Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i anerkendelsesudvalget"

Transkript

1 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl april 2014 Til stede Henrik Mørup (formand) (HM), Jozsef Fodor (kasserer) (JF), Aase Hou (AaH), Kaj Lorenzen (KLo), Kjeld Thomsen (KT), Jeppe Jönsson (JJ), Per Johansen (PJ), Bent Feddersen (BF) og Per Kjærbye (faglig sekretær) (PK). Afbud Niels-Jørgen Aagaard (næstformand) (NJA). Administration Jonna E. Menne (udvalgssekretær) (JM). Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referater fra sidste møde 3. Opfølgning på sidste møde 4. Meddelelser 5. Evaluering af anerkendelsesordningen 6. Økonomi: 6.1. Statikerordningens årsregnskab Nye projekter til beslutning 8. Fornyelser 9. Øvrige sager til behandling: 9.1. Revision af Håndbogen 9.2. Faglig sekretær konsulentaftale 9.3. Pixi-folder 9.4. Ændring af anerkendelsesdirektivet 10. Mødeplan 11. Eventuelt

2 Referat fra møde i anerkendelsesudvalget 20. marts 2014 Side 2 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet, at følgende dagsordenspunkter udgår: 5: Evaluering af anerkendelsesordningen, 9.1: Revision af Håndbogen og 9.3: Pixi-folder på grund af afbud fra NJA. Nyt pkt. 7a: Anmeldelse af anerkendt statiker blev tilføjet dagsordenen. 2. Godkendelse af referater fra sidste møde 2.1. Godkendelse af internt referat Referat fra anerkendelsesudvalgets møde 16. december 2013 blev udsendt på mail torsdag 19. december med indsigelsesfrist til fredag 27. december Der forelå ingen indsigelser til referatet. Anerkendelsesudvalget godkendte referatet Godkendelse af offentligt referat Ifølge statikerhåndbogens pkt skal mødereferater godkendes på næstkommende udvalgsmøde og derefter offentliggøres på hjemmesiden. Referat fra anerkendelsesudvalgets møde 16. december 2013 var udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Anerkendelsesudvalget godkendte referatet. 3. Opfølgning på sidste møde Information til anerkendte statikere om momsregistrering af statikerordningens aktiviteter med virkning fra 1. januar 2014 blev udsendt i januar samtidig med kontingentopkrævningen for året 2014 den 8. januar Meddelelser Administrationen har udsendt breve den 7. henholdsvis 11. februar til de organer, som skal indstille repræsentanter til udpegning til det nye anerkendelsesudvalg, som træder i funktion 1. oktober Svarfristen til IDA, som står for den endelige udpegning, er sat til 14. marts Evaluering af anerkendelsesordningen

3 Referat fra møde i anerkendelsesudvalget 20. marts 2014 Side 3 6. Økonomi 6.1 Statikerordningens årsregnskab 2013 JF gennemgik statikerordningens årsregnskab 2013, som udviser et resultat (underskud) på kr., hvilket er kr. lavere end det budgetterede overskud på kr. Dermed udgør statikerordningens formue pr. 1. januar 2014 på kr. Ifølge statikerhåndbogens bestemmelser tilstræbes en formue, der mindst svarer til den årlige omsætning. Formuen er ca. 20 % lavere end omsætningen, men bestyrelsen er på møde den 8. oktober 2013 i forbindelse med godkendelse af forecast 2013 og budget 2014 orienteret herom, og besluttede at lade satser for indtægter være uændrede i I 2013 har de samlede udgifter været på kr., mens der for 2014 budgetteres med udgifter på kr. Den store budgetafvigelse skyldes flere forhold, de væsentligste nævnes her. Der var budgetteret med indtægt fra 4 ansøgninger, men der er kun kommet indtægter vedrørende 2 ansøgninger. Samtidig blev der i 2012 indtægtsført vedrørende 2 ansøgninger, hvor udgifterne alle er kommet i 2013 (periodeforskydning), dette er årsagen til at realiserede omkostninger til ansøgninger rammer budgettet. Der har yderligere været merforbrug vedrørende diverse andre arbejdsopgaver, primært grundet ikke budgetteret udgift til SBI-anvisning 223. De negative afvigelser modsvares i nogen grad af merindtægter på kr. vedrørende fornyelser. Anerkendelsesudvalget godkendte årsregnskabet for Økonomi 2014 Kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2014 ligger p.t. på kr. Kontingentindtægterne vil således alt andet lige - blive højere end budgettet på kr. i I henhold til tidligere udmelding fra administrationen og IDAs eksterne revisor, KPMG, overgik statikerordningen fra og med 1. januar til at være fuldt momspligtig både vedrørende indtægter og udgifter. Dette vil forventeligt ikke medføre konsekvenser på indtægtssiden, mens der må forventes lavere realiserede omkostninger end budgetteret, idet moms af momsbelagte omkostninger/fakturaer kan fratrækkes. For en god ordens skyld kan oplyses, at moms af momsbelagte omkostninger i 2013 udgjorde i størrelsesordenen kr. 7. Nye projekter til beslutning Ingen nye projekter til behandling.

4 Referat fra møde i anerkendelsesudvalget 20. marts 2014 Side 4 7.a Sagsnr Der var modtaget en anmeldelse af en anerkendt statiker. Anerkendelsesudvalget besluttede at rette henvendelse til den anerkendte statiker for en skriftlig udtalelse og fremsendelse af relevant materiale. Anerkendelsesudvalget behandler anmeldelsen på førstkommende møde, når der foreligger tilbagemelding. 8. Fornyelser 8.1 Sagsnr Anerkendelsesudvalget besluttede administrativt at forlænge anerkendelsen fra udløb 15. april 2014 til udløb 15. juli Sagsnr Sagsnr Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt idet der - som hjælp til fremtidigt virke - henvises til statikerordningens Håndbog, procedure 5: Anerkendte statikeres virke, som retningslinjer for arbejdet som anerkendt statiker, herunder paradigme for statikererklæring, jf. Håndbogens Bilag 5C: Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke som projekterende og Bilag 5D: Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke som kontrollant. 8.4 Sagsnr Sagsnr Sagsnr Sagsnr Sager til behandling 9.1 Revision af Håndbogen 9.2 Faglig sekretær konsulentaftale Konsulentaftale med faglig sekretær for perioden 1. april -30. september 2014 var tidligere udsendt til anerkendelsesudvalgets godkendelse. Konsulentaftale med faglig sekretær PK for perioden 1. april 30. september blev underskrevet på mødet af HM og PK. Sekretariatet sender den underskrevne aftale til NJA for underskrift. Anerkendelsesudvalget drøftede et udkast til konsulentaftale for perioden 1. oktober september 2016 med henblik på eventuel indstilling til nyt anerkendelsesudvalg.

5 Referat fra møde i anerkendelsesudvalget 20. marts 2014 Side 5 Anerkendelsesudvalget besluttede at indstille udkast til konsulentaftalen, som den forelå, til videre drøftelse i det nye anerkendelsesudvalg. 9.3 Pixi-folder 9.4 Ændring af anerkendelsesdirektivet Der er sket en ændring af EU-direktiv 2013/55/EU om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet). Direktivet skal være implementeret senest 18. januar En tværministeriel arbejdsgruppe er nedsat med henblik på koordination af gennemførelsen af anerkendelsesdirektivet samt gennemførelse af transparensinitiativet, jf. direktivets artikel 59. Anerkendte statikere hører ind under Erhvervs- og Vækstministeriet. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser har meddelt, at både IDA og Energistyrelsen er registreret som kompetent myndighed fsva. erhverv anerkendte statiker. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Energistyrelsen er imidlertid den overordnede, ansvarlige offentlige myndighed, der har ansvar for lovgivningen, der regulerer adgang til udøvelse af erhvervet. Da transparensøvelsen i høj grad handler om undersøgelsen af berigtigelse til- og retligt grundlag samt visse bestemte hensyn bag lovreguleringen af erhvervet, er det besluttet, at Energistyrelsen allerede fra starten står for indrapportering af oplysninger om anerkendelsesordningen. Dette også fordi, øvelsen i en senere fase vil kræve Energistyrelsens direkte indsats. 10. Mødeplan Anerkendelsesudvalget noterede, at der forelå følgende mødeplan: Ekstraordinært udvalgsmøde tirsdag 29. april 2014, Ordinært udvalgsmøde tirsdag 17. juni 2014, kl Ordinært udvalgsmøde tirsdag 9. september 2014, kl Eventuelt PK præsenterede et konkret projekt, som eventuelt ville kunne danne grundlag for en ansøgning om anerkendelse. Anerkendelsesudvalget kunne ud fra præsentationen ikke umiddelbart vurdere, hvorvidt projektet var egnet som grundlag for en ansøgning om anerkendelse. Anerkendelsesudvalget foreslog, at PK indhentede oplysninger fra projektets parter for endelig afklaring af den potentielle ansøgers rolle og ansvar i projektet for så vidt angår selve projektudarbejdelsen og den statiske konstruktions- og projektdokumentation, herunder alle tilknyttede bilag.

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere