Risiko- og kapitalstyring Alm. Brand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko- og kapitalstyring 2008. Alm. Brand A/S"

Transkript

1 Risiko- og kapitalstyring 2008 Alm. Brand A/S

2 Indhold 1 Risikoprofil Risikostyring Forankring Risikotyper Risikoappetit Organisation Bestyrelse Koncerndirektion Risikokomite Forretningsområder Ansvarsfordeling Rapportering Konsolidering Kreditrisici Politik og forankring Modelanvendelse Opgørelse Derivater Default Klassifikation Rating Bevilling Modelvalidering Parametre Risikoreduktion Nedskrivninger Overvågning Porteføljestyring Aggregering af krediteksponering Overvågning af udlånsporteføljen Risikokoncentration Markedsrisici Renterisici Valutarisici Aktierisici Øvrige markedsrisici Politik og forankring Modelanvendelse Modelvalidering af 57

3 3.8 Overvågning Forsikringsrisici Skadeforsikringsrisici Biometriske risici Default risici Politik og forankring Overvågning Andre risici Likviditetsrisici Operationelle risici og kontrolmiljø Øvrige forretningsrisici Andre forhold Kapitalstyring Kapitalkravsdirektivet Nye opgørelsesmetoder til beregning af kapitalkrav De nye kapitalkrav Kapitalbehovsmodellen Udvalgte kapitalkrav Kapitalmålsætninger af 57

4 1 Risikoprofil Styring af Alm. Brand Koncernens risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, da en ukontrolleret udvikling i de forskellige risici kan påvirke koncernens resultater samt solvens og dermed de fremtidige forretningsmuligheder væsentligt. Alm. Brand Koncernen påtager sig en række forskellige risici, som dels er de væsentligt forskellige forretningsmæssige risici forbundet med driften af de forskellige forretningsområder, og dels er de mere ensartede finansielle risici forbundet med håndteringen af koncernens likviditetsflow og investeringsstrategi. Alm. Brand Koncernens overordnede selskabsstruktur er vist nedenfor. Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Kjøbenhavnske Re 1.1 Risikostyring Bestyrelsen i Alm. Brand A/S fastsætter og godkender den overordnede politik for koncernens påtagelse af risici, ligesom bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og den nødvendige rapportering. Direktionen i de enkelte datterselskaber fastlægger på dette grundlag den operationelle risikostyring. På koncernplan er der etableret en tværgående risikokomite, som har til formål at sikre koordination og ensartethed i forhold til påtagelse, opgørelse og rapportering af risici på tværs af de enkelte forretningsområder. Såvel håndteringen af de forretningsmæssige risici som håndteringen af de finansielle risici administreres i de enkelte forretningsområder. Ledelsen er ansvarlig for styring af såvel forretningsrisici som finansielle risici samt for løbende kontrol heraf. Den interne revision foretager løbende en selvstændig, uafhængig gennemgang af kontrolprocedurer og af, om udstukne retningslinjer overholdes. Den interne revision vurderer effektiviteten af den iværksatte risikostyring og vurderer, om risikostyringsprocesserne indeholder tilstrækkelig kvalitetssikring og kontrol. 4 af 57

5 1.1.1 Forankring For løbende at styre og vurdere de risici, som Alm. Brand Koncernen påtager sig, er der i koncernen udarbejdet acceptpolitikker (for skade- og livsforsikring) og en kreditpolitik (for banken). Disse accept- og kreditpolitikker har til formål at sikre, at der alene indgås aftaler, der ligger inden for rammerne af Alm. Brand Koncernens overordnede risikopolitik. Politikkerne fastlægges og godkendes af bestyrelserne mindst en gang årligt. På baggrund af de godkendte politikker udfærdiges direktionsinstrukser til direktionerne. Det er herefter de respektive selskabers ansvar, at disse politikker efterleves. Forankring og efterlevelse af risikostyring sikres ved, at eksempelvis kreditpolitikken udmøntes i kreditinstrukser til de respektive produktområder i Alm. Brand Bank. Derudover er der udarbejdet forretningsgange og processer, som støtter koncernens medarbejdere i løbende risikostyring og herved sikrer organisatorisk forankring. Politik og forankring er for koncernens væsentligste risici nærmere beskrevet under de enkelte risici i indeværende dokument. 1.2 Risikotyper For at understøtte koncernens langsigtede forretningsmæssige mål påtages en række forskellige kalkulerede risici. Der er væsentlig forskel på indholdet af de risici, som er knyttet til de enkelte forretningsområder, men overordnet set kan risikoparametrene uanset forretningsenhed opdeles i fire hovedtyper: Forretningsrisici Finansielle risici Operationelle risici Øvrige risici Forretningsrisici Der er for alle forretningsmæssige risici defineret præcise retningslinier for, hvor store risici det enkelte forretningsområde må påtage sig. Forretningsrisici kan opdeles i følgende risikotyper: Kreditrisici Forsikringsrisici Præmie- og reserverisici Katastroferisici Biometriske risici Default risici Eksterne risici 5 af 57

6 Omdømmerisici Vækst i forretningsvolumen Indtjening Risici i relation til virksomhedens størrelse Strategiske risici Afviklingsrisici Finansielle risici Finansielle risici håndteres i de enkelte forretningsområder, men under løbende overvågning af den tværgående koncernfunktion. Finansielle risici kan opdeles i følgende risikotyper: Markedsrisici Renterisici Valutarisici Aktierisici Øvrige markedsrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Der foretages løbende vurdering af koncernens operationelle risici og kontrolmiljø med henblik på at sikre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, kontroller og beredskab. Omfanget af disse risikovurderinger og foranstaltninger balanceres imod de omkostninger, der er forbundet med tiltagene. Øvrige risici Ud over de tre nævnte hovedtyper af risici er der en række øvrige risici, som ligeledes følges tæt. De enkelte risikotyper er defineret i overensstemmelse med den nuværende lovgivning og vil blive nærmere beskrevet i indeværende dokument. 1.3 Risikoappetit Alm. Brand Koncernens risikoappetit er et udtryk for de aktive til- og fravalg af forskellige former for risici, som foretages. Risici i Alm. Brand Bank Bankens forretningsgrundlag er at tage kalkulerede risici. De kalkulerede risici, som genererer indtjening, tages primært inden for kreditrisici (ved udlån eller leasing), likviditetsrisici (indlån og funding mv.) og markedsrisici. Der er på alle væsentlige områder taget stilling til, hvilken risikoprofil der ønskes, hvilke kundeengagementer der er vigtige, og hvilke der som udgangspunkt fravælges. 6 af 57

7 Kreditrisici På alle væsentlige engagementstyper er der udarbejdet en strategi for, hvilke kunder der ønskes i banken, og hvilken risikoprofil der accepteres. Der er udarbejdet en kreditpolitik med tilhørende forretningsgange. Kreditsekretariatet vurderer alle større lånesager efter fastlagte forretningsgange og fastlagte bevillingskompetencer. Der er en omfattende rapportering til ledelse, direktion og bestyrelse af udlånsporteføljen opdelt på engagementstyper. Ligeledes tages enkeltområder af udlånsporteføljen løbende op til vurdering. Tilsvarende er der halvårligt en engagementsgennemgang, hvor såvel konstaterede tab som nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. rapporteres. Likviditetsrisici Alm. Brand Bank styrer og overvåger dagligt likviditeten ud fra såvel kortsigtede som langsigtede likviditetsbehov. Målet for bankens likviditetsstyring er at sikre, at banken ikke kommer i en situation, hvor der er uforholdsmæssig store omkostninger forbundet med at finansiere bankens drift. Dette sikres gennem internt definerede rammer for fundingkilder og forfaldsstrukturen for disse. Den daglige overvågning af likviditeten og sikring af den eksterne funding er placeret i bankens Treasury-afdeling. Pris- og produktpolitikken på indlån er placeret i de enkelte forretningsområder. Der holdes likviditetsmøder hver 14. dag i direktionen eller oftere, hvis der skønnes at være behov herfor. Banken har en målsætning om at have en likviditetsmæssig overdækning på mindst 50 procent i forhold til lovkravet. Der er udarbejdet en detaljeret politik for bankens likviditetsrisici og en beredskabsplan i tilfælde af, at likviditeten kommer under målet på 50 procent i overdækning. I den månedlige økonomirapportering fremgår likviditetsoverdækningen. Risici i Alm. Brand Liv & Pension De primære risikokilder er biometriske risici, markedsrisici samt operationelle risici. Der er taget aktivt stilling til, hvilke kundesegmenter der ønskes, og hvilke der er fravalgt. I hensættelserne modregnes forventede fremtidige indtægter i forventede fremtidige forpligtelser. I de beregnede tillæg i disse hensættelser medtages en række risici, herunder risici på ydelsesgarantierne. Renterisici på de garanterede ydelser medtages under markedsrisici. Garanterede ydelser Ved nytegning skal som minimum afsættes den garanterede tilbagekøbsværdi, så en nytegning vil have en hensættelse i omegnen af nul. Det er generelt forventet, at fremtidige præmier vil skabe et overskud, da de er fastsat på den sikre side. Risici i forretningsområdet Skadeforsikring De primære forretningsmæssige risikokilder er præmierisici, reserverisici og katastroferisici. Der foreligger i Skadeforsikring omfattende accept- og indtegningsregler på kunde- og produktniveau, fastlagt af bestyrelsen. Katastroferisici afdækkes ved reassurance. 7 af 57

8 Risici i Kjøbenhavnske Re Kjøbenhavnske Re påtager sig ikke nye risici. Hvad angår den eksisterende forretning, er passiverne så vidt muligt valutamæssigt afdækket. Risici på tværs af Alm. Brand Koncernen Der er en række risikokilder på tværs af koncernen. De væsentligste er markedsrisici, default risici samt operationelle risici. Markedsrisici Den finansielle risikostyring består i at få den ønskede afvejning af afkast og risiko. Investerings- og risikostyringspolitikken er for de enkelte selskaber tilpasset de forhold, selskaberne agerer under. Beholdningen af investeringsaktiver er underlagt markedsrisici i form af renterisici, valutakursrisici, volatilitetsrisici, inflationsrisici samt prisrisici ved eksempelvis ændringer i aktiekurser eller priser på fast ejendom. Bestyrelsen tager mindst én gang årligt stilling til rammerne for markedsrisici. Der er implementeret forretningsgange og procedurer for kontrol af, at rammerne overholdes, og der rapporteres løbende til direktion og bestyrelse om rammernes overholdelse. Kredit- og modpartsrisici for aktiver (aktier, obligationer mv.) søges begrænset ved at begrænse eksponeringen over for enkelt modparter samt over for grupper af modparter, der har samme karakteristika. Default risici Default risici er primært risici for, at forsikringsselskabets reassurandører går konkurs. I reassurancestrategien er der fastsat regler for spredningen af risici på de enkelte reassurandører og hvilken rating, reassurandørerne som minimum skal have. For at minimere risikoen ved den enkelte reassurandør, skal reassurandøren som hovedregel mindst være rated som A- hos Standard & Poors, Moody's og/eller A.M. Best. Operationelle risici Operationelle risici omfatter menneskelige fejl, it-nedbrud, brand på hovedkontoret mv. Der er etableret beredskabsplaner og nødplaner for de udefrakommende hændelser. Risiko for menneskelige fejl søges minimeret ved, at der er udarbejdet skriftlige forretningsgange for alle væsentlige områder og ved en omfattende uddannelsesindsats. Øvrige risici Der er på alle væsentlige øvrige områder implementeret procedurer og forretningsgange, der skal sikre, at øvrige risici er kendte og kalkulerede. Selskabernes direktioner tager løbende stilling til risikoniveauet på øvrige risici. 8 af 57

9 Intern revision Intern revision følger løbende op på de væsentligste risici i Alm. Brand Koncernen og rapporterer herom i overensstemmelse med den årlige revisionsplan, der er vedtaget af bestyrelsen. Uafhængigt af de implementerede kontroller, foretager den interne revision løbende en selvstændig uafhængig gennemgang af kontrolprocedurer og af, om de udstukne retningslinier overholdes. Datterselskaber ikke under Finanstilsynets tilsyn Risici for Alm. Brand Koncernens datterselskaber, der ikke er under tilsyn, analyseres og medtages i den samlede risikovurdering for Alm. Brand Koncernen. 1.4 Organisation Bestyrelsen for Alm. Brand A/S er den øverste ansvarlige enhed for risiko- og kapitalstyringen i Alm. Brand Koncernen. I relation til afgrænsning, styring og overvågning af risici videredelegerer bestyrelsen visse opgaver til koncerndirektionen, samt til de enkelte forretningsområder. For at sikre ensartethed i håndteringen af risiko på tværs af koncernens selskaber og forretningsområder er der derudover oprettet en tværgående risikokomite i koncernen. Nedenstående figur viser koncernens organisering for risikostyring og compliance. Figuren er ikke et udtryk for den juridiske organisering af Alm. Brand A/S. Bestyrelse Alm. Brand A/S Koncerndirektion Alm. Brand A/S Risikokomite Compliance (Direktionssekr.) Bestyrelse Alm. Brand Bank Direktion Alm. Brand Bank Bestyrelse Alm. Brand Forsikring Direktion Alm. Brand Forsikring Bestyrelse Alm. Brand Liv & Pension Direktion Alm. Brand Liv & Pension Basel II / Individuel solvens Solvens II / Individuel solvens Solvens II / Individuel solvens Bestyrelse Bestyrelsen i Alm. Brand A/S har ansvaret for at sikre en forsvarlig organisering af risikostyring og for, at selskaberne i Alm. Brand Koncernen har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling. Bestyrelsen fastlægger Alm. Brands overordnede risikoappetit og tager stilling til de generelle principper for styring og overvågning af risici. 9 af 57

10 Via den løbende rapportering følger bestyrelsen op på, om risikopolitikker og -styringssystemer overholdes og matcher koncernens behov og målsætning Koncerndirektion Koncerndirektionen har ansvaret for, at de af bestyrelsen udstukne rammer overholdes, og agerer inden for de specifikke rammer, der udstikkes i forretningsordenen for koncernens bestyrelse og direktion. Koncerndirektionen fastlægger operative politikker for og fører tilsyn med koncernens risikostyring. Koncerndirektionen rapporterer om koncernens risici til bestyrelsen, ligesom den godkender væsentlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder kreditbevillinger op til en specifik grænse. Koncerndirektionen udarbejder indstillinger til bestyrelsen om, hvordan kapital allokeres på tværs af koncernen samt principper for, hvordan risici styres og overvåges i koncernen og i de respektive selskaber. Datterselskabernes bestyrelser og direktioner Bestyrelse og direktion i det enkelte datterselskab under Alm. Brand A/S har i relation til risiko- og kapitalstyringen i pågældende datterselskab de tilsvarende roller, som den overordnede koncerns bestyrelse og direktion har i relation til Alm. Brand Koncernen Risikokomite Risikokomiteen har til formål at sikre koordination og ensartethed på tværs af koncernens selskaber i forhold til at påtage sig risici og opgøre tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov for de respektive selskaber. Herudover skal risikokomiteen sikre, at modeller og rapporteringsform, vedrørende individuelt solvensbehov, hænger sammen på tværs af koncernen. Risikokomiteens deltagerkreds består af koncerndirektionen, direktionerne i henholdsvis Alm. Brand Bank, Alm. Brand Forsikring, og Alm. Brand Liv & Pension, samt Økonomidirektøren og den ansvarlige direktør for compliance i Alm. Brand Koncernen. Koncernrevisionschefen deltager derudover som observatør i risikokomiteen. Desuden koordineres risikostyring og compliance løbende ved månedlige møder mellem alle ansvarlige for henholdsvis risikostyrings- og compliance-funktionerne i koncernen Forretningsområder De overordnede risikopolitikker for koncernen er udmøntet i konkrete risikopolitikker og bevillingsbeføjelser til de enkelte forretningsområder, regioner og filialer. Forretningsområderne anvender en række værktøjer og systemer i deres daglige arbejde og sagsbehandling. Forretningsområderne har det daglige ansvar for, at acceptpolitikker og bevillingsbeføjelser overholdes, samt at kunde- og produktportefølje er i overensstemmelse med koncernens risikopolitik. Forretningsområderne har således ansvaret for at implementere arbejdsprocesser, forretningsgange og dokumentation, der understøtter risikopolitikker og -regelsæt. 10 af 57

11 Forretningsområderne forholder sig til og har ansvaret for overholdelse af selskabets risikoappetit, den relevante lovgivning herunder "Basel II" og "Individuelle Solvensbehov"/"Solvens II" og er ansvarlige for, at de respektive regelsæt er opfyldt. Endvidere er forretningsområderne ansvarlige for risikostyring på tværs af forretningsområdet samt for rapportering herom Ansvarsfordeling Risikostyringen er samlet om fem primære risikoområder, med en ansvarsfordeling mellem bestyrelser, direktioner, risikokomite og forretningsområder. Denne ansvarsfordeling er angivet i figuren nedenfor. Bestyrelse Direktion Forretningsområder Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Risikokomite Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Liv & Pension Risikoområder Risikopolitik, organisation og organisering Identifikation af risici Opgørelse af risici og individuel solvens Rapportering, forretningsgange og dokumentation Risikoovervågning, rapportering & kontrol Ansvarsfordeling Godkender selskabets risikoappetit og -strategi, risiko-governance struktur og ledelse, samt risikorelaterede politikker Godkender kapitalplan og nødplan Godkender indstilling om opgørelse af individuelt solvensbehov for de respektive selskaber Sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer i organisationen til risikostyring Udarbejder indstilling til selskabets overordnede risikoappetit Fastlægger operative politikker for risikostyring. Udformer indstilling om opgørelse af individuelt solvensbehov for de respektive selskaber Overordnet ansvarlig for, at regelsættet er opfyldt for hvert af de respektive selskaber Sikrer, at det enkelte selskab har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og rapportering Rapporterer om koncernens risici til bestyrelsen Sikrer ensartet opgørelse af risiko og solvensbehov på tværs af koncernens selskaber Sikrer, at der koordineres på tværs af koncernens selskaber Forholder sig til koncernens samlede risikoappetit, risikoopgørelse og solvensbehov Udarbejder indstilling til direktion omkring risikoappetit, risikostrategi, risiko-governance, samt risikorelaterede politikker Har overblik over kravene i regelsættet for kapitaldækning/solvensbehov og sikre, at reglerne er opfyldt Forholder sig til selskabets risikoappetit og individuelle solvensbehov Udpeger personer til arbejdet med opgørelse af individuel solvens og vurdering af risici Udarbejder indstilling omkring opgørelse af individuel solvens Implementerer arbejdsprocesser, forretningsgange og dokumentation, der understøtter risikopolitikker og regelsæt Udarbejder rapportering 1.5 Rapportering Alm. Brand har fastlagte processer for løbende rapportering af risici og risikostyring til direktioner og bestyrelser i koncernen og i de respektive selskaber. Risikorapporteringen er en integreret del af den løbende ledelsesrapportering, der sikrer, at ledelsen og bestyrelsen i Alm. Brand A/S og hvert af koncernens selskaber løbende informeres om udvikling i udlån, udvikling i præmier og skadeforløb, markedsrisici, risikodisponering, performance mv. 11 af 57

12 Daglig rapportering Der foretages i Alm. Brand Koncernen en række daglige rapporteringer, herunder en daglig rapportering på markedsrisici og overholdelse af investeringsrammer, samt daglige opgørelser over bankens likviditet efter 152 i Lov om finansiel virksomhed. Månedlig rapportering Der foretages månedlig rapportering af alle væsentlige risici i hvert selskab, herunder rapportering af udviklingen i risikomæssige nøgletal, overholdelse af investeringsrammer, kreditpolitikker, acceptpolitikker mv. Samtidig rapporteres månedligt på investeringskast, markedsrisiko og performance. Ud over den løbende rapportering rapporteres der til bestyrelse og direktion, når der sker store ændringer eller ved overskridelser. Der foretages ligeledes en løbende vurdering af, om niveauet for individuel solvens har ændret sig væsentligt. Hvis dette er tilfældet, udarbejdes en ny opgørelse til godkendelse af bestyrelsen. Årlig rapportering Der rapporteres som minimum årligt til bestyrelse og direktion omkring følgende forhold i relation til risikostyring og kapitaldækning med henblik på godkendelse: Overordnede kapitalkrav og -politikker Risikoappetit og -målsætning Risikostyringsmodeller og parametre Metode til opgørelse af individuel solvens og valgte stresstest Kapital- og nødplan Herudover udarbejdes en række rapporter per forretningsområde, der fungerer som udgangspunkt for den løbende risikostyring i de respektive selskaber og forretningsområder. Risikokomiteen orienteres løbende om udviklingen i alle koncernens risici. 1.6 Konsolidering Risikooplysninger for Alm. Brand Koncernen afgives på baggrund af den koncerndefinition, der er anvendt i regnskabet, og som svarer til International Financial Reporting Standards. I henhold til International Financial Reporting Standards er datterselskaber de selskaber, hvori Alm. Brand A/S direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Solvenskravsopgørelsen for koncernen omfatter derimod Alm. Brand Koncernen, som defineret i Lov om finansiel virksomhed. I solvenskravsopgørelsen er koncernens forsikringsselskaber ikke konsolideret. Der er foretaget fradrag i basiskapitalen for deres kapitalkrav reduceret med forskellen mellem basiskapitalen og den regnskabsmæssige værdi af kapitalinteresserne. 12 af 57

13 Alm. Brand Liv & Pension, Alm. Brand Forsikring og Kjøbenhavnske Re er konsolideret i årsrapporten for Alm. Brand A/S, og der redegøres for selskaberne i særskilte afsnit i risikooplysningerne. Alm. Brand Liv & Pensions overskudspolitik, som i overensstemmelse med bekendtgørelse om kontributionsprincippet er anmeldt til Finanstilsynet, medfører, at forsikringstagerne oppebærer afkast og risici på de aktiver, der er allokeret til forsikringstagerne. Aktiver allokeret til forsikringstagerne skal sikre kundernes garanterede ydelser. De forskellige risikotyper, som Alm. Brand Liv & Pension har pådraget sig som et led i dets forretning, og som vedrører aktiver og passiver til forsikringstagerne, er præsenteret i efterfølgende afsnit. Begrænsninger i muligheden for udlodning af udbytte fra datterselskaber Pengeinstituttet og forsikringsselskaberne er af de respektive finanstilsyn underlagt de lokale bestemmelser om kapitalgrundlag, hvilket sætter begrænsninger på muligheden for udlodning af udbytte. 13 af 57

14 2 Kreditrisici Kreditrisici er risici for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser over for koncernen. Under kreditrisici hører også Tab/nedskrivning på udlån, garantier, derivater mv. Koncentrationsrisici på kundetyper, engagementstyper, sikkerhedstyper mv. Generel ændring i kreditbonitet som følge af ændringer i lovgivning, økonomiske konjunkturer, markedskutymer og -vilkår mv. Kreditrisici er for Alm. Brand Forsikring kun relevante i forhold til de finansielle instrumenter, som behandles under spread under markedsrisici. Derfor vil det i indeværende afsnit vedrørende kreditrisici kun være Alm. Brand Bank, der behandles. 2.1 Politik og forankring I Alm. Brand Bank lægges der vægt på at identificere, måle og styre de forretningsmæssige risici, der er specielt knyttet til dette område. Dette gælder særligt kreditrisici. Til brug herfor udarbejdes retningslinier for bankens långivning, som er samlet i en kreditpolitik. Alm. Brand Banks overordnede kreditpolitik udformes af bankens Kreditsekretariat i takt med den forretningsmæssige udvikling i bankens kreditgivning, markedsvilkår, lovgivning mv. Væsentlige ændringer behandles af bankens bestyrelse, ligesom denne årligt gennemgår den samlede kreditpolitik. Derudover er der en række produkt- eller forretningsområdespecifikke kreditregler, som mere detaljeret definerer koncepter og vilkår for etablering af engagementer, men som alle er underlagt den overordnede kreditpolitik. Kreditpolitik Kreditpolitikken beskriver de holdninger og retningslinier, der er gældende ved bankens bevillinger af udlån, garantistillelser og andre kreditmæssige risici. Retningslinierne for kreditgivningen skal sikre, at banken agerer som et kompetent og seriøst pengeinstitut over for alle kunder, samarbejdspartnere, offentlige myndigheder og konkurrenter. Det er Alm. Brand Banks kreditafdeling, der har det overordnede ansvar for vurdering af og opfølgning på kreditrisiciene, både på den enkelte kunde og på porteføljer af engagementer. 14 af 57

15 Kreditpolitikken er fastlagt dels ud fra de enkelte produkter, som banken udbyder, og dels ud fra de kundesegmenter, som aftager bankens udlånsprodukter. Det er bankens målsætning, at indtjeningen på de enkelte produkter og kundesegmenter befinder sig på et niveau, som giver et tilfredsstillende afkast i forhold til risiciene og krav til kapitalforrentning. Alm. Brand Bank foretager udlån til både privatkunder og erhvervskunder og på særlige produktsegmenter, hvor banken besidder en særlig ekspertise. Bankens udlån til private bygger for en stor dels vedkommende på anvendelse af kreditscoringsmodeller, som er blevet udviklet gennem en årrække og som til stadighed udvikles og forbedres på baggrund af erfaringer og konjunkturmæssige ændringer. Der anvendes kreditscoringsmodeller for både sikrede og usikrede udlån. I erhvervskundesegmentet er udlånene koncentreret om særlige aktivtyper eller til særlige brancher. Hovedkriteriet for engagementsbevillingerne er en tilfredsstillende kreditvurdering af virksomheden kombineret med en vurdering af de belånte aktivers værdi samt eventuelle supplerende sikkerheder, der tilbydes. Overordnet er følgende gældende for Alm. Brand Banks udlånsvirksomhed: Det tillægges stor vægt at etablere og udbygge langvarige relationer til bankens kunder Kreditgivning er for langt størstedelen af produkterne enten baseret på indsigt i kundens forhold og/eller særskilt indsigt i de finansierede aktiver og på basis af konkrete vurderinger, der placerer kreditgivningen i den rette sammenhæng Der skal foregå en løbende opfølgning vedrørende udviklingen i kundens økonomi eller finansierede aktivers status med henblik på at vurdere, om forudsætningerne for bankens kreditgivning har ændret sig Et engagement skal stå i et rimeligt forhold til kundens bonitet, kapital- eller formueforhold, og kunden bør kunne sandsynliggøre en tilbagebetalingsevne Alm. Brand Bank kan alene påtage sig risici, som ligger inden for gældende lovgivning og andre regelsæt, herunder regelsættet for god skik for finansielle virksomheder Det tillægges stor værdi, at der ved bevilling af lån og kreditter stilles krav om sikkerhedsstillelse i et sådan omfang, så låntager med stor sandsynlighed vil kunne tilbagebetale den usikrede del af eksponeringen inden for en 5-årig periode Modtagelse af kaution fra private personer skal så vidt muligt undgås, idet vurderingen af debitors evne til overholdelse af påtagne forpligtelser tillægges stor værdi Alm. Brand Bank er tilbageholdende med at yde kredit til virksomheder eller personer, hvor der åbenbart vil bestå praktiske problemer med at varetage kundekontakt Alm. Brand Banks opmærksomhed er skærpet overfor virksomheder, der opererer inden for brancher, hvor der vurderes at være væsentligt højere konkursrisiko, end det generelt er gældende. Der er derfor udpeget en række røde brancher, inden for hvilke der kun i ganske særlige tilfælde etableres engagement 15 af 57

16 I forbindelse med disponering af kunders og egne ordrer inden for likviditet, valuta og fonds indgår banken i et omfattende samarbejde med andre finansielle virksomheder, som har et gensidigt behov for at handle produkter inden for disse områder Alm. Brand Bank yder ikke garanti, lån og kredit til: Ansøgere, der er registreret i Ribers Kreditinformation, medmindre helt specielle, individuelle forhold gør sig gældende Ansøgere, der er registreret i checkmisbrugerkartoteket, medmindre helt specielle, individuelle forhold gør sig gældende Ansøgere, der er kendt som konkursryttere Ansøgere, hvorpå banken tidligere har haft økonomisk tab, medmindre helt specielle, individuelle forhold gør sig gældende Ansøgere, hvis fortid eller omdømme kan skade bankens anseelse Alm. Brand Bank vil ikke medvirke eller tilskynde til indgåelse af aftaler mv., hvis indhold er stridende mod eller bevist søger at omgå lovgivningen eller myndighedernes generelle henstillinger til banken. 2.2 Modelanvendelse Alm. Brand Bank har besluttet sig for at implementere IRB-F metoden under Basel II. IRB-F eller IRB-Foundation står for "Internal Rating Based (IRB) Approach, Foundation" og er en bestemt metode under "Basel II" til at estimere kreditrisiko. Standardmetoden benyttes, indtil banken af Finanstilsynet kan godkendes som IRB-F bank. Ratingmodeller Alm. Brand Bank opererer med to typer af kreditscoringsmodeller: ansøgningsscoring ved etablering af nye kundeforhold og adfærdsscoring ved eksisterende kundeforhold. Ansøgningsscoring Alm. Brand Bank har gennem flere år anvendt modeller til kreditscoring af nye privatkunder som led i den endelige kreditgodkendelse. Modellerne er oprindeligt baseret på data fra eksterne dataleverandører. I takt med opbygning af et datawarehouse er grundlaget løbende blevet erstattet med bankens egne kreditdata. Banken har gennem en årrække opereret med prismodeller for de væsentligste erhvervsmæssige udlånsområder i hvilken der indgår en kreditrating på basis af en række udvalgte parametre. Det forventes, at der inden for en årrække udvikles modeller for ansøgningsscoring inden for alle væsentlige udlånsområder i banken. 16 af 57

17 Adfærdsscoring Modeller til kreditscoring af eksisterende kundeengagementer er under udvikling og/eller implementering. Disse modeller skal anvendes til beregning af kapitalkrav under Basel II samt til fastsættelse af gruppevise nedskrivninger på udlånsporteføljer. Implementering af ratingmodeller i 2007, 2008 og 2009 I 2007 og 2008 er der implementeret ratingmodeller til kundegrupperne privat, små erhverv, bilkredit (Alm. Brand Finans), pantebrevsfinansiering- og værdipapirinvesteringskunder, datterselskaber, øvrige erhvervskunder, landbrug og leasing Alm. Brand Bank har dermed implementeret ratingmodeller til cirka 90 procent af bankens portefølje opgjort på moderselskabsniveau. Ratingmodellerne er blevet godkendt af bestyrelse og direktion i henholdsvis Alm. Brand Bank og Alm. Brand Finans samt af de relevante afdelinger. I løbet af 2009 vil følgende ratingmodeller blive implementeret pantebreve og projektfinansiering/investeringsejendomme Modeller til brug for fastsættelse af gruppevise nedskrivninger på udlånsporteføljer Til opgørelse af gruppevise nedskrivninger er i 2008 anvendt en tilpasset model baseret på en model udviklet af Lokale Pengeinstitutter. Modellen forventes senest i 2010 at blive afløst af den Basel II model, som Alm. Brand Bank har søgt Finanstilsynet om at få godkendt. Modellerne søges i videst muligt omfang forankret i Bankdata, hvorved den løbende drift og anvendelse i tilknytning til øvrig kreditmæssig behandling sikres. 2.3 Opgørelse I den daglige kreditstyring opgøres aktuelle kreditengagementer på enkeltkunder som summen af alle: lån inklusive eventuelle tilbud og tilsagn, maksima for kreditter, herunder uudnyttede dele af committede faciliteter, eventuelle overtræk, garantistillelser, 17 af 57

18 bankens egenbeholdning af værdipapirer udstedt af kunden, beregnet modpartsrisiko af derivater, og andre eventualforpligtelser, herunder effektive kautioner Engagementer med kunder, der er nærtstående enten på grund af ejerskab, fælles ledelse eller familierelationer aggregeres således, at disse vurderes under et, og engagementet opgøres før fradrag for værdien af stillede sikkerheder. Modpartsrisikoen af derivater modregnes med en risikovægt af de enkelte kontrakter, der beregnes i forhold til den vurderede risiko ved investering i de underliggende aktiver. Ved beregning af modpartsrisiko bliver der foretaget hel eller delvis modregning i det omfang, risici i de enkelte kontrakter anses for at afdække hinanden Derivater For derivater beregnes risici på baggrund af en risikovægtning af de enkeltkontrakter, der er sammensat af positionsrisici, løbetidsrisici og risici vedrørende eventuelle uafviklede tab på indgåede kontrakter. For positionsrisici er risikoberegningen baseret på den vurderede risiko på det underliggende aktiv. Risikovægtningen er fastsat ud fra vurderede og konstaterede volatiliteter i de enkelte aktiver og er således udtryk for den beregnede, men ikke den maksimale risiko på positionen. Ved opgørelsen af positionsrisici kan der ske hel eller delvis udnetning enten ved modgående forretninger med samme underliggende aktiv, eller hvor de underliggende aktiver i de modgående forretninger vurderes at have tilnærmelsesvis identisk risikoprofil. For løbetidsrisici er den beregnede risiko et udtryk for, at såfremt Alm. Brand Bank eller kunden på et fremtidigt tidspunkt ønsker at lukke en position ved indgåelse af en modgående forretning, er der en risiko for, at rentesatsen på placerings- og/eller finansieringsaktivet er ændret, således at terminspræmien/prisen på den modgående forretning er ændret. Uafviklede tab på indgåede forretninger er en direkte debitorrisiko, idet den vedrører kundens evne til at dække opgjorte tab på indgåede forretninger. Tab og gevinster på indgåede forretninger beregnes ved sammenholdelse af prisen på indgåede forretninger med en beregnet markedsværdi af tilsvarende modgående forretninger. Ved opgørelsen af uafviklede tab, der skal medregnes i krediteksponeringen, kan der, i det omfang der er indgået skriftlig aftale herom, ske modregning af gevinster på modgående forretninger (nettoopgørelse). De anvendte risikovægte revurderes løbende i forhold til udviklingen i volatiliteten på værdien af de underliggende aktiver, men vil aldrig være lavere end de af Finanstilsynets fastsatte risikovægte. 18 af 57

19 2.3.2 Default Alm. Brand Bank har for hvert udlånssegment defineret en række kriterier, der afgør, hvornår et engagement anses for misligholdt. Definitionen på default, der anvendes i banken, er konsistent med kravene i EU s Kapitalkravsdirektiv. Et tilgodehavende registreres som værende i default, når det anses som usandsynligt, at kunden fuldt ud indfrier alle sine forpligtelser til Alm. Brand Bank eller dens datterselskaber. Reglerne for videregivelse af oplysninger mellem selskaber i en finansiel koncern tillader ikke videregivelse af følsomme oplysninger vedrørende privatkunder. Dette gælder blandt andet oplysninger, der vil kunne føre til registrering af en default, hvorfor en default på en privatkunde et sted i banken ikke nødvendigvis fører til markering af default i andre selskaber i banken. Dette forbehold gælder ikke for erhvervskunder, hvorfor default på disse kunder i nogle tilfælde vil medføre, at defaulttilstanden udbredes til alle bankens tilgodehavender med den pågældende kunde. En default i en gruppe af nærtstående kunder vil føre til en konkret vurdering af, om der skal registreres default for alle kunder i den nærtstående gruppe. Det opfattes i denne forbindelse som værende usandsynligt, at kunden fuldt ud indfrier alle sine forpligtelser til banken, såfremt der er indgivet konkursbegæring, anmeldt betalingsstandsning, indledt forhandlinger om finansiel rekonstruktion, mv. Alm. Brand Bank opererer på næsten alle udlånsområder med koncepter, der mere eller mindre definerer, om en kunde er i misligholdelse eller ej. Banken har derfor på flere udlånsområder udvidet ovennævnte defaultkriterier til tillige at indeholde misligholdelseskriterier ved manglende opfyldelse af konceptuelle vilkår. Her vurderes det, om den manglende opfyldelse af de konceptuelle vilkår med stor sandsynlighed har karakter af forventet misligholdelse, der må forventes at føre til egentlig default Klassifikation Alm. Brand Banks kreditgivning kan opdeles i en række undersegmenter, for hvilke der er udviklet et såkaldt engagementskoncept, der definerer under hvilke konditioner, kreditfaciliteterne skal være etableret. Disse koncepter fastlægger, hvilke produkter der kan tilbydes den pågældende kundetype, hvorledes den løbende kreditstyring skal foregå, og hvilke sikkerhedsmæssige krav der forudsættes. Såfremt der under hensyntagen til specifikke kundeforhold ønskes afvigelse fra det gældende udlånskoncept, skal der være foretaget kreditbevilling heraf. Banken arbejder ud fra et princip om, at alle klassifikationer så vidt muligt afspejler kundens aktuelle situation, og tilpasser koncepterne i det omfang, den markedsmæssige udformning tilsiger dette Rating Når en rating fastsættes, sker dette ved anvendelse af en ratingmodel. Modellen modtager en række oplysninger, der efter nøje gennemgang er vurderet til at have betydning for fastsættelse af kreditrisikoen på de kunder, der er omfattet af modellen. 19 af 57

20 Alm. Brand Bank opererer som tidligere nævnt med to typer af ratings: ansøgningsrating ved etablering af nye kundeforhold og adfærdsrating ved eksisterende kundeforhold. Ratingværdierne anvendes dels i den løbende porteføljemæssige vurdering af bankens udlånsvirksomhed og dels ved bevillingsmæssig behandling af enkeltkunder, hvor denne sammen med andre oplysninger indgår i kunderådgivernes beslutningsgrundlag. De væsentligste formål med rating-klassifikation er dels at foretage en risikomæssig rangordning af Alm. Brand Banks kundebase og dels at få estimeret en default sandsynlighed på den enkelte kunde. De klassifikationer, der anvendes i den daglige kreditproces, er opdelt i privatkunder og erhvervskunder. Rating af kunder foregår i en proces, der er styret af bankens kreditorganisation. Kunderådgivere kan fremkomme med faktuelle oplysninger til processen, men har ingen indflydelse på udfaldet af selve ratingen. Processen er således tilrettelagt, så beslutningen om ratingen er uafhængig af den enkelte rådgiver. 2.4 Bevilling Enhver kreditbevilling i Alm. Brand Bank foretages af personer, der skriftligt er meddelt en bevillingskompetence, der beskriver størrelser af krediteksponeringer, der kan godkendes og den fastsatte risiko herved ud fra bankens gældende regler. Bevillingskompetencen vil i de fleste tilfælde være begrænset til specifikke kundesegmenter og engagementstyper. Kreditstyring i Alm. Brand Bank hviler på en velafprøvet kreditproces, som gennem tiden er blevet tilpasset markedets behov. Processen sikrer blandt andet sammenhængen mellem kundernes kreditværdighed og medarbejdernes beføjelser og bevillingskompetencer. Alm. Brand Bank anvender et automatisk beføjelseskontrolsystem på privatkunder. Systemet sikrer sammen med bankens kreditansøgnings- og bevillingssystem at chefer og medarbejdere foretager bevillingsmæssige dispositioner inden for rammerne af de bevillingsbeføjelser, de er tildelt. Systemet understøtter endvidere indhentelse af de oplysninger om kunden, som skal indgå i det samlede beslutningsgrundlag for kreditsegmentering af kunden og udmåling af de maksimale eksponeringer og risici, inklusive allerede etablerede faciliteter. Til hver ansøgning af erhvervsengagementer opsamles ligeledes en række oplysninger, der indgår i det samlede beslutningsgrundlag, herunder: engagementsopstilling, facilitets- og sikkerhedsoversigt, regnskabsanalysedata eller økonomiske data fra eventuel ansvarlig indehavers årsopgørelse, uddybende kommentarer til ansøgningen, virksomhedsprofil, og 20 af 57

ALM. BRAND RISIKO- OG KAPITALSTYRING 2007

ALM. BRAND RISIKO- OG KAPITALSTYRING 2007 ALM. BRAND RISIKO- OG KAPITALSTYRING 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT Indhold 1 Risikoprofil...4 1.1 Risikostyring...4 1.1.1 Forankring...5 1.2 Risikotyper...5 1.3 Risikoappetit...6 1.4 Organisation...9

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2009. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2009. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2009 Alm. Brand A/S Indhold 1 Organisation... 4 1.1 Risikostyring... 4 1.1.1 Forankring... 5 1.2 Risikoappetit... 5 1.3 Organisation... 8 1.3.1 Bestyrelse... 8 1.3.2 Koncerndirektion...

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2010. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2010 Alm. Brand A/S Indhold 1 Organisation... 4 1.1 Revisionsudvalg... 5 1.2 Forankring... 6 1.3 Rapportering... 7 2 Kapitalstyring... 9 2.1 Kapitalstyring i Alm. Brand Koncernen...

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift,

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

København 30. september 2010 Ref. HSJ

København 30. september 2010 Ref. HSJ København 30. september 2010 Ref. HSJ Offentliggørelse af rapport om udlånsudviklingen i FIH Erhvervsbank A/S for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 jævnfør Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2013 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 3. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 3. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 3. december 2010 1. december 2010. Nr. 1325. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) I medfør af 65, stk. 2, 70, stk. 5, 71, stk. 2, 152, stk. 4,

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Eksport Kredit Fondens ledelse

Eksport Kredit Fondens ledelse Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. december 2014. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) 9. december 2014. Nr. 1289.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. december 2014. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) 9. december 2014. Nr. 1289. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. december 2014 9. december 2014. Nr. 1289. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) I medfør af 65, stk. 2, 70, stk. 7, 71, stk. 2, 152, stk. 5,

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 15. december 2010. Nr. 1575. Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser I medfør af 65, stk. 2, 70, stk. 5,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013 Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital 31. oktober 2013 IRB fordele og udfordringer Med implementering af Basel II primo 2007 blev standardiserede risikovægte suppleret med muligheden for at anvende

Læs mere

Bekendtgørelse om store engagementer 1)

Bekendtgørelse om store engagementer 1) Bekendtgørelse om store engagementer 1) I medfør af 71, stk. 2, 148, nr. 1-4 og 6, 175 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011. Anvendelsesområde

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Koncernrisikorapport 2013

Koncernrisikorapport 2013 Koncernrisikorapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Indhold Den overordnede risikostyring 3 Organisationsdiagram for styring af risici 4 Kreditrisiko på kundeudlån

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Koncernrisikorapport A K T I E S E L S K A B E T. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Koncernrisikorapport A K T I E S E L S K A B E T. CVR-nr. 31 46 70 12, København Koncernrisikorapport 2012 A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Arbejdernes Landsbank Koncernrisikorapport 2012 01 Indhold Den overordnede risikostyring 02 Kreditrisiko på kundeudlån

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere