Virksomhedsstrategi Strategiske temaer og indsatsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder"

Transkript

1 Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1

2 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: Layout: HR og Kommunikation Tryk: Handy-Print A/S, Skive Foto: Colourbox 2

3 Virksomhedsstrategi 2008 Virksomhedsstrategien er Skive Kommunes overordnede fælles strategi for udvikling af Skive Kommune som virksomhed og som arbejdsplads. Virksomhedsstrategien består af dels formuleringen af kommunens overordnede mål og værdier, som er samlet i hæftet Mission, vision og værdier, dels af en række indsatsområder for det aktuelle år. Dette hæfte indeholder beskrivelsen af de fælles indsatsområder i Indsatsområderne er samlet under nogle overordnede temaer som tager udgangspunkt i missionen, visionen og værdigrundlaget. I 2008 vil vi igen sætte fokus på de samme fire temaer som indgik i virksomhedsstrategien for 2007: 1. Effektivitet og kvalitet 2. Attraktiv arbejdsplads 3. God ledelse 4. Kommunikation At strategierne omsættes til handling og udmøntes overalt i organisationen skal sikre at vi i fællesskab bevæger os i retning af den fælles målsætning beskrevet i missionen og visionen. De strategiske temaer er krumtappen mellem vores vision og vores arbejde i dagligdagen. Det er garantien for en vision der virker. For hvert tema er kort beskrevet de faktorer som vi mener har størst betydning indenfor temaet. På denne baggrund er der udvalgt og beskrevet en række indsatsområder som er valgt ud til en særlig indsats i For at få en mere handlingsanvisende og præcis beskrivelse af indsatsen er der for hvert indsatsområde dels beskrevet konkrete projekter, dels punkter til lokal udmøntning. Til projekterne er en række krav om projektstyring, planlægning og gennemførelse som sikrer en konkret gennemførelse. For hvert projekt udpeges således en projektansvarlig som har ansvaret for at beskrive og gennemføre projektet. Punkter til lokal udmøntning er en specifikation af de elementer i virksomhedsstrategien som den enkelte arbejdsplads institution eller afdeling er forpligtet til at forholde sig aktivt til og i det omfang man finder det relevant, at beskrive i egen virksomhedsplan. Alle arbejdspladser skal i 2008 beskrive sin indsats på minimum flg. tre obligatoriske indsatsområder: Sygefravær (se afsnit 2.3) Dialog med brugere, borgere og organisationer (se afsnit 4.2) Presse og medier (se afsnit 4.7) Vedr. udarbejdelse af virksomhedsplaner henvises i øvrigt til vejledning om virksomhedsplaner for 2008 og 2009 som er sendt ud til alle kommunens ledere. 3

4 1. Effektivitet og kvalitet Vores eksistensberettigelse er at vi leverer den bedst mulige service til borgerne. Vi lægger derfor vægt på effektivitet og kvalitet i arbejdet, resultater og udvikling af organisation og arbejdsprocesser. Kompetencer. Vores vigtigste ressource er medarbejderne. Derfor er det afgørende at denne ressource løbende vedligeholdes og forbedres. Processer og arbejdsgange. Med forskellige metoder og ikke mindst sund fornuft, skal vi sikre at arbejdet er tilrettelagt så vi opnår det størst mulige udbytte af vores indsats, mindsker spild og skaber mest mulig værdi for brugere og borgere. Systemer, IT og værktøjer. Arbejdet skal understøttes at de rigtige værktøjer og systemer, ikke mindst gennem et højt niveau af IT-anvendelse. Trivsel. Gode resultater skabes af motiverede og loyale medarbejdere som trives med deres arbejde. Det at skabe attraktive arbejdspladser er derfor det andet strategiske tema. En af de helt centrale faktører måske endda den allervigtigste faktor når det handler om at skabe attraktive arbejdspladser er god ledelse. God ledelse er derfor det tredje strategiske tema. Service og dialog. Udover at vi har en stor produktion skal vi også sikre at vi producerer det borgerne efterspørger og at vi får det leveret på den rigtige måde. Det kræver en tæt dialog og fokus på at kommunikation er en del af alt hvad vi gør. Kommunikation er derfor det fjerde strategiske tema. Organisationskultur. For at leve op til disse mål behøver vi en stærk fælles forståelse for vores fælles mission og vision. Fokus på effektivitet, kvalitet, udvikling og værdiskabelse skal være en naturlig del af den måde vi arbejder på overalt i organisationen. 1.1 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling skal på den ene side ruste arbejdspladserne til nutidens og fremtidens krav og på den anden side tage hånd om medarbejdernes ønsker og mål for fremtiden. Det er vigtigt at medarbejderne løbende udvikles fagligt og personligt således at de kan løse deres opgaver optimalt og trives med arbejdet. Dette skal samtidig ses som et led i en aktiv fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Alle medarbejdere skal være kompetente til løsning af deres opgaver og opleve trivsel gennem kompetent opgavevaretagelse. MUS og kompetenceplaner: Der indføres et IT-værktøj til understøttelse af de årlige MUSsamtaler. Der skal i forbindelse med MUS-samtalerne laves individuelle eller gruppevise kompetenceudviklingsplaner. Hvad vil I gøre for at udvikle medarbejdernes kompetencer gennem uddannelse, kurser, læring på jobbet, coaching eller med andre metoder? 1.2 Arbejdsgange Forbedrede arbejdsgangene skal sikre en effektiv, logisk og gennemskuelig proces, hvor opgaverne løses med hensyntagen til helheder og med færrest mulige ressourcer. Bedre kvalitet. Øget videndeling og medarbejderinddragelse. Kompetenceudvikling af medarbejderne. Lean: Der etableres et forum for tværgående evaluering og erfaringsudveksling i forhold til de forskellige lean-relaterede aktiviteter i organisationen. Der kan evt. uddannes interne konsulenter til at Hvordan vil I arbejde med arbejdsgangsanalyser, dokumentation, benchmarking eller andre effektiviseringsmetoder? 4

5 Effektivisering og optimal udnyttelse af ressourcer. Enkle og gennemskuelige arbejdsgange. understøtte processen. 1.3 IT-anvendelse IT skal indgå som en naturlig del af opgaveløsningen på alle områder, hvor det er relevant, og indgå således at dette sker med færrest mulige omkostninger og bidrager til størst mulig kvalitet. IT skal understøtte, forbedre og effektiviserer forretningsprocesser og brugeroplevelser. Anskaffelse og anvendelse af IT skal vurderes ud fra økonomi, værdiskabelse, risiko og sikkerhed. Optimering af organisationens og brugernes IT-kompetence for at give størst muligt udbytte af ITløsningerne. Brugerstyret IT-udvikling: Gennemførelse af brugerundersøgelse med henblik på at indsamle data og efterfølgende realisere forbedringspotentialer. Forretningsorienteret IT: Indførelse af obligatoriske business cases forud for anskaffelse eller større omlægninger af ITsystemer og indførelse af model for IT-governance til støtte for forretningsorienteret ITanvendelse. Digital borgerbetjening: Etablering af kanalstrategi og forøget mulighed for digital borgerbetjening. 5

6 2. Attraktiv arbejdsplads Det skal være attraktivt at være ansat i Skive Kommune. Trivsel og et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at kommunen fortsat kan have loyale og effektive medarbejdere og en af de vigtigste forudsætninger, for at vi kan fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. For at skabe attraktive arbejdspladser skal der arbejdes med en række faktorer: Jobindhold. Medarbejderne skal have mulighed for udfoldelse, udfordring og skal dagligt bruge sin faglighed. Medarbejderen skal føle, at han gør nytte, skaber resultater og er med til at udvikle sit område kort sagt opleve at gøre en forskel. En attraktiv arbejdsplads er altså bl.a. karakteriseret ved effektivitet og kvalitet som var det første strategiske tema. Arbejdsvilkår. Medarbejderne skal opleve jobsikkerhed, dvs. ikke at frygte for at blive fyret eller flyttet mod sin vilje. Der skal være størst mulig fleksibilitet i f.eks. tilrettelæggelse af arbejdstid, sådan at både arbejdspladsens og medarbejderens behov tilgodeses. Der skal være de bedst muligt personlige udviklingsmuligheder og mulighed for indflydelse. Der skal være et passende forhold mellem arbejdspresset og arbejdspladsens ressourcer og arbejdsredskaber. Ledelse og sociale relationer. Centralt for en attraktiv arbejdsplads er gode relationer til leder og kolleger. Der skal være et miljø, hvor der ydes støtte og omsorg for den enkelte og hvor der er fokus på samarbejde og hvor der udtrykkes påskønnelse for den enkeltes indsats. Goder. Adgang til forskellige goder så som sundhedsordning, ferieboliger, gaver og festligholdelse af jubilæer og lignende kan have betydning for om arbejdspladsen opleves som attraktiv, men er ikke mindst et udtryk for en arbejdsplads som drager omsorg og viser påskønnelse. Omdømme. Glæden ved arbejdet og ønsket om at arbejde ved kommunen kan også påvirkes af arbejdspladsens omdømme i offentligheden. Dette aspekt behandles nærmere under det fjerde strategiske tema. 2.1 Personalepolitik Personalepolitikken udtrykker grundholdninger til hvordan gode personaleforhold og arbejdsvilkår sikres i Skive Kommune. Udmøntningen sker lokalt og kan således variere fra arbejdsplads til arbejdsplads med hensyntagen til de lokale forhold. Personalepolitikken kan dog også indeholde konkrete regler og retningslinier, hvor det vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Trivsel, engagement og motivation kendetegner alle kommunens arbejdspladser. Alle kommunens medarbejdere kender kommunens personalepolitik og handler i overensstemmelse med den. Evaluering af personalepolitikken: Personalepolitikken skal evalueres i Hoved-MED og der skal tages stilling til videreudvikling, evt. udvikling af delpolitikker. Trivselsmålinger: Der skal udvikles et koncept for gennemførelse af regelmæssige og målrettede trivselsundersøgelser overalt i organisationen. Personalepolitikken gennemgås på arbejdspladsen med henblik på en drøftelse af på hvilke områder der er behov for præcisering i en lokal politik, retningslinier eller andet som sikrer en hensigtsmæssig udmøntning som leder og medarbejdere kan være enige om. 2.2 Introduktion af nye medarbejdere Alle nye medarbejdere skal føle sig velkomne og gives mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med de fælles værdier, mål, per- Introduktionsguide: Der udvikles centrale guidelines og materiale som kan anvendes i forbindelse med introduktion af Hvordan vil I sikre god modtagelse og introduktion af nye medarbejdere i 2008? 6

7 sonalepolitik mv., samt overordnet kendskab til organisationens opbygning, opgaver, ledelse osv. nye medarbejdere overalt i organisationen. Der skal herunder overvejes udvikling af koncept for afholdelse af regelmæssige fælles introduktionsarrangementer. 2.3 Sygefravær Højt sygefravær er dyrt for kommunen og kan være en klar indikator på problemer med trivsel, ledelse eller andre vigtige elementer i driften af virksomheden. Der skal derfor fokus på metoder til nedbringelse af sygefraværet. Et lavt sygefravær. Et præcist og pålideligt datagrundlag som kortlægger sygefraværet. Et godt kendskab til metoder til nedbringelse af sygefraværet. Nedbring sygefravær: Der skal gennemføres et projekt som både sikrer et solidt kendskab til faktorer bag sygefraværet i kommunen og at denne viden bringes til anvendelse overalt i organisationen. Hvilke aktiviteter vil I gennemføre i 2008 med henblik på at nedbringe sygefraværet? 2.4 Personalepolitisk regnskab Et personalepolitisk regnskab skal indeholde nøgletal som fravær, personaleomsætning ol., samt andre data fra f.eks. MUS, fratrædelsessamtaler mv. som samlet set beskriver status på attraktive arbejdspladser i kommunen. Udarbejdes med henblik på vurdering og målretning af indsatsen. Samlet overblik over kvantitative og kvalitative mål for udvikling af Skive Kommune som attraktiv arbejdsplads. Personalepolitisk regnskab: Koncept for det personalepolitiske regnskab udvikles med henblik på en periodisk udgivelse. 3. God ledelse Forskellen på en god og en dårlig virksomhed er god ledelse. Derfor skal der i Skive Kommune, med udgangspunkt i ledelsesværdierne, arbejdes med udvikling af ledelse overalt i organisationen. Grundholdningen i kommunen til hvad god ledelse er, er formuleret i ledelsesværdierne. 3.1 Lederevaluering Lederen bruger sig selv og sin personlighed i sin rolle som leder. En åben refleksion over personlighed og rollen som leder er derfor nødvendig. Regelmæssig evaluering af ledelsesopgaven er et meget værdifuldt input i en fortløbende udviklingsproces. Lederen reflekterer over udførelsen af ledelsesopgaven og anvender resultatet i en fortsat lederudvikling. Lederevaluering: Der gennemføres regelmæssig lederevaluering som led i et sammenhængende lederudviklingskoncept. 7

8 3.2 Resultatløn Ledere som er i stand til at opnå gode resultater, i relation til kommunens mål og værdier bør belønnes og lederne skal gives et incitament, via resultatløn, til at fokusere på at skabe resultater på disse områder. Ledere skal have lønmæssigt incitament til at fokusere på kommunens mål og resultater. Resultatløn: Mulighederne for hensigtsmæssig anvendelse af resultatløn undersøges. På den baggrund udarbejdes politikker og vejledninger for anvendelse af resultatløn til ledere. 3.3 Lederuddannelse Formuleringen af værdier for god ledelse understøttes af udvikling af lederkompetencer i organisationen. Organisationen skal være præget af professionel ledelse og den enkelte leder skal være rustet til at udføre ledelsesopgaven. Alle ledere i Skive Kommune skal forholde sig professionelt til ledelse og føle sig forpligtet til at sikre sin egen udvikling som leder. Alle ledere skal være rustet til at udføre ledelse i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget. Lederuddannelse: Lederudvikling med forskellige aktiviteter og lederudviklingsmetoder igangsættes på baggrund af koncept udviklet i Lederforum. Krav til formel lederuddannelse i forbindelse med kvalitetsreformen er integreret i det samlede lederudviklingskoncept. 3.4 Førlederuddannelse Både for at forbedre mulighederne for at rekruttere ledertalenter internt i organisationen og for at give medarbejderne optimale udviklingsmuligheder skal der være fokus på udvikling af ledertalenter. Ledertalenter afdækkes og tilbydes kompetenceafklaring og uddannelse. Førlederuddannelse: Afklaring og uddannelse af lederaspiranter indarbejdes som et element i viften af lederuddannelsestilbud. 3.5 Fora og netværk Lederforum videreudvikles og suppleres med formelle netværk, som kan varetage en række opgaver, bl.a. i forbindelse med lederudvikling. Den enkelte leder understøttes i sin refleksion og udvikling sin ledelsespraksis. Netværksgrupperne vil kunne Ledernetværk: Som led i et samlet lederudviklingskoncept etableres formelle netværksgrupper som kan understøtte den enkelte leder i egne 8

9 drøfte og løse opgaver som ikke hensigtsmæssigt kan drøftes og løses i det samlede lederforum. udviklingsprocesser. Netværkene kan desuden løse opgaver som ikke hensigtsmæssigt kan løses i det samlede Lederforum. 3.6 Ledelsesværktøjer Ledelsen understøttes af en række metoder og redskaber som anvendes overalt i organisationen. Ledelsesværdierne underbygges af en systematik som den enkelte leder kan støtte sig til i sin praksis og i sine ledelsesmæssige vurderinger. Praktiske og administrative ledelsesopgaver effektiviseres gennem IT-anvendelse og digital kommunikation. HR-portal: Information om personaleforhold og værktøjer til personaleadministration mv. på intranettet videreudvikles på baggrund af en dialog med lederne om behovet. Liniekommunikation: På intranettet opbygges faciliteter for nem kommunikation og videndeling mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsesinformation: På intranettet opbygges ledelsesinformation, hvor ledere får nem adgang til overskuelige og aktuelle oversigter og nøgletal vedr. økonomi, personale ol. 4. Kommunikation Aktiv og strategisk kommunikation er et væsentligt element i Skive Kommunes bestræbelser på at opnå alle de øvrige mål. Kommunikation både intern og ekstern er vigtig i organisationen for blandt andet at skabe engagement, loyalitet og effektivitet. Åbenhed og dialog. I Skive Kommune vil vi som offentlig myndighed og servicevirksomhed tilstræbe så høj grad af åbenhed som muligt. Det skal underbygge vores legitimitet og demokratiske grundlag. Desuden er dialogen med vores brugere og borgere vigtig for at få en præcis forståelse for det behov vi opfylder i vores serviceproduktion. Nyttig information. Borgere og brugere har behov for viden som kommunen kan give dem. Vi vil udnytte de rette kanaler for at stille relevante informationer til rådighed til rette tid og på rette sted. Videndeling. Medarbejderne og deres viden er den vigtigste ressource i en vidensbaseret produktion som vi har i kommunen. Når viden deles bliver der mere af den og på den måde vil vi øge vores ressourcer. Image. I kommunikationen med vores omgivelser er det hensigtsmæssigt at blive genkendt og forstået. Et godt image som afspejler kommunens værdier og kvaliteter er et godt grundlag for en målrettet kommunikation. 9

10 4.1 Kommunikationspolitik Kommunens mange kommunikationsaktiviteter samles og gives fælles retning under en samlet kommunikationspolitik. Der formuleres en kommunikationspolitik som udmøntet i kommunikationsstrategier som er med til at sikre at Skive Kommune opnår de mål der i øvrigt er defineret i virksomhedsstrategier. Kommunikationspolitik: Der udarbejdes en kommunikationspolitik i en bred og inddragende proces som sikrer størst mulig forankring i organisationen. 4.2 Dialog med brugere, borgere og organisationer Effektivitet handler i høj grad om at kunne fokusere sine ydelser i forhold til borgernes ønsker og behov. Der er derfor behov for at arbejde med lydhørhed overfor brugere og borgere. Dialog med borgere, brugere og organisationer som kan bidrage til en gensidig forståelse mellem borgerne og den kommunale organisation. Åbenhed og dialog: På de store serviceområder skal der udarbejdes planer for hvordan åbenheden og dialogen styrkes. Hvordan arbejder I med systematisk dialog med jeres brugere? 4.3 Videndeling Videndeling blandt medarbejdere er altid vigtigt for at en organisation kan udvikles sig. Alle medarbejdere medvirker til videndeling og ved hvor de kan få information. Intranet til alle: Intranet skal udbredes så det kan tilgås af alle medarbejdere. Medarbejderen har ordet: Den enkelte medarbejder skal gives bedre muligheder for at komme i dialog med direktionen og f.eks. fremkomme med gode idéer mv. Det kan f.eks. ske ved møder eller via digitale dialogmedier, f.eks. weblogs. Hvad vil I gøre for at dele viden internt, på tværs i kommunen og i forhold til eksterne samarbejdsparter ol.? 4.4 Designlinie Designlinien er kommunens visuelle identitet og sikrer at både medarbejdere og borgere genkender information fra kommunen, og dermed ikke er tvivl om afsenderen. Designlinien gennemføres overalt på en både æstetisk og funktionel måde. Designmanual: Der skal udarbejdes en designmanual som implementeres i hele organisationen og i al formidling. 10

11 4.5 Annoncer Annoncer er et vigtigt medie i kommunens kommunikation med borgerne og i kommunens markedsføring, bl.a. i forbindelse med stillingsannoncer. Annoncen formidler et konkret budskab, men er også med til at forme kommunens image. Modtagerorienteret annoncering efter designmanualens forskrifter. Økonomisk rationale ved koordination af kommunens annoncering. Annoncepolitik: I forbindelse med udarbejdelsen af en samlet kommunikationspolitik for kommunen udarbejdes en annoncepolitik. Hvordan vil I tilrettelægge og gennemføre annoncering kommunikativt, designmæssigt og økonomisk? 4.6 Hjemmeside Digital forvaltning og digital borgerservice bliver mere og mere udbredt. Effektiviseringer og udviklingstiltag er ofte bundet sammen med digitale løsninger, derfor skal Skive Kommune være gearet til yde digital service overfor borgerne. Borgerne skal i stor udstrækning kunne servicere sig selv både med information og offentlige ydelser via kommunes hjemmeside. Digital borgerservice: Hjemmesiden skal tilbyde flest mulige digitale løsninger, herunder f.eks. at give borgerne mulighed for at følge sin egen sag via hjemmesiden. Institutionshjemmesider: Alle institutioner skal have en udbygget og opdateret hjemmeside. Hvordan vil I anvende hjemmesiden til at servicere og kommunikere med jeres brugere? 4.7 Presse og medier Presserelationerne og relationer til borgere, brugere og andre interessenter er vigtige i forhold til kommunes omdømme, både internt og eksternt. En åben og aktiv relation til pressen og kommunens øvrige interessenter. Pressepolitik: I forbindelse med udarbejdelsen af en samlet kommunikationspolitik for kommunen udarbejdes en pressepolitik. Der tilbydes kurser, vejledninger el.lign. i gennemførelse af PR-aktiviteter. Hvordan vil I arbejde for, at nyheder, gode historier og spændende aktiviteter løbende bliver formuleret og formidlet til brugere, presse, fagtidsskrifter ol.? 11

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Ledelsesaftale for Hou Skole for perioden 2013-2015

Ledelsesaftale for Hou Skole for perioden 2013-2015 Ledelsesaftale for Hou Skole for perioden 2013-2015 Aftaleparter Gerda Pedersen og Janni Thorstensen Dato for aftale Oversigt: Tema 1: Ledelse og organisering Tema 2: Ressourcer Tema 3: Medarbejdere Tema

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere