Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012"

Transkript

1 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse Formål Inddragelse af Teknisk Drift It i projektet Overdragelse til drift Ansvar for overdragelse Blivende dokumentation i overdragelsen 11 3 Afprøvning i overdragelsen Roller og ansvar i afprøvning Oversigt over testdokumenter 13 4 Driftsovertagelsesprøve Formål Hvornår Ansvar Afprøvningsmiljø Indgangs- og udgangskriterium Godkendelseskriterier Styringsdokumenter Hovedaktiviteter 17 5 Driftsprøve (accept test) Formål Hvornår Ansvar Afprøvningsmiljø Indgangs- og udgangskriterium Godkendelseskriterier Styringsdokumenter Hovedaktiviteter 25 Krav i forbindelse med idriftsættelse August 2012 Banedanmark Teknisk Drift It Amerika Plads København Ø Forfatter: Teknisk Drift It

3 1 Baggrund Projekterne efterspørger i stigende grad kendskab til krav og ensartede retningslinjer til overdragelse og afprøvning fra Teknisk Drift It i forbindelse med transition til drift. Transitionen sker når ansvaret for en løsning går fra projekt til drift. Nærværende dokument har til formål dels at sikre information til projekterne omkring krav ved idriftsættelse og dels at give ensartede retningslinjer i forbindelse med overdragelsen. Med andre ord beskriver dokumentet de overordnede krav, der kan findes til overdragelse og afprøvning, men der kan være behov for yderligere dokumenter, som driftsorganisationen har behov for, og disse skal aftales i henhold til de specifikke løsninger. Bemærk venligst, at når dokumentet omtaler Teknisk Drift It, skal det forstås som dels Banedanmarks driftsorganisation og dels dennes Driftsleverandører. 3

4 2 Krav til idriftsættelse 2.1 Formål Formålet med at udarbejde krav til og koncept for overdragelse af transitionsprojektet er at sikre: at samtlige nye eller ændrede It-løsninger er tilstrækkeligt afprøvede før overlevering fra projekt til drift at der foreligger de rette driftsdokumenter i en kvalitetssikret tilstand at der foreligger de rette aftaler økonomisk som teknisk - mellem projektet og Teknisk Drift It at understøtte Banedanmarks projektmodel og transitionskoncept 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i projektet It projektet skal følge Banedanmarks gældende projektmodel gennem faserne fra Ide til Realisering. For at sikre en glidende overdragelse, samt at fange og imødegå eventuelle udfordringer så tidligt som muligt, skal Teknisk Drift It inddrages løbende i gennemførelsen af projektet. Det er projektets ansvar at inddrage Teknisk Drift It og Driftsleverandør(erne); herunder tilsikre afregning og allokering af nødvendige ressource. Allokering sker intern i Banedanmark via teamlead organisation og hos driftsleverandøren via Service Delivery Management. 4

5 Figur 1: Banedanmarks projektmodel Alle projekter opdeles i 5 hovedfaser Idé Idéoplæg> Foranalyse Analyse Anskaffelse Gennemførsel Ledelsesfase > Ledelsesfase Specificering > Udbud Ledelsesfase > Ledelsesfase Realisering Formål Idé kvalificeres og beskrives i et projektoplæg Grundlaget for projektet analyseres og defineres i en række styrings- og beslutnings dokumenter (fx PID og BC) Behov og krav til leverancerne beskrives, og anskaffelse gennemføres Kontrakt Produkt driftes og underskrives og gevinster realiseres i design, udvikling henhold til business (test), idriftsættelse case og gevinstrealiseringsplan og implementering gennemføres Output Godkendt projektoplæg Projektejer udpeget Godkendte styrings og beslutnings dokumenter Projektleder udpeget Kravspecifikation udarbejdet Leverance klar til overdragelse Godkendt projektafslutningsrapport Godkendt gevinstrealiseringsrapport I projektforløbet er der krav om minimum 4 møder mellem projektet og Teknisk Drift It Fase Møde formål Deltagere Agenda Ide Uformel dialog mellem projektet og Teknisk Drift It omkring projektet og krav til drift Projektlederen Teknisk Drift It - It Contract Manager og Change Management repræsentant Driftsleverandør(er) Service Delivery Manager Andre relevante efter behov 1. afgiver info til Teknisk Drift It og Driftsleverandøren omkring indhold, forventet omfang, forventet tidsplan, test strategi og varsler om nødvendige It- Infrastruktur 2. Teknisk Drift It vejleder omkring driftskontrakt, anbefalinger til infrastruktur, drift, afprøvninger og økonomi Analyse skal informere Teknisk Drift It om planer, løsning og forventet - projektlederen Teknisk Drift It - It Contract Manager og Change Management 1. s status, planer og organisering 2. Leveret løsning 3. Forventet indflydelse på driftsbudget 5

6 driftsøkonomi via anvendelse af relevant template repræsentant Driftsleverandør(er) Service Delivery Manager (og Projektleder) Andre relevante efter behov 4. Påvirkning af og/eller krav til Itinfrastruktur 5. Afklaring om behov for ydelsesbeskrivelse eller andre aftaler med 3. part (service aftaler) 6. Aftale afprøvninger (test typer) 7. Afklare eventuelle uddannelsesbehov i Teknisk Drift It og Driftsleverandøren 8. Aftale overdragelsesforløb herunder krav til Teknisk Drift It s deltagelse i implementering, ibrugtagning og afprøvningen Gennemførelse (Ibrugtagning) Overdragelse af ansvar fra projektet til Teknisk Drift It projektlederen Systemejer Teknisk Drift It - It Contract Manager og Change Management Repræsentant Driftsleverandør(er) Service Delivery Manager, Teknisk Kunde Konsulent og Projektleder Andre relevante efter behov 1. s status 2. Godkendelser af driftsovertagelsesprø ve 3. Overdragelse til drift fra projektet via gennemgang og accept af overdragelsesprotokol med følgende delleverancer: Indflydelse på driftsbudget Leverancebeskrivelse Mangelliste Asset liste Aftaler om stabilitetsperiode Driftsprøve Formel godkendelse af overdragelsen projektlederen Systemejer Teknisk Drift It - It Contract Manager og Change Management Repræsentant 1. Gennemgang og accept af Service Level Rapport 2. Godkendelse af driftsprøve 3. Gennemgang af mangelliste (i.e. ingen graverende fejl 6

7 Driftsleverandør(er) Service Delivery Manager (og Projektleder) Andre relevante efter behov i løsningen og/eller at der foreligger en accept af og plan for kendte fejl) 4. Formel accept til overdragelse til drift fra projektet 2.3 Overdragelse til drift Ved overgangen mellem (Fasen: Gennemførelse (og Anskaffelse)) til Drift (Fasen: Realisering) sker der et ansvarsskift, hvor den samlede Itløsning er færdig udviklet og skal ibrugtages. Løsningen overgår herved fra projektet til Teknisk Drift It. Der er derfor fra begge sider en gensidig interesse i at kunne aftale, dokumentere og afprøve at løsningen opfylder de aftalte krav og design for den givne It-løsning gældende alle miljøer; e.g. preproduktion og produktion. Nye idriftsættelser (delleverancer) kræver gennemløb af hele transitionsprocessen for hele og/eller delleverance afhængigt af indholdet. Et projekt kan vælge at tage et system ud af drift ved større ændringer, hvilket betyder, at systemet går tilbage i projektdrift, og der kræves et gennemløb af hele transitionsprocessen igen, før der igen kan garanteres fuld service mål. Projektdrift betyder, at har ansvaret for at varetage driften og afholde udgifter i forbindelse med denne; samt Teknisk Drift It og Driftsleverandørerne er ikke forpligtet til at leve op til service mål. I praktisk kan den daglige drift aftales varetaget af driftsleverandøren suppleret med eskalationsveje til projektet og eventuel hypercare support. Produktionsdrift betyder derimod, at Teknisk Drift It og Driftsleverandørerne har accepteret drift og varetager driften i henhold til den aftalte økonomi og service mål. Der stilles krav til It projektet (transitionsprojekter) om, at der foretages test i Service Transition, før et system kan komme i service operation og derved ibrugtages. Omfang og udførelse af konkrete testtyper afhænger af hvilken Itløsning, der sættes i drift. Omfang og indhold aftales mellem projektlederen og Teknisk Drift It ved planlægning af testen, og denne skal være tilstrækkelig for at sikre en stabil drift og løbende vedligeholdelse. Teknisk Drift It stiller krav til alle It projekter om gennemførsel af en Driftsovertagelsesprøve og en Driftsprøve, hvor det sikres, at der ikke er nogen fejl, der er så alvorlige, at systemet ikke kan sættes i drift, og/eller at der foreligger en plan for udbedring. Se endvidere nedenstående figur, der viser et konceptuelt eksempel på et overdragelsesforløb. 7

8 Figur 2: Genetisk overordnet overdragelsesforløb Projektdrift Drift uden SLA RFC for installation s interne tests er afsluttet RFC for idriftsættelse Ibrugtagning afsluttet RFC for systemidriftsættelse Driftsovertagelsesprøve er Godkendt overdragelsesprotokol Driftsprøve er afsluttet = Fuld drift s interne test Ibrugtagning Driftsovertag elsesprøve Driftsprøve Test fasen Stabliseringsfasen Selve forløbet aftales nærmere mellem projektet og Teknisk Drift It i analysefasen, men hovedaktiviteterne er følgende Aktivitet Forventet tidsforbrug Bemærkning Driftsstatus Intern projekttest Afhænger af It løsningens kompleksitet og projektets planer Omfang og forløb planlægges og godkendes ved projektopstart Den interne projekttest kan løbe ind i ibrugtagningsfasen Projekt har ansvaret, og der er ingen drift fra Teknisk Drift It. Dog kan den underliggende infrastruktur være sat helt eller delvis i drift Installation af infrastruktur Afhænger af It løsningens kompleksitet og omfang. Håndteres via installations RFC Installation af server, storage, netværk og lignende. Der er krav om antivirus på serverne inkl. drift af samme. Indpas i patch management, overvågning og backup i projektdriftsperioden er valgfri, men skal Projekt har ansvaret og der er ingen drift fra Teknisk Drift It. Dog kan det vælges, om den underliggende infrastruktur skal sættes delvist i drift være på plads inden aflevering til drift Ibrugtagning Afhænger af It løsningens kompleksitet og projektets planer har ansvar for at sætte den underliggende infrastruktur helt i It-løsningen har status af projektdrift 8

9 Idriftsættelse hos Driftsleverandør Overdragelse til Teknisk Drift It Fasen afsluttes med drift, inklusiv oppatchning, idriftsættelse RFC af den underliggende opsætning af infrastruktur via Change overvågning, backup Management (1 RFC per etc. enhed) Ibrugtagning skal ikke forveksles med deployment til brugere/klienter, hvilket ikke kan ske i projektdrift skal have forankret instruks i Helpdesken, som minimum skal indeholde informationer om hvor brugere kan henvises til ved problemer eller spørgsmål skal forvente Processen starter mindst 1 måned til ved, at projektet idriftsættelse til håndtering henvender sig til af review af Driftsleverandørens driftsdokumentation og Service Delivery driftsovertagelsesprøver Manager og aftaler fra det tidspunkt, at aftaler projekt- og driftsøkonomi og tidsplan. er indgået med Driftsleverandøren. Driftsdokumentation Varigheden af en sættes i review driftsovertagelsesprøven er hos dog afhængig af indhold, Driftsleverandørens kompleksitet, og TKK er (teknisk løsningsstabilitet kunde konsulent) efter aftale er Forløbet falder typisk i 2 indgået tempi med et 14 dags gennemløb med review af driftsdokumentation og driftsovertagelsesprøve afsluttende med feedback møde. Samt 14 dage til 2. iteration afsluttende med systemidriftsættelse RFC via Change Management 1 uge Gennemløb af change management proces for It-løsningen har status af projektdrift It-løsningen har status af projektdrift, 9

10 Håndtering af plan for udbedring af mangelliste Driftsprøve (stabiliseringsfa sen) Formel overdragelse Evt. nedlæggelse af eksisterende miljø og dokumentation Indtil mangellisten er afsluttet idriftsættelse samt afholdelse af overdragelsesmøde med Teknisk Drift It (accept af overtagelsesprotokoll en) og Change Management. Ved overdragelse skal mangler være udbedret, eller der skal foreligge en accepteret plan for udbedring af fejl og mangler Mangelliste skal forankres i Change Management ved at projektet opretter en eller flere RFC er 3 måneder I perioden er der Møde betinget Service Level. Teknisk Drift It skal leve op til SLA, men er ikke forpligtet til at overholde disse. Hvis der sker en ibrugtagning i forbindelse med driftsprøven, afbrydes driftsprøven i denne periode og genoptages efter endt ibrugtagning. Accept af formel overdragelse 1-2 uger Kun hvis systemet afløser eksisterende infrastruktur. Der skal ske en nedtagning af eksisterende miljø og udtagning af gældende driftsdokumentation eventuelt suppleret med en accepteret plan for udbedring af fejl og mangel. Bemærk betaling af driftsvederlag træder i krav ved overdragelsestidspunktet It-løsningen har status af projektdrift, eventuelt suppleret med accepteret plan for udbedring af fejl og mangel It-løsningen har status af drift uden SLA It-løsningen har status af fuld drift (med SLA) Eksisterende løsning tages ud af drift 10

11 sker via It Change Management 2.4 Ansvar for overdragelse (projektlederen) har ansvaret for planlægning, gennemførelse og godkendelse af overdragelsen til drift; herunder bemanding i henhold til projekt- og driftsorganisationen og tilvejebringelse af alle forudsætninger for igangsætning og gennemførelse af overdragelsen. Det inkluderer udarbejdelse af planer, overdragelsesdokumenter og afprøvning. har ligeledes ansvaret for at tilvejebringe det nødvendige grundlag for at foretage godkendelsen af overdragelsen til drift. 2.5 Blivende dokumentation i overdragelsen Det er et krav, at projekter får udarbejdet, implementeret og godkendt følgende dokumenter, som skal foreligge ved overdragelse til Teknisk Drift It: Leverance beskrivelse SLA aftale Driftsdokumentation Systemdokumentation Installationsvejledninger Vedligeholdelsesaftale med underleverandør Dataaftale mellem BDK og support leverandør. Licens betingelser. Kildekode placeret i BDK TFS, hvis der er speciel udviklet software; samt attest på deponering af standard software (i tilfælde af at leverandøren går konkurs) Idriftsættelses RFC Overdragelsesprotokol Brugervejledninger Driftsbudget (godkendt og allokeret til driftsbudget i Teknisk Drift It) Mangelliste (som forankres i RFC er) Asset liste Stabilitetsperiode forløb (herunder eventuelt hypercare) Test dokumentation Alle dokumenter indgår som element i Overdragelsesprotokollen og er dermed et ufravigeligt accept kriterium. Appendiks Oversigt over blanketter på Tracé indeholder en oversigt over links til nogle af ovenstående blanketter og dokumentation 11

12 3 Afprøvning i overdragelsen Test af It-løsninger involverer en række forskellige test typer. Hver test type adresserer nogle specifikke test krav, som skal valideres. Indeværende dokument omhandler de afprøvninger, som har relation til en idriftsættelse. Valg af test typer, der gennemføres, afhænger i høj grad af kompleksiteten af systemet samt påvirkningen af forretningen, andre systemer, samt kravet til tilgængelighed og eventuel genetablering. Det aftales mellem projektlederen og Teknisk Drift It, hvilke konkrete test typer, der er behov for i forhold til at sikre en efterfølgende sikker og stabil drift. Afholdelsen af alle prøver fastsættes endvidere i samarbejde mellem og Teknisk Drift It for at sikre koordinering i forhold til driftsorganisationen øvrige aktiviteter. I tilfælde af uenighed omkring afholdelsen af prøver har Teknisk Drift It (Contract Manager) ret til at træffe den afgørende beslutning. 3.1 Roller og ansvar i afprøvning Nedenstående tabel beskriver roller og ansvar i forbindelse med de enkelte tests i overdragelsen. Projekt interne test Driftovertage lsesprøve Godkender Prøve Planlægger Gennemfører Fejludbedr er Miljø Produkti onsmiljø Teknisk Drift It Driftsprøve Teknisk Drift It Teknisk Drift It Teknisk Drift It Produkti onsmiljø Produkti onsmiljø Rollen: Planlægger har ansvaret for planlægning af testforberedelse, testgennemførelse og testgodkendelse; herunder ressourceplanlægning, bemanding i henhold til testorganisationen og tilvejebringelse af alle forudsætninger for igangsætning og gennemførelse af test. Det inkluderer udarbejdelse af test planer, test scripts, test protokoller, etc. Planlæggeren har ligeledes ansvaret for at tilvejebringe det nødvendige grundlag for at foretage godkendelsen; i.e. at der sker en godkendelse af afrapportering og godkendelse af alle testdokumenter, samt afrapportering til relevante interessenter. Opsamling på og udarbejdelse af handlingsplan for at imødekomme alle eventuelle betingelser forbundet med godkendelsen (ved en betinget godkendelse). 12

13 Rollen: Gennemfører har ansvaret for den løbende planlægning, gennemførelse og opfølgning på testplan, herunder genplanlægning, hvor testen ikke kan gennemføres som planlagt; samt afrapportering, opfølgning og løsning af fejl og mangler. Rollen: Godkender har ansvaret for foranstaltning af en godkendelsesproces i henhold til godkendelseskriterierne samt for at godkende eller afvise løsningen i sin helhed eller dele heraf. Rollen: Parten, som udbedrer fejl, har ansvaret for opfølgning og udbedring af kvalificerede fejl samt for at udarbejde en handlingsplan, såfremt en udbedring ikke er umiddelbar. Der gøres opmærksom på, at fejl-udbedrer ikke decideret deltager som en del af den konkrete afprøvning og formelle test organisation, men bliver aktiveret i henhold til planen for udbedring af eventuelle mangler, som skal forankres i Change Management. har ansvaret for, at der udarbejdes en plan for udbedring af mangler i forhold til drift, som Teknisk Drift It vurderer som ikke-kritiske; samt planlægning og udbedring af kritiske fejl. Forhold omkring afprøvingsmiljøet: Afprøvning skal foregå i produktionsmiljøet. Hvis det ikke kan lade sige gøre må testen foretages i et produktionslignende miljø med tilhørende risikobeskrivelse af den manglende test i produktionsmiljøet. I tilfælde af overdragelse af flere miljøer, skal alle tests som minimum foregå i det overdragne produktionsmiljø og selektivt i de andre miljøer. Hvis der indgår ændringer, som påvirker eksisterende produktive miljøer såsom idriftsættelse af et nyt interface på Bizztalk platformen, skal der først ske en testing i ikke-produktive miljøer, før deployment og testning i henholdsvis preproduktion og produktionsmiljøet. 3.2 Oversigt over testdokumenter Følgende dokumenter kan blive anvendt i forbindelse med testgennemførslen: 13

14 Dokumenter Beskrivelse Teststrategi Overordnet beskrivelse af den samlede teststrategi og scope. Sætter rammerne for testforløbet, samt hvilke forudsætninger og kriterier dette bygger på. Endvidere skitseres hvilke testleverancer, der findes. Overordnet Testplan Detaljeret Testplan Testrapport Testscenarier og testcases Testdata I henhold til den kommende idriftsættelse skal teststrategien inkludere og opfylde følgende mål: Kontrollere at driftskrav er mødt og testet. Sikre opsætning og opfyldelse af acceptkriterier for idriftsættelse. Sikre kritiske processer for idriftsættelse. Bedst muligt undgå at ukendte fejl dukker op efter ibrugtagningen. Kendte fejl skal dokumenteres og accepteres. Som en del af test strategien skal der skal findes en overordnet test plan, som beskriver de generelle tidslinjer og afhængigheder mellem de enkelte test. Der skal findes en detaljeret testplan for hver test type. Testplanen udarbejdes med udgangspunkt i teststrategien, og er den operationelle beskrivelse af hver enkelt test inkl. en konkret tidsplan, der løbende opdateres under testforløbet. Hver test forløb afsluttes med en testrapport, der dokumenterer, om de forudsætninger og krav, der er opsat i test guiden, bliver opfyldt, herunder identificerede fejl og mangler og evt. fremadrettede risici. Desuden indeholder rapporten en overdragelsesprotokol med en handlingsplan for korrigerende handlinger på baggrund af fejl- og mangellisten. Beskrivelse af henholdsvis testscenarier og case, som kan være indeholdt i test planen Beskrivelse af de data, der skal anvendes i testen til projektet. Kan være indeholdt i test planen 14

15 4 Driftsovertagelsesprøve 4.1 Formål At verificere og dokumentere at Teknisk Drift It er i stand til at levere de aftalte overvågnings-, support- og driftsydelser i den aftalte kvalitet, samt at der er adgang til miljøerne, grænseflader er funktionsdygtige, og driftsdokumentationen for den samlede leverance foreligger og er godkendt. Selve driftsovertagelsesprøven består af en række underliggende test typer såsom: Review af Driftsdokumentation Patch verification Crash og recovery test (D&R test) Administrativ autorisationstest Verifikation af overvågning Deployment test Sikkerhedsevaluering (penetrationstest) Redundans/failover test Test af klient applikationspakke (MSI/SMS) Performancetest 4.2 Hvornår Gennemføres i forbindelse med at alle leverancer er klar til at blive sat i drift. Der kan eventuelt regnes med flere driftsovertagelsesprøver, hvis løsningen består af flere delleverancer, men der skal altid ske en afsluttende driftsovertagelsesprøve. 4.3 Ansvar har det overordnede ansvar for planlægning, gennemførelse, rapportering og fejludbedring af driftsovertagelsesprøven i henhold til krav og gældende tidsplan. Teknisk Drift It har ansvaret for godkendelse. s testkoordinator har ansvaret for, at testen planlægges, gennemføres og rapporteres, herunder at der foretages review og godkendelse samt at det tilsikres deltagelse af projektets ressourcer i henhold til afprøvningsplanen. Hvis Teknisk Drift It skal bidrage med at udføre dele af arbejdet er det ligeledes test koordinatorens ansvar at tilsikre deltagelse i henhold til afprøvningsplanen. 15

16 Ved gennemførelse af driftsovertagelsesprøven deltager Teknisk Drift It for at undgå misforståelser i testafviklingen samt for, om nødvendigt, at yde bistand for testerne. 4.4 Afprøvningsmiljø Driftsovertagelsesprøven omfatter alle miljøer, men eventuelle praktiske test på servicemål, overvågnings- og driftsydelser foretages udelukkende i produktionsmiljøet med produktionslignende data. 4.5 Indgangs- og udgangskriterium Indgangskriterium: Godkendte interne projektprøver samt dokumentation for fejl og mangler. Idriftsættelses RFC er rejst, og overdragelsesprotokol er udarbejdet. Udgangskriterium: Ved accept af driftsovertagelsesprøven kan driftsprøven påbegyndes. I overdragelsesprotokollen skal det fremgå hvilke tests, der er gennemført og med hvilket resultat; samt dokumentation for accept fra Teknisk Drift It. Eventuelle mangler skal være forankret i Change Management. 4.6 Godkendelseskriterier Ved aflevering og afslutning af driftsovertagelsesprøven udarbejdes en overdragelsesprotokol med eventuelle korrigerende handlinger (mangelliste), der skal udbedres efterfølgende. Teknisk Drift It afgør på basis af overdragelsesprotokollen, om It-løsningen kan overdrages, og om afprøvningen kan godkendes. 4.7 Styringsdokumenter Se generelt test leverancedokumentationsafsnit 3.2 over forventede styringsdokumenter i afprøvningen. skal aflevere test dokumentation til Teknisk Drift It som en del af overdragelsesprotokollen. Driftsdokumentation opdateres med driftsmæssige test. Eventuelt kendte fejl/mangler suppleres med en plan for udbedring og forankres i Change Management via RFC er. Teknisk Drift It anvender endvidere tjeklister (venligst referer til Appendiks: Tjekliste vedrørende overdragelse til drif) for at sikre, at alle elementer er varetaget i forbindelse med overdragelse til drift, samt der er krav om overdragelsesprotokol. 16

17 4.8 Hovedaktiviteter Processen starter ved, at projektet henvender sig til Driftsleverandørens Service Delivery Manager og aftaler økonomi og tidsplan. Derefter skal der forventes en varighed på mindst 1 måned, men perioden er afhængig af indhold, kompleksitet og løsningsstabilitet. Selve driftsovertagelsesprøven vil forløbe i flere tempi, da der skal forventes fejludbedring og derefter gentest. Der skal eksempelvis forventes flere review iterationer af Driftsdokumentation. Nedenfor er specificeret de test typer, som kan indgå i driftsovertagelsesprøven. Disse skal endvidere overvejes ved design af driftsovertagelsesprøven. For hver test type er der angivet en prioritet Ultimativt krav = ufravigeligt krav, hvis Teknisk Drift It skal tage fuldt driftsansvar Betinget krav = vigtigt krav men afhængig af kondition og arkitekturen af It-løsningen Enhver fravigelse af test med høj prioritet skal dokumenteres i driftsdokumentationen, overdragelsesprotokollen og SLA aftalen, at det er systemejerens beslutning suppleret med en risikoevaluering. Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Projekt interne test Ultimativt krav Obligatorisk skal være gennemført før driftsovertagelsesprøven kan iværksættes. Det er et ufravigeligt krav, at der skal foreligge en godkendt funktionel test, førend Driftsovertagelsesprøven kan igangsættes. leverer ved driftsoverdragelse en testrapport over foretagne test i projektforløbet; eksempelvis Datakonverteringstest Unit/komponenttest Funktionstest Autorisationstest Interfacetest Integrationstest/Regressionstest (Funktionel driftsovertagelsesprøve) Pilottest Brugertest 17

18 Følgende elementer i transitionen er nogle af de vigtigste at få styr på, inden at den pågældende It-løsning frigives til driftsovertagelsesprøven: Fysisk gennemgang af udstyr samt geografisk placering. Asset registrering og mærkning SLA aftale (Service level agreement) aftaler om levering af services med forretningen. UC (Underpinning contract) aftaler om vedligeholdelse med eksterne leverandører. Overdragelsesprotokol er udført med beskrivelse af dokumentation og test Eventuel plan for og risikoevaluering af nedtagning af overflødige systemer og enheder, som det overdragne system eventuelt må medføre. Uddannelse af modtagende organisation (drift og support): det verificeres, at driftsorganisation har modtaget information og/eller gennemgået uddannelse af driftsydelsen, og at kerneteamet er bemandet og certificeret i henhold til krav samt foretagelse af formel overdragelse til drift. Brugervejledninger forefindes, og der findes en plan for kommunikation til slutbrugerne Driftsbudget og økonomi er aftalt og allokeret, hvor der skal tages stilling til følgende o Drift af server, applikation og database (driftsleverandør) o Vedligeholdelse og videreudvikling af applikation (vedligeholdelsesleverandør) o Uddannelse af brugere o Uddannelse af driftspersonale o Licenser inkl. 1 års vedligeholdelse o Indkøb af reservedele til beredskabslager o Udarbejdelse af brugerguides o Omkostninger til selve transitionen (driftens ressourcer i projektet) eksempelvis: Afholdelse af diverse tests Opsætning af overvågning på applikationsniveau Udarbejdelse og udførelse af nødvendige RFC er Asset mærkning og registrering Udarbejdelse af driftsdokumentation Konsekvens ved fravigelse Deltagere leverer en ikke testet løsning til drift, hvilket betyder, at eventuel fejl ikke er kendte. Dette vil medføre driftsmæssige SLA reduktioner og forbehold. Samt projektet / systemejeren skal forudse en øget udgift til håndtering og løsning af de fejl, som kunne være fanget ved testning. 18

19 Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Konsekvens ved fravigelse Deltagere Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Driftsdokumentation Ultimativt krav Obligatorisk Der skal findes en driftsdokumentation iht. Banedanmark standard og skabelon Driftsdokumentation skal gennemløbe en review / godkendelses proces med de modtagne organisationer, der indgår som Driftsleverandører Der skal ske afprøvning af driftsdokumentationen såsom driftsvejledninger verifikation af sikkerhedsprocesser (antivirus og lignende) verifikation af at procedure for tilkald af Driftsleverandører (tredjepartsleverandører) eksisterer verifikation af at konfigurationsstyring (assets) er implementeret verifikation af at certifikat håndtering er implementeret verifikation af at licens eksisterer verifikation af at service og vedligeholdelsesaftaler eksisterer verifikation af at den modtagne driftsorganisation er udpeget og på plads Capacity Management (hvis der er specielle krav til opfølgning / rapportering) samt påvirkning på datamængde (af hensyn til fremtidig backup) Kendte fejl og deres håndtering er beskrevet Brugeradministration er beskrevet detaljeret med proces (inkl. en eventuel godkendelsesprocedure), vejledning, og udfører (e.g. helpdesken, superbruger, forvalter, etc.) kan ikke garantere, at driftsdokumentationen er fuldstændig og dækkende for løsningen. Teknisk Drift It kan ikke tage fuldt ansvar Driftsleverandørens Teknisk Kunde Konsulent (som involverer andre relevante bidragsydere) Driftsleverandørens Service Delivery Manager It Contract Management Change Management Eventuel 3. part leverandører Patch verification Ultimativt krav Obligatorisk Systemet er patch et til seneste niveau af alle komponenter; e.g. OS, antivirus, applikation, middleware, etc. 19

20 Konsekvens ved fravigelse Deltagere Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Konsekvens ved fravigelse Deltagere Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Et eventuelt krav om speciel håndtering af nedlukning / opstart er beskrevet. Der skal ske en fuld og fejlfri genstart af system på baggrund af driftsdokumentation Drift kan ikke accepteres, eller projektet må betale alle omkostninger i forbindelse med eller som følge af oppatchning foretaget af driftsorganisationen. Driftsleverandøren Eventuel 3. part leverandører Redundans/failover test Ultimativt krav Obligatorisk - hvis der er indbygget redundans i løsning, e.g. cluster, load balancer, etc. Denne test skal være gennemført på det system, som overdrages til drift, og der skal tages stilling til hvilke failover test, der skal foretages (manuelt eller automatisk) med en beskrivelse af succeskriterierne. Medfører en driftsmæssigt SLA reduktion/forbehold og krav. Samt projektet / systemejeren skal forudse en øget udgift til håndtering og løsning af de fejl, som kunne være fanget ved testning. Driftsleverandørens Eventuel 3. part leverandører Crash og recovery test (D/R) Ultimativt krav Obligatorisk Recovery proceduren skal være beskrevet i driftsdokumentationen. Recovery testen er en genetableringstest, som skal verificere den tekniske gen-etablering efter et simuleret nedbrud eller via at foretage en mere destruktive test, hvor eksempelvis et netværks- og/eller strømstik fjernes fra serveren mens den kører. Indgår interfaces til øvrige services: skal testen opsættes således, at den afprøver etablering af de eksterne filer, adgang og datastrømme til /fra eksterne enheder/systemer Indgår databaser: validering af at anvendte databaser kan genskabes til et bestemt tidspunkt (RTO og RPO skal være beskrevet og testet). Verifikation af backup er implementeret i henhold til definerede service mål. Eventuel verifikation af beredskabs- / katastrofeplanen hvis idriftsættelsen påvirker katastrofeplanen / beredskabsplanen; i.e. er systemet / applikationen kritisk, er der særlige restore/recovery scenario, etc. 20

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Banedanmark Morten Simonsen Eltel Networks A/S Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Sektionschef,

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Business Continuity og Cloud

Business Continuity og Cloud Business Continuity og Cloud af: Michael Christensen, Certified Business Continuity and IT-security Consultant, CISSP, CSSLP, CISM, CRISC, CCM, CPSA, ISTQB, PRINCE2, COBIT5 For rigtig mange danske virksomheder

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 5, 25. juli 2014. 1 Teknisk dokumentation Enterprise Architect Af den fremsendte tekniske dokumentation fremgå det at den nuværende leverandør benytter Enterprise Architect fra Sparx Systems, til

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

SOS Forums. Projektkonference

SOS Forums. Projektkonference SOS Forums Projektkonference Den gode projektoverdragelse Hvordan sikrer man en god overdragelse fra projekt til drift, set fra en modtagers perspektiv..? Med fokus på den projekt-tekniske forankring og

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere