FIH Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIH Årsrapport 2009. CVR-nr. 17029312"

Transkript

1 FIH Årsrapport 2009 CVR-nr

2 2

3 Indhold Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. marts 2010 kl i FIHs lokaler, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 5 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 7 Årets resultat 10 Udsigterne for FIHs forretning 19 Corporate Banking 20 Property Finance 22 Structured Finance 24 Capital Markets 26 Corporate Finance 28 Private Equity 29 Øvrige områder 30 Funding 32 Risikostyring 36 Samfundsansvar 50 Interne kontroller 51 Organisation og ejere 52 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse fordelt på kvartaler 60 Oversigt over noter 61 Noter 62 Supplerende noter 91 Ledelsespåtegning 102 Revisionspåtegning 103 Bestyrelse 104 Direktion 105 Ledende medarbejdere 106 3

4 4

5 Hovedtal 5 Hovedtal FIH koncernen (mio. kr.) * RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat FIHs aktionærer Minoritetsinteresser BALANCEN Udlån Egenkapital Aktiver i alt Ansvarlig kapital NØGLETAL Basiskapital i forhold til mininumskapitalkrav 317,1 281,0 282,4 216,6 195,5 174,6 210,3 204,1 206,0 193,6 Solvensprocent 13,8 11,9 11,5 10,0 10,6 11,6 13,6 12,6 12,1 12,8 Kernekapitalprocent 11,4 8,8 8,4 8,3 8,4 8,9 10,5 9,4 8,0 8,2 Egenkapitalforrentning før skat -1,9 2,7 17,6 18,9 16,5 14,1 13,6 15,9 16,6 15,3 Egenkapitalforrentning efter skat 0,1 2,4 15,5 15,0 13,2 10,1 9,7 11,6 11,7 10,9 Indtjening pr. omkostningskrone 0,93 1,15 2,8 3,3 4,2 5,3 3,8 4,0 4,2 3,8 Renterisiko 2,7 0,1 4,0 5,2 4,9 2,3 3,2 1,9 4,8 1,1 Valutaposition 1,1 4,8 9,0 6,0 2,3 4,7 2,3 3,0 5,3 3,8 Valutarisiko 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån i forhold til indlån 3,2 2,3 7,1 10,3 17,5 36,5 82,1 152,4 74,8 160,7 Udlån i forhold til egenkapital 8,2 9,3 9,6 10,1 10,2 10,6 9,2 10,1 11,1 10,9 Årets udlånsvækst -11,7-3,2 11,0 14,6 11,1-4,8-2,0-0,8 10,8 23,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 80,5 10,4 36,7 95,0 93,5 29,4 34,5 26,1 17,2-2,3 Summen af store engagementer 70,8 157,4 155,7 276,8 321,3 356,2 353,0 336,8 373,4 270,4 Årets nedskrivningsprocent 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Regnskabsbestemmelserne blev fra 2005 ændret. I overensstemmelse med overgangsreglerne er der ikke foretaget ændring af sammenligningstal forud for 2005 for finansielle aktiver eller forpligtelser samt afledte resultatposter. Hoved- og nøgletal for er således ikke fuldt sammenlignelige med hoved- og nøgletal for 2005 og frem. 5 års hovedtal og nøgletalsoversigt for moderselskabet findes under supplerende noter (side 91). * Sammenligningstal er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab). 5

6 6

7 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 7 FIH koncernen i 2009 Begyndelsen af 2009 bar præg af voldsom turbulens på rente- og kapitalmarkederne, men med betydelig likviditetstilførsel og markante rentenedsættelser fra verdens centralbanker samt rekordstore finanspolitiske lempelser blev verdensøkonomien stabiliseret i løbet af foråret og hen over sommeren I andet halvår af 2009 er stabiliseringen fortsat. Den solide politiske vilje har betydet genetablering af tilliden til markederne, at volatiliteten i de finansielle markeder er faldet betydeligt gennem året, og at risikovilligheden er steget støt hen imod årets afslutning. Hovedparten af dansk erhvervsliv har mærket recessionen og har derfor haft markant aktivitetsnedgang, ligesom investeringsomfanget har været begrænset. Konsekvensen for virksomhederne har været fokus på omkostningsreduktioner og et lavere investeringsbehov, hvilket har medført lavere efterspørgsel efter nye lån. På baggrund heraf har FIH haft et år med en nedgang i udlånsaktiviteten på 12 procent. Bankpakkerne Som modsvar til den finansielle krise lancerede staten to bankpakker i henholdsvis efteråret 2008 og primo Bankpakkerne har til opgave at sikre finansiel stabilitet i Danmark og indebærer bl.a., at alle indskydere og långivere, undtagen ansvarlige lån, vil være statsgaranterede frem til den 30. september uanset størrelsen på indskud eller lån. Som tillæg til Bankpakke I er lanceret Individuel statsgaranti for udstedelser. Under dette tillæg har FIH indgået en aftale med Finansiel Stabilitet A/S, der på vegne af den danske stat stiller en rammegaranti til rådighed for FIH for udstedelser på op til 50 mia. kr. I henhold til aftalevilkårene kan FIH indtil den 31. december 2010 ansøge om statsgaranti for udstedelser med løbetid på op til tre år. Bankpakke II har til formål at øge solvensen i kreditinstitutter, så de bedre kan modstå negative økonomiske konjunkturer. FIH har ultimo juni 2009 modtaget hybrid kernekapital på 1,9 mia. kr. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud. Bankpakkerne var nødvendige for pengeinstitutterne og for samfundsøkonomien, og de har virket efter hensigten. Intet tyder dog på, at bankpakkerne kommer til at koste staten penge - tværtimod - idet begge bankpakker finansieres af den finansielle sektor. Finanssektoren står ikke kun med en økonomisk regning, men også med et - berettiget - etisk efterslæb, efter at der i en periode ikke har været udvist tilstrækkelig ordentlighed og ansvarlighed. De stærkeste aktører i sektoren må - ligesom ved finansiering af bankpakkerne - gå forrest for at genoprette sektorens omdømme ved til stadighed at optræde ordentligt og ansvarligt. Den finansielle uro har også berørt FIH Finanskrisen var ventet, men hastigheden og styrken overraskede. FIH er langt fra at indfri forventningerne til året, hvilket i høj 7

8 8 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold grad skyldes enkeltstående og ikke tilbagevendende forhold, herunder refokuseringsomkostninger høje nedskrivninger, størstedelen på få kunder omkostninger og hensættelser til Bankpakke I rentefluktuationer og manglende afdækningsmuligheder. Under overskriften Den Fokuserede Erhvervsbank blev der i starten af 2009 gennemført en refokusering af organisationen. Som konsekvens heraf blev forretningen tilpasset, hvorefter FIH kan generere indtjening og opnå vækst som en uafhængig stand-alone virksomhed. Refokuseringen medførte engangsomkostninger på 75 mio. kr. FIH har i 2009 haft nedskrivninger på 968,9 mio. kr. eksklusive hensættelser til Bankpakke I. Det høje niveau for nedskrivninger er afledt af den negative konjunkturudvikling og påvirkede især FIH i første halvår. Nedskrivningerne relaterer sig overvejende til få kunder. Omkostninger til Bankpakke I betales af den finansielle sektor og er maksimeret til 35 mia. kr. Udgiften er fordelt på henholdsvis en garantiprovision på 15 mia. kr. samt en tabsgaranti på 20 mia. kr., hvorpå der løbende hensættes. Det Private Beredskab har pr. 31. december 2009 opgjort det samlede hensættelsesbehov på den finansielle sektors tabsgaranti til i alt 5,8 mia. kr., heraf 4,8 mia. kr. i FIHs andel af disse omkostninger udgør 4,3 procent. Omkostningerne i forbindelse med deltagelse i Bankpakke I har i 2009 udgjort i alt 529,7 mio. kr., bestående af betalt garantiprovision på 321,6 mio. kr. og hensættelse på tabsgarantien på 208,1 mio. kr. Omkostninger vedrørende individuel statsgaranti for udstedelser har i 2009 beløbet sig til 6,3 mio. kr., mens anskaffelse af hybrid kernekapital på 1,9 mia. kr. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud har forøget fundingomkostningerne med ca. 90 mio. kr. FIHs netto renteindtægter har i en periode i første halvår af 2009 været negativt påvirket af en tidsmæssig forskel mellem rentefastsættelsen på udlån og indlån. En større del af FIHs indlånsmasse blev etableret i fjerde kvartal 2008 før de store rentefald ultimo 2008, mens rentefastsættelsen på en stor del af udlånsmassen først fandt sted efter rentefaldet. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at afdække rentepositionerne, hvilket medførte en reduktion af netto renteindtægterne i niveauet 200 mio. kr. i Ovennævnte forhold har betydet, at resultatet før skat i 2009 er negativt påvirket i niveauet mio. kr. På den anden side har FIH i 2009 opnået gode resultater på andre områder. Kursreguleringerne på 510,7 mio. kr. har været positivt påvirket af ekstraordinært store kursgevinster på obligationer som følge af det kraftigt faldende renteniveau. Derudover er der realiseret kursgevinster gennem tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital. Endelig har beholdningen af aktier påvirket kursreguleringerne positivt. Trods et svært år står FIH som virksomhed mere fokuseret og stærkere i dag end ved indgangen til FIH fastholder markedsandelen og markedspositionen som det tredjestørste pengeinstitut inden for finan- 8

9 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 9 siering af dansk erhvervsliv. Endvidere viser årets undersøgelse blandt FIHs kunder, at 84 procent er tilfredse eller meget tilfredse med FIH som finansiel partner. Likviditet den største udfordring for finanssektoren FIH har historisk været meget aktiv på de internationale kapitalmarkeder i forbindelse med optagelse af lån. I takt med at krisen på de finansielle markeder tog til, blev det vanskeligere at finansiere FIHs forretning via disse markeder. Deltagelse i bankpakkerne har været stærkt medvirkende til, at FIH har kunnet genoptage finansieringen af banken via kapitalmarkederne og derved dække behovet for finansiering for de kommende år. FIH har i andet halvår af 2009 foretaget tre statsgaranterede obligationsudstedelser på i alt 3,5 mia. USD, svarende til 18 mia. kr., på det amerikanske marked. Endvidere har FIH kreditfaciliteter med større finansielle aktører. I begyndelsen af 2007 indgik FIH en aftale med ATP om en kreditfacilitet på 15 mia. kr., og i 2008 blev der indgået en facilitet på 3 mia. kr. med en førende nordisk bank. Faciliteterne har i det seneste år givet FIH stor fleksibilitet i likviditetsdisponeringen. Begge faciliteter udløber i 2010, og FIH har til hensigt at forhandle en forlængelse af faciliteterne. Konsekvensen af disse tiltag er, at FIHs likviditet er god og udgør ved udgangen af december 22,9 mia. kr., svarende til en overdækning på 80,5 procent i forhold til lovkrav. Desuden har FIH ved udgangen af 2009 intet træk på kreditfaciliteten på 15 mia. kr., som ATP har stillet til rådighed for FIH. Det skyldes, at bankpakkerne har sikret tilstrækkelig likviditet til rådighed for FIH, som derfor ikke har haft brug for faciliteten i fjerde kvartal. Optagelse af ny hybrid kernekapital har sikret FIH en stærk solvens. FIH har ved udgangen af 2009 en solvensprocent på 13,8. FIH har selv beregnet det individuelle solvensbehov til 9,8 procent og har med andre ord et solidt kapitalgrundlag. FIH kan dermed fortsat understøtte dansk erhvervslivs lånebehov og har kapacitet til forøgelse af udlånsaktiviteterne. Ejerforholdet er fortsat uafklaret FIHs ejerforhold er fortsat uafklaret, efter at moderselskabet, Kaupthing Bank hf., i efteråret 2008 blev sat under administration af den islandske stat. FIH er og har altid været ring fenced i forhold til Kaupthing. Det betyder, at Kaupthings sammenbrud ikke har medført direkte tab for FIH, og at der ikke er eller har været direkte eller indirekte islandske risici i FIHs bøger. FIH er en selvstændig dansk bank underlagt dansk regulering. Årets resultat Årets resultat efter skat for 2009 er på 11,5 mio. kr., hvilket er 172,5 mio. kr. lavere end i Resultat før skat er -147,8 mio. kr., eller 355,7 mio. kr. lavere end Årets resultat henlægges fuldt ud til reserverne. Efter den foreslåede henlæggelse vil egenkapitalen udgøre mio. kr. og den ansvarlige kapital mio. kr., mens solvensen udgør 13,8 procent. Ændringer i FIHs direktion Den 30. juni 2009 gik administrerende direktør Lars Johansen på pension, og Henrik Sjøgreen blev udnævnt til administrerende direktør. 9

10 Årets resultat 10 Årets resultat (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 48,4 190,2 Udlån og andre tilgodehavender 3.001, ,6 Obligationer 1.687, ,8 Afledte finansielle instrumenter i alt -354,6 21,9 Øvrige renteindtægter 2,0 6,3 Renteindtægter i alt 4.384, ,8 Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 617, ,6 Indlån og anden gæld 1.332, ,9 Udstedte obligationer 956, ,7 Efterstillede kapitalindskud 178,4 149,5 Øvrige renteudgifter 0,1 2,3 Renteudgifter i alt 3.084, ,0 Netto renteindtægter 1.300, ,8 Udbytte af aktier m.v. 1,7 10,8 Gebyrer og provisionsindtægter 167,6 250,9 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 33,8 37,5 Netto rente- og gebyrindtægter 1.435, ,0 Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Gennemsnitlig rente, procent p.a. Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 3,9 % 6,1 % Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 2,8 % 5,0 % Gennemsnitlig rentemarginal 1,1 % 1,1 % Netto renteindtægter/rentebærende aktiver 1,3 % 1,5 % Udlån gennemsnitlig rente Rente af udlån 3.001, ,6 Gennemsnitlig udlånssaldo før nedskrivninger Gennemsnitlig rente på udlån 4,4 % 6,5 % Kursreguleringer Realkreditudlån 13,8 3,7 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 88,1 447,8 Obligationer 506,1 447,8 Aktier m.v. 211,7 18,9 Investeringsejendomme -66,0 8,3 Valuta 45,7-39,7 Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt -333,7-429,3 Udstedte realkreditobligationer -15,0-3,9 Øvrige forpligtelser 60,0-507,1 Kursreguleringer i alt 510,7-53,5 Andre driftsindtægter 108,6 95,6 10

11 Årets resultat Årets resultat 11 FIH koncernens resultat efter skat udgør 11,5 mio. kr. i 2009, hvilket er lavere end forventningen ved udgangen af tredje kvartal Det lavere resultat skyldes hovedsageligt lavere netto rente- og gebyrindtægter, lavere kursreguleringer og højere omkostninger end forventet. Årets resultat er acceptabelt, når der tages hensyn til den makroøkonomiske udvikling. Samtidig har udviklingen i kvartalsresultaterne været positiv. Netto rente- og gebyrindtægter Samlet er netto rente- og gebyrindtægterne faldet med 74,4 mio. kr. i forhold til 2008, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af markedsforholdene. Netto renteindtægterne udgør i ,1 mio. kr., en stigning på 14,3 mio. kr. i forhold til Resultatet anses som tilfredsstillende og skyldes, dels at rentemarginalerne er steget, dels at den gennemsnitlige udlånsbalance er faldet fra mio. kr. i 2008 til mio. kr. i Den primære årsag til reduktionen af udlånsbalancen er ordinære tilbagebetalinger under eksisterende aftaler. Herudover har et lavere investeringsbehov hos kunderne medført lavere efterspørgsel efter nye lån. Endelig har FIH fokuseret på at nedbringe antallet af store engagementer, hvilket også har medført en reduktion af udlånsbalancen. Renteindtægter i alt er faldet 1.760,4 mio. kr. fra 2008 til I samme periode er renteudgifterne faldet med 1.774,7 mio. kr. Den lavere udlånsbalance og et faldende renteniveau, sammenholdt med stigende rentemarginaler, betyder, at renteindtægter fra udlån m.v. i 2009 er faldet med 1.824,2 mio. kr. i forhold til Renteindtægter fra obligationer udgør 1.687,2 mio. kr. mod 1.100,8 mio. kr. i Stigningen skyldes, at FIH i 2009 har haft en stor obligationsbeholdning. Renter til afledte finansielle instrumenter udgør -354,6 mio. kr., hvilket er et fald på 376,5 mio. kr. i forhold til Afledte finansielle instrumenter bruges primært til afdækning samt til handel med kunder. Udviklingen heri skal ses i sammenhæng med rente- og valutakursudviklingen på de produkter, som afdækkes. Renteudgifter til indlån er i 2009 steget med 27 procent til 1.332,0 mio. kr. i forhold til året før. Renteudgifter til udstedte obligationer er faldet med 1.197,0 mio. kr., eller 56 procent, i 2009 på trods af tre obligationsudstedelser i andet halvår af Det skyldes, at udstedelserne først er foretaget sent på året, og at udstedelserne er foretaget til en forholdsvis lav rente. Renteudgifter til efterstillede kapitalindskud er i 2009 steget med 28,9 mio. kr. i forhold til 2008 og udgør nu 178,4 mio. kr. Stigningen består af en øget renteudgift i forbindelse med optagelse af hybrid kernekapital og lavere renteudgifter som følge af indfrielse af supplerende kapital. Gebyr- og provisionsindtægter er i 2009 faldet med 83,3 mio. kr. og udgør 167,6 mio. kr. Årsagen til de faldende gebyrindtægter skyldes især, at omsætningen i Corporate Finance er faldet fra 139 mio. kr. i 2008 til 80 mio. kr. i Kursreguleringer Kursreguleringerne udgør 510,7 mio. kr., hvilket er 564,2 mio. kr. højere end i Kursregulering af obligationer udgør 506,1 mio. kr. mod 447,8 mio kr. i En del af kursreguleringen skyldes, at FIH i 2009 foretog tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital på i alt 1.281,0 mio. kr. Tilbagekøbene har givet en positiv kursregulering under obligationer på 244,1 mio. kr. 11

12 12 Årets resultat Årets resultat Kursregulering af aktier i 2009 udgør 211,7 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. i Aktiebeholdningen består hovedsagelig af unoterede aktier. Værdireguleringen af aktier dækker over både positive og negative reguleringer. Investeringsejendomme (operationel leasing) er dagsværdireguleret med -66,0 mio. kr. En del af værdireguleringerne svarer til afdragsdelen på leasingydelsen, som indtægtsføres under posten Andre driftsindtægter. Herudover er der foretaget værdiregulering på -55,1 mio. kr. vedrørende leasingejendomme, hvor leasingtagerne ikke har været i stand til at betale leasingydelsen. Kursreguleringer af realkreditudlån udgjorde i ,8 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. i 2008 og modsvares af en tilsvarende udgift under kursregulering af udstedte realkreditobligationer. Kursregulering af udlån m.v. på 88,1 mio. kr., vedrører udlån, der er afdækket med finansielle instrumenter. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter udgjorde -333,7 mio. kr. mod -429,3 mio. kr. i Udstedte realkreditobligationer er kursreguleret med -15 mio. kr., mens øvrige forpligtelser er kursreguleret med 60 mio. kr. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde 108,6 mio. kr. eller 13,0 mio. kr. mere end i Den største post under andre driftsindtægter er lejeindtægter fra investeringsejendomme. Herudover er der foretaget regulering af moms og lønsumsafgift fra tidligere år, som påvirker andre driftsindtægter positivt. Omkostninger Omkostningerne er i 2009 steget med 149,9 mio. kr. i forhold til 2008, hvilket svarer til 17 procent. Stigningen skyldes øget garantiprovision til Bankpakke I på 239,3 mio. kr. i forhold til 2008, reducerede udgifter til personale og administration på 61,4 mio. kr. samt en reduktion af afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver på 28,0 mio. kr. I januar 2009 foretog FIH en refokusering af banken, som medførte, at 21 procent af medarbejderne blev afskediget og engangsomkostninger på 75 mio. kr., fordelt med 70 mio. kr. på personaleudgifter og 5 mio. kr. på øvrige administrationsomkostninger. På trods af engangsomkostningerne til refokuseringen er udgifterne til personale 18,6 mio. kr. lavere i 2009 end i Udgifter til garantiprovisionen under Bankpakke I udgør 321,6 mio. kr. i forhold til 82,3 mio. kr. i Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 2009 udgør 379 mod 396 i Ultimo 2009 var antallet af medarbejdere 343 eksklusive opsagte, ikke fratrådte medarbejdere. Ultimo 2008 var medarbejderantallet

13 Årets resultat Årets resultat 13 (mio. kr.) Omkostninger Udgifter til personale og administration 665,4 726,8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 30,3 58,3 Andre driftsudgifter 321,6 82,3 I alt 1.017,3 867,4 Udlån og garantier, nedskrivninger i alt Nedskrivninger, primo 493,9 217,0 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 65,7 86,0 Nedskrivninger i perioden 1.245,5 583,4 Konstateret tab 489,7 220,5 Nedskrivninger i alt, ultimo 1.184,0 493,9 Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer 1.177,0 494,4 Konstaterede tab 489,7 220,5 Indgået på tidligere afskrevne debitorer 2,8 3,0 Konstaterede tab, netto 486,9 217,5 Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 1,7 % 0,6 % Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 1,7 % 0,6 % Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo primo året 98,6 % 100,2 % Resultat Årets resultat før skat -147,8 207,9 Årets resultat 11,5 184,0 Fordeling af årets resultat Aktionærer 10,4 184,1 Minoritetsinteresser 1,1-0,1 Årets resultat før skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital -1,9 2,7 Årets resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital 0,1 2,4 Nedskrivninger De negative økonomiske konjunkturer er fortsat i 2009 og påvirker fortsat væsentlige dele af erhvervslivet negativt. Det betyder, at FIH har haft store nedskrivninger på 1.177,0 mio. kr. mod 494,4 mio. kr. i I 2009 udgør hensættelser til garantier under Bankpakke I 208,1 mio. kr. mod 50,2 mio. kr. i Af årets driftsførte nedskrivninger på 1.177,0 mio. kr. udgør nye nedskrivninger 1.245,5 mio. kr. i forhold til 583,4 mio. kr. i 2008, mens der er tilbageført 65,7 mio. kr. af tidligere års nedskrivninger mod 86,0 mio. kr. i Der er indgået 2,8 mio. kr. på tidligere afskrevne fordringer. Årets konstaterede tab er på 489,7 mio. kr. mod 220,5 mio. kr. i

14 14 Årets resultat Årets resultat Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder er i ,4 mio. kr. mod 17,6 mio. kr. i Skat Skat udgør en indtægt på 159,3 mio. kr. i 2009 mod en udgift på 23,9 mio. kr. i Indtægten skyldes primært vedtagelse af skattereformen, som har betydet ændrede regler for beskatning af aktier. Den ændrede beskatning har betydet en mindre beskatning af urealiserede gevinster på aktier i 2009, som medfører en mindre afsættelse af udskudt skat for Desuden er afsat udskudt skat for tidligere år af urealiserede gevinster på aktier tilbageført. Herudover er udskudt skat påvirket af andre tidsmæssige og permanente afvigelser. Dette betyder samlet en indtægt på 88,3 mio. kr. Endvidere er skat af realiserede og urealiserede kurstab på aktier til modregning i fremtidige gevinster opgjort til 32,3 mio. kr. I alt er der herefter indtægtsført 120,6 mio. kr. på udskudt skat. Der er tilbageført skat vedrørende tidligere år med 38,7 mio. kr. Balance Det samlede udlån inklusive investeringsejendomme er faldet med mio. kr., eller 12 procent, og udgjorde i alt mio. kr. ultimo Obligationsbeholdningen udgjorde mio. kr. ultimo 2009 mod mio. kr. primo året. Den væsentligste årsag til stigningen er et forøget likviditetsberedskab, som primært er placeret i obligationer. Beholdningen er dog nedbragt væsentligt i 2010 i forbindelse med indfrielse af forfalden gæld samt øvrigt frasalg af beholdningen. Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Under immaterielle aktiver er der i 2009 aktiveret udviklingsprojekter med 4 mio. kr. mod 28 mio. kr. i 2008, hvorefter saldoen efter årets afskrivninger udgjorde 31 mio. kr. ultimo FIH har de seneste år arbejdet på at diversificere fundingbasen. I 2009 har FIH foretaget flere obligationsudstedelser bl.a. under den individuelle statsgaranti, der blev etableret i starten af juli Det medførte, at beholdningen af udstedte obligationer er steget, samtidig med at indlån og funding fra andre kreditinstitutter er faldet. Udstedte obligationer, inklusive udstedte realkreditobligationer, beløber sig samlet til mio. kr. mod mio. kr. primo året. Efterstillede kapitalindskud udgjorde mio. kr., hvilket er mio. kr. større end primo året. Stigningen skyldes optagelsen af hybrid kernekapital på mio. kr. ultimo juni Herudover er posten blevet reduceret ved tilbagekøb af supplerende kapital for på 312 mio. kr., ordinært udløb på 228 mio. kr. samt værdireguleringer på 88 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ved årets begyndelse mio. kr. Der udbetales ikke udbytte for 2009, hvorfor årets resultat henlægges til reserverne. Egenkapitalen udgør herefter mio. kr. Den gennemsnitlige forrentning af egenkapitalen er -1,9 procent før skat og 0,1 procent efter skat. 14

15 Årets resultat Årets resultat 15 Solvens Solvensen udgør 13,8 procent mod 11,9 procent ultimo Kernekapitalprocenten er tilsvarende 11,4 procent mod 8,8 procent ultimo Stigningen i henholdsvis solvensprocent og kernekapitalprocent skyldes optagelse af hybrid kernekapital ved udgangen af første halvår af 2009 samt faldende udlånsbalance. Usikkerhed ved indregning og måling Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser er der anvendt skøn, hvorved værdiansættelsen kan være usikker. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån hensættelser på tab og garantier opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter. Opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er forbundet med betydelige skøn i forbindelse med kvantificeringen af risikoen for, at debitor ikke er i stand til at honorere sine fremtidige forpligtelser helt eller delvist. Opgørelsen af hensættelser til tab på garantier er forbundet med usikkerhed i vurdering af risikoen for, at garantien vil blive aktuel. Risikoen på bankens udlånsengagementer er efter ledelsens vurdering større ved regnskabsaflæggelsen for 2009 end i tidligere år. Rentabiliteten har været presset på en række markeder, hvilket påvirker bankens kunder, og de generelle finansieringsvilkår er blevet vanskeligere. Målingen af bankengagementer afhænger, ud over indtjeningen hos bankens kunder, af bl.a. værdiansættelsen af sikkerheder. Værdiansættelsen af bankens sikkerheder afhænger i høj grad af ledelsens skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Ledelsens skøn over dagsværdierne på ejendomme tager udgangspunkt i ejendommens anvendelsesmuligheder, beliggenhed, niveau for udlejning, lejevilkår, stand, særlige karakteristika, lokalplaner m.m. I de tilfælde, hvor banken har ydet struktureret finansiering eller i øvrigt deltager i kreditgivning med andre finansieringskilder, vil genforhandlinger, eventuelle omstruktureringer m.m. skulle ske i samråd med en række yderligere finansieringskilder. Dette kan medføre en vis usikkerhed i genforhandlingssituationer, og særligt hvis kunden er i økonomiske vanskeligheder. I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke handles på et aktivt marked, er beregningen forbundet med skøn. Dagsværdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller samt inputvariabler i form af rentekurver, volatilitetskurver, spreads m.v. Værdiansættelsesmodellerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko. Under anvendt regnskabspraksis uddybes de regnskabsmæssige skøn. Der foreligger herudover ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsrapporten. 15

16 16 Årets resultat Årets resultat Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker det økonomiske resultat. Anvendt regnskabspraksis FIHs anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Resultatet for fjerde kvartal af 2009 Resultatet er 45,0 mio. kr. før skat og 177,9 mio. kr. efter skat. Resultatet efter skat er positivt påvirket af væsentlige skattereguleringer. Resultatet for fjerde kvartal er - den makroøkonomiske udvikling taget i betragtning - acceptabelt. FIHs netto renteindtægter i fjerde kvartal er på 317,3 mio. kr. og er dermed 47,8 mio. kr. lavere end i tredje kvartal. Denne udvikling afspejler to modsatrettede effekter. På den ene side er rentemarginalerne på udlån fortsat stigende, mens udlånsbalancen er faldende, hvilket samlet giver højere netto renteindtægter. På den anden side reducerer en stor beholdning af lavt forrentede obligationer de samlede renteindtægter og dermed netto renteindtægterne, som herudover i fjerde kvartal er påvirket af lavere engangsindtjening end i tredje kvartal. Omkostningerne udgør 238,0 mio. kr. i fjerde kvartal. Korrigeret for omkostninger i forbindelse med refokuseringen er omkostningerne i fjerde kvartal faldet med 21,4 mio. kr. i forhold til første kvartal og er på niveau med andet kvartal. Omkostningerne er dog steget med 25,3 mio. kr. i forhold til tredje kvartal, hvilket bl.a. skyldes ændring i momsfradragsprocenten. Hvis der ses bort fra ændringen i momsfradragsprocenten m.v. er omkostningerne i fjerde kvartal på niveau med tredje kvartal. Omkostningerne til Bankpakke I (inklusive hensættelse til tab) er i fjerde kvartal 134,3 mio. kr. i forhold til 136,1 mio. kr. i første kvartal, 130,0 mio. kr. i andet kvartal og 129,1 mio. kr. i tredje kvartal. Mens tredje kvartal bød på lavere nedskrivninger end første og andet kvartal, er nedskrivningerne atter steget i fjerde kvartal og udgør 222,2 mio. kr. Indtjeningen på gebyrer er i fjerde kvartal på 62,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 29,3 mio. kr. i forhold til tredje kvartal, som lå på niveau med første og andet kvartal. Kursreguleringer udgør 105,1 mio. kr. i fjerde kvartal og er påvirket af positive kursreguleringer på aktier og renteinstrumenter. 16

17 Udsigterne for 2010 Udsigterne for Udsigterne for 2010 FIH forventer at stabiliseringen i økonomien vil blive afløst af en svag vækst i FIH forventer endvidere, at adgangen til likviditet bliver vanskeligere, ikke mindst når Bankpakke I ophører i efteråret 2010, og at prisen for likviditet derfor kan stige. FIH har i andet halvår af 2009 iværksat væsentlige tiltag for at standse faldet i udlånsbalancen. Der forventes en vækst i udlån til såvel eksisterende som nye kunder i 2010, hvilket vil medføre en stigning i udlånsbalancen i størrelsesorden 3 mia. kr. FIH har i løbet af 2009 forhøjet rentemarginalerne på udlån, bl.a. for at dække udgifterne til deltagelse i Bankpakkerne samt den øgede kreditrisiko i låneporteføljen. Disse forhøjelser får fuld effekt i 2010, og der forventes derfor en svag stigning i indtjeningen på udlån. I Capital Markets forventes en lidt lavere samlet indtjening i forhold til Det skyldes forventninger til mere normaliserede finansielle markeder med generelt lavere volatilitet og spænd og dermed en lavere indtjening i Trading. Omvendt forventes en højere indtjening på den kundedrevne rådgivnings- og handelsaktivitet, idet FIH generelt forventer en stigende forretningsmæssig aktivitet i 2010 i form af øget udlån, flere transaktioner og nye kunder. Anlægsbeholdningen af unoterede aktier forventes over en årrække at give et afkast på mere end 10 procent p.a. i gennemsnit. Der forventes også i 2010 et positivt afkast af anlægsbeholdningen. I 2010 forventes et resultat på ca. 1,1 mia. kr. før nedskrivninger og skat. Der er stor usikkerhed om nedskrivningerne for 2010, som på nuværende tidspunkt forventes at blive omkring 700 mio. kr. inklusive hensættelse til tabsgaranti over for Det Private Beredskab. Under forudsætning af nedskrivninger på 700 mio. kr. vil resultatet efter skat blive i størrelsesorden 300 mio. kr. 17

18 18

19 FIHs forretning FIHs forretning 19 FIHs FORRETNING FIH blev grundlagt i 1958 som Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk og har siden starten haft fokus på at skabe finansielle løsninger til dansk erhvervsliv. FIH er i dag en rendyrket erhvervsbank, som dog i 2008 også er begyndt at tilbyde højrenteindlån til private. Ultimo 2009 har FIH et samlet udlån inklusive garanterede realkreditlån på mio. kr. Kernekunderne i FIHs forretning - erhvervskunder med en balance større end 10 mio. kr., professionelle ejendomsinvestorer og kapitalfonde - betjenes via tre forretningsenheder: Banking som består af tre underområder Corporate Banking: Finansielle løsninger til dansk erhvervsliv Property Finance: Kapital og rådgivning til ejendomsinvestorer ved køb af ejendomme Structured Finance: Integrerede finansieringsløsninger til nordiske kapitalfonde og industrielle købere i forbindelse med virksomhedshandler. Capital Markets: Finansielle rådgivningsydelser til store og mellemstore virksomheder omkring fx risikostyring, gældspleje og kapitalstruktur. Hvert af områderne er nærmere beskrevet på de følgende sider. Generelt for områderne i Banking falder netto rente- og gebyrindtægterne som følge af lavere udlånsvolumen, væsentligt lavere forrentning af den allokerede egenkapital samt øget intern rente til dækning af stigende fundingomkostninger. Derudover var engangsindtægterne i 2008 ekstraordinært høje sammenlignet med 2009, hvilket også har betydet et fald i netto rente- og gebyrindtægterne. De faldende netto rente- og gebyrindtægter i Banking modsvares af en tilsvarende stigning i netto rente- og gebyrindtægter i Treasury. I efteråret 2009 gennemførte FIH en kundetilfredshedsanalyse. Undersøgelsen viste, at 84 procent af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet. Resultatet af undersøgelsen er tilfredsstillende, særligt under de nuværende markedsforhold, og understøtter visionen om at være erhvervslivets foretrukne finansielle partner. Undersøgelsen giver endvidere et godt udgangspunkt for at videreføre og udvikle det i forvejen gode samarbejde med kunderne i den kommende periode. Corporate Finance: Finansiel rådgivning om køb og salg af virksomheder, fusioner, privatiseringer og kapitaltilførsler m.v. 19

20 20 FIHs forretning FIHs forretning FIH CORPORATE BANKING Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter 424,3 634,0 Kursreguleringer -43,9-51,5 Andre driftsindtægter 7,6 8,1 Driftsomkostninger 179,8 204,1 Nedskrivninger på lån og tilgodehavender m.v. 292,7 326,3 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 Resultat før skat -84,5 60,2 Skat -21,3 19,6 Årets resultat -63,2 40,6 Udlån Garanterede realkreditlån Forretningsområdet Corporate Banking har fokus på rådgivning og finansiering af danske erhvervsvirksomheder. Kundebasen omfatter virksomheder i spektret fra mindre ejerledede virksomheder med vækstpotentiale til de absolut største erhvervskoncerner i Danmark med særlig fokus på de virksomheder, som efterspørger rådgivningsbaserede finansielle løsninger. Gennem professionel rådgivning, direkte kommunikation samt fokus på den længerevarende kunderelation tilbyder Corporate Banking fleksible og konkurrencedygtige finansielle løsninger. Corporate Banking tilstræber enkle og ukomplicerede løsninger overalt, hvor det er muligt. Ved mere komplekse behov designes finansieringsløsninger, der matcher de aktuelle udfordringer som eksempelvis et generationsskifte eller en forestående ekspansion. Det kan være gennem analyse af virksomhedens kapitalstruktur eller udarbejdelse af risikobilleder på renter, valuta og likviditet. Lokal tilstedeværelse i form af fem regionale kontorer giver desuden Corporate Banking de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte virksomheds forretningsbetingelser. Markedsudvikling 2009 har været et turbulent år for såvel de danske erhvervsvirksomheder som for Corporate Banking. Virksomhedernes fokus har primært været på optimering af lønsomheden og likviditetssituationen. Som en konsekvens heraf har vækst- og investeringsplanerne været særdeles begrænsede. Aktiviteter Markedsudviklingen har afstedkommet en markant lavere efterspørgsel efter finansiering, der sammenholdt med den ordinære afvikling af låneporteføljen har medført en faldende udlånsbalance i Corporate Banking. 20

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 2 Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.30 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling

Læs mere

Selskabsmeddelelse 11/2008 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2008

Selskabsmeddelelse 11/2008 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 30. oktober 2008 Selskabsmeddelelse 11/2008 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2008 Acceptabelt resultat efter skat på 471 mio. kr. Fortsat tilfredsstillende

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2011 CVR-nr. 17029312 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Ejerskab og strategi 8 IV. Årets resultat 11 V. Udsigterne for

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 28. august Resume FIH indgik i andet kvartal aftale om at frasælge sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Nykredit

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

København 30. september 2010 Ref. HSJ

København 30. september 2010 Ref. HSJ København 30. september 2010 Ref. HSJ Offentliggørelse af rapport om udlånsudviklingen i FIH Erhvervsbank A/S for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 jævnfør Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

anvent regnskabspraksis 1

anvent regnskabspraksis 1 anvent regnskabspraksis 1 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr 17029312 Indhold 3 Indhold Generalforsamlingen afholdes mandag den 10. marts 2008 kl. 16.00 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere