DBFF CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBFF CVR-nr. 10 24 99 37"

Transkript

1 DBFF CVR-nr Årsrapport 1. januar december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på forbundets ordinære generalforsamling den / Kaj Rindholm Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar december 2012 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 17 DBFF Årsrapport for 2012

3 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for DBFF. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Næstved, den 31. oktober 2013 Kasserer Søren Clausen Kasserer Bestyrelse Brian Bonde Palle West Søren Clausen. Formand Næstformand Ekskluderet kasserer Thomas Matthew Salmon Medlemsansvarlig Lisa Ravn Konkurrenceansvarlig/konstitueret kasserer DBFF Årsrapport for

4 Den uafhængige revisors erklæringer Revisors udtalelse til regnskabsudkast Til medlemmerne i DBFF Vi har revideret udkast til årsregnskab for DBFF for regnskabsåret 1. januar december Såfremt årsrapporten i den foreliggende form godkendes af ledelsen, vil vi forsyne årsrapporten med følgende revisionspåtegning: "Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DBFF for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. DBFF Årsrapport for

5 Den uafhængige revisors erklæringer Revisors udtalelse til regnskabsudkast Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Der tages forbehold for indtægten fra salg af tøj under omsætningen i note 1, kr , da det ikke har været muligt, at opnår tilstrækkeligt revisionsbevis for det samlede salg af tøj samt periodiseringen af tøj salget i perioden 1. januar 2012 til 31. oktober Vi tager forbehold for ikke dokumenterede omkostninger bestående af "Udokumenterede omkostninger, Udokumenterede udlæg i forbindelse med EM, Udokumenterede udlæg i forbindelse med VM" i note 14, kr , da det ikke har været muligt at afstemme eller sandsynliggøre udgiften. Udgiften består af ikke dokumenterede betalinger i Forbundets varebeholdninger samt posten "Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling" er indregnet i balancen og resultatopgørelsen med kr Varebeholdningen er ikke blevet optalt pr. 31. december Lagerets værdi er blevet beregnet udfra den estimerede lagerværdi pr. 31. oktober 2013, hvor lageroptællingen blev foretaget. I beregningen er det forudsat, at den vurderede bruttoavance har været ens for alle enheder på varelageret. På grund af den betydelige usikkerhed i beregningen skal vi tage forbehold for tilstedeværelsen og værdiansættelsen af varelageret pr. 31. december Vi tager forbehold for sammenligningstallene for 2011, idet der i årsrapporten for 2011 er taget forbehold for primobalancen. Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi oplyse, at forbundet i året løb ikke har overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til forbundets art og omfang. Forbundet har i strid med momsloven i årets løb ikke indberettet moms til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. DBFF Årsrapport for

6 Den uafhængige revisors erklæringer Revisors udtalelse til regnskabsudkast Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet." Nærværende udtalelse er alene udarbejdet til internt brug for forbundets. Køge, den 31. oktober 2013 GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Allan Østergaard Jørgensen statsautoriseret revisor DBFF Årsrapport for

7 Selskabsoplysninger Forbundet DBFF c/o Søren Clausen Jernbanegade Næstved Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1983 Hjemsted: Valby Regnskabsår: 1. januar december 30. regnskabsår Bestyrelse Brian Bonde Palle West Søren Clausen. Thomas Matthew Salmon Lisa Ravn Konstituret kasserer Lisa Ravn Revision GLB REVISION, Statsautoriserede Revisorer A/S, Fændediget 13, 4600 Køge Bankforbindelse Danske Bank DBFF Årsrapport for

8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at varetage medlemmernes interesser med henblik på at fremme bodybuilding og fitness sporten på såvel konkurrence- som på motionsplan, samt at skabe DBFF en positiv profil udadtil. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Bestyrelsesåret 2012 er ovre, og vi har nu taget hul på et nyt spændende år. Vi har valgt at lægge generalforsamlingen tidligt i år, da vi skal have valgt en del nye mennesker ind, og jo tidligere de kommer ind, jo bedre tid er der til, at de kommer ind i tingene før Debutantstævnet og DM Ved generalforsamling 2012 blev der valgt 4 nye personer ind i bestyrelsen (Brian Bonde, Thomas Salmon, Palle West, Flemming Jensen ), 2 suppleanter (Flemming Andreasen og Peter Hollerup), 1 revisor (Mona Gudjonsson) og en revisorsuppleant (Ole Bak). Eksisterende bestyrelsesmedlem Søren Clausen blev valgt som kasserer, og undertegnede gik fra næstformandsposten til formandsposten. Efter generalforsamlingen havde den nye bestyrelse et møde, hvor vi konstituerede os, Flemming Jensen meldte sig på næstformandsposten. Det har været et spændende år, hvor vi for første gang i mange år har afholdt et debutantstævne. Det blev så stor en succes, at vi har besluttet, at det nu vil blive holdt fremadrettet ca. 1 mdr. før DM. Dette er med henblik på at højne standarden på scenen til DM og samtidig give nye atleter en mulighed for at prøve af, hvad det vil sige at blive klar til en konkurrence, inden de kastes ud i et DM, hvor de kan komme til at stå ved siden af atleter med mange års erfaring. Jeg vil gøre det kort og opsummere vores sucesser i 2012: Vi har fået ny hjemmeside, bl.a. med onlinebetaling og tilmelding til f.eks. poseringsseminarer og workshops. Vi arbejder videre på at forbedre den i Vi har stadig stort fremmøde til poseringsseminarer, og det er fedt at se både gamle og nye atleter, der deltager. Stor tak til Brian Rohde, Anne-Mette Glerup og ikke mindst Frederik Baadstorp for at gennemføre disse seminarer! Vores facebookside er gået fra at have 1400 fans, til nu at have ca. 3030! Antallet af medlemmer er steget fra 296 i 2011? 480 i 2012? 610 i 2013!!! Og tallet stiger stødt! Debutantstævnet 2012 blev større succes, end vi havde turdet håbe, og vi ser frem til et endnu større stævne i 2013! Bikiniklassen blev en realitet i DK ved Loaded og Debutantstævnet med stor succes! Vi har afholdt et DM 2012, igen i år med rekordstort atletfelt, hvor der var udsolgt om lørdagen og ca. 100 billetter fra at have udsolgt søndag! Igen i år havde vores sponsorer sørget for lækre præmier til alle deltagere, 1000 tak til alle sponsorerne der bakkede/bakker os op! Stellan genoptog Loaded Cup igen, som blev en kæmpe succes! Vi ser frem til Loaded Cup 2013, der uden tvivl bliver endnu større. Vi havde 3 atleter afsted til EM og 1 atlet afsted til VM i år, vi er meget stolte over at flere og flere søger om at komme afsted for at repræsentere Danmark, det bliver et spændende 2013!!! DBFF Årsrapport for

9 Ledelsesberetning Hændelser i 2012 DEBUTANTSTÆVNE: Debutantstævnet 2012 blev afholdt i Ringsted Kongrescenter. Det var en meget større succes, end vi havde regnet med. Vores forventning fra starten var, at vi ville få max tilmeldinger, hvorfor vi besluttede at afholde debutantstævnet i forbindelse med Loaded Cup, så vi rent økonomisk var bedre sikrede. Derfor besluttede vi også, at alle der ikke tidligere havde præsteret en top 6 ved DM kunne deltage. Simpelthen for at trække flere tilmeldinger til. Vi endte på 70 tilmeldte, det er vi meget stolte af og nu ved vi at interessen er der. Både danske og svenske dommere var meget imponerede af den høje standard blandt debutanterne og for BB'ernes vedkommende var der rigtig mange flotte fri poseringer. Vi kårede stævnets bedste fri rutine samt stævnets bedste debutant. Der vil komme mere info vedr. Debutantstævnet 2013 på hjemmesiden under Debutantstævne DM: DM 2012 blev afholdt i Ringsted Kongrescenter over 2 dage, med Classic Bodybuilding og Bodybuilding lørdag og Body fitness, Bikini og Athletic fitness om søndagen. Det blev en succes med hele 200 tilmeldte atleter (mod sidste års 148 atleter) og ca tilskuere samlet over weekenden ( mod ca sidste år). Lørdagen var udsolgt og søndagen ca. 100 billetter fra at være udsolgt! Igen i år så vi en stor spredning aldersmæssigt, og det er en fornøjelse at se, hvordan flere og flere tidligere atleter kommer på scenen igen efter mange års pause, ligesom vi havde rekord mange nye atleter på scenen. Kæmpe stor tak til sponsorer og alle frivillige for jeres hjælp, det er jeres skyld at flere har udtalt, at DM 2012 var et endnu bedre DM end 2013! NM: Nordisk Mesterskab blev afholdt i DK, Herning Kongrescenter, i år over 1 dag. Det var lidt af en prøvelse af flere forskellige årsager, men ikke desto mindre lykkedes det! Vi har efterfølgende fået stor ros fra de øvrige lande, der deltog, særligt for afviklingen. Ros som ikke blot er sendt til os, men også direkte til toppen af IFBB. Vi havde 94 tilmeldte atleter, og Danmark stillede med 38 atleter. Igen i år hev vores danske atleter en god del af metallet hjem, super godt gået! KARANTÆNER OG ADVARSLER: Vi har i år måtte uddele en del karantæner og advarsler af den simple grund, at vi ikke hverken kan eller vil tolerere brud på Code of ethics. Jeg vil bede jer overveje, hvad I skriver på facebook, måske tænke jer om en ekstra gang, inden I hænger andre atleter, dommere eller bestyrelse ud. Vi har, på opfordring, forsøgt at afholde opfølgende møder efter DM og NM, hvor medlemmer netop havde mulighed for at møde op og få svar på f.eks. placering, ris/ros til bestyrelse og dommergruppe osv. Men pga. for få tilmeldte (henholdsvis 2 i KBH og 7 i Jylland) valgte vi at aflyse. DBFF Årsrapport for

10 Ledelsesberetning AFSLUTTENDE: Ved dette års generalforsamling har vi en del bestyrelsesmedlemmer, der har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen fremadrettet. Det er der mange forskellige grunde til, men fælles for os alle har det været en spændende tid, og vi har gjort vores til at løfte forbundet. Nu håber vi, at der er en masse nye kræfter derude, der kunne tænke sig at give en hånd, så med forbundet kan fortsætte i samme retning, som vi nu har været på vej i de sidste 2-3 år. Der er ingen krav til, hvor mange timer du som potentielt nyt bestyrelsesmedlem i DBFF bør lægge i forbundet, det vigtigste er, at du VIL sporten og tager ansvar for de opgaver og initiativer, du påtager dig. Vi har i bestyrelsen haft fokus på at være åbne for forslag/sparring m.m. og det har vi stadig, så fremfor at sprede brok og dårlig stemning på facebook vil vi opfordre til, at du tager direkte fat i os. Vi er altid åbne for konstruktiv dialog og vil opfordre til, at I tager dialogen med os, såfremt der er ting, I er utilfredse med, konstruktiv kritik og initiativer er ALTID velkomne. DBFF er stadig VORES alle sammens forbund, hvorfor vi sammen skal hjælpes ad med at gøre det så godt som muligt for både nye og gamle medlemmer. I december 2012 havde vi en workshop lige som sidste år, hvor vi en hel weekend sætter os ned i bestyrelsen og evaluerer året, der er gået, samt hvilke nye initiativer osv. der skal ske i det kommende år. Begge dage var igen i år meget konstruktive. Personligt vil jeg gerne slutte af med at sige tak for næsten 3 år i forbundet. Jeg har oprigtigt lagt; blod, sved og ikke mindst mange, mange timer i forbundet, og i samarbejde med bestyrelse, dommergruppe, frivillige og sponsorer er det lykkes at løfte forbundet til et nyt niveau og i en ny retning. En trend som jeg nu håber, der er andre, der vil være med til at fortsætte. OVERTAGELSE AF FORMANDSPOSTEN I BESTYRELSEN FRA LINE WILKINS-LINTRUP I forbindelse med regnskabsåret 2012, er der noget jeg som formand gerne vil påpege. Jeg kan, udfra det som er blevet fremlagt fra GLB REVISION vedrørende regnskabet 2012, konstatere at der er nogle påtegnelser (røde flag) bl.a nogle udokumenterede udgifter, som udgør et større beløb på t.kr Det finder jeg, som nuværende formand uaccebtabelt og bekymrende, og har derfor med det samme da det kom til mit kendskab valgt at indkalde til et revisionsmøde for at få klarlagt nogle forskellige punkter. Det revisionsmøde hvor statsautoriserede revisor Allan Østergaard, bogholder Inge Olsen, Palle West, Søren Clausen, Line Wilkens samt Brian Bonde deltog, har så efterfølgende resulteret i, at det beløb på t.kr. 272 er blevet reduceret til t.kr. 117 i udokumenterede udgifter, hvilket stadig er helt uacceptabelt, men dog bedre. Det er bl.a tidligere formand Line Wilkens, som har genfundet og fremskaffet bilag og kvitteringer, som vores kasserer Søren Clausen ikke har formået at fremskaffe. Jeg er først tiltrådt, som formand her i starten af 2013 og har i hele 2012 IKKE været en del af forretningsudvalget og ikke haft kendskab til regnskabet, eller haft adgang til vores konto i banken. I samme øjeblik jeg fik forelagt det første udkast til regnskabet 2012, kontaktede jeg GLB REVISION med henblik på at afholde det føromtalte revisionsmøde for at få klarlagt de påtegnelser, der var fra GLB REVISION. DBFF Årsrapport for

11 Ledelsesberetning Jeg tager som nuværende formand skarpt afstand fra den måde, som vores kasserer har behandlet forbundets økonomi i regnskabsåret 2012, og jeg mener at have reageret så hurtigt som muligt, da det kom til mit kendskab, at der var noget, der var galt ifølge GLB REVISIONs arbejde med vores økonomi i regnskabsåret Jeg har løbende haft sparring med daværende formand i 2012, Line Wilkens, og jeg ved fra hende og fra vores samtaler, at hun har haft styr på de ting vedrørende forbundets økonomi, som hun har haft med at gøre, og at hun har haft en del problemer med vores kasserer og hans manglende evne til at overholde aftaler og generelt samarbejde omkring regnskabet Det er, som jeg ser det, bestyrelsens kasserer der har det fulde ansvar for, at økonomien er i orden og de bilag og kvitteringer osv., der måtte være, bliver fremsendt til GLB REVISION. Det har, som jeg ser det, ikke været tilfældet i 2012, for så havde vi ikke stået med et regnskab, hvor der er så stort et beløb på udokumenterede udgifter samt diverse andre små fejl, som er opstået på baggrund af længere tids sløseri fra kasserer Søren Clausen. Det er der blevet gjort noget ved nu, hvilket jeg har prøvet at belyse i ovenstående tekst, da jeg som formand ikke vil acceptere den slags sløseri fra kassererens side. OVERDRAGELSE AF FORMANDSPOSTEN I BESTYRELSEN TIL BRIAN BONDE Jeg, Line Wilkens-Lintrup, sad som formand for DBFF i 2012 og har derfor fået mulighed for at knytte nogle ord til ledelsesberetningen for regnskabet 2012 på trods af forsinkelsen. Jeg trådte officielt ud af DBFF s bestyrelse den 15. januar Grunden til at jeg ikke ventede til en generalforsamling med at trække mig som formand, skyldtes at vi konstant var nødt til at rykke datoen da udmeldingen fra kassereren, var at han ikke kunne nå at have regnskabet færdigt af flere forskellige grunde. Jeg forudså, at det godt kunne gå hen og trække i langdrag, så hvis jeg skulle have ventet med, at gå af til regnskabet lå klar, havde jeg stadig siddet på posten. Kasseren har i kraft af sin kassererpost, været ansvarlig for indsamling af billag m.m., og ham alle fakturaer er blevet sendt til både elektronisk og med posten. I juli måned, bliver jeg ringet op af den nuværende formand, Brian Bonde, der blot vil informere mig om at regsnkabet nu foreligger, men at der mangler bilag for rigtig mange penge. Det bliver jeg meget både chokeret og vred over at høre, da jeg har sendt alle billag (elektronisk og med post) videre til eller afleveret direkte til kasseren, som i øvrigt aldrig har kontaktet mig vedr. evt. manglende billag. Brian beder revisoren om en oversigt over hvilken bilag der er tale om, og det viser sig selvfølgelig at det drejer sig om posteringer, som jeg ved jeg har afleveret bilag på. Jeg går straks igang med at søge alle mailbokse igennem for finde alt jeg har sendt elektronisk til kassereren. En del bilag er skannet ind og mailet videre til kassereren. Jeg finder størstedelen af kvitteringerne, med undtagelse af de kvitteringer kassereren har modtaget fra mig med posten eller når vi har mødtes til møder. De kvitteringer jeg ikke kan finde i mine mails kontakter jeg de forskellige leverandører om at gensende til mig, og jeg sender det samlet videre til revisoren. DBFF Årsrapport for

12 Ledelsesberetning Dertil kommer også at der er tale om en del posteringer der er foretaget i forbindelse med udlandsrejser til EM og VM. Søren foreslog i sin tid selv at han ville sætte procedure op for udlandsrejser, dvs. at de der skulle afsted skulle skrive under på et stykke papir om hvor mange penge de havde modtaget samt hvornår de resterende penge skulle afleveres/overføres tilbage. Denne procedure er dog aldrig gennemført trods jeg mange gange har rykket kassereren for dette. Derfor er der rod i nogle af de udlandsrejser, og på trods af at jeg et utal af gange har bedt kassereren få styr på dette er det ikke sket. Hvor bilag for disse posteringer er kan jeg desværre ikke gøre rede for da dette har hvilet på de landsholdsansvarlige der har været afsted + Søren som kasserer. Kort tid efter at jeg har fået nyheden om regnskabet og jeg har sendt de bilag jeg kunne opdrive til revisoren holder vi et møde hvor jeg deltager pr. telefon. Her lover kassereren igen at de resterende billag bliver fundet og sendt til revisoren med det samme og at jeg har gjort rigeligt og selvfølgelig ikke skal fortage mig yderligere. Revisoren meddeler at beløbet nu er en del lavere end til at starte med, men mangler fortsat de resterende bilag fra kassereren. Revisoren rykker herefter gentagne gange for de lovede resterende bilag og kassereren mailer os flere gange at de nu er på vej. Men revisoren modtager dem aldrig. Kassereren har haft alle muligheder for at få dette afsluttet på en ordentlig måde. Jeg ville ønske at kassereren havde taget kontakt til mig, da han kunne se, at så mange penge manglede og havde bedt mig hjælpe ham med, at finde de bilag som han har forlagt/smidt ud/overset eller lignenede. I stedet valgte han at lade revisoren afslutte regnskabet som det var... Min fejl i dette er, at have stolet på at kassereren nok skulle få tingene ordnet sådan, som han har lovet gentagne gange. Jeg har gjort hvad jeg kunne for, at rette op på regnskabet for 2012 i kraft af genfundne billag. Mener ikke jeg kan gøre herfra og ønsker ikke at dække over det rod kassereren har været skyld i. Jeg er gal og skuffet over kassereren, at han ikke for længe siden har bedt os om hjælp til, at få styr på det sidste, men istedet har valgt at lyve om det. Dette er kasserer sjusk af værste skuffe og kassereren bør naturligvis ikke fortsat sidde i DBFF s bestyrelse, og stod det til mig burde det også have noget større konsekvenser end det. Det er brandærgerligt at regnskabet for 2012 er blevet en farce uden lige, da det kun er gået fremad, også økonomisk, for forbundet siden skiftet i bestyrelsen for nogle år tilbage. Jeg er rigtig ked af og gal over, at én mands sjusk og uærlighed skal have lov, at overskygge alt det gode der er sket i forbundet, som vi er flere der har lagt og lægger ekstremt mange timer i. DBFF Årsrapport for

13 Ledelsesberetning Planer for 2013 Vores planer for 2013: Bedre opdateret FB side I samarbejde med dommergruppen har vi besluttet at tage Physique klassen for både mænd og kvinder ind Bedre opdateret website Nyhedsbrevet starter op igen Inspirationsseminarer med fokus på den fri rutine Flere sociale medlemsarrangementer Flere medlemsfordele Mere DBFF merchandise Hurtigere svartider Og meget, meget mere! Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke forbundets finansielle stilling væsentligt. DBFF Årsrapport for

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for DBFF er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Kontingentindtægter indregnes på tidspunkt for betaling. Indtægter i forbindelse med mesterskaber indregnes på tidspunktet for afholdelse af disse. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame og administration. DBFF Årsrapport for

15 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og u- realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. DBFF Årsrapport for

16 Resultatopgørelse 1. januar december Note Kontingenter og salg af tøj Danmarks mesterskabet Nordisk mesterskab Europa mesterskabet Verdens mesterskabet Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Direkte relaterede omkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat Disponeret fra overført resultat Disponeret i alt DBFF Årsrapport for

17 Balance 31. december Aktiver Note Omsætningsaktiver Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt DBFF Årsrapport for

18 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital 17 Egenkapital Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger af kontingenter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt DBFF Årsrapport for

19 Noter Kontingenter og salg af tøj Kontingenter Salg af tøj Danmarks mesterskabet Indtægter: Entre Sponsorater Deltagergebyr Indtægter i alt Direkte relaterede omkostninger: Rejseomkostninger Hotel & fortæring Dommerudgifter Leje af lokaler Antidoping Danmark Diverse, herunder forsendelser, stævnelæger, underholdning, banner, m.v Direkte relaterede omkostninger i alt DBFF Årsrapport for

20 Noter Nordisk mesterskab Indtægter: Entre Sponsorater Deltagergebyr Indtægter i alt Direkte relaterede omkostninger: Rejseomkostninger Hotel & fortæring Diverse Direkte relaterede omkostninger i alt Europa mesterskabet Indtægter: Deltagergebyr Indtægter i alt Omkostninger: Rejseomkostninger Hotel & fortæring Dommerudgifter Diverse Omkostninger i alt DBFF Årsrapport for

21 Noter Verdens mesterskabet Indtægter: Deltagergebyr Indtægter i alt Omkostninger: Rejseomkostninger Hotel & fortæring Diverse Omkostninger i alt Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, primo 0 0 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, ultimo Direkte relaterede omkostninger Køb af tøj inkl. tryk mv Salgsomkostninger Restaurationsbesøg Gaver og blomster Rejser Annoncer Messer og udstillinger Uniformer og landsholdstøj Ændring i nedskrivning på tilgodehavender DBFF Årsrapport for

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere