Risiko- og kapitalstyring Alm. Brand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko- og kapitalstyring 2008. Alm. Brand A/S"

Transkript

1 Risiko- og kapitalstyring 2008 Alm. Brand A/S

2 Indhold 1 Risikoprofil Risikostyring Forankring Risikotyper Risikoappetit Organisation Bestyrelse Koncerndirektion Risikokomite Forretningsområder Ansvarsfordeling Rapportering Konsolidering Kreditrisici Politik og forankring Modelanvendelse Opgørelse Derivater Default Klassifikation Rating Bevilling Modelvalidering Parametre Risikoreduktion Nedskrivninger Overvågning Porteføljestyring Aggregering af krediteksponering Overvågning af udlånsporteføljen Risikokoncentration Markedsrisici Renterisici Valutarisici Aktierisici Øvrige markedsrisici Politik og forankring Modelanvendelse Modelvalidering af 57

3 3.8 Overvågning Forsikringsrisici Skadeforsikringsrisici Biometriske risici Default risici Politik og forankring Overvågning Andre risici Likviditetsrisici Operationelle risici og kontrolmiljø Øvrige forretningsrisici Andre forhold Kapitalstyring Kapitalkravsdirektivet Nye opgørelsesmetoder til beregning af kapitalkrav De nye kapitalkrav Kapitalbehovsmodellen Udvalgte kapitalkrav Kapitalmålsætninger af 57

4 1 Risikoprofil Styring af Alm. Brand Koncernens risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, da en ukontrolleret udvikling i de forskellige risici kan påvirke koncernens resultater samt solvens og dermed de fremtidige forretningsmuligheder væsentligt. Alm. Brand Koncernen påtager sig en række forskellige risici, som dels er de væsentligt forskellige forretningsmæssige risici forbundet med driften af de forskellige forretningsområder, og dels er de mere ensartede finansielle risici forbundet med håndteringen af koncernens likviditetsflow og investeringsstrategi. Alm. Brand Koncernens overordnede selskabsstruktur er vist nedenfor. Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Kjøbenhavnske Re 1.1 Risikostyring Bestyrelsen i Alm. Brand A/S fastsætter og godkender den overordnede politik for koncernens påtagelse af risici, ligesom bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og den nødvendige rapportering. Direktionen i de enkelte datterselskaber fastlægger på dette grundlag den operationelle risikostyring. På koncernplan er der etableret en tværgående risikokomite, som har til formål at sikre koordination og ensartethed i forhold til påtagelse, opgørelse og rapportering af risici på tværs af de enkelte forretningsområder. Såvel håndteringen af de forretningsmæssige risici som håndteringen af de finansielle risici administreres i de enkelte forretningsområder. Ledelsen er ansvarlig for styring af såvel forretningsrisici som finansielle risici samt for løbende kontrol heraf. Den interne revision foretager løbende en selvstændig, uafhængig gennemgang af kontrolprocedurer og af, om udstukne retningslinjer overholdes. Den interne revision vurderer effektiviteten af den iværksatte risikostyring og vurderer, om risikostyringsprocesserne indeholder tilstrækkelig kvalitetssikring og kontrol. 4 af 57

5 1.1.1 Forankring For løbende at styre og vurdere de risici, som Alm. Brand Koncernen påtager sig, er der i koncernen udarbejdet acceptpolitikker (for skade- og livsforsikring) og en kreditpolitik (for banken). Disse accept- og kreditpolitikker har til formål at sikre, at der alene indgås aftaler, der ligger inden for rammerne af Alm. Brand Koncernens overordnede risikopolitik. Politikkerne fastlægges og godkendes af bestyrelserne mindst en gang årligt. På baggrund af de godkendte politikker udfærdiges direktionsinstrukser til direktionerne. Det er herefter de respektive selskabers ansvar, at disse politikker efterleves. Forankring og efterlevelse af risikostyring sikres ved, at eksempelvis kreditpolitikken udmøntes i kreditinstrukser til de respektive produktområder i Alm. Brand Bank. Derudover er der udarbejdet forretningsgange og processer, som støtter koncernens medarbejdere i løbende risikostyring og herved sikrer organisatorisk forankring. Politik og forankring er for koncernens væsentligste risici nærmere beskrevet under de enkelte risici i indeværende dokument. 1.2 Risikotyper For at understøtte koncernens langsigtede forretningsmæssige mål påtages en række forskellige kalkulerede risici. Der er væsentlig forskel på indholdet af de risici, som er knyttet til de enkelte forretningsområder, men overordnet set kan risikoparametrene uanset forretningsenhed opdeles i fire hovedtyper: Forretningsrisici Finansielle risici Operationelle risici Øvrige risici Forretningsrisici Der er for alle forretningsmæssige risici defineret præcise retningslinier for, hvor store risici det enkelte forretningsområde må påtage sig. Forretningsrisici kan opdeles i følgende risikotyper: Kreditrisici Forsikringsrisici Præmie- og reserverisici Katastroferisici Biometriske risici Default risici Eksterne risici 5 af 57

6 Omdømmerisici Vækst i forretningsvolumen Indtjening Risici i relation til virksomhedens størrelse Strategiske risici Afviklingsrisici Finansielle risici Finansielle risici håndteres i de enkelte forretningsområder, men under løbende overvågning af den tværgående koncernfunktion. Finansielle risici kan opdeles i følgende risikotyper: Markedsrisici Renterisici Valutarisici Aktierisici Øvrige markedsrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Der foretages løbende vurdering af koncernens operationelle risici og kontrolmiljø med henblik på at sikre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, kontroller og beredskab. Omfanget af disse risikovurderinger og foranstaltninger balanceres imod de omkostninger, der er forbundet med tiltagene. Øvrige risici Ud over de tre nævnte hovedtyper af risici er der en række øvrige risici, som ligeledes følges tæt. De enkelte risikotyper er defineret i overensstemmelse med den nuværende lovgivning og vil blive nærmere beskrevet i indeværende dokument. 1.3 Risikoappetit Alm. Brand Koncernens risikoappetit er et udtryk for de aktive til- og fravalg af forskellige former for risici, som foretages. Risici i Alm. Brand Bank Bankens forretningsgrundlag er at tage kalkulerede risici. De kalkulerede risici, som genererer indtjening, tages primært inden for kreditrisici (ved udlån eller leasing), likviditetsrisici (indlån og funding mv.) og markedsrisici. Der er på alle væsentlige områder taget stilling til, hvilken risikoprofil der ønskes, hvilke kundeengagementer der er vigtige, og hvilke der som udgangspunkt fravælges. 6 af 57

7 Kreditrisici På alle væsentlige engagementstyper er der udarbejdet en strategi for, hvilke kunder der ønskes i banken, og hvilken risikoprofil der accepteres. Der er udarbejdet en kreditpolitik med tilhørende forretningsgange. Kreditsekretariatet vurderer alle større lånesager efter fastlagte forretningsgange og fastlagte bevillingskompetencer. Der er en omfattende rapportering til ledelse, direktion og bestyrelse af udlånsporteføljen opdelt på engagementstyper. Ligeledes tages enkeltområder af udlånsporteføljen løbende op til vurdering. Tilsvarende er der halvårligt en engagementsgennemgang, hvor såvel konstaterede tab som nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. rapporteres. Likviditetsrisici Alm. Brand Bank styrer og overvåger dagligt likviditeten ud fra såvel kortsigtede som langsigtede likviditetsbehov. Målet for bankens likviditetsstyring er at sikre, at banken ikke kommer i en situation, hvor der er uforholdsmæssig store omkostninger forbundet med at finansiere bankens drift. Dette sikres gennem internt definerede rammer for fundingkilder og forfaldsstrukturen for disse. Den daglige overvågning af likviditeten og sikring af den eksterne funding er placeret i bankens Treasury-afdeling. Pris- og produktpolitikken på indlån er placeret i de enkelte forretningsområder. Der holdes likviditetsmøder hver 14. dag i direktionen eller oftere, hvis der skønnes at være behov herfor. Banken har en målsætning om at have en likviditetsmæssig overdækning på mindst 50 procent i forhold til lovkravet. Der er udarbejdet en detaljeret politik for bankens likviditetsrisici og en beredskabsplan i tilfælde af, at likviditeten kommer under målet på 50 procent i overdækning. I den månedlige økonomirapportering fremgår likviditetsoverdækningen. Risici i Alm. Brand Liv & Pension De primære risikokilder er biometriske risici, markedsrisici samt operationelle risici. Der er taget aktivt stilling til, hvilke kundesegmenter der ønskes, og hvilke der er fravalgt. I hensættelserne modregnes forventede fremtidige indtægter i forventede fremtidige forpligtelser. I de beregnede tillæg i disse hensættelser medtages en række risici, herunder risici på ydelsesgarantierne. Renterisici på de garanterede ydelser medtages under markedsrisici. Garanterede ydelser Ved nytegning skal som minimum afsættes den garanterede tilbagekøbsværdi, så en nytegning vil have en hensættelse i omegnen af nul. Det er generelt forventet, at fremtidige præmier vil skabe et overskud, da de er fastsat på den sikre side. Risici i forretningsområdet Skadeforsikring De primære forretningsmæssige risikokilder er præmierisici, reserverisici og katastroferisici. Der foreligger i Skadeforsikring omfattende accept- og indtegningsregler på kunde- og produktniveau, fastlagt af bestyrelsen. Katastroferisici afdækkes ved reassurance. 7 af 57

8 Risici i Kjøbenhavnske Re Kjøbenhavnske Re påtager sig ikke nye risici. Hvad angår den eksisterende forretning, er passiverne så vidt muligt valutamæssigt afdækket. Risici på tværs af Alm. Brand Koncernen Der er en række risikokilder på tværs af koncernen. De væsentligste er markedsrisici, default risici samt operationelle risici. Markedsrisici Den finansielle risikostyring består i at få den ønskede afvejning af afkast og risiko. Investerings- og risikostyringspolitikken er for de enkelte selskaber tilpasset de forhold, selskaberne agerer under. Beholdningen af investeringsaktiver er underlagt markedsrisici i form af renterisici, valutakursrisici, volatilitetsrisici, inflationsrisici samt prisrisici ved eksempelvis ændringer i aktiekurser eller priser på fast ejendom. Bestyrelsen tager mindst én gang årligt stilling til rammerne for markedsrisici. Der er implementeret forretningsgange og procedurer for kontrol af, at rammerne overholdes, og der rapporteres løbende til direktion og bestyrelse om rammernes overholdelse. Kredit- og modpartsrisici for aktiver (aktier, obligationer mv.) søges begrænset ved at begrænse eksponeringen over for enkelt modparter samt over for grupper af modparter, der har samme karakteristika. Default risici Default risici er primært risici for, at forsikringsselskabets reassurandører går konkurs. I reassurancestrategien er der fastsat regler for spredningen af risici på de enkelte reassurandører og hvilken rating, reassurandørerne som minimum skal have. For at minimere risikoen ved den enkelte reassurandør, skal reassurandøren som hovedregel mindst være rated som A- hos Standard & Poors, Moody's og/eller A.M. Best. Operationelle risici Operationelle risici omfatter menneskelige fejl, it-nedbrud, brand på hovedkontoret mv. Der er etableret beredskabsplaner og nødplaner for de udefrakommende hændelser. Risiko for menneskelige fejl søges minimeret ved, at der er udarbejdet skriftlige forretningsgange for alle væsentlige områder og ved en omfattende uddannelsesindsats. Øvrige risici Der er på alle væsentlige øvrige områder implementeret procedurer og forretningsgange, der skal sikre, at øvrige risici er kendte og kalkulerede. Selskabernes direktioner tager løbende stilling til risikoniveauet på øvrige risici. 8 af 57

9 Intern revision Intern revision følger løbende op på de væsentligste risici i Alm. Brand Koncernen og rapporterer herom i overensstemmelse med den årlige revisionsplan, der er vedtaget af bestyrelsen. Uafhængigt af de implementerede kontroller, foretager den interne revision løbende en selvstændig uafhængig gennemgang af kontrolprocedurer og af, om de udstukne retningslinier overholdes. Datterselskaber ikke under Finanstilsynets tilsyn Risici for Alm. Brand Koncernens datterselskaber, der ikke er under tilsyn, analyseres og medtages i den samlede risikovurdering for Alm. Brand Koncernen. 1.4 Organisation Bestyrelsen for Alm. Brand A/S er den øverste ansvarlige enhed for risiko- og kapitalstyringen i Alm. Brand Koncernen. I relation til afgrænsning, styring og overvågning af risici videredelegerer bestyrelsen visse opgaver til koncerndirektionen, samt til de enkelte forretningsområder. For at sikre ensartethed i håndteringen af risiko på tværs af koncernens selskaber og forretningsområder er der derudover oprettet en tværgående risikokomite i koncernen. Nedenstående figur viser koncernens organisering for risikostyring og compliance. Figuren er ikke et udtryk for den juridiske organisering af Alm. Brand A/S. Bestyrelse Alm. Brand A/S Koncerndirektion Alm. Brand A/S Risikokomite Compliance (Direktionssekr.) Bestyrelse Alm. Brand Bank Direktion Alm. Brand Bank Bestyrelse Alm. Brand Forsikring Direktion Alm. Brand Forsikring Bestyrelse Alm. Brand Liv & Pension Direktion Alm. Brand Liv & Pension Basel II / Individuel solvens Solvens II / Individuel solvens Solvens II / Individuel solvens Bestyrelse Bestyrelsen i Alm. Brand A/S har ansvaret for at sikre en forsvarlig organisering af risikostyring og for, at selskaberne i Alm. Brand Koncernen har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling. Bestyrelsen fastlægger Alm. Brands overordnede risikoappetit og tager stilling til de generelle principper for styring og overvågning af risici. 9 af 57

10 Via den løbende rapportering følger bestyrelsen op på, om risikopolitikker og -styringssystemer overholdes og matcher koncernens behov og målsætning Koncerndirektion Koncerndirektionen har ansvaret for, at de af bestyrelsen udstukne rammer overholdes, og agerer inden for de specifikke rammer, der udstikkes i forretningsordenen for koncernens bestyrelse og direktion. Koncerndirektionen fastlægger operative politikker for og fører tilsyn med koncernens risikostyring. Koncerndirektionen rapporterer om koncernens risici til bestyrelsen, ligesom den godkender væsentlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder kreditbevillinger op til en specifik grænse. Koncerndirektionen udarbejder indstillinger til bestyrelsen om, hvordan kapital allokeres på tværs af koncernen samt principper for, hvordan risici styres og overvåges i koncernen og i de respektive selskaber. Datterselskabernes bestyrelser og direktioner Bestyrelse og direktion i det enkelte datterselskab under Alm. Brand A/S har i relation til risiko- og kapitalstyringen i pågældende datterselskab de tilsvarende roller, som den overordnede koncerns bestyrelse og direktion har i relation til Alm. Brand Koncernen Risikokomite Risikokomiteen har til formål at sikre koordination og ensartethed på tværs af koncernens selskaber i forhold til at påtage sig risici og opgøre tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov for de respektive selskaber. Herudover skal risikokomiteen sikre, at modeller og rapporteringsform, vedrørende individuelt solvensbehov, hænger sammen på tværs af koncernen. Risikokomiteens deltagerkreds består af koncerndirektionen, direktionerne i henholdsvis Alm. Brand Bank, Alm. Brand Forsikring, og Alm. Brand Liv & Pension, samt Økonomidirektøren og den ansvarlige direktør for compliance i Alm. Brand Koncernen. Koncernrevisionschefen deltager derudover som observatør i risikokomiteen. Desuden koordineres risikostyring og compliance løbende ved månedlige møder mellem alle ansvarlige for henholdsvis risikostyrings- og compliance-funktionerne i koncernen Forretningsområder De overordnede risikopolitikker for koncernen er udmøntet i konkrete risikopolitikker og bevillingsbeføjelser til de enkelte forretningsområder, regioner og filialer. Forretningsområderne anvender en række værktøjer og systemer i deres daglige arbejde og sagsbehandling. Forretningsområderne har det daglige ansvar for, at acceptpolitikker og bevillingsbeføjelser overholdes, samt at kunde- og produktportefølje er i overensstemmelse med koncernens risikopolitik. Forretningsområderne har således ansvaret for at implementere arbejdsprocesser, forretningsgange og dokumentation, der understøtter risikopolitikker og -regelsæt. 10 af 57

11 Forretningsområderne forholder sig til og har ansvaret for overholdelse af selskabets risikoappetit, den relevante lovgivning herunder "Basel II" og "Individuelle Solvensbehov"/"Solvens II" og er ansvarlige for, at de respektive regelsæt er opfyldt. Endvidere er forretningsområderne ansvarlige for risikostyring på tværs af forretningsområdet samt for rapportering herom Ansvarsfordeling Risikostyringen er samlet om fem primære risikoområder, med en ansvarsfordeling mellem bestyrelser, direktioner, risikokomite og forretningsområder. Denne ansvarsfordeling er angivet i figuren nedenfor. Bestyrelse Direktion Forretningsområder Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Risikokomite Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Risikoområder Risikopolitik, organisation og organisering Identifikation af risici Opgørelse af risici og individuel solvens Rapportering, forretningsgange og dokumentation Risikoovervågning, rapportering & kontrol Ansvarsfordeling Godkender selskabets risikoappetit og -strategi, risiko-governance struktur og ledelse, samt risikorelaterede politikker Godkender kapitalplan og nødplan Godkender indstilling om opgørelse af individuelt solvensbehov for de respektive selskaber Sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer i organisationen til risikostyring Udarbejder indstilling til selskabets overordnede risikoappetit Fastlægger operative politikker for risikostyring. Udformer indstilling om opgørelse af individuelt solvensbehov for de respektive selskaber Overordnet ansvarlig for, at regelsættet er opfyldt for hvert af de respektive selskaber Sikrer, at det enkelte selskab har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og rapportering Rapporterer om koncernens risici til bestyrelsen Sikrer ensartet opgørelse af risiko og solvensbehov på tværs af koncernens selskaber Sikrer, at der koordineres på tværs af koncernens selskaber Forholder sig til koncernens samlede risikoappetit, risikoopgørelse og solvensbehov Udarbejder indstilling til direktion omkring risikoappetit, risikostrategi, risiko-governance, samt risikorelaterede politikker Har overblik over kravene i regelsættet for kapitaldækning/solvensbehov og sikre, at reglerne er opfyldt Forholder sig til selskabets risikoappetit og individuelle solvensbehov Udpeger personer til arbejdet med opgørelse af individuel solvens og vurdering af risici Udarbejder indstilling omkring opgørelse af individuel solvens Implementerer arbejdsprocesser, forretningsgange og dokumentation, der understøtter risikopolitikker og regelsæt Udarbejder rapportering 1.5 Rapportering Alm. Brand har fastlagte processer for løbende rapportering af risici og risikostyring til direktioner og bestyrelser i koncernen og i de respektive selskaber. Risikorapporteringen er en integreret del af den løbende ledelsesrapportering, der sikrer, at ledelsen og bestyrelsen i Alm. Brand A/S og hvert af koncernens selskaber løbende informeres om udvikling i udlån, udvikling i præmier og skadeforløb, markedsrisici, risikodisponering, performance mv. 11 af 57

12 Daglig rapportering Der foretages i Alm. Brand Koncernen en række daglige rapporteringer, herunder en daglig rapportering på markedsrisici og overholdelse af investeringsrammer, samt daglige opgørelser over bankens likviditet efter 152 i Lov om finansiel virksomhed. Månedlig rapportering Der foretages månedlig rapportering af alle væsentlige risici i hvert selskab, herunder rapportering af udviklingen i risikomæssige nøgletal, overholdelse af investeringsrammer, kreditpolitikker, acceptpolitikker mv. Samtidig rapporteres månedligt på investeringskast, markedsrisiko og performance. Ud over den løbende rapportering rapporteres der til bestyrelse og direktion, når der sker store ændringer eller ved overskridelser. Der foretages ligeledes en løbende vurdering af, om niveauet for individuel solvens har ændret sig væsentligt. Hvis dette er tilfældet, udarbejdes en ny opgørelse til godkendelse af bestyrelsen. Årlig rapportering Der rapporteres som minimum årligt til bestyrelse og direktion omkring følgende forhold i relation til risikostyring og kapitaldækning med henblik på godkendelse: Overordnede kapitalkrav og -politikker Risikoappetit og -målsætning Risikostyringsmodeller og parametre Metode til opgørelse af individuel solvens og valgte stresstest Kapital- og nødplan Herudover udarbejdes en række rapporter per forretningsområde, der fungerer som udgangspunkt for den løbende risikostyring i de respektive selskaber og forretningsområder. Risikokomiteen orienteres løbende om udviklingen i alle koncernens risici. 1.6 Konsolidering Risikooplysninger for Alm. Brand Koncernen afgives på baggrund af den koncerndefinition, der er anvendt i regnskabet, og som svarer til International Financial Reporting Standards. I henhold til International Financial Reporting Standards er datterselskaber de selskaber, hvori Alm. Brand A/S direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Solvenskravsopgørelsen for koncernen omfatter derimod Alm. Brand Koncernen, som defineret i Lov om finansiel virksomhed. I solvenskravsopgørelsen er koncernens forsikringsselskaber ikke konsolideret. Der er foretaget fradrag i basiskapitalen for deres kapitalkrav reduceret med forskellen mellem basiskapitalen og den regnskabsmæssige værdi af kapitalinteresserne. 12 af 57

13 Alm. Brand Liv & Pension, Alm. Brand Forsikring og Kjøbenhavnske Re er konsolideret i årsrapporten for Alm. Brand A/S, og der redegøres for selskaberne i særskilte afsnit i risikooplysningerne. Alm. Brand Liv & Pensions overskudspolitik, som i overensstemmelse med bekendtgørelse om kontributionsprincippet er anmeldt til Finanstilsynet, medfører, at forsikringstagerne oppebærer afkast og risici på de aktiver, der er allokeret til forsikringstagerne. Aktiver allokeret til forsikringstagerne skal sikre kundernes garanterede ydelser. De forskellige risikotyper, som Alm. Brand Liv & Pension har pådraget sig som et led i dets forretning, og som vedrører aktiver og passiver til forsikringstagerne, er præsenteret i efterfølgende afsnit. Begrænsninger i muligheden for udlodning af udbytte fra datterselskaber Pengeinstituttet og forsikringsselskaberne er af de respektive finanstilsyn underlagt de lokale bestemmelser om kapitalgrundlag, hvilket sætter begrænsninger på muligheden for udlodning af udbytte. 13 af 57

14 2 Kreditrisici Kreditrisici er risici for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser over for koncernen. Under kreditrisici hører også Tab/nedskrivning på udlån, garantier, derivater mv. Koncentrationsrisici på kundetyper, engagementstyper, sikkerhedstyper mv. Generel ændring i kreditbonitet som følge af ændringer i lovgivning, økonomiske konjunkturer, markedskutymer og -vilkår mv. Kreditrisici er for Alm. Brand Forsikring kun relevante i forhold til de finansielle instrumenter, som behandles under spread under markedsrisici. Derfor vil det i indeværende afsnit vedrørende kreditrisici kun være Alm. Brand Bank, der behandles. 2.1 Politik og forankring I Alm. Brand Bank lægges der vægt på at identificere, måle og styre de forretningsmæssige risici, der er specielt knyttet til dette område. Dette gælder særligt kreditrisici. Til brug herfor udarbejdes retningslinier for bankens långivning, som er samlet i en kreditpolitik. Alm. Brand Banks overordnede kreditpolitik udformes af bankens Kreditsekretariat i takt med den forretningsmæssige udvikling i bankens kreditgivning, markedsvilkår, lovgivning mv. Væsentlige ændringer behandles af bankens bestyrelse, ligesom denne årligt gennemgår den samlede kreditpolitik. Derudover er der en række produkt- eller forretningsområdespecifikke kreditregler, som mere detaljeret definerer koncepter og vilkår for etablering af engagementer, men som alle er underlagt den overordnede kreditpolitik. Kreditpolitik Kreditpolitikken beskriver de holdninger og retningslinier, der er gældende ved bankens bevillinger af udlån, garantistillelser og andre kreditmæssige risici. Retningslinierne for kreditgivningen skal sikre, at banken agerer som et kompetent og seriøst pengeinstitut over for alle kunder, samarbejdspartnere, offentlige myndigheder og konkurrenter. Det er Alm. Brand Banks kreditafdeling, der har det overordnede ansvar for vurdering af og opfølgning på kreditrisiciene, både på den enkelte kunde og på porteføljer af engagementer. 14 af 57

15 Kreditpolitikken er fastlagt dels ud fra de enkelte produkter, som banken udbyder, og dels ud fra de kundesegmenter, som aftager bankens udlånsprodukter. Det er bankens målsætning, at indtjeningen på de enkelte produkter og kundesegmenter befinder sig på et niveau, som giver et tilfredsstillende afkast i forhold til risiciene og krav til kapitalforrentning. Alm. Brand Bank foretager udlån til både privatkunder og erhvervskunder og på særlige produktsegmenter, hvor banken besidder en særlig ekspertise. Bankens udlån til private bygger for en stor dels vedkommende på anvendelse af kreditscoringsmodeller, som er blevet udviklet gennem en årrække og som til stadighed udvikles og forbedres på baggrund af erfaringer og konjunkturmæssige ændringer. Der anvendes kreditscoringsmodeller for både sikrede og usikrede udlån. I erhvervskundesegmentet er udlånene koncentreret om særlige aktivtyper eller til særlige brancher. Hovedkriteriet for engagementsbevillingerne er en tilfredsstillende kreditvurdering af virksomheden kombineret med en vurdering af de belånte aktivers værdi samt eventuelle supplerende sikkerheder, der tilbydes. Overordnet er følgende gældende for Alm. Brand Banks udlånsvirksomhed: Det tillægges stor vægt at etablere og udbygge langvarige relationer til bankens kunder Kreditgivning er for langt størstedelen af produkterne enten baseret på indsigt i kundens forhold og/eller særskilt indsigt i de finansierede aktiver og på basis af konkrete vurderinger, der placerer kreditgivningen i den rette sammenhæng Der skal foregå en løbende opfølgning vedrørende udviklingen i kundens økonomi eller finansierede aktivers status med henblik på at vurdere, om forudsætningerne for bankens kreditgivning har ændret sig Et engagement skal stå i et rimeligt forhold til kundens bonitet, kapital- eller formueforhold, og kunden bør kunne sandsynliggøre en tilbagebetalingsevne Alm. Brand Bank kan alene påtage sig risici, som ligger inden for gældende lovgivning og andre regelsæt, herunder regelsættet for god skik for finansielle virksomheder Det tillægges stor værdi, at der ved bevilling af lån og kreditter stilles krav om sikkerhedsstillelse i et sådan omfang, så låntager med stor sandsynlighed vil kunne tilbagebetale den usikrede del af eksponeringen inden for en 5-årig periode Modtagelse af kaution fra private personer skal så vidt muligt undgås, idet vurderingen af debitors evne til overholdelse af påtagne forpligtelser tillægges stor værdi Alm. Brand Bank er tilbageholdende med at yde kredit til virksomheder eller personer, hvor der åbenbart vil bestå praktiske problemer med at varetage kundekontakt Alm. Brand Banks opmærksomhed er skærpet overfor virksomheder, der opererer inden for brancher, hvor der vurderes at være væsentligt højere konkursrisiko, end det generelt er gældende. Der er derfor udpeget en række røde brancher, inden for hvilke der kun i ganske særlige tilfælde etableres engagement 15 af 57

16 I forbindelse med disponering af kunders og egne ordrer inden for likviditet, valuta og fonds indgår banken i et omfattende samarbejde med andre finansielle virksomheder, som har et gensidigt behov for at handle produkter inden for disse områder Alm. Brand Bank yder ikke garanti, lån og kredit til: Ansøgere, der er registreret i Ribers Kreditinformation, medmindre helt specielle, individuelle forhold gør sig gældende Ansøgere, der er registreret i checkmisbrugerkartoteket, medmindre helt specielle, individuelle forhold gør sig gældende Ansøgere, der er kendt som konkursryttere Ansøgere, hvorpå banken tidligere har haft økonomisk tab, medmindre helt specielle, individuelle forhold gør sig gældende Ansøgere, hvis fortid eller omdømme kan skade bankens anseelse Alm. Brand Bank vil ikke medvirke eller tilskynde til indgåelse af aftaler mv., hvis indhold er stridende mod eller bevist søger at omgå lovgivningen eller myndighedernes generelle henstillinger til banken. 2.2 Modelanvendelse Alm. Brand Bank har besluttet sig for at implementere IRB-F metoden under Basel II. IRB-F eller IRB-Foundation står for "Internal Rating Based (IRB) Approach, Foundation" og er en bestemt metode under "Basel II" til at estimere kreditrisiko. Standardmetoden benyttes, indtil banken af Finanstilsynet kan godkendes som IRB-F bank. Ratingmodeller Alm. Brand Bank opererer med to typer af kreditscoringsmodeller: ansøgningsscoring ved etablering af nye kundeforhold og adfærdsscoring ved eksisterende kundeforhold. Ansøgningsscoring Alm. Brand Bank har gennem flere år anvendt modeller til kreditscoring af nye privatkunder som led i den endelige kreditgodkendelse. Modellerne er oprindeligt baseret på data fra eksterne dataleverandører. I takt med opbygning af et datawarehouse er grundlaget løbende blevet erstattet med bankens egne kreditdata. Banken har gennem en årrække opereret med prismodeller for de væsentligste erhvervsmæssige udlånsområder i hvilken der indgår en kreditrating på basis af en række udvalgte parametre. Det forventes, at der inden for en årrække udvikles modeller for ansøgningsscoring inden for alle væsentlige udlånsområder i banken. 16 af 57

17 Adfærdsscoring Modeller til kreditscoring af eksisterende kundeengagementer er under udvikling og/eller implementering. Disse modeller skal anvendes til beregning af kapitalkrav under Basel II samt til fastsættelse af gruppevise nedskrivninger på udlånsporteføljer. Implementering af ratingmodeller i 2007, 2008 og 2009 I 2007 og 2008 er der implementeret ratingmodeller til kundegrupperne privat, små erhverv, bilkredit (Alm. Brand Finans), pantebrevsfinansiering- og værdipapirinvesteringskunder, datterselskaber, øvrige erhvervskunder, landbrug og leasing Alm. Brand Bank har dermed implementeret ratingmodeller til cirka 90 procent af bankens portefølje opgjort på moderselskabsniveau. Ratingmodellerne er blevet godkendt af bestyrelse og direktion i henholdsvis Alm. Brand Bank og Alm. Brand Finans samt af de relevante afdelinger. I løbet af 2009 vil følgende ratingmodeller blive implementeret pantebreve og projektfinansiering/investeringsejendomme Modeller til brug for fastsættelse af gruppevise nedskrivninger på udlånsporteføljer Til opgørelse af gruppevise nedskrivninger er i 2008 anvendt en tilpasset model baseret på en model udviklet af Lokale Pengeinstitutter. Modellen forventes senest i 2010 at blive afløst af den Basel II model, som Alm. Brand Bank har søgt Finanstilsynet om at få godkendt. Modellerne søges i videst muligt omfang forankret i Bankdata, hvorved den løbende drift og anvendelse i tilknytning til øvrig kreditmæssig behandling sikres. 2.3 Opgørelse I den daglige kreditstyring opgøres aktuelle kreditengagementer på enkeltkunder som summen af alle: lån inklusive eventuelle tilbud og tilsagn, maksima for kreditter, herunder uudnyttede dele af committede faciliteter, eventuelle overtræk, garantistillelser, 17 af 57

18 bankens egenbeholdning af værdipapirer udstedt af kunden, beregnet modpartsrisiko af derivater, og andre eventualforpligtelser, herunder effektive kautioner Engagementer med kunder, der er nærtstående enten på grund af ejerskab, fælles ledelse eller familierelationer aggregeres således, at disse vurderes under et, og engagementet opgøres før fradrag for værdien af stillede sikkerheder. Modpartsrisikoen af derivater modregnes med en risikovægt af de enkelte kontrakter, der beregnes i forhold til den vurderede risiko ved investering i de underliggende aktiver. Ved beregning af modpartsrisiko bliver der foretaget hel eller delvis modregning i det omfang, risici i de enkelte kontrakter anses for at afdække hinanden Derivater For derivater beregnes risici på baggrund af en risikovægtning af de enkeltkontrakter, der er sammensat af positionsrisici, løbetidsrisici og risici vedrørende eventuelle uafviklede tab på indgåede kontrakter. For positionsrisici er risikoberegningen baseret på den vurderede risiko på det underliggende aktiv. Risikovægtningen er fastsat ud fra vurderede og konstaterede volatiliteter i de enkelte aktiver og er således udtryk for den beregnede, men ikke den maksimale risiko på positionen. Ved opgørelsen af positionsrisici kan der ske hel eller delvis udnetning enten ved modgående forretninger med samme underliggende aktiv, eller hvor de underliggende aktiver i de modgående forretninger vurderes at have tilnærmelsesvis identisk risikoprofil. For løbetidsrisici er den beregnede risiko et udtryk for, at såfremt Alm. Brand Bank eller kunden på et fremtidigt tidspunkt ønsker at lukke en position ved indgåelse af en modgående forretning, er der en risiko for, at rentesatsen på placerings- og/eller finansieringsaktivet er ændret, således at terminspræmien/prisen på den modgående forretning er ændret. Uafviklede tab på indgåede forretninger er en direkte debitorrisiko, idet den vedrører kundens evne til at dække opgjorte tab på indgåede forretninger. Tab og gevinster på indgåede forretninger beregnes ved sammenholdelse af prisen på indgåede forretninger med en beregnet markedsværdi af tilsvarende modgående forretninger. Ved opgørelsen af uafviklede tab, der skal medregnes i krediteksponeringen, kan der, i det omfang der er indgået skriftlig aftale herom, ske modregning af gevinster på modgående forretninger (nettoopgørelse). De anvendte risikovægte revurderes løbende i forhold til udviklingen i volatiliteten på værdien af de underliggende aktiver, men vil aldrig være lavere end de af Finanstilsynets fastsatte risikovægte. 18 af 57

19 2.3.2 Default Alm. Brand Bank har for hvert udlånssegment defineret en række kriterier, der afgør, hvornår et engagement anses for misligholdt. Definitionen på default, der anvendes i banken, er konsistent med kravene i EU s Kapitalkravsdirektiv. Et tilgodehavende registreres som værende i default, når det anses som usandsynligt, at kunden fuldt ud indfrier alle sine forpligtelser til Alm. Brand Bank eller dens datterselskaber. Reglerne for videregivelse af oplysninger mellem selskaber i en finansiel koncern tillader ikke videregivelse af følsomme oplysninger vedrørende privatkunder. Dette gælder blandt andet oplysninger, der vil kunne føre til registrering af en default, hvorfor en default på en privatkunde et sted i banken ikke nødvendigvis fører til markering af default i andre selskaber i banken. Dette forbehold gælder ikke for erhvervskunder, hvorfor default på disse kunder i nogle tilfælde vil medføre, at defaulttilstanden udbredes til alle bankens tilgodehavender med den pågældende kunde. En default i en gruppe af nærtstående kunder vil føre til en konkret vurdering af, om der skal registreres default for alle kunder i den nærtstående gruppe. Det opfattes i denne forbindelse som værende usandsynligt, at kunden fuldt ud indfrier alle sine forpligtelser til banken, såfremt der er indgivet konkursbegæring, anmeldt betalingsstandsning, indledt forhandlinger om finansiel rekonstruktion, mv. Alm. Brand Bank opererer på næsten alle udlånsområder med koncepter, der mere eller mindre definerer, om en kunde er i misligholdelse eller ej. Banken har derfor på flere udlånsområder udvidet ovennævnte defaultkriterier til tillige at indeholde misligholdelseskriterier ved manglende opfyldelse af konceptuelle vilkår. Her vurderes det, om den manglende opfyldelse af de konceptuelle vilkår med stor sandsynlighed har karakter af forventet misligholdelse, der må forventes at føre til egentlig default Klassifikation Alm. Brand Banks kreditgivning kan opdeles i en række undersegmenter, for hvilke der er udviklet et såkaldt engagementskoncept, der definerer under hvilke konditioner, kreditfaciliteterne skal være etableret. Disse koncepter fastlægger, hvilke produkter der kan tilbydes den pågældende kundetype, hvorledes den løbende kreditstyring skal foregå, og hvilke sikkerhedsmæssige krav der forudsættes. Såfremt der under hensyntagen til specifikke kundeforhold ønskes afvigelse fra det gældende udlånskoncept, skal der være foretaget kreditbevilling heraf. Banken arbejder ud fra et princip om, at alle klassifikationer så vidt muligt afspejler kundens aktuelle situation, og tilpasser koncepterne i det omfang, den markedsmæssige udformning tilsiger dette Rating Når en rating fastsættes, sker dette ved anvendelse af en ratingmodel. Modellen modtager en række oplysninger, der efter nøje gennemgang er vurderet til at have betydning for fastsættelse af kreditrisikoen på de kunder, der er omfattet af modellen. 19 af 57

20 Alm. Brand Bank opererer som tidligere nævnt med to typer af ratings: ansøgningsrating ved etablering af nye kundeforhold og adfærdsrating ved eksisterende kundeforhold. Ratingværdierne anvendes dels i den løbende porteføljemæssige vurdering af bankens udlånsvirksomhed og dels ved bevillingsmæssig behandling af enkeltkunder, hvor denne sammen med andre oplysninger indgår i kunderådgivernes beslutningsgrundlag. De væsentligste formål med rating-klassifikation er dels at foretage en risikomæssig rangordning af Alm. Brand Banks kundebase og dels at få estimeret en default sandsynlighed på den enkelte kunde. De klassifikationer, der anvendes i den daglige kreditproces, er opdelt i privatkunder og erhvervskunder. Rating af kunder foregår i en proces, der er styret af bankens kreditorganisation. Kunderådgivere kan fremkomme med faktuelle oplysninger til processen, men har ingen indflydelse på udfaldet af selve ratingen. Processen er således tilrettelagt, så beslutningen om ratingen er uafhængig af den enkelte rådgiver. 2.4 Bevilling Enhver kreditbevilling i Alm. Brand Bank foretages af personer, der skriftligt er meddelt en bevillingskompetence, der beskriver størrelser af krediteksponeringer, der kan godkendes og den fastsatte risiko herved ud fra bankens gældende regler. Bevillingskompetencen vil i de fleste tilfælde være begrænset til specifikke kundesegmenter og engagementstyper. Kreditstyring i Alm. Brand Bank hviler på en velafprøvet kreditproces, som gennem tiden er blevet tilpasset markedets behov. Processen sikrer blandt andet sammenhængen mellem kundernes kreditværdighed og medarbejdernes beføjelser og bevillingskompetencer. Alm. Brand Bank anvender et automatisk beføjelseskontrolsystem på privatkunder. Systemet sikrer sammen med bankens kreditansøgnings- og bevillingssystem at chefer og medarbejdere foretager bevillingsmæssige dispositioner inden for rammerne af de bevillingsbeføjelser, de er tildelt. Systemet understøtter endvidere indhentelse af de oplysninger om kunden, som skal indgå i det samlede beslutningsgrundlag for kreditsegmentering af kunden og udmåling af de maksimale eksponeringer og risici, inklusive allerede etablerede faciliteter. Til hver ansøgning af erhvervsengagementer opsamles ligeledes en række oplysninger, der indgår i det samlede beslutningsgrundlag, herunder: engagementsopstilling, facilitets- og sikkerhedsoversigt, regnskabsanalysedata eller økonomiske data fra eventuel ansvarlig indehavers årsopgørelse, uddybende kommentarer til ansøgningen, virksomhedsprofil, og 20 af 57

ALM. BRAND RISIKO- OG KAPITALSTYRING 2007

ALM. BRAND RISIKO- OG KAPITALSTYRING 2007 ALM. BRAND RISIKO- OG KAPITALSTYRING 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT Indhold 1 Risikoprofil...4 1.1 Risikostyring...4 1.1.1 Forankring...5 1.2 Risikotyper...5 1.3 Risikoappetit...6 1.4 Organisation...9

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2009. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2009. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2009 Alm. Brand A/S Indhold 1 Organisation... 4 1.1 Risikostyring... 4 1.1.1 Forankring... 5 1.2 Risikoappetit... 5 1.3 Organisation... 8 1.3.1 Bestyrelse... 8 1.3.2 Koncerndirektion...

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Fejl i Supplerende/korrigerende information til Vestfyns Bank A/S årsrapport 2009

Fejl i Supplerende/korrigerende information til Vestfyns Bank A/S årsrapport 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 1. september 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 14/2010 Fejl i Supplerende/korrigerende information til Vestfyns Bank A/S årsrapport

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Risiko- og kapitalstyringsrapport

Risiko- og kapitalstyringsrapport Risiko- og kapitalstyringsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø 1 Indhold 1 ORGANISATION 3 1.1 Revisionsudvalg 4 1.2 Forankring 4 1.3 Rapportering 6 2 KAPITALSTYRING 7 2.1 Kapitalstyring

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. oktober 2014) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2010. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2010 Alm. Brand A/S Indhold 1 Organisation... 4 1.1 Revisionsudvalg... 5 1.2 Forankring... 6 1.3 Rapportering... 7 2 Kapitalstyring... 9 2.1 Kapitalstyring i Alm. Brand Koncernen...

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere