Revideret Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi Revideret Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad betyder strategien også?... 4 Digitaliseringsstrategien opbygning og struktur... 4 Visioner for digitaliseringen... 6 Strategiske temaer... 7 Strategisk tema 1: Digital borger- og virksomhedsbetjening... 8 Obligatorisk digital service samt effektiv digital selvbetjening... 9 Kanalstrategi og dokumentation Kanalstrategiske principper Dokumentation/opfølgning på kanalstrategiske mål, principper og handleplaner Udvikling af kommunens Webplatform, Borger.dk og Virk.dk Digital Post og Fjernprint Strategisk tema 2: Digital ledelse og styring Organisering og ledelse af digitaliseringsindsatsen Økonomi og finansiering af strategien Kommunens egenfinansiering af digitaliseringsstrategien Business Case Ledelsesinformation Kompetenceudvikling Strategisk tema 3: Fælles IT-infrastruktur og grunddata Fælles grunddata It-sikkerhed Elektronisk sagsstyring- og dokumenthåndteringsystem (ESDH) Geografisk Informations System (GIS) Grøn IT Strategisk tema 4: Effektivt digitalt samarbejde Fagområde- og kanalstrategier Fagområdestrategier Kanalstrategier Opfølgning på og evaluering af strategien Bilag 1: Procesforløb Bilag 2: Forklaringsregister Bilag 3: Overordnet projektoversigt... 38

3 2 FORORD Ultimo 2010 vedtog KL s bestyrelse en ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi for , med angivelse af visioner, målsætninger og indsatsområder for kommunernes digitalisering. I september 2011 blev de tilhørende handleplaner offentliggjort der konkretisererr de mange initiativer og projekter der skal udmønte digitaliseringsstrategien. Ligeledes fremlagde den daværende regeringg i august 2011 den Fællesoffentligee Digitalise- nye regering har ladet forstå vil blive videreført i sin nuvæ- ringsstrategi for som den rende form og indhold. De to fællesstrategierr sætter de overordnede rammer for digitaliseringen af kommunerne i de kommende år, idet der allerede nu er iværksat eller forventes iværksat op mod 100 digitalise- ringstiltagg og projekter til at realisere de lands- dækkendee strategier frem til udgangen af Herudover forventes der at ville komme flere initiativer/ /projekter i et dynamisk samspil med udviklingen i samfundet. Det samlede økonomiske mål med de nationale strategier er, at frigøre 2 mia. kr. årligt fra 2015 i de kommunale budgetter og samtidig sikre en attraktiv kommunal service. Slagelse Kommunes andel heraf svarer til ca. 25 mio. kr. årligt i forventede effekter for kommunen som helhed d.v.s. HELE kontoplanen, mens de investeringer, der skal til for at skabe effekterne, til dels er finansieret centralt og dels skal fi- digitalise- ring og selvbetjening for borgere og virksomheder herunder et udgangspunkt om at alle borgere der nansieres lokalt i de enkelte fagcentre og/eller på virksomhederne. Fællesstrategierne og realisering af effektiviseringsgevinsterne, forudsætter bl.a.. Obligatorisk kan, skal anvende de digitale løsninger, fx når der skal foretages ansøgninger og anmeldelser til det of- udfordres fentlige. I det omfang Folketinget fjerner/ justerer de lovgivningsmæssige barrierer for digitaliseringenn kommunen således på en række områder både digitaltt og som organisation. Dette kan derfor påvirke mål og rammer for de fremtidige digitaliserings- og organisationsudviklingsmæssige tiltag. I Slagelse Kommune vil der derforr i de kommende år blive arbejdet strategisk med digitalisering af hele den kommunale virksomhed, d.v.s. ikke kun administrationen. Det betyder, at potentialet i digitalisering udnyttes såvel centralt som decentralt i borger- og virksomhedsservice, myndighedsudøvelsen, servicele- verancerne og den interne administration. Digitaliseringsindsatsen vil således på tværs af disse områder have særligt fokus på at effektivisere og serviceforbedre kommunens kerneydelser i forhold til borgere og virksomheder. Den overordnede projektoversigt over de pt. kendte digitaliseringstiltag forefindes i bilag 3.

4 3 BAGGRUND På direktionens møde i marts 2011 blev den overordnede proces vedr. revurdering af kommunens digitaliseringsstrategi godkendt med henblik på at sikre overensstemmelse med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og efterfølgende den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Processen for udarbejdelse af Slagelse Kommunes Digitaliseringsstrategi har således taget udgangspunkt i at der i lighed med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, foruden en tværgående strategi skulle udarbejdes 4 fagstrategier for henholdsvis Teknik og Miljø, Beskæftigelse, Social og Sundhed, Børn og Kultur, herunder at tidsplanen blev justeret således at der bliver afsat mere tid til denne proces i fagområderne. De strategiske elementer og deres sammenhænge der er indgået i processen er skitseret i figurerne i bilag 1 (forudsætninger og procesforløb). Undervejs har IT og Digitalisering haft en faciliterende og koordinerende rolle i forhold til de respektive strategier og har kickstartet fagområdernes parallelforløb med at formulere fagstrategier på de 4 områder Teknik og Miljø; Social og Sundhed, Beskæftigelse samt Børn og Kultur. I forlængelse af fagstrategiarbejdet har hvert center ligeledes udarbejdet en kanalstrategisk handleplan i overensstemmelse med fælles kanalstrategiske principper. Centrenes kanalstrategiske handleplaner komplementerer således de 4 fagområdestrategier, der er i overensstemmelse med den fælles Digitaliseringsstrategi for koncernen Slagelse Kommune. HVORFOR HAVE EN DIGITALISERINGSSTRATEGI? Digitaliseringsstrategien forudsættes at være et fælles afsæt for de konkrete delstrategier, handleplaner og projektdefinitioner der skal udarbejdes på delområder, og den skal desuden være et middel til at øge helheds-tænkningen og det tværorganisatoriske fokus på tværs af kommunens centre/stabe. Strategien er samtidig en konsolidering af flere aktuelle digitaliserings-agendaer i Slagelse Kommune, herunder e2015, der blev kickstartet med Edag3 i 2010, de kanalstrategiske principper og handleplaner og de nationale digitaliseringsstrategier. De kommende års digitaliseringsindsats i Slagelse Kommune er omfattende og krævende, hvorfor det er en altafgørende forudsætning for succes at styrke sammenhænge, koordinering og styring af de mange digitaliseringsmål, -krav, projekter og tiltag. Digitaliseringsstrategien angiver således fælles retning, sammenhæng og rammer for digitaliseringsindsatsen i Slagelse Kommune.

5 4 HVAD BETYDER STRATEGIEN OGSÅ? Slagelse Kommunes digitaliseringsstrategi er ikke blot en køreplan for at indføre digitale løsninger og synliggøre rationaler i organisationen. Slagelse Kommunes digitaliseringsstrategi skal også OPLE- VES og FØLES i og uden for organisationen som værende værdiskabende og understøttende for kommunens samlede vision og strategisk/innovative arbejde. Derfor er digitaliseringsstrategien en succesparameter for, At borgere og virksomheder oplever, At den kommunale forvaltning er sammenhængende og professionel. At kommunen kommunikerer målrettet med borgerne via informationsteknologi på kanaler hvor borger/virksomheder er til stede. At betjeningen via de digitale henvendelseskanaler er kendt, attraktiv, effektiv, fokuseret og serviceret, dvs. i overensstemmelse med kommunens kanalstrategiske principper. At politikere oplever, At der er en effektiv politiker- og udvalgsservicering. At demokratiet udnytter og påvirkes af de digitale muligheder. At kommunen får et attraktivt image som udviklingsorienteret og effektiv digital organisation. At ledere og medarbejdere oplever, At der anvendes standardiserede og sammenhængende IT-systemer og værktøjer, som understøtter kerneopgaver og serviceleverancer optimalt At der er adgang til tidssvarende og driftsikker IT-løsninger der giver gode muligheder for koordinering, informationssøgning, videndeling og relevant ledelsesinformation. At det bliver nemmere at fastholde medarbejdere og rekruttere kvalificeret arbejdskraft. DIGITALISERINGSSTRATEGIEN OPBYGNING OG STRUKTUR Digitaliseringsstrategien er overordnet set og i videst muligt omfang udarbejdet ud fra principperne i Slagelse Kommunes ledelsesgrundlag således at der både er fokus på det fælles koncernstyringsmæssige og i særdeleshed at give det størst mulige decentrale ledelsesrum. Digitaliseringsstrategien er bygget op omkring overordnede visioner med fokus på 4 strategiske temaer, der indeholder en række fokusområder, der kan eller skal konkretiseres i underliggende delstrategier, og udmøntes i handleplaner og projekter.

6 5 De 4 strategiske temaers fokusområder klargør også overordnede og stedsvist mere konkrete målsætunderlagt ninger der afspejler iværksatte digitaliseringstiltag eller konkrete målsætninger Slagelse er som en del af den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategiens overordnede opbygning, struktur og indholdd kan illustreres således:

7 6 VISIONER FOR DIGITALISERINGEN Visionerne er den overordnede ramme for koncernens samlede digitale indsats og er derfor retningsgivende for alle målsætninger, indsatsområder og handleplaner i forhold til koncernens digitale udvikling. Slagelse Kommunes opgaveløsning vil i 2015 være understøttet af sammenhængende digitale løsninger der tager udgangspunkt i borgerog virksomhedsserviceringen, således at de digitale løsninger er borgernes/virksomhedernes naturlige valg. Slagelse Kommune gennemfører kanalstrategiske prioriteringer således at borgere og virksomheder oplever en god service samtidig med at Slagelse Kommune opnår en mere effektiv anvendelse af sine ressourcer. Slagelse Kommune udvikler IT-infrastruktur og organisation således at IT er løftestang for øget tværoffentligt samarbejde, serviceforbedringer samt effektivisering af arbejdsprocesser. Slagelse Kommune vil styrke de digitale kompetencer i forhold til ledelsesniveauernes digitale bevidsthed, medarbejdernes anvendelse og videreformidling af digital viden samt være medvirkende til at borgernes digitale kompetencer øges i takt hermed.

8 7 STRATEGISKE TEMAER De 4 strategiske temaer er: De strategiske temaer afspejler: Sammenhængen til og prioriteringer i forhold til den Fællesoffentlige og den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Hvert tema udgøres af et dynamisk antal handleplaner og herunder en række projekter. For de 4 temaer kan der i forhold til Fællesstrategierne og allerede iværksatte digitaliseringsinitiativer i Slagelse Kommune identificeres et stort antal handleplaner med over 100 mulige initiativer/projekter, som over de kommende år skal være med til at indfri visionerne og målene for digitalisering og effektivisering af Slagelsee Kommune. Realiseringen kræver ikke bare væsentlige økonomiske og ressourcemæssige kræfter, men også en markant ledelsesmæssig vilje og indsats. Herudover skal der anvendes væsentlige medarbej- der- og lederressourcer, for en succesfuld implementering af digitaliseringsstrategien. En massiv satsning på at anvende digitaliseringenn som redskab for en bedre og meree attraktiv service for borgere og virksomheder herunder også som et betydeligt redskab til effektivisering, gevinstrealisering internt i koncernen samt platform for organisationsudvikling sætter stort pres på styring og prioritering af de konkrete initiativer. Specifikt på en velfungerende IT-Governance, Businesscase og modeller for styring og regulering af området. I det efterfølgende er de 4 strategiske temaer beskrevet sammen med kommunens strategiske målsæt- med ind- ninger der dels tager afsæt i de fælleskommunale og de fællesoffentlige målsætninger og dels satsområder som er af mere strategisk karakter.

9 8 STRATEGISK TEMA 1: DIGITAL BORGER- OG VIRKSOMHEDSBETJENING Temaet retter fokus på implementering og udvikling af effektive digitale borger- og virksomhedsløsninger og er i høj grad påvirket af krav og tiltag i form af regeringens og KL s fællesstrategier samt e2012/e2015 initiativerne, der har fokus på borger- og virksomhedsserviceringen via de digitale henvendelseskanaler. De Fællesoffentlige strategier udgøres af en række obligatoriske og anbefalede aktiviteter herunder udarbejdelse af en kanalstrategi for borger- og virksomhedsserviceringen via kommunens henvendelseskanaler samt diverse digitale løsninger. Disse initiativer betragtes ikke som en begrænsning for temaet, men som dynamiske initiativer, der vil medvirke til at øge mulighederne for øget effektivisering og serviceforbedring af området. De strategiske målsætninger er: At borgeren og virksomheden gennem effektive selvbetjeningsløsninger understøttes i konkrete behov i deres kontakt med kommunen. Med anvendelse af effektive digitale selvbetjeningsløsninger skal der etableres et incitament for en øget digitaliseringsgrad kombineret med, at Slagelse Kommune fremtræder som en effektiv og tidssvarende myndighed og serviceorganisation. At borgernes og virksomhedernes henvendelsesmønstre til kommunen skal ændres, o dels for at hjemtage effektiviseringsgevinster der er forudsat i Økonomiaftalen mellem staten og kommunerne, samt i Fællesstrategierne og o dels for at kunne synliggøre fremtidige effektiviseringsgevinster. At sikre et match mellem borgernes behov og ønsker for digitaliserede kommunale serviceydelser og kommunens tilbud. At henvendelsesmønstrene på de kommunikationskanaler, der stilles til rådighed for borgere og virksomheder løbende skal måles og revurderes mhp. at øge den digitale servicering. At arbejdsgange, både sagsbehandling og administration skal optimeres og strømlines med IT som løftestang med henblik på at skabe effektivitet på tværs af Slagelse Kommune og indenfor fagområderne At nuværende anvendte it-systemer skal udnyttes fuldt ud for at høste gevinsten og dermed understøtte arbejdsgange bedst muligt. At der ved anskaffelser af nye it-systemer, er fokus på at understøtte behov for effektive og sammenhængende arbejdsgange på tværs af Slagelse Kommune samt indenfor fagområderne. Springet fra personligt fremmøde/servicering til digital selvbetjening er ofte stort. Det betyder at der i en overgangsfase ofte skal etableres digital medhjælp fx i form af bemandede selvbetjenings løsninger, borgersupport etc. på kommunens Borgerserviceringssteder, der skal motivere borgerne til at betjene sig selv under trygge og diskrete rammer.

10 9 OBLIGATORISK DIGITAL SERVICE SAMT EFFEKTIV DIGITAL SELVBETJENING I de kommende år, fra 2012 til udgangen af 2015, forpligtes det offentlige, herunder kommunerne til at indføre mere og mere obligatorisk digital understøttet selvbetjening for borgere og virksomheder. I Slagelse Kommunes høringssvar til udkast til den Fælleskommunale - og Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi blev det tilkendegivet, at kommunen vil gøre en aktiv og forpligtende indsats for at realisere Fællesstrategiernes visioner, målsætninger, initiativer og krav. Det betyder konkret at Slagelse Kommune i de kommende år forpligter sig til at tilbyde kommunens borgere og virksomheder selvbetjeningssystemer på minimum alle områder, hvor der indføres obligatorisk digital service i de respektive år jf. nedenstående foreløbige plan fra den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. I overensstemmelse med e2015 strategien forudsættes det at kommunen årligt udpeger mindst 5 nye digitaliseringsområder med særligt fokus med henblik på udvikling/implementering af borger- eller virksomhedsrettet selvbetjening. De 5 særlige digitaliseringsområder for 2012 i kommunen afspejler ovenstående obligatoriske selvbetjeningsløsninger for Primo 2012 forudsættes der udarbejdet kriterier for valg af kommunens kommende årlige digitaliseringsområder med særligt fokus. Under forudsætning af at evt. lovgivningsmæssige barrierer er fjernet/justeret implementerer Slagelse Kommune alle obligatoriske services i overensstemmelse med de forudsatte bølger Fælles for alle nuværende og kommende digitale selvbetjeningsløsninger er, at de er baseret på validering gennem tilslutning til NemLogin og NemID. Det betyder at alle øvrige personlige koder til selvbetjeningløsninger erstattes med NemID inden udgangen af 2012.

11 10 Information om og udbredelse af kendskabet til kommunens selvbetjeningsløsninger og digitale henvendelseskanaler er væsentlige forudsætninger for at realisere digitaliseringsstrategiens målsætninger og krav. I denne sammenhæng er kommunens medarbejdere nøglepersoner. Medarbejdere der arbejder med direkte borger- og virksomhedskontakt anses fremover som Digitale Ambassadører der har kompetencer i at markedsføre, opmuntre og understøtte borgerne og virksomhederne i at anvende de digitale henvendelseskanaler jfr. afsnit vedr. kompetenceudvikling. Ligeledes er det afgørende at kommunens administration, centre og virksomheder har initiativret og -pligt til at deltage i landsdækkende og tværkommunale kampagner og initiativer for at fremme anvendelsen af digitale serviceringskanaler samt gennemføre lokale tiltag under hensyntagen til kanalstrategi/kanalstrategiske handleplaner, Webstrategi samt kommunikationspolitik. KANALSTRATEGI OG DOKUMENTATION Et centralt delelement i digitaliseringsstrategien er kommunens kanalstrategiske principper og - handleplaner. I overensstemmelse med den fælleskommunale e2015 strategi er kommunen forpligtet til at udarbejde en kanalstrategi med mål og dokumentationsindsats for at flytte borgernes og virksomheders henvendelser til de mest effektive serviceringskanaler. En kanalstrategi er således kort og godt en strategi for, hvordan kommunen kommunikerer med borgere, virksomheder mfl. via kommunens respektive henvendelseskanaler. Som udgangspunkt er der tale om følgende henvendelseskanaler:

12 11 Et afgørende succeskriterie for at Slagelse Kommune har en effektiv kanalstrategi der kan udmønte det meget store effektiviseringspotientiale ved at flytte borger- og virksomhedshenvendelser fra de analoge til de digitale servicekanaler er den organisatoriske forankring af kanalstrategien. Således er det væsentligt at alle organisatoriske enheder har ejerskab til digitaliseringsmål, hvordan de realiseres, samt forståelse af, at de respektive centre, stabe og virksomheder servicerer forskellige målgrupper og dermed har forskellige forudsætninger for at nå endimensionelle kanalstrategiske målsætninger. På denne baggrund formuleres der ikke en fælles og endimensional kanalstrategi for hele Slagelse Kommune, men en fælles vision, overordnede mål, med fælles kanalstrategiske principper, der udgør rammerne for at der lokalt i centrene årligt udarbejdes konkrete Handleplaner for udmøntning af de kanalstrategiske principper og fælles målsætninger. De overordnede målsætninger for de kanalstrategiske tiltag er at: Antallet af personlige henvendelser skal reduceres, især på områder og serviceydelser hvor der er reelle alternative henvendelseskanaler. Antallet af skriftlige henvendelser, herunder breve og ustrukturerede mails skal reduceres. Antallet af digitale henvendelser skal stige. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal reduceres. Borgere og virksomheder skal fortsat opleve en god service. Digital kommunikation skal senest i 2015 være det naturlige førstevalg for borgere og virksomheder der vil i kontakt med Slagelse Kommune. I overensstemmelse med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og i e2015 strategien, er de tværgående mål for de kanalstrategiske tiltag: 30% af alle henvendelser fra borgere/virksomheder være digitale i % af alle henvendelser fra borgerne/virksomheder skal være digitale i For de 5 årligt udpegede særlige digitaliseringsområder skal der i 2012 sigtes på min. 70 % digitaliseringsgrad 1 1 Digitaliseringsgrad: En kommunes digitaliseringsgrad er den andel, i procent, af den samlede administrative kommunikation med borgerne, som foregår via digitale kanaler.

13 12 KANALSTRATEGISKE PRINCIPPER De kanalstrategiske principper som centrenes handleplaner skal forholde sig til er: Hvert center har udarbejdet en kanalstrategiske handleplan for 2012 i henhold til et udarbejdet skabelon og vejledning, der fremgår af de respektive fagområdestrategier. Handleplanerne forudsættes revideret årligt til og med I overensstemmelse med anbefalingerne fra Det Digitale Råd 2 skal det løbende vurderes om virksomhederne i lighed med centrene skal udarbejde kanalstrategiske handleplaner, idet der på de store velfærdsområder, hvor borgere har en større regelmæssigt kontakt til kommunen, vurderes at være et meget stort effektiviseringspotientiale ved at flytte borger- og virksomhedsserviceringen fra de analoge til digitale kanaler. 2 Det Digitale Råd består af direktører fra KMD, Microsoft og TDC og har til formål at rejse debat om digitaliseringen af den offentlige sektor. Rådet har løbende dialog med embedsmænd fra stat, regioner og kommuner mhp. at koble Rådets analyser med virkeligheden i den offentlige sektor.

14 13 DOKUMENTATION/OPFØLGNING PÅ KANALSTRATEGISKE MÅL, PRINCIPPER OG HANDLEPLANER Som en del af e2015 strategien er der udarbejdet en såkaldt fælleskommunal Dokumentationsmetode, kaldet KOMHEN (KOMmunale HENvendelser) ), der er styrings- og opfølgningsværktøj i forhold til kanal- til kom- strategiens og handleplanernes konkrete mål. KOMHEN har til formål at måle og klarlægge borgernes og virksomheders henvendelsesmønstre munen på de respektive serviceringskanaler 1-2 gange årligt samt måle effekten af fællesoffentli- for at ge/fælleskommunale initiativer og mål. KOMHEN registrerer Slagelsee Kommunes aktive indsats flytte henvendelser fra de analoge kanaler til de digitale i overensstemmelse med de fælleskommunale digitaliseringsmål som minimumsstandard og sikrer at resultaterne offentliggøres på KLs Internetpor- den tal Det digitale Danmarkskort. Eksempelvis har Slagelse Kommune i forbindelse med realisering af E2015 strategien, herunder såkaldte Edag3, optalt ca borgerhenvendelser via de respektive henvendelseskanaler i en uge i 2010 som en optakt til KOMHEN dokumentationsmetoden. Ved 1-2 gange årligt at tælle borger- og virkat måle og somhedshenvendelser ved hjælp at KOMHEN har Slagelse Kommune således mulighed for følge op på om minimumsmålet nås således at fx 50% af alle henvendelser fra borgerne og virksomheder til kommunen skal være digitale i For at estimere værdien af de mange borgerhenvendelser samt synliggøre potientialet ved at have en effektiv kanalstrategi har KL i 2011 beregnet nedenstående gennemsnitspriser på en borgerhenvendelse på de respektive henvendelseskanaler. 3 3 SB niveau er = Selvbetjeningsløsnings niveau. 0 = Flad blanket - 1 = blanket m/feltvalidering - 2 = Aflevere til ESDH - 3= Aflevere data til fagsystem

15 14 KL s gennemsnitspriser anvendes således til at estimere udgangspunkt, løbende udvikling og potientiale ved udmøntning af centrenes kanalstrategiske handleplaner mhp. at flytte borgerhenvendelser fra de (dyre) analoge kanaler til de (billige) digitale servicekanaler, under hensyntagen til de borgere der ikke kan betjene sig selv samt visionen om fortsat god service. Indtil videre tager Slagelse Kommune udgangspunkt i KL s beregnede gennemsnitspriser for borger- og virksomhedshenvendelser på de respektive kommunikationskanaler. På lidt længere sigt efterhånden som KOMHEN implementeres og videreudvikles skal det løbende vurderes om der er god mening i, at Slagelse Kommune gennemfører egne analyser af centrenes kanalpriser pr. henvendelse. Sammenhængene mellem centrenes årlige kanalstrategiske handleplaner, deres udmøntning og effekt i form af de halvårlige tællinger/målinger af borger og virksomhedshenvendelser i KOMHEN samt efterfølgende årlig evaluering kan skitseres således: UDVIKLING AF KOMMUNENS WEBPLATFORM, BORGER.DK OG VIRK.DK På borger.dk kan borgerne generelt søge information og foretage selvbetjening på tværs af hele den offentliges sektor. Virk.dk er en pendant for virksomheder. Virk.dk, Borger.dk, herunder Min Side, betragtes som et strategisk fokusområde, der skal revurderes og udvikles i sammenhæng med kommunens web-platform (www.slagelse.dk) Det skyldes især: Borger.dk og Min Side er strategiske fokusområder i den Fællesoffentlige og Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, hvorfor der er afsat mere end 125 mio. kr. til udviklingen heraf. Slagelse Kommune er således med til at finansiere og bakke op om denne udvikling via bloktilskudsmidler. Min Side på borger.dk er et projekt i den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, der fokuserer på at gøre enkeltkommuners løsninger fælleskommunale. På Borger.dk s Min Side kan borge-

16 15 ren få stadigt større overblik over egne oplysninger, ligesom der kan udstilles relevante selvbetjeningsløsninger. Borger.dk og Virk.dk er en forudsætning for at kravet om kommunikation med Borgere og virksomheder via Digital Post kan imødekommes. Det skyldes at adgangen til Digital Post foretages via Borger.dk eller Virk.dk med autorisation ved hjælp af NemID med Nemlogin. Der er behov for at kommunen vedvarende har og udvikler ensartede og anvendelige digitale platforme, der fungerer i sammenhæng i forhold til serviceringen af borgere/virksomheder samt til ansatte i koncernen. Således skal kommunens tekniske platform til understøttelse af kommunen Website/hjemmeside revurderes og udskiftes i 2012 idet den ikke er tidssvarende. I denne forbindelse revurderes ansvaret for drift, udvikling og indholdsstyring med henblik på at styrke den overordnede koordinering og sammenhænge til de relevante platforme. Som eksempel kan næves, at fremtidige platforme, ud over det sikkerhedsmæssige aspekt, skal indeholde fremtidige web 2.0 og 3.0 teknologier (video, blogs, tubes, etc.) der styrker den digitale kommunikation med borgere og virksomheder og sammenhængen mellem sociale medier, borger.dk, ESDH system, GIS-platform etc. I 2012 skal der således udarbejdes en flerstrenget Webstrategi, der bl.a. klargør hvilke tekster, informationer og serviceydelser der er tilgængelige via kommunens website, borger.dk, Virk.dk samt evt. sociale medier. Som udgangspunkt for dette arbejde forudsættes det at: Borger.dk s Min Side udvikles således at det er borgerens indgang til personaliserede informationer. Alle kommunens nuværende selvbetjeningsløsninger integreres på Borger.dk og Min Side. Kommunen fremadrettet stiller krav til leverandørerne af selvbetjeningsløsninger således at der udvikles snitflader (såkaldte Widgets) mhp. videreførelse af indhold på Min Side fra fagsystemer/selvbetjeningsløsninger. At der udvikles snitflader/widgets til alle kommunens nuværende selvbetjeningsløsninger mhp. at de kan tilgås via Min Side, - medmindre der ikke kan synliggøres en positiv Business Case. Der er sammenhæng mellem webstrategi, kanalstrategiske handleplaner samt den kommende kommunikationsstrategi, der skal udarbejdes. At der udarbejdes en model for en mere konkret digital servicering af virksomhederne i Slagelse Kommune til understøttelse af den overordnede vision. DIGITAL POST OG FJERNPRINT Etablering af Digital Post via Borger.dk er et krav i e2015 strategien og løsningen blev etableret i forbindelse med Edag3 i Digital Post er udviklet af E-boks A/S og fungerer kort fortalt som den nu velkendte e-boks blot med svarmulighed.

17 16 Digital Post vil blive en stadig stigende central henvendelseskanal i kommunikationen med borgere og virksomheder. Således er det et krav i den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi at alle virksomheder inden udgangen af 2012 skal have en Digital Postkasse og alle borgere skal have en Digital Postkasse inden udgangen af Det betyder bl.a. at Slagelse Kommune får nye og mere effektive måder at kommunikere skriftligt med borgere og virksomheder. Bl.a. er der god mulighed for at reducere antallet af dyre kuverterede brevforsendelser, idet de kan sendes via Digital Post og fjernprintsystem i stedet. Et fjernprintsystem fungerer over for kommunens sagsbehandlere som en printer, som de færdige dokumenter sendes via, når de skal sendes til modtageren. Fjernprintsystemet sikrer så at brevet sendes til modtageren Fjernprintsystemet tjekker om borgeren er tilmeldt Digital Post og sender dokumentet til borgerens Digitale Postkasse. Hvis borgeren ikke er tilmeldt Digital Post, sendes brevet til en kuverteringsfabrik fx Post Danmark, der udprinter, kuverterer, frankerer og sender brevet til borgeren. Digital Post via Borger.dk og Virk.dk samt fjernprintsystem er således en væsentlig forudsætning for realisering af kommunens kanalstrategiske principper og handleplaner og udmønte de forudsatte effektiviseringsgevinster i e2015 strategien. Nationale og kommunens mål for Digital Post Inden udgangen af 2012 skal alle masseforsendelser til borgerne sendes via Digital Post og fjernprintsløsning. I 2012 skal mindst 20% af alle dokumenter til Borgere og Virksomheder sendes via Digital Post og fjernprintsløsning. I 2015 skal mindst 50% af alle dokumenter til borgere og virksomheder sendes via Digital Post og fjernprintsløsning. Det er således et strategisk fokus område at: Digital Post understøtter centrenes kanalstrategiske handleplaner. Der er sammenhæng mellem Digital Post og kommunens EDH, selvbetjeningsløsninger, fjernprintsløsning, herunder at digitalisere de manuelle arbejdsgange. Tilsikre at alle relevante borger- og virksomhedsrettede fagsystemer kan sende breve til Digital Post og fjernprint, således at kommunens anvendelse af frimærker, porto- og frankeringsmaskiner kan afskaffes. Digital Post anses som et strategisk værktøj til at gøre ustrukturerede mails til strukturerede mails. Digital Posts kontakthierarki skal revurderes og gøres brugerrettet for borgere/virksomheder og i overensstemmelse med de kanalstrategiske principper.

18 17

19 18 STRATEGISK TEMA 2: DIGITAL LEDELSE OG STYRING Dette strategiske tema har fokus på styring og ledelse af digitaliseringsindsatsen med henblik på udmøntning af digitaliseringsstrategien, herunder fagområdestrategier og kanalstrategiske handleplaner. Et fokusområde er ligeledes kompetenceudvikling af ledelse, medarbejdere samt borgere/virksomheder med henblik på at implementere og kapitalisere digitaliseringsstrategien. Som tidligere nævnt lægger E2015, den Fælles Offentlige og Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi op til en hidtil uset grad af forpligtende samarbejde og et højt ambitionsniveau for digitaliseringen af den offentlige sektor. Digitaliseringsindsatsen vil derfor i de kommende år fylde mere, såvel centralt og decentralt i organisationen og realiseringen heraf vil således kræve ikke bare væsentlige økonomiske og ressourcemæssige kræfter, men også en markant ledelsesmæssig vilje og indsats. Alt i alt vurderes det nødvendigt med en massiv ledelsesmæssig opbakning og vilje til at gennemføre digitaliseringsstrategien. Den operationelle udmøntning af digitaliseringsstrategien skal ligeledes prioriteres gennem årlige handlingsplaner, som styres igennem organisatoriske processer og økonomiske modeller frem imod årlige fælles prioriteringer. ORGANISERING OG LEDELSE AF DIGITALISERINGSINDSATSEN Direktionen fastsætter rammerne for arbejdet gennem godkendelse af digitaliseringsstrategien samt de respektive årlige handlingsplaner og programportefølgeprojekter der identificeres og iværksættes med henblik på udmøntning af Digitaliseringsstrategien, herunder også prioriteringer som skal finansieres fra centrale puljer. Den overordnede strategiske koordinering af digitaliseringsarbejdet, herunder udarbejdelse og udmøntning af digitaliseringsstrategien varetages af stabschefen for IT og Digitalisering hvor der dels vil være et tæt samspil med Strategisk Chefforum og en tværkommunal digitaliseringsgruppe. Strategisk Chefforum vil samlet set have ansvaret for at de digitale initiativer, platforme og processer prioriteres og forankres i de respektive organisationer og at der sker en implementering (proces, system og ressourcemæssigt) som forudsat for de enkelte initiativer. Til at koordinere de mange digitaliseringstiltag, handleplaner og initiativer nedsættes en tværorganisatorisk Digitaliseringsgruppe med repræsentation fra alle centre/stabe (til erstatning for den nuværende Paraplygruppe ). Et centralt element for digitaliseringsgruppen er udarbejdelse af årlige handleplaner for digitaliseringstiltag og projekter, ud fra de enkelte centres handleplaner, på tværs af hele organisationen. Digitaliseringsgruppen ledes af IT og Digitalisering. De 4 fagområdestrategier for Teknik og Miljø, Social og Sundhed, Beskæftigelse samt Børn og Kultur samt hvert centers kanalstrategiske handleplaner forudsættes revideret årligt. Det betyder bl.a. at der i

20 19 forbindelse med implementeringen af fagområdernes digitaliseringsstrategier bør være fokus på den decentrale organisatoriske forankring og understøttelse af tiltagene. Det forudsættes således: at hvert fagområde udpeger en lokal strategigruppe der skal forestå revidering og opfølgning af digitaliseringstiltagene for fagområdet, herunder de kanalstrategiske handleplaner samt tilsikre at tiltagene koordineres på tværs af de enkelte centre under fagområdet. At hvert centers repræsentant i den tværorganisatoriske digitaliseringsgruppe ligeledes er repræsenteret i centerets strategigruppe således at der tilsikres koordination og sammenhæng mellem koncernstrategien for digitaliseringen og de respektive fagområdestrategier. På denne baggrund bør der være fokus på at centerrepræsentanten besidder de rette faglige digitaliseringsstrategiske kompetencer samt personlig og organisatorisk gennemslagskraft. ØKONOMI OG FINANSIERING AF STRATEGIEN Det økonomiske mål med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er at frigøre 2 mia. kr. årligt fra 2015 i de kommunale budgetter og samtidig sikre en attraktiv kommunal service. Slagelses andel af de 2 mia. kr. svarer til ca. 25 mio. kr. årligt i forventede effekter for kommunen som helhed d.v.s. HELE kontoplanen, mens de investeringer, der skal til for at skabe effekterne, til dels er finansieret centralt og dels skal finansieres lokalt i de enkelte fagcentre og/eller på virksomhederne. I Økonomiaftalen for 2012 indgår hvorledes den Fælles Offentlige og Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er finansieret. En del finansieres gennem KOMBIT (udvikling af løsninger), men en supplerende model for kommunernes fælles investeringer er, at nogle initiativer finansieres samlet via bloktilskuddet. Overordnet set ser finansieringen af Fællesstrategierne således ud: 1. Kollektiv finansiering f.eks. i den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere