskning og praksis Workshop: Samarbejde mellem forskning og praksis Kristin Buvik: Eksempler fra evalueringer av forebyggende tiltak i Norge Tine Pars: Erfaringer med forskning-praksis

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter 20. maj 2008 Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-3 I 2008 har Højteknologifonden DKK 282m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter og

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor (CLIPS Collaborative Innovation in the Public Sector) Samarbejdsdreven innovation er for eksempel når unge

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter 11. november 2008 Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter j.nr. O-2009-1 I 2009 har Højteknologifonden DKK 280m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Center for Borgernær Velfærdsteknologi Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Velfærdsteknologi i anvendelse - Borgeren i centrum Løsninger, der gør nytte udbredes Nye løsninger udvikles og afprøves sammen

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Det Strategiske Forskningsråd. Forskningscenter for løsning af internationale konflikter (CRIC) Bevillingshaver Ole Wæver 2013

Det Strategiske Forskningsråd. Forskningscenter for løsning af internationale konflikter (CRIC) Bevillingshaver Ole Wæver 2013 Det Strategiske Forskningsråd og Forskningscenter for løsning af internationale konflikter (CRIC) Bevillingshaver Ole Wæver 2013 november 2013 Side 1 Strategisk forskning er: Forskning inden for tematisk

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere