Indhold. Kort om os Højdepunkter Hvem er vi 6-7 Sådan arbejder vi 8-9 Medarbejdere & organisation 10-11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kort om os Højdepunkter 08-09 4-5 Hvem er vi 6-7 Sådan arbejder vi 8-9 Medarbejdere & organisation 10-11"

Transkript

1

2 Indhold Kort om os Højdepunkter Hvem er vi 6-7 Sådan arbejder vi 8-9 Medarbejdere & organisation Vores faglighed Alexandras 8 indsatsområder Pervasive Positioning Forretningsforståelse Softwareinfrastruktur Pervasive Healthcare New Ways of Working Interactive Spaces It-sikkerhed Avanceret Visualisering og Interaktion Netværk KomIalt, Infinit ISSH, NFBi, SundhedsITnet, TEKNE Vi stiller skarpt på 2008 året der gik Kultur og oplevelser Caretech Innovation 40 Alexandras afdeling i København 41 Nøgletal, bestyrelse og medlemmer Regnskab og nøgletal Medlemmer og bestyrelse Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, der arbejder med anvendelsesorienteret it-forskning. Vi aktiverer vores medlemmers og kunders udviklingspotentiale via forskningsbaseret innovation.

3 4 om os højdepunkter højdepunkter Maj 08 Officiel markering af Alexandras nye status som GTS-institut Juni 08 Start på projekt ikraft it som innovativ drivkraft August 08 Ny strategi fokus på start-ups August 08 Medarbejder nr. 50 ansættes November 08 Åbning af Caretech Innovation ny satsning på sundheds-it Januar 09 Alexandra Instituttet fortsætter som partner i IT-væksthuset Ørestaden for en ny fireårig periode Februar 09 Åbning af udstillingen Enter Action på ARoS April 09 Medarbejder nr. 82 ansættes august 09 Alexandra Instituttet fylder 10 år September 09 Instituttet åbner afdeling i Herning Oktober 09 ReThink International udstilling om kunst og klima åbner i forbindelse med FNs klimakonference i København November 09 Instituttet åbner afdeling i Sorø 10 år

4 6 om os hvem er vi? 7 hvem er vi? Alexandra Instituttet er brobygger imellem forskning, erhvervsliv, offentlige institutioner og borgere Vores arbejde med forskning og innovation tager udgangspunkt i samfundsmæssige problemstillinger, og primært i virksomheders og organisationers behov for at benytte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger. Vi praktiserer anvendelsesorienteret it-forskning på en særlig måde. Vi kalder det forskningsbaseret brugerdrevet innovation, en sammentænkning af kommerciel relevans, forskning og brugerinddragelse. Med forskningsbaseret innovation skaber vi it-baserede produkter og services, der genererer samfundsmæssig værdi og bidrager til økonomisk vækst Vi er et af Danmarks ni GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service) og vores hovedfokus er pervasive computing indlejret og kommunikerende it i produkter og omgivelser. Vi tilbyder landets stærkeste og mest alsidige kompetencer inden for udvikling og anvendelse af pervasive computingteknologier. Vi skal altid være der, hvor den nyeste viden skabes Vores ambition er at blive Nordeuropas førende private anvendelsesorienterede forskningsinstitution inden for pervasive computing. Inspirationen er internationale Research Labs som det tyske Fraunhofer Institut og det amerikanske SRI International. Alexandra Instituttet beskæftigede pr. 1. april medarbejdere, fordelt på specialister inden for forskning og innovation, generalister inden for vidennetværk og matchmaking og stabsfunktioner som administration og kommunikation. Vi er specialister I Matchmaking den gode matchmaking mellem offentlige og private miljøer baserer sig på dyb respekt for de deltagende parters interesser. Virksomhederne deltager for at få innovationsløft og vækst, forskerne for at få ny viden, erkendelse og inspiration. Forskningsbaseret viden vores forsknings- og innovationsprojekter er den motor, der skaber ny viden. Denne viden kommer deltagerne i de enkelte projekter til gode. Desuden bringer vi den i spil som konsulentydelser og videreformidler den i instituttets vidennetværk. På den måde yder Alexandra Instituttet et bidrag til at forbedre danske virksomheders innovationsprocesser og øge deres konkurrenceevne. BrugerdreveT innovation Alexandra Instituttet har en lang tradition for brugerdrevet innovation. Brugere inddrages i alle innovationsforløbets faser. Dermed sikrer vi, at design og funktionalitet udspringer af reelle behov og udfordringer.

5 8 om os sådan arbejder vi 9 sådan arbejder vi FORSKNINGSBASERET BRUGERDREVET INNOVATION Når vi etablerer projekter, arbejder vi ud fra metoden forskningsbaseret brugerdrevet innovation. Det vil sige, at der i alle projekter deltager både it-forskere, virksomheder og brugere. De tre parter samles typisk i workshops i alle innovationsforløbets faser. Her diskuterer og afprøver man ideer og prototyper. Responsen implementeres så i den videre udvikling af projektet, der typisk munder ud i en eller flere prototyper, klar til produktmodning. Brugerinvolveringen sikrer, at design og funktionalitet tager udgangspunkt i slutbrugerens reelle behov snarere end det teknisk mulige. ALEXANDRAS PROJEKTMODEL Alexandras forsknings- og innovationsprojekter tager altid udgangspunkt i problemstillinger hos de deltagende virksomheder. Projekterne organiseres efter en særlig projektmodel, der tilgodeser både virksomheds- og forskningsinteresser ved at samle projektets delelementer i to dimensioner. Alexandra Instituttet er et almennyttigt aktieselskab, der bedriver anvendelsesorienteret it-forskning Det almennyttige betyder, at det overskud vi genererer geninvesteres i nye forsknings- og innovationsprojekter. Det anvendelsesorienterede betyder, at Alexandra ikke laver forskning for forskningens egen skyld. Vores aktiviteter er altid baseret på konkrete problemstillinger i erhvervslivet, offentlige institutioner eller i samfundet generelt. Vi igangsætter og gennemfører en lang række forsknings- og innovationsprojekter (F&I). Det er primært samarbejdsprojekter mellem it-forskere, virksomheder og brugere, organiseret efter Alexandra Instituttets model for forskningsbaseret brugerdrevet innovation. F&I-projekterne tager udgangspunkt i deltagernes særlige problemstillinger. Projekterne er den mest effektive vej til forskningsbaseret innovation. Virksomhederne får et tidsmæssigt forspring i forhold til konkurrenterne, og samarbejdet med forskerne kan sammenlignes med et mesterlæreprincip. Resultaterne er f.eks. prototyper, som virksomhederne videreudvikler til egentlige produkter. Alexandra Instituttets F&I-projekter genererer ny viden og ny teknologi, der er attraktiv for en større kreds end deltagerne i de enkelte projekter. En lang række virksomheder efterspørger de kompetencer, vi opbygger i vores F&I-projekter, idet de oftest ikke udbydes på det etablerede kommercielle marked. Det er et væsentligt element i vores brobyggerfunktion at kunne levere ydelser, som formidler den nyeste viden fra F&I-projekterne. Derfor har instituttet gennem flere år leveret sådanne ydelser, og efterspørgslen er stigende. Virksomhedsdimensionen Her er projektet organiseret som et udviklingsprojekt, hvor man med udgangspunkt i den enkelte virksomheds særlige udfordringer og behov opstiller en række relevante cases. I mødet med de forskningsmæssige temaer munder de forskellige cases i sidste ende ud i erhvervsresultater som analyse, prototype og design. Forskningsdimensionen Her er projektet organiseret som et forskningsprojekt. Vi opstiller forskellige temaer, som er interessante fra et forskningsmæssigt synspunkt. Når de forskningsmæssige temaer i løbet af projektet bliver bragt i spil i forhold til virksomhedernes behov, munder det ud i forskningsresultater som videnskabelige artikler og udvikling af teori og metode. GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Alexandra Instituttet blev godkendt som GTS-institut. GTS-organisationerne støttes af Videnskabsministeriet og er med 2900 medarbejdere kernen i den danske teknologiske infrastruktur. GTS-systemets opgave er på basis af forskning at udvikle teknologiske serviceydelser, der efterfølgende skal sælges på almindelige markedsvilkår. Alexandra Instituttet er det yngste af de i alt ni danske GTSinstitutter, der har en samlet omsætning på over 2,5 mia. kr., og som årligt har kontakt med knap danske virksomheder, heraf små og mellemstore virksomheder.

6 10 om os medarbejdere 11 om os FRIHED OG FAGLIGHED medarbejdere Vi samler på dygtige medarbejdere. Og vi giver dem selvstændighed, valgfrihed og plads til personligt initiativ. Alexandra Instituttets kultur handler om arbejdsglæde, humor, uhøjtidelighed og stærk kollegialitet. Vi har det rart sammen, og vi trives på en arbejdsplads, der har frihed og stærk faglighed som fundament. Vi er stolte af at være en virksomhed baseret på en meget høj faglighed. Og vi tror, at netop denne faglighed gør det muligt for os at tiltrække rigtig gode kolleger. Det har hen over årene vist sig, at mange dygtige fagfolk finder det spændende at kombinere cutting edge-forskning med anvendelsesorientering og kommerciel relevans. Det gælder vores specialister inden for forskning og innovation, der brænder for at få deres ideer og løsninger ud i anvendelse. Og det gælder vores faglige generalister, der arbejder med instituttets vidennetværk og med brobygning mellem forskning, erhvervsliv og offentlige myndigheder. Samme høje standard karakteriserer Alexandra Instituttets stabsfunktioner, der er bemandet med kompetente medarbejdere inden for regnskab, kommunikation, videnspredning og administration. Medarbejdere pr. 1/ Type af uddannelse merkantil 11 naturvidenskab 28 humaniora 20 samfundsvidenskab 2 sundhedsvidenskab 2 arkitekt 5 ingeniør 7 ph.d.-studerende 4 andet 3 Uddannelsesniveau kort og mellemlang videregående uddannelse: 9 kandidater 49 ph.d.er 13 professorer 3 ph.d.-studerende 4 studerende 11 Kønsfordeling 28 kvinder og 54 mænd Aldersfordeling 20 erne erne erne erne 9 Statusmøde

7 12 13 alexandras indsatsområder Alexandra Instituttet arbejder med pervasive computing ud fra otte faglige vinkler. Dem kalder vi indsatsområder. Instituttets indsatsområder er baseret på et tæt samarbejde med et forskningsmiljø ved et eller flere universiteter. Formålet med samarbejdet er at sikre, at instituttets kompetencer inden for det specifikke område altid er på niveau med den nyeste viden.

8 14 Pervasive positioning - når alting ved hvor det er 15 Pervasive positioning Indsatsområdet Pervasive Positioning udvikler kompetencer, værktøjer, software og services, som virksomheder kan udnytte til nye innovative produkter inden for positionering Alexandra Instituttets indsatsområde PERVASIVE POSITIONINGs primære fokus er udviklingen af en højteknologisk platform et applikationsframework med basis softwarekomponenter, som en bred vifte af virksomheder kan bruge til at udvikle eller videreudvikle applikationer, services og produkter. Komponenterne skal reducere virksomhedernes time-to-market og skabe muligheder for, at komponenter og applikationer kan kommunikere inden for samme standarder. Platformen har fået støtte fra Højteknologifonden og er et samarbejde mellem Aarhus og Aalborg Universitet og virksomhederne Terma, Systematic og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Alexandra Instituttet er projektleder. Indsatsområdet arbejder på at udnytte de positioneringsdata, der bliver tilgængelige, når den europæiske pendant til det amerikanske GPS-system, Galileo, går i luften. Sideløbende arbejdes der med supplerende teknologier, der grænser op til og integrerer med Gallieo frameworket. Det drejer sig om trådløse sensornetværk (Motes) og geografiske informationssystemer (GIS). Cow Tracker - positionsbaseret beslutningsstøtte til kvægbrug Via genkendelse af bevægemønstre kan man identificere normal eller afvigende adfærd hos dyr. Genkendelsen spiller en central rolle i beslutningsstøttesystemer til bl.a. kvægbrug. Fireman Tracking overvågning af brandmænd i aktion Med lanceringen af Galileo-systemet og den generelle udvikling inden for positioneringsteknologier er mulighederne for at følge dyrs bevægelser rykket ind i en ny fase. Bevægelserne kan nu registreres både indendørs og udendørs med høj præcision. Hvis man forstår at tolke de mange informationer, den nye teknologi tilvejebringer, åbner der sig nye muligheder for beslutningsstøtte, f.eks. til den travle landmand. Forsknings- og innovationschef Andy Drysdale Robot Search Squad - flokke af robotter lokaliserer bomben En flok mobile robotter positionerer sig i forhold til hinanden ved hjælp af kortrækkende, retningsbestemt kommunikationsteknologi. I nogle situationer og miljøer ønsker man ikke at sende mennesker ind for at løse en opgave. Måske er det for farligt, måske er det simpelthen umuligt. I særlige tilfælde er opgaven yderligere vanskeliggjort af meget dårlig eller slet ingen radio- og satellitmodtagelse, f.eks. under jorden eller i omgivelser med meget stål og beton. Vi løser problemet ved at lade robotterne danne en brandmandskæde. Hver robot sendes ind én af gangen, udstyret med et lokalt, kortrækkende, trådløst kommunikationsmiddel foruden sensorteknologi til at detektere de eksplosive stoffer i bomben. Når en robot finder bomben, sender den et signal ud i alle retninger, ved fysisk at dreje rundt om sig selv. Når en anden robot kommer tæt nok på og opfanger signalet, bliver den stående og sender signalet videre ud. Floor Sketcher - et mobilt opmålingsværktøj Floor Sketcher er et mobilt, intelligent værktøj, som hurtigt og nemt konstruerer en skitse over etageplanen, efterhånden som man bevæger sig rundt. Frem for at skulle måle vægge og vinkler op i hånden vil man med vores håndholdte, mobile, batteridrevne Floor Sketcher kunne gå rundt på etagen og Positionering og nye digitale bygningsmodeller gør det muligt for brandvæsenets indsatsledere at følge røgdykkeres bevægelser i brændende bygninger. Når et hold røgdykkere forsvinder ind i en brændende bygning, forsvinder de også fra deres holdleders blik. Igennem få verbale informationer - en røgdykker har nok at se til - prøver holdlederen at foretage laserafstandsmålinger. Med intelligente algoritmer og avanceret sensorudstyr samler værktøjet selv måleresultaterne sammen og præsenterer på en skærm brugeren for en skitse, som løbende bliver mere og mere nøjagtig, efterhånden som der laves flere målinger. En enkelt måling for hver væg er nok til at karakterisere et rum. Til sidst kan skitsen overføres til pc og udskrives. opretholde en ide om, hvor i bygningen holdet befinder sig. Med lanceringen af Galileo-systemet og den generelle udvikling inden for positioneringsteknologier bliver det nu muligt nøjagtigt at følge en røgdykkers bevægelser rundt i brændende bygninger uden at forstyrre ham.

9 16 Forretningsforståelse for pervasive computing når innovation skal kommercialiseres 17 forretningsforståelse Indsatsområdet Forretningsforståelse fokuserer på viden om innovationsledelse, forretningsmodellering og effektmåling, der kan sikre de optimale rammer for en succesrig innovationsproces Alexandra Instituttets indsatsområde Forretningsforståelse blev etableret i november Det første år er bl.a. brugt til at gennemføre en strategisk proces i samarbejde med en forsker fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Processen har betydet, at Forretningsforståelse er blevet inddelt i en række strategiske temaområder. Forsknings- og innovationschef Camilla Kølsen Det der samler de tematiske områder er den grundlæggende interesse og forskningsbaserede videnudvikling inden for innovationsledelse, forretningsmodellering og effektmålinger, der kan forankre den teknologiske innovation og sikre de bedst mulige rammer for en succesrig innovationsproces. Efter det første års arbejde i indsatsområdet tegner der sig et billede af, at Forretningsforståelse særligt viser sin berettigelse i indsatsen med at skabe samarbejder mellem SMVere og videnmiljøer omkring forskning og innovation. Samtidig er indsatsområdet meget rettet mod virksomhederne og deres ønsker og behov for innovation og udvikling. I vores forskning og udvikling af konkrete teknologiske services satser vi fortsat på: Konsulentarbejde, hvor vi gennem samarbejde med virksomhederne skaber innovationsprocesser og nye anvendelser af it i produkter, processer og services, der forretningsmæssigt er meningsfulde og værdiskabende for de enkelte virksomheder. Deltagelse i F&I-projekter, hvor vi gennem praksis og erfaringsopsamling kan udvikle modeller for, hvordan innovations- og forretningsprocessen håndteres som en integreret del af forskningsprocessen. Kurser, rådgivning og uddannelseselementer inden for Forretningsforståelse i samarbejde med virksomheder og regionale uddannelsespartnere. Den samlende strategi for indsatsområdet er at sikre sammehæng mellem videngenerering i de forskningsbaserede aktiviteter og anvendelse af denne viden inden for konsulentarbejde og uddannelse. Det er et succeskriterium, at de aktiviteter der startes inden for Forretningsforståelse dels knytter an til konkrete behov og fremtidige ydelser og dels knytter an til de seks strategiske temaområder, som således kan serviceres gennem forskning. Effektvurdering af Solkampagnen I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse udfører Alexandra Instituttet en evaluering af effekten af et delelement af Solkampagnen, der er et samarbejde Mål fremad efter-videreuddannelse på Alexandra Alexandra Instituttet udbyder sammen med Novaberg en evalueringsuddannelse rettet mod den offentlige sektor. Formålet med uddannelsen Innovativ Evaluering er at give deltagerne en solid og kvalificeret tilgang til at lave evaluering, der kan anvendes i praksis både hvad angår teoretiske tilgange og de konkrete metoder og værktøjer. Uddannelsen består af i alt 12 undervisningsgange fordelt på 6 to-dages moduler. Disse suppleres med mellemliggende netværksdage. Evalueringsuddannelsen er en del af en efter-videreuddannelsesindsats, hvor Alexandra Instituttet sammen med andre partnere i uddannelsesverdenen og i det private erhvervsliv udbyder forskningsbaserede mellem TrygFonden under Trygheds- Gruppen og Kræftens Bekæmpelse. Det drejer sig om Sluk Solariet, en sundhedsfremmende kampagne, der har brugt sociale network sites (SNS) på internettet, f.eks. Facebook og MySpace som platform for interaktion, kommunikation og faktaformidling. Det evalueres hvordan nye medier kan bruges i sundhedsfremmende arbejde over for den unge målgruppe på år. Projektet er samtidig et forsøg på at evaluere sundhedsfremmende interventioner på SNS. Vi forholder os derfor også til selve evalueringsfremgangsmåden, så det kan vurderes, om denne metode er velegnet til at vurdere virkningen af en SNS-intervention. Resultaterne bliver publiceret dels som en rapport fra Kræftens Bekæmpelse og dels i to videnskabelige artikler. kurser og uddannelser, f.eks. uddannelsen Forretningsorienteret projektledelse. Andre partnere er Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, GTS-institutterne m.fl. Grundbogen til uddannelsen Innovativ Evaluering er ved at blive skrevet af underviserne og forventes at udkomme primo STRATEGISKE TEMAOMRÅDER Effektvurdering og evaluering Udvikling af en forskningsbaseret, standardiseret og fleksibel metode til at vurdere effekter af konkrete teknologiske innovationer, initiativer og projekter. Forretningsudvikling Etablering af et kvalificeret og professionelt forretningsspor i forsknings- og udviklingsprojekter inden for pervasive computing. Standardisering Med særligt fokus på innovationsledelse og brugerorienteret innovation styrkes virksomheders konkurrenceevne ved at sikre kvalitet og best practice gennem klare procedurer og processer. Uddannelse Udvikling af efter- og videreuddannelsestilbud. Netværk og venture Udvikling af netværksrelaterede ydelser og ydelser rettet mod venture. Metoder og kompetencer Promovering af specialiserede metoder, f.eks. brugerdrevet innovation, forretningsudvikling i teknologiske innovationsprojekter, effektvurderinger og evalueringer. It-parathedstjek Forretningsforståelse har udviklet et itfokuseret innovationstjek, det såkaldte it-parathedstjek, som primært er målrettet SMVer. Formålet med innovationstjekket er at tage temperaturen på den aktuelle brug af it i produkter, services og processer i virksomhederne. It-parathedstjekket består af et eller flere møder med en SMV, hvor vi gennemgår de specifikke behov, realiteter, forventninger og lysten til at anvende og nyttiggøre ny it i virksomhedens produkter, services og processer. På denne baggrund etablerer vi et samarbejde mellem virksomheden og videnmiljøerne med henblik på at videreudvikle praksis og skabe innovation. Dette samarbejde kan strække sig fra medlemskab i et fagligt netværk til egentlige projektansøgninger. It-parathedstjek udføres i samarbejde med de regionale innovationsagenter i Region Midtjylland og Region Syddanmark

10 18 software når der kommer IT i alting 19 softwareinfrastruktur Når it bliver allestedsnærværende, stiller det nye og komplekse Krav til software I Alexandra Instituttets indsatsområde softwareinfrastruktur samarbejder forskere fra bl.a. Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, og Ingeniørhøjskolen i Århus med udviklere fra industrien. Der arbejdes med indlejret software, sensorer, trådløs kommunikation, mobil kommunikation, RFID, tracking, spilteknologier, ad hoc netværk, distribuerede systemer, 3D-grafik, billedanalyse, virtuelle maskiner, multikerne programmering, og applikationer til små apparater såvel som desktop. Med fokus på brugerdrevet udvikling bringes de nyeste datalogiske principper i konkret anvendelse inden for områder som softwarearkitektur, software services, kommunikation og mobile apparater. Skanderborg er et samarbejde mellem bl.a. Datalogisk Institut, Alexandra Instituttet og Skanderborg Festivalen. Projektet forsker i og afprøver teknologi, der skal hjælpe beredskabet med at bevare overblik over Danmarks Smukkeste Festival. Teknologien er en videreudvikling af et system, udviklet under PalCom projektet og testet under Tall Ships Races 2007 i skal understøtte overblik over beredskabets ressourcer med henblik på at understøtte samarbejde, undgå flaskehalse og beherske crowd control. Systemet kan anvendes både til det forebyggende arbejde, og når der skal ydes en beredskabsmæssig indsats under festivalen. Det viste årets eksperiment under SmukFest 2008, hvor systemet for første gang skulle stå sin prøve over for sine brugere. Blandt bøgetræerne blev der opsat videokameraer, beredskabspersonalet blev udstyret med GPS og Nokia N95- mobiltelefoner og 3 koordinatorbaser fik en interagérbar 3D-repræsentation af hele festivalen fremvist på skærm. De 3 baser og den lokale alarmcentral på pladsen kunne på den måde kommunikere visuelt om, hvor deres ressourcer var, hvordan den pågældende situation så ud, og hvilken aktion der ville være mest hensigtsmæssig. Testen var en succes, og samarbejdet fortsætter frem til og under festivalen Projektets finansiering og partnere, se s. 47. The Visible Ear Simulator virtuel ørekirugi The Visible Ear Simulator, VES, er startet af Mads Sølvsten Sørensen, overlæge på Rigshospitalets øre-næse-halsafdeling. Projektet udvikler en realistisk computersimulation af ørekirurgiske boreindgreb, for at hjælpe lægestuderende til at få en solid kirurgisk erfaring. Simulatoren bygger på det histologiske datasæt The Visible Ear, som består af 500 højt opløselige farvebilleder taget i forbindelse med en kryosektion af en afdød kvindes hoved. Datasættet er lavet af Mads Sølvsten Sørensen og hans medarbejdere, og har en klar fordel i at man har farveinformation, i modsætning til eksempelvis MTog CT-scanninger der er i gråtoner. Ved at kombinere disse billeddata med avancerede visualiseringsteknikker er det lykkedes at lave en applikation der tillader brugeren i realtid at navigere rundt i det indre øre og observere de forskellige dele af ørets anatomi i en uset høj detaljegrad og farverigdom. For at simulere borets bevægelser er der benyttet en PHANTOM Omni force feedback-enhed, der meget realistisk gengiver borefornemmelsen. Første beta-version er færdigudviklet og klar til udbredelse som freeware. På den måde kan man danne sig et realistisk billede af markedet for et fremtidigt produkt. Lanceringen finder sted i foråret 2009 i forbindelse med optagelse af en artikel om projektet i det anerkendte tidsskrift Otology & Neurotology. Projektet er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation og Oticon Fonden. Onkologisk atlas interaktiv anatomi Indsatsområdet Softwareinfrastruktur har udviklet et interaktivt anatomisk atlas til stråleterapien på Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Atlasset er baseret på datasættet The visible man og modellen bruges til træning af strålesygeplejersker. sensobyg innovation på spil Innovationskonsortiet SensoByg udvikler og demonstrerer prisbillige, driftsikre overvågningssystemer til byggeriet og til andre store konstruktioner. Der er fokus på overvågning af fugt og temperatur i byggeriet via indlejret, trådløs sensorteknologi og intelligente beslutningsstøtteværktøjer. Den tekniske udfordring i projektet drejer sig bl.a. om indlejring af sensorer i beton og trådløs overførsel i konstruktioner med meget metal. Desuden arbejdes der med at udvikle en systemarkitektur, der kan bearbejde det datasensorerne leverer. Sensobygs finansiering og partnere, se s. 47. I Innogate Innovation på spil analyseres forretningspotentialerne i at anvende spilteknologi i nye brancher og at udvikle prototyper, baseret på spilteknologier. Softwareprototyperne er bl.a. Real-time rendering of realistic buildings, Greentech skitseværktøj til miljøoptimering af arkitekten og Spilteknologi og byggematerialer. Innogate er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og ledes af DI ITEK. Læs mere om projektet og se projektets øvrige partnere på Forsknings- og innovationschef Peter Andersen

11 20 PERVASIVE HEALTHCARE IT I FREMTIDENS SUNDHEDSSEKTOR 21 Pervasive healthcare Med gennembruddet af pervasive computing kan it modnes til et allestedsnærværende omsorgsværktøj, der hjælper direkte til en bedre, hurtigere og mere effektiv behandling af patienterne Hovedtanken bag indsatsområdet pervasive healthcare eller allestedsnærværende sundheds-it er at skubbe computerkraften længere ud i alle led i sundhedsvæsenet både i primær- og sekundærsektoren. Indsatsområdet arbejder især med tre fokusområder: Home care Brugen af pervasive computingteknologi til støtte af egenbehandling og pleje af den enkelte patient selv og eventuelt pårørende. Forsknings- og innovationschef Margit Kristensen og direktør i Caretech Innovation Morten Kyng. Brugerdreven Sundhedsinnovation - it-løsninger til ældre borgere En aldrende befolkning betyder, at sundhedssektoren kommer under pres. Formålet med Konsortiet for Brugerdreven Sundhedsinnovation er at bidrage til forbedret livskvalitet for ældre, og til at Danmark kommer i front inden for services og it-infrastruktur for assisted living. Konsortiet er sammensat af offentlige aktører, forskningsinstitutioner og private virksomheder. Fokus er på sundhedsservices i eget hjem, hvor hjemmet opfattes bredt og også dækker over det sociale netværk, sundhedsprofessionelle og lokale myndigheder. Undervejs i forløbet udvikler konsortiet konkrete prototyper, som kan fungere som demonstratorer af en nyudviklet it-infrastruktur og bidrage til yderligere dialog mellem brugere og udviklere. F.eks. udvikles et system, som kan støtte patienter med svimmelhed, når de efter anvisning fra deres fysioterapeut skal genoptræne balance og motorisk kontrol i hjemmet. Fremtidens hospital Forskning i anvendelsen og udviklingen af pervasive computing-teknologier til brug på hospitaler, og udvikling af teknologi til at binde hospitaler, primærsektor, f.eks. egen læge eller hjemmesygeplejen, og borgerens eget hjem sammen. Akut medicin og ulykker It-støtte til reddere og andet personel ved ulykker. Indsatsområdet samarbejder med forskere på Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen i Århus, Arkitektskolen Aarhus og en række hospitaler. platform for sundhedsitprojekter Caretech Innovation er en treårig sundheds-it-satsning, der skal sikre den korteste vej mellem forskning, anvendelse og forretning. Læs mere på side 40. Sund innovation erhvervsfremmeprojekt i Randers Sundhedscenter Sund Innovation samler en række aktører omkring brugerdrevet innovation. Projektet afprøver, hvordan virksomheder kan få nye ideer og finde nye løsninger gennem brugerinddragelse, hvordan man skaber nye innovationsalliancer mellem brugere, sundhedsvæsen, privat erhvervsliv og videninstitutioner, og Handivision systematisk brug af brugerdrevne innovationsmetoder Handivision bedre udnyttelse af hjælpemidler udvikler hjælpemidler gennem Brugerdreven Innovation (BDI). Projektet sætter fokus på udvikling og integration af BDI-metoder med brugere, producenter og deres relationer i centrum. Målet er at skabe en platform for en mere systematisk brug af BDI. HandiVision er bygget op omkring fire eksperimenter, der engagerer brugere og virksomheder på flere niveauer. Eksperimenterne indeholder hver deres udfordring: Udvikling af hjælpemidler til handicappede uden sprog på institutionen Sølund, BDI-kursus for unge med funktionsnedsættelse på Egmont Højskolen, og bedre anvendelse af hjælpemidler gennem vejledninger og User-communities som BDI-driver. Eksperimenternes arbejde med virkelige brugsscenarier afføder en lang række metodeovervejelser. For at sikre indbyrdes sammenhæng bliver eksperimenternes erfaringer løbende delt og kvalificeret. konkret hvordan mennesker med diabetes får styrket deres autonomi, værdighed og glæde. Udgangspunktet er mennesker med diabetes og latent diabetes, deres pårørende og fag-professionelle. Forebyggelse og rehabilitering udføres på sundhedscentrene, men derefter kun i begrænset HandiVision arbejder systematisk med at samle og dokumentere disse udfordringer. Dokumentationen er et led i projektets arbejde med BDI-metoder, med det mål at udvikle et anvendeligt og retningsgivende værktøj for både bruger og virksomhed. Til fordel for brugerne, der kan blive reelle samarbejds- og dialogpartnere og til fordel for virksomhederne, der kan styrke deres forretningsudvikling. Projektets finansiering og partnere, se s. 47. omfang når patienterne skal fortsætte med behandlingen i hjemmet. Projektet har fokus på at afhjælpe dette. Der arbejdes med tre temaer: sund kost, intelligent fitness og det højteknologiske sundhedscenter. Sund Innovations finansiering og partnere, se s. 47. Mulighed for at udvide ens ekspressive formåen via en styret robotarm. Brugerdrevet problemløsning og idegenerering på workshoppen Den innovative bruger afholdt på VIA - Vitus Bering - Horsens, november 2008.

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE

MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE Vi er eksperter i mobile løsninger. Vores kernekompetence er de avancerede, skæve, kreative, skræddersyede og forskningsbaserede løsninger. Vi hjælper dig med at vælge

Læs mere

mobile løsninger og apps med omtanke

mobile løsninger og apps med omtanke mobile løsninger og apps med omtanke Alexandra Instituttet er eksperter i mobile løsninger. Vores kernekompetence er de avancerede, skæve, kreative, skræddersyede og forskningsbaserede løsninger. Vi hjælper

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Hvad er Pervasive Healthcare?

Hvad er Pervasive Healthcare? Hvad er Pervasive Healthcare? Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Agenda Hvad er Pervasive Computing Center for Pervasive Computing i Århus Visioner

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 32 Anmodning om operatør-rolle på projekt

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Pervasive Healthcare

Pervasive Healthcare Pervasive Healthcare Hvordan indtænkes informations- og kommunikationsteknologi i fremtidens sundhedsydelser og sygehusbyggeri? om mursten, milliarder og mennesker! Jeppe Spure Nielsen, projektkoordinator

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet Click to edit Master title style Alexandra Instituttet MEA midt videninstitutioner og erhvervsfremme Click Alexandra to edit Instituttet Master title A/S style Almennyttigt, anvendelsesorienteret forskningsinstitut

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv Alexandra Instituttet A/S broen mellem it-forskning og erhvervsliv Forskningsbaseret aktieselskab Offentlig/privat brobygger Medlemsdrevne aktiviteter Aktiv matchmaking Netværkende organisation Synlig

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Alexandra Instituttet A/S

Alexandra Instituttet A/S 2007 ÅRSRAPPORT Alexandra Instituttet A/S Vi bygger bro med forskningsbaseret innovation Vi bygger bro med forskningsbaseret innovation 1/2 3 3 4-9 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel?

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel? hvorfor MODEL kunne FOR de kombineres PATIENTDREVEN? INNOVATION Teknologi vil udvikle og sundhed og gennem - parametrene: to længere praksisforløb implementere og afprøve en innovativ model for, hvorledes

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab Vision for patienten som partner Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab 2 Forord Med visionen»patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab«vil

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Reportage fra workshoppen Innovationsrum

Reportage fra workshoppen Innovationsrum co/alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 8200 Århus N Tlf. 8942 5757 info@nfbi.dk Reportage fra workshoppen Innovationsrum Onsdag d. 15. nov. 2006 var Danisco vært for NFBi-workshoppen Innovationsrum. Arrangementet

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Pervasive Positioning

Pervasive Positioning Pervasive Positioning når alting ved hvor det er eller positionering i alt, hvor som helst, når som helst Andy Drysdale Innovationschef Alexandra Instituttet A/S www.alexandra.dk Mobile Monday 080609 Andy

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Oversigt tilsagn den 26. september 2007

Oversigt tilsagn den 26. september 2007 Oversigt tilsagn den 26. september 2007 Højteknologiske Platforme Lettere vej til nye lægemidler (Molekylær billeddannelse til afprøvning af nye lægemidler) Københavns Universitet, Rigshospitalet og TopoTarget

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere