Budget Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske mål. Forudsætninger for Egedal Kommunes økonomiske politik Fremtidige økonomiske udfordringer Effektiviseringer Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Væksten i service- og anlægsudgifterne. Befolkningsprognose og den demografiske udvikling Pris- og lønskøn Lån, renter og balanceforskydninger. Skatter, tilskud og udligning.. SOLT principper.. Center for Borgerservice. Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg.. Center for Skole og Dagtilbud. Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø. Center for Ejendomme og Intern Service. Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater... Oversigt over betingede driftsbevillinger. Investeringsoversigt samt bemærkninger Bilag 1 Hovedoversigt til budget Bilag 2 Sammendrag af budget.. Bilag 3 Tværgående artsoversigt.. Bilag 4 oversigt drift og refusion... Bilag 5 oversigt konto 7 og 8... Bilag 6 Takstoversigt Bilag 7 Aftale om budget

4

5 Forord Forord Den 3. oktober 2013 vedtog en enstemmig Kommunalbestyrelse budgettet for Det er det sidste budget som den gamle kommunalbestyrelse har vedtaget. Alle partier i Kommunalbestyrelsen stemte for budgettet, som følger den økonomiske kurs som Kommunalbestyrelsen lagde for 3 år siden, da man vedtog budgettet for 2011 og dermed den økonomiske genopretningsplan for Egedal Kommune. Formålet med genopretningsplanen var at sikre en robust og bæredygtig økonomi. Dermed får den nye Kommunalbestyrelse et godt grundlag at arbejde videre på. Som illustration på at genopretningsplanen har båret frugt, vil jeg blot nævnt nogle få tal. I 2010 var overskuddet på driftsbalancen på 48,6 mio. kr. I budget 2014 er det 125,2 mio. kr. Kassebeholdningen den 31. december 2010 var på 17,9 mio. kr. I budgettet for 2014 forventes den at være 129,3 mio. kr. Egedal Kommunes økonomi er blevet markant bedre, end da vi startede på genopretningsarbejdet for godt 3 år siden. Det har været hårdt arbejde, og der har været truffet beslutninger, som ikke altid er rare at træffe. Men det har været nødvendigt og arbejdet har båret frugt. tet for er lagt på baggrund af et solidt økonomisk fundament, men det betyder ikke det ikke kan gøres bedre. Overskuddet på driftsbalancen er på mellem 105 og 139 mio. kr. i alle årene. Dette svarer ikke helt til Kommunalbestyrelsens egen målsætning om et overskud på 175 mio. kr. årligt. Kassebeholdningen er på mellem 100 og 133 mio. kr. ved udgangen af året. Dette ligger inden for Kommunalbestyrelsens målsætning om, at den skal være mellem 100 og 125 mio. kr. årligt. Danmark befinder sig stadig i en svær økonomisk tid, og der er fortsat usikkerhed om den økonomiske fremtid. Den økonomiske vækst er fortsat lav. Også hvis man ser på lande vi normalt sammenligner os med. Finansministeriet har ad flere omgange nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst for I december 2012 skønnede man væksten i 2013 til at blive 1,2 %. I august 2013 blev dette skøn nedjusteret til 0,3 %. Den seneste rapport fra de økonomiske vismænd skønner væksten til 0,2 %. Dette illustrer den usikkerhed der stadig hersker om den økonomiske fremtid for landet. Selv om Egedal Kommune er sluppet nådigt ved f.eks. at have en lav arbejdsløshed på 3,3 %, så er det en virkelighed vi må forholde os til. Også derfor er det vigtigt at vi fastholder en robust økonomi. Sidste år tog vi hul på en ny måde at arbejde med målsætninger i Kommunalbestyrelsen. Formålet var at sætte mere fokus på langsigtede strategiske mål. I forbindelse med budgettet for har Kommunalbestyrelsen valgt at arbejde med temaerne Ung i Egedal og Sund i Egedal. Temaerne supplerer temaerne Promovering af Egedals byudviklingsområder og Involvering i civilsamfundet som Kommunalbestyrelsen valgte sidste år. Jeg vil gerne takke mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for godt samarbejde, og for fortsat at bakke op om den økonomiske kurs. Jeg vil også gerne takke administrationen for en god indsats. Willy R. Eliasen Borgmester 3

6 Politisk organisation Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Jens Jørgen Nygaard (C) Willy Eliasen (V) Ib Sørensen (A) 1. Viceborgmester Borgmester 2. Viceborgmester Vicky Rasmussen (A) Marianne Røgen (A) Finn Højgaard Erhard Filtenborg (C) Niels Lindhardt Mortensen (C) Johansen(C) Peter Hansen (F) Ida Bode (F) Gudmund Kjær Svend Kjærgaard Hansen (F) Jensen(I) Egil Møller (O) Rikke Mortensen (R) Esben Vognsen Lisbeth Dupont- Karsten Søndergaard (V) Jensen (V) Rosenvold (V) Ole B. Hovøre (V) Bent Højgaard Natasha Enetoft (V) Jørgen Hvidemose (-) Mortensen (V) 4

7 Administrativ organisation Egedal Kommunes administrative organisation Den administrative organisation skal agere ud fra Kommunalbestyrelsens vision om, at borgerne og virksomhederne i Egedal Kommune skal opleve en venlig, effektiv og korrekt service. Organisationen er blevet tilpasset for at imødekomme de kommende års udsigt til en fortsat stram økonomi, det stigende udgiftspres, vigende skattegrundlag samt stigende forventninger hos borgere og politikere om service. Der vil fortsat være fokus på at udvikle og effektivisere driften og organisationen, så kommunen yder en god service under de nye vilkår. Organisationen skal fremme det sammenhængende serviceforløb for borgeren, sikker myndighedsudøvelse, vedligeholdelse af realkapitalen, samt at organisationen er handlekraftig. Organisationen i Egedal Kommune er bygget op omkring: Syv store fagcentre, der er i stand til at levere sammenhængende ydelser af god faglig kvalitet til kommunens borgere To servicecentre, der skal bistå Direktionen, fagcentre og institutioner med administrativ/teknisk service, vejledning, controlling og økonomisk analyse Et sekretariat, der bistår Direktionen med at støtte den øvrige organisation. 5

8 6

9 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger aftalen for Den 16. september 2013 indgik alle partier i Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for Egedal Kommunes budget tet som Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 2. oktober 2013 viderefører kursen for den økonomiske genopretningsplan, som blev vedtaget i budgettet for Partierne bag budgetaftalen er enige om, at målene for genopretningsplanen skal videreføres. Det vil sige, at der skal afsættes midler til anlæg, opbygning af kassebeholdningen, afdrag på gælden og til budgetsikkerhed. I lyset af den økonomiske usikkerhed, der er om den samfundsøkonomiske udvikling, er det endnu vigtigere med en sund og robust økonomi. Desuden er det vigtigt med investeringer, der sikrer kommunens værdier, f.eks. bygninger og veje. Desuden er det vigtigt, at der sker investeringer i struktureffektiviseringer. Genopretningen har båret frugt, og det ses på den økonomiske balance. Samtidig er partierne enige om, at der fortsat skal ske forbedringer. aftalen har dog betydet udvidelser på drift og anlæg på i alt 125 mio. kr. i årene aftalen er optrykt som bilag 7. Der er et overskud på driftsbalancen i størrelsesordenen mio. kr. i alle årene. Kassebeholdningen er mellem 100 og 132 mio. kr. ved udgangen af hvert af årene jf. hoved- og beholdningsoversigt på næste side. Udgiftsfordeling på udvalgte områder Figur 1 viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i Nettodriftsudgifter pr. indbygger udgør i alt kr. Figur 1 Nettedriftsudgifter pr. indbygger i kr. Borgerservice Ejendomme og Intern Service Skole og Dagtilbud Teknik og Miljø Plan, Kultur og Erhverv Jobcenter Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater Sundhed og Omsorg Social Service

10 Generelle bemærkninger Hoved- og beholdningsoversigt Tabel 1 Hoved- og beholdningsoversigt * Korr. pr i kr A. Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud mv Skatter og tilskud i alt Drift eksl. forsyningsvirksomheder Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater Drift eksl. Forsyn.virksomheder i alt Pris og lønstign. i overslagsårene Renter Resultat af ordinær drift Anlæg eksl. forsyningsvirksomheder 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgiter og administration Anlæg i alt A. Resultat skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg B. Resultat brugerfinansierede område Resultat af A og B i alt C. Kassebeholdning primo (incl. Forsyningsvirksomhed) Resultat jf. ovenstående Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger D. Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning) Fortegn:positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+) E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)

11 Generelle bemærkninger Vision, politikker og strategiske mål Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad de enkelte begreber dækker over. Visionen udtrykker den ønskede fremtidstilstand; det er en beskrivelse af den fremtid, Kommunalbestyrelsen ønsker at tegne for Kommunen. Visionen angiver på det strategiske og politiske plan retningen for kommunens udvikling på lang sigt, så den er tydelig for alle borgere, politikere og administration. Visionen (re)formuleres hvert 4. år af Kommunalbestyrelsen på deres visionsseminar. Tidshorisonten for en vision er 12 år. Visionerne indgår i kommuneplanen. En politik er en tilkendegivelse af de politiske holdninger og værdier, der skal kendetegne opgaveløsningen og udførelsen indenfor et område. Et politisk udvalg kan have flere politikker, afhængigt af hvor bredt udvalgets serviceydelser dækker. En politik kan ligeledes være formuleret på tværs af flere udvalg. Omfanget af politikker er begrænset til de væsentligste opgaveområder i kommunens virksomhed. Formålet med at begrænse antallet af politikker er, at sikre en entydig og klar tilkendegivelse af kommunens holdninger og værdier. Politikkerne har normalt en tidshorisont på ca. 4 år og de vedtages løbende i Kommunalbestyrelsen. De 4-årige strategiske mål skal konkretisere retningen for, hvad kommunen skal arbejde med de kommende 4 år for at understøtte en udvikling, der peger frem imod visionen og ligger indenfor rammerne af de gældende politikker for Egedal Kommune. Målene skal være håndgribelige og meget ambitiøse i forhold til det, vi ønsker at opnå. Målene har en tidshorisont på 4 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). Målet kan være specificeret, så det fremgår, hvad der skal ske i det enkelte år. De 1-årige tværgående mål fastsætter, hvor langt vi det næste år kan komme med de 4-årige strategiske mål. Målene har en tidshorisont på 1 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). De 1-årige centermål tydeliggør hvor i organisationen arbejdet med de tværgående mål skal foregå. Det skal sikres, at centermålene udover at understøtte de overliggende niveauer i målhierarkiet også understøtter de krav, der måtte være stillet centralt fra Regeringens side. Målene har en tidshorisont på 1 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). I de følgende afsnit er Egedals gældende vision. gengivet, der er en oversigt over udarbejdede politikker, og sidst er de nye strategiske mål medtaget. 2.1 Egedal Kommunens vision Egedal Kommune skal være kendt som en kraftfuld Kommune i hovedstadsregionen, med attraktive muligheder for både borgere og erhvervsdrivende. Egedal Kommunes store udviklingspotentiale skal, i dialog med borgerne og erhvervslivet, udnyttes til at skabe vækst i balance med respekt for kommunens naturværdier. Der skal være gode rammer for at udøve et aktivt medborgerskab. Vi skal passe godt på hinanden og på miljøet. Som virksomhed og arbejdsplads skal Egedal Kommune være en moderne, effektiv og veldrevet virksomhed der leverer god offentlig service, afstemt efter økonomi og borgerens behov. Et godt sted at bo Egedal skal tilbyde attraktive boligområder med vægt på fællesskab og bæredygtighed, tæt på indkøbsmuligheder og kollektiv transport. Her skal der være mulighed for at bosætte sig i by eller landsby i levende miljøer med grønne naturværdier. 9

12 Generelle bemærkninger Et godt sted at leve I Egedal er man både tæt på naturen og på hovedstadens kulturliv og arbejdspladser. Der er et mangfoldigt udvalg af fritids- og kulturaktiviteter, som skaber livskvalitet og sundhed og fællesskab. Natur, kulturarv og byrum med god og varieret arkitektur giver identitet i de enkelte områder. Et godt sted at drive virksomhed Egedal skal have gode erhvervsmæssige vækstmuligheder, en effektiv erhvervsservice og attraktive rammebetingelser. Det skal være let at etablere sig med sin virksomhed. En god offentlig service Der ydes en effektiv, imødekommende og faglig korrekt service til borgere og virksomheder. Digitale løsninger er med til at gøre Egedal Kommune let tilgængelig både for borgere og virksomheder. Visionen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen sammen med Plan- og Agenda 21 strategien i juni Egedal Kommunens politikker På nuværende tidspunkt er der udarbejdet følgende politikker i Egedal Kommune: Personalepolitik Sundhedspolitik Kultur- og fritidspolitik Kommunikationspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Sammenhængende børne - og ungepolitik Børn og ungepolitik Ældrepolitik Økonomisk politik Finansiel politik Handicappolitik (forventes godkendt i efteråret 2013) 2.3 Egedal Kommunens strategiske mål Herunder fremgår de mål, der er formuleret på de tre niveauer i forhold til de fire udvalgte strategiske områder, Promovering af Egedals byudviklingsområder, Involvering af civilsamfundet, Sund i Egedal og Ung i Egdal. De første to områder blev vedtaget i forbindelse med , mens de sidste to forventes vedtaget i forbindelse med Mål og budget Promovering af Egedals byudviklingsområder 4-årigt strategisk mål Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Samlet 2 årsværk til en erhvervskoordinator i en 4 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i

13 Generelle bemærkninger 1-årige tværgående mål 2014 a. 75% af erhvervslivet, der har kontakt med Egedal Kommune, har oplevet denne som hurtig, imødekommende og faglig korrekt. b. Kommunen understøtter initiativer fra erhvervslivets side. c. Der skal ske en sammenkobling mellem boligselskaberne og de unge ældre. d. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by. e. Der skal være udarbejdet en kommunikationsstrategi i forhold til vores byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal. f. Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af g. Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand). Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: ½ årsværk til en erhvervskoordinator 2015 a. Befolkningstallet er øget med 1% mere end i befolkningsprognosen ved øget boligbyggeri. b. Lys over land klar fra 2015 (eksempelprojekt) c. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: ½ årsværk til en erhvervskoordinator 2016 a. Håndværkerfælleskabet har udviklet sig til en håndværkerby. b. Der er skabt international/lokal fokus på udvikling i campus. c. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: ½ årsværk til en erhvervskoordinator 1-årige centermål 2014 Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice sikrer at erhvervs virksomheder enten straks bringes i kontakt med Erhvervskoordinatoren eller med relevant sagsbehandler/enhed. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Center for Plan, Kultur og Erhverv har guidet erhvervslivet proaktivt. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: til en erhvervskoordinator 0,5 årsværk til en erhvervskoordinator samt de eksisterende personaleressourcer 11

14 Generelle bemærkninger Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Der er etableret et håndværkerfællesskab omkring energirenovering af private boliger. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Der er udarbejdet en strategi for en sammenkobling mellem almene boligselskaber, private investorer, de unge ældre og Center for Sundhed og Omsorg. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 At bibliotekerne i samarbejde med Plan og Kultur, stiller sig til rådighed for udlån. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Center for Plan, Kultur og Erhverv har stået for to events i Egedal By. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Der vil være en event i forbindelse med indvielsen af klimaprojekt i Egedal by. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Center for Sundhed og Omsorg deltager aktivt i disse events og promoverer det nye Sundhedscenter. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer 12

15 Generelle bemærkninger Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt e i det tværgående mål for 2014 Der skal være udarbejdet en kommunikations-strategi i forhold til vores byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Ejendomme og Intern Service - Forholder sig til punkt f i det tværgående mål for 2014 Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: til udarbejdelsen af udbudsstrategien Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Ejendomme og Intern Service - Forholder sig til punkt f i det tværgående mål for 2014 På baggrund af strategien er der udarbejdet et udbudsmateriale. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt g i det tværgående mål for 2014 Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand). Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Involvering af civilsamfundet 4-årigt strategisk mål Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Samlet 1 årsværk til en frivilligvejleder i en 2 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i årige tværgående mål 2014 a. Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes - evt. etablering af et Frivillighedsforum b. Aktivering og branding af frivillighedsnetværket TAG DEL i Egedal c. Der iværksættes fortsat tre - fem nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. d. Der skabes hvert år mindst ti gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: ½ årsværk til en frivilligvejleder 13

16 Generelle bemærkninger 2015 a. Der iværksættes fortsat 3-5 nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. b. Der skabes hvert år mindst tre gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for a. Der iværksættes fortsat 3-5 nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. b. Der skabes hvert år mindst tre gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for årige centermål 2014 Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice er tovholder i forbindelse med afdækning af behovet for et Frivillighedsforum. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: til en frivilligvejleder 0,5 årsværk til en frivilligvejleder Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Forudsat at et Frivillighedsforum ønskes etableret blandt civilsamfundsaktører, opretter og servicerer Kommunen dette Forum. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice vedligeholder og udbygger TAG DEL -subsitet. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice får/har TAG DEL -ambassadører til at synliggøre TAG DEL i Egedal blandt medarbejdere og borgere. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer 14

17 Generelle bemærkninger Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice er tovholder på to-tre events el. aktiviteter hvor TAG DEL i Egedal er hovedtema. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Plan, Kultur og Erhverv har gennem flere tiltag bakket op om brandingen af TAG DEL i Egedal. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Sundhed og Omsorg opretter og følger op på mindst ti udfordringer på TAG DEL i Egedal. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Teknik og Miljø initierer minimum to udfordringer på TAG DEL. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice fortsætter igangværende emner fra Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice gør en særlig indsats for at inkludere hjerneskadede borgere i frivillige aktiviteter. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer 15

18 Generelle bemærkninger Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Kommunen vil fortsat drive en økonomisk pulje til understøttelse af private frivillige initiativer på naturog miljøområdet. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: til puljen Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Kommunen vil involvere relevante foreninger i naturplejeindsatsen. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Der etableres et samarbejde mellem frivillige og hjemmeplejen. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Der er lavet en Kultur og Fritidspolitik med involvering af civilsamfundet. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice leverer to tre af de gode historier til det tværgående 1-årige mål. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Der vil være fokus på den gode historie når puljen til understøttelse af private initiativer på natur- og miljøområdet fordeles. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer 16

19 Generelle bemærkninger Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 CPK leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og omsorg - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 CSO leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Skole og Dagtilbud - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 CSD leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Sund i Egedal 4-årigt strategisk mål I Egedal gør vi det lettere at leve sundt! Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: (der kan forekomme ændringer i fordelingen af dette beløb på de konkrete mål, da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt.) Ca. 4 årsværk (ikke specificeret for de sidste år, da det afhænger af hvad der bliver sat i værk på baggrund af Sundhedspolitikken). 1-årige tværgående mål 2014 a. Forberede Sundhedspolitik med bred borgerinddragelse b. Mere sundhed for børn og unge med fokus på kost og bevægelse c. Mere viden om forebyggelse og sundhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne d. Udvikling af en koordineret sundhedsfremmende indsats e. Medarbejderne gør Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Ca. 2 årsværk af de eksisterende personaleressourcer. 17

20 Generelle bemærkninger 2015 a. Færdiggørelse og politisk godkendelse af Sundhedspolitik b. Gennemførelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik c. Implementeret grundniveau af forebyggelsespakkerne Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Afventer endelig fordeling Ca. 2 årsværk af de eksisterende personaleressourcer a. Gennemførelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik b. Overbygning af grundniveauet i forebyggelsespakkerne Afsatte kr.: Afventer endelig fordeling Afsatte personale ressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for Gennemførelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik Afsatte kr.: Afventer endelig fordeling Afsatte personale ressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for årige centermål 2014 Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Fokusemner afklares, fokusgrupper nedsættes og fokusgruppeinterview gennemføres. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Ca. 1,5 årsværk i projektgruppen for Sundhedspolitikken Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Der afholdes et kick-off arrangement om Sundhed med bred deltagelse. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Der ansættes en studentermedhjælper med et særligt fokus på de kommunikative opgaver i relation til Sund i Egedal og Sundhedspolitik. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: 0 18

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014 17. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 17.3 Pris- og lønskøn 17.4 Takstforslag 2014 17.5 Tekniske korrektioner 17.6 Budgetteringsprincipper og budgettets

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere