FIH Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIH Årsrapport 2009. CVR-nr. 17029312"

Transkript

1 FIH Årsrapport 2009 CVR-nr

2 2

3 Indhold Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. marts 2010 kl i FIHs lokaler, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 5 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 7 Årets resultat 10 Udsigterne for FIHs forretning 19 Corporate Banking 20 Property Finance 22 Structured Finance 24 Capital Markets 26 Corporate Finance 28 Private Equity 29 Øvrige områder 30 Funding 32 Risikostyring 36 Samfundsansvar 50 Interne kontroller 51 Organisation og ejere 52 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse fordelt på kvartaler 60 Oversigt over noter 61 Noter 62 Supplerende noter 91 Ledelsespåtegning 102 Revisionspåtegning 103 Bestyrelse 104 Direktion 105 Ledende medarbejdere 106 3

4 4

5 Hovedtal 5 Hovedtal FIH koncernen (mio. kr.) * RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat FIHs aktionærer Minoritetsinteresser BALANCEN Udlån Egenkapital Aktiver i alt Ansvarlig kapital NØGLETAL Basiskapital i forhold til mininumskapitalkrav 317,1 281,0 282,4 216,6 195,5 174,6 210,3 204,1 206,0 193,6 Solvensprocent 13,8 11,9 11,5 10,0 10,6 11,6 13,6 12,6 12,1 12,8 Kernekapitalprocent 11,4 8,8 8,4 8,3 8,4 8,9 10,5 9,4 8,0 8,2 Egenkapitalforrentning før skat -1,9 2,7 17,6 18,9 16,5 14,1 13,6 15,9 16,6 15,3 Egenkapitalforrentning efter skat 0,1 2,4 15,5 15,0 13,2 10,1 9,7 11,6 11,7 10,9 Indtjening pr. omkostningskrone 0,93 1,15 2,8 3,3 4,2 5,3 3,8 4,0 4,2 3,8 Renterisiko 2,7 0,1 4,0 5,2 4,9 2,3 3,2 1,9 4,8 1,1 Valutaposition 1,1 4,8 9,0 6,0 2,3 4,7 2,3 3,0 5,3 3,8 Valutarisiko 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån i forhold til indlån 3,2 2,3 7,1 10,3 17,5 36,5 82,1 152,4 74,8 160,7 Udlån i forhold til egenkapital 8,2 9,3 9,6 10,1 10,2 10,6 9,2 10,1 11,1 10,9 Årets udlånsvækst -11,7-3,2 11,0 14,6 11,1-4,8-2,0-0,8 10,8 23,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 80,5 10,4 36,7 95,0 93,5 29,4 34,5 26,1 17,2-2,3 Summen af store engagementer 70,8 157,4 155,7 276,8 321,3 356,2 353,0 336,8 373,4 270,4 Årets nedskrivningsprocent 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Regnskabsbestemmelserne blev fra 2005 ændret. I overensstemmelse med overgangsreglerne er der ikke foretaget ændring af sammenligningstal forud for 2005 for finansielle aktiver eller forpligtelser samt afledte resultatposter. Hoved- og nøgletal for er således ikke fuldt sammenlignelige med hoved- og nøgletal for 2005 og frem. 5 års hovedtal og nøgletalsoversigt for moderselskabet findes under supplerende noter (side 91). * Sammenligningstal er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab). 5

6 6

7 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 7 FIH koncernen i 2009 Begyndelsen af 2009 bar præg af voldsom turbulens på rente- og kapitalmarkederne, men med betydelig likviditetstilførsel og markante rentenedsættelser fra verdens centralbanker samt rekordstore finanspolitiske lempelser blev verdensøkonomien stabiliseret i løbet af foråret og hen over sommeren I andet halvår af 2009 er stabiliseringen fortsat. Den solide politiske vilje har betydet genetablering af tilliden til markederne, at volatiliteten i de finansielle markeder er faldet betydeligt gennem året, og at risikovilligheden er steget støt hen imod årets afslutning. Hovedparten af dansk erhvervsliv har mærket recessionen og har derfor haft markant aktivitetsnedgang, ligesom investeringsomfanget har været begrænset. Konsekvensen for virksomhederne har været fokus på omkostningsreduktioner og et lavere investeringsbehov, hvilket har medført lavere efterspørgsel efter nye lån. På baggrund heraf har FIH haft et år med en nedgang i udlånsaktiviteten på 12 procent. Bankpakkerne Som modsvar til den finansielle krise lancerede staten to bankpakker i henholdsvis efteråret 2008 og primo Bankpakkerne har til opgave at sikre finansiel stabilitet i Danmark og indebærer bl.a., at alle indskydere og långivere, undtagen ansvarlige lån, vil være statsgaranterede frem til den 30. september uanset størrelsen på indskud eller lån. Som tillæg til Bankpakke I er lanceret Individuel statsgaranti for udstedelser. Under dette tillæg har FIH indgået en aftale med Finansiel Stabilitet A/S, der på vegne af den danske stat stiller en rammegaranti til rådighed for FIH for udstedelser på op til 50 mia. kr. I henhold til aftalevilkårene kan FIH indtil den 31. december 2010 ansøge om statsgaranti for udstedelser med løbetid på op til tre år. Bankpakke II har til formål at øge solvensen i kreditinstitutter, så de bedre kan modstå negative økonomiske konjunkturer. FIH har ultimo juni 2009 modtaget hybrid kernekapital på 1,9 mia. kr. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud. Bankpakkerne var nødvendige for pengeinstitutterne og for samfundsøkonomien, og de har virket efter hensigten. Intet tyder dog på, at bankpakkerne kommer til at koste staten penge - tværtimod - idet begge bankpakker finansieres af den finansielle sektor. Finanssektoren står ikke kun med en økonomisk regning, men også med et - berettiget - etisk efterslæb, efter at der i en periode ikke har været udvist tilstrækkelig ordentlighed og ansvarlighed. De stærkeste aktører i sektoren må - ligesom ved finansiering af bankpakkerne - gå forrest for at genoprette sektorens omdømme ved til stadighed at optræde ordentligt og ansvarligt. Den finansielle uro har også berørt FIH Finanskrisen var ventet, men hastigheden og styrken overraskede. FIH er langt fra at indfri forventningerne til året, hvilket i høj 7

8 8 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold grad skyldes enkeltstående og ikke tilbagevendende forhold, herunder refokuseringsomkostninger høje nedskrivninger, størstedelen på få kunder omkostninger og hensættelser til Bankpakke I rentefluktuationer og manglende afdækningsmuligheder. Under overskriften Den Fokuserede Erhvervsbank blev der i starten af 2009 gennemført en refokusering af organisationen. Som konsekvens heraf blev forretningen tilpasset, hvorefter FIH kan generere indtjening og opnå vækst som en uafhængig stand-alone virksomhed. Refokuseringen medførte engangsomkostninger på 75 mio. kr. FIH har i 2009 haft nedskrivninger på 968,9 mio. kr. eksklusive hensættelser til Bankpakke I. Det høje niveau for nedskrivninger er afledt af den negative konjunkturudvikling og påvirkede især FIH i første halvår. Nedskrivningerne relaterer sig overvejende til få kunder. Omkostninger til Bankpakke I betales af den finansielle sektor og er maksimeret til 35 mia. kr. Udgiften er fordelt på henholdsvis en garantiprovision på 15 mia. kr. samt en tabsgaranti på 20 mia. kr., hvorpå der løbende hensættes. Det Private Beredskab har pr. 31. december 2009 opgjort det samlede hensættelsesbehov på den finansielle sektors tabsgaranti til i alt 5,8 mia. kr., heraf 4,8 mia. kr. i FIHs andel af disse omkostninger udgør 4,3 procent. Omkostningerne i forbindelse med deltagelse i Bankpakke I har i 2009 udgjort i alt 529,7 mio. kr., bestående af betalt garantiprovision på 321,6 mio. kr. og hensættelse på tabsgarantien på 208,1 mio. kr. Omkostninger vedrørende individuel statsgaranti for udstedelser har i 2009 beløbet sig til 6,3 mio. kr., mens anskaffelse af hybrid kernekapital på 1,9 mia. kr. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud har forøget fundingomkostningerne med ca. 90 mio. kr. FIHs netto renteindtægter har i en periode i første halvår af 2009 været negativt påvirket af en tidsmæssig forskel mellem rentefastsættelsen på udlån og indlån. En større del af FIHs indlånsmasse blev etableret i fjerde kvartal 2008 før de store rentefald ultimo 2008, mens rentefastsættelsen på en stor del af udlånsmassen først fandt sted efter rentefaldet. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at afdække rentepositionerne, hvilket medførte en reduktion af netto renteindtægterne i niveauet 200 mio. kr. i Ovennævnte forhold har betydet, at resultatet før skat i 2009 er negativt påvirket i niveauet mio. kr. På den anden side har FIH i 2009 opnået gode resultater på andre områder. Kursreguleringerne på 510,7 mio. kr. har været positivt påvirket af ekstraordinært store kursgevinster på obligationer som følge af det kraftigt faldende renteniveau. Derudover er der realiseret kursgevinster gennem tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital. Endelig har beholdningen af aktier påvirket kursreguleringerne positivt. Trods et svært år står FIH som virksomhed mere fokuseret og stærkere i dag end ved indgangen til FIH fastholder markedsandelen og markedspositionen som det tredjestørste pengeinstitut inden for finan- 8

9 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 9 siering af dansk erhvervsliv. Endvidere viser årets undersøgelse blandt FIHs kunder, at 84 procent er tilfredse eller meget tilfredse med FIH som finansiel partner. Likviditet den største udfordring for finanssektoren FIH har historisk været meget aktiv på de internationale kapitalmarkeder i forbindelse med optagelse af lån. I takt med at krisen på de finansielle markeder tog til, blev det vanskeligere at finansiere FIHs forretning via disse markeder. Deltagelse i bankpakkerne har været stærkt medvirkende til, at FIH har kunnet genoptage finansieringen af banken via kapitalmarkederne og derved dække behovet for finansiering for de kommende år. FIH har i andet halvår af 2009 foretaget tre statsgaranterede obligationsudstedelser på i alt 3,5 mia. USD, svarende til 18 mia. kr., på det amerikanske marked. Endvidere har FIH kreditfaciliteter med større finansielle aktører. I begyndelsen af 2007 indgik FIH en aftale med ATP om en kreditfacilitet på 15 mia. kr., og i 2008 blev der indgået en facilitet på 3 mia. kr. med en førende nordisk bank. Faciliteterne har i det seneste år givet FIH stor fleksibilitet i likviditetsdisponeringen. Begge faciliteter udløber i 2010, og FIH har til hensigt at forhandle en forlængelse af faciliteterne. Konsekvensen af disse tiltag er, at FIHs likviditet er god og udgør ved udgangen af december 22,9 mia. kr., svarende til en overdækning på 80,5 procent i forhold til lovkrav. Desuden har FIH ved udgangen af 2009 intet træk på kreditfaciliteten på 15 mia. kr., som ATP har stillet til rådighed for FIH. Det skyldes, at bankpakkerne har sikret tilstrækkelig likviditet til rådighed for FIH, som derfor ikke har haft brug for faciliteten i fjerde kvartal. Optagelse af ny hybrid kernekapital har sikret FIH en stærk solvens. FIH har ved udgangen af 2009 en solvensprocent på 13,8. FIH har selv beregnet det individuelle solvensbehov til 9,8 procent og har med andre ord et solidt kapitalgrundlag. FIH kan dermed fortsat understøtte dansk erhvervslivs lånebehov og har kapacitet til forøgelse af udlånsaktiviteterne. Ejerforholdet er fortsat uafklaret FIHs ejerforhold er fortsat uafklaret, efter at moderselskabet, Kaupthing Bank hf., i efteråret 2008 blev sat under administration af den islandske stat. FIH er og har altid været ring fenced i forhold til Kaupthing. Det betyder, at Kaupthings sammenbrud ikke har medført direkte tab for FIH, og at der ikke er eller har været direkte eller indirekte islandske risici i FIHs bøger. FIH er en selvstændig dansk bank underlagt dansk regulering. Årets resultat Årets resultat efter skat for 2009 er på 11,5 mio. kr., hvilket er 172,5 mio. kr. lavere end i Resultat før skat er -147,8 mio. kr., eller 355,7 mio. kr. lavere end Årets resultat henlægges fuldt ud til reserverne. Efter den foreslåede henlæggelse vil egenkapitalen udgøre mio. kr. og den ansvarlige kapital mio. kr., mens solvensen udgør 13,8 procent. Ændringer i FIHs direktion Den 30. juni 2009 gik administrerende direktør Lars Johansen på pension, og Henrik Sjøgreen blev udnævnt til administrerende direktør. 9

10 Årets resultat 10 Årets resultat (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 48,4 190,2 Udlån og andre tilgodehavender 3.001, ,6 Obligationer 1.687, ,8 Afledte finansielle instrumenter i alt -354,6 21,9 Øvrige renteindtægter 2,0 6,3 Renteindtægter i alt 4.384, ,8 Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 617, ,6 Indlån og anden gæld 1.332, ,9 Udstedte obligationer 956, ,7 Efterstillede kapitalindskud 178,4 149,5 Øvrige renteudgifter 0,1 2,3 Renteudgifter i alt 3.084, ,0 Netto renteindtægter 1.300, ,8 Udbytte af aktier m.v. 1,7 10,8 Gebyrer og provisionsindtægter 167,6 250,9 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 33,8 37,5 Netto rente- og gebyrindtægter 1.435, ,0 Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Gennemsnitlig rente, procent p.a. Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 3,9 % 6,1 % Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 2,8 % 5,0 % Gennemsnitlig rentemarginal 1,1 % 1,1 % Netto renteindtægter/rentebærende aktiver 1,3 % 1,5 % Udlån gennemsnitlig rente Rente af udlån 3.001, ,6 Gennemsnitlig udlånssaldo før nedskrivninger Gennemsnitlig rente på udlån 4,4 % 6,5 % Kursreguleringer Realkreditudlån 13,8 3,7 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 88,1 447,8 Obligationer 506,1 447,8 Aktier m.v. 211,7 18,9 Investeringsejendomme -66,0 8,3 Valuta 45,7-39,7 Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt -333,7-429,3 Udstedte realkreditobligationer -15,0-3,9 Øvrige forpligtelser 60,0-507,1 Kursreguleringer i alt 510,7-53,5 Andre driftsindtægter 108,6 95,6 10

11 Årets resultat Årets resultat 11 FIH koncernens resultat efter skat udgør 11,5 mio. kr. i 2009, hvilket er lavere end forventningen ved udgangen af tredje kvartal Det lavere resultat skyldes hovedsageligt lavere netto rente- og gebyrindtægter, lavere kursreguleringer og højere omkostninger end forventet. Årets resultat er acceptabelt, når der tages hensyn til den makroøkonomiske udvikling. Samtidig har udviklingen i kvartalsresultaterne været positiv. Netto rente- og gebyrindtægter Samlet er netto rente- og gebyrindtægterne faldet med 74,4 mio. kr. i forhold til 2008, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af markedsforholdene. Netto renteindtægterne udgør i ,1 mio. kr., en stigning på 14,3 mio. kr. i forhold til Resultatet anses som tilfredsstillende og skyldes, dels at rentemarginalerne er steget, dels at den gennemsnitlige udlånsbalance er faldet fra mio. kr. i 2008 til mio. kr. i Den primære årsag til reduktionen af udlånsbalancen er ordinære tilbagebetalinger under eksisterende aftaler. Herudover har et lavere investeringsbehov hos kunderne medført lavere efterspørgsel efter nye lån. Endelig har FIH fokuseret på at nedbringe antallet af store engagementer, hvilket også har medført en reduktion af udlånsbalancen. Renteindtægter i alt er faldet 1.760,4 mio. kr. fra 2008 til I samme periode er renteudgifterne faldet med 1.774,7 mio. kr. Den lavere udlånsbalance og et faldende renteniveau, sammenholdt med stigende rentemarginaler, betyder, at renteindtægter fra udlån m.v. i 2009 er faldet med 1.824,2 mio. kr. i forhold til Renteindtægter fra obligationer udgør 1.687,2 mio. kr. mod 1.100,8 mio. kr. i Stigningen skyldes, at FIH i 2009 har haft en stor obligationsbeholdning. Renter til afledte finansielle instrumenter udgør -354,6 mio. kr., hvilket er et fald på 376,5 mio. kr. i forhold til Afledte finansielle instrumenter bruges primært til afdækning samt til handel med kunder. Udviklingen heri skal ses i sammenhæng med rente- og valutakursudviklingen på de produkter, som afdækkes. Renteudgifter til indlån er i 2009 steget med 27 procent til 1.332,0 mio. kr. i forhold til året før. Renteudgifter til udstedte obligationer er faldet med 1.197,0 mio. kr., eller 56 procent, i 2009 på trods af tre obligationsudstedelser i andet halvår af Det skyldes, at udstedelserne først er foretaget sent på året, og at udstedelserne er foretaget til en forholdsvis lav rente. Renteudgifter til efterstillede kapitalindskud er i 2009 steget med 28,9 mio. kr. i forhold til 2008 og udgør nu 178,4 mio. kr. Stigningen består af en øget renteudgift i forbindelse med optagelse af hybrid kernekapital og lavere renteudgifter som følge af indfrielse af supplerende kapital. Gebyr- og provisionsindtægter er i 2009 faldet med 83,3 mio. kr. og udgør 167,6 mio. kr. Årsagen til de faldende gebyrindtægter skyldes især, at omsætningen i Corporate Finance er faldet fra 139 mio. kr. i 2008 til 80 mio. kr. i Kursreguleringer Kursreguleringerne udgør 510,7 mio. kr., hvilket er 564,2 mio. kr. højere end i Kursregulering af obligationer udgør 506,1 mio. kr. mod 447,8 mio kr. i En del af kursreguleringen skyldes, at FIH i 2009 foretog tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital på i alt 1.281,0 mio. kr. Tilbagekøbene har givet en positiv kursregulering under obligationer på 244,1 mio. kr. 11

12 12 Årets resultat Årets resultat Kursregulering af aktier i 2009 udgør 211,7 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. i Aktiebeholdningen består hovedsagelig af unoterede aktier. Værdireguleringen af aktier dækker over både positive og negative reguleringer. Investeringsejendomme (operationel leasing) er dagsværdireguleret med -66,0 mio. kr. En del af værdireguleringerne svarer til afdragsdelen på leasingydelsen, som indtægtsføres under posten Andre driftsindtægter. Herudover er der foretaget værdiregulering på -55,1 mio. kr. vedrørende leasingejendomme, hvor leasingtagerne ikke har været i stand til at betale leasingydelsen. Kursreguleringer af realkreditudlån udgjorde i ,8 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. i 2008 og modsvares af en tilsvarende udgift under kursregulering af udstedte realkreditobligationer. Kursregulering af udlån m.v. på 88,1 mio. kr., vedrører udlån, der er afdækket med finansielle instrumenter. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter udgjorde -333,7 mio. kr. mod -429,3 mio. kr. i Udstedte realkreditobligationer er kursreguleret med -15 mio. kr., mens øvrige forpligtelser er kursreguleret med 60 mio. kr. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde 108,6 mio. kr. eller 13,0 mio. kr. mere end i Den største post under andre driftsindtægter er lejeindtægter fra investeringsejendomme. Herudover er der foretaget regulering af moms og lønsumsafgift fra tidligere år, som påvirker andre driftsindtægter positivt. Omkostninger Omkostningerne er i 2009 steget med 149,9 mio. kr. i forhold til 2008, hvilket svarer til 17 procent. Stigningen skyldes øget garantiprovision til Bankpakke I på 239,3 mio. kr. i forhold til 2008, reducerede udgifter til personale og administration på 61,4 mio. kr. samt en reduktion af afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver på 28,0 mio. kr. I januar 2009 foretog FIH en refokusering af banken, som medførte, at 21 procent af medarbejderne blev afskediget og engangsomkostninger på 75 mio. kr., fordelt med 70 mio. kr. på personaleudgifter og 5 mio. kr. på øvrige administrationsomkostninger. På trods af engangsomkostningerne til refokuseringen er udgifterne til personale 18,6 mio. kr. lavere i 2009 end i Udgifter til garantiprovisionen under Bankpakke I udgør 321,6 mio. kr. i forhold til 82,3 mio. kr. i Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 2009 udgør 379 mod 396 i Ultimo 2009 var antallet af medarbejdere 343 eksklusive opsagte, ikke fratrådte medarbejdere. Ultimo 2008 var medarbejderantallet

13 Årets resultat Årets resultat 13 (mio. kr.) Omkostninger Udgifter til personale og administration 665,4 726,8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 30,3 58,3 Andre driftsudgifter 321,6 82,3 I alt 1.017,3 867,4 Udlån og garantier, nedskrivninger i alt Nedskrivninger, primo 493,9 217,0 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 65,7 86,0 Nedskrivninger i perioden 1.245,5 583,4 Konstateret tab 489,7 220,5 Nedskrivninger i alt, ultimo 1.184,0 493,9 Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer 1.177,0 494,4 Konstaterede tab 489,7 220,5 Indgået på tidligere afskrevne debitorer 2,8 3,0 Konstaterede tab, netto 486,9 217,5 Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 1,7 % 0,6 % Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 1,7 % 0,6 % Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo primo året 98,6 % 100,2 % Resultat Årets resultat før skat -147,8 207,9 Årets resultat 11,5 184,0 Fordeling af årets resultat Aktionærer 10,4 184,1 Minoritetsinteresser 1,1-0,1 Årets resultat før skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital -1,9 2,7 Årets resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital 0,1 2,4 Nedskrivninger De negative økonomiske konjunkturer er fortsat i 2009 og påvirker fortsat væsentlige dele af erhvervslivet negativt. Det betyder, at FIH har haft store nedskrivninger på 1.177,0 mio. kr. mod 494,4 mio. kr. i I 2009 udgør hensættelser til garantier under Bankpakke I 208,1 mio. kr. mod 50,2 mio. kr. i Af årets driftsførte nedskrivninger på 1.177,0 mio. kr. udgør nye nedskrivninger 1.245,5 mio. kr. i forhold til 583,4 mio. kr. i 2008, mens der er tilbageført 65,7 mio. kr. af tidligere års nedskrivninger mod 86,0 mio. kr. i Der er indgået 2,8 mio. kr. på tidligere afskrevne fordringer. Årets konstaterede tab er på 489,7 mio. kr. mod 220,5 mio. kr. i

14 14 Årets resultat Årets resultat Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder er i ,4 mio. kr. mod 17,6 mio. kr. i Skat Skat udgør en indtægt på 159,3 mio. kr. i 2009 mod en udgift på 23,9 mio. kr. i Indtægten skyldes primært vedtagelse af skattereformen, som har betydet ændrede regler for beskatning af aktier. Den ændrede beskatning har betydet en mindre beskatning af urealiserede gevinster på aktier i 2009, som medfører en mindre afsættelse af udskudt skat for Desuden er afsat udskudt skat for tidligere år af urealiserede gevinster på aktier tilbageført. Herudover er udskudt skat påvirket af andre tidsmæssige og permanente afvigelser. Dette betyder samlet en indtægt på 88,3 mio. kr. Endvidere er skat af realiserede og urealiserede kurstab på aktier til modregning i fremtidige gevinster opgjort til 32,3 mio. kr. I alt er der herefter indtægtsført 120,6 mio. kr. på udskudt skat. Der er tilbageført skat vedrørende tidligere år med 38,7 mio. kr. Balance Det samlede udlån inklusive investeringsejendomme er faldet med mio. kr., eller 12 procent, og udgjorde i alt mio. kr. ultimo Obligationsbeholdningen udgjorde mio. kr. ultimo 2009 mod mio. kr. primo året. Den væsentligste årsag til stigningen er et forøget likviditetsberedskab, som primært er placeret i obligationer. Beholdningen er dog nedbragt væsentligt i 2010 i forbindelse med indfrielse af forfalden gæld samt øvrigt frasalg af beholdningen. Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Under immaterielle aktiver er der i 2009 aktiveret udviklingsprojekter med 4 mio. kr. mod 28 mio. kr. i 2008, hvorefter saldoen efter årets afskrivninger udgjorde 31 mio. kr. ultimo FIH har de seneste år arbejdet på at diversificere fundingbasen. I 2009 har FIH foretaget flere obligationsudstedelser bl.a. under den individuelle statsgaranti, der blev etableret i starten af juli Det medførte, at beholdningen af udstedte obligationer er steget, samtidig med at indlån og funding fra andre kreditinstitutter er faldet. Udstedte obligationer, inklusive udstedte realkreditobligationer, beløber sig samlet til mio. kr. mod mio. kr. primo året. Efterstillede kapitalindskud udgjorde mio. kr., hvilket er mio. kr. større end primo året. Stigningen skyldes optagelsen af hybrid kernekapital på mio. kr. ultimo juni Herudover er posten blevet reduceret ved tilbagekøb af supplerende kapital for på 312 mio. kr., ordinært udløb på 228 mio. kr. samt værdireguleringer på 88 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ved årets begyndelse mio. kr. Der udbetales ikke udbytte for 2009, hvorfor årets resultat henlægges til reserverne. Egenkapitalen udgør herefter mio. kr. Den gennemsnitlige forrentning af egenkapitalen er -1,9 procent før skat og 0,1 procent efter skat. 14

15 Årets resultat Årets resultat 15 Solvens Solvensen udgør 13,8 procent mod 11,9 procent ultimo Kernekapitalprocenten er tilsvarende 11,4 procent mod 8,8 procent ultimo Stigningen i henholdsvis solvensprocent og kernekapitalprocent skyldes optagelse af hybrid kernekapital ved udgangen af første halvår af 2009 samt faldende udlånsbalance. Usikkerhed ved indregning og måling Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser er der anvendt skøn, hvorved værdiansættelsen kan være usikker. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån hensættelser på tab og garantier opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter. Opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er forbundet med betydelige skøn i forbindelse med kvantificeringen af risikoen for, at debitor ikke er i stand til at honorere sine fremtidige forpligtelser helt eller delvist. Opgørelsen af hensættelser til tab på garantier er forbundet med usikkerhed i vurdering af risikoen for, at garantien vil blive aktuel. Risikoen på bankens udlånsengagementer er efter ledelsens vurdering større ved regnskabsaflæggelsen for 2009 end i tidligere år. Rentabiliteten har været presset på en række markeder, hvilket påvirker bankens kunder, og de generelle finansieringsvilkår er blevet vanskeligere. Målingen af bankengagementer afhænger, ud over indtjeningen hos bankens kunder, af bl.a. værdiansættelsen af sikkerheder. Værdiansættelsen af bankens sikkerheder afhænger i høj grad af ledelsens skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Ledelsens skøn over dagsværdierne på ejendomme tager udgangspunkt i ejendommens anvendelsesmuligheder, beliggenhed, niveau for udlejning, lejevilkår, stand, særlige karakteristika, lokalplaner m.m. I de tilfælde, hvor banken har ydet struktureret finansiering eller i øvrigt deltager i kreditgivning med andre finansieringskilder, vil genforhandlinger, eventuelle omstruktureringer m.m. skulle ske i samråd med en række yderligere finansieringskilder. Dette kan medføre en vis usikkerhed i genforhandlingssituationer, og særligt hvis kunden er i økonomiske vanskeligheder. I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke handles på et aktivt marked, er beregningen forbundet med skøn. Dagsværdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller samt inputvariabler i form af rentekurver, volatilitetskurver, spreads m.v. Værdiansættelsesmodellerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko. Under anvendt regnskabspraksis uddybes de regnskabsmæssige skøn. Der foreligger herudover ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsrapporten. 15

16 16 Årets resultat Årets resultat Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker det økonomiske resultat. Anvendt regnskabspraksis FIHs anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Resultatet for fjerde kvartal af 2009 Resultatet er 45,0 mio. kr. før skat og 177,9 mio. kr. efter skat. Resultatet efter skat er positivt påvirket af væsentlige skattereguleringer. Resultatet for fjerde kvartal er - den makroøkonomiske udvikling taget i betragtning - acceptabelt. FIHs netto renteindtægter i fjerde kvartal er på 317,3 mio. kr. og er dermed 47,8 mio. kr. lavere end i tredje kvartal. Denne udvikling afspejler to modsatrettede effekter. På den ene side er rentemarginalerne på udlån fortsat stigende, mens udlånsbalancen er faldende, hvilket samlet giver højere netto renteindtægter. På den anden side reducerer en stor beholdning af lavt forrentede obligationer de samlede renteindtægter og dermed netto renteindtægterne, som herudover i fjerde kvartal er påvirket af lavere engangsindtjening end i tredje kvartal. Omkostningerne udgør 238,0 mio. kr. i fjerde kvartal. Korrigeret for omkostninger i forbindelse med refokuseringen er omkostningerne i fjerde kvartal faldet med 21,4 mio. kr. i forhold til første kvartal og er på niveau med andet kvartal. Omkostningerne er dog steget med 25,3 mio. kr. i forhold til tredje kvartal, hvilket bl.a. skyldes ændring i momsfradragsprocenten. Hvis der ses bort fra ændringen i momsfradragsprocenten m.v. er omkostningerne i fjerde kvartal på niveau med tredje kvartal. Omkostningerne til Bankpakke I (inklusive hensættelse til tab) er i fjerde kvartal 134,3 mio. kr. i forhold til 136,1 mio. kr. i første kvartal, 130,0 mio. kr. i andet kvartal og 129,1 mio. kr. i tredje kvartal. Mens tredje kvartal bød på lavere nedskrivninger end første og andet kvartal, er nedskrivningerne atter steget i fjerde kvartal og udgør 222,2 mio. kr. Indtjeningen på gebyrer er i fjerde kvartal på 62,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 29,3 mio. kr. i forhold til tredje kvartal, som lå på niveau med første og andet kvartal. Kursreguleringer udgør 105,1 mio. kr. i fjerde kvartal og er påvirket af positive kursreguleringer på aktier og renteinstrumenter. 16

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 2 Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.30 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2011 CVR-nr. 17029312 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Ejerskab og strategi 8 IV. Årets resultat 11 V. Udsigterne for

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2010

Indhold. Årsrapport 2010 Årsrapport Indhold Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2010 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Morsø Bank byder velkommen - indgangsparti fra Hovedkontoret i Nykøbing

Indholdsfortegnelse. Morsø Bank byder velkommen - indgangsparti fra Hovedkontoret i Nykøbing Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Hoved- og nøgletal 4 Idé, vision, mål, strategi 6 Ledelsesberetning 8 - Kommentarer til året og årets resultat 8 - Kreditrisiko 11 - Markedsrisiko

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2011 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.spardjurs.dk E-mail

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Årsrapport Alm Brand Bank 2013 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Indhold 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender 2013 98 Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING 3 2008-2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere