Virksomhedsstrategi Strategiske temaer og indsatsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder"

Transkript

1 Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1

2 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: Layout: HR og Kommunikation Tryk: Handy-Print A/S, Skive Foto: Colourbox 2

3 Virksomhedsstrategi 2008 Virksomhedsstrategien er Skive Kommunes overordnede fælles strategi for udvikling af Skive Kommune som virksomhed og som arbejdsplads. Virksomhedsstrategien består af dels formuleringen af kommunens overordnede mål og værdier, som er samlet i hæftet Mission, vision og værdier, dels af en række indsatsområder for det aktuelle år. Dette hæfte indeholder beskrivelsen af de fælles indsatsområder i Indsatsområderne er samlet under nogle overordnede temaer som tager udgangspunkt i missionen, visionen og værdigrundlaget. I 2008 vil vi igen sætte fokus på de samme fire temaer som indgik i virksomhedsstrategien for 2007: 1. Effektivitet og kvalitet 2. Attraktiv arbejdsplads 3. God ledelse 4. Kommunikation At strategierne omsættes til handling og udmøntes overalt i organisationen skal sikre at vi i fællesskab bevæger os i retning af den fælles målsætning beskrevet i missionen og visionen. De strategiske temaer er krumtappen mellem vores vision og vores arbejde i dagligdagen. Det er garantien for en vision der virker. For hvert tema er kort beskrevet de faktorer som vi mener har størst betydning indenfor temaet. På denne baggrund er der udvalgt og beskrevet en række indsatsområder som er valgt ud til en særlig indsats i For at få en mere handlingsanvisende og præcis beskrivelse af indsatsen er der for hvert indsatsområde dels beskrevet konkrete projekter, dels punkter til lokal udmøntning. Til projekterne er en række krav om projektstyring, planlægning og gennemførelse som sikrer en konkret gennemførelse. For hvert projekt udpeges således en projektansvarlig som har ansvaret for at beskrive og gennemføre projektet. Punkter til lokal udmøntning er en specifikation af de elementer i virksomhedsstrategien som den enkelte arbejdsplads institution eller afdeling er forpligtet til at forholde sig aktivt til og i det omfang man finder det relevant, at beskrive i egen virksomhedsplan. Alle arbejdspladser skal i 2008 beskrive sin indsats på minimum flg. tre obligatoriske indsatsområder: Sygefravær (se afsnit 2.3) Dialog med brugere, borgere og organisationer (se afsnit 4.2) Presse og medier (se afsnit 4.7) Vedr. udarbejdelse af virksomhedsplaner henvises i øvrigt til vejledning om virksomhedsplaner for 2008 og 2009 som er sendt ud til alle kommunens ledere. 3

4 1. Effektivitet og kvalitet Vores eksistensberettigelse er at vi leverer den bedst mulige service til borgerne. Vi lægger derfor vægt på effektivitet og kvalitet i arbejdet, resultater og udvikling af organisation og arbejdsprocesser. Kompetencer. Vores vigtigste ressource er medarbejderne. Derfor er det afgørende at denne ressource løbende vedligeholdes og forbedres. Processer og arbejdsgange. Med forskellige metoder og ikke mindst sund fornuft, skal vi sikre at arbejdet er tilrettelagt så vi opnår det størst mulige udbytte af vores indsats, mindsker spild og skaber mest mulig værdi for brugere og borgere. Systemer, IT og værktøjer. Arbejdet skal understøttes at de rigtige værktøjer og systemer, ikke mindst gennem et højt niveau af IT-anvendelse. Trivsel. Gode resultater skabes af motiverede og loyale medarbejdere som trives med deres arbejde. Det at skabe attraktive arbejdspladser er derfor det andet strategiske tema. En af de helt centrale faktører måske endda den allervigtigste faktor når det handler om at skabe attraktive arbejdspladser er god ledelse. God ledelse er derfor det tredje strategiske tema. Service og dialog. Udover at vi har en stor produktion skal vi også sikre at vi producerer det borgerne efterspørger og at vi får det leveret på den rigtige måde. Det kræver en tæt dialog og fokus på at kommunikation er en del af alt hvad vi gør. Kommunikation er derfor det fjerde strategiske tema. Organisationskultur. For at leve op til disse mål behøver vi en stærk fælles forståelse for vores fælles mission og vision. Fokus på effektivitet, kvalitet, udvikling og værdiskabelse skal være en naturlig del af den måde vi arbejder på overalt i organisationen. 1.1 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling skal på den ene side ruste arbejdspladserne til nutidens og fremtidens krav og på den anden side tage hånd om medarbejdernes ønsker og mål for fremtiden. Det er vigtigt at medarbejderne løbende udvikles fagligt og personligt således at de kan løse deres opgaver optimalt og trives med arbejdet. Dette skal samtidig ses som et led i en aktiv fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Alle medarbejdere skal være kompetente til løsning af deres opgaver og opleve trivsel gennem kompetent opgavevaretagelse. MUS og kompetenceplaner: Der indføres et IT-værktøj til understøttelse af de årlige MUSsamtaler. Der skal i forbindelse med MUS-samtalerne laves individuelle eller gruppevise kompetenceudviklingsplaner. Hvad vil I gøre for at udvikle medarbejdernes kompetencer gennem uddannelse, kurser, læring på jobbet, coaching eller med andre metoder? 1.2 Arbejdsgange Forbedrede arbejdsgangene skal sikre en effektiv, logisk og gennemskuelig proces, hvor opgaverne løses med hensyntagen til helheder og med færrest mulige ressourcer. Bedre kvalitet. Øget videndeling og medarbejderinddragelse. Kompetenceudvikling af medarbejderne. Lean: Der etableres et forum for tværgående evaluering og erfaringsudveksling i forhold til de forskellige lean-relaterede aktiviteter i organisationen. Der kan evt. uddannes interne konsulenter til at Hvordan vil I arbejde med arbejdsgangsanalyser, dokumentation, benchmarking eller andre effektiviseringsmetoder? 4

5 Effektivisering og optimal udnyttelse af ressourcer. Enkle og gennemskuelige arbejdsgange. understøtte processen. 1.3 IT-anvendelse IT skal indgå som en naturlig del af opgaveløsningen på alle områder, hvor det er relevant, og indgå således at dette sker med færrest mulige omkostninger og bidrager til størst mulig kvalitet. IT skal understøtte, forbedre og effektiviserer forretningsprocesser og brugeroplevelser. Anskaffelse og anvendelse af IT skal vurderes ud fra økonomi, værdiskabelse, risiko og sikkerhed. Optimering af organisationens og brugernes IT-kompetence for at give størst muligt udbytte af ITløsningerne. Brugerstyret IT-udvikling: Gennemførelse af brugerundersøgelse med henblik på at indsamle data og efterfølgende realisere forbedringspotentialer. Forretningsorienteret IT: Indførelse af obligatoriske business cases forud for anskaffelse eller større omlægninger af ITsystemer og indførelse af model for IT-governance til støtte for forretningsorienteret ITanvendelse. Digital borgerbetjening: Etablering af kanalstrategi og forøget mulighed for digital borgerbetjening. 5

6 2. Attraktiv arbejdsplads Det skal være attraktivt at være ansat i Skive Kommune. Trivsel og et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at kommunen fortsat kan have loyale og effektive medarbejdere og en af de vigtigste forudsætninger, for at vi kan fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. For at skabe attraktive arbejdspladser skal der arbejdes med en række faktorer: Jobindhold. Medarbejderne skal have mulighed for udfoldelse, udfordring og skal dagligt bruge sin faglighed. Medarbejderen skal føle, at han gør nytte, skaber resultater og er med til at udvikle sit område kort sagt opleve at gøre en forskel. En attraktiv arbejdsplads er altså bl.a. karakteriseret ved effektivitet og kvalitet som var det første strategiske tema. Arbejdsvilkår. Medarbejderne skal opleve jobsikkerhed, dvs. ikke at frygte for at blive fyret eller flyttet mod sin vilje. Der skal være størst mulig fleksibilitet i f.eks. tilrettelæggelse af arbejdstid, sådan at både arbejdspladsens og medarbejderens behov tilgodeses. Der skal være de bedst muligt personlige udviklingsmuligheder og mulighed for indflydelse. Der skal være et passende forhold mellem arbejdspresset og arbejdspladsens ressourcer og arbejdsredskaber. Ledelse og sociale relationer. Centralt for en attraktiv arbejdsplads er gode relationer til leder og kolleger. Der skal være et miljø, hvor der ydes støtte og omsorg for den enkelte og hvor der er fokus på samarbejde og hvor der udtrykkes påskønnelse for den enkeltes indsats. Goder. Adgang til forskellige goder så som sundhedsordning, ferieboliger, gaver og festligholdelse af jubilæer og lignende kan have betydning for om arbejdspladsen opleves som attraktiv, men er ikke mindst et udtryk for en arbejdsplads som drager omsorg og viser påskønnelse. Omdømme. Glæden ved arbejdet og ønsket om at arbejde ved kommunen kan også påvirkes af arbejdspladsens omdømme i offentligheden. Dette aspekt behandles nærmere under det fjerde strategiske tema. 2.1 Personalepolitik Personalepolitikken udtrykker grundholdninger til hvordan gode personaleforhold og arbejdsvilkår sikres i Skive Kommune. Udmøntningen sker lokalt og kan således variere fra arbejdsplads til arbejdsplads med hensyntagen til de lokale forhold. Personalepolitikken kan dog også indeholde konkrete regler og retningslinier, hvor det vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Trivsel, engagement og motivation kendetegner alle kommunens arbejdspladser. Alle kommunens medarbejdere kender kommunens personalepolitik og handler i overensstemmelse med den. Evaluering af personalepolitikken: Personalepolitikken skal evalueres i Hoved-MED og der skal tages stilling til videreudvikling, evt. udvikling af delpolitikker. Trivselsmålinger: Der skal udvikles et koncept for gennemførelse af regelmæssige og målrettede trivselsundersøgelser overalt i organisationen. Personalepolitikken gennemgås på arbejdspladsen med henblik på en drøftelse af på hvilke områder der er behov for præcisering i en lokal politik, retningslinier eller andet som sikrer en hensigtsmæssig udmøntning som leder og medarbejdere kan være enige om. 2.2 Introduktion af nye medarbejdere Alle nye medarbejdere skal føle sig velkomne og gives mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med de fælles værdier, mål, per- Introduktionsguide: Der udvikles centrale guidelines og materiale som kan anvendes i forbindelse med introduktion af Hvordan vil I sikre god modtagelse og introduktion af nye medarbejdere i 2008? 6

7 sonalepolitik mv., samt overordnet kendskab til organisationens opbygning, opgaver, ledelse osv. nye medarbejdere overalt i organisationen. Der skal herunder overvejes udvikling af koncept for afholdelse af regelmæssige fælles introduktionsarrangementer. 2.3 Sygefravær Højt sygefravær er dyrt for kommunen og kan være en klar indikator på problemer med trivsel, ledelse eller andre vigtige elementer i driften af virksomheden. Der skal derfor fokus på metoder til nedbringelse af sygefraværet. Et lavt sygefravær. Et præcist og pålideligt datagrundlag som kortlægger sygefraværet. Et godt kendskab til metoder til nedbringelse af sygefraværet. Nedbring sygefravær: Der skal gennemføres et projekt som både sikrer et solidt kendskab til faktorer bag sygefraværet i kommunen og at denne viden bringes til anvendelse overalt i organisationen. Hvilke aktiviteter vil I gennemføre i 2008 med henblik på at nedbringe sygefraværet? 2.4 Personalepolitisk regnskab Et personalepolitisk regnskab skal indeholde nøgletal som fravær, personaleomsætning ol., samt andre data fra f.eks. MUS, fratrædelsessamtaler mv. som samlet set beskriver status på attraktive arbejdspladser i kommunen. Udarbejdes med henblik på vurdering og målretning af indsatsen. Samlet overblik over kvantitative og kvalitative mål for udvikling af Skive Kommune som attraktiv arbejdsplads. Personalepolitisk regnskab: Koncept for det personalepolitiske regnskab udvikles med henblik på en periodisk udgivelse. 3. God ledelse Forskellen på en god og en dårlig virksomhed er god ledelse. Derfor skal der i Skive Kommune, med udgangspunkt i ledelsesværdierne, arbejdes med udvikling af ledelse overalt i organisationen. Grundholdningen i kommunen til hvad god ledelse er, er formuleret i ledelsesværdierne. 3.1 Lederevaluering Lederen bruger sig selv og sin personlighed i sin rolle som leder. En åben refleksion over personlighed og rollen som leder er derfor nødvendig. Regelmæssig evaluering af ledelsesopgaven er et meget værdifuldt input i en fortløbende udviklingsproces. Lederen reflekterer over udførelsen af ledelsesopgaven og anvender resultatet i en fortsat lederudvikling. Lederevaluering: Der gennemføres regelmæssig lederevaluering som led i et sammenhængende lederudviklingskoncept. 7

8 3.2 Resultatløn Ledere som er i stand til at opnå gode resultater, i relation til kommunens mål og værdier bør belønnes og lederne skal gives et incitament, via resultatløn, til at fokusere på at skabe resultater på disse områder. Ledere skal have lønmæssigt incitament til at fokusere på kommunens mål og resultater. Resultatløn: Mulighederne for hensigtsmæssig anvendelse af resultatløn undersøges. På den baggrund udarbejdes politikker og vejledninger for anvendelse af resultatløn til ledere. 3.3 Lederuddannelse Formuleringen af værdier for god ledelse understøttes af udvikling af lederkompetencer i organisationen. Organisationen skal være præget af professionel ledelse og den enkelte leder skal være rustet til at udføre ledelsesopgaven. Alle ledere i Skive Kommune skal forholde sig professionelt til ledelse og føle sig forpligtet til at sikre sin egen udvikling som leder. Alle ledere skal være rustet til at udføre ledelse i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget. Lederuddannelse: Lederudvikling med forskellige aktiviteter og lederudviklingsmetoder igangsættes på baggrund af koncept udviklet i Lederforum. Krav til formel lederuddannelse i forbindelse med kvalitetsreformen er integreret i det samlede lederudviklingskoncept. 3.4 Førlederuddannelse Både for at forbedre mulighederne for at rekruttere ledertalenter internt i organisationen og for at give medarbejderne optimale udviklingsmuligheder skal der være fokus på udvikling af ledertalenter. Ledertalenter afdækkes og tilbydes kompetenceafklaring og uddannelse. Førlederuddannelse: Afklaring og uddannelse af lederaspiranter indarbejdes som et element i viften af lederuddannelsestilbud. 3.5 Fora og netværk Lederforum videreudvikles og suppleres med formelle netværk, som kan varetage en række opgaver, bl.a. i forbindelse med lederudvikling. Den enkelte leder understøttes i sin refleksion og udvikling sin ledelsespraksis. Netværksgrupperne vil kunne Ledernetværk: Som led i et samlet lederudviklingskoncept etableres formelle netværksgrupper som kan understøtte den enkelte leder i egne 8

9 drøfte og løse opgaver som ikke hensigtsmæssigt kan drøftes og løses i det samlede lederforum. udviklingsprocesser. Netværkene kan desuden løse opgaver som ikke hensigtsmæssigt kan løses i det samlede Lederforum. 3.6 Ledelsesværktøjer Ledelsen understøttes af en række metoder og redskaber som anvendes overalt i organisationen. Ledelsesværdierne underbygges af en systematik som den enkelte leder kan støtte sig til i sin praksis og i sine ledelsesmæssige vurderinger. Praktiske og administrative ledelsesopgaver effektiviseres gennem IT-anvendelse og digital kommunikation. HR-portal: Information om personaleforhold og værktøjer til personaleadministration mv. på intranettet videreudvikles på baggrund af en dialog med lederne om behovet. Liniekommunikation: På intranettet opbygges faciliteter for nem kommunikation og videndeling mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsesinformation: På intranettet opbygges ledelsesinformation, hvor ledere får nem adgang til overskuelige og aktuelle oversigter og nøgletal vedr. økonomi, personale ol. 4. Kommunikation Aktiv og strategisk kommunikation er et væsentligt element i Skive Kommunes bestræbelser på at opnå alle de øvrige mål. Kommunikation både intern og ekstern er vigtig i organisationen for blandt andet at skabe engagement, loyalitet og effektivitet. Åbenhed og dialog. I Skive Kommune vil vi som offentlig myndighed og servicevirksomhed tilstræbe så høj grad af åbenhed som muligt. Det skal underbygge vores legitimitet og demokratiske grundlag. Desuden er dialogen med vores brugere og borgere vigtig for at få en præcis forståelse for det behov vi opfylder i vores serviceproduktion. Nyttig information. Borgere og brugere har behov for viden som kommunen kan give dem. Vi vil udnytte de rette kanaler for at stille relevante informationer til rådighed til rette tid og på rette sted. Videndeling. Medarbejderne og deres viden er den vigtigste ressource i en vidensbaseret produktion som vi har i kommunen. Når viden deles bliver der mere af den og på den måde vil vi øge vores ressourcer. Image. I kommunikationen med vores omgivelser er det hensigtsmæssigt at blive genkendt og forstået. Et godt image som afspejler kommunens værdier og kvaliteter er et godt grundlag for en målrettet kommunikation. 9

10 4.1 Kommunikationspolitik Kommunens mange kommunikationsaktiviteter samles og gives fælles retning under en samlet kommunikationspolitik. Der formuleres en kommunikationspolitik som udmøntet i kommunikationsstrategier som er med til at sikre at Skive Kommune opnår de mål der i øvrigt er defineret i virksomhedsstrategier. Kommunikationspolitik: Der udarbejdes en kommunikationspolitik i en bred og inddragende proces som sikrer størst mulig forankring i organisationen. 4.2 Dialog med brugere, borgere og organisationer Effektivitet handler i høj grad om at kunne fokusere sine ydelser i forhold til borgernes ønsker og behov. Der er derfor behov for at arbejde med lydhørhed overfor brugere og borgere. Dialog med borgere, brugere og organisationer som kan bidrage til en gensidig forståelse mellem borgerne og den kommunale organisation. Åbenhed og dialog: På de store serviceområder skal der udarbejdes planer for hvordan åbenheden og dialogen styrkes. Hvordan arbejder I med systematisk dialog med jeres brugere? 4.3 Videndeling Videndeling blandt medarbejdere er altid vigtigt for at en organisation kan udvikles sig. Alle medarbejdere medvirker til videndeling og ved hvor de kan få information. Intranet til alle: Intranet skal udbredes så det kan tilgås af alle medarbejdere. Medarbejderen har ordet: Den enkelte medarbejder skal gives bedre muligheder for at komme i dialog med direktionen og f.eks. fremkomme med gode idéer mv. Det kan f.eks. ske ved møder eller via digitale dialogmedier, f.eks. weblogs. Hvad vil I gøre for at dele viden internt, på tværs i kommunen og i forhold til eksterne samarbejdsparter ol.? 4.4 Designlinie Designlinien er kommunens visuelle identitet og sikrer at både medarbejdere og borgere genkender information fra kommunen, og dermed ikke er tvivl om afsenderen. Designlinien gennemføres overalt på en både æstetisk og funktionel måde. Designmanual: Der skal udarbejdes en designmanual som implementeres i hele organisationen og i al formidling. 10

11 4.5 Annoncer Annoncer er et vigtigt medie i kommunens kommunikation med borgerne og i kommunens markedsføring, bl.a. i forbindelse med stillingsannoncer. Annoncen formidler et konkret budskab, men er også med til at forme kommunens image. Modtagerorienteret annoncering efter designmanualens forskrifter. Økonomisk rationale ved koordination af kommunens annoncering. Annoncepolitik: I forbindelse med udarbejdelsen af en samlet kommunikationspolitik for kommunen udarbejdes en annoncepolitik. Hvordan vil I tilrettelægge og gennemføre annoncering kommunikativt, designmæssigt og økonomisk? 4.6 Hjemmeside Digital forvaltning og digital borgerservice bliver mere og mere udbredt. Effektiviseringer og udviklingstiltag er ofte bundet sammen med digitale løsninger, derfor skal Skive Kommune være gearet til yde digital service overfor borgerne. Borgerne skal i stor udstrækning kunne servicere sig selv både med information og offentlige ydelser via kommunes hjemmeside. Digital borgerservice: Hjemmesiden skal tilbyde flest mulige digitale løsninger, herunder f.eks. at give borgerne mulighed for at følge sin egen sag via hjemmesiden. Institutionshjemmesider: Alle institutioner skal have en udbygget og opdateret hjemmeside. Hvordan vil I anvende hjemmesiden til at servicere og kommunikere med jeres brugere? 4.7 Presse og medier Presserelationerne og relationer til borgere, brugere og andre interessenter er vigtige i forhold til kommunes omdømme, både internt og eksternt. En åben og aktiv relation til pressen og kommunens øvrige interessenter. Pressepolitik: I forbindelse med udarbejdelsen af en samlet kommunikationspolitik for kommunen udarbejdes en pressepolitik. Der tilbydes kurser, vejledninger el.lign. i gennemførelse af PR-aktiviteter. Hvordan vil I arbejde for, at nyheder, gode historier og spændende aktiviteter løbende bliver formuleret og formidlet til brugere, presse, fagtidsskrifter ol.? 11

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelsesinstrumentbræt

Ledelsesinstrumentbræt R A P P O R T Ledelsesinstrumentbræt Udarbejdet af Viden og Strategi og Intern Udvikling og Personale, maj 2013, senest opdateret september 2015 L e d e l s e s i n s t r u m e n t b r æ t S i d e 2 I

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faxe Kommune. Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006

Ledelsesgrundlag for Faxe Kommune. Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006 for Faxe Kommune Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING...4 VISION, MISSION OG MÅL...6 VÆRDIER...7 ORGANISATION...8 STYRING...9

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere