DBFF CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBFF CVR-nr. 10 24 99 37"

Transkript

1 DBFF CVR-nr Årsrapport 1. januar december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på forbundets ordinære generalforsamling den / Kaj Rindholm Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar december 2012 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 17 DBFF Årsrapport for 2012

3 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for DBFF. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Næstved, den 31. oktober 2013 Kasserer Søren Clausen Kasserer Bestyrelse Brian Bonde Palle West Søren Clausen. Formand Næstformand Ekskluderet kasserer Thomas Matthew Salmon Medlemsansvarlig Lisa Ravn Konkurrenceansvarlig/konstitueret kasserer DBFF Årsrapport for

4 Den uafhængige revisors erklæringer Revisors udtalelse til regnskabsudkast Til medlemmerne i DBFF Vi har revideret udkast til årsregnskab for DBFF for regnskabsåret 1. januar december Såfremt årsrapporten i den foreliggende form godkendes af ledelsen, vil vi forsyne årsrapporten med følgende revisionspåtegning: "Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DBFF for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. DBFF Årsrapport for

5 Den uafhængige revisors erklæringer Revisors udtalelse til regnskabsudkast Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Der tages forbehold for indtægten fra salg af tøj under omsætningen i note 1, kr , da det ikke har været muligt, at opnår tilstrækkeligt revisionsbevis for det samlede salg af tøj samt periodiseringen af tøj salget i perioden 1. januar 2012 til 31. oktober Vi tager forbehold for ikke dokumenterede omkostninger bestående af "Udokumenterede omkostninger, Udokumenterede udlæg i forbindelse med EM, Udokumenterede udlæg i forbindelse med VM" i note 14, kr , da det ikke har været muligt at afstemme eller sandsynliggøre udgiften. Udgiften består af ikke dokumenterede betalinger i Forbundets varebeholdninger samt posten "Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling" er indregnet i balancen og resultatopgørelsen med kr Varebeholdningen er ikke blevet optalt pr. 31. december Lagerets værdi er blevet beregnet udfra den estimerede lagerværdi pr. 31. oktober 2013, hvor lageroptællingen blev foretaget. I beregningen er det forudsat, at den vurderede bruttoavance har været ens for alle enheder på varelageret. På grund af den betydelige usikkerhed i beregningen skal vi tage forbehold for tilstedeværelsen og værdiansættelsen af varelageret pr. 31. december Vi tager forbehold for sammenligningstallene for 2011, idet der i årsrapporten for 2011 er taget forbehold for primobalancen. Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi oplyse, at forbundet i året løb ikke har overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til forbundets art og omfang. Forbundet har i strid med momsloven i årets løb ikke indberettet moms til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. DBFF Årsrapport for

6 Den uafhængige revisors erklæringer Revisors udtalelse til regnskabsudkast Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet." Nærværende udtalelse er alene udarbejdet til internt brug for forbundets. Køge, den 31. oktober 2013 GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Allan Østergaard Jørgensen statsautoriseret revisor DBFF Årsrapport for

7 Selskabsoplysninger Forbundet DBFF c/o Søren Clausen Jernbanegade Næstved Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1983 Hjemsted: Valby Regnskabsår: 1. januar december 30. regnskabsår Bestyrelse Brian Bonde Palle West Søren Clausen. Thomas Matthew Salmon Lisa Ravn Konstituret kasserer Lisa Ravn Revision GLB REVISION, Statsautoriserede Revisorer A/S, Fændediget 13, 4600 Køge Bankforbindelse Danske Bank DBFF Årsrapport for

8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at varetage medlemmernes interesser med henblik på at fremme bodybuilding og fitness sporten på såvel konkurrence- som på motionsplan, samt at skabe DBFF en positiv profil udadtil. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Bestyrelsesåret 2012 er ovre, og vi har nu taget hul på et nyt spændende år. Vi har valgt at lægge generalforsamlingen tidligt i år, da vi skal have valgt en del nye mennesker ind, og jo tidligere de kommer ind, jo bedre tid er der til, at de kommer ind i tingene før Debutantstævnet og DM Ved generalforsamling 2012 blev der valgt 4 nye personer ind i bestyrelsen (Brian Bonde, Thomas Salmon, Palle West, Flemming Jensen ), 2 suppleanter (Flemming Andreasen og Peter Hollerup), 1 revisor (Mona Gudjonsson) og en revisorsuppleant (Ole Bak). Eksisterende bestyrelsesmedlem Søren Clausen blev valgt som kasserer, og undertegnede gik fra næstformandsposten til formandsposten. Efter generalforsamlingen havde den nye bestyrelse et møde, hvor vi konstituerede os, Flemming Jensen meldte sig på næstformandsposten. Det har været et spændende år, hvor vi for første gang i mange år har afholdt et debutantstævne. Det blev så stor en succes, at vi har besluttet, at det nu vil blive holdt fremadrettet ca. 1 mdr. før DM. Dette er med henblik på at højne standarden på scenen til DM og samtidig give nye atleter en mulighed for at prøve af, hvad det vil sige at blive klar til en konkurrence, inden de kastes ud i et DM, hvor de kan komme til at stå ved siden af atleter med mange års erfaring. Jeg vil gøre det kort og opsummere vores sucesser i 2012: Vi har fået ny hjemmeside, bl.a. med onlinebetaling og tilmelding til f.eks. poseringsseminarer og workshops. Vi arbejder videre på at forbedre den i Vi har stadig stort fremmøde til poseringsseminarer, og det er fedt at se både gamle og nye atleter, der deltager. Stor tak til Brian Rohde, Anne-Mette Glerup og ikke mindst Frederik Baadstorp for at gennemføre disse seminarer! Vores facebookside er gået fra at have 1400 fans, til nu at have ca. 3030! Antallet af medlemmer er steget fra 296 i 2011? 480 i 2012? 610 i 2013!!! Og tallet stiger stødt! Debutantstævnet 2012 blev større succes, end vi havde turdet håbe, og vi ser frem til et endnu større stævne i 2013! Bikiniklassen blev en realitet i DK ved Loaded og Debutantstævnet med stor succes! Vi har afholdt et DM 2012, igen i år med rekordstort atletfelt, hvor der var udsolgt om lørdagen og ca. 100 billetter fra at have udsolgt søndag! Igen i år havde vores sponsorer sørget for lækre præmier til alle deltagere, 1000 tak til alle sponsorerne der bakkede/bakker os op! Stellan genoptog Loaded Cup igen, som blev en kæmpe succes! Vi ser frem til Loaded Cup 2013, der uden tvivl bliver endnu større. Vi havde 3 atleter afsted til EM og 1 atlet afsted til VM i år, vi er meget stolte over at flere og flere søger om at komme afsted for at repræsentere Danmark, det bliver et spændende 2013!!! DBFF Årsrapport for

9 Ledelsesberetning Hændelser i 2012 DEBUTANTSTÆVNE: Debutantstævnet 2012 blev afholdt i Ringsted Kongrescenter. Det var en meget større succes, end vi havde regnet med. Vores forventning fra starten var, at vi ville få max tilmeldinger, hvorfor vi besluttede at afholde debutantstævnet i forbindelse med Loaded Cup, så vi rent økonomisk var bedre sikrede. Derfor besluttede vi også, at alle der ikke tidligere havde præsteret en top 6 ved DM kunne deltage. Simpelthen for at trække flere tilmeldinger til. Vi endte på 70 tilmeldte, det er vi meget stolte af og nu ved vi at interessen er der. Både danske og svenske dommere var meget imponerede af den høje standard blandt debutanterne og for BB'ernes vedkommende var der rigtig mange flotte fri poseringer. Vi kårede stævnets bedste fri rutine samt stævnets bedste debutant. Der vil komme mere info vedr. Debutantstævnet 2013 på hjemmesiden under Debutantstævne DM: DM 2012 blev afholdt i Ringsted Kongrescenter over 2 dage, med Classic Bodybuilding og Bodybuilding lørdag og Body fitness, Bikini og Athletic fitness om søndagen. Det blev en succes med hele 200 tilmeldte atleter (mod sidste års 148 atleter) og ca tilskuere samlet over weekenden ( mod ca sidste år). Lørdagen var udsolgt og søndagen ca. 100 billetter fra at være udsolgt! Igen i år så vi en stor spredning aldersmæssigt, og det er en fornøjelse at se, hvordan flere og flere tidligere atleter kommer på scenen igen efter mange års pause, ligesom vi havde rekord mange nye atleter på scenen. Kæmpe stor tak til sponsorer og alle frivillige for jeres hjælp, det er jeres skyld at flere har udtalt, at DM 2012 var et endnu bedre DM end 2013! NM: Nordisk Mesterskab blev afholdt i DK, Herning Kongrescenter, i år over 1 dag. Det var lidt af en prøvelse af flere forskellige årsager, men ikke desto mindre lykkedes det! Vi har efterfølgende fået stor ros fra de øvrige lande, der deltog, særligt for afviklingen. Ros som ikke blot er sendt til os, men også direkte til toppen af IFBB. Vi havde 94 tilmeldte atleter, og Danmark stillede med 38 atleter. Igen i år hev vores danske atleter en god del af metallet hjem, super godt gået! KARANTÆNER OG ADVARSLER: Vi har i år måtte uddele en del karantæner og advarsler af den simple grund, at vi ikke hverken kan eller vil tolerere brud på Code of ethics. Jeg vil bede jer overveje, hvad I skriver på facebook, måske tænke jer om en ekstra gang, inden I hænger andre atleter, dommere eller bestyrelse ud. Vi har, på opfordring, forsøgt at afholde opfølgende møder efter DM og NM, hvor medlemmer netop havde mulighed for at møde op og få svar på f.eks. placering, ris/ros til bestyrelse og dommergruppe osv. Men pga. for få tilmeldte (henholdsvis 2 i KBH og 7 i Jylland) valgte vi at aflyse. DBFF Årsrapport for

10 Ledelsesberetning AFSLUTTENDE: Ved dette års generalforsamling har vi en del bestyrelsesmedlemmer, der har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen fremadrettet. Det er der mange forskellige grunde til, men fælles for os alle har det været en spændende tid, og vi har gjort vores til at løfte forbundet. Nu håber vi, at der er en masse nye kræfter derude, der kunne tænke sig at give en hånd, så med forbundet kan fortsætte i samme retning, som vi nu har været på vej i de sidste 2-3 år. Der er ingen krav til, hvor mange timer du som potentielt nyt bestyrelsesmedlem i DBFF bør lægge i forbundet, det vigtigste er, at du VIL sporten og tager ansvar for de opgaver og initiativer, du påtager dig. Vi har i bestyrelsen haft fokus på at være åbne for forslag/sparring m.m. og det har vi stadig, så fremfor at sprede brok og dårlig stemning på facebook vil vi opfordre til, at du tager direkte fat i os. Vi er altid åbne for konstruktiv dialog og vil opfordre til, at I tager dialogen med os, såfremt der er ting, I er utilfredse med, konstruktiv kritik og initiativer er ALTID velkomne. DBFF er stadig VORES alle sammens forbund, hvorfor vi sammen skal hjælpes ad med at gøre det så godt som muligt for både nye og gamle medlemmer. I december 2012 havde vi en workshop lige som sidste år, hvor vi en hel weekend sætter os ned i bestyrelsen og evaluerer året, der er gået, samt hvilke nye initiativer osv. der skal ske i det kommende år. Begge dage var igen i år meget konstruktive. Personligt vil jeg gerne slutte af med at sige tak for næsten 3 år i forbundet. Jeg har oprigtigt lagt; blod, sved og ikke mindst mange, mange timer i forbundet, og i samarbejde med bestyrelse, dommergruppe, frivillige og sponsorer er det lykkes at løfte forbundet til et nyt niveau og i en ny retning. En trend som jeg nu håber, der er andre, der vil være med til at fortsætte. OVERTAGELSE AF FORMANDSPOSTEN I BESTYRELSEN FRA LINE WILKINS-LINTRUP I forbindelse med regnskabsåret 2012, er der noget jeg som formand gerne vil påpege. Jeg kan, udfra det som er blevet fremlagt fra GLB REVISION vedrørende regnskabet 2012, konstatere at der er nogle påtegnelser (røde flag) bl.a nogle udokumenterede udgifter, som udgør et større beløb på t.kr Det finder jeg, som nuværende formand uaccebtabelt og bekymrende, og har derfor med det samme da det kom til mit kendskab valgt at indkalde til et revisionsmøde for at få klarlagt nogle forskellige punkter. Det revisionsmøde hvor statsautoriserede revisor Allan Østergaard, bogholder Inge Olsen, Palle West, Søren Clausen, Line Wilkens samt Brian Bonde deltog, har så efterfølgende resulteret i, at det beløb på t.kr. 272 er blevet reduceret til t.kr. 117 i udokumenterede udgifter, hvilket stadig er helt uacceptabelt, men dog bedre. Det er bl.a tidligere formand Line Wilkens, som har genfundet og fremskaffet bilag og kvitteringer, som vores kasserer Søren Clausen ikke har formået at fremskaffe. Jeg er først tiltrådt, som formand her i starten af 2013 og har i hele 2012 IKKE været en del af forretningsudvalget og ikke haft kendskab til regnskabet, eller haft adgang til vores konto i banken. I samme øjeblik jeg fik forelagt det første udkast til regnskabet 2012, kontaktede jeg GLB REVISION med henblik på at afholde det føromtalte revisionsmøde for at få klarlagt de påtegnelser, der var fra GLB REVISION. DBFF Årsrapport for

11 Ledelsesberetning Jeg tager som nuværende formand skarpt afstand fra den måde, som vores kasserer har behandlet forbundets økonomi i regnskabsåret 2012, og jeg mener at have reageret så hurtigt som muligt, da det kom til mit kendskab, at der var noget, der var galt ifølge GLB REVISIONs arbejde med vores økonomi i regnskabsåret Jeg har løbende haft sparring med daværende formand i 2012, Line Wilkens, og jeg ved fra hende og fra vores samtaler, at hun har haft styr på de ting vedrørende forbundets økonomi, som hun har haft med at gøre, og at hun har haft en del problemer med vores kasserer og hans manglende evne til at overholde aftaler og generelt samarbejde omkring regnskabet Det er, som jeg ser det, bestyrelsens kasserer der har det fulde ansvar for, at økonomien er i orden og de bilag og kvitteringer osv., der måtte være, bliver fremsendt til GLB REVISION. Det har, som jeg ser det, ikke været tilfældet i 2012, for så havde vi ikke stået med et regnskab, hvor der er så stort et beløb på udokumenterede udgifter samt diverse andre små fejl, som er opstået på baggrund af længere tids sløseri fra kasserer Søren Clausen. Det er der blevet gjort noget ved nu, hvilket jeg har prøvet at belyse i ovenstående tekst, da jeg som formand ikke vil acceptere den slags sløseri fra kassererens side. OVERDRAGELSE AF FORMANDSPOSTEN I BESTYRELSEN TIL BRIAN BONDE Jeg, Line Wilkens-Lintrup, sad som formand for DBFF i 2012 og har derfor fået mulighed for at knytte nogle ord til ledelsesberetningen for regnskabet 2012 på trods af forsinkelsen. Jeg trådte officielt ud af DBFF s bestyrelse den 15. januar Grunden til at jeg ikke ventede til en generalforsamling med at trække mig som formand, skyldtes at vi konstant var nødt til at rykke datoen da udmeldingen fra kassereren, var at han ikke kunne nå at have regnskabet færdigt af flere forskellige grunde. Jeg forudså, at det godt kunne gå hen og trække i langdrag, så hvis jeg skulle have ventet med, at gå af til regnskabet lå klar, havde jeg stadig siddet på posten. Kasseren har i kraft af sin kassererpost, været ansvarlig for indsamling af billag m.m., og ham alle fakturaer er blevet sendt til både elektronisk og med posten. I juli måned, bliver jeg ringet op af den nuværende formand, Brian Bonde, der blot vil informere mig om at regsnkabet nu foreligger, men at der mangler bilag for rigtig mange penge. Det bliver jeg meget både chokeret og vred over at høre, da jeg har sendt alle billag (elektronisk og med post) videre til eller afleveret direkte til kasseren, som i øvrigt aldrig har kontaktet mig vedr. evt. manglende billag. Brian beder revisoren om en oversigt over hvilken bilag der er tale om, og det viser sig selvfølgelig at det drejer sig om posteringer, som jeg ved jeg har afleveret bilag på. Jeg går straks igang med at søge alle mailbokse igennem for finde alt jeg har sendt elektronisk til kassereren. En del bilag er skannet ind og mailet videre til kassereren. Jeg finder størstedelen af kvitteringerne, med undtagelse af de kvitteringer kassereren har modtaget fra mig med posten eller når vi har mødtes til møder. De kvitteringer jeg ikke kan finde i mine mails kontakter jeg de forskellige leverandører om at gensende til mig, og jeg sender det samlet videre til revisoren. DBFF Årsrapport for

12 Ledelsesberetning Dertil kommer også at der er tale om en del posteringer der er foretaget i forbindelse med udlandsrejser til EM og VM. Søren foreslog i sin tid selv at han ville sætte procedure op for udlandsrejser, dvs. at de der skulle afsted skulle skrive under på et stykke papir om hvor mange penge de havde modtaget samt hvornår de resterende penge skulle afleveres/overføres tilbage. Denne procedure er dog aldrig gennemført trods jeg mange gange har rykket kassereren for dette. Derfor er der rod i nogle af de udlandsrejser, og på trods af at jeg et utal af gange har bedt kassereren få styr på dette er det ikke sket. Hvor bilag for disse posteringer er kan jeg desværre ikke gøre rede for da dette har hvilet på de landsholdsansvarlige der har været afsted + Søren som kasserer. Kort tid efter at jeg har fået nyheden om regnskabet og jeg har sendt de bilag jeg kunne opdrive til revisoren holder vi et møde hvor jeg deltager pr. telefon. Her lover kassereren igen at de resterende billag bliver fundet og sendt til revisoren med det samme og at jeg har gjort rigeligt og selvfølgelig ikke skal fortage mig yderligere. Revisoren meddeler at beløbet nu er en del lavere end til at starte med, men mangler fortsat de resterende bilag fra kassereren. Revisoren rykker herefter gentagne gange for de lovede resterende bilag og kassereren mailer os flere gange at de nu er på vej. Men revisoren modtager dem aldrig. Kassereren har haft alle muligheder for at få dette afsluttet på en ordentlig måde. Jeg ville ønske at kassereren havde taget kontakt til mig, da han kunne se, at så mange penge manglede og havde bedt mig hjælpe ham med, at finde de bilag som han har forlagt/smidt ud/overset eller lignenede. I stedet valgte han at lade revisoren afslutte regnskabet som det var... Min fejl i dette er, at have stolet på at kassereren nok skulle få tingene ordnet sådan, som han har lovet gentagne gange. Jeg har gjort hvad jeg kunne for, at rette op på regnskabet for 2012 i kraft af genfundne billag. Mener ikke jeg kan gøre herfra og ønsker ikke at dække over det rod kassereren har været skyld i. Jeg er gal og skuffet over kassereren, at han ikke for længe siden har bedt os om hjælp til, at få styr på det sidste, men istedet har valgt at lyve om det. Dette er kasserer sjusk af værste skuffe og kassereren bør naturligvis ikke fortsat sidde i DBFF s bestyrelse, og stod det til mig burde det også have noget større konsekvenser end det. Det er brandærgerligt at regnskabet for 2012 er blevet en farce uden lige, da det kun er gået fremad, også økonomisk, for forbundet siden skiftet i bestyrelsen for nogle år tilbage. Jeg er rigtig ked af og gal over, at én mands sjusk og uærlighed skal have lov, at overskygge alt det gode der er sket i forbundet, som vi er flere der har lagt og lægger ekstremt mange timer i. DBFF Årsrapport for

13 Ledelsesberetning Planer for 2013 Vores planer for 2013: Bedre opdateret FB side I samarbejde med dommergruppen har vi besluttet at tage Physique klassen for både mænd og kvinder ind Bedre opdateret website Nyhedsbrevet starter op igen Inspirationsseminarer med fokus på den fri rutine Flere sociale medlemsarrangementer Flere medlemsfordele Mere DBFF merchandise Hurtigere svartider Og meget, meget mere! Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke forbundets finansielle stilling væsentligt. DBFF Årsrapport for

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for DBFF er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Kontingentindtægter indregnes på tidspunkt for betaling. Indtægter i forbindelse med mesterskaber indregnes på tidspunktet for afholdelse af disse. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame og administration. DBFF Årsrapport for

15 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og u- realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. DBFF Årsrapport for

16 Resultatopgørelse 1. januar december Note Kontingenter og salg af tøj Danmarks mesterskabet Nordisk mesterskab Europa mesterskabet Verdens mesterskabet Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Direkte relaterede omkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat Disponeret fra overført resultat Disponeret i alt DBFF Årsrapport for

17 Balance 31. december Aktiver Note Omsætningsaktiver Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt DBFF Årsrapport for

18 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital 17 Egenkapital Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger af kontingenter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt DBFF Årsrapport for

19 Noter Kontingenter og salg af tøj Kontingenter Salg af tøj Danmarks mesterskabet Indtægter: Entre Sponsorater Deltagergebyr Indtægter i alt Direkte relaterede omkostninger: Rejseomkostninger Hotel & fortæring Dommerudgifter Leje af lokaler Antidoping Danmark Diverse, herunder forsendelser, stævnelæger, underholdning, banner, m.v Direkte relaterede omkostninger i alt DBFF Årsrapport for

20 Noter Nordisk mesterskab Indtægter: Entre Sponsorater Deltagergebyr Indtægter i alt Direkte relaterede omkostninger: Rejseomkostninger Hotel & fortæring Diverse Direkte relaterede omkostninger i alt Europa mesterskabet Indtægter: Deltagergebyr Indtægter i alt Omkostninger: Rejseomkostninger Hotel & fortæring Dommerudgifter Diverse Omkostninger i alt DBFF Årsrapport for

21 Noter Verdens mesterskabet Indtægter: Deltagergebyr Indtægter i alt Omkostninger: Rejseomkostninger Hotel & fortæring Diverse Omkostninger i alt Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, primo 0 0 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, ultimo Direkte relaterede omkostninger Køb af tøj inkl. tryk mv Salgsomkostninger Restaurationsbesøg Gaver og blomster Rejser Annoncer Messer og udstillinger Uniformer og landsholdstøj Ændring i nedskrivning på tilgodehavender DBFF Årsrapport for

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr Jaguar Import Danmark AS CVR-nr. 18 49 32 92 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2013 Jørn Qviste Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk IT Fyn Munkebjergvej 130 5230 Odense M CVR-nr.

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere