Gældende fra 1. januar 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende fra 1. januar 2012."

Transkript

1 Slagelse Kommunes instruks til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere beliggende i Slagelse Kommune. Gældende fra 1. januar Lovgivning Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Vejledning nr. 12 til serviceloven, af 15. februar 2011,om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud.

2 Indhold 1. INDLEDNING BUDGETKRAV DAGBESKÆFTIGELSE, AFLASTNING OG ANDRE SIDEAKTIVITETER SAMT FORDELINGSNØGLER LØN TIL MEDARBEJDERE EJENDOMSUDGIFTER ØVRIGE UDGIFTER Inventar Administration Husholdning Beboer relaterede udgifter Supervision Transport Andre udgifter og afskrivninger Finansielle poster Særlige ydelser Tilsyn EGENBETALING FOR VOKSNE I PRIVATE BOTILBUD OG FOR UNGE OVER 18 ÅR PÅ PRIVATE OPHOLDSSTEDER REGNSKABSKRAV Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE MED NOTER OG SPECIFIKATIONER BALANCE MED NOTER OG SPECIFIKATIONER UNDERSKUD/NEGATIV EGENKAPITAL SÆRLIGT VEDRØRENDE ANSKAFFELSER REVISION REVISIONSPROTOKOLLAT TIDSFRIST FOR AFLEVERING EVENTUELLE SPØRGSMÅL... 16

3 1. Indledning Udgangspunktet for udarbejdelse af årsregnskab for opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne er: Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, Vejledning nr. 12 til Serviceloven af 15. februar 2011 om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven. Efterfølgende benævnes opholdsstedet, botilbuddet og/eller behandlingstilbuddet blot som private tilbud. Der opstilles nedenstående overordnede retningslinjer som budgettet og årsregnskabet udarbejdes efter. Slagelse Kommune skal foretage en vurdering af budgettet og årsregnskabet og godkende anvendelsen og disponeringen af et evt. overskud. Såfremt informationsniveau, entydighed og gennemskuelighed ikke er tilstrækkelig og som minimum er i overensstemmelse med nærværende retningslinjer, vil Slagelse Kommune i medfør af 25, stk. 2 Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 indhente yderligere oplysninger, hvis dette skønnes påkrævet. Endvidere forbeholder Slagelse Kommune sig ret til indsigt i regnskabsbilag/materialer m.v. 2. Budgetkrav En gang om året godkender Slagelse Kommune som tilsynsmyndighed budgetrammen for det private tilbud. I forbindelse med godkendelsen, godkendes en pladspris pr. bruger. Frist for at indsende budgetforslag til godkendelse er seneste den 1. oktober hvert år for det kommende budgetår. Budgetforslaget skal være godkendt og underskrevet af bestyrelsen eller af ejeren inden den fremsendes til kommunen. Kommunen tilbagesender det godkendte budget senest den 1. december. Kommunen indkalder til budgetmøde med det private tilbud forud for godkendelsen af budgettet. Budgettet skal udfærdiges i overensstemmelse med gældende lovgivning og tilbuddets godkendelsesgrundlag.

4 I forbindelse med godkendelse af den samlede budgetramme vurderes, om budgettet afspejler aktiviteterne på stedet, og hvorvidt der er den fornødne sammenhæng, kvalitet og pris og om bestemmelsen i retssikkerhedslovens bliver overholdt. Budgettet er, med mindre anden konkret aftale er truffet, baseret på, at tilbuddet er til rådighed 365 dage. I forbindelse med godkendelsen af budgettet fastsættes en belægningsprocent med henblik på fastsættelse af taksten. Udgangspunktet vil være 95 % belægning og opholdsbetalingen opkræves over 12 betalingsmåneder. Uden en begrundet beskrivelse vil ændringerne ikke indgå i budgetbehandlingen. Som udgangspunkt behandles budgettet en gang om året. Det private tilbud har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis der i løbet af budgetåret sker ændringer, der har afgørende betydning for tilbuddenes økonomi. Hvis det private tilbud har behov for omfattende ændringer af budgettet i budgetåret, skal det sende en ansøgning med nyt budget herom til Slagelse Kommune. Ved omfattende ændringer menes bl.a. ny afdeling, flere beboere, nye aktiviteter og en permanent overbelægning. Overbelægning skal altid godkendes og godkendelsen skal altid være skriftlig. I det samlede budget for det private tilbud indgår 4 hovedelementer: Løn til medarbejdere Ejendomsudgifter Øvrige udgifter Særlige udgifter Det er ikke muligt at overføre midler fra ejendomsudgifter, øvrige udgifter, særlige udgifter til lønbudget. Der skal være særskilte budgetter og regnskaber for det godkendte private tilbuds øvrige aktiviteter med særskilt bevilling. Såfremt der er en intern skole på opholdstedet skal de lokale skolemyndigheder godkende indhold og takst. Der skal indgås driftsoverenskomst på området. 4

5 Opholdstedet, botilbuddet og behandlingstilbuddet er forpligtet til at holde opholdsstedets, botilbuddets og behandlingstilbuddets økonomiske midler adskilt fra private midler. Der må ikke foretages væsentlig større investeringer end budgetteret, herunder opstartsomkostninger i startåret til indretning og vedligeholdelse af lokaler, småanskaffelser samt anskaffelse af inventar og driftsmidler, der påvirker det private tilbuds økonomi uden forudgående aftale med Slagelse Kommune. 3. Dagbeskæftigelse, aflastning og andre sideaktiviteter samt fordelingsnøgler Har tilbuddet dagbeskæftigelse, aflastning, og andre sideaktiviteter, skal der udarbejdes et særskilt budgetforslag herfor. Alle andre aktiver skal godkendes af Slagelse Kommune. Hvis kommunen har godkendt at det private tilbud deler materielle aktiver, fysiske rammer, administration, personaleressourcer m.v. med andre aktiviteter eller privat personer, skal de dertil knyttede udgifter fordeles ved hjælp af fordelingsnøgler, ligesom der skal udarbejdes afdelingsregnskaber. Det private tilbud skal redegøre for princippet bag fordelingsnøglerne. 4. Løn til medarbejdere Kommunen godkender de samlede lønudgifter på det private tilbuds budget til medarbejdere. Der tages udgangspunkt i den godkendte normering og aktuelle medarbejdersammensætning samt det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende stillingskategorier på døgninstitutionsområdet i Slagelse kommune. Kommunen udmelder løntallene en gang årligt. Løntallene er incl. alle tillæg, pension, ATP, AER, feriegodtgørelse, lovpligtig barselsfond, o.l. Kommunen er ikke arbejdsgiver for medarbejdere eller ledere i de private tilbud, således fordeler tilbuddet selv lønningerne til de ansatte indenfor den samlede lønramme. Der kan som udgangspunkt alene godkendelses lønudgifter til 1 leder i et tilbud. Ud over de ved udmeldingen skitserede stillingskategorier kan private tilbud med en særlig målgruppe eller med et særligt tilbud ansætte medarbejdere f.eks. psykologer, afrusningskonsulenter 5

6 m. fl. Ved budgettering af disse stillingskategorier vil udgangspunktet være kommunens gennemsnitslønninger for tilsvarende stillingskategorier. Løntilskud/flexløntilskud/sygedagpenge skal ligeledes medtages under løn til medarbejdere. Ekstra tildelt pædagogstøtte/personaleressourcer skal ligeledes medtages under løn til medarbejdere. 5. Ejendomsudgifter Ejendomsudgifter skal være opdelt i husleje, el, vand, varme, vedligehold, huslejeindtægter, egen andel 1 af anvendelse/forbrug og eventuelt skatter/afgifter/renovation. Vedligeholdelsesudgifter kan fastsættes efter en konkret vurdering med baggrund i almindelige anerkendte satser for vedligeholdelse med udgangspunkt i bygningernes art, anvendelse og størrelse. Det afsatte budget til vedligehold kan ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale med kommunen. Der kan ikke godkendes udgifter til udvendig vedligeholdelse af lejede bygninger. Når der i ejendomsudgifterne er udgiftsfordeling mellem privat personer og tilbuddet skal den samlede udgift samt den aftalte fordelingsnøgle fremgå. For personer, der stiller ejendommen til rådighed for det private tilbud, gælder, at afdragene på lånene og renteudgifter skal afholdes af personernes privatøkonomi, således at afdragene er uafhængige af tilbuddet og dettes regnskab. Fastboende personales og leders huslejebetaling skal fremgå af budgettet. 1 Leder/medarbejderes anvendelse af dele af den ejendom hvor tilbuddet er beliggende. 6

7 6. Øvrige udgifter Øvrige udgifter må ikke indeholde lønudgifter til personale. Øvrige udgifter godkendes som helhed, men rammen skal opdeles, så der er tilstrækkelig gennemskuelighed. Øvrige udgifter skal opdeles på nedenstående undergrupper, der er vist eksempler på poster under hver gruppe, disse eksempler er ikke udtømmende: 7.1. Inventar småanskaffelser leje inventar 7.2 Administration revisor bogholderiassistance gebyr og porto kontingenter licens telefon personale relaterede udgifter kursus møder forsikringer omkostninger til lønservicebureau aviser/blade/faglitteratur egen andel 7.3 Husholdning husholdning (bespisning mm.) rengøring kostandele ansatte egen andele 7.4 Beboer relaterede udgifter arbejdsdusører aktiviteter lommepenge (alene gældende for opholdssteder) beklædning ferie, lejrtur og rejser medicin konfirmation 7.5 Supervision supervision, vejledning og kurser 7.6 Transport vægtafgift/forsikring 7

8 vedligeholdelse/reparation autohjælp brændstof bus-/togkort og hjemrejse udbetalt kørselsgodtgørelse modtaget kørselsgodtgørelse parkering 7.7 Andre udgifter og afskrivninger afskrivninger på driftsmidler og inventar småanskaffelser 7.8 Finansielle poster renteindægter/-udgifter kursgevinst/-tab på værdipapirer 7.9 Særlige ydelser udgifter hvor der er behov for en ekstraordinær særlig indsats til behandling og støtte, hvor den ekstraordinære indsats ikke kan finansieres inden for takstabellens rammer herunder supervision og vejledning. Særlige ydelser kan f.eks. være i relation til; Stærkt adfærdsmæssigt afvigende børn og unge Psykisk og fysisk udviklingshæmmede Unge med psykiske lidelser Børn og unge med massive kriminalitetsproblemer Børn og unge med misbrugsproblemer 7.10 Tilsyn Tilsynsudgift 7. Egenbetaling for voksne i private botilbud og for unge over 18 år på private opholdssteder. Beboere over 18 år, der har ophold på et opholdssted for børn og unge skal som andre voksne med ophold i botilbud betale en andel af opholdsbetaling med udgangspunkt i regler for egenbetaling. Egenbetaling fastsættes af de visiterende myndigheder med udgangspunkt i den enkelte beboers personlige forhold og i opholdsstedets/botilbudets budget. Hertil udregner opholdsstedet/botilbudet til brug for de visiterende myndigheder forslag til egenbetaling med udgangspunkt i det godkendte budget. 8

9 Egenbetalingen fastsættes med udgangspunkt i en andel af de budgetterede ejendomsudgifter, herunder el, varme og vand m.v. samt udgifter til kost, vask og rengøring mv. Ved beregning af andel af ejendomsudgifter sondres mellem service- og boligareal. Beboere betaler som udgangspunkt ikke for udgifter forbundet med servicearealer. I egenbetalingen skelnes imellem obligatoriske ydelser som: Boligbetaling Varme og el Kostfremstilling ( efter en individuel vurdering når kosten købes) Frivillige ydelser som: Kost ( madvarer og drikkevarer) Rengøring Leje af linned Tøjvask For botilbud og opholdssteder, der har beboere over 18 år, skal der i opholdsprisen for disse voksne beboere korrigeres for de personlige udgifter, som beboere selv skal afholde i lighed med andre voksne. Der er her tale om udgifter til f.eks. lommepenge, tøj, medicin, indbo-, ansvars og ulykkeforsikringer, telefon, privat kørsel, ferierejser, fornøjelser, personlig pleje (frisør m.v.). Disse personlige udgifter er ikke en del af opholdsstedets eller botilbuddets ydelser til de voksne og er ligeledes ikke en del af beboernes egenbetaling. Såfremt opholdet på det private opholdssted bliver længerevarende, afholder beboerne ligeledes udgifter til indretning af eget værelse/bolig. Det forudsættes, at opholdsstedet og botiilbudet reducerer de samlede udgifter, svarende til omfanget af ovenstående udgifter, som de voksne beboere selv betaler. 9

10 8. Regnskabskrav Regnskabet skal som minimum indeholde følgende elementer: Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Revision Forvaltningsrevision Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse med noter og specifikationer (samme specifikationsgrad som budget) Balance med noter og specifikationer Revisionsprotokollat Forvaltningsrevision (kan være en del af revisionsprotokollat) 9.1 Ledelsespåtegning Ejer/fondsbestyrelsens/leders godkendelse af regnskabet. 9.2 Revisionspåtegning Revisor skal afgive påtegning på det reviderede årsregnskab, herunder at regnskabet er i overensstemmelse med de godkendte budgetter samt de i øvrigt indgåede aftaler. Revisorpåtegning skal indeholde følgende: Den udførte revision. Finansiel revision Forvaltnings revision Eventuelle forbehold. Eventuelle supplerende oplysninger. Konklusion. 9.3 Ledelsesberetning Ejer/fondsbestyrelse skal udarbejde beretning som skal indeholde følgende: Beskrivelse af tilbuddet med udgangspunkt i godkendelsesoversigt/skrivelse samt evt. godkendte ændringer i det socialfaglige tilbud i Oplysninger om den faktiske personalenormering i regnskabsåret fordelt på stillingskategorier. (kan flyttes til revisionsprotokollen) 10

11 Oplysninger om den faktiske beboerbelægning i regnskabsåret. (kan flyttes til revisionsprotokollen) Beskrivelse af eventuelle ændringer/afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne, herunder aftaler indgået med den godkendende myndighed i løbet af regnskabsåret. (kan flyttes til revisionsprotokollen) Årets resultat med forklaringer på afvigelser mellem den ordinære drift i regnskabsåret og det godkendte tilpassede budget. (kan flyttes til revisionsprotokollen, eller særskilt regnskabsforklaring som vedlægges regnskabet) Der redegøres for ekstraordinære indtægter og udgifter, herunder indtægter og udgifter relateret til levering af særlige udgifter. (kan flyttes til revisionsprotokollen) Regnskabets resultatopgørelse (indtægter og udgifter) og status (aktiver og passiver) skal alene omfatte forhold i relation til tilbuddet. 9. Anvendt regnskabspraksis Der skal være oplysninger om anvendte regnskabsprincipper, herunder afskrivningsprincipper og anvendte fordelingsnøgler (med fornødne forklaringer) med henblik på adskillelse af tilbuddet og eventuelle sideaktiviteter såsom opholdsdel, interne skole, aflastning, efterværn, produktionsskole, øvrige aktiviteter.) 11. Resultatopgørelse med noter og specifikationer Resultatopgørelsen opstilles i: Indtægter, lønudgifter, ejendomsudgifter, inventar, administration, husholdning, beboerkonti, supervision, transport, andre udgifter og afskrivninger, finansielle poster, særlig ydelser og tilsynsbetaling. Afvigelser mellem det godkendte budget og regnskab anføres og forklares for såvel hovedblokkene (lønudgifter, ejendomsudgifter, øvrige udgifter og tilsynsbetaling) som for de enkelte poster i hovedblokkene, (se skemaer). Regnskabet skal forklares ved noter og specifikationer se nedenstående. Indtægter: Opholdsbetalinger skal opdeles på budgetgodkendte opholdsbetalinger og ekstra ressourcer. Ekstra ressourcer til dækning af lønninger skal fragå lønudgifter. Indtægter fra sideaktiviteter skal ligeledes opdeles således at indtægter fra de enkelte sideaktiviteter kan identificeres. 11

12 Lønudgifter: Udgiftsblokken indeholder løn til samtlige ansatte, herunder løn til leder ved lederejet tilbud. Alle tilbuddets udgifter vedrørende løn, pension, feriepenge, feriegodtgørelse, ATP og AER posteres under hovedblokken lønudgifter. Vederlag til bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes være indeholdt. Lønudgifter som kommer fra særlige udgifter, opgøres særskilt i forhold til lønudgifter, der er relateret til den ordinære drift jf. det godkendte budget. Oplysning om hvorvidt den godkendte personalenormeringen har været overholdt i forhold til den faktiske belægning Ejendomsudgifter som enten kan være den omkostningsbestemte model eller markedspris for lejemål. Den anvendte model skal være identisk med den i budgettet godkendte model/metode og er bestemmende for hvilke poster, der kan medtages under udgiftsblokken. Fonde, som afdrager på lån til ejendom, kan udgiftsføre disse afdrag over driftsregnskabet. Dette gælder ligeledes visse andre selskaber med begrænset ansvar, for hvem det forudgående er godkendt af kommunen. Derudover kan der ikke udgiftsføres afdrag på lån over driften. Jf. pkt. 103 i Socialministeriets vejledning kan der for lederejede tilbud medtages en forrentning af den samlede indskudte kapital som en udgift. Der kan som udgangspunkt ikke foretages regnskabsmæssige afskrivninger på fast ejendom. (afdrag = afskrivning) Øvrige udgifter: Disse skal opdeles op følgende undergrupper: Inventar, administration, husholdning, beboerkonti, supervision, transport, andre udgifter og afskrivninger og finansielle poster. For afskrivninger skal der redegøres for de anvendte afskrivningsprincipper, ligesom der skal indsendes en opgørelse (anlægskartotek), hvor anskaffelsesværdi, tidligere års afskrivninger, årets afskrivninger og restværdi på hvert af de enkelte anlægsaktiver fremgår. Tilsynsbetaling: Tilsynsbetaling vises særskilt i regnskabet. Særlige udgifter: Særlige udgifter specificeres i henhold til det godkendte budget. Opholdsbetalingen og indtægter på sideaktiviteter opgøres for den enkelte beboer og vedlægges som bilag. Det skal fremgå, såfremt der har været afholdt udgifter, som er finansieret af tidligere års overskud/henlæggelser. 12

13 12. Balance med noter og specifikationer Regnskabet indeholder endvidere statusopgørelse (aktiver og passiver) og skal indeholde uddybende noter og specifikationer. Regnskabets status skal alene indeholde poster i relation til tilbuddet, jf. 13 i Socialministeriets bekendtgørelse. Eventuelle forpligtelser, leasing m.v., bevægelser i opsamlet overskud/henlæggelser/formue vises særskilt i noterne. Ejer kan ikke foretage private udtræk udover løn og lignende (f.eks. kørselsgodtgørelse, husleje). Dog kan der for lederejet tilbuds vedkommende accepteres et udtræk svarende til eventuel skat af tilbuddets nettooverskud. I den forbindelse vedlægges dokumentation for pålagt skattebetaling herunder redegøres for grundlaget for skatteberegningen. 13. Underskud/negativ egenkapital Tilbud, der har en negativ egenkapital og som viderefører driften pålægges at foretage en særlig budgetopfølgning og opfordres til at få tilvejebragt et økonomisk forsvarligt fundament gennem en planlagt konsolidering. Tilbuddet skal orientere Slagelse Kommune herom. Såfremt denne konsolidering ændrer ved godkendelsesgrundlaget, skal kommunen straks orienteres med henblik på en eventuel ny godkendelse. Tilbud med en betydelig negativ egenkapital og uden mulighed reetablering af kapitalen inden for en 2-3 årrige periode kan kun undtagelsesvis videreføre driften med tilladelse fra Slagelse Kommune. 14. Særligt vedrørende anskaffelser Anskaffelser medtages i årsregnskabet som følger: Småanskaffelser under kr. inkl. moms udgiftsføres i anskaffelsesåret over driften under blokken øvrige udgifter (inventar). Der opfordres til, at der udarbejdes og medsendes en inventarliste over disse småanskaffelser. Stor/væsentlige beløb anvendt på småanskaffelser under kr. inkl. moms i opstartsåret skal aktiveres og afskrives over 3-5 år. Anskaffelser over kr. inkl. moms optages i status som materielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over deres levetid. Disse afskrivninger udgiftsføres over driften under blokken øvrige udgifter (andre udgifter og afskrivninger). Anlægskartotek skal vedlægges som bilag til regnskabet. 13

14 15. Revision Revisionen skal være uafhængig af tilbuddet og skal i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december , stk. 1 foretages af statsautoriseret revisor, registreret revisor, BDO Kommunernes Revision, eller andet kommunalt revisionsorgan. Revisoren skal efterkomme de krav vedrørende regnskabsaflæggelsen, som måtte blive stillet af kommunen jævnfør bekendtgørelsens 26, stk. 2. Ifølge 26, stk. 2 skal revisor revidere årsregnskab i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Med god offentlig revisionsskik sigtes der til bestemmelsen i Rigsrevisorlovens 3. Denne bestemmelse klargør en sondring mellem finansiel revision og forvaltningsrevision. Finansiel revision omfatter den grundlæggende kontrol med, at regnskaberne er korrekt ført og afsluttet, samt at der er fornøden dokumentation for afholdelsen af udgifter. Forvaltningsrevision omfatter blandt andet bedømmelse af om en institutions samlede opgaver er udført på en økonomisk og hensigtsmæssig måde, og om resultaterne svarer til de opstillede mål. Sparsommelighed: Er goder og tjenesteydelser erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet. Produktivitet: Er der et optimalt forhold imellem ressourceanvendelsen og udbytte. Effektivitet: I hvilket omfang har man nået de mål som var tilsigtet med den pågældende økonomiske ressourceanvendelse. Økonomistyring: Har institutionen foretaget de fornødne økonomiske hensyn m.h.t. ledelse og styring. 16. Revisionsprotokollat I henhold til gældende lovgivning om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisor føre revisionsprotokol. Det af revisionen udarbejdede revisionsprotokollat fremsendes sammen med årsregnskabet. Der skal foretages en afrapportering om det udførte arbejde samt 14

15 konklusion herpå. Afrapporteringen skal blandt andet indeholde nedenstående punkter/områder. Anmærkninger om at de udsendte vejledninger for budget og regnskab, og andre indgåede aftaler er fulgt, herunder at regnskabet er i overensstemmelse med vilkår i evt. lejekontrakt samt andre godkendte aftaler. Revision af opholdsbetaling; herunder om det er påset ved stikprøvevis gennemgang af anbringelseskontrakter, at opkrævning af opholdsbetaling svarer til det godkendte. Der skal foreligge oplysning om hvad den faktiske belægning har været Revision af løn; herunder om det er påset, at der er afholdt udgifter i overensstemmelse med den godkendte normering/vagtplan og at pensionsaftaler er indgået og efterlevet. Stikprøvevis gennemgang af ansættelseskontrakter Oplysning om hvorvidt den godkendte personalenormeringen har været overholdt i forhold til den faktiske belægning Revision af ejendomsudgifter; herunder om udgifter til vedligeholdelse er anvendt i forhold til lejekontrakt, evt. andre bestemmelser. Er ejers (eller andre for tilbuddet uvedkommende) private brug af ejendommen udskilt af årsregnskabet. Revision af øvrige udgifter (inventar, administration, husholdning, beboerkonti, supervision, transport, andre udgifter og afskrivninger og finansielle poster), særlige udgifter og tilsynsbetaling; herunder vurdering af inventaranskaffelsers relevans (herunder småanskaffelser) i.f.t. tilbuddets godkendelsesgrundlag. Revision af fordelingsnøgler; herunder om der er en klar adskillelse mellem tilbuddet og sideaktiviteter (eks. intern skole, udslusning, dagbeskæftigelse mv.) i form af begrundede fordelingsnøgler. 15

16 17. Tidsfrist for aflevering Regnskabet med tilhørende bilag indsendes til: Slagelse Kommune Tilsynsenheden Torvegade Slagelse Regnskabet skal indsendes senest d. 1. maj Der skal som minimum indsendes følgende: Regnskab jf. årsregnskabsloven indeholdende afdelingsregnskaber Revisionsprotokollater, indeholdende afdelingsopdelt budgetopfølgning på hovedgrupper. (oprindelige budget skal tilpasses den faktiske belægningsprocent) Institutionens regnskabsforklaring, der forklarer de største afvigelser Anlægskartotek, herunder specifikation af småanskaffelser under kr. Bilag: - Specifikation af lønudgifter pr. medarbejder og timer (kan indgå i protokollen) - Specifikation af opholdsbetaling pr. beboer (kan indgå i protokollen) 18. Eventuelle spørgsmål Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Tilsynsenheden: Konsulent Jesper Borum Nielsen Tlf: Konsulent Johanne Andreasen Tlf: Konsulent Hans-Erik Olsen mail: Tlf:

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller 2010 for de regionalt og kommunalt drevne sociale tilbud samt specialundervisnings tilbud, som er omfattet af rammeaftalerne i Region Nordjylland

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014. Indhold

Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014. Indhold Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014 Indhold Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2013... 1 Indledning... 2 Beregning af historisk belægningsprocent... 2 Håndtering af over-/underskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr.1401 af 1. november

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere