ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR

2 TV 2 DANMARK ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2

3 LEDELSESBERETNING INDLEDNING Forord... 7 TV 2s væsentligste økonomiske forhold i Koncernens hoved- og nøgletal... 9 Begivenheder efter regnskabsårets udløb Forventninger til MARKEDSUDVIKLING OG MARKEDSPOSITION Tv-sening og andele Reklamemarked Betalings-tv-marked og penetration INDHOLDSUDVIKLING Hovedkanalen Nichekanaler Digitale aktiviteter Tekst-tv REGNSKABSBERETNING Resultatopgørelse Balance og kapitalforhold Retssager Delregnskaber LEDELSE Bestyrelse og direktion God selskabsledelse Redegørelse om samfundsansvar (CSR) SELSKABSOPLYSNINGER Hovedaktiviteter Selskabsoplysninger og ejerforhold Meddelelser til Erhvervsstyrelsen Finanskalender Public service-tilladelse og public service-redegørelse PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer KONCERN- OG ÅRSREGNSKABET 2013 Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

4

5 TV 2 DANMARK LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSRAPPORT 2013

6 TV 2 DANMARK ÅRSRAPPORT 2013 INDLEDNING 6

7 FORORD Især to begivenheder var med til at gøre 2013 til et særligt år, for der var grund til både at hylde TV 2s hovedkanal og til at byde en ny kanal velkommen i familien. Samtidig realiserede TV 2 i 2013 et tilfredsstillende resultat før skat på 165 mio.kr. I maj var der grund til glæde, da TV 2 FRI gik i luften den første kanallancering fra TV 2s side siden 2006, og seerne har taget godt imod Danmarks første fritids- og friluftskanal. I oktober kunne TV 2 fejre sin 25 års fødselsdag, og det blev markeret med gensyn med historiske tv-øjeblikke, nye programmer og kulminerede i et storslået fødselsdagsshow. Seerne kvitterede med stor interesse, og fødselsdagsfejringen var medvirkende til, at TV 2 fik et seermæssigt stærkt efterår. Trods øget konkurrence i 2013 oplevede TV 2-familien kun en mindre tilbagegang i seerandele i aldersgruppen år og landede samlet set på 35,2 %. Nichekanalerne bidrog positivt til denne andel, mens hovedkanalen har haft glæde af, at faldet i seerandele er stagneret i forhold til tidligere år. Stabiliseringen ses især i andet halvår, hvor hovedkanalens seerandel voksede takket være 25 års fødselsdagen, dansk fiktion, store events og underholdning, en stærk december med sport, familiejulekalender og gode dage mellem jul og nytår. Danskernes medievaner og seeradfærd er under forandring. Der foregår et skift fra tv til pc, tablet og smartphone og en bevægelse fra flow-tv mod on demand-sening. Seerne ønsker i højere grad individualiserede, målrettede tilbud og valgfrihed. Disse forandringer arbejder TV 2 vedvarende på at imødekomme, så den samlede TV 2-familie kan forblive en stærk spiller i den nye medievirkelighed. Således er bl.a. TV 2 PLAY løbende blevet udviklet, og belønningen ses i en betydelig stigning i antallet af abonnenter. I denne nye virkelighed på markedet for levende billeder er hovedkanalen fortsat essentiel, og for at styrke og bevare dens kommercielle position er indholdsprofilen i 2013 blevet justeret. Nøgleordet for hovedkanalens programvirksomhed er relevans. Balancen mellem tradition og fornyelse er vigtig i arbejdet med at sikre, at TV 2-familien fortsat er Danmark Største Fællesskab. TV 2s medarbejdere har alle bidraget til dette arbejde og en del af dem har endog kunnet fejre 25 års jubilæum på TV 2 i Lars Liebst bestyrelsesformand Merete Eldrup administrerende direktør 7

8 TV 2 DANMARK > ÅRSRAPPORT 2013 > OVERORDNET TV 2S VÆSENTLIGSTE ØKONOMISKE FORHOLD I 2013 Reklameomsætningen udgør mio.kr. og er faldet med 90 mio.kr. svarende til 6,7 %. Abonnementsomsætningen er mio.kr. og er steget med 8,0 % i forhold til 2012, svarende til 82 mio.kr. Seerandelen i målgruppen år for TV 2-familien er 35,2 % i 2013 mod 35,5 % i Omkostningsniveauet fra 2012 er fastholdt.. Resultat før skat af fortsættende aktiviteter er 165 mio.kr. et fald på 10 mio.kr. I april 2013 udbetales 135 mio.kr. i udbytte til den danske stat. I april 2013 køber TV 2 sin domicilejendom Teglholm Allé 16 i København for 350 mio.kr. I maj 2013 lanceres Danmarks første fritids- og friluftskanal, TV 2 FRI er introduktionsår, hvor kanalen er betalingsfri. Pr. 31. december 2013 har TV 2 et netto rentebærende indestående på 21 mio.kr. mod et netto rentebærende indestående på 302 mio.kr. pr. 31. december Faldet skyldes primært udbetaling af udbytte og købet af domicilejendommen Teglholm Allé 16, København. 8

9 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Mio.kr. Tilpasset 2) Tilpasset 2) Tilpasset 2) Totalindkomstopgørelse Reklameomsætning Abonnementsomsætning Øvrig omsætning Omsætning Driftsomkostninger 1) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af finansielle poster, netto Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørte aktiviteter før skat 2) Resultat før skat (EBT) Skat Årets resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat Årets totalindkomst Resultat før skat fordelt på aktiviteter (fortsættende) TV 2 (hovedkanal, tv2.dk, TV 2 PLAY) Filmstøtte Nichekanaler mv Balance pr Aktiver i alt Materielle aktiver Investeringer i materielle aktiver Langfristede aktiver Arbejdskapital Øvrige nettoaktiver ( ophørte aktiviteter, skat mv.) Investeret kapital Egenkapital Nettorentebærende indestående (-) / gæld (+) Investeret kapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likviditet Nøgletal Omsætningsvækst (%) -0,2 6,2 7,6 5,8-6,2 EBIT-margin 6,9 7,3 4,5 2,8-0,3 Egenkapitalandel 58,5 66,9 61,4 59,0 33,5 Egenkapitalforrentning 9,7 11,2 7,4 4,6-2,4 Afkast af investeret kapital (ROIC) 15,1 20,6 12,8 6,8-0,7 Seerandele år (%) 35,2 35,5 38,5 37,7 39,0 Daglig seertid år (minutter) Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. 1) Driftsomkostninger for 2012 og 2011 er inkl. engangsomkostninger ved abonnementsbetaling, se note 7. 2) Ophørte aktiviteter i 2012 er salg af TV 2 Sport A/S, 2011 salg af Momondo A/S og 2010 salg af sendenet. Sammenligningstal for er tilpasset disse frasalg. 9

10 TV 2 DANMARK > ÅRSRAPPORT 2013 > OVERORDNET BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af betydning for vurderingen af årsrapporten, som ikke er indarbejdet og oplyst i årsrapporten. FORVENTNINGER TIL 2014 TV 2 har relativt faste omkostninger og en stabil abonnementsomsætning, mens reklameomsætningen er afhængig af makroøkonomien. TV 2s reklameomsætning er fra 2011 til 2013 faldet med 229 mio.kr. I 2014 er der antaget en reklameomsætning på niveau med Abonnementsomsætningen forventes at stige, primært som følge af indførelse af abonnementsbetaling på TV 2 FRI fra 1. januar Desuden er 2014 et stort sportsår med VM i fodbold og vinter-ol, hvilket øger omkostningerne i forhold til TV 2s FORVENTNINGER TIL 2014 ER: En reklameomsætning på niveau med 2013 (1.269 mio.kr. i 2013) En højere abonnementsomsætning end i 2013 (1.109 mio.kr. i 2013) Et resultat på hovedkanalen eksklusive filmstøtte forpligtelse, som er på niveau med 2013 (-68 mio.kr. i 2013) Et lidt større overskud før skat på nichekanalerne mv. end i 2013 (288 mio.kr. i 2013) Forventningerne er afhængige af udviklingen i reklame markedet. 10

11 11

12 TV 2 DANMARK ÅRSRAPPORT 2013 MARKEDSUDVIKLING OG MARKEDSPOSITION 12

13 TV-SENING OG ANDELE I 2013 er den gennemsnitlige daglige sening for TV 2-familien i universet år 64 minutter mod 70 minutter i 2012, svarende til et fald på 9,5 %. Den samlede tv-sening pr. dansker falder tilsvarende med 8,9 % fra 198 minutter i 2012 til 181 minutter i Den faldende sening skyldes bl.a. ændret seeradfærd med øget brug af tidsforskudt sening. Daglig seertid år (minutter) TV 2-familien Samlet tv-sening Kilde: TNS Gallup TV-meter TV 2 har i 2013 ændret opgørelsesmetode for seerandele. Tidligere opgjorde TV 2 kommercielle seerandele (eksklusive DR og en række mindre kanaler) i aldersgruppen år og almindelige seerandele (inklusive alle kanaler) i aldersgruppen 3 år+. Siden Halvårsrapporten 2013 har TV 2 rapporteret én samlet opgørelse af almindelige seerandele i aldersgruppen år (inklusive alle kanaler). Denne aldersgruppe giver et retvisende billede af TV 2s mest relevante seerandelsudvikling indeholdende TV 2s primære kommercielle målgruppe, hvor alle kanaler er inkluderet. Seerandele i målgruppen år Kanalfamilier, procent TV 2-hovedkanal 23,9 24,7 TV 2-nichekanaler 11,3 10,8 DR 1 17,5 16,8 DR-nichekanaler 9,5 8,6 TV3-kanaler 13,4 12,8 SBS-kanaler 11,4 11,9 Øvrige 13,0 14,4 I alt 100,0 100,0 Kilde: TNS Gallup TV-meter TV 2-familien har i aldersgruppen år en seerandel på 35,2 % mod 35,5 % i Et fald på 0,3 procentpoint. I 1. halvår 2013 er der et fald på 1,3 procentpoint, mens der i 2. halvår 2013 er en stigning på 0,9 procentpoint i forhold til samme periode i Hovedkanalens seerandel er i 2013 på 23,9 % mod 24,7 % 2012, mens nichekanalerne får en samlet seerandel i universet år på 11,3 % - en fremgang på 0,5 procentpoint i forhold til TV 2 FRI, der gik i luften maj 2013, bidrager med 0,7 %. DR-familiens seerandel er i 2013 på 27,0 % - en stigning på 1,6 procentpoint i forhold til Af den samlede DR-andel bidrager DR 1 med 17,5 % og nichekanalerne med 9,5 %. TV3-kanalernes seerandel stiger fra 12,8 % i 2012 til 13,4 % i 2013, mens SBS-kanalerne falder 0,5 procentpoint til 11,4 %. TV 3-kanalerne og SBS-kanalerne har i 2013 øget husstandspenetrationen via nye distributionsaftaler i det jordog satellitbaserede sendenet. Øvrige kanaler falder med 1,4 procentpoint. Med en seerandel på 5,6 % i målgruppen år opnår TV 2 ZULU i 2013 sit bedste år nogensinde - trods skærpet konkurrence om de unge seere fra DR3 og 7 eren. Trods en generel faldende tv-sening blandt de yngre seere formår TV 2 ZULU i efteråret at øge minutseningen på kanalen. Målgruppen ser i 2013 godt 2½ timers flow-tv dagligt, og TV 2 ZULU er fortsat blandt de mest vitale danske mediebrands i målgruppen. Også den nye kanal, TV 2 FRI, som har premiere i maj 2013, viser gode takter og opnår i sin primære målgruppe (50 år+) tilfredsstillende seertal. Kanalen når i gennemsnit ud til omkring en halv million danskere om ugen. TV 2 CHARLIE ligger i 2013 blandt de tre mest sete kanaler hos danskere på 50 år og derover. TV 2 CHARLIE oplever dog for første gang tilbagegang i 2013 efter mange års konstant fremgang. Blandt udfordrerne er DR1 og den nye kanal, TV 2 FRI. TV 2 NEWS vokser i 2013 og forsætter tillige med at styrke sin position. I 2013 står TV 2 NEWS for 28 % af danskernes nyhedssening. Samlet står TV 2 for 68 % af danskernes nyhedssening inklusive de regionale udsendelser. Nichekanaler i egne målgrupper (procent) Seerandel år TV 2 ZULU 5,6 5,4 Seerandel 50 år + TV 2 CHARLIE TV 2 FRI (opgjort siden 5. maj 2013) Seerandel 3 år + TV 2 NEWS TV 2 FILM Kilde: TNS Gallup TV-meter 6,7 1,6 3,7 0,5 7,4-3,4 0,7 På tv2.dk stiger antallet af ugentlige unikke brugere fra 2012 til 2013 med 5 % - til 1,9 mio. brugere i TV 2 har fokuseret indsatsen omkring apps, og antallet af besøg på TV 2s apps stiger fra 12 millioner i januar 2013 til knap 27 millioner i december

14 TV 2 DANMARK > ÅRSRAPPORT 2013 > MARKEDSUDVIKLING OG MARKEDSPOSITION REKLAMEMARKED TV 2s samlede reklameomsætning udgør mio.kr. i 2013 og er faldet med 90 mio.kr., svarende til 6,7 %. TV 2s tv-reklameomsætning falder med 6,9 % i forhold til Der eksisterer ikke valide officielle tal for det danske tv-reklamemarked, men TV 2 vurderer, at tv-reklamemarkedet er faldet med ca. 6 % i Det lille fald i markedsandelen i 2013 skal ses i sammenhæng med, at TV 2s primære konkurrenter kan nå ud til flere seere som følge af en øget husstandspenetration, mens TV 2s hovedkanal har fastholdt sin husstandspenetration. I årets første tre kvartaler falder tv-reklameomsætningen med 10 %, mens faldet aftager i 4. kvartal til 2 %. Der er dog endnu ikke en klar tendens i tv-reklamemarkedets udvikling. De ændrede medievaner og seeradfærd med øget tidsforskudt sening medfører, at TV 2 tilpasser sine salgsbetingelser i I fremtiden sælger TV 2 reklamespots omkring alt TV 2-indhold, uanset om det bliver vist på en flowkanal eller tidsforskudt, og uanset om det bliver set på en tv-skærm, en pc, tablet eller mobil. Dermed kan annoncørerne nå bredere og hurtigere ud med deres budskab. TV 2s digitale reklameomsætning er i 2013 faldet med 2,1 %. TV 2 skønner, at bannerannonceringsmarkedet er vokset ca. 8-9 % i TV 2s digitale reklameomsætning har således ikke udviklet sig tilfredsstillende. Der er sket et skift i trafikken med et fald på pc-platformen, mens der er sket en væsentlig stigning på mobil og tablet, hvor forretningsmodellen endnu ikke er fuldt udviklet. BETALINGS-TV-MARKED OG PENETRATION TV 2s abonnementsomsætning udgør mio.kr. i 2013 mod mio.kr. i 2012 en stigning på 8,0 %. Stigningen skyldes primært en prisstigning på hovedkanalen. Abonnementsomsætningen udgør 45 % af den samlede omsætning mod 42 % i Der eksisterer ikke officielle markedstal for det danske betalings-tv marked. TV 2 vurderer, at markedet i slutkundeleddet ligger på ca. 7 mia. kr. Det traditionelle tv-distributionsmarked vokser skønsmæssigt lidt over inflationen (ca. 2-3 %), mens der er stor vækst i markedet for online video/ tv-tjenester (OTT; Over The Top), primært drevet af Netflix-lanceringen i Norden. OTT-markedet vurderes at udgøre ca. 400 mio. kr. i 2013 en markant stigning i forhold til niveauet i Den enkelte husstand bruger i gennemsnit flere penge på betalt tv/video-indhold end tidligere. Der lanceres stadig flere tjenester og services, og tv-operatørerne prioriterer fortsat udvikling af nye services som web-tv og catch-up som supplement til det eksisterende abonnement, ligesom der i stigende grad er fokus på produkter og pakketeringsmodeller med større valgfrihed. For TV 2s hovedkanal er penetrationen, målt på primære husstande, stabil igennem Ultimo 2013 er husstandspenetrationen ifølge Gallup på 94,6 % mod 94,5 % ultimo Da danskerne også tegner abonnementer til sekundære fritidshuse og hoteller, og kanalen også distribueres på Grønland og Færøerne, er der ultimo 2013 over 2,5 mio. betalende abonnementer på hovedkanalen, hvilket skal ses i forhold til Gallups måling på 2,35 mio. primære husstande i Danmark. Tendensen fra tidligere år, hvor visse forbrugere vælger at skifte til mindre tv-pakker og således fravælger fuldpakker til fordel for grund- eller mellempakker, er fortsat i Som følge heraf falder TV 2 ZULU og TV 2 NEWS i husstandspenetration og ligger ultimo 2013 på hhv. 68,3 % og 67,9 %. TV 2 CHARLIEs distribution har været mere stabil og fastholdes på ca. 73 %. I maj 2013 lancerer TV 2 sin nye friluftskanal, TV 2 FRI, som opnår en penetration på 59 % ultimo året. TV 2 FILM har mistet penetration i 2013 primært som følge af bortfald af distributionsaftale med Viasat. Antal husstande/abonnenter (procent, ultimo året) Kanaler TV 2 103,6 105,3 TV 2 ZULU 68,3 72,0 TV 2 CHARLIE 72,8 73,2 TV 2 NEWS 67,9 71,0 TV 2 FILM 28,5 34,0 TV 2 FRI 59,0 - Kilde: TV 2 TV 2 PLAY, som er TV 2s tilbud af flow og on-demand tv rettet direkte mod seerne, kommer godt igennem 2013, og både nysalg og fastholdelse forbedres markant. Der er således en væsentlig stigning i antallet af abonnenter og tilsvarende omsætningsstigning sammenholdt med

15 15

16 TV 2 DANMARK ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSUDVIKLING Danskernes medievaner og seeradfærd er under forandring. Der foregår et skift fra tv til pc, tablet og smartphone og en bevægelse fra flow-tv mod on demand-sening. Ligeledes ses et stigende behov for individualiserede, målrettede tilbud og valgfrihed. Tendenserne kan i korte træk sammenfattes således: Danskerne bruger samlet mere tid på levende billeder i form af flow-tv og lange og korte klip on demand via digitale platforme. Der sker et skift i platform fra tv til pc, tablet og smartphone. Der sker en bevægelse fra flow-tv mod on demand-sening. Der ses et stigende behov for tilgængelighed af indhold via flere platforme, relevans af indhold i form af individualiserede, målrettede tilbud og valgfrihed i form af større volumen i programmer. Unges brug af lineært tv og fjernsynet som skærm falder, men fra et højt niveau. For at bevare og styrke TV 2s markedsposition iværksætter TV 2 i 2013 en række initiativer med primært fokus på: At forsvare og udvikle hovedkanalens markedsposition. At udvikle kanalporteføljen. At styrke positionen på TV 2 PLAY og digitale medier. 16

17 HOVEDKANALEN TV 2 foretager i løbet af 2013 en række organisatoriske, processuelle og programstrategiske ændringer med bl.a. ny programdirektør og nye medarbejdere på ledende poster inden for programområdet. Som følge heraf søsættes begrebet relevans som det nye pejlemærke for hovedkanalens retning. Det betyder bl.a., at TV 2 vil dyrke de temaer, der er relevante og betyder noget for de danske familier. Programudviklingen målrettes den moderne danske børnefamilie og en kerneseer på ca. 40 år, og via nye programformater, faktaprogrammer, dokumentarudsendelser og et tæt samarbejde mellem Programafdelingen og Nyhederne skal seernes dagsorden sættes i centrum. DIGITALE AKTIVITETER TV 2s digitale aktiviteter omfatter primært TV 2 PLAY og tv2.dk. Fokus for TV 2 PLAY er at udnytte TV 2s omfattende indhold på en seervenlig måde, og indholdsmæssigt skal TV 2 PLAY fortsat levere dansk kvalitetsindhold, herunder fiktion, sport og comedy fra TV 2 ZULU. TV 2 PLAY skal ligeledes fortsætte strategien om at levere ekstra indhold til seerne i forbindelse med bl.a. store sportsbegivenheder og i forbindelse med ferier, årstider og højtider som eksempelvis årets familiejulekalender på TV 2. I 2013 er der desuden introduceret en børnesektion på TV 2 PLAY med on-demand-tilbud til de yngste seere. TV 2 har fortsat fokus på public service bl.a. gennem programmer om livsstil, nyheder, dokumentarer, samlende tv-begivenheder som sport, royale begivenheder og egne events samt weekendunderholdning. TV 2 PLAY forbedrer løbende sine applikationer på mobile platforme, ligesom der er konstant fokus på den tekniske produktkvalitet, kundetilfredshed og distribution på flere platforme. Arbejdet med det nye indhold på TV 2s hovedkanal ventes at slå igennem i løbet af 2014 og NICHEKANALER For TV 2s nichekanaler bliver et af fokusområderne de kommende år at udvikle kanalerne, så deres programmer samlet set styrker programindholdet på alle TV 2s platforme. TV 2s nichekanaler skal medvirke til at sikre, at der altid er et relevant og attraktivt alternativ til hovedkanalen. Det betyder bl.a., at de fiktionsprogrammer, som blev vist i det forgangne år på TV 2 ZULU, skal styrkes, mens TV 2 CHARLIE skal forsøge at generobre seerandele i målgruppen 50 år+; en målgruppe som er tiltrukket af flow-tv. På TV 2 FRI skal væksten sikres i kraft af danske egenproduktioner, udenlandsk livsstilsindhold, events fra den danske natur og det daglige direkte magasinprogram, Frihuset, der udgør kanalens rygrad. For at forbedre TV 2s position på de digitale platforme og styrke indsatsen på det mobile område er en række initiativer sat i gang i Målet er øget trafik, bedre udnyttelse af video og web-tv samt stærkere selvstændige brands for tv2.dk. Tv2.dk har således fået nyt responsivt design, der sikrer, at sitet tilpasser sig den skærm, brugeren benytter uanset om det er pc, mobil eller tablet. Derved styrkes brugeroplevelsen på mobile platforme, hvor danskernes brug stiger markant. Tv2.dk er desuden gjort mere levende med større bredde i journalistikken, flere breaking news, live-dækning af store begivenheder, selvstændig web-tv-redaktion og nye sektioner på områderne underholdning og fritid i forbindelse med TV 2 FRI. Der er ligeledes produceret en række programmer og live-udsendelser direkte til web. Der har henover året været en markant vækst i antallet af sete tv-klip på tv2.dk. TEKST-TV Tekst-tv anvendes fortsat af seerne, men afløses langsomt af tablets og mobile medier samtidig med, at den kommercielle interesse er faldende. 17

18 TV 2 DANMARK ÅRSRAPPORT 2013 REGNSKABSBERETNING 18

19 RESULTATOPGØRELSE ÅRETS RESULTAT Det samlede resultat før skat er i mio.kr. mod 238 mio.kr. i 2012 et fald på 73 mio.kr. Faldet skyldes primært resultatet af ophørte aktiviteter på 63 mio.kr. i 2012, hvori indgår salget af aktierne i TV 2 SPORT samt regulering af salget af sendenettet, som skete i RESULTAT FØR SKAT Mio.kr Ændringer Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter Resultat før skat I 2013 er resultatet af fortsættende aktiviteter før skat 165 mio.kr. mod 175 mio.kr. i Faldet på 10 mio.kr. er sammensat således: UDVIKLING I RESULTAT FØR SKAT, FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Mio.kr. Resultat Ændring i reklameomsætning -90 Ændring i abonnements- og øvrig omsætning 85 Engangsomkostninger i Ændring øvrige driftsomkostninger mv. -53 Resultat Omsætningen er faldet med 5 mio.kr., som sammensættes af et fald i reklameomsætningen på 90 mio.kr. og en stigning i abonnementsomsætning mv. på 85 mio.kr. Omkostningerne er netto øget med 5 mio.kr. I 2013 indgår omkostninger til lanceringen af TV 2 FRI, som i stort omfang opvejes af, at der i 2012 var engangsomkostninger på 48 mio.kr. i forbindelse med konverteringen af TV 2s hovedkanal til betalingskanal var et stort sportsår med omkostninger til EM i fodbold og OL. De lavere sportsomkostninger er i 2013 anvendt til at styrke hovedkanalen med andre programmer primært i 4. kvartal Resultatet for 2013 er tilfredsstillende og på niveau med det forventede. AKTIVITETERS BIDRAG TIL RESULTAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER FØR SKAT Mio.kr Ændringer TV 2 (hovedkanal, tv2.dk, TV 2 PLAY mv.) Nichekanaler Filmstøtte Øvrige aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter før skat TV 2s hovedkanal mv. har et underskud på 68 mio. kr. (eksklusive omkostninger til filmstøtteordningen), hvilket er en forbedring på 34 mio.kr. i forhold til Hvis der ses bort fra engangsomkostninger på 48 mio.kr. i 2012, er underskuddet øget med 14 mio.kr., hvilket skyldes, at reklameomsætningen falder med 106 mio.kr. og kun delvist udlignes af stigningen i abonnementsomsætningen på 76 mio.kr. I 2012 var der omkostninger til EM i fodbold og OL, som i 2013 er anvendt på andre programmer. Nichekanalerne TV 2 ZULU, TV 2 CHARLIE, TV 2 NEWS, TV 2 FILM og TV 2 FRI bidrager med et overskud før skat på 284 mio.kr. i 2013 mod 328 mio.kr. i Det faldende resultat skyldes primært lanceringen af TV 2 FRI i er et introduktions- og investeringsår, hvor kanalen er betalingsfri. I henhold til den politisk bestemte filmstøtteordning er TV 2 forpligtet til gennemsnitligt at investere 60 mio. kr. om året til styrkelse af dansk filmproduktion. Filmstøtteordningen er udskilt i en særskilt omkostningslinje med 55 mio.kr. (efter fradrag af indtægter på 2 mio.kr. fra ordningen). Indtil 2012 har omkostninger til filmstøtten belastet hovedkanalen i TV 2s rapportering. Dette ændres nu, da det i seneste medieforlig gældende for er muligt at vise filmene på alle TV 2s kanaler. Udskillelsen af denne økonomiske forpligtelse giver et mere retvisende billede af hovedkanalens lønsomhed. Øvrige aktiviteter, der består af I/S Digi-TV og associerede selskaber mv., har et overskud på 4 mio.kr. i 2013, hvilket er på niveau med Der er synergier mellem TV 2s aktiviteter. Omkostninger allokeres til aktiviteter i henhold til gældende transfer pricing -principper, justeret for koncerninterne avancer, f.eks. cross promotion. 19

20 TV 2 DANMARK > ÅRSRAPPORT 2013 > REGNSKABSBERETNING OMSÆTNING Omsætningen i 2013 er mio.kr., hvilket er på niveau med OMSÆTNING Mio.kr Ændring Pct. Tv-reklameomsætning ,9% Øvrig reklameomsætning ,1% Abonnementsomsætning ,0% Øvrig omsætning ,3% Omsætning i alt ,2% I 2013 er tv-reklameomsætningen mio.kr., hvilket er 89 mio.kr. lavere end i 2012, svarende til et fald på 6,9 %. Faldet skyldes primært det generelle fald i reklamemarkedet og en lavere seerandel på hovedkanalen. Øvrig reklameomsætning er 65 mio.kr. mod 66 mio.kr. i 2012, svarende til et fald på 2,1 %. Programomkostningerne er i mio.kr. en stigning på 71 mio.kr. i forhold til Lanceringen af TV 2 FRI i maj 2013 har betydet en stigning i omkostningerne. I 2012 var der betydelige omkostninger til OL og EM i fodbold, mens der i 2013 indgår en nyproduceret julekalender og en ekstra fiktionsserie. Udsendelsesomkostninger falder med 6 mio.kr. i 2013 til 62 mio.kr., hvilket skyldes faldende omkostninger pga. færre store sportsproduktioner og faldende omkostninger til drift og vedligeholdelse af tv-teknisk udstyr. Salgs- og administrationsomkostninger er faldet med 6 mio.kr. til 132 mio.kr. pga. lavere omkostninger til IT samt advokat- og konsulentassistance. Lokaleomkostninger er faldet med 14 mio.kr. til 42 mio.kr., da købet af ejendommen Teglholm Allé 16 i april 2013 har betydet bortfald af huslejeomkostninger. Abonnementsomsætningen er steget med 82 mio.kr. til mio.kr., svarende til 8,0 % i forhold til Den væsentligste årsag hertil er stigningen i abonnementsbetalingen fra 10 kr. til 12 kr. pr. måned for hovedkanalen, eftersom 2012 var introduktionsår. Hovedkanalen (eksklusive TV 2 PLAY) bidrager til stigningen med 64 mio. kr. Personaleomkostninger er 671 mio.kr. i 2013, hvilket er en stigning på 7 mio.kr. (1,1 %) i forhold til Det skyldes hovedsagligt en stigning på 14 medarbejdere i de indholdsproducerende afdelinger primært til nye opgaver som hjemtagelse af produktionen af vejrudsendelser og driften af TV 2 FRI. TV 2 har i 2013 generelt fastholdt lønniveauet fra Øvrig omsætning, som i det væsentligste omfatter salg af produktioner, udleje af faciliteter og links, er 72 mio. kr. mod 69 mio.kr. i DRIFTSOMKOSTNINGER Driftsomkostningerne er stort set uændrede i 2013 i forhold til Omkostningerne til opfyldelse af public service-forpligtelsen vedrørende filmstøtteordningen indgår i de samlede omkostninger med 55 mio.kr. i DRIFTSOMKOSTNINGER Ændring Mio.kr Pct. Programomkostninger ,0% Udsendelsesomkostninger ,8% Salgs- og administrationsomkostninger ,3% Lokaleomkostninger ,0% Personaleomkostninger ,1% Engangsomkostninger Driftsomkostninger i alt ,2% I 2012 udgjorde engangsomkostninger i forbindelse med abonnementsbetaling på hovedkanalen 48 mio.kr. AF- OG NEDSKRIVNINGER Af- og nedskrivninger er i mio.kr., hvilket er på niveau med Afskrivninger på grunde og bygninger er øget med 8 mio.kr. som følge af købet af ejendommen Teglholm Allé 16, mens der er lavere afskrivninger på tv-teknisk udstyr. KAPITALANDELE Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures er 5 mio.kr. i 2013 mod 4 mio.kr. i I 2013 har TV 2 afhændet minoritetsaktieposterne på 14 % i JobZonen A/S og 30 % i Vi med Hund A/S. Begge selskaber har haft utilfredsstillende økonomiske resultater og var ikke kerneaktiviteter for TV 2. FINANSIELLE POSTER I 2013 er de finansielle poster netto -9 mio.kr. mod -8 mio.kr. i Ændringen i finansielle poster kan henføres til lavere forrentning af indeståender og øgede renteomkostninger pga. optagelse af realkreditlån til finansiering af købet af ejendommen Teglholm Allé

21 SKAT Der er udgiftsført 43 mio.kr. i skat for 2013; 22 mio.kr. er aktuel skat, mens 21 mio.kr. er regulering af udskudt skat. Den effektive skatteprocent er 26 % i 2013 mod 19 % i For de fortsættende aktiviteter udgør den effektive skatteprocent 26 % mod 25 % i Udskudt skat består af skatteaktiv vedr. materielle aktiver samt skatteforpligtelse på abonnementsomsætning og programlager. BALANCE OG KAPITALFORHOLD BALANCESUM Balancesummen er i 2013 øget med 257 mio.kr. fra mio.kr. til mio.kr., hvilket primært kan tilskrives købet af ejendommen Teglholm Allé 16, København. BALANCEN Mio.kr Ændring Aktiver i alt Investering i materielle aktiver Arbejdskapital Nettorentebærende indestående ARBEJDSKAPITAL Mio.kr Ændring Programlager Tilgodehavender Leverandører Arbejdskapital, ultimo KAPITALFORHOLD OG NETTO RENTEBÆRENDE INDESTÅENDE Rentebærende indestående udgør ved årets udgang 21 mio.kr. mod 302 mio.kr. i 2012 et fald på 281 mio.kr. De væsentligste årsager til faldet er udbetaling af udbytte til den danske stat på 135 mio.kr. samt investering i ejendommen på Teglholm Allé 16 på 350 mio.kr. Købet af ejendommen er finansieret med 60 % langfristet realkreditlån, og de resterende 40 % er betalt med likvide midler. Likviditet fra driften bidrager med 283 mio.kr., og der er modtaget 21 mio.kr. i skat vedrørende tidligere år og betalt 17 mio. kr. i a conto skat for Bindingen i arbejdskapitalen er øget med 15 mio. kr., mens bindingen i langfristede finansielle aktiver er reduceret med 27 mio. kr. Anlægsinvesteringer (ekskl. Teglholm Allé 16) udgør 95 mio.kr. netto. ANLÆGSINVESTERINGER Anlægsinvesteringerne er 445 mio.kr. Heraf udgør investeringen i Teglholm Allé mio.kr. Øvrige anlægsinvesteringer er således faldet fra 131 mio. kr. i 2012 til 95 mio.kr. i De væsentligste investeringer i 2013 er ombygning af nyhedsstudie i Odense, udskiftning af den centrale platform til behandling af indslag og programmateriale samt etablering af TV 2 FRI. De resterende investeringer er udvikling af it-systemer samt almindelige driftsbetingede investeringer. ARBEJDSKAPITAL Nettoarbejdskapitalen (se definitionen i anvendt regnskabspraksis på side 76) er 487 mio.kr. ved udgangen af 2013 mod 472 mio.kr. ultimo Bindingen i programlageret er steget med 32 mio.kr., hvilket skyldes etableringen af TV 2 FRI samt stigning i lageret af sportsrettigheder. Finansieringen fra leverandørgæld er 75 mio.kr. højere end ved udgangen af Det skyldes større leverandørgæld vedrørende programmer og anlægsaktiver. Bindingen i tilgodehavender er 58 mio.kr. højere end i De forfaldne debitorer er i det væsentlige indbetalt primo januar Historisk har TV 2 relativt små tab på debitorer. Overskudslikviditeten er placeret i letomsættelige obligationsbaserede værdipapirer. UDVIKLING I RENTEBÆRENDE INDESTÅENDE Mio.kr Ændring Nettorentebærende indestående, primo Likviditet fra driften Skat Ændringer i arbejdskapitalen Afkast/investeringer i finansielle aktiver, netto Langfristede aktiver, netto Anlægsinvesteringer, netto Investering i Teglholm Allé Betalt udbytte Likviditet fra ophørte aktiviteter Nettorentebærende indestående, ultimo FINANSIELT BEREDSKAB Pr. 31. december 2013 har TV 2 likvide beholdninger og letomsættelige værdipapirer på i alt 290 mio.kr., og uudnyttede lånefaciliteter udgør 451 mio.kr., således at det finansielle beredskab samlet er 741 mio.kr. 21

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 2012

TV 2 danmark årsrapport 2012 TV 2 danmark årsrapport 2012 TV2 DANMARK A/S 1 0. r e g nska b s å r C V R - n u mm e r 1 0 4 1 3 4 9 4 årsrapport indholdsfortegnelse 2012 TV 2 DANMARK Årsrapport 2012 3 LEDELSESBERETNING Resultater Forord...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 201 1

TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark indholdsfortegnelse tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår tv 2 årsrapport 2010 TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 side 411 34 af 89 94 Årsrapport 2010 sfortegnelse Ledelsesberetning Resultater Forord 4 Koncernens hoved- og nøgletal........ 6 Hovedaktiviteter

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i 2009 7 Selskabsoplysninger 10

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere