FIH Årsrapport CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIH Årsrapport 2009. CVR-nr. 17029312"

Transkript

1 FIH Årsrapport 2009 CVR-nr

2 2

3 Indhold Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. marts 2010 kl i FIHs lokaler, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 5 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 7 Årets resultat 10 Udsigterne for FIHs forretning 19 Corporate Banking 20 Property Finance 22 Structured Finance 24 Capital Markets 26 Corporate Finance 28 Private Equity 29 Øvrige områder 30 Funding 32 Risikostyring 36 Samfundsansvar 50 Interne kontroller 51 Organisation og ejere 52 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse fordelt på kvartaler 60 Oversigt over noter 61 Noter 62 Supplerende noter 91 Ledelsespåtegning 102 Revisionspåtegning 103 Bestyrelse 104 Direktion 105 Ledende medarbejdere 106 3

4 4

5 Hovedtal 5 Hovedtal FIH koncernen (mio. kr.) * RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat FIHs aktionærer Minoritetsinteresser BALANCEN Udlån Egenkapital Aktiver i alt Ansvarlig kapital NØGLETAL Basiskapital i forhold til mininumskapitalkrav 317,1 281,0 282,4 216,6 195,5 174,6 210,3 204,1 206,0 193,6 Solvensprocent 13,8 11,9 11,5 10,0 10,6 11,6 13,6 12,6 12,1 12,8 Kernekapitalprocent 11,4 8,8 8,4 8,3 8,4 8,9 10,5 9,4 8,0 8,2 Egenkapitalforrentning før skat -1,9 2,7 17,6 18,9 16,5 14,1 13,6 15,9 16,6 15,3 Egenkapitalforrentning efter skat 0,1 2,4 15,5 15,0 13,2 10,1 9,7 11,6 11,7 10,9 Indtjening pr. omkostningskrone 0,93 1,15 2,8 3,3 4,2 5,3 3,8 4,0 4,2 3,8 Renterisiko 2,7 0,1 4,0 5,2 4,9 2,3 3,2 1,9 4,8 1,1 Valutaposition 1,1 4,8 9,0 6,0 2,3 4,7 2,3 3,0 5,3 3,8 Valutarisiko 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån i forhold til indlån 3,2 2,3 7,1 10,3 17,5 36,5 82,1 152,4 74,8 160,7 Udlån i forhold til egenkapital 8,2 9,3 9,6 10,1 10,2 10,6 9,2 10,1 11,1 10,9 Årets udlånsvækst -11,7-3,2 11,0 14,6 11,1-4,8-2,0-0,8 10,8 23,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 80,5 10,4 36,7 95,0 93,5 29,4 34,5 26,1 17,2-2,3 Summen af store engagementer 70,8 157,4 155,7 276,8 321,3 356,2 353,0 336,8 373,4 270,4 Årets nedskrivningsprocent 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Regnskabsbestemmelserne blev fra 2005 ændret. I overensstemmelse med overgangsreglerne er der ikke foretaget ændring af sammenligningstal forud for 2005 for finansielle aktiver eller forpligtelser samt afledte resultatposter. Hoved- og nøgletal for er således ikke fuldt sammenlignelige med hoved- og nøgletal for 2005 og frem. 5 års hovedtal og nøgletalsoversigt for moderselskabet findes under supplerende noter (side 91). * Sammenligningstal er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab). 5

6 6

7 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 7 FIH koncernen i 2009 Begyndelsen af 2009 bar præg af voldsom turbulens på rente- og kapitalmarkederne, men med betydelig likviditetstilførsel og markante rentenedsættelser fra verdens centralbanker samt rekordstore finanspolitiske lempelser blev verdensøkonomien stabiliseret i løbet af foråret og hen over sommeren I andet halvår af 2009 er stabiliseringen fortsat. Den solide politiske vilje har betydet genetablering af tilliden til markederne, at volatiliteten i de finansielle markeder er faldet betydeligt gennem året, og at risikovilligheden er steget støt hen imod årets afslutning. Hovedparten af dansk erhvervsliv har mærket recessionen og har derfor haft markant aktivitetsnedgang, ligesom investeringsomfanget har været begrænset. Konsekvensen for virksomhederne har været fokus på omkostningsreduktioner og et lavere investeringsbehov, hvilket har medført lavere efterspørgsel efter nye lån. På baggrund heraf har FIH haft et år med en nedgang i udlånsaktiviteten på 12 procent. Bankpakkerne Som modsvar til den finansielle krise lancerede staten to bankpakker i henholdsvis efteråret 2008 og primo Bankpakkerne har til opgave at sikre finansiel stabilitet i Danmark og indebærer bl.a., at alle indskydere og långivere, undtagen ansvarlige lån, vil være statsgaranterede frem til den 30. september uanset størrelsen på indskud eller lån. Som tillæg til Bankpakke I er lanceret Individuel statsgaranti for udstedelser. Under dette tillæg har FIH indgået en aftale med Finansiel Stabilitet A/S, der på vegne af den danske stat stiller en rammegaranti til rådighed for FIH for udstedelser på op til 50 mia. kr. I henhold til aftalevilkårene kan FIH indtil den 31. december 2010 ansøge om statsgaranti for udstedelser med løbetid på op til tre år. Bankpakke II har til formål at øge solvensen i kreditinstitutter, så de bedre kan modstå negative økonomiske konjunkturer. FIH har ultimo juni 2009 modtaget hybrid kernekapital på 1,9 mia. kr. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud. Bankpakkerne var nødvendige for pengeinstitutterne og for samfundsøkonomien, og de har virket efter hensigten. Intet tyder dog på, at bankpakkerne kommer til at koste staten penge - tværtimod - idet begge bankpakker finansieres af den finansielle sektor. Finanssektoren står ikke kun med en økonomisk regning, men også med et - berettiget - etisk efterslæb, efter at der i en periode ikke har været udvist tilstrækkelig ordentlighed og ansvarlighed. De stærkeste aktører i sektoren må - ligesom ved finansiering af bankpakkerne - gå forrest for at genoprette sektorens omdømme ved til stadighed at optræde ordentligt og ansvarligt. Den finansielle uro har også berørt FIH Finanskrisen var ventet, men hastigheden og styrken overraskede. FIH er langt fra at indfri forventningerne til året, hvilket i høj 7

8 8 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold grad skyldes enkeltstående og ikke tilbagevendende forhold, herunder refokuseringsomkostninger høje nedskrivninger, størstedelen på få kunder omkostninger og hensættelser til Bankpakke I rentefluktuationer og manglende afdækningsmuligheder. Under overskriften Den Fokuserede Erhvervsbank blev der i starten af 2009 gennemført en refokusering af organisationen. Som konsekvens heraf blev forretningen tilpasset, hvorefter FIH kan generere indtjening og opnå vækst som en uafhængig stand-alone virksomhed. Refokuseringen medførte engangsomkostninger på 75 mio. kr. FIH har i 2009 haft nedskrivninger på 968,9 mio. kr. eksklusive hensættelser til Bankpakke I. Det høje niveau for nedskrivninger er afledt af den negative konjunkturudvikling og påvirkede især FIH i første halvår. Nedskrivningerne relaterer sig overvejende til få kunder. Omkostninger til Bankpakke I betales af den finansielle sektor og er maksimeret til 35 mia. kr. Udgiften er fordelt på henholdsvis en garantiprovision på 15 mia. kr. samt en tabsgaranti på 20 mia. kr., hvorpå der løbende hensættes. Det Private Beredskab har pr. 31. december 2009 opgjort det samlede hensættelsesbehov på den finansielle sektors tabsgaranti til i alt 5,8 mia. kr., heraf 4,8 mia. kr. i FIHs andel af disse omkostninger udgør 4,3 procent. Omkostningerne i forbindelse med deltagelse i Bankpakke I har i 2009 udgjort i alt 529,7 mio. kr., bestående af betalt garantiprovision på 321,6 mio. kr. og hensættelse på tabsgarantien på 208,1 mio. kr. Omkostninger vedrørende individuel statsgaranti for udstedelser har i 2009 beløbet sig til 6,3 mio. kr., mens anskaffelse af hybrid kernekapital på 1,9 mia. kr. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud har forøget fundingomkostningerne med ca. 90 mio. kr. FIHs netto renteindtægter har i en periode i første halvår af 2009 været negativt påvirket af en tidsmæssig forskel mellem rentefastsættelsen på udlån og indlån. En større del af FIHs indlånsmasse blev etableret i fjerde kvartal 2008 før de store rentefald ultimo 2008, mens rentefastsættelsen på en stor del af udlånsmassen først fandt sted efter rentefaldet. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at afdække rentepositionerne, hvilket medførte en reduktion af netto renteindtægterne i niveauet 200 mio. kr. i Ovennævnte forhold har betydet, at resultatet før skat i 2009 er negativt påvirket i niveauet mio. kr. På den anden side har FIH i 2009 opnået gode resultater på andre områder. Kursreguleringerne på 510,7 mio. kr. har været positivt påvirket af ekstraordinært store kursgevinster på obligationer som følge af det kraftigt faldende renteniveau. Derudover er der realiseret kursgevinster gennem tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital. Endelig har beholdningen af aktier påvirket kursreguleringerne positivt. Trods et svært år står FIH som virksomhed mere fokuseret og stærkere i dag end ved indgangen til FIH fastholder markedsandelen og markedspositionen som det tredjestørste pengeinstitut inden for finan- 8

9 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 9 siering af dansk erhvervsliv. Endvidere viser årets undersøgelse blandt FIHs kunder, at 84 procent er tilfredse eller meget tilfredse med FIH som finansiel partner. Likviditet den største udfordring for finanssektoren FIH har historisk været meget aktiv på de internationale kapitalmarkeder i forbindelse med optagelse af lån. I takt med at krisen på de finansielle markeder tog til, blev det vanskeligere at finansiere FIHs forretning via disse markeder. Deltagelse i bankpakkerne har været stærkt medvirkende til, at FIH har kunnet genoptage finansieringen af banken via kapitalmarkederne og derved dække behovet for finansiering for de kommende år. FIH har i andet halvår af 2009 foretaget tre statsgaranterede obligationsudstedelser på i alt 3,5 mia. USD, svarende til 18 mia. kr., på det amerikanske marked. Endvidere har FIH kreditfaciliteter med større finansielle aktører. I begyndelsen af 2007 indgik FIH en aftale med ATP om en kreditfacilitet på 15 mia. kr., og i 2008 blev der indgået en facilitet på 3 mia. kr. med en førende nordisk bank. Faciliteterne har i det seneste år givet FIH stor fleksibilitet i likviditetsdisponeringen. Begge faciliteter udløber i 2010, og FIH har til hensigt at forhandle en forlængelse af faciliteterne. Konsekvensen af disse tiltag er, at FIHs likviditet er god og udgør ved udgangen af december 22,9 mia. kr., svarende til en overdækning på 80,5 procent i forhold til lovkrav. Desuden har FIH ved udgangen af 2009 intet træk på kreditfaciliteten på 15 mia. kr., som ATP har stillet til rådighed for FIH. Det skyldes, at bankpakkerne har sikret tilstrækkelig likviditet til rådighed for FIH, som derfor ikke har haft brug for faciliteten i fjerde kvartal. Optagelse af ny hybrid kernekapital har sikret FIH en stærk solvens. FIH har ved udgangen af 2009 en solvensprocent på 13,8. FIH har selv beregnet det individuelle solvensbehov til 9,8 procent og har med andre ord et solidt kapitalgrundlag. FIH kan dermed fortsat understøtte dansk erhvervslivs lånebehov og har kapacitet til forøgelse af udlånsaktiviteterne. Ejerforholdet er fortsat uafklaret FIHs ejerforhold er fortsat uafklaret, efter at moderselskabet, Kaupthing Bank hf., i efteråret 2008 blev sat under administration af den islandske stat. FIH er og har altid været ring fenced i forhold til Kaupthing. Det betyder, at Kaupthings sammenbrud ikke har medført direkte tab for FIH, og at der ikke er eller har været direkte eller indirekte islandske risici i FIHs bøger. FIH er en selvstændig dansk bank underlagt dansk regulering. Årets resultat Årets resultat efter skat for 2009 er på 11,5 mio. kr., hvilket er 172,5 mio. kr. lavere end i Resultat før skat er -147,8 mio. kr., eller 355,7 mio. kr. lavere end Årets resultat henlægges fuldt ud til reserverne. Efter den foreslåede henlæggelse vil egenkapitalen udgøre mio. kr. og den ansvarlige kapital mio. kr., mens solvensen udgør 13,8 procent. Ændringer i FIHs direktion Den 30. juni 2009 gik administrerende direktør Lars Johansen på pension, og Henrik Sjøgreen blev udnævnt til administrerende direktør. 9

10 Årets resultat 10 Årets resultat (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 48,4 190,2 Udlån og andre tilgodehavender 3.001, ,6 Obligationer 1.687, ,8 Afledte finansielle instrumenter i alt -354,6 21,9 Øvrige renteindtægter 2,0 6,3 Renteindtægter i alt 4.384, ,8 Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 617, ,6 Indlån og anden gæld 1.332, ,9 Udstedte obligationer 956, ,7 Efterstillede kapitalindskud 178,4 149,5 Øvrige renteudgifter 0,1 2,3 Renteudgifter i alt 3.084, ,0 Netto renteindtægter 1.300, ,8 Udbytte af aktier m.v. 1,7 10,8 Gebyrer og provisionsindtægter 167,6 250,9 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 33,8 37,5 Netto rente- og gebyrindtægter 1.435, ,0 Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Gennemsnitlig rente, procent p.a. Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 3,9 % 6,1 % Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 2,8 % 5,0 % Gennemsnitlig rentemarginal 1,1 % 1,1 % Netto renteindtægter/rentebærende aktiver 1,3 % 1,5 % Udlån gennemsnitlig rente Rente af udlån 3.001, ,6 Gennemsnitlig udlånssaldo før nedskrivninger Gennemsnitlig rente på udlån 4,4 % 6,5 % Kursreguleringer Realkreditudlån 13,8 3,7 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 88,1 447,8 Obligationer 506,1 447,8 Aktier m.v. 211,7 18,9 Investeringsejendomme -66,0 8,3 Valuta 45,7-39,7 Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt -333,7-429,3 Udstedte realkreditobligationer -15,0-3,9 Øvrige forpligtelser 60,0-507,1 Kursreguleringer i alt 510,7-53,5 Andre driftsindtægter 108,6 95,6 10

11 Årets resultat Årets resultat 11 FIH koncernens resultat efter skat udgør 11,5 mio. kr. i 2009, hvilket er lavere end forventningen ved udgangen af tredje kvartal Det lavere resultat skyldes hovedsageligt lavere netto rente- og gebyrindtægter, lavere kursreguleringer og højere omkostninger end forventet. Årets resultat er acceptabelt, når der tages hensyn til den makroøkonomiske udvikling. Samtidig har udviklingen i kvartalsresultaterne været positiv. Netto rente- og gebyrindtægter Samlet er netto rente- og gebyrindtægterne faldet med 74,4 mio. kr. i forhold til 2008, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af markedsforholdene. Netto renteindtægterne udgør i ,1 mio. kr., en stigning på 14,3 mio. kr. i forhold til Resultatet anses som tilfredsstillende og skyldes, dels at rentemarginalerne er steget, dels at den gennemsnitlige udlånsbalance er faldet fra mio. kr. i 2008 til mio. kr. i Den primære årsag til reduktionen af udlånsbalancen er ordinære tilbagebetalinger under eksisterende aftaler. Herudover har et lavere investeringsbehov hos kunderne medført lavere efterspørgsel efter nye lån. Endelig har FIH fokuseret på at nedbringe antallet af store engagementer, hvilket også har medført en reduktion af udlånsbalancen. Renteindtægter i alt er faldet 1.760,4 mio. kr. fra 2008 til I samme periode er renteudgifterne faldet med 1.774,7 mio. kr. Den lavere udlånsbalance og et faldende renteniveau, sammenholdt med stigende rentemarginaler, betyder, at renteindtægter fra udlån m.v. i 2009 er faldet med 1.824,2 mio. kr. i forhold til Renteindtægter fra obligationer udgør 1.687,2 mio. kr. mod 1.100,8 mio. kr. i Stigningen skyldes, at FIH i 2009 har haft en stor obligationsbeholdning. Renter til afledte finansielle instrumenter udgør -354,6 mio. kr., hvilket er et fald på 376,5 mio. kr. i forhold til Afledte finansielle instrumenter bruges primært til afdækning samt til handel med kunder. Udviklingen heri skal ses i sammenhæng med rente- og valutakursudviklingen på de produkter, som afdækkes. Renteudgifter til indlån er i 2009 steget med 27 procent til 1.332,0 mio. kr. i forhold til året før. Renteudgifter til udstedte obligationer er faldet med 1.197,0 mio. kr., eller 56 procent, i 2009 på trods af tre obligationsudstedelser i andet halvår af Det skyldes, at udstedelserne først er foretaget sent på året, og at udstedelserne er foretaget til en forholdsvis lav rente. Renteudgifter til efterstillede kapitalindskud er i 2009 steget med 28,9 mio. kr. i forhold til 2008 og udgør nu 178,4 mio. kr. Stigningen består af en øget renteudgift i forbindelse med optagelse af hybrid kernekapital og lavere renteudgifter som følge af indfrielse af supplerende kapital. Gebyr- og provisionsindtægter er i 2009 faldet med 83,3 mio. kr. og udgør 167,6 mio. kr. Årsagen til de faldende gebyrindtægter skyldes især, at omsætningen i Corporate Finance er faldet fra 139 mio. kr. i 2008 til 80 mio. kr. i Kursreguleringer Kursreguleringerne udgør 510,7 mio. kr., hvilket er 564,2 mio. kr. højere end i Kursregulering af obligationer udgør 506,1 mio. kr. mod 447,8 mio kr. i En del af kursreguleringen skyldes, at FIH i 2009 foretog tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital på i alt 1.281,0 mio. kr. Tilbagekøbene har givet en positiv kursregulering under obligationer på 244,1 mio. kr. 11

12 12 Årets resultat Årets resultat Kursregulering af aktier i 2009 udgør 211,7 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. i Aktiebeholdningen består hovedsagelig af unoterede aktier. Værdireguleringen af aktier dækker over både positive og negative reguleringer. Investeringsejendomme (operationel leasing) er dagsværdireguleret med -66,0 mio. kr. En del af værdireguleringerne svarer til afdragsdelen på leasingydelsen, som indtægtsføres under posten Andre driftsindtægter. Herudover er der foretaget værdiregulering på -55,1 mio. kr. vedrørende leasingejendomme, hvor leasingtagerne ikke har været i stand til at betale leasingydelsen. Kursreguleringer af realkreditudlån udgjorde i ,8 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. i 2008 og modsvares af en tilsvarende udgift under kursregulering af udstedte realkreditobligationer. Kursregulering af udlån m.v. på 88,1 mio. kr., vedrører udlån, der er afdækket med finansielle instrumenter. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter udgjorde -333,7 mio. kr. mod -429,3 mio. kr. i Udstedte realkreditobligationer er kursreguleret med -15 mio. kr., mens øvrige forpligtelser er kursreguleret med 60 mio. kr. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde 108,6 mio. kr. eller 13,0 mio. kr. mere end i Den største post under andre driftsindtægter er lejeindtægter fra investeringsejendomme. Herudover er der foretaget regulering af moms og lønsumsafgift fra tidligere år, som påvirker andre driftsindtægter positivt. Omkostninger Omkostningerne er i 2009 steget med 149,9 mio. kr. i forhold til 2008, hvilket svarer til 17 procent. Stigningen skyldes øget garantiprovision til Bankpakke I på 239,3 mio. kr. i forhold til 2008, reducerede udgifter til personale og administration på 61,4 mio. kr. samt en reduktion af afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver på 28,0 mio. kr. I januar 2009 foretog FIH en refokusering af banken, som medførte, at 21 procent af medarbejderne blev afskediget og engangsomkostninger på 75 mio. kr., fordelt med 70 mio. kr. på personaleudgifter og 5 mio. kr. på øvrige administrationsomkostninger. På trods af engangsomkostningerne til refokuseringen er udgifterne til personale 18,6 mio. kr. lavere i 2009 end i Udgifter til garantiprovisionen under Bankpakke I udgør 321,6 mio. kr. i forhold til 82,3 mio. kr. i Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 2009 udgør 379 mod 396 i Ultimo 2009 var antallet af medarbejdere 343 eksklusive opsagte, ikke fratrådte medarbejdere. Ultimo 2008 var medarbejderantallet

13 Årets resultat Årets resultat 13 (mio. kr.) Omkostninger Udgifter til personale og administration 665,4 726,8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 30,3 58,3 Andre driftsudgifter 321,6 82,3 I alt 1.017,3 867,4 Udlån og garantier, nedskrivninger i alt Nedskrivninger, primo 493,9 217,0 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 65,7 86,0 Nedskrivninger i perioden 1.245,5 583,4 Konstateret tab 489,7 220,5 Nedskrivninger i alt, ultimo 1.184,0 493,9 Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer 1.177,0 494,4 Konstaterede tab 489,7 220,5 Indgået på tidligere afskrevne debitorer 2,8 3,0 Konstaterede tab, netto 486,9 217,5 Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 1,7 % 0,6 % Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 1,7 % 0,6 % Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo primo året 98,6 % 100,2 % Resultat Årets resultat før skat -147,8 207,9 Årets resultat 11,5 184,0 Fordeling af årets resultat Aktionærer 10,4 184,1 Minoritetsinteresser 1,1-0,1 Årets resultat før skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital -1,9 2,7 Årets resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital 0,1 2,4 Nedskrivninger De negative økonomiske konjunkturer er fortsat i 2009 og påvirker fortsat væsentlige dele af erhvervslivet negativt. Det betyder, at FIH har haft store nedskrivninger på 1.177,0 mio. kr. mod 494,4 mio. kr. i I 2009 udgør hensættelser til garantier under Bankpakke I 208,1 mio. kr. mod 50,2 mio. kr. i Af årets driftsførte nedskrivninger på 1.177,0 mio. kr. udgør nye nedskrivninger 1.245,5 mio. kr. i forhold til 583,4 mio. kr. i 2008, mens der er tilbageført 65,7 mio. kr. af tidligere års nedskrivninger mod 86,0 mio. kr. i Der er indgået 2,8 mio. kr. på tidligere afskrevne fordringer. Årets konstaterede tab er på 489,7 mio. kr. mod 220,5 mio. kr. i

14 14 Årets resultat Årets resultat Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder er i ,4 mio. kr. mod 17,6 mio. kr. i Skat Skat udgør en indtægt på 159,3 mio. kr. i 2009 mod en udgift på 23,9 mio. kr. i Indtægten skyldes primært vedtagelse af skattereformen, som har betydet ændrede regler for beskatning af aktier. Den ændrede beskatning har betydet en mindre beskatning af urealiserede gevinster på aktier i 2009, som medfører en mindre afsættelse af udskudt skat for Desuden er afsat udskudt skat for tidligere år af urealiserede gevinster på aktier tilbageført. Herudover er udskudt skat påvirket af andre tidsmæssige og permanente afvigelser. Dette betyder samlet en indtægt på 88,3 mio. kr. Endvidere er skat af realiserede og urealiserede kurstab på aktier til modregning i fremtidige gevinster opgjort til 32,3 mio. kr. I alt er der herefter indtægtsført 120,6 mio. kr. på udskudt skat. Der er tilbageført skat vedrørende tidligere år med 38,7 mio. kr. Balance Det samlede udlån inklusive investeringsejendomme er faldet med mio. kr., eller 12 procent, og udgjorde i alt mio. kr. ultimo Obligationsbeholdningen udgjorde mio. kr. ultimo 2009 mod mio. kr. primo året. Den væsentligste årsag til stigningen er et forøget likviditetsberedskab, som primært er placeret i obligationer. Beholdningen er dog nedbragt væsentligt i 2010 i forbindelse med indfrielse af forfalden gæld samt øvrigt frasalg af beholdningen. Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Under immaterielle aktiver er der i 2009 aktiveret udviklingsprojekter med 4 mio. kr. mod 28 mio. kr. i 2008, hvorefter saldoen efter årets afskrivninger udgjorde 31 mio. kr. ultimo FIH har de seneste år arbejdet på at diversificere fundingbasen. I 2009 har FIH foretaget flere obligationsudstedelser bl.a. under den individuelle statsgaranti, der blev etableret i starten af juli Det medførte, at beholdningen af udstedte obligationer er steget, samtidig med at indlån og funding fra andre kreditinstitutter er faldet. Udstedte obligationer, inklusive udstedte realkreditobligationer, beløber sig samlet til mio. kr. mod mio. kr. primo året. Efterstillede kapitalindskud udgjorde mio. kr., hvilket er mio. kr. større end primo året. Stigningen skyldes optagelsen af hybrid kernekapital på mio. kr. ultimo juni Herudover er posten blevet reduceret ved tilbagekøb af supplerende kapital for på 312 mio. kr., ordinært udløb på 228 mio. kr. samt værdireguleringer på 88 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ved årets begyndelse mio. kr. Der udbetales ikke udbytte for 2009, hvorfor årets resultat henlægges til reserverne. Egenkapitalen udgør herefter mio. kr. Den gennemsnitlige forrentning af egenkapitalen er -1,9 procent før skat og 0,1 procent efter skat. 14

15 Årets resultat Årets resultat 15 Solvens Solvensen udgør 13,8 procent mod 11,9 procent ultimo Kernekapitalprocenten er tilsvarende 11,4 procent mod 8,8 procent ultimo Stigningen i henholdsvis solvensprocent og kernekapitalprocent skyldes optagelse af hybrid kernekapital ved udgangen af første halvår af 2009 samt faldende udlånsbalance. Usikkerhed ved indregning og måling Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser er der anvendt skøn, hvorved værdiansættelsen kan være usikker. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån hensættelser på tab og garantier opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter. Opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er forbundet med betydelige skøn i forbindelse med kvantificeringen af risikoen for, at debitor ikke er i stand til at honorere sine fremtidige forpligtelser helt eller delvist. Opgørelsen af hensættelser til tab på garantier er forbundet med usikkerhed i vurdering af risikoen for, at garantien vil blive aktuel. Risikoen på bankens udlånsengagementer er efter ledelsens vurdering større ved regnskabsaflæggelsen for 2009 end i tidligere år. Rentabiliteten har været presset på en række markeder, hvilket påvirker bankens kunder, og de generelle finansieringsvilkår er blevet vanskeligere. Målingen af bankengagementer afhænger, ud over indtjeningen hos bankens kunder, af bl.a. værdiansættelsen af sikkerheder. Værdiansættelsen af bankens sikkerheder afhænger i høj grad af ledelsens skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Ledelsens skøn over dagsværdierne på ejendomme tager udgangspunkt i ejendommens anvendelsesmuligheder, beliggenhed, niveau for udlejning, lejevilkår, stand, særlige karakteristika, lokalplaner m.m. I de tilfælde, hvor banken har ydet struktureret finansiering eller i øvrigt deltager i kreditgivning med andre finansieringskilder, vil genforhandlinger, eventuelle omstruktureringer m.m. skulle ske i samråd med en række yderligere finansieringskilder. Dette kan medføre en vis usikkerhed i genforhandlingssituationer, og særligt hvis kunden er i økonomiske vanskeligheder. I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke handles på et aktivt marked, er beregningen forbundet med skøn. Dagsværdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller samt inputvariabler i form af rentekurver, volatilitetskurver, spreads m.v. Værdiansættelsesmodellerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko. Under anvendt regnskabspraksis uddybes de regnskabsmæssige skøn. Der foreligger herudover ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsrapporten. 15

16 16 Årets resultat Årets resultat Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker det økonomiske resultat. Anvendt regnskabspraksis FIHs anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Resultatet for fjerde kvartal af 2009 Resultatet er 45,0 mio. kr. før skat og 177,9 mio. kr. efter skat. Resultatet efter skat er positivt påvirket af væsentlige skattereguleringer. Resultatet for fjerde kvartal er - den makroøkonomiske udvikling taget i betragtning - acceptabelt. FIHs netto renteindtægter i fjerde kvartal er på 317,3 mio. kr. og er dermed 47,8 mio. kr. lavere end i tredje kvartal. Denne udvikling afspejler to modsatrettede effekter. På den ene side er rentemarginalerne på udlån fortsat stigende, mens udlånsbalancen er faldende, hvilket samlet giver højere netto renteindtægter. På den anden side reducerer en stor beholdning af lavt forrentede obligationer de samlede renteindtægter og dermed netto renteindtægterne, som herudover i fjerde kvartal er påvirket af lavere engangsindtjening end i tredje kvartal. Omkostningerne udgør 238,0 mio. kr. i fjerde kvartal. Korrigeret for omkostninger i forbindelse med refokuseringen er omkostningerne i fjerde kvartal faldet med 21,4 mio. kr. i forhold til første kvartal og er på niveau med andet kvartal. Omkostningerne er dog steget med 25,3 mio. kr. i forhold til tredje kvartal, hvilket bl.a. skyldes ændring i momsfradragsprocenten. Hvis der ses bort fra ændringen i momsfradragsprocenten m.v. er omkostningerne i fjerde kvartal på niveau med tredje kvartal. Omkostningerne til Bankpakke I (inklusive hensættelse til tab) er i fjerde kvartal 134,3 mio. kr. i forhold til 136,1 mio. kr. i første kvartal, 130,0 mio. kr. i andet kvartal og 129,1 mio. kr. i tredje kvartal. Mens tredje kvartal bød på lavere nedskrivninger end første og andet kvartal, er nedskrivningerne atter steget i fjerde kvartal og udgør 222,2 mio. kr. Indtjeningen på gebyrer er i fjerde kvartal på 62,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 29,3 mio. kr. i forhold til tredje kvartal, som lå på niveau med første og andet kvartal. Kursreguleringer udgør 105,1 mio. kr. i fjerde kvartal og er påvirket af positive kursreguleringer på aktier og renteinstrumenter. 16

17 Udsigterne for 2010 Udsigterne for Udsigterne for 2010 FIH forventer at stabiliseringen i økonomien vil blive afløst af en svag vækst i FIH forventer endvidere, at adgangen til likviditet bliver vanskeligere, ikke mindst når Bankpakke I ophører i efteråret 2010, og at prisen for likviditet derfor kan stige. FIH har i andet halvår af 2009 iværksat væsentlige tiltag for at standse faldet i udlånsbalancen. Der forventes en vækst i udlån til såvel eksisterende som nye kunder i 2010, hvilket vil medføre en stigning i udlånsbalancen i størrelsesorden 3 mia. kr. FIH har i løbet af 2009 forhøjet rentemarginalerne på udlån, bl.a. for at dække udgifterne til deltagelse i Bankpakkerne samt den øgede kreditrisiko i låneporteføljen. Disse forhøjelser får fuld effekt i 2010, og der forventes derfor en svag stigning i indtjeningen på udlån. I Capital Markets forventes en lidt lavere samlet indtjening i forhold til Det skyldes forventninger til mere normaliserede finansielle markeder med generelt lavere volatilitet og spænd og dermed en lavere indtjening i Trading. Omvendt forventes en højere indtjening på den kundedrevne rådgivnings- og handelsaktivitet, idet FIH generelt forventer en stigende forretningsmæssig aktivitet i 2010 i form af øget udlån, flere transaktioner og nye kunder. Anlægsbeholdningen af unoterede aktier forventes over en årrække at give et afkast på mere end 10 procent p.a. i gennemsnit. Der forventes også i 2010 et positivt afkast af anlægsbeholdningen. I 2010 forventes et resultat på ca. 1,1 mia. kr. før nedskrivninger og skat. Der er stor usikkerhed om nedskrivningerne for 2010, som på nuværende tidspunkt forventes at blive omkring 700 mio. kr. inklusive hensættelse til tabsgaranti over for Det Private Beredskab. Under forudsætning af nedskrivninger på 700 mio. kr. vil resultatet efter skat blive i størrelsesorden 300 mio. kr. 17

18 18

19 FIHs forretning FIHs forretning 19 FIHs FORRETNING FIH blev grundlagt i 1958 som Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk og har siden starten haft fokus på at skabe finansielle løsninger til dansk erhvervsliv. FIH er i dag en rendyrket erhvervsbank, som dog i 2008 også er begyndt at tilbyde højrenteindlån til private. Ultimo 2009 har FIH et samlet udlån inklusive garanterede realkreditlån på mio. kr. Kernekunderne i FIHs forretning - erhvervskunder med en balance større end 10 mio. kr., professionelle ejendomsinvestorer og kapitalfonde - betjenes via tre forretningsenheder: Banking som består af tre underområder Corporate Banking: Finansielle løsninger til dansk erhvervsliv Property Finance: Kapital og rådgivning til ejendomsinvestorer ved køb af ejendomme Structured Finance: Integrerede finansieringsløsninger til nordiske kapitalfonde og industrielle købere i forbindelse med virksomhedshandler. Capital Markets: Finansielle rådgivningsydelser til store og mellemstore virksomheder omkring fx risikostyring, gældspleje og kapitalstruktur. Hvert af områderne er nærmere beskrevet på de følgende sider. Generelt for områderne i Banking falder netto rente- og gebyrindtægterne som følge af lavere udlånsvolumen, væsentligt lavere forrentning af den allokerede egenkapital samt øget intern rente til dækning af stigende fundingomkostninger. Derudover var engangsindtægterne i 2008 ekstraordinært høje sammenlignet med 2009, hvilket også har betydet et fald i netto rente- og gebyrindtægterne. De faldende netto rente- og gebyrindtægter i Banking modsvares af en tilsvarende stigning i netto rente- og gebyrindtægter i Treasury. I efteråret 2009 gennemførte FIH en kundetilfredshedsanalyse. Undersøgelsen viste, at 84 procent af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet. Resultatet af undersøgelsen er tilfredsstillende, særligt under de nuværende markedsforhold, og understøtter visionen om at være erhvervslivets foretrukne finansielle partner. Undersøgelsen giver endvidere et godt udgangspunkt for at videreføre og udvikle det i forvejen gode samarbejde med kunderne i den kommende periode. Corporate Finance: Finansiel rådgivning om køb og salg af virksomheder, fusioner, privatiseringer og kapitaltilførsler m.v. 19

20 20 FIHs forretning FIHs forretning FIH CORPORATE BANKING Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter 424,3 634,0 Kursreguleringer -43,9-51,5 Andre driftsindtægter 7,6 8,1 Driftsomkostninger 179,8 204,1 Nedskrivninger på lån og tilgodehavender m.v. 292,7 326,3 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 Resultat før skat -84,5 60,2 Skat -21,3 19,6 Årets resultat -63,2 40,6 Udlån Garanterede realkreditlån Forretningsområdet Corporate Banking har fokus på rådgivning og finansiering af danske erhvervsvirksomheder. Kundebasen omfatter virksomheder i spektret fra mindre ejerledede virksomheder med vækstpotentiale til de absolut største erhvervskoncerner i Danmark med særlig fokus på de virksomheder, som efterspørger rådgivningsbaserede finansielle løsninger. Gennem professionel rådgivning, direkte kommunikation samt fokus på den længerevarende kunderelation tilbyder Corporate Banking fleksible og konkurrencedygtige finansielle løsninger. Corporate Banking tilstræber enkle og ukomplicerede løsninger overalt, hvor det er muligt. Ved mere komplekse behov designes finansieringsløsninger, der matcher de aktuelle udfordringer som eksempelvis et generationsskifte eller en forestående ekspansion. Det kan være gennem analyse af virksomhedens kapitalstruktur eller udarbejdelse af risikobilleder på renter, valuta og likviditet. Lokal tilstedeværelse i form af fem regionale kontorer giver desuden Corporate Banking de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte virksomheds forretningsbetingelser. Markedsudvikling 2009 har været et turbulent år for såvel de danske erhvervsvirksomheder som for Corporate Banking. Virksomhedernes fokus har primært været på optimering af lønsomheden og likviditetssituationen. Som en konsekvens heraf har vækst- og investeringsplanerne været særdeles begrænsede. Aktiviteter Markedsudviklingen har afstedkommet en markant lavere efterspørgsel efter finansiering, der sammenholdt med den ordinære afvikling af låneporteføljen har medført en faldende udlånsbalance i Corporate Banking. 20

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004 Københavns Fondsbørs Pressen 26. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse 2/2005 - FIH regnskabsmeddelelse 2004 Årets resultat udviser en fremgang på 9 procent til 620 mio. kr. Tilgangen af nye hensættelser på

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere