Indhold. Kort om os Højdepunkter Hvem er vi 6-7 Sådan arbejder vi 8-9 Medarbejdere & organisation 10-11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kort om os Højdepunkter 08-09 4-5 Hvem er vi 6-7 Sådan arbejder vi 8-9 Medarbejdere & organisation 10-11"

Transkript

1

2 Indhold Kort om os Højdepunkter Hvem er vi 6-7 Sådan arbejder vi 8-9 Medarbejdere & organisation Vores faglighed Alexandras 8 indsatsområder Pervasive Positioning Forretningsforståelse Softwareinfrastruktur Pervasive Healthcare New Ways of Working Interactive Spaces It-sikkerhed Avanceret Visualisering og Interaktion Netværk KomIalt, Infinit ISSH, NFBi, SundhedsITnet, TEKNE Vi stiller skarpt på 2008 året der gik Kultur og oplevelser Caretech Innovation 40 Alexandras afdeling i København 41 Nøgletal, bestyrelse og medlemmer Regnskab og nøgletal Medlemmer og bestyrelse Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, der arbejder med anvendelsesorienteret it-forskning. Vi aktiverer vores medlemmers og kunders udviklingspotentiale via forskningsbaseret innovation.

3 4 om os højdepunkter højdepunkter Maj 08 Officiel markering af Alexandras nye status som GTS-institut Juni 08 Start på projekt ikraft it som innovativ drivkraft August 08 Ny strategi fokus på start-ups August 08 Medarbejder nr. 50 ansættes November 08 Åbning af Caretech Innovation ny satsning på sundheds-it Januar 09 Alexandra Instituttet fortsætter som partner i IT-væksthuset Ørestaden for en ny fireårig periode Februar 09 Åbning af udstillingen Enter Action på ARoS April 09 Medarbejder nr. 82 ansættes august 09 Alexandra Instituttet fylder 10 år September 09 Instituttet åbner afdeling i Herning Oktober 09 ReThink International udstilling om kunst og klima åbner i forbindelse med FNs klimakonference i København November 09 Instituttet åbner afdeling i Sorø 10 år

4 6 om os hvem er vi? 7 hvem er vi? Alexandra Instituttet er brobygger imellem forskning, erhvervsliv, offentlige institutioner og borgere Vores arbejde med forskning og innovation tager udgangspunkt i samfundsmæssige problemstillinger, og primært i virksomheders og organisationers behov for at benytte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger. Vi praktiserer anvendelsesorienteret it-forskning på en særlig måde. Vi kalder det forskningsbaseret brugerdrevet innovation, en sammentænkning af kommerciel relevans, forskning og brugerinddragelse. Med forskningsbaseret innovation skaber vi it-baserede produkter og services, der genererer samfundsmæssig værdi og bidrager til økonomisk vækst Vi er et af Danmarks ni GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service) og vores hovedfokus er pervasive computing indlejret og kommunikerende it i produkter og omgivelser. Vi tilbyder landets stærkeste og mest alsidige kompetencer inden for udvikling og anvendelse af pervasive computingteknologier. Vi skal altid være der, hvor den nyeste viden skabes Vores ambition er at blive Nordeuropas førende private anvendelsesorienterede forskningsinstitution inden for pervasive computing. Inspirationen er internationale Research Labs som det tyske Fraunhofer Institut og det amerikanske SRI International. Alexandra Instituttet beskæftigede pr. 1. april medarbejdere, fordelt på specialister inden for forskning og innovation, generalister inden for vidennetværk og matchmaking og stabsfunktioner som administration og kommunikation. Vi er specialister I Matchmaking den gode matchmaking mellem offentlige og private miljøer baserer sig på dyb respekt for de deltagende parters interesser. Virksomhederne deltager for at få innovationsløft og vækst, forskerne for at få ny viden, erkendelse og inspiration. Forskningsbaseret viden vores forsknings- og innovationsprojekter er den motor, der skaber ny viden. Denne viden kommer deltagerne i de enkelte projekter til gode. Desuden bringer vi den i spil som konsulentydelser og videreformidler den i instituttets vidennetværk. På den måde yder Alexandra Instituttet et bidrag til at forbedre danske virksomheders innovationsprocesser og øge deres konkurrenceevne. BrugerdreveT innovation Alexandra Instituttet har en lang tradition for brugerdrevet innovation. Brugere inddrages i alle innovationsforløbets faser. Dermed sikrer vi, at design og funktionalitet udspringer af reelle behov og udfordringer.

5 8 om os sådan arbejder vi 9 sådan arbejder vi FORSKNINGSBASERET BRUGERDREVET INNOVATION Når vi etablerer projekter, arbejder vi ud fra metoden forskningsbaseret brugerdrevet innovation. Det vil sige, at der i alle projekter deltager både it-forskere, virksomheder og brugere. De tre parter samles typisk i workshops i alle innovationsforløbets faser. Her diskuterer og afprøver man ideer og prototyper. Responsen implementeres så i den videre udvikling af projektet, der typisk munder ud i en eller flere prototyper, klar til produktmodning. Brugerinvolveringen sikrer, at design og funktionalitet tager udgangspunkt i slutbrugerens reelle behov snarere end det teknisk mulige. ALEXANDRAS PROJEKTMODEL Alexandras forsknings- og innovationsprojekter tager altid udgangspunkt i problemstillinger hos de deltagende virksomheder. Projekterne organiseres efter en særlig projektmodel, der tilgodeser både virksomheds- og forskningsinteresser ved at samle projektets delelementer i to dimensioner. Alexandra Instituttet er et almennyttigt aktieselskab, der bedriver anvendelsesorienteret it-forskning Det almennyttige betyder, at det overskud vi genererer geninvesteres i nye forsknings- og innovationsprojekter. Det anvendelsesorienterede betyder, at Alexandra ikke laver forskning for forskningens egen skyld. Vores aktiviteter er altid baseret på konkrete problemstillinger i erhvervslivet, offentlige institutioner eller i samfundet generelt. Vi igangsætter og gennemfører en lang række forsknings- og innovationsprojekter (F&I). Det er primært samarbejdsprojekter mellem it-forskere, virksomheder og brugere, organiseret efter Alexandra Instituttets model for forskningsbaseret brugerdrevet innovation. F&I-projekterne tager udgangspunkt i deltagernes særlige problemstillinger. Projekterne er den mest effektive vej til forskningsbaseret innovation. Virksomhederne får et tidsmæssigt forspring i forhold til konkurrenterne, og samarbejdet med forskerne kan sammenlignes med et mesterlæreprincip. Resultaterne er f.eks. prototyper, som virksomhederne videreudvikler til egentlige produkter. Alexandra Instituttets F&I-projekter genererer ny viden og ny teknologi, der er attraktiv for en større kreds end deltagerne i de enkelte projekter. En lang række virksomheder efterspørger de kompetencer, vi opbygger i vores F&I-projekter, idet de oftest ikke udbydes på det etablerede kommercielle marked. Det er et væsentligt element i vores brobyggerfunktion at kunne levere ydelser, som formidler den nyeste viden fra F&I-projekterne. Derfor har instituttet gennem flere år leveret sådanne ydelser, og efterspørgslen er stigende. Virksomhedsdimensionen Her er projektet organiseret som et udviklingsprojekt, hvor man med udgangspunkt i den enkelte virksomheds særlige udfordringer og behov opstiller en række relevante cases. I mødet med de forskningsmæssige temaer munder de forskellige cases i sidste ende ud i erhvervsresultater som analyse, prototype og design. Forskningsdimensionen Her er projektet organiseret som et forskningsprojekt. Vi opstiller forskellige temaer, som er interessante fra et forskningsmæssigt synspunkt. Når de forskningsmæssige temaer i løbet af projektet bliver bragt i spil i forhold til virksomhedernes behov, munder det ud i forskningsresultater som videnskabelige artikler og udvikling af teori og metode. GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Alexandra Instituttet blev godkendt som GTS-institut. GTS-organisationerne støttes af Videnskabsministeriet og er med 2900 medarbejdere kernen i den danske teknologiske infrastruktur. GTS-systemets opgave er på basis af forskning at udvikle teknologiske serviceydelser, der efterfølgende skal sælges på almindelige markedsvilkår. Alexandra Instituttet er det yngste af de i alt ni danske GTSinstitutter, der har en samlet omsætning på over 2,5 mia. kr., og som årligt har kontakt med knap danske virksomheder, heraf små og mellemstore virksomheder.

6 10 om os medarbejdere 11 om os FRIHED OG FAGLIGHED medarbejdere Vi samler på dygtige medarbejdere. Og vi giver dem selvstændighed, valgfrihed og plads til personligt initiativ. Alexandra Instituttets kultur handler om arbejdsglæde, humor, uhøjtidelighed og stærk kollegialitet. Vi har det rart sammen, og vi trives på en arbejdsplads, der har frihed og stærk faglighed som fundament. Vi er stolte af at være en virksomhed baseret på en meget høj faglighed. Og vi tror, at netop denne faglighed gør det muligt for os at tiltrække rigtig gode kolleger. Det har hen over årene vist sig, at mange dygtige fagfolk finder det spændende at kombinere cutting edge-forskning med anvendelsesorientering og kommerciel relevans. Det gælder vores specialister inden for forskning og innovation, der brænder for at få deres ideer og løsninger ud i anvendelse. Og det gælder vores faglige generalister, der arbejder med instituttets vidennetværk og med brobygning mellem forskning, erhvervsliv og offentlige myndigheder. Samme høje standard karakteriserer Alexandra Instituttets stabsfunktioner, der er bemandet med kompetente medarbejdere inden for regnskab, kommunikation, videnspredning og administration. Medarbejdere pr. 1/ Type af uddannelse merkantil 11 naturvidenskab 28 humaniora 20 samfundsvidenskab 2 sundhedsvidenskab 2 arkitekt 5 ingeniør 7 ph.d.-studerende 4 andet 3 Uddannelsesniveau kort og mellemlang videregående uddannelse: 9 kandidater 49 ph.d.er 13 professorer 3 ph.d.-studerende 4 studerende 11 Kønsfordeling 28 kvinder og 54 mænd Aldersfordeling 20 erne erne erne erne 9 Statusmøde

7 12 13 alexandras indsatsområder Alexandra Instituttet arbejder med pervasive computing ud fra otte faglige vinkler. Dem kalder vi indsatsområder. Instituttets indsatsområder er baseret på et tæt samarbejde med et forskningsmiljø ved et eller flere universiteter. Formålet med samarbejdet er at sikre, at instituttets kompetencer inden for det specifikke område altid er på niveau med den nyeste viden.

8 14 Pervasive positioning - når alting ved hvor det er 15 Pervasive positioning Indsatsområdet Pervasive Positioning udvikler kompetencer, værktøjer, software og services, som virksomheder kan udnytte til nye innovative produkter inden for positionering Alexandra Instituttets indsatsområde PERVASIVE POSITIONINGs primære fokus er udviklingen af en højteknologisk platform et applikationsframework med basis softwarekomponenter, som en bred vifte af virksomheder kan bruge til at udvikle eller videreudvikle applikationer, services og produkter. Komponenterne skal reducere virksomhedernes time-to-market og skabe muligheder for, at komponenter og applikationer kan kommunikere inden for samme standarder. Platformen har fået støtte fra Højteknologifonden og er et samarbejde mellem Aarhus og Aalborg Universitet og virksomhederne Terma, Systematic og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Alexandra Instituttet er projektleder. Indsatsområdet arbejder på at udnytte de positioneringsdata, der bliver tilgængelige, når den europæiske pendant til det amerikanske GPS-system, Galileo, går i luften. Sideløbende arbejdes der med supplerende teknologier, der grænser op til og integrerer med Gallieo frameworket. Det drejer sig om trådløse sensornetværk (Motes) og geografiske informationssystemer (GIS). Cow Tracker - positionsbaseret beslutningsstøtte til kvægbrug Via genkendelse af bevægemønstre kan man identificere normal eller afvigende adfærd hos dyr. Genkendelsen spiller en central rolle i beslutningsstøttesystemer til bl.a. kvægbrug. Fireman Tracking overvågning af brandmænd i aktion Med lanceringen af Galileo-systemet og den generelle udvikling inden for positioneringsteknologier er mulighederne for at følge dyrs bevægelser rykket ind i en ny fase. Bevægelserne kan nu registreres både indendørs og udendørs med høj præcision. Hvis man forstår at tolke de mange informationer, den nye teknologi tilvejebringer, åbner der sig nye muligheder for beslutningsstøtte, f.eks. til den travle landmand. Forsknings- og innovationschef Andy Drysdale Robot Search Squad - flokke af robotter lokaliserer bomben En flok mobile robotter positionerer sig i forhold til hinanden ved hjælp af kortrækkende, retningsbestemt kommunikationsteknologi. I nogle situationer og miljøer ønsker man ikke at sende mennesker ind for at løse en opgave. Måske er det for farligt, måske er det simpelthen umuligt. I særlige tilfælde er opgaven yderligere vanskeliggjort af meget dårlig eller slet ingen radio- og satellitmodtagelse, f.eks. under jorden eller i omgivelser med meget stål og beton. Vi løser problemet ved at lade robotterne danne en brandmandskæde. Hver robot sendes ind én af gangen, udstyret med et lokalt, kortrækkende, trådløst kommunikationsmiddel foruden sensorteknologi til at detektere de eksplosive stoffer i bomben. Når en robot finder bomben, sender den et signal ud i alle retninger, ved fysisk at dreje rundt om sig selv. Når en anden robot kommer tæt nok på og opfanger signalet, bliver den stående og sender signalet videre ud. Floor Sketcher - et mobilt opmålingsværktøj Floor Sketcher er et mobilt, intelligent værktøj, som hurtigt og nemt konstruerer en skitse over etageplanen, efterhånden som man bevæger sig rundt. Frem for at skulle måle vægge og vinkler op i hånden vil man med vores håndholdte, mobile, batteridrevne Floor Sketcher kunne gå rundt på etagen og Positionering og nye digitale bygningsmodeller gør det muligt for brandvæsenets indsatsledere at følge røgdykkeres bevægelser i brændende bygninger. Når et hold røgdykkere forsvinder ind i en brændende bygning, forsvinder de også fra deres holdleders blik. Igennem få verbale informationer - en røgdykker har nok at se til - prøver holdlederen at foretage laserafstandsmålinger. Med intelligente algoritmer og avanceret sensorudstyr samler værktøjet selv måleresultaterne sammen og præsenterer på en skærm brugeren for en skitse, som løbende bliver mere og mere nøjagtig, efterhånden som der laves flere målinger. En enkelt måling for hver væg er nok til at karakterisere et rum. Til sidst kan skitsen overføres til pc og udskrives. opretholde en ide om, hvor i bygningen holdet befinder sig. Med lanceringen af Galileo-systemet og den generelle udvikling inden for positioneringsteknologier bliver det nu muligt nøjagtigt at følge en røgdykkers bevægelser rundt i brændende bygninger uden at forstyrre ham.

9 16 Forretningsforståelse for pervasive computing når innovation skal kommercialiseres 17 forretningsforståelse Indsatsområdet Forretningsforståelse fokuserer på viden om innovationsledelse, forretningsmodellering og effektmåling, der kan sikre de optimale rammer for en succesrig innovationsproces Alexandra Instituttets indsatsområde Forretningsforståelse blev etableret i november Det første år er bl.a. brugt til at gennemføre en strategisk proces i samarbejde med en forsker fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Processen har betydet, at Forretningsforståelse er blevet inddelt i en række strategiske temaområder. Forsknings- og innovationschef Camilla Kølsen Det der samler de tematiske områder er den grundlæggende interesse og forskningsbaserede videnudvikling inden for innovationsledelse, forretningsmodellering og effektmålinger, der kan forankre den teknologiske innovation og sikre de bedst mulige rammer for en succesrig innovationsproces. Efter det første års arbejde i indsatsområdet tegner der sig et billede af, at Forretningsforståelse særligt viser sin berettigelse i indsatsen med at skabe samarbejder mellem SMVere og videnmiljøer omkring forskning og innovation. Samtidig er indsatsområdet meget rettet mod virksomhederne og deres ønsker og behov for innovation og udvikling. I vores forskning og udvikling af konkrete teknologiske services satser vi fortsat på: Konsulentarbejde, hvor vi gennem samarbejde med virksomhederne skaber innovationsprocesser og nye anvendelser af it i produkter, processer og services, der forretningsmæssigt er meningsfulde og værdiskabende for de enkelte virksomheder. Deltagelse i F&I-projekter, hvor vi gennem praksis og erfaringsopsamling kan udvikle modeller for, hvordan innovations- og forretningsprocessen håndteres som en integreret del af forskningsprocessen. Kurser, rådgivning og uddannelseselementer inden for Forretningsforståelse i samarbejde med virksomheder og regionale uddannelsespartnere. Den samlende strategi for indsatsområdet er at sikre sammehæng mellem videngenerering i de forskningsbaserede aktiviteter og anvendelse af denne viden inden for konsulentarbejde og uddannelse. Det er et succeskriterium, at de aktiviteter der startes inden for Forretningsforståelse dels knytter an til konkrete behov og fremtidige ydelser og dels knytter an til de seks strategiske temaområder, som således kan serviceres gennem forskning. Effektvurdering af Solkampagnen I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse udfører Alexandra Instituttet en evaluering af effekten af et delelement af Solkampagnen, der er et samarbejde Mål fremad efter-videreuddannelse på Alexandra Alexandra Instituttet udbyder sammen med Novaberg en evalueringsuddannelse rettet mod den offentlige sektor. Formålet med uddannelsen Innovativ Evaluering er at give deltagerne en solid og kvalificeret tilgang til at lave evaluering, der kan anvendes i praksis både hvad angår teoretiske tilgange og de konkrete metoder og værktøjer. Uddannelsen består af i alt 12 undervisningsgange fordelt på 6 to-dages moduler. Disse suppleres med mellemliggende netværksdage. Evalueringsuddannelsen er en del af en efter-videreuddannelsesindsats, hvor Alexandra Instituttet sammen med andre partnere i uddannelsesverdenen og i det private erhvervsliv udbyder forskningsbaserede mellem TrygFonden under Trygheds- Gruppen og Kræftens Bekæmpelse. Det drejer sig om Sluk Solariet, en sundhedsfremmende kampagne, der har brugt sociale network sites (SNS) på internettet, f.eks. Facebook og MySpace som platform for interaktion, kommunikation og faktaformidling. Det evalueres hvordan nye medier kan bruges i sundhedsfremmende arbejde over for den unge målgruppe på år. Projektet er samtidig et forsøg på at evaluere sundhedsfremmende interventioner på SNS. Vi forholder os derfor også til selve evalueringsfremgangsmåden, så det kan vurderes, om denne metode er velegnet til at vurdere virkningen af en SNS-intervention. Resultaterne bliver publiceret dels som en rapport fra Kræftens Bekæmpelse og dels i to videnskabelige artikler. kurser og uddannelser, f.eks. uddannelsen Forretningsorienteret projektledelse. Andre partnere er Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, GTS-institutterne m.fl. Grundbogen til uddannelsen Innovativ Evaluering er ved at blive skrevet af underviserne og forventes at udkomme primo STRATEGISKE TEMAOMRÅDER Effektvurdering og evaluering Udvikling af en forskningsbaseret, standardiseret og fleksibel metode til at vurdere effekter af konkrete teknologiske innovationer, initiativer og projekter. Forretningsudvikling Etablering af et kvalificeret og professionelt forretningsspor i forsknings- og udviklingsprojekter inden for pervasive computing. Standardisering Med særligt fokus på innovationsledelse og brugerorienteret innovation styrkes virksomheders konkurrenceevne ved at sikre kvalitet og best practice gennem klare procedurer og processer. Uddannelse Udvikling af efter- og videreuddannelsestilbud. Netværk og venture Udvikling af netværksrelaterede ydelser og ydelser rettet mod venture. Metoder og kompetencer Promovering af specialiserede metoder, f.eks. brugerdrevet innovation, forretningsudvikling i teknologiske innovationsprojekter, effektvurderinger og evalueringer. It-parathedstjek Forretningsforståelse har udviklet et itfokuseret innovationstjek, det såkaldte it-parathedstjek, som primært er målrettet SMVer. Formålet med innovationstjekket er at tage temperaturen på den aktuelle brug af it i produkter, services og processer i virksomhederne. It-parathedstjekket består af et eller flere møder med en SMV, hvor vi gennemgår de specifikke behov, realiteter, forventninger og lysten til at anvende og nyttiggøre ny it i virksomhedens produkter, services og processer. På denne baggrund etablerer vi et samarbejde mellem virksomheden og videnmiljøerne med henblik på at videreudvikle praksis og skabe innovation. Dette samarbejde kan strække sig fra medlemskab i et fagligt netværk til egentlige projektansøgninger. It-parathedstjek udføres i samarbejde med de regionale innovationsagenter i Region Midtjylland og Region Syddanmark

10 18 software når der kommer IT i alting 19 softwareinfrastruktur Når it bliver allestedsnærværende, stiller det nye og komplekse Krav til software I Alexandra Instituttets indsatsområde softwareinfrastruktur samarbejder forskere fra bl.a. Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, og Ingeniørhøjskolen i Århus med udviklere fra industrien. Der arbejdes med indlejret software, sensorer, trådløs kommunikation, mobil kommunikation, RFID, tracking, spilteknologier, ad hoc netværk, distribuerede systemer, 3D-grafik, billedanalyse, virtuelle maskiner, multikerne programmering, og applikationer til små apparater såvel som desktop. Med fokus på brugerdrevet udvikling bringes de nyeste datalogiske principper i konkret anvendelse inden for områder som softwarearkitektur, software services, kommunikation og mobile apparater. Skanderborg er et samarbejde mellem bl.a. Datalogisk Institut, Alexandra Instituttet og Skanderborg Festivalen. Projektet forsker i og afprøver teknologi, der skal hjælpe beredskabet med at bevare overblik over Danmarks Smukkeste Festival. Teknologien er en videreudvikling af et system, udviklet under PalCom projektet og testet under Tall Ships Races 2007 i skal understøtte overblik over beredskabets ressourcer med henblik på at understøtte samarbejde, undgå flaskehalse og beherske crowd control. Systemet kan anvendes både til det forebyggende arbejde, og når der skal ydes en beredskabsmæssig indsats under festivalen. Det viste årets eksperiment under SmukFest 2008, hvor systemet for første gang skulle stå sin prøve over for sine brugere. Blandt bøgetræerne blev der opsat videokameraer, beredskabspersonalet blev udstyret med GPS og Nokia N95- mobiltelefoner og 3 koordinatorbaser fik en interagérbar 3D-repræsentation af hele festivalen fremvist på skærm. De 3 baser og den lokale alarmcentral på pladsen kunne på den måde kommunikere visuelt om, hvor deres ressourcer var, hvordan den pågældende situation så ud, og hvilken aktion der ville være mest hensigtsmæssig. Testen var en succes, og samarbejdet fortsætter frem til og under festivalen Projektets finansiering og partnere, se s. 47. The Visible Ear Simulator virtuel ørekirugi The Visible Ear Simulator, VES, er startet af Mads Sølvsten Sørensen, overlæge på Rigshospitalets øre-næse-halsafdeling. Projektet udvikler en realistisk computersimulation af ørekirurgiske boreindgreb, for at hjælpe lægestuderende til at få en solid kirurgisk erfaring. Simulatoren bygger på det histologiske datasæt The Visible Ear, som består af 500 højt opløselige farvebilleder taget i forbindelse med en kryosektion af en afdød kvindes hoved. Datasættet er lavet af Mads Sølvsten Sørensen og hans medarbejdere, og har en klar fordel i at man har farveinformation, i modsætning til eksempelvis MTog CT-scanninger der er i gråtoner. Ved at kombinere disse billeddata med avancerede visualiseringsteknikker er det lykkedes at lave en applikation der tillader brugeren i realtid at navigere rundt i det indre øre og observere de forskellige dele af ørets anatomi i en uset høj detaljegrad og farverigdom. For at simulere borets bevægelser er der benyttet en PHANTOM Omni force feedback-enhed, der meget realistisk gengiver borefornemmelsen. Første beta-version er færdigudviklet og klar til udbredelse som freeware. På den måde kan man danne sig et realistisk billede af markedet for et fremtidigt produkt. Lanceringen finder sted i foråret 2009 i forbindelse med optagelse af en artikel om projektet i det anerkendte tidsskrift Otology & Neurotology. Projektet er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation og Oticon Fonden. Onkologisk atlas interaktiv anatomi Indsatsområdet Softwareinfrastruktur har udviklet et interaktivt anatomisk atlas til stråleterapien på Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Atlasset er baseret på datasættet The visible man og modellen bruges til træning af strålesygeplejersker. sensobyg innovation på spil Innovationskonsortiet SensoByg udvikler og demonstrerer prisbillige, driftsikre overvågningssystemer til byggeriet og til andre store konstruktioner. Der er fokus på overvågning af fugt og temperatur i byggeriet via indlejret, trådløs sensorteknologi og intelligente beslutningsstøtteværktøjer. Den tekniske udfordring i projektet drejer sig bl.a. om indlejring af sensorer i beton og trådløs overførsel i konstruktioner med meget metal. Desuden arbejdes der med at udvikle en systemarkitektur, der kan bearbejde det datasensorerne leverer. Sensobygs finansiering og partnere, se s. 47. I Innogate Innovation på spil analyseres forretningspotentialerne i at anvende spilteknologi i nye brancher og at udvikle prototyper, baseret på spilteknologier. Softwareprototyperne er bl.a. Real-time rendering of realistic buildings, Greentech skitseværktøj til miljøoptimering af arkitekten og Spilteknologi og byggematerialer. Innogate er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og ledes af DI ITEK. Læs mere om projektet og se projektets øvrige partnere på Forsknings- og innovationschef Peter Andersen

11 20 PERVASIVE HEALTHCARE IT I FREMTIDENS SUNDHEDSSEKTOR 21 Pervasive healthcare Med gennembruddet af pervasive computing kan it modnes til et allestedsnærværende omsorgsværktøj, der hjælper direkte til en bedre, hurtigere og mere effektiv behandling af patienterne Hovedtanken bag indsatsområdet pervasive healthcare eller allestedsnærværende sundheds-it er at skubbe computerkraften længere ud i alle led i sundhedsvæsenet både i primær- og sekundærsektoren. Indsatsområdet arbejder især med tre fokusområder: Home care Brugen af pervasive computingteknologi til støtte af egenbehandling og pleje af den enkelte patient selv og eventuelt pårørende. Forsknings- og innovationschef Margit Kristensen og direktør i Caretech Innovation Morten Kyng. Brugerdreven Sundhedsinnovation - it-løsninger til ældre borgere En aldrende befolkning betyder, at sundhedssektoren kommer under pres. Formålet med Konsortiet for Brugerdreven Sundhedsinnovation er at bidrage til forbedret livskvalitet for ældre, og til at Danmark kommer i front inden for services og it-infrastruktur for assisted living. Konsortiet er sammensat af offentlige aktører, forskningsinstitutioner og private virksomheder. Fokus er på sundhedsservices i eget hjem, hvor hjemmet opfattes bredt og også dækker over det sociale netværk, sundhedsprofessionelle og lokale myndigheder. Undervejs i forløbet udvikler konsortiet konkrete prototyper, som kan fungere som demonstratorer af en nyudviklet it-infrastruktur og bidrage til yderligere dialog mellem brugere og udviklere. F.eks. udvikles et system, som kan støtte patienter med svimmelhed, når de efter anvisning fra deres fysioterapeut skal genoptræne balance og motorisk kontrol i hjemmet. Fremtidens hospital Forskning i anvendelsen og udviklingen af pervasive computing-teknologier til brug på hospitaler, og udvikling af teknologi til at binde hospitaler, primærsektor, f.eks. egen læge eller hjemmesygeplejen, og borgerens eget hjem sammen. Akut medicin og ulykker It-støtte til reddere og andet personel ved ulykker. Indsatsområdet samarbejder med forskere på Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen i Århus, Arkitektskolen Aarhus og en række hospitaler. platform for sundhedsitprojekter Caretech Innovation er en treårig sundheds-it-satsning, der skal sikre den korteste vej mellem forskning, anvendelse og forretning. Læs mere på side 40. Sund innovation erhvervsfremmeprojekt i Randers Sundhedscenter Sund Innovation samler en række aktører omkring brugerdrevet innovation. Projektet afprøver, hvordan virksomheder kan få nye ideer og finde nye løsninger gennem brugerinddragelse, hvordan man skaber nye innovationsalliancer mellem brugere, sundhedsvæsen, privat erhvervsliv og videninstitutioner, og Handivision systematisk brug af brugerdrevne innovationsmetoder Handivision bedre udnyttelse af hjælpemidler udvikler hjælpemidler gennem Brugerdreven Innovation (BDI). Projektet sætter fokus på udvikling og integration af BDI-metoder med brugere, producenter og deres relationer i centrum. Målet er at skabe en platform for en mere systematisk brug af BDI. HandiVision er bygget op omkring fire eksperimenter, der engagerer brugere og virksomheder på flere niveauer. Eksperimenterne indeholder hver deres udfordring: Udvikling af hjælpemidler til handicappede uden sprog på institutionen Sølund, BDI-kursus for unge med funktionsnedsættelse på Egmont Højskolen, og bedre anvendelse af hjælpemidler gennem vejledninger og User-communities som BDI-driver. Eksperimenternes arbejde med virkelige brugsscenarier afføder en lang række metodeovervejelser. For at sikre indbyrdes sammenhæng bliver eksperimenternes erfaringer løbende delt og kvalificeret. konkret hvordan mennesker med diabetes får styrket deres autonomi, værdighed og glæde. Udgangspunktet er mennesker med diabetes og latent diabetes, deres pårørende og fag-professionelle. Forebyggelse og rehabilitering udføres på sundhedscentrene, men derefter kun i begrænset HandiVision arbejder systematisk med at samle og dokumentere disse udfordringer. Dokumentationen er et led i projektets arbejde med BDI-metoder, med det mål at udvikle et anvendeligt og retningsgivende værktøj for både bruger og virksomhed. Til fordel for brugerne, der kan blive reelle samarbejds- og dialogpartnere og til fordel for virksomhederne, der kan styrke deres forretningsudvikling. Projektets finansiering og partnere, se s. 47. omfang når patienterne skal fortsætte med behandlingen i hjemmet. Projektet har fokus på at afhjælpe dette. Der arbejdes med tre temaer: sund kost, intelligent fitness og det højteknologiske sundhedscenter. Sund Innovations finansiering og partnere, se s. 47. Mulighed for at udvide ens ekspressive formåen via en styret robotarm. Brugerdrevet problemløsning og idegenerering på workshoppen Den innovative bruger afholdt på VIA - Vitus Bering - Horsens, november 2008.

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv Alexandra Instituttet A/S broen mellem it-forskning og erhvervsliv Forskningsbaseret aktieselskab Offentlig/privat brobygger Medlemsdrevne aktiviteter Aktiv matchmaking Netværkende organisation Synlig

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Kick-off møde Program for Kick-off den 5. februar 2009: 12:00-12:40 Frokost og velkomst v/ Lene Jensen, Randers Kommune 12:40-13:20 Introduktion til

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

God læselyst. Center for Indlejerede Software Systemer. Forsknings- og Innovationsstyrelsen

God læselyst. Center for Indlejerede Software Systemer. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Jo mere virksomheder investerer i forskning og uddannelse, des bedre er deres muligheder for at udvikle nye produkter. Informations- og Kommunikations Teknologi er en vigtig faktor, når det gælder om at

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Direktør Jørgen Lindskov Knudsen SensoByg: Et innovationskonsortium for sensorbaseret overvågning i byggeriet Click SensoByg to edit Master title style 3-årige innovationskonsortium

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere