Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde"

Transkript

1 Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde Små og mellemstore virksomheder (SMV er) deltager i stigende grad i forskningssamarbejde og det er langt fra kun de forskningsbaserede SMV er, som ser fordelen i at etablere nære kontakter til forskningsverdenen. Det Strategiske Forskningsråd For nogle mindre virksomheder kan det imidlertid være uoverskueligt at deltage i store og langvarige forskningssamarbejder. For andre kan det være et problem at finde ud af, hvordan man kommer i kontakt med universiteter eller andre forskningsinstitutioner. Og for dem, der måske allerede har relationer til ét forskningsmiljø, kan det være vanskeligt at overskue forskningssektoren og finde frem til nye, attraktive partnere. Det Strategiske Forskningsråd prioriterer virksomheders deltagelse i strategiske forskningsprojekter højt, og ser gerne både små og store virksomheder som deltagere i de projekter, som Rådet støtter. For at overkomme nogle af de mulige barrierer, har Rådet nu for femte gang givet de igangværende projekter mulighed for at få støtte til i kortere forløb at åbne projekterne for deltagelse af små og mellemstore virksomheder, som de ikke allerede samarbejder med. Derfor udsendes dette katalog med invitationer til samarbejde fra otte af de igangværende projekter under Det Strategiske Forskningsråd. 14. januar 2010 Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted Cvr-nr For SMV erne kan invitationerne føre til samarbejde, der kan give ny innovation og styrket kompetenceudvikling. Samtidig får de mulighed for at få dækket en del af omkostningerne forbundet med samarbejderne. For forskningspartnerne vil samarbejderne kunne give øget indsigt i erhvervsforhold, mulighed for at afprøve metoder og teknologier i praksis og adgang til kompetencer, som de ikke selv råder over. Invitationerne skal medvirke til at skabe nye forskningskontakter, herunder bl.a. motivere virksomheder med beskeden eller ingen kontakt til forskningsverdenen til at opbygge et egentligt samarbejde. Alle interesserede opfordres derfor til at kontakte de parter, der står bag invitationerne. Først i kataloget findes oplysninger om krav til og rammer for samarbejdsprojekterne.

2 Indhold Praktiske spørgsmål - krav og rammer for samarbejdsprojekterne Projekterne: 1. Udvikling af digitale teknologier og tjenester til museer og science centre Henvender sig til virksomheder, der har erfaring med at udvikle digitale læringsteknologier og -tjenester til museer og science centre med specielt fokus på brugerorienterede dimensioner. 2. It-tjenester der passer Henvender sig til virksomheder, som er interesserede i at udvikle næste generation af personaliserede it-tjenester inden for hospitals-, motions-, handelsog genoptræningsområdet. 3. It-styring og -ledelse i danske kommuner Henvender sig til virksomheder med kompetencer inden for digital forvaltning og it governance herunder måling og benchmarking i relation hertil. 4. Usability engineering ved udvikling af web-portaler Henvender sig til virksomheder, der udvikler større interaktive web-portaler. 5. Software til indlejrede systemer Henvender sig til virksomheder, der udvikler software til indlejrede systemer. 6. Kantinetjek Henvender sig til virksomheder med egen kantine, der ønsker at indgå i et samarbejde om at fremme sundere mad i arbejdspladskantiner. 7. Forebyggelse af sygdomme i marint fiskeopdræt Henvender sig dels til virksomheder med interesse og ekspertise inden for fiskeopdræt i havvand og med kendskab til de sundhedsproblemer fiskene udsættes for, dels til virksomheder med ekspertviden om toksiske alger og deres effekt på fisk. 8. Kulhydratrige fødevare- og foderingrediensers effekt på immun-respons Henvender sig til virksomheder, som fremstiller og udvikler kulhydratbaserede fødevare- og foderingredienser, og som har interesse i at identificere, optimere og dokumentere funktionelle egenskaber i relation til immunfunktion.

3 Praktiske spørgsmål - krav og rammer for samarbejderne Hvem kan deltage? Invitationen til forskningssamarbejde retter sig mod virksomheder, der lever op til EU s definition af små og mellemstore virksomheder (SMV er). Denne bestemmer, at der skal være tale om en virksomhed med højst 250 medarbejdere (årsarbejdsenheder), og at mindst et af følgende to kriterier skal være opfyldt: 1: Den årlige omsætning skal være under 50 mio. ; 2: Balancesummen skal være på under 43 mio.. Hvis virksomheden har koncernfællesskab med andre virksomheder, skal koncernen som helhed opfylde de nævnte betingelser. De præcise regler er beskrevet i The new SME definition - User guide and model declaration, der kan findes på Det er en betingelse, at der ikke allerede foregår et egentligt forskningssamarbejde mellem SMV en og den forskningsinstitution, der indbyder til samarbejde. Hvordan bringes et samarbejde i stand? En virksomhed, der kunne være interesseret i et af samarbejdsprojekterne, skal kontakte projektets kontaktperson direkte inden den anførte dato. Forskningsinstitutionen foretager på baggrund af dialogen med virksomhederne en udvælgelse af de SMV er, der vil indgå i samarbejdet. Det vil bl.a. indgå, om SMV erne lever op til eventuelle særlige krav om kompetencer og hensynet til de samlede budgetmæssige rammer. Når parterne er blevet enige om at gennemføre samarbejdet, vil forskningsinstitutionen være ansvarlig for at udforme de nødvendige aftaler. Ud over aftaler om økonomiske forhold kan der være tale om aftaler om fortrolighed, adgang til data og faciliteter, offentliggørelse af resultater osv. Økonomi Samarbejdsprojekterne støttes økonomisk af Det Strategiske Forskningsråd (DSF). De forskningsinstitutioner, der indbyder til samarbejde, har alle modtaget en bevilling på op til 0,6 mio. kr. fra DSF. En bevilling er givet i henhold til et budget, der rummer omkostninger til forberedelsesfasen, til forskningsinstitutionernes deltagelse samt til de deltagende SMV er. Inden for rammerne af EUkommissionens godkendelse nr. N460/2006 af 20. februar 2007, kan SMV erne modtage støtte på op til 60 % af deres omkostninger (arbejdskraft, rejser, drift etc.). Der kan dog i de enkelte samarbejdsprojekter være tale om lavere støtteprocenter. Omkostninger for medgået tidsforbrug for virksomhedernes faglige medarbejdere må maksimalt opgøres til 600 kr./time, hvilket betyder, at hver time maksimalt kan støttes med 60 % af 600 kr., dvs. 360 kr. SMV en vil, ved samarbejdets start, blive bedt om en erklæring, der bl.a. rummer dokumentation for, at virksomheden lever op til SMV-definitionen. Denne erklæring vil af forskningsinstitutionen blive videresendt til. 3

4 Forskningsinstitutionerne er ansvarlige for bevillingerne, og det er derfor dem, der fastlægger reglerne for støttens udbetaling herunder krav om dokumentation. Andre bestemmelser Når projektet er afsluttet skal forskningsinstitutionen, sammen med regnskabet, indsende en rapport, der kort redegør for forløbet af samarbejdsprojektet og for de opnåede erfaringer og konkrete resultater. Denne rapport skal vedlægges en selvstændig, kortfattet redegørelse for erfaringer og resultater fra hver af de deltagende SMV er. Yderligere oplysninger Interesserede opfordres til at kontakte de anførte kontaktpersoner direkte. Generelle spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent Birthe Schouby Bredgade København K Telefon: Om Det Strategiske Forskningsråd Det Strategiske Forskningsråd (DSF) giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede forskningsområder og skal bidrage til at styrke samspillet mellem offentlig og privat forskning. Rådet skal desuden opsøge nye forskningstendenser og skal give Videnskabsministeren forskningsfaglig rådgivning. Private og offentlige institutioner kan ligeledes få forskningsfaglig rådgivning. Det Strategiske Forskningsråd har i 2009 uddelt ca. 1 mia. kr. i støtte til større og længerevarende forskningsprojekter, hvoraf hovedparten omfatter partnere fra såvel offentlig som privat side, herunder SMV er. I 2010 vil DSF udmønte ca. 1,1 mia. kr. inden for en lang række forskellige fagområder. Midlerne uddeles på baggrund af ansøgninger i fri konkurrence. En oversigt over forskningstemaerne for 2010 findes på Opslag med nærmere oplysninger om faglige fokusområder, vurderingskriterier, bevillingsformer og ansøgningsprocedure vil blive offentliggjort samme sted primo marts Læs mere om Det Strategiske Forskningsråd på 4

5 1. Udvikling af digitale teknologier og tjenester til museer og science centre Invitation til firmaer, der har erfaring med at udvikle digitale læringsteknologier og -tjenester til museer og science centre med specielt fokus på brugerorienterede dimensioner. Et væsentligt formål med samarbejdet er at kvalitetsudvikle design af digitale teknologier og tjenester, så de både kommercielt og brugsmæssigt er bæredygtige i forhold til anvendelse i semiformelle læringsfora som museer og science centre. Fokus er på at dele viden, skabe netværk og udvikle relevante metoder til at undersøge digital brugerinteraktion og kreativ produktion. Samarbejdet vil blandt andet indebære symposier og dialogmøder mellem forskere, forskerstuderende og virksomhedernes design- og innovationsmiljøer om udvikling og afprøvning af nye produkter og tjenester, samt af intensive workshops om brugerorienterede metoder. Samarbejdet tilrettelægges med respekt for partnernes forskellige kompetencer og med klart formulerede fælles mål om åben erfaringsudveksling og gensidig kompetenceudvikling. Gennem samarbejdet er det muligt at kvalitetsudvikle grundlaget for at udvikle nye digitale teknologier og tjenester, der kan modnes og markedsføres. Yderligere information: Samarbejdet knyttes til det igangværende forsknings- og udviklingsprojekt "Læring 2.0: digitale kompetencer og innovation", der er forankret i det nationale forskningskonsortium DREAM. Se: Professor Kirsten Drotner DREAM Syddansk Universitet Campusvej Odense M Telefon: Henvendelse senest 15. marts

6 2. It-tjenester der passer Der søges samarbejde med virksomheder, som er interesserede i at udvikle næste generation af personaliserede it-tjenester, inden for hospitals-, motions-, handelsog genoptræningsområdet. Den nye generation af personaliserede tjenester benytter positioneringsteknologier (f.eks. GPS), sporingsteknologier (f.eks. RFID, Wifi eller Bluetooth sporing), og aggregering af brugsmønstre til automatisk at tilpasse sig brugeres situation. Samarbejdet vil sigte mod at udvikle nye tjenester inden for virksomhedernes forretningsområde, f.eks. tjenester der kan indbygges i en mobiltelefon. Denne nye generation af personaliserede tjenester er et vigtigt anvendelsesområde for forskningen inden for kontekstafhængighed. Disse tjenester tilpasser sig løbende og langt ud over, hvad vi er vant til i dag. Visionen er, at personalisering foregår fuldt automatisk, og at der dermed er åbnet nye forretningsmuligheder. Kontekst beskriver en brugers fysiske placering, tidspunkt, situation (f.eks. på arbejde, hjemme eller på vej) og brugsmønster. Data om kontekst kan udnyttes til automatisk personalisering af tjenester langt ud over, hvad man i dag er vant til. Samtidigt muliggør den automatiske tilpasning udvikling af tjenester, som ellers ville være så besværlige, at de var praktisk uanvendelige. GPS-navigering er et godt eksempel. En GPS-modtager registrerer automatisk brugerens (en bils) fysiske placering (et eksempel på kontekst) og bruger denne placering til at vise vej. Den automatiske registrering er i princippet ikke nødvendig: brugeren kunne manuelt indtaste sin placering løbende. I praksis ville det imidlertid være så besværligt, at et almindeligt papirkort ville være bedre. IT-Universitetet arbejder sammen med Peking Universitetet i Beijing i et projekt om udvikling af personaliserede tjenester (baseret på kontekst). Samarbejdet fokuserer på tre områder: 1. Konceptudvikling af nye tjenester og smarte brugergrænseflader. I modsætning til GPS arbejdes med teknologier, som også kan fungere indendørs 2. Softwarearkitekturer til at understøtte udviklingen af tjenesterne 3. Modeller og teorier til at beskrive kontekst. Projektet råder over et system, der gør det muligt at estimere en brugers placering i IT-Universitetets bygning. Dette system benyttes i dag af universitetets studerende og forskere til at eksperimentere med personaliserede tjenester. Gennem et samarbejde vil virksomheder også kunne få adgang til systemet og benytte det til f.eks. at udvikle prototyper, afprøvning eller som inspirationskilde. En mindre udgave af dette system findes også på Peking Universitet, og det er hensigten også at knytte kinesiske virksomheder til projektet. Der vil også være mulighed for at etablere kontakt til de kinesiske virksomheder og forskere. Yderligere information: Yderligere oplysninger på projektets hjemmeside: Prorektor Jørgen Staunstrup IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S Telefon: , Henvendelse senest (men meget gerne inden) 1. april

7 3. It-styring og -ledelse i danske kommuner Små og mellemstore virksomheder (SMV er) med spidskompetencer inden for måling og benchmarking, digital forvaltning og it governance indbydes til forskningssamarbejde. Projektet DISIMIT Digital serviceintegration gennem innovativ itledelse er et forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet og 12 danske kommuner. Formålet med projektet er at fremme kommunernes it-ledelsesmæssige kompetencer og herigennem øge kommunernes digitaliseringsgrad. DISIMIT-projektet udvikler nye modeller og principper til ledelse af it i samarbejde med 12 kommuner og to konsulenthuse. Kommunerne implementerer de nye ledelsesmodeller, der løbende evalueres. Projektet strækker sig over en periode på 3½ år og afsluttes i juli I projektets første halvår har der været fokus på dataindsamling og bearbejdning af data. Kommunerne har på denne baggrund valgt tre temaer, som projektet vil fokusere på henover det næste 1½ år. De tre temaer er: Fra omkostning til værdiskabelse - udvikling og brug af business cases samt effektmåling Strategisk planlægning og projektstyring - forretningsorienteret program-, portefølje- og projektledelse af it-projekter Kommunikation og samspil mellem it og forretningen - it s rolle og identitet i organisationen. Vi forestiller os tre samarbejdspartnere, som hver især har spidskompetencer inden for ét af de tre områder. De tre SMV ers væsentligste rolle vil være som vidensressource, der kan deltage i: Udvikling af principper, modeller og metoder i det enkelte tema Katalysator og moderator ifm. den konkrete implementering af nye ledelsesprincipper og -modeller. Evaluering og videreudvikling/tilpasning af ledelsesprincipper og -modeller. Samarbejdet vil indebære tæt kontakt mellem de deltagende kommuner, konsulenthuse, forskere og SMV er i forbindelse med workshops, seminarer og casestudier. Yderligere information: Du kan læse mere om projektet og de involverede parter på projektets hjemmeside Projektkoordinator Christina Lykke Jakobsen Center for IT-Ledelse, Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst Telefon: Henvendelse senest 1. marts

8 4. Usability engineering ved udvikling af web-portaler Der indbydes til samarbejde med små og mellemstore virksomheder, der udvikler større interaktive web-portaler. Samarbejdet har til formål at styrke virksomhedernes aktiviteter inden for design og evaluering af de udviklede portalers usability. Partnerne kan være virksomheder, der enten leverer web-portaler til andre virksomheder eller udvikler web-portaler til eget brug. Samarbejdet vil foregå i tilknytning til Web Portal Usability (WPU) projektet. Usability er en egenskab ved et software-system. Et højt niveau af usability betyder, at brugerne kan anvende systemet på en effektiv, målrettet og tilfredsstillende måde til løsning af deres arbejdsopgaver. Mange virksomheder, der udvikler software-systemer, forstår, at styrkelse af deres produkters usability har stor strategisk betydning. De ved bare ikke, hvordan de skal gribe det an. Usability engineering er en samlet betegnelse for de aktiviteter i software-udvikling, der retter sig mod evaluering og forbedring af softwarens usability. Formålet med WPU-projektet er at udvikle nye metoder til usability engineering ved udvikling af web-portaler og at teste disse metoder i virksomheder, der udvikler moderne web-portaler. Metoderne skal være betydeligt hurtigere end de eksisterende og kunne bruges af typiske udviklere; ikke kun af højt specialiserede usability-eksperter. Samarbejdet vil indebære, at virksomheden afprøver metoder og retningslinjer, der er udviklet inden for WPU-projektet til usability engineering med særligt fokus på web-portaler. Samarbejdet vil blive baseret på en kortlægning af virksomheden, dens udviklingsmodel og produkter samt udviklernes kompetence, specielt inden for usability engineering. Det vil omfatte valg af metoder, uddannelse af udviklere, brug af de valgte metoder og vurdering af den samlede effekt. Der er mulighed for yderligere samarbejde efter gennemførelsen af disse aktiviteter. Virksomheden vil få adgang til de nye metoder, som er udviklet inden for WPUprojektet, og den får mulighed for at indføre og afprøve disse metoder med støtte fra forskerne. Den får også adgang til uddannelse af deres faglige medarbejdere. Det vil øge dens kompetence inden for usability engineering, hvilket er stærkt efterspurgt i mange virksomheder. Dette vil samlet bidrage til at forbedre deres produkters usability. For WPU-projektet giver samarbejdet bredere erfaringer med de udviklede metoders anvendelighed i praksis og dermed et mere robust forskningsresultat. Professor Jan Stage Institut for Datalogi, Aalborg Universitet Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Øst Telefon: Henvendelse senest 3. marts

9 5. Software til indlejrede systemer Der indbydes til samarbejde med virksomheder, som udvikler software til indlejrede systemer. Relevante emner omfatter både udvikling af totale systemløsninger eller underleverancer i form af delkomponenter. Endvidere kan der både være tale om applikations- og platformskomponenter. Ved Aalborg Universitet (AAU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Syddansk Universitet (SDU) arbejdes der forskningsmæssigt med metoder og værktøjer til udvikling af indlejret software. Specielt fokuseres der på en modelbaseret tilgang til udviklingsprocessen, da denne vurderes at have et stort potentiale med hensyn til robusthed og reduktion af udviklingsomkostningerne. Gennem samarbejdet med vil der blive fokuseret på en eller flere problemstillinger i virksomhedernes produkter, som efter nærmere aftale analyseres ud fra en modelbaseret synsvinkel. Der kan være tale om produkter hørende til både afsluttede og igangværende udviklingsprojekter. Som et led i samarbejdet vil der kunne identificeres løsninger på problemstillingerne, ligesom der vil kunne identificeres muligheder for yderligere kompetenceudvikling i virksomhederne. Ud over mulige problemløsninger, vil virksomhedernes udbytte af samarbejdet dels være indsigt i de seneste forskningsresultater vedr. modelbaseret udvikling af indlejret software, dels kontaktetablering til et landsdækkende netværk af forskere og virksomheder inden for området. Yderligere information: På og findes yderligere beskrivelse af forsknings- og udviklingsprojekter i indlejret software, som involverer forskere fra AAU, DTU og SDU. Professor Kim Guldstrand Larsen, eller Lektor Arne Skou, Center for Indlejrede Software Systemer Aalborg Universitet Selma Lagerlöfsvej Aalborg Tlf Fax Henvendelse senest 30. april

10 6. Kantinetjek Vejen til sundere medarbejdere går gennem kantinen men det gælder kun, hvis maden i kantinen også er sund. Når kantinen skal være et udgangspunkt for arbejdspladsens sundhedsfremmende aktiviteter, forudsætter det, at kantinens personale har de rigtige redskaber til at sørge for, at maden er sund. Kantinetjek er sådan et nyt redskab. Med det er det enkelt og nemt at vurdere, om kantinens udbud er sundt, og det er muligt at forbedre udbuddet. Din virksomhed inviteres til at afprøve Kantinetjek i et samarbejde, hvis mål er at foretage en validering af anvendeligheden af redskabet. Vi inviterer 10 SMV 'er (og deres kantinekunder) til at afprøve Kantinetjek og samtidig bidrage med indsigt og erfaring til et forsknings- og udviklingsprojekt. Vi kan tilbyde jer: Introduktionsforløb i sund mad og Kantinetjek primært for kantineledere Træning af kantinepersonalet i at bruge Kantinetjek Vurdering af, hvor sund jeres kantinemad er Forslag til, hvordan maden i jeres kantine kan blive endnu sundere. Med brug af Kantinetjek måler vi sammen med jer, hvor sund jeres kantinemad er. Efter en periode på 3-6 måneder gentages målingen for at se, om kantinen er blevet sundere. I forbindelse med afprøvningen gennemfører vi en evaluering af kantineledernes og kantinepersonalets oplevelser med at bruge det nye værktøj. Vi søger et samarbejde med virksomheder med egen kantine, der ønsker at indgå i dette samarbejde om at fremme sundere mad i arbejdspladskantiner. Virksomheden behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage i samarbejdet, idet vi ønsker et bredt samarbejde med virksomheder fra forskellige sektorer. Virksomheden skal bidrage med: En repræsentant fra virksomhedens ledelse og kantinelederen skal deltage i en ½ dags workshop om konkretisering af krav til Kantinetjek Kantinepersonalet skal bruge Kantinetjek mindst 4 gange i testperioden og rapportere tilbage til forskningslederen Jeres personale skal deltage i interviews om, hvordan Kantinetjek virker og kan forbedres Virksomheden skal have et produktionskøkken. Kantinetjek er et evalueringsværktøj udviklet af Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet i forbindelse med projektet Kantine take away, der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Baggrunden for udvikling af dette enkle evalueringsredskab er konstateringen af, at kantinepersonalet mangler tid og forudsætninger for at lave egentlige næringsberegninger af maden, der kan sikre, at maden er sund. Yderligere information: Læs om projektet på Projektkoordinator Gitte Laub Hansen Kræftens Bekæmpelse, Afdelingen for Forebyggelse & Dokumentation Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Telefon reception: , Direkte: , Henvendelse senest 16. april

11 7. Forebyggelse af sygdomme i marint fiskeopdræt Små og mellemstore virksomheder med interesse og ekspertise indenfor fiskeopdræt i havvand og med kendskab til de sundhedsproblemer fiskene udsættes for i form af infektioner og giftige alger inviteres til at deltage i et større projektsamarbejde med fokus på sygdomsforebyggelse. Det igangværende forskningsprojekt fokuserer på en effektiv og miljøvenlig sygdomsforebyggelse gennem optimeret og målrettet vaccination. Produktionstab og brug af antibiotika skal reduceres til et minimum, således at der kan ske en bæredygtig udvidelse af marint fiskeopdræt i Danmark. Ud over angreb af bakterier og virus, har danske havbrug problemer med giftige alger. Forskningsprojektet vil klarlægge om sådanne alger påvirker vaccinerede fisks modtagelighed overfor sygdomme, og om det er muligt at vaccinere mod algerne. Regnbueørred er den dominerende fiskeart i dansk havbrug og hovedprojektet har derfor fokus på denne art. Giftige algeforekomster har efter opstart af hovedprojektet atter været et stort lokalt problem i forbindelse med marint fiskeopdræt. For at belyse algernes påvirkning af fiskene nærmere, afklare om algepåvirkning medfører en øget frekvens af infektionssygdomme, og om man på udsatte lokaliteter bør satse på andre fiskearter end ørred/laks, søges der nu samarbejde med fiskeopdrættere og havbrugere med interesse for opdræt af regnbueørred og andre fiskearter i havområder, hvor der jævnligt opstår algeopblomstringer. For at kunne gennemføre statistisk pålidelige vaccinationsforsøg i forbindelse med kommercielt fiskeopdræt har projektet behov for at samarbejde med havbrugere, der kan arbejde med mindre produktionsenheder frem for de typisk anvendte store netbure. Desuden ønskes samarbejde med virksomheder med ekspertviden om toksiske alger og deres effekt på fisk. Projektarbejdet forventes at ligge indenfor perioden 1. marts februar De deltagende virksomheder vil få mulighed for at udnytte projektets resultater til optimering af deres opdrætsteknologi i tilknytning til hovedprojektets fokus på sygdomsforebyggelse ved vaccination. Kontakt og yderligere information: Seniorforsker Niels Lorenzen Veterinærinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Hangøvej Århus N Tlf: Henvendelse senest 1. marts

12 8. Kulhydratrige fødevare- og foderingrediensers effekt på immun-respons Vi indbyder små og mellemstore virksomheder til samarbejde om screening af fødevare- og foderingrediensers evne til at påvirke immunrespons. Det overordnede mål i forskningsprojektet er at undersøge, hvordan struktur og kemisk sammensætning påvirker den immunmodulerende effekt af polysakkarider, herunder hvordan modificering og procesbetingelser påvirker kulhydratkildernes effekt. I et forskningsprojekt vedrørende fibres immunmodulerende effekt er der etableret en platform til kemisk karakterisering af ingredienser for deres indhold og sammensætning af polysakkarider, deres molekylvægt samt et standardiseret setup til screening for in vitro immunmodulerende effekter. Vi inviterer små og mellemstore virksomheder til i et samarbejde om udnyttelse af disse analytiske værktøjer til at undersøge betydningen af råvaren og de enkelte fremstillingsprocesser for den immunmodulerende effekt af foder- og fødevareingredienser. Resultater af sådanne screeningsundersøgelser vil kunne danne grundlag for at vurdere om der er potentiale i at foretage mere omfattende undersøgelser. Projektet henvender sig til SMV er, som fremstiller og udvikler kulhydratbaserede fødevare- og foderingredienser, og som har interesse i at identificere, optimere og dokumentere funktionelle egenskaber i relation til immunfunktion. De deltagende institutioner tilbyder forskningsbaseret know-how og samarbejde indenfor de allerede etablerede forskningsplatforme, der inkluderer kulhydratkemi, immunologi og dyremodeller, og vil kunne bistå virksomhederne i deres udviklingsarbejde med rådgivning indenfor disse områder. Yderligere information: https://djfextranet.agrsci.dk/sites/fibimmun/public/pages/front.aspx Seniorforsker Helle Nygaard Lærke Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Blichers Allé 20, 8830 Tjele Telefon: Henvendelse senest 1. marts

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006 June 6, 2006 1 Den Netværk for skal fremme innovativt samarbejde og deling af viden. Netværket henvender sig til forskningspartnere, IT virksomheder samt små og mellemstore virksomheder, som udvikler stalde

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

GABRIEL CASE 2: ETABLERET VIRKSOMHED. STYRKER Førende leverandør af high-end kvalitetstekstiler

GABRIEL CASE 2: ETABLERET VIRKSOMHED. STYRKER Førende leverandør af high-end kvalitetstekstiler CASE 2: ETABLERET VIRKSOMHED GABRIEL Adm. direktør: Anders H. Petersen Selskabsform: Privat virksomhed (aktieselskab) Etableret: 1851 Antal medarbejdere: 106 (55 ansatte på hovedkontoret i Aalborg) Tekstilvirksomheden

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere