Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012"

Transkript

1 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse Formål Inddragelse af Teknisk Drift It i projektet Overdragelse til drift Ansvar for overdragelse Blivende dokumentation i overdragelsen 11 3 Afprøvning i overdragelsen Roller og ansvar i afprøvning Oversigt over testdokumenter 13 4 Driftsovertagelsesprøve Formål Hvornår Ansvar Afprøvningsmiljø Indgangs- og udgangskriterium Godkendelseskriterier Styringsdokumenter Hovedaktiviteter 17 5 Driftsprøve (accept test) Formål Hvornår Ansvar Afprøvningsmiljø Indgangs- og udgangskriterium Godkendelseskriterier Styringsdokumenter Hovedaktiviteter 25 Krav i forbindelse med idriftsættelse August 2012 Banedanmark Teknisk Drift It Amerika Plads København Ø Forfatter: Teknisk Drift It

3 1 Baggrund Projekterne efterspørger i stigende grad kendskab til krav og ensartede retningslinjer til overdragelse og afprøvning fra Teknisk Drift It i forbindelse med transition til drift. Transitionen sker når ansvaret for en løsning går fra projekt til drift. Nærværende dokument har til formål dels at sikre information til projekterne omkring krav ved idriftsættelse og dels at give ensartede retningslinjer i forbindelse med overdragelsen. Med andre ord beskriver dokumentet de overordnede krav, der kan findes til overdragelse og afprøvning, men der kan være behov for yderligere dokumenter, som driftsorganisationen har behov for, og disse skal aftales i henhold til de specifikke løsninger. Bemærk venligst, at når dokumentet omtaler Teknisk Drift It, skal det forstås som dels Banedanmarks driftsorganisation og dels dennes Driftsleverandører. 3

4 2 Krav til idriftsættelse 2.1 Formål Formålet med at udarbejde krav til og koncept for overdragelse af transitionsprojektet er at sikre: at samtlige nye eller ændrede It-løsninger er tilstrækkeligt afprøvede før overlevering fra projekt til drift at der foreligger de rette driftsdokumenter i en kvalitetssikret tilstand at der foreligger de rette aftaler økonomisk som teknisk - mellem projektet og Teknisk Drift It at understøtte Banedanmarks projektmodel og transitionskoncept 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i projektet It projektet skal følge Banedanmarks gældende projektmodel gennem faserne fra Ide til Realisering. For at sikre en glidende overdragelse, samt at fange og imødegå eventuelle udfordringer så tidligt som muligt, skal Teknisk Drift It inddrages løbende i gennemførelsen af projektet. Det er projektets ansvar at inddrage Teknisk Drift It og Driftsleverandør(erne); herunder tilsikre afregning og allokering af nødvendige ressource. Allokering sker intern i Banedanmark via teamlead organisation og hos driftsleverandøren via Service Delivery Management. 4

5 Figur 1: Banedanmarks projektmodel Alle projekter opdeles i 5 hovedfaser Idé Idéoplæg> Foranalyse Analyse Anskaffelse Gennemførsel Ledelsesfase > Ledelsesfase Specificering > Udbud Ledelsesfase > Ledelsesfase Realisering Formål Idé kvalificeres og beskrives i et projektoplæg Grundlaget for projektet analyseres og defineres i en række styrings- og beslutnings dokumenter (fx PID og BC) Behov og krav til leverancerne beskrives, og anskaffelse gennemføres Kontrakt Produkt driftes og underskrives og gevinster realiseres i design, udvikling henhold til business (test), idriftsættelse case og gevinstrealiseringsplan og implementering gennemføres Output Godkendt projektoplæg Projektejer udpeget Godkendte styrings og beslutnings dokumenter Projektleder udpeget Kravspecifikation udarbejdet Leverance klar til overdragelse Godkendt projektafslutningsrapport Godkendt gevinstrealiseringsrapport I projektforløbet er der krav om minimum 4 møder mellem projektet og Teknisk Drift It Fase Møde formål Deltagere Agenda Ide Uformel dialog mellem projektet og Teknisk Drift It omkring projektet og krav til drift Projektlederen Teknisk Drift It - It Contract Manager og Change Management repræsentant Driftsleverandør(er) Service Delivery Manager Andre relevante efter behov 1. afgiver info til Teknisk Drift It og Driftsleverandøren omkring indhold, forventet omfang, forventet tidsplan, test strategi og varsler om nødvendige It- Infrastruktur 2. Teknisk Drift It vejleder omkring driftskontrakt, anbefalinger til infrastruktur, drift, afprøvninger og økonomi Analyse skal informere Teknisk Drift It om planer, løsning og forventet - projektlederen Teknisk Drift It - It Contract Manager og Change Management 1. s status, planer og organisering 2. Leveret løsning 3. Forventet indflydelse på driftsbudget 5

6 driftsøkonomi via anvendelse af relevant template repræsentant Driftsleverandør(er) Service Delivery Manager (og Projektleder) Andre relevante efter behov 4. Påvirkning af og/eller krav til Itinfrastruktur 5. Afklaring om behov for ydelsesbeskrivelse eller andre aftaler med 3. part (service aftaler) 6. Aftale afprøvninger (test typer) 7. Afklare eventuelle uddannelsesbehov i Teknisk Drift It og Driftsleverandøren 8. Aftale overdragelsesforløb herunder krav til Teknisk Drift It s deltagelse i implementering, ibrugtagning og afprøvningen Gennemførelse (Ibrugtagning) Overdragelse af ansvar fra projektet til Teknisk Drift It projektlederen Systemejer Teknisk Drift It - It Contract Manager og Change Management Repræsentant Driftsleverandør(er) Service Delivery Manager, Teknisk Kunde Konsulent og Projektleder Andre relevante efter behov 1. s status 2. Godkendelser af driftsovertagelsesprø ve 3. Overdragelse til drift fra projektet via gennemgang og accept af overdragelsesprotokol med følgende delleverancer: Indflydelse på driftsbudget Leverancebeskrivelse Mangelliste Asset liste Aftaler om stabilitetsperiode Driftsprøve Formel godkendelse af overdragelsen projektlederen Systemejer Teknisk Drift It - It Contract Manager og Change Management Repræsentant 1. Gennemgang og accept af Service Level Rapport 2. Godkendelse af driftsprøve 3. Gennemgang af mangelliste (i.e. ingen graverende fejl 6

7 Driftsleverandør(er) Service Delivery Manager (og Projektleder) Andre relevante efter behov i løsningen og/eller at der foreligger en accept af og plan for kendte fejl) 4. Formel accept til overdragelse til drift fra projektet 2.3 Overdragelse til drift Ved overgangen mellem (Fasen: Gennemførelse (og Anskaffelse)) til Drift (Fasen: Realisering) sker der et ansvarsskift, hvor den samlede Itløsning er færdig udviklet og skal ibrugtages. Løsningen overgår herved fra projektet til Teknisk Drift It. Der er derfor fra begge sider en gensidig interesse i at kunne aftale, dokumentere og afprøve at løsningen opfylder de aftalte krav og design for den givne It-løsning gældende alle miljøer; e.g. preproduktion og produktion. Nye idriftsættelser (delleverancer) kræver gennemløb af hele transitionsprocessen for hele og/eller delleverance afhængigt af indholdet. Et projekt kan vælge at tage et system ud af drift ved større ændringer, hvilket betyder, at systemet går tilbage i projektdrift, og der kræves et gennemløb af hele transitionsprocessen igen, før der igen kan garanteres fuld service mål. Projektdrift betyder, at har ansvaret for at varetage driften og afholde udgifter i forbindelse med denne; samt Teknisk Drift It og Driftsleverandørerne er ikke forpligtet til at leve op til service mål. I praktisk kan den daglige drift aftales varetaget af driftsleverandøren suppleret med eskalationsveje til projektet og eventuel hypercare support. Produktionsdrift betyder derimod, at Teknisk Drift It og Driftsleverandørerne har accepteret drift og varetager driften i henhold til den aftalte økonomi og service mål. Der stilles krav til It projektet (transitionsprojekter) om, at der foretages test i Service Transition, før et system kan komme i service operation og derved ibrugtages. Omfang og udførelse af konkrete testtyper afhænger af hvilken Itløsning, der sættes i drift. Omfang og indhold aftales mellem projektlederen og Teknisk Drift It ved planlægning af testen, og denne skal være tilstrækkelig for at sikre en stabil drift og løbende vedligeholdelse. Teknisk Drift It stiller krav til alle It projekter om gennemførsel af en Driftsovertagelsesprøve og en Driftsprøve, hvor det sikres, at der ikke er nogen fejl, der er så alvorlige, at systemet ikke kan sættes i drift, og/eller at der foreligger en plan for udbedring. Se endvidere nedenstående figur, der viser et konceptuelt eksempel på et overdragelsesforløb. 7

8 Figur 2: Genetisk overordnet overdragelsesforløb Projektdrift Drift uden SLA RFC for installation s interne tests er afsluttet RFC for idriftsættelse Ibrugtagning afsluttet RFC for systemidriftsættelse Driftsovertagelsesprøve er Godkendt overdragelsesprotokol Driftsprøve er afsluttet = Fuld drift s interne test Ibrugtagning Driftsovertag elsesprøve Driftsprøve Test fasen Stabliseringsfasen Selve forløbet aftales nærmere mellem projektet og Teknisk Drift It i analysefasen, men hovedaktiviteterne er følgende Aktivitet Forventet tidsforbrug Bemærkning Driftsstatus Intern projekttest Afhænger af It løsningens kompleksitet og projektets planer Omfang og forløb planlægges og godkendes ved projektopstart Den interne projekttest kan løbe ind i ibrugtagningsfasen Projekt har ansvaret, og der er ingen drift fra Teknisk Drift It. Dog kan den underliggende infrastruktur være sat helt eller delvis i drift Installation af infrastruktur Afhænger af It løsningens kompleksitet og omfang. Håndteres via installations RFC Installation af server, storage, netværk og lignende. Der er krav om antivirus på serverne inkl. drift af samme. Indpas i patch management, overvågning og backup i projektdriftsperioden er valgfri, men skal Projekt har ansvaret og der er ingen drift fra Teknisk Drift It. Dog kan det vælges, om den underliggende infrastruktur skal sættes delvist i drift være på plads inden aflevering til drift Ibrugtagning Afhænger af It løsningens kompleksitet og projektets planer har ansvar for at sætte den underliggende infrastruktur helt i It-løsningen har status af projektdrift 8

9 Idriftsættelse hos Driftsleverandør Overdragelse til Teknisk Drift It Fasen afsluttes med drift, inklusiv oppatchning, idriftsættelse RFC af den underliggende opsætning af infrastruktur via Change overvågning, backup Management (1 RFC per etc. enhed) Ibrugtagning skal ikke forveksles med deployment til brugere/klienter, hvilket ikke kan ske i projektdrift skal have forankret instruks i Helpdesken, som minimum skal indeholde informationer om hvor brugere kan henvises til ved problemer eller spørgsmål skal forvente Processen starter mindst 1 måned til ved, at projektet idriftsættelse til håndtering henvender sig til af review af Driftsleverandørens driftsdokumentation og Service Delivery driftsovertagelsesprøver Manager og aftaler fra det tidspunkt, at aftaler projekt- og driftsøkonomi og tidsplan. er indgået med Driftsleverandøren. Driftsdokumentation Varigheden af en sættes i review driftsovertagelsesprøven er hos dog afhængig af indhold, Driftsleverandørens kompleksitet, og TKK er (teknisk løsningsstabilitet kunde konsulent) efter aftale er Forløbet falder typisk i 2 indgået tempi med et 14 dags gennemløb med review af driftsdokumentation og driftsovertagelsesprøve afsluttende med feedback møde. Samt 14 dage til 2. iteration afsluttende med systemidriftsættelse RFC via Change Management 1 uge Gennemløb af change management proces for It-løsningen har status af projektdrift It-løsningen har status af projektdrift, 9

10 Håndtering af plan for udbedring af mangelliste Driftsprøve (stabiliseringsfa sen) Formel overdragelse Evt. nedlæggelse af eksisterende miljø og dokumentation Indtil mangellisten er afsluttet idriftsættelse samt afholdelse af overdragelsesmøde med Teknisk Drift It (accept af overtagelsesprotokoll en) og Change Management. Ved overdragelse skal mangler være udbedret, eller der skal foreligge en accepteret plan for udbedring af fejl og mangler Mangelliste skal forankres i Change Management ved at projektet opretter en eller flere RFC er 3 måneder I perioden er der Møde betinget Service Level. Teknisk Drift It skal leve op til SLA, men er ikke forpligtet til at overholde disse. Hvis der sker en ibrugtagning i forbindelse med driftsprøven, afbrydes driftsprøven i denne periode og genoptages efter endt ibrugtagning. Accept af formel overdragelse 1-2 uger Kun hvis systemet afløser eksisterende infrastruktur. Der skal ske en nedtagning af eksisterende miljø og udtagning af gældende driftsdokumentation eventuelt suppleret med en accepteret plan for udbedring af fejl og mangel. Bemærk betaling af driftsvederlag træder i krav ved overdragelsestidspunktet It-løsningen har status af projektdrift, eventuelt suppleret med accepteret plan for udbedring af fejl og mangel It-løsningen har status af drift uden SLA It-løsningen har status af fuld drift (med SLA) Eksisterende løsning tages ud af drift 10

11 sker via It Change Management 2.4 Ansvar for overdragelse (projektlederen) har ansvaret for planlægning, gennemførelse og godkendelse af overdragelsen til drift; herunder bemanding i henhold til projekt- og driftsorganisationen og tilvejebringelse af alle forudsætninger for igangsætning og gennemførelse af overdragelsen. Det inkluderer udarbejdelse af planer, overdragelsesdokumenter og afprøvning. har ligeledes ansvaret for at tilvejebringe det nødvendige grundlag for at foretage godkendelsen af overdragelsen til drift. 2.5 Blivende dokumentation i overdragelsen Det er et krav, at projekter får udarbejdet, implementeret og godkendt følgende dokumenter, som skal foreligge ved overdragelse til Teknisk Drift It: Leverance beskrivelse SLA aftale Driftsdokumentation Systemdokumentation Installationsvejledninger Vedligeholdelsesaftale med underleverandør Dataaftale mellem BDK og support leverandør. Licens betingelser. Kildekode placeret i BDK TFS, hvis der er speciel udviklet software; samt attest på deponering af standard software (i tilfælde af at leverandøren går konkurs) Idriftsættelses RFC Overdragelsesprotokol Brugervejledninger Driftsbudget (godkendt og allokeret til driftsbudget i Teknisk Drift It) Mangelliste (som forankres i RFC er) Asset liste Stabilitetsperiode forløb (herunder eventuelt hypercare) Test dokumentation Alle dokumenter indgår som element i Overdragelsesprotokollen og er dermed et ufravigeligt accept kriterium. Appendiks Oversigt over blanketter på Tracé indeholder en oversigt over links til nogle af ovenstående blanketter og dokumentation 11

12 3 Afprøvning i overdragelsen Test af It-løsninger involverer en række forskellige test typer. Hver test type adresserer nogle specifikke test krav, som skal valideres. Indeværende dokument omhandler de afprøvninger, som har relation til en idriftsættelse. Valg af test typer, der gennemføres, afhænger i høj grad af kompleksiteten af systemet samt påvirkningen af forretningen, andre systemer, samt kravet til tilgængelighed og eventuel genetablering. Det aftales mellem projektlederen og Teknisk Drift It, hvilke konkrete test typer, der er behov for i forhold til at sikre en efterfølgende sikker og stabil drift. Afholdelsen af alle prøver fastsættes endvidere i samarbejde mellem og Teknisk Drift It for at sikre koordinering i forhold til driftsorganisationen øvrige aktiviteter. I tilfælde af uenighed omkring afholdelsen af prøver har Teknisk Drift It (Contract Manager) ret til at træffe den afgørende beslutning. 3.1 Roller og ansvar i afprøvning Nedenstående tabel beskriver roller og ansvar i forbindelse med de enkelte tests i overdragelsen. Projekt interne test Driftovertage lsesprøve Godkender Prøve Planlægger Gennemfører Fejludbedr er Miljø Produkti onsmiljø Teknisk Drift It Driftsprøve Teknisk Drift It Teknisk Drift It Teknisk Drift It Produkti onsmiljø Produkti onsmiljø Rollen: Planlægger har ansvaret for planlægning af testforberedelse, testgennemførelse og testgodkendelse; herunder ressourceplanlægning, bemanding i henhold til testorganisationen og tilvejebringelse af alle forudsætninger for igangsætning og gennemførelse af test. Det inkluderer udarbejdelse af test planer, test scripts, test protokoller, etc. Planlæggeren har ligeledes ansvaret for at tilvejebringe det nødvendige grundlag for at foretage godkendelsen; i.e. at der sker en godkendelse af afrapportering og godkendelse af alle testdokumenter, samt afrapportering til relevante interessenter. Opsamling på og udarbejdelse af handlingsplan for at imødekomme alle eventuelle betingelser forbundet med godkendelsen (ved en betinget godkendelse). 12

13 Rollen: Gennemfører har ansvaret for den løbende planlægning, gennemførelse og opfølgning på testplan, herunder genplanlægning, hvor testen ikke kan gennemføres som planlagt; samt afrapportering, opfølgning og løsning af fejl og mangler. Rollen: Godkender har ansvaret for foranstaltning af en godkendelsesproces i henhold til godkendelseskriterierne samt for at godkende eller afvise løsningen i sin helhed eller dele heraf. Rollen: Parten, som udbedrer fejl, har ansvaret for opfølgning og udbedring af kvalificerede fejl samt for at udarbejde en handlingsplan, såfremt en udbedring ikke er umiddelbar. Der gøres opmærksom på, at fejl-udbedrer ikke decideret deltager som en del af den konkrete afprøvning og formelle test organisation, men bliver aktiveret i henhold til planen for udbedring af eventuelle mangler, som skal forankres i Change Management. har ansvaret for, at der udarbejdes en plan for udbedring af mangler i forhold til drift, som Teknisk Drift It vurderer som ikke-kritiske; samt planlægning og udbedring af kritiske fejl. Forhold omkring afprøvingsmiljøet: Afprøvning skal foregå i produktionsmiljøet. Hvis det ikke kan lade sige gøre må testen foretages i et produktionslignende miljø med tilhørende risikobeskrivelse af den manglende test i produktionsmiljøet. I tilfælde af overdragelse af flere miljøer, skal alle tests som minimum foregå i det overdragne produktionsmiljø og selektivt i de andre miljøer. Hvis der indgår ændringer, som påvirker eksisterende produktive miljøer såsom idriftsættelse af et nyt interface på Bizztalk platformen, skal der først ske en testing i ikke-produktive miljøer, før deployment og testning i henholdsvis preproduktion og produktionsmiljøet. 3.2 Oversigt over testdokumenter Følgende dokumenter kan blive anvendt i forbindelse med testgennemførslen: 13

14 Dokumenter Beskrivelse Teststrategi Overordnet beskrivelse af den samlede teststrategi og scope. Sætter rammerne for testforløbet, samt hvilke forudsætninger og kriterier dette bygger på. Endvidere skitseres hvilke testleverancer, der findes. Overordnet Testplan Detaljeret Testplan Testrapport Testscenarier og testcases Testdata I henhold til den kommende idriftsættelse skal teststrategien inkludere og opfylde følgende mål: Kontrollere at driftskrav er mødt og testet. Sikre opsætning og opfyldelse af acceptkriterier for idriftsættelse. Sikre kritiske processer for idriftsættelse. Bedst muligt undgå at ukendte fejl dukker op efter ibrugtagningen. Kendte fejl skal dokumenteres og accepteres. Som en del af test strategien skal der skal findes en overordnet test plan, som beskriver de generelle tidslinjer og afhængigheder mellem de enkelte test. Der skal findes en detaljeret testplan for hver test type. Testplanen udarbejdes med udgangspunkt i teststrategien, og er den operationelle beskrivelse af hver enkelt test inkl. en konkret tidsplan, der løbende opdateres under testforløbet. Hver test forløb afsluttes med en testrapport, der dokumenterer, om de forudsætninger og krav, der er opsat i test guiden, bliver opfyldt, herunder identificerede fejl og mangler og evt. fremadrettede risici. Desuden indeholder rapporten en overdragelsesprotokol med en handlingsplan for korrigerende handlinger på baggrund af fejl- og mangellisten. Beskrivelse af henholdsvis testscenarier og case, som kan være indeholdt i test planen Beskrivelse af de data, der skal anvendes i testen til projektet. Kan være indeholdt i test planen 14

15 4 Driftsovertagelsesprøve 4.1 Formål At verificere og dokumentere at Teknisk Drift It er i stand til at levere de aftalte overvågnings-, support- og driftsydelser i den aftalte kvalitet, samt at der er adgang til miljøerne, grænseflader er funktionsdygtige, og driftsdokumentationen for den samlede leverance foreligger og er godkendt. Selve driftsovertagelsesprøven består af en række underliggende test typer såsom: Review af Driftsdokumentation Patch verification Crash og recovery test (D&R test) Administrativ autorisationstest Verifikation af overvågning Deployment test Sikkerhedsevaluering (penetrationstest) Redundans/failover test Test af klient applikationspakke (MSI/SMS) Performancetest 4.2 Hvornår Gennemføres i forbindelse med at alle leverancer er klar til at blive sat i drift. Der kan eventuelt regnes med flere driftsovertagelsesprøver, hvis løsningen består af flere delleverancer, men der skal altid ske en afsluttende driftsovertagelsesprøve. 4.3 Ansvar har det overordnede ansvar for planlægning, gennemførelse, rapportering og fejludbedring af driftsovertagelsesprøven i henhold til krav og gældende tidsplan. Teknisk Drift It har ansvaret for godkendelse. s testkoordinator har ansvaret for, at testen planlægges, gennemføres og rapporteres, herunder at der foretages review og godkendelse samt at det tilsikres deltagelse af projektets ressourcer i henhold til afprøvningsplanen. Hvis Teknisk Drift It skal bidrage med at udføre dele af arbejdet er det ligeledes test koordinatorens ansvar at tilsikre deltagelse i henhold til afprøvningsplanen. 15

16 Ved gennemførelse af driftsovertagelsesprøven deltager Teknisk Drift It for at undgå misforståelser i testafviklingen samt for, om nødvendigt, at yde bistand for testerne. 4.4 Afprøvningsmiljø Driftsovertagelsesprøven omfatter alle miljøer, men eventuelle praktiske test på servicemål, overvågnings- og driftsydelser foretages udelukkende i produktionsmiljøet med produktionslignende data. 4.5 Indgangs- og udgangskriterium Indgangskriterium: Godkendte interne projektprøver samt dokumentation for fejl og mangler. Idriftsættelses RFC er rejst, og overdragelsesprotokol er udarbejdet. Udgangskriterium: Ved accept af driftsovertagelsesprøven kan driftsprøven påbegyndes. I overdragelsesprotokollen skal det fremgå hvilke tests, der er gennemført og med hvilket resultat; samt dokumentation for accept fra Teknisk Drift It. Eventuelle mangler skal være forankret i Change Management. 4.6 Godkendelseskriterier Ved aflevering og afslutning af driftsovertagelsesprøven udarbejdes en overdragelsesprotokol med eventuelle korrigerende handlinger (mangelliste), der skal udbedres efterfølgende. Teknisk Drift It afgør på basis af overdragelsesprotokollen, om It-løsningen kan overdrages, og om afprøvningen kan godkendes. 4.7 Styringsdokumenter Se generelt test leverancedokumentationsafsnit 3.2 over forventede styringsdokumenter i afprøvningen. skal aflevere test dokumentation til Teknisk Drift It som en del af overdragelsesprotokollen. Driftsdokumentation opdateres med driftsmæssige test. Eventuelt kendte fejl/mangler suppleres med en plan for udbedring og forankres i Change Management via RFC er. Teknisk Drift It anvender endvidere tjeklister (venligst referer til Appendiks: Tjekliste vedrørende overdragelse til drif) for at sikre, at alle elementer er varetaget i forbindelse med overdragelse til drift, samt der er krav om overdragelsesprotokol. 16

17 4.8 Hovedaktiviteter Processen starter ved, at projektet henvender sig til Driftsleverandørens Service Delivery Manager og aftaler økonomi og tidsplan. Derefter skal der forventes en varighed på mindst 1 måned, men perioden er afhængig af indhold, kompleksitet og løsningsstabilitet. Selve driftsovertagelsesprøven vil forløbe i flere tempi, da der skal forventes fejludbedring og derefter gentest. Der skal eksempelvis forventes flere review iterationer af Driftsdokumentation. Nedenfor er specificeret de test typer, som kan indgå i driftsovertagelsesprøven. Disse skal endvidere overvejes ved design af driftsovertagelsesprøven. For hver test type er der angivet en prioritet Ultimativt krav = ufravigeligt krav, hvis Teknisk Drift It skal tage fuldt driftsansvar Betinget krav = vigtigt krav men afhængig af kondition og arkitekturen af It-løsningen Enhver fravigelse af test med høj prioritet skal dokumenteres i driftsdokumentationen, overdragelsesprotokollen og SLA aftalen, at det er systemejerens beslutning suppleret med en risikoevaluering. Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Projekt interne test Ultimativt krav Obligatorisk skal være gennemført før driftsovertagelsesprøven kan iværksættes. Det er et ufravigeligt krav, at der skal foreligge en godkendt funktionel test, førend Driftsovertagelsesprøven kan igangsættes. leverer ved driftsoverdragelse en testrapport over foretagne test i projektforløbet; eksempelvis Datakonverteringstest Unit/komponenttest Funktionstest Autorisationstest Interfacetest Integrationstest/Regressionstest (Funktionel driftsovertagelsesprøve) Pilottest Brugertest 17

18 Følgende elementer i transitionen er nogle af de vigtigste at få styr på, inden at den pågældende It-løsning frigives til driftsovertagelsesprøven: Fysisk gennemgang af udstyr samt geografisk placering. Asset registrering og mærkning SLA aftale (Service level agreement) aftaler om levering af services med forretningen. UC (Underpinning contract) aftaler om vedligeholdelse med eksterne leverandører. Overdragelsesprotokol er udført med beskrivelse af dokumentation og test Eventuel plan for og risikoevaluering af nedtagning af overflødige systemer og enheder, som det overdragne system eventuelt må medføre. Uddannelse af modtagende organisation (drift og support): det verificeres, at driftsorganisation har modtaget information og/eller gennemgået uddannelse af driftsydelsen, og at kerneteamet er bemandet og certificeret i henhold til krav samt foretagelse af formel overdragelse til drift. Brugervejledninger forefindes, og der findes en plan for kommunikation til slutbrugerne Driftsbudget og økonomi er aftalt og allokeret, hvor der skal tages stilling til følgende o Drift af server, applikation og database (driftsleverandør) o Vedligeholdelse og videreudvikling af applikation (vedligeholdelsesleverandør) o Uddannelse af brugere o Uddannelse af driftspersonale o Licenser inkl. 1 års vedligeholdelse o Indkøb af reservedele til beredskabslager o Udarbejdelse af brugerguides o Omkostninger til selve transitionen (driftens ressourcer i projektet) eksempelvis: Afholdelse af diverse tests Opsætning af overvågning på applikationsniveau Udarbejdelse og udførelse af nødvendige RFC er Asset mærkning og registrering Udarbejdelse af driftsdokumentation Konsekvens ved fravigelse Deltagere leverer en ikke testet løsning til drift, hvilket betyder, at eventuel fejl ikke er kendte. Dette vil medføre driftsmæssige SLA reduktioner og forbehold. Samt projektet / systemejeren skal forudse en øget udgift til håndtering og løsning af de fejl, som kunne være fanget ved testning. 18

19 Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Konsekvens ved fravigelse Deltagere Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Driftsdokumentation Ultimativt krav Obligatorisk Der skal findes en driftsdokumentation iht. Banedanmark standard og skabelon Driftsdokumentation skal gennemløbe en review / godkendelses proces med de modtagne organisationer, der indgår som Driftsleverandører Der skal ske afprøvning af driftsdokumentationen såsom driftsvejledninger verifikation af sikkerhedsprocesser (antivirus og lignende) verifikation af at procedure for tilkald af Driftsleverandører (tredjepartsleverandører) eksisterer verifikation af at konfigurationsstyring (assets) er implementeret verifikation af at certifikat håndtering er implementeret verifikation af at licens eksisterer verifikation af at service og vedligeholdelsesaftaler eksisterer verifikation af at den modtagne driftsorganisation er udpeget og på plads Capacity Management (hvis der er specielle krav til opfølgning / rapportering) samt påvirkning på datamængde (af hensyn til fremtidig backup) Kendte fejl og deres håndtering er beskrevet Brugeradministration er beskrevet detaljeret med proces (inkl. en eventuel godkendelsesprocedure), vejledning, og udfører (e.g. helpdesken, superbruger, forvalter, etc.) kan ikke garantere, at driftsdokumentationen er fuldstændig og dækkende for løsningen. Teknisk Drift It kan ikke tage fuldt ansvar Driftsleverandørens Teknisk Kunde Konsulent (som involverer andre relevante bidragsydere) Driftsleverandørens Service Delivery Manager It Contract Management Change Management Eventuel 3. part leverandører Patch verification Ultimativt krav Obligatorisk Systemet er patch et til seneste niveau af alle komponenter; e.g. OS, antivirus, applikation, middleware, etc. 19

20 Konsekvens ved fravigelse Deltagere Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Konsekvens ved fravigelse Deltagere Test type Prioritet: Ansvar: Forventning til gennemførelse Et eventuelt krav om speciel håndtering af nedlukning / opstart er beskrevet. Der skal ske en fuld og fejlfri genstart af system på baggrund af driftsdokumentation Drift kan ikke accepteres, eller projektet må betale alle omkostninger i forbindelse med eller som følge af oppatchning foretaget af driftsorganisationen. Driftsleverandøren Eventuel 3. part leverandører Redundans/failover test Ultimativt krav Obligatorisk - hvis der er indbygget redundans i løsning, e.g. cluster, load balancer, etc. Denne test skal være gennemført på det system, som overdrages til drift, og der skal tages stilling til hvilke failover test, der skal foretages (manuelt eller automatisk) med en beskrivelse af succeskriterierne. Medfører en driftsmæssigt SLA reduktion/forbehold og krav. Samt projektet / systemejeren skal forudse en øget udgift til håndtering og løsning af de fejl, som kunne være fanget ved testning. Driftsleverandørens Eventuel 3. part leverandører Crash og recovery test (D/R) Ultimativt krav Obligatorisk Recovery proceduren skal være beskrevet i driftsdokumentationen. Recovery testen er en genetableringstest, som skal verificere den tekniske gen-etablering efter et simuleret nedbrud eller via at foretage en mere destruktive test, hvor eksempelvis et netværks- og/eller strømstik fjernes fra serveren mens den kører. Indgår interfaces til øvrige services: skal testen opsættes således, at den afprøver etablering af de eksterne filer, adgang og datastrømme til /fra eksterne enheder/systemer Indgår databaser: validering af at anvendte databaser kan genskabes til et bestemt tidspunkt (RTO og RPO skal være beskrevet og testet). Verifikation af backup er implementeret i henhold til definerede service mål. Eventuel verifikation af beredskabs- / katastrofeplanen hvis idriftsættelsen påvirker katastrofeplanen / beredskabsplanen; i.e. er systemet / applikationen kritisk, er der særlige restore/recovery scenario, etc. 20

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces Driftsleverandørens Driftsprøve beskrivelse af formål og proces 16. april 2015 Den samlede dokumentation består af følgende dokumenter: Dokument Version Driftsdokumentation v 1.8 Dokumentationen vedligeholdes

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 05-05-204 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5. BEREGNINGSMODEL... 7 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 7 - Samarbejdsorganisation INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KRAV TIL SAMARBEJDSORGANISATION... 3 2.1 Projektgruppe... 3 2.1.1 Leverandørens deltagelse

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Bilag 11 - Prøver Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen 28. juni 2005 Connecting Business & Technology Devoteam Fischer

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Bilag 2: Uddybning af temaer

Bilag 2: Uddybning af temaer Bilag 2: Uddybning af temaer Indhold Bilag 2: Uddybning af temaer... 1 1. Temaer i den tekniske dialog... 3 2. Leverancemodeller... 3 3. Vederlagsmodeller... 5 4. Dokumentation og transition... 5 5. Serviceniveauer,

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune Senest opdateret oktober 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED IT-BEREDSKABSSTRATEGIEN... 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG TIL DET RESTERENDE BEREDSKAB... 3 3. OMFANG,

Læs mere

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Kontraktbilag 05 Prøver og Dokumentation Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. OVERTAGELSESPRØVEN...3

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6 SOLRØD KOMMUNE ESDH Afprøvning Bilag 6 April 2007 Vejledning Leverandør skal kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af leverandørens metoder eller processer til intern test inden overgivelse

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Proces for Change Management

Proces for Change Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 6 Implementering - 6.01 Change Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Change Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Version

Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Version Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Version 2015-2 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Afgrænsning 3 2 Terminologi 4 2.1

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

MODTAGELSESERKLÆRING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

MODTAGELSESERKLÆRING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Anvendelse... 3 3 Praktisk vejledning... 3 4 Generel information...

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 4 - Dokumentation 2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 4 skal udarbejdes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udarbejdelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Banedanmark Morten Simonsen Eltel Networks A/S Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Sektionschef,

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Proces for Problem Management

Proces for Problem Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.02 Problem Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Problem Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi.

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. 1. Styrkelse af strategisk position 2. Forbedret SonWin-brugeroplevelse 3. Business

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER GODKENDELSESKRITERIER GODKENDELSESKRITERIER Indlægget drøfter med udgangspunkt i konkrete eksempler forskellige typer af godkendelseskriterier ved afprøvning i udviklings- og driftsaftaler og de overvejelser,

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 [Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale Dato: 02-05-2012 Bilag 14 Version: 1.0 Bilag 14 Prøver Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 1 Indledning... 6 2 Teststrategi for projektet... 7 2.1 Udarbejdelse af teststrategi...

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

ITA-konferencen 2009. Projektchef: Martin Pedersen. Sikkerhed fra vugge til grav

ITA-konferencen 2009. Projektchef: Martin Pedersen. Sikkerhed fra vugge til grav ITA-konferencen 2009 Projektchef: Martin Pedersen Sikkerhed fra vugge til grav Hvorfor sikkerhed initielt Sund fornuft Bidrager til at etablere overblik Bidrager til en stringent styring af informationssikkerheden

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere