Revideret Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi Revideret Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad betyder strategien også?... 4 Digitaliseringsstrategien opbygning og struktur... 4 Visioner for digitaliseringen... 6 Strategiske temaer... 7 Strategisk tema 1: Digital borger- og virksomhedsbetjening... 8 Obligatorisk digital service samt effektiv digital selvbetjening... 9 Kanalstrategi og dokumentation Kanalstrategiske principper Dokumentation/opfølgning på kanalstrategiske mål, principper og handleplaner Udvikling af kommunens Webplatform, Borger.dk og Virk.dk Digital Post og Fjernprint Strategisk tema 2: Digital ledelse og styring Organisering og ledelse af digitaliseringsindsatsen Økonomi og finansiering af strategien Kommunens egenfinansiering af digitaliseringsstrategien Business Case Ledelsesinformation Kompetenceudvikling Strategisk tema 3: Fælles IT-infrastruktur og grunddata Fælles grunddata It-sikkerhed Elektronisk sagsstyring- og dokumenthåndteringsystem (ESDH) Geografisk Informations System (GIS) Grøn IT Strategisk tema 4: Effektivt digitalt samarbejde Fagområde- og kanalstrategier Fagområdestrategier Kanalstrategier Opfølgning på og evaluering af strategien Bilag 1: Procesforløb Bilag 2: Forklaringsregister Bilag 3: Overordnet projektoversigt... 38

3 2 FORORD Ultimo 2010 vedtog KL s bestyrelse en ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi for , med angivelse af visioner, målsætninger og indsatsområder for kommunernes digitalisering. I september 2011 blev de tilhørende handleplaner offentliggjort der konkretisererr de mange initiativer og projekter der skal udmønte digitaliseringsstrategien. Ligeledes fremlagde den daværende regeringg i august 2011 den Fællesoffentligee Digitalise- nye regering har ladet forstå vil blive videreført i sin nuvæ- ringsstrategi for som den rende form og indhold. De to fællesstrategierr sætter de overordnede rammer for digitaliseringen af kommunerne i de kommende år, idet der allerede nu er iværksat eller forventes iværksat op mod 100 digitalise- ringstiltagg og projekter til at realisere de lands- dækkendee strategier frem til udgangen af Herudover forventes der at ville komme flere initiativer/ /projekter i et dynamisk samspil med udviklingen i samfundet. Det samlede økonomiske mål med de nationale strategier er, at frigøre 2 mia. kr. årligt fra 2015 i de kommunale budgetter og samtidig sikre en attraktiv kommunal service. Slagelse Kommunes andel heraf svarer til ca. 25 mio. kr. årligt i forventede effekter for kommunen som helhed d.v.s. HELE kontoplanen, mens de investeringer, der skal til for at skabe effekterne, til dels er finansieret centralt og dels skal fi- digitalise- ring og selvbetjening for borgere og virksomheder herunder et udgangspunkt om at alle borgere der nansieres lokalt i de enkelte fagcentre og/eller på virksomhederne. Fællesstrategierne og realisering af effektiviseringsgevinsterne, forudsætter bl.a.. Obligatorisk kan, skal anvende de digitale løsninger, fx når der skal foretages ansøgninger og anmeldelser til det of- udfordres fentlige. I det omfang Folketinget fjerner/ justerer de lovgivningsmæssige barrierer for digitaliseringenn kommunen således på en række områder både digitaltt og som organisation. Dette kan derfor påvirke mål og rammer for de fremtidige digitaliserings- og organisationsudviklingsmæssige tiltag. I Slagelse Kommune vil der derforr i de kommende år blive arbejdet strategisk med digitalisering af hele den kommunale virksomhed, d.v.s. ikke kun administrationen. Det betyder, at potentialet i digitalisering udnyttes såvel centralt som decentralt i borger- og virksomhedsservice, myndighedsudøvelsen, servicele- verancerne og den interne administration. Digitaliseringsindsatsen vil således på tværs af disse områder have særligt fokus på at effektivisere og serviceforbedre kommunens kerneydelser i forhold til borgere og virksomheder. Den overordnede projektoversigt over de pt. kendte digitaliseringstiltag forefindes i bilag 3.

4 3 BAGGRUND På direktionens møde i marts 2011 blev den overordnede proces vedr. revurdering af kommunens digitaliseringsstrategi godkendt med henblik på at sikre overensstemmelse med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og efterfølgende den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Processen for udarbejdelse af Slagelse Kommunes Digitaliseringsstrategi har således taget udgangspunkt i at der i lighed med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, foruden en tværgående strategi skulle udarbejdes 4 fagstrategier for henholdsvis Teknik og Miljø, Beskæftigelse, Social og Sundhed, Børn og Kultur, herunder at tidsplanen blev justeret således at der bliver afsat mere tid til denne proces i fagområderne. De strategiske elementer og deres sammenhænge der er indgået i processen er skitseret i figurerne i bilag 1 (forudsætninger og procesforløb). Undervejs har IT og Digitalisering haft en faciliterende og koordinerende rolle i forhold til de respektive strategier og har kickstartet fagområdernes parallelforløb med at formulere fagstrategier på de 4 områder Teknik og Miljø; Social og Sundhed, Beskæftigelse samt Børn og Kultur. I forlængelse af fagstrategiarbejdet har hvert center ligeledes udarbejdet en kanalstrategisk handleplan i overensstemmelse med fælles kanalstrategiske principper. Centrenes kanalstrategiske handleplaner komplementerer således de 4 fagområdestrategier, der er i overensstemmelse med den fælles Digitaliseringsstrategi for koncernen Slagelse Kommune. HVORFOR HAVE EN DIGITALISERINGSSTRATEGI? Digitaliseringsstrategien forudsættes at være et fælles afsæt for de konkrete delstrategier, handleplaner og projektdefinitioner der skal udarbejdes på delområder, og den skal desuden være et middel til at øge helheds-tænkningen og det tværorganisatoriske fokus på tværs af kommunens centre/stabe. Strategien er samtidig en konsolidering af flere aktuelle digitaliserings-agendaer i Slagelse Kommune, herunder e2015, der blev kickstartet med Edag3 i 2010, de kanalstrategiske principper og handleplaner og de nationale digitaliseringsstrategier. De kommende års digitaliseringsindsats i Slagelse Kommune er omfattende og krævende, hvorfor det er en altafgørende forudsætning for succes at styrke sammenhænge, koordinering og styring af de mange digitaliseringsmål, -krav, projekter og tiltag. Digitaliseringsstrategien angiver således fælles retning, sammenhæng og rammer for digitaliseringsindsatsen i Slagelse Kommune.

5 4 HVAD BETYDER STRATEGIEN OGSÅ? Slagelse Kommunes digitaliseringsstrategi er ikke blot en køreplan for at indføre digitale løsninger og synliggøre rationaler i organisationen. Slagelse Kommunes digitaliseringsstrategi skal også OPLE- VES og FØLES i og uden for organisationen som værende værdiskabende og understøttende for kommunens samlede vision og strategisk/innovative arbejde. Derfor er digitaliseringsstrategien en succesparameter for, At borgere og virksomheder oplever, At den kommunale forvaltning er sammenhængende og professionel. At kommunen kommunikerer målrettet med borgerne via informationsteknologi på kanaler hvor borger/virksomheder er til stede. At betjeningen via de digitale henvendelseskanaler er kendt, attraktiv, effektiv, fokuseret og serviceret, dvs. i overensstemmelse med kommunens kanalstrategiske principper. At politikere oplever, At der er en effektiv politiker- og udvalgsservicering. At demokratiet udnytter og påvirkes af de digitale muligheder. At kommunen får et attraktivt image som udviklingsorienteret og effektiv digital organisation. At ledere og medarbejdere oplever, At der anvendes standardiserede og sammenhængende IT-systemer og værktøjer, som understøtter kerneopgaver og serviceleverancer optimalt At der er adgang til tidssvarende og driftsikker IT-løsninger der giver gode muligheder for koordinering, informationssøgning, videndeling og relevant ledelsesinformation. At det bliver nemmere at fastholde medarbejdere og rekruttere kvalificeret arbejdskraft. DIGITALISERINGSSTRATEGIEN OPBYGNING OG STRUKTUR Digitaliseringsstrategien er overordnet set og i videst muligt omfang udarbejdet ud fra principperne i Slagelse Kommunes ledelsesgrundlag således at der både er fokus på det fælles koncernstyringsmæssige og i særdeleshed at give det størst mulige decentrale ledelsesrum. Digitaliseringsstrategien er bygget op omkring overordnede visioner med fokus på 4 strategiske temaer, der indeholder en række fokusområder, der kan eller skal konkretiseres i underliggende delstrategier, og udmøntes i handleplaner og projekter.

6 5 De 4 strategiske temaers fokusområder klargør også overordnede og stedsvist mere konkrete målsætunderlagt ninger der afspejler iværksatte digitaliseringstiltag eller konkrete målsætninger Slagelse er som en del af den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategiens overordnede opbygning, struktur og indholdd kan illustreres således:

7 6 VISIONER FOR DIGITALISERINGEN Visionerne er den overordnede ramme for koncernens samlede digitale indsats og er derfor retningsgivende for alle målsætninger, indsatsområder og handleplaner i forhold til koncernens digitale udvikling. Slagelse Kommunes opgaveløsning vil i 2015 være understøttet af sammenhængende digitale løsninger der tager udgangspunkt i borgerog virksomhedsserviceringen, således at de digitale løsninger er borgernes/virksomhedernes naturlige valg. Slagelse Kommune gennemfører kanalstrategiske prioriteringer således at borgere og virksomheder oplever en god service samtidig med at Slagelse Kommune opnår en mere effektiv anvendelse af sine ressourcer. Slagelse Kommune udvikler IT-infrastruktur og organisation således at IT er løftestang for øget tværoffentligt samarbejde, serviceforbedringer samt effektivisering af arbejdsprocesser. Slagelse Kommune vil styrke de digitale kompetencer i forhold til ledelsesniveauernes digitale bevidsthed, medarbejdernes anvendelse og videreformidling af digital viden samt være medvirkende til at borgernes digitale kompetencer øges i takt hermed.

8 7 STRATEGISKE TEMAER De 4 strategiske temaer er: De strategiske temaer afspejler: Sammenhængen til og prioriteringer i forhold til den Fællesoffentlige og den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Hvert tema udgøres af et dynamisk antal handleplaner og herunder en række projekter. For de 4 temaer kan der i forhold til Fællesstrategierne og allerede iværksatte digitaliseringsinitiativer i Slagelse Kommune identificeres et stort antal handleplaner med over 100 mulige initiativer/projekter, som over de kommende år skal være med til at indfri visionerne og målene for digitalisering og effektivisering af Slagelsee Kommune. Realiseringen kræver ikke bare væsentlige økonomiske og ressourcemæssige kræfter, men også en markant ledelsesmæssig vilje og indsats. Herudover skal der anvendes væsentlige medarbej- der- og lederressourcer, for en succesfuld implementering af digitaliseringsstrategien. En massiv satsning på at anvende digitaliseringenn som redskab for en bedre og meree attraktiv service for borgere og virksomheder herunder også som et betydeligt redskab til effektivisering, gevinstrealisering internt i koncernen samt platform for organisationsudvikling sætter stort pres på styring og prioritering af de konkrete initiativer. Specifikt på en velfungerende IT-Governance, Businesscase og modeller for styring og regulering af området. I det efterfølgende er de 4 strategiske temaer beskrevet sammen med kommunens strategiske målsæt- med ind- ninger der dels tager afsæt i de fælleskommunale og de fællesoffentlige målsætninger og dels satsområder som er af mere strategisk karakter.

9 8 STRATEGISK TEMA 1: DIGITAL BORGER- OG VIRKSOMHEDSBETJENING Temaet retter fokus på implementering og udvikling af effektive digitale borger- og virksomhedsløsninger og er i høj grad påvirket af krav og tiltag i form af regeringens og KL s fællesstrategier samt e2012/e2015 initiativerne, der har fokus på borger- og virksomhedsserviceringen via de digitale henvendelseskanaler. De Fællesoffentlige strategier udgøres af en række obligatoriske og anbefalede aktiviteter herunder udarbejdelse af en kanalstrategi for borger- og virksomhedsserviceringen via kommunens henvendelseskanaler samt diverse digitale løsninger. Disse initiativer betragtes ikke som en begrænsning for temaet, men som dynamiske initiativer, der vil medvirke til at øge mulighederne for øget effektivisering og serviceforbedring af området. De strategiske målsætninger er: At borgeren og virksomheden gennem effektive selvbetjeningsløsninger understøttes i konkrete behov i deres kontakt med kommunen. Med anvendelse af effektive digitale selvbetjeningsløsninger skal der etableres et incitament for en øget digitaliseringsgrad kombineret med, at Slagelse Kommune fremtræder som en effektiv og tidssvarende myndighed og serviceorganisation. At borgernes og virksomhedernes henvendelsesmønstre til kommunen skal ændres, o dels for at hjemtage effektiviseringsgevinster der er forudsat i Økonomiaftalen mellem staten og kommunerne, samt i Fællesstrategierne og o dels for at kunne synliggøre fremtidige effektiviseringsgevinster. At sikre et match mellem borgernes behov og ønsker for digitaliserede kommunale serviceydelser og kommunens tilbud. At henvendelsesmønstrene på de kommunikationskanaler, der stilles til rådighed for borgere og virksomheder løbende skal måles og revurderes mhp. at øge den digitale servicering. At arbejdsgange, både sagsbehandling og administration skal optimeres og strømlines med IT som løftestang med henblik på at skabe effektivitet på tværs af Slagelse Kommune og indenfor fagområderne At nuværende anvendte it-systemer skal udnyttes fuldt ud for at høste gevinsten og dermed understøtte arbejdsgange bedst muligt. At der ved anskaffelser af nye it-systemer, er fokus på at understøtte behov for effektive og sammenhængende arbejdsgange på tværs af Slagelse Kommune samt indenfor fagområderne. Springet fra personligt fremmøde/servicering til digital selvbetjening er ofte stort. Det betyder at der i en overgangsfase ofte skal etableres digital medhjælp fx i form af bemandede selvbetjenings løsninger, borgersupport etc. på kommunens Borgerserviceringssteder, der skal motivere borgerne til at betjene sig selv under trygge og diskrete rammer.

10 9 OBLIGATORISK DIGITAL SERVICE SAMT EFFEKTIV DIGITAL SELVBETJENING I de kommende år, fra 2012 til udgangen af 2015, forpligtes det offentlige, herunder kommunerne til at indføre mere og mere obligatorisk digital understøttet selvbetjening for borgere og virksomheder. I Slagelse Kommunes høringssvar til udkast til den Fælleskommunale - og Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi blev det tilkendegivet, at kommunen vil gøre en aktiv og forpligtende indsats for at realisere Fællesstrategiernes visioner, målsætninger, initiativer og krav. Det betyder konkret at Slagelse Kommune i de kommende år forpligter sig til at tilbyde kommunens borgere og virksomheder selvbetjeningssystemer på minimum alle områder, hvor der indføres obligatorisk digital service i de respektive år jf. nedenstående foreløbige plan fra den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. I overensstemmelse med e2015 strategien forudsættes det at kommunen årligt udpeger mindst 5 nye digitaliseringsområder med særligt fokus med henblik på udvikling/implementering af borger- eller virksomhedsrettet selvbetjening. De 5 særlige digitaliseringsområder for 2012 i kommunen afspejler ovenstående obligatoriske selvbetjeningsløsninger for Primo 2012 forudsættes der udarbejdet kriterier for valg af kommunens kommende årlige digitaliseringsområder med særligt fokus. Under forudsætning af at evt. lovgivningsmæssige barrierer er fjernet/justeret implementerer Slagelse Kommune alle obligatoriske services i overensstemmelse med de forudsatte bølger Fælles for alle nuværende og kommende digitale selvbetjeningsløsninger er, at de er baseret på validering gennem tilslutning til NemLogin og NemID. Det betyder at alle øvrige personlige koder til selvbetjeningløsninger erstattes med NemID inden udgangen af 2012.

11 10 Information om og udbredelse af kendskabet til kommunens selvbetjeningsløsninger og digitale henvendelseskanaler er væsentlige forudsætninger for at realisere digitaliseringsstrategiens målsætninger og krav. I denne sammenhæng er kommunens medarbejdere nøglepersoner. Medarbejdere der arbejder med direkte borger- og virksomhedskontakt anses fremover som Digitale Ambassadører der har kompetencer i at markedsføre, opmuntre og understøtte borgerne og virksomhederne i at anvende de digitale henvendelseskanaler jfr. afsnit vedr. kompetenceudvikling. Ligeledes er det afgørende at kommunens administration, centre og virksomheder har initiativret og -pligt til at deltage i landsdækkende og tværkommunale kampagner og initiativer for at fremme anvendelsen af digitale serviceringskanaler samt gennemføre lokale tiltag under hensyntagen til kanalstrategi/kanalstrategiske handleplaner, Webstrategi samt kommunikationspolitik. KANALSTRATEGI OG DOKUMENTATION Et centralt delelement i digitaliseringsstrategien er kommunens kanalstrategiske principper og - handleplaner. I overensstemmelse med den fælleskommunale e2015 strategi er kommunen forpligtet til at udarbejde en kanalstrategi med mål og dokumentationsindsats for at flytte borgernes og virksomheders henvendelser til de mest effektive serviceringskanaler. En kanalstrategi er således kort og godt en strategi for, hvordan kommunen kommunikerer med borgere, virksomheder mfl. via kommunens respektive henvendelseskanaler. Som udgangspunkt er der tale om følgende henvendelseskanaler:

12 11 Et afgørende succeskriterie for at Slagelse Kommune har en effektiv kanalstrategi der kan udmønte det meget store effektiviseringspotientiale ved at flytte borger- og virksomhedshenvendelser fra de analoge til de digitale servicekanaler er den organisatoriske forankring af kanalstrategien. Således er det væsentligt at alle organisatoriske enheder har ejerskab til digitaliseringsmål, hvordan de realiseres, samt forståelse af, at de respektive centre, stabe og virksomheder servicerer forskellige målgrupper og dermed har forskellige forudsætninger for at nå endimensionelle kanalstrategiske målsætninger. På denne baggrund formuleres der ikke en fælles og endimensional kanalstrategi for hele Slagelse Kommune, men en fælles vision, overordnede mål, med fælles kanalstrategiske principper, der udgør rammerne for at der lokalt i centrene årligt udarbejdes konkrete Handleplaner for udmøntning af de kanalstrategiske principper og fælles målsætninger. De overordnede målsætninger for de kanalstrategiske tiltag er at: Antallet af personlige henvendelser skal reduceres, især på områder og serviceydelser hvor der er reelle alternative henvendelseskanaler. Antallet af skriftlige henvendelser, herunder breve og ustrukturerede mails skal reduceres. Antallet af digitale henvendelser skal stige. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal reduceres. Borgere og virksomheder skal fortsat opleve en god service. Digital kommunikation skal senest i 2015 være det naturlige førstevalg for borgere og virksomheder der vil i kontakt med Slagelse Kommune. I overensstemmelse med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og i e2015 strategien, er de tværgående mål for de kanalstrategiske tiltag: 30% af alle henvendelser fra borgere/virksomheder være digitale i % af alle henvendelser fra borgerne/virksomheder skal være digitale i For de 5 årligt udpegede særlige digitaliseringsområder skal der i 2012 sigtes på min. 70 % digitaliseringsgrad 1 1 Digitaliseringsgrad: En kommunes digitaliseringsgrad er den andel, i procent, af den samlede administrative kommunikation med borgerne, som foregår via digitale kanaler.

13 12 KANALSTRATEGISKE PRINCIPPER De kanalstrategiske principper som centrenes handleplaner skal forholde sig til er: Hvert center har udarbejdet en kanalstrategiske handleplan for 2012 i henhold til et udarbejdet skabelon og vejledning, der fremgår af de respektive fagområdestrategier. Handleplanerne forudsættes revideret årligt til og med I overensstemmelse med anbefalingerne fra Det Digitale Råd 2 skal det løbende vurderes om virksomhederne i lighed med centrene skal udarbejde kanalstrategiske handleplaner, idet der på de store velfærdsområder, hvor borgere har en større regelmæssigt kontakt til kommunen, vurderes at være et meget stort effektiviseringspotientiale ved at flytte borger- og virksomhedsserviceringen fra de analoge til digitale kanaler. 2 Det Digitale Råd består af direktører fra KMD, Microsoft og TDC og har til formål at rejse debat om digitaliseringen af den offentlige sektor. Rådet har løbende dialog med embedsmænd fra stat, regioner og kommuner mhp. at koble Rådets analyser med virkeligheden i den offentlige sektor.

14 13 DOKUMENTATION/OPFØLGNING PÅ KANALSTRATEGISKE MÅL, PRINCIPPER OG HANDLEPLANER Som en del af e2015 strategien er der udarbejdet en såkaldt fælleskommunal Dokumentationsmetode, kaldet KOMHEN (KOMmunale HENvendelser) ), der er styrings- og opfølgningsværktøj i forhold til kanal- til kom- strategiens og handleplanernes konkrete mål. KOMHEN har til formål at måle og klarlægge borgernes og virksomheders henvendelsesmønstre munen på de respektive serviceringskanaler 1-2 gange årligt samt måle effekten af fællesoffentli- for at ge/fælleskommunale initiativer og mål. KOMHEN registrerer Slagelsee Kommunes aktive indsats flytte henvendelser fra de analoge kanaler til de digitale i overensstemmelse med de fælleskommunale digitaliseringsmål som minimumsstandard og sikrer at resultaterne offentliggøres på KLs Internetpor- den tal Det digitale Danmarkskort. Eksempelvis har Slagelse Kommune i forbindelse med realisering af E2015 strategien, herunder såkaldte Edag3, optalt ca borgerhenvendelser via de respektive henvendelseskanaler i en uge i 2010 som en optakt til KOMHEN dokumentationsmetoden. Ved 1-2 gange årligt at tælle borger- og virkat måle og somhedshenvendelser ved hjælp at KOMHEN har Slagelse Kommune således mulighed for følge op på om minimumsmålet nås således at fx 50% af alle henvendelser fra borgerne og virksomheder til kommunen skal være digitale i For at estimere værdien af de mange borgerhenvendelser samt synliggøre potientialet ved at have en effektiv kanalstrategi har KL i 2011 beregnet nedenstående gennemsnitspriser på en borgerhenvendelse på de respektive henvendelseskanaler. 3 3 SB niveau er = Selvbetjeningsløsnings niveau. 0 = Flad blanket - 1 = blanket m/feltvalidering - 2 = Aflevere til ESDH - 3= Aflevere data til fagsystem

15 14 KL s gennemsnitspriser anvendes således til at estimere udgangspunkt, løbende udvikling og potientiale ved udmøntning af centrenes kanalstrategiske handleplaner mhp. at flytte borgerhenvendelser fra de (dyre) analoge kanaler til de (billige) digitale servicekanaler, under hensyntagen til de borgere der ikke kan betjene sig selv samt visionen om fortsat god service. Indtil videre tager Slagelse Kommune udgangspunkt i KL s beregnede gennemsnitspriser for borger- og virksomhedshenvendelser på de respektive kommunikationskanaler. På lidt længere sigt efterhånden som KOMHEN implementeres og videreudvikles skal det løbende vurderes om der er god mening i, at Slagelse Kommune gennemfører egne analyser af centrenes kanalpriser pr. henvendelse. Sammenhængene mellem centrenes årlige kanalstrategiske handleplaner, deres udmøntning og effekt i form af de halvårlige tællinger/målinger af borger og virksomhedshenvendelser i KOMHEN samt efterfølgende årlig evaluering kan skitseres således: UDVIKLING AF KOMMUNENS WEBPLATFORM, BORGER.DK OG VIRK.DK På borger.dk kan borgerne generelt søge information og foretage selvbetjening på tværs af hele den offentliges sektor. Virk.dk er en pendant for virksomheder. Virk.dk, Borger.dk, herunder Min Side, betragtes som et strategisk fokusområde, der skal revurderes og udvikles i sammenhæng med kommunens web-platform (www.slagelse.dk) Det skyldes især: Borger.dk og Min Side er strategiske fokusområder i den Fællesoffentlige og Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, hvorfor der er afsat mere end 125 mio. kr. til udviklingen heraf. Slagelse Kommune er således med til at finansiere og bakke op om denne udvikling via bloktilskudsmidler. Min Side på borger.dk er et projekt i den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, der fokuserer på at gøre enkeltkommuners løsninger fælleskommunale. På Borger.dk s Min Side kan borge-

16 15 ren få stadigt større overblik over egne oplysninger, ligesom der kan udstilles relevante selvbetjeningsløsninger. Borger.dk og Virk.dk er en forudsætning for at kravet om kommunikation med Borgere og virksomheder via Digital Post kan imødekommes. Det skyldes at adgangen til Digital Post foretages via Borger.dk eller Virk.dk med autorisation ved hjælp af NemID med Nemlogin. Der er behov for at kommunen vedvarende har og udvikler ensartede og anvendelige digitale platforme, der fungerer i sammenhæng i forhold til serviceringen af borgere/virksomheder samt til ansatte i koncernen. Således skal kommunens tekniske platform til understøttelse af kommunen Website/hjemmeside revurderes og udskiftes i 2012 idet den ikke er tidssvarende. I denne forbindelse revurderes ansvaret for drift, udvikling og indholdsstyring med henblik på at styrke den overordnede koordinering og sammenhænge til de relevante platforme. Som eksempel kan næves, at fremtidige platforme, ud over det sikkerhedsmæssige aspekt, skal indeholde fremtidige web 2.0 og 3.0 teknologier (video, blogs, tubes, etc.) der styrker den digitale kommunikation med borgere og virksomheder og sammenhængen mellem sociale medier, borger.dk, ESDH system, GIS-platform etc. I 2012 skal der således udarbejdes en flerstrenget Webstrategi, der bl.a. klargør hvilke tekster, informationer og serviceydelser der er tilgængelige via kommunens website, borger.dk, Virk.dk samt evt. sociale medier. Som udgangspunkt for dette arbejde forudsættes det at: Borger.dk s Min Side udvikles således at det er borgerens indgang til personaliserede informationer. Alle kommunens nuværende selvbetjeningsløsninger integreres på Borger.dk og Min Side. Kommunen fremadrettet stiller krav til leverandørerne af selvbetjeningsløsninger således at der udvikles snitflader (såkaldte Widgets) mhp. videreførelse af indhold på Min Side fra fagsystemer/selvbetjeningsløsninger. At der udvikles snitflader/widgets til alle kommunens nuværende selvbetjeningsløsninger mhp. at de kan tilgås via Min Side, - medmindre der ikke kan synliggøres en positiv Business Case. Der er sammenhæng mellem webstrategi, kanalstrategiske handleplaner samt den kommende kommunikationsstrategi, der skal udarbejdes. At der udarbejdes en model for en mere konkret digital servicering af virksomhederne i Slagelse Kommune til understøttelse af den overordnede vision. DIGITAL POST OG FJERNPRINT Etablering af Digital Post via Borger.dk er et krav i e2015 strategien og løsningen blev etableret i forbindelse med Edag3 i Digital Post er udviklet af E-boks A/S og fungerer kort fortalt som den nu velkendte e-boks blot med svarmulighed.

17 16 Digital Post vil blive en stadig stigende central henvendelseskanal i kommunikationen med borgere og virksomheder. Således er det et krav i den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi at alle virksomheder inden udgangen af 2012 skal have en Digital Postkasse og alle borgere skal have en Digital Postkasse inden udgangen af Det betyder bl.a. at Slagelse Kommune får nye og mere effektive måder at kommunikere skriftligt med borgere og virksomheder. Bl.a. er der god mulighed for at reducere antallet af dyre kuverterede brevforsendelser, idet de kan sendes via Digital Post og fjernprintsystem i stedet. Et fjernprintsystem fungerer over for kommunens sagsbehandlere som en printer, som de færdige dokumenter sendes via, når de skal sendes til modtageren. Fjernprintsystemet sikrer så at brevet sendes til modtageren Fjernprintsystemet tjekker om borgeren er tilmeldt Digital Post og sender dokumentet til borgerens Digitale Postkasse. Hvis borgeren ikke er tilmeldt Digital Post, sendes brevet til en kuverteringsfabrik fx Post Danmark, der udprinter, kuverterer, frankerer og sender brevet til borgeren. Digital Post via Borger.dk og Virk.dk samt fjernprintsystem er således en væsentlig forudsætning for realisering af kommunens kanalstrategiske principper og handleplaner og udmønte de forudsatte effektiviseringsgevinster i e2015 strategien. Nationale og kommunens mål for Digital Post Inden udgangen af 2012 skal alle masseforsendelser til borgerne sendes via Digital Post og fjernprintsløsning. I 2012 skal mindst 20% af alle dokumenter til Borgere og Virksomheder sendes via Digital Post og fjernprintsløsning. I 2015 skal mindst 50% af alle dokumenter til borgere og virksomheder sendes via Digital Post og fjernprintsløsning. Det er således et strategisk fokus område at: Digital Post understøtter centrenes kanalstrategiske handleplaner. Der er sammenhæng mellem Digital Post og kommunens EDH, selvbetjeningsløsninger, fjernprintsløsning, herunder at digitalisere de manuelle arbejdsgange. Tilsikre at alle relevante borger- og virksomhedsrettede fagsystemer kan sende breve til Digital Post og fjernprint, således at kommunens anvendelse af frimærker, porto- og frankeringsmaskiner kan afskaffes. Digital Post anses som et strategisk værktøj til at gøre ustrukturerede mails til strukturerede mails. Digital Posts kontakthierarki skal revurderes og gøres brugerrettet for borgere/virksomheder og i overensstemmelse med de kanalstrategiske principper.

18 17

19 18 STRATEGISK TEMA 2: DIGITAL LEDELSE OG STYRING Dette strategiske tema har fokus på styring og ledelse af digitaliseringsindsatsen med henblik på udmøntning af digitaliseringsstrategien, herunder fagområdestrategier og kanalstrategiske handleplaner. Et fokusområde er ligeledes kompetenceudvikling af ledelse, medarbejdere samt borgere/virksomheder med henblik på at implementere og kapitalisere digitaliseringsstrategien. Som tidligere nævnt lægger E2015, den Fælles Offentlige og Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi op til en hidtil uset grad af forpligtende samarbejde og et højt ambitionsniveau for digitaliseringen af den offentlige sektor. Digitaliseringsindsatsen vil derfor i de kommende år fylde mere, såvel centralt og decentralt i organisationen og realiseringen heraf vil således kræve ikke bare væsentlige økonomiske og ressourcemæssige kræfter, men også en markant ledelsesmæssig vilje og indsats. Alt i alt vurderes det nødvendigt med en massiv ledelsesmæssig opbakning og vilje til at gennemføre digitaliseringsstrategien. Den operationelle udmøntning af digitaliseringsstrategien skal ligeledes prioriteres gennem årlige handlingsplaner, som styres igennem organisatoriske processer og økonomiske modeller frem imod årlige fælles prioriteringer. ORGANISERING OG LEDELSE AF DIGITALISERINGSINDSATSEN Direktionen fastsætter rammerne for arbejdet gennem godkendelse af digitaliseringsstrategien samt de respektive årlige handlingsplaner og programportefølgeprojekter der identificeres og iværksættes med henblik på udmøntning af Digitaliseringsstrategien, herunder også prioriteringer som skal finansieres fra centrale puljer. Den overordnede strategiske koordinering af digitaliseringsarbejdet, herunder udarbejdelse og udmøntning af digitaliseringsstrategien varetages af stabschefen for IT og Digitalisering hvor der dels vil være et tæt samspil med Strategisk Chefforum og en tværkommunal digitaliseringsgruppe. Strategisk Chefforum vil samlet set have ansvaret for at de digitale initiativer, platforme og processer prioriteres og forankres i de respektive organisationer og at der sker en implementering (proces, system og ressourcemæssigt) som forudsat for de enkelte initiativer. Til at koordinere de mange digitaliseringstiltag, handleplaner og initiativer nedsættes en tværorganisatorisk Digitaliseringsgruppe med repræsentation fra alle centre/stabe (til erstatning for den nuværende Paraplygruppe ). Et centralt element for digitaliseringsgruppen er udarbejdelse af årlige handleplaner for digitaliseringstiltag og projekter, ud fra de enkelte centres handleplaner, på tværs af hele organisationen. Digitaliseringsgruppen ledes af IT og Digitalisering. De 4 fagområdestrategier for Teknik og Miljø, Social og Sundhed, Beskæftigelse samt Børn og Kultur samt hvert centers kanalstrategiske handleplaner forudsættes revideret årligt. Det betyder bl.a. at der i

20 19 forbindelse med implementeringen af fagområdernes digitaliseringsstrategier bør være fokus på den decentrale organisatoriske forankring og understøttelse af tiltagene. Det forudsættes således: at hvert fagområde udpeger en lokal strategigruppe der skal forestå revidering og opfølgning af digitaliseringstiltagene for fagområdet, herunder de kanalstrategiske handleplaner samt tilsikre at tiltagene koordineres på tværs af de enkelte centre under fagområdet. At hvert centers repræsentant i den tværorganisatoriske digitaliseringsgruppe ligeledes er repræsenteret i centerets strategigruppe således at der tilsikres koordination og sammenhæng mellem koncernstrategien for digitaliseringen og de respektive fagområdestrategier. På denne baggrund bør der være fokus på at centerrepræsentanten besidder de rette faglige digitaliseringsstrategiske kompetencer samt personlig og organisatorisk gennemslagskraft. ØKONOMI OG FINANSIERING AF STRATEGIEN Det økonomiske mål med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er at frigøre 2 mia. kr. årligt fra 2015 i de kommunale budgetter og samtidig sikre en attraktiv kommunal service. Slagelses andel af de 2 mia. kr. svarer til ca. 25 mio. kr. årligt i forventede effekter for kommunen som helhed d.v.s. HELE kontoplanen, mens de investeringer, der skal til for at skabe effekterne, til dels er finansieret centralt og dels skal finansieres lokalt i de enkelte fagcentre og/eller på virksomhederne. I Økonomiaftalen for 2012 indgår hvorledes den Fælles Offentlige og Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er finansieret. En del finansieres gennem KOMBIT (udvikling af løsninger), men en supplerende model for kommunernes fælles investeringer er, at nogle initiativer finansieres samlet via bloktilskuddet. Overordnet set ser finansieringen af Fællesstrategierne således ud: 1. Kollektiv finansiering f.eks. i den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere