Risiko- og kapitalstyring Alm. Brand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko- og kapitalstyring 2008. Alm. Brand A/S"

Transkript

1 Risiko- og kapitalstyring 2008 Alm. Brand A/S

2 Indhold 1 Risikoprofil Risikostyring Forankring Risikotyper Risikoappetit Organisation Bestyrelse Koncerndirektion Risikokomite Forretningsområder Ansvarsfordeling Rapportering Konsolidering Kreditrisici Politik og forankring Modelanvendelse Opgørelse Derivater Default Klassifikation Rating Bevilling Modelvalidering Parametre Risikoreduktion Nedskrivninger Overvågning Porteføljestyring Aggregering af krediteksponering Overvågning af udlånsporteføljen Risikokoncentration Markedsrisici Renterisici Valutarisici Aktierisici Øvrige markedsrisici Politik og forankring Modelanvendelse Modelvalidering af 57

3 3.8 Overvågning Forsikringsrisici Skadeforsikringsrisici Biometriske risici Default risici Politik og forankring Overvågning Andre risici Likviditetsrisici Operationelle risici og kontrolmiljø Øvrige forretningsrisici Andre forhold Kapitalstyring Kapitalkravsdirektivet Nye opgørelsesmetoder til beregning af kapitalkrav De nye kapitalkrav Kapitalbehovsmodellen Udvalgte kapitalkrav Kapitalmålsætninger af 57

4 1 Risikoprofil Styring af Alm. Brand Koncernens risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, da en ukontrolleret udvikling i de forskellige risici kan påvirke koncernens resultater samt solvens og dermed de fremtidige forretningsmuligheder væsentligt. Alm. Brand Koncernen påtager sig en række forskellige risici, som dels er de væsentligt forskellige forretningsmæssige risici forbundet med driften af de forskellige forretningsområder, og dels er de mere ensartede finansielle risici forbundet med håndteringen af koncernens likviditetsflow og investeringsstrategi. Alm. Brand Koncernens overordnede selskabsstruktur er vist nedenfor. Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Kjøbenhavnske Re 1.1 Risikostyring Bestyrelsen i Alm. Brand A/S fastsætter og godkender den overordnede politik for koncernens påtagelse af risici, ligesom bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og den nødvendige rapportering. Direktionen i de enkelte datterselskaber fastlægger på dette grundlag den operationelle risikostyring. På koncernplan er der etableret en tværgående risikokomite, som har til formål at sikre koordination og ensartethed i forhold til påtagelse, opgørelse og rapportering af risici på tværs af de enkelte forretningsområder. Såvel håndteringen af de forretningsmæssige risici som håndteringen af de finansielle risici administreres i de enkelte forretningsområder. Ledelsen er ansvarlig for styring af såvel forretningsrisici som finansielle risici samt for løbende kontrol heraf. Den interne revision foretager løbende en selvstændig, uafhængig gennemgang af kontrolprocedurer og af, om udstukne retningslinjer overholdes. Den interne revision vurderer effektiviteten af den iværksatte risikostyring og vurderer, om risikostyringsprocesserne indeholder tilstrækkelig kvalitetssikring og kontrol. 4 af 57

5 1.1.1 Forankring For løbende at styre og vurdere de risici, som Alm. Brand Koncernen påtager sig, er der i koncernen udarbejdet acceptpolitikker (for skade- og livsforsikring) og en kreditpolitik (for banken). Disse accept- og kreditpolitikker har til formål at sikre, at der alene indgås aftaler, der ligger inden for rammerne af Alm. Brand Koncernens overordnede risikopolitik. Politikkerne fastlægges og godkendes af bestyrelserne mindst en gang årligt. På baggrund af de godkendte politikker udfærdiges direktionsinstrukser til direktionerne. Det er herefter de respektive selskabers ansvar, at disse politikker efterleves. Forankring og efterlevelse af risikostyring sikres ved, at eksempelvis kreditpolitikken udmøntes i kreditinstrukser til de respektive produktområder i Alm. Brand Bank. Derudover er der udarbejdet forretningsgange og processer, som støtter koncernens medarbejdere i løbende risikostyring og herved sikrer organisatorisk forankring. Politik og forankring er for koncernens væsentligste risici nærmere beskrevet under de enkelte risici i indeværende dokument. 1.2 Risikotyper For at understøtte koncernens langsigtede forretningsmæssige mål påtages en række forskellige kalkulerede risici. Der er væsentlig forskel på indholdet af de risici, som er knyttet til de enkelte forretningsområder, men overordnet set kan risikoparametrene uanset forretningsenhed opdeles i fire hovedtyper: Forretningsrisici Finansielle risici Operationelle risici Øvrige risici Forretningsrisici Der er for alle forretningsmæssige risici defineret præcise retningslinier for, hvor store risici det enkelte forretningsområde må påtage sig. Forretningsrisici kan opdeles i følgende risikotyper: Kreditrisici Forsikringsrisici Præmie- og reserverisici Katastroferisici Biometriske risici Default risici Eksterne risici 5 af 57

6 Omdømmerisici Vækst i forretningsvolumen Indtjening Risici i relation til virksomhedens størrelse Strategiske risici Afviklingsrisici Finansielle risici Finansielle risici håndteres i de enkelte forretningsområder, men under løbende overvågning af den tværgående koncernfunktion. Finansielle risici kan opdeles i følgende risikotyper: Markedsrisici Renterisici Valutarisici Aktierisici Øvrige markedsrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Der foretages løbende vurdering af koncernens operationelle risici og kontrolmiljø med henblik på at sikre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, kontroller og beredskab. Omfanget af disse risikovurderinger og foranstaltninger balanceres imod de omkostninger, der er forbundet med tiltagene. Øvrige risici Ud over de tre nævnte hovedtyper af risici er der en række øvrige risici, som ligeledes følges tæt. De enkelte risikotyper er defineret i overensstemmelse med den nuværende lovgivning og vil blive nærmere beskrevet i indeværende dokument. 1.3 Risikoappetit Alm. Brand Koncernens risikoappetit er et udtryk for de aktive til- og fravalg af forskellige former for risici, som foretages. Risici i Alm. Brand Bank Bankens forretningsgrundlag er at tage kalkulerede risici. De kalkulerede risici, som genererer indtjening, tages primært inden for kreditrisici (ved udlån eller leasing), likviditetsrisici (indlån og funding mv.) og markedsrisici. Der er på alle væsentlige områder taget stilling til, hvilken risikoprofil der ønskes, hvilke kundeengagementer der er vigtige, og hvilke der som udgangspunkt fravælges. 6 af 57

7 Kreditrisici På alle væsentlige engagementstyper er der udarbejdet en strategi for, hvilke kunder der ønskes i banken, og hvilken risikoprofil der accepteres. Der er udarbejdet en kreditpolitik med tilhørende forretningsgange. Kreditsekretariatet vurderer alle større lånesager efter fastlagte forretningsgange og fastlagte bevillingskompetencer. Der er en omfattende rapportering til ledelse, direktion og bestyrelse af udlånsporteføljen opdelt på engagementstyper. Ligeledes tages enkeltområder af udlånsporteføljen løbende op til vurdering. Tilsvarende er der halvårligt en engagementsgennemgang, hvor såvel konstaterede tab som nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. rapporteres. Likviditetsrisici Alm. Brand Bank styrer og overvåger dagligt likviditeten ud fra såvel kortsigtede som langsigtede likviditetsbehov. Målet for bankens likviditetsstyring er at sikre, at banken ikke kommer i en situation, hvor der er uforholdsmæssig store omkostninger forbundet med at finansiere bankens drift. Dette sikres gennem internt definerede rammer for fundingkilder og forfaldsstrukturen for disse. Den daglige overvågning af likviditeten og sikring af den eksterne funding er placeret i bankens Treasury-afdeling. Pris- og produktpolitikken på indlån er placeret i de enkelte forretningsområder. Der holdes likviditetsmøder hver 14. dag i direktionen eller oftere, hvis der skønnes at være behov herfor. Banken har en målsætning om at have en likviditetsmæssig overdækning på mindst 50 procent i forhold til lovkravet. Der er udarbejdet en detaljeret politik for bankens likviditetsrisici og en beredskabsplan i tilfælde af, at likviditeten kommer under målet på 50 procent i overdækning. I den månedlige økonomirapportering fremgår likviditetsoverdækningen. Risici i Alm. Brand Liv & Pension De primære risikokilder er biometriske risici, markedsrisici samt operationelle risici. Der er taget aktivt stilling til, hvilke kundesegmenter der ønskes, og hvilke der er fravalgt. I hensættelserne modregnes forventede fremtidige indtægter i forventede fremtidige forpligtelser. I de beregnede tillæg i disse hensættelser medtages en række risici, herunder risici på ydelsesgarantierne. Renterisici på de garanterede ydelser medtages under markedsrisici. Garanterede ydelser Ved nytegning skal som minimum afsættes den garanterede tilbagekøbsværdi, så en nytegning vil have en hensættelse i omegnen af nul. Det er generelt forventet, at fremtidige præmier vil skabe et overskud, da de er fastsat på den sikre side. Risici i forretningsområdet Skadeforsikring De primære forretningsmæssige risikokilder er præmierisici, reserverisici og katastroferisici. Der foreligger i Skadeforsikring omfattende accept- og indtegningsregler på kunde- og produktniveau, fastlagt af bestyrelsen. Katastroferisici afdækkes ved reassurance. 7 af 57

8 Risici i Kjøbenhavnske Re Kjøbenhavnske Re påtager sig ikke nye risici. Hvad angår den eksisterende forretning, er passiverne så vidt muligt valutamæssigt afdækket. Risici på tværs af Alm. Brand Koncernen Der er en række risikokilder på tværs af koncernen. De væsentligste er markedsrisici, default risici samt operationelle risici. Markedsrisici Den finansielle risikostyring består i at få den ønskede afvejning af afkast og risiko. Investerings- og risikostyringspolitikken er for de enkelte selskaber tilpasset de forhold, selskaberne agerer under. Beholdningen af investeringsaktiver er underlagt markedsrisici i form af renterisici, valutakursrisici, volatilitetsrisici, inflationsrisici samt prisrisici ved eksempelvis ændringer i aktiekurser eller priser på fast ejendom. Bestyrelsen tager mindst én gang årligt stilling til rammerne for markedsrisici. Der er implementeret forretningsgange og procedurer for kontrol af, at rammerne overholdes, og der rapporteres løbende til direktion og bestyrelse om rammernes overholdelse. Kredit- og modpartsrisici for aktiver (aktier, obligationer mv.) søges begrænset ved at begrænse eksponeringen over for enkelt modparter samt over for grupper af modparter, der har samme karakteristika. Default risici Default risici er primært risici for, at forsikringsselskabets reassurandører går konkurs. I reassurancestrategien er der fastsat regler for spredningen af risici på de enkelte reassurandører og hvilken rating, reassurandørerne som minimum skal have. For at minimere risikoen ved den enkelte reassurandør, skal reassurandøren som hovedregel mindst være rated som A- hos Standard & Poors, Moody's og/eller A.M. Best. Operationelle risici Operationelle risici omfatter menneskelige fejl, it-nedbrud, brand på hovedkontoret mv. Der er etableret beredskabsplaner og nødplaner for de udefrakommende hændelser. Risiko for menneskelige fejl søges minimeret ved, at der er udarbejdet skriftlige forretningsgange for alle væsentlige områder og ved en omfattende uddannelsesindsats. Øvrige risici Der er på alle væsentlige øvrige områder implementeret procedurer og forretningsgange, der skal sikre, at øvrige risici er kendte og kalkulerede. Selskabernes direktioner tager løbende stilling til risikoniveauet på øvrige risici. 8 af 57

9 Intern revision Intern revision følger løbende op på de væsentligste risici i Alm. Brand Koncernen og rapporterer herom i overensstemmelse med den årlige revisionsplan, der er vedtaget af bestyrelsen. Uafhængigt af de implementerede kontroller, foretager den interne revision løbende en selvstændig uafhængig gennemgang af kontrolprocedurer og af, om de udstukne retningslinier overholdes. Datterselskaber ikke under Finanstilsynets tilsyn Risici for Alm. Brand Koncernens datterselskaber, der ikke er under tilsyn, analyseres og medtages i den samlede risikovurdering for Alm. Brand Koncernen. 1.4 Organisation Bestyrelsen for Alm. Brand A/S er den øverste ansvarlige enhed for risiko- og kapitalstyringen i Alm. Brand Koncernen. I relation til afgrænsning, styring og overvågning af risici videredelegerer bestyrelsen visse opgaver til koncerndirektionen, samt til de enkelte forretningsområder. For at sikre ensartethed i håndteringen af risiko på tværs af koncernens selskaber og forretningsområder er der derudover oprettet en tværgående risikokomite i koncernen. Nedenstående figur viser koncernens organisering for risikostyring og compliance. Figuren er ikke et udtryk for den juridiske organisering af Alm. Brand A/S. Bestyrelse Alm. Brand A/S Koncerndirektion Alm. Brand A/S Risikokomite Compliance (Direktionssekr.) Bestyrelse Alm. Brand Bank Direktion Alm. Brand Bank Bestyrelse Alm. Brand Forsikring Direktion Alm. Brand Forsikring Bestyrelse Alm. Brand Liv & Pension Direktion Alm. Brand Liv & Pension Basel II / Individuel solvens Solvens II / Individuel solvens Solvens II / Individuel solvens Bestyrelse Bestyrelsen i Alm. Brand A/S har ansvaret for at sikre en forsvarlig organisering af risikostyring og for, at selskaberne i Alm. Brand Koncernen har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling. Bestyrelsen fastlægger Alm. Brands overordnede risikoappetit og tager stilling til de generelle principper for styring og overvågning af risici. 9 af 57

10 Via den løbende rapportering følger bestyrelsen op på, om risikopolitikker og -styringssystemer overholdes og matcher koncernens behov og målsætning Koncerndirektion Koncerndirektionen har ansvaret for, at de af bestyrelsen udstukne rammer overholdes, og agerer inden for de specifikke rammer, der udstikkes i forretningsordenen for koncernens bestyrelse og direktion. Koncerndirektionen fastlægger operative politikker for og fører tilsyn med koncernens risikostyring. Koncerndirektionen rapporterer om koncernens risici til bestyrelsen, ligesom den godkender væsentlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder kreditbevillinger op til en specifik grænse. Koncerndirektionen udarbejder indstillinger til bestyrelsen om, hvordan kapital allokeres på tværs af koncernen samt principper for, hvordan risici styres og overvåges i koncernen og i de respektive selskaber. Datterselskabernes bestyrelser og direktioner Bestyrelse og direktion i det enkelte datterselskab under Alm. Brand A/S har i relation til risiko- og kapitalstyringen i pågældende datterselskab de tilsvarende roller, som den overordnede koncerns bestyrelse og direktion har i relation til Alm. Brand Koncernen Risikokomite Risikokomiteen har til formål at sikre koordination og ensartethed på tværs af koncernens selskaber i forhold til at påtage sig risici og opgøre tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov for de respektive selskaber. Herudover skal risikokomiteen sikre, at modeller og rapporteringsform, vedrørende individuelt solvensbehov, hænger sammen på tværs af koncernen. Risikokomiteens deltagerkreds består af koncerndirektionen, direktionerne i henholdsvis Alm. Brand Bank, Alm. Brand Forsikring, og Alm. Brand Liv & Pension, samt Økonomidirektøren og den ansvarlige direktør for compliance i Alm. Brand Koncernen. Koncernrevisionschefen deltager derudover som observatør i risikokomiteen. Desuden koordineres risikostyring og compliance løbende ved månedlige møder mellem alle ansvarlige for henholdsvis risikostyrings- og compliance-funktionerne i koncernen Forretningsområder De overordnede risikopolitikker for koncernen er udmøntet i konkrete risikopolitikker og bevillingsbeføjelser til de enkelte forretningsområder, regioner og filialer. Forretningsområderne anvender en række værktøjer og systemer i deres daglige arbejde og sagsbehandling. Forretningsområderne har det daglige ansvar for, at acceptpolitikker og bevillingsbeføjelser overholdes, samt at kunde- og produktportefølje er i overensstemmelse med koncernens risikopolitik. Forretningsområderne har således ansvaret for at implementere arbejdsprocesser, forretningsgange og dokumentation, der understøtter risikopolitikker og -regelsæt. 10 af 57

11 Forretningsområderne forholder sig til og har ansvaret for overholdelse af selskabets risikoappetit, den relevante lovgivning herunder "Basel II" og "Individuelle Solvensbehov"/"Solvens II" og er ansvarlige for, at de respektive regelsæt er opfyldt. Endvidere er forretningsområderne ansvarlige for risikostyring på tværs af forretningsområdet samt for rapportering herom Ansvarsfordeling Risikostyringen er samlet om fem primære risikoområder, med en ansvarsfordeling mellem bestyrelser, direktioner, risikokomite og forretningsområder. Denne ansvarsfordeling er angivet i figuren nedenfor. Bestyrelse Direktion Forretningsområder Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Risikokomite Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Risikoområder Risikopolitik, organisation og organisering Identifikation af risici Opgørelse af risici og individuel solvens Rapportering, forretningsgange og dokumentation Risikoovervågning, rapportering & kontrol Ansvarsfordeling Godkender selskabets risikoappetit og -strategi, risiko-governance struktur og ledelse, samt risikorelaterede politikker Godkender kapitalplan og nødplan Godkender indstilling om opgørelse af individuelt solvensbehov for de respektive selskaber Sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer i organisationen til risikostyring Udarbejder indstilling til selskabets overordnede risikoappetit Fastlægger operative politikker for risikostyring. Udformer indstilling om opgørelse af individuelt solvensbehov for de respektive selskaber Overordnet ansvarlig for, at regelsættet er opfyldt for hvert af de respektive selskaber Sikrer, at det enkelte selskab har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og rapportering Rapporterer om koncernens risici til bestyrelsen Sikrer ensartet opgørelse af risiko og solvensbehov på tværs af koncernens selskaber Sikrer, at der koordineres på tværs af koncernens selskaber Forholder sig til koncernens samlede risikoappetit, risikoopgørelse og solvensbehov Udarbejder indstilling til direktion omkring risikoappetit, risikostrategi, risiko-governance, samt risikorelaterede politikker Har overblik over kravene i regelsættet for kapitaldækning/solvensbehov og sikre, at reglerne er opfyldt Forholder sig til selskabets risikoappetit og individuelle solvensbehov Udpeger personer til arbejdet med opgørelse af individuel solvens og vurdering af risici Udarbejder indstilling omkring opgørelse af individuel solvens Implementerer arbejdsprocesser, forretningsgange og dokumentation, der understøtter risikopolitikker og regelsæt Udarbejder rapportering 1.5 Rapportering Alm. Brand har fastlagte processer for løbende rapportering af risici og risikostyring til direktioner og bestyrelser i koncernen og i de respektive selskaber. Risikorapporteringen er en integreret del af den løbende ledelsesrapportering, der sikrer, at ledelsen og bestyrelsen i Alm. Brand A/S og hvert af koncernens selskaber løbende informeres om udvikling i udlån, udvikling i præmier og skadeforløb, markedsrisici, risikodisponering, performance mv. 11 af 57

12 Daglig rapportering Der foretages i Alm. Brand Koncernen en række daglige rapporteringer, herunder en daglig rapportering på markedsrisici og overholdelse af investeringsrammer, samt daglige opgørelser over bankens likviditet efter 152 i Lov om finansiel virksomhed. Månedlig rapportering Der foretages månedlig rapportering af alle væsentlige risici i hvert selskab, herunder rapportering af udviklingen i risikomæssige nøgletal, overholdelse af investeringsrammer, kreditpolitikker, acceptpolitikker mv. Samtidig rapporteres månedligt på investeringskast, markedsrisiko og performance. Ud over den løbende rapportering rapporteres der til bestyrelse og direktion, når der sker store ændringer eller ved overskridelser. Der foretages ligeledes en løbende vurdering af, om niveauet for individuel solvens har ændret sig væsentligt. Hvis dette er tilfældet, udarbejdes en ny opgørelse til godkendelse af bestyrelsen. Årlig rapportering Der rapporteres som minimum årligt til bestyrelse og direktion omkring følgende forhold i relation til risikostyring og kapitaldækning med henblik på godkendelse: Overordnede kapitalkrav og -politikker Risikoappetit og -målsætning Risikostyringsmodeller og parametre Metode til opgørelse af individuel solvens og valgte stresstest Kapital- og nødplan Herudover udarbejdes en række rapporter per forretningsområde, der fungerer som udgangspunkt for den løbende risikostyring i de respektive selskaber og forretningsområder. Risikokomiteen orienteres løbende om udviklingen i alle koncernens risici. 1.6 Konsolidering Risikooplysninger for Alm. Brand Koncernen afgives på baggrund af den koncerndefinition, der er anvendt i regnskabet, og som svarer til International Financial Reporting Standards. I henhold til International Financial Reporting Standards er datterselskaber de selskaber, hvori Alm. Brand A/S direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Solvenskravsopgørelsen for koncernen omfatter derimod Alm. Brand Koncernen, som defineret i Lov om finansiel virksomhed. I solvenskravsopgørelsen er koncernens forsikringsselskaber ikke konsolideret. Der er foretaget fradrag i basiskapitalen for deres kapitalkrav reduceret med forskellen mellem basiskapitalen og den regnskabsmæssige værdi af kapitalinteresserne. 12 af 57

13 Alm. Brand Liv & Pension, Alm. Brand Forsikring og Kjøbenhavnske Re er konsolideret i årsrapporten for Alm. Brand A/S, og der redegøres for selskaberne i særskilte afsnit i risikooplysningerne. Alm. Brand Liv & Pensions overskudspolitik, som i overensstemmelse med bekendtgørelse om kontributionsprincippet er anmeldt til Finanstilsynet, medfører, at forsikringstagerne oppebærer afkast og risici på de aktiver, der er allokeret til forsikringstagerne. Aktiver allokeret til forsikringstagerne skal sikre kundernes garanterede ydelser. De forskellige risikotyper, som Alm. Brand Liv & Pension har pådraget sig som et led i dets forretning, og som vedrører aktiver og passiver til forsikringstagerne, er præsenteret i efterfølgende afsnit. Begrænsninger i muligheden for udlodning af udbytte fra datterselskaber Pengeinstituttet og forsikringsselskaberne er af de respektive finanstilsyn underlagt de lokale bestemmelser om kapitalgrundlag, hvilket sætter begrænsninger på muligheden for udlodning af udbytte. 13 af 57

14 2 Kreditrisici Kreditrisici er risici for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser over for koncernen. Under kreditrisici hører også Tab/nedskrivning på udlån, garantier, derivater mv. Koncentrationsrisici på kundetyper, engagementstyper, sikkerhedstyper mv. Generel ændring i kreditbonitet som følge af ændringer i lovgivning, økonomiske konjunkturer, markedskutymer og -vilkår mv. Kreditrisici er for Alm. Brand Forsikring kun relevante i forhold til de finansielle instrumenter, som behandles under spread under markedsrisici. Derfor vil det i indeværende afsnit vedrørende kreditrisici kun være Alm. Brand Bank, der behandles. 2.1 Politik og forankring I Alm. Brand Bank lægges der vægt på at identificere, måle og styre de forretningsmæssige risici, der er specielt knyttet til dette område. Dette gælder særligt kreditrisici. Til brug herfor udarbejdes retningslinier for bankens långivning, som er samlet i en kreditpolitik. Alm. Brand Banks overordnede kreditpolitik udformes af bankens Kreditsekretariat i takt med den forretningsmæssige udvikling i bankens kreditgivning, markedsvilkår, lovgivning mv. Væsentlige ændringer behandles af bankens bestyrelse, ligesom denne årligt gennemgår den samlede kreditpolitik. Derudover er der en række produkt- eller forretningsområdespecifikke kreditregler, som mere detaljeret definerer koncepter og vilkår for etablering af engagementer, men som alle er underlagt den overordnede kreditpolitik. Kreditpolitik Kreditpolitikken beskriver de holdninger og retningslinier, der er gældende ved bankens bevillinger af udlån, garantistillelser og andre kreditmæssige risici. Retningslinierne for kreditgivningen skal sikre, at banken agerer som et kompetent og seriøst pengeinstitut over for alle kunder, samarbejdspartnere, offentlige myndigheder og konkurrenter. Det er Alm. Brand Banks kreditafdeling, der har det overordnede ansvar for vurdering af og opfølgning på kreditrisiciene, både på den enkelte kunde og på porteføljer af engagementer. 14 af 57

15 Kreditpolitikken er fastlagt dels ud fra de enkelte produkter, som banken udbyder, og dels ud fra de kundesegmenter, som aftager bankens udlånsprodukter. Det er bankens målsætning, at indtjeningen på de enkelte produkter og kundesegmenter befinder sig på et niveau, som giver et tilfredsstillende afkast i forhold til risiciene og krav til kapitalforrentning. Alm. Brand Bank foretager udlån til både privatkunder og erhvervskunder og på særlige produktsegmenter, hvor banken besidder en særlig ekspertise. Bankens udlån til private bygger for en stor dels vedkommende på anvendelse af kreditscoringsmodeller, som er blevet udviklet gennem en årrække og som til stadighed udvikles og forbedres på baggrund af erfaringer og konjunkturmæssige ændringer. Der anvendes kreditscoringsmodeller for både sikrede og usikrede udlån. I erhvervskundesegmentet er udlånene koncentreret om særlige aktivtyper eller til særlige brancher. Hovedkriteriet for engagementsbevillingerne er en tilfredsstillende kreditvurdering af virksomheden kombineret med en vurdering af de belånte aktivers værdi samt eventuelle supplerende sikkerheder, der tilbydes. Overordnet er følgende gældende for Alm. Brand Banks udlånsvirksomhed: Det tillægges stor vægt at etablere og udbygge langvarige relationer til bankens kunder Kreditgivning er for langt størstedelen af produkterne enten baseret på indsigt i kundens forhold og/eller særskilt indsigt i de finansierede aktiver og på basis af konkrete vurderinger, der placerer kreditgivningen i den rette sammenhæng Der skal foregå en løbende opfølgning vedrørende udviklingen i kundens økonomi eller finansierede aktivers status med henblik på at vurdere, om forudsætningerne for bankens kreditgivning har ændret sig Et engagement skal stå i et rimeligt forhold til kundens bonitet, kapital- eller formueforhold, og kunden bør kunne sandsynliggøre en tilbagebetalingsevne Alm. Brand Bank kan alene påtage sig risici, som ligger inden for gældende lovgivning og andre regelsæt, herunder regelsættet for god skik for finansielle virksomheder Det tillægges stor værdi, at der ved bevilling af lån og kreditter stilles krav om sikkerhedsstillelse i et sådan omfang, så låntager med stor sandsynlighed vil kunne tilbagebetale den usikrede del af eksponeringen inden for en 5-årig periode Modtagelse af kaution fra private personer skal så vidt muligt undgås, idet vurderingen af debitors evne til overholdelse af påtagne forpligtelser tillægges stor værdi Alm. Brand Bank er tilbageholdende med at yde kredit til virksomheder eller personer, hvor der åbenbart vil bestå praktiske problemer med at varetage kundekontakt Alm. Brand Banks opmærksomhed er skærpet overfor virksomheder, der opererer inden for brancher, hvor der vurderes at være væsentligt højere konkursrisiko, end det generelt er gældende. Der er derfor udpeget en række røde brancher, inden for hvilke der kun i ganske særlige tilfælde etableres engagement 15 af 57

16 I forbindelse med disponering af kunders og egne ordrer inden for likviditet, valuta og fonds indgår banken i et omfattende samarbejde med andre finansielle virksomheder, som har et gensidigt behov for at handle produkter inden for disse områder Alm. Brand Bank yder ikke garanti, lån og kredit til: Ansøgere, der er registreret i Ribers Kreditinformation, medmindre helt specielle, individuelle forhold gør sig gældende Ansøgere, der er registreret i checkmisbrugerkartoteket, medmindre helt specielle, individuelle forhold gør sig gældende Ansøgere, der er kendt som konkursryttere Ansøgere, hvorpå banken tidligere har haft økonomisk tab, medmindre helt specielle, individuelle forhold gør sig gældende Ansøgere, hvis fortid eller omdømme kan skade bankens anseelse Alm. Brand Bank vil ikke medvirke eller tilskynde til indgåelse af aftaler mv., hvis indhold er stridende mod eller bevist søger at omgå lovgivningen eller myndighedernes generelle henstillinger til banken. 2.2 Modelanvendelse Alm. Brand Bank har besluttet sig for at implementere IRB-F metoden under Basel II. IRB-F eller IRB-Foundation står for "Internal Rating Based (IRB) Approach, Foundation" og er en bestemt metode under "Basel II" til at estimere kreditrisiko. Standardmetoden benyttes, indtil banken af Finanstilsynet kan godkendes som IRB-F bank. Ratingmodeller Alm. Brand Bank opererer med to typer af kreditscoringsmodeller: ansøgningsscoring ved etablering af nye kundeforhold og adfærdsscoring ved eksisterende kundeforhold. Ansøgningsscoring Alm. Brand Bank har gennem flere år anvendt modeller til kreditscoring af nye privatkunder som led i den endelige kreditgodkendelse. Modellerne er oprindeligt baseret på data fra eksterne dataleverandører. I takt med opbygning af et datawarehouse er grundlaget løbende blevet erstattet med bankens egne kreditdata. Banken har gennem en årrække opereret med prismodeller for de væsentligste erhvervsmæssige udlånsområder i hvilken der indgår en kreditrating på basis af en række udvalgte parametre. Det forventes, at der inden for en årrække udvikles modeller for ansøgningsscoring inden for alle væsentlige udlånsområder i banken. 16 af 57

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Risiko - og kapitalstyring

Risiko - og kapitalstyring 2014 Risiko - og kapitalstyring Indhold Indhold INDHOLD... 1 FORORD... 2 FORRETNINGSMODEL... 4 RISIKOSTYRING... 6 KAPITALSTYRING... 12 KREDITRISIKO... 19 MODPARTSRISIKO... 35 MARKEDSRISIKO... 38 LIKVIDITETSRISIKO...

Læs mere

Koncernrisikorapport 2014

Koncernrisikorapport 2014 Koncernrisikorapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Koncernrisikorapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Indhold Risikostyring Den overordnede risikostyring 04 Ledelseserklæring

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift,

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2011 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.spardjurs.dk E-mail

Læs mere

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Overtagelsesbalance 1. januar 2009 Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Side 2 / 58 Indhold Ledelsens beretning...side 3 Hoved- og

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27 Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 INDHOLD ÅRSBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING å r s r a p p o r t 2 0 10 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved-

Læs mere