Å R s R a P P o R t Naturgas Fyn Holding a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R s R a P P o R t Naturgas Fyn Holding a/s"

Transkript

1 ÅRsRaPPoRt 2013

2

3 Indhold 4 8 Direktørens beretning... 4 Hoved- og nøgletal... 7 Case: Nordborg Kraftvarmeværk... 8 Case: Inter Terminals...10 Direktion og bestyrelse...12 Ledelsesberetning...14 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december...24 Egenkapitalopgørelse...26 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december...27 Regnskabspraksis...28 Noter til årsrapporten Hoved- og nøgletal datterselskaber...42 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsespåtegning...45 Selskabsoplysninger... 46

4 Direktørens beretning Rationalisering og effektivisering af forretningen Naturgas Fyn vil få fornyet fokus i Naturgas Fyn årsrapport 2013

5 Fokus og fastholdelse Vækst og udvikling af Naturgas Fyn Naturgas Fyn koncernens resultat i 2013 lander på et overskud efter skat på 1 mio. kr. Nettoomsætningen gik op fra mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Resultatet er under det forventede og er isoleret set ikke tilfredsstillende Markedet har overordnet været præget af faldende marginer og øget konkurrence på alle kundesegmenter. I kombination med klimatiske påvirkninger, en unormal kold og lang vinter samt et lunt efterår, har det haft væsentlig indvirkning på årets resultat. Særligt den specielle markedssituation i marts, affødt af sammenfaldet af hård kulde og udfordringer i forhold til gasforsyningen generelt til Danmark har haft en betydelig negativ indflydelse. Regnskabet afspejler desuden de omfattende omkostninger forbundet med opdyrkningen af nye forretningsområder, særligt inden for vedvarende energi. På de interne linjer har 2013 været præget af omstruktureringer, primært på ledelsesplan. Det kan også aflæses i årets resultat. Strategiske tiltag 2014 Naturgas Fyn har iværksat en række initiativer til at fastholde den positive udvikling på omsætningen og til at sikre det stabile afsæt for vækst og ud vikling af koncernen i Der er således påbegyndt en optimering af koncernens salgsorganisation. Rationalisering af processer og arbejdsgange vil i kombination med fremtidigt mere solide systemer omkring gashandel minimere vores risiko ved indkøb og salg af gas. Indfasningen af en fladere organisationsstruktur på tværs af koncernen vil sikre en effektivisering generelt. Endelig vil Naturgas Fyn fra 2014 tilgå de omfattende aktiviteter inden for området for vedvarende energi, f.eks. etablering af biogasanlæg, i en meget strømlinet modus. Fastholdelse og vækst Essentielt for den fremtidige vækst er et øget fokus på at fastholde Naturgas Fyns markedsposition samt at udvikle og styrke koncernens kunderelationer i alle segmenter. Arbejdet med produktportefølje og understøttende ydelser skal sikre større værdi for Naturgas Fyns kunder og for Naturgas Fyn. På erhvervssiden vil optimering af salgsorganisationens arbejde omfatte en fortsat udvikling af de produkter og services, der tilbydes kunderne. Det være sig i form af individuelle løsninger eller den mere målrettede brug af ydelser inden for energibesparelser, rådgivning mv. På privatkundeområdet vil Naturgas Fyn videreudvikle de påbegyndte koncepter inden for bl.a. serviceordning, herunder VVS-partnerskaber, formidling af mulighederne for brug af naturgas ud over de, der er relateret til opvarmning, samt loyalitetsskabende aktiviteter. Naturgas Fyn sikrede sig i andet kvartal 2013 retten til forsyningspligten af naturgas på landsplan frem mod Det kan ved årets afslutning konstateres, at forsyningspligtbevillingen giver den forventede smidige vækst i antallet af privatkunder. Den øgede tilgang af kunder tilfører koncernen en række skalaøkonomiske fordele. Indsats på vedvarende energi I forlængelse af den ordinære naturgasforretning deltager Naturgas Fyn aktivt i udviklingen af løsninger baseret på vedvarende energi, i første omgang med Naturgas Fyn årsrapport

6 Ole Hvelplund Essentielt for den fremtidige vækst er et øget fokus på at fastholde Naturgas Fyns markedsposition samt at udvikle og styrke koncernens kunderelationer i alle segmenter 52 år Fra januar 2014 Adm. direktør for Naturgas Fyn Siden januar 2013 Salgs- og marketingdirektør i Naturgas Fyn Kommer fra en række lederposter i TDC, senest CEO og Senior Vice President i TDC Wholesale Ole Hvelplund, Adm. direktør afsæt i gas. Gas til transport har været et væsentligt indsatsområde. Fokus har dog i stigende grad været og vil fremadrettet ses på realiseringen af biogasaktiviteter, herunder etablering af biogasanlæg, handel med biogas mv. De investeringsbeslutninger, som er taget ved udgangen af 2013 for en række projekter, betyder, at de realiseres fra medio Det er den realistiske forventning, at det vil afspejle sig positivt i koncernens regnskab inden for en 2-årig periode. Det er også sandsynligt, at Naturgas Fyn vil videreudvikle øvrige rentable koncepter inden for området for vedvarende energi. Vores ansvar Det er Naturgas Fyns forventning, at løsninger baseret på vedvarende energi vil få stadigt højere prioritet generelt. Det er derfor naturligt, og rationelt, at opdyrke koncernens kompetencer og aktiviteter inden for dette felt. Den grønne omstilling vil give forskydninger i det nuværende energilandskab. Overskudsvarme fra kraftvarmeværkerne vil blive reduceret kraftigt, i takt med at vind- og solenergi vinder indpas, og i den grad affaldsressourcer udnyttes mere effektivt i f.eks. afgasningsøjemed. Naturgas vil gradvist erstattes af grønne gasser. Nye teknologier vil tage form og skabe nye muligheder for virksomheder og privatforbrugere. Den udvikling vil Naturgas Fyn sætte sit fingeraftryk på. Afgørende for Naturgas Fyns aktiviteter på området er dog, at det politiske grundlag for projekternes rentabilitet dyrkes og udvikles. Naturgas Fyn vil derfor fortsat deltage målrettet i den energipolitiske debat og i videst mulige omfang søge at påvirke den aktuelle dagsorden til fordel for samfundsøkonomisk holdbare løsninger. Det være sig på området for vedvarende energi. Det være sig på området på varmeforsyning, hvor vi også fremadrettet vil søge at påvirke, at beslutninger tages på et objektivt og oplyst grundlag frem for med afsæt i interessebaserede hensyn. Fokus 2014 Rationaliseringsprocessen påbegyndt ved udgangen af 2013 vil spille en væsentlig rolle i Sammen med udvikling af produkter og services vil den afspejle sig i alle dele af forretningen som en merværdi, der kommer såvel kunderne som koncernen til gode. Ole Hvelplund, Adm. direktør 6 Naturgas Fyn årsrapport 2013

7 Hoved- og nøgletal TDKK Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITDA Afskrivninger ekskl. goodwill Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat efter skat Balance Balancesum Egenkapital Nettorentebærende gæld / (likvider tillagt gaslager) Nettoarbejdskapital Investering i materielle anlægsaktiver Pengestrømme Pengestrømme fra: driftsaktivitet investeringsaktivitet Frie pengestrømme finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin 10,9 % 15,0 % 13,2 % 19,6 % 29,1 % EBITDA margin 5,4 % 10,2 % 9,9 % 15,6 % 21,4 % EBITA margin 2,2 % 7,0 % 7,2 % 10,9 % 12,2 % Overskudsgrad (EBIT margin) 1,9 % 6,7 % 7,0 % 9,6 % 11,6 % Afkastningsgrad 1,9 % 6,1 % 7,3 % 7,4 % 4,9 % Likviditetsgrad 144,5 % 137,7 % 121,0 % 113,2 % 138,3 % Soliditetsgrad 21,1 % 20,2 % 15,3 % 12,1 % 11,0 % Forrentning af egenkapital 0,2 % 16,3 % 26,4 % 27,2 % 10,9 % Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Ved ændring af regnskabspraksis er der foretaget tilpasning af sammenligningstal. Bruttomargin: Bruttofortjeneste / Nettoomsætningen * 100 EBITDA margin: EBITDA / Nettoomsætningen * 100 EBITA margin: EBITA / Nettoomsætningen * 100 Overskudsgrad (EBIT margin): Resultat før finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen * 100 Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100 Likviditetsgrad: (Omsætningsaktiver - Udskudt skatteaktiv) / Kortfristet gæld * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital * 100 Nettoarbejdskapital: (varebeholdninger + tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser + andre tilgodehavender - finansielle kontrakter + periodeafgrænsningsposter) - (modtagne forudbetalinger fra kunder + leverandører af varer og tjenesteydelser + anden gæld - finansielle kontrakter + periodeafgrænsningsposter) Nettorentebærende gæld / (likvider): Rentebærende forpligtelser modregnet rentebærende aktiver Naturgas Fyn årsrapport

8 Case Nu kører vi med Medarbejderne hos Sønderborg Forsyning og Naturgas Fyn har et dagligt samarbejde. Det betyder en meget mere rationel drift af Nordborg Kraftvarmeværk. Nordborg Kraftvarmeværk blev etableret i 1990 erne som en direkte følge af regeringens Energihandleplan Dengang blev det besluttet, at værker skulle op føres med henblik på både elog varmeproduktion. Og sådan blev det. Også på Als, hvor det var den daværende Nordborg Kommune, der kom til at stå for etablering og drift. I dag er Nordborg en del af Sønderborg Kommune. Skibsmotorer Kernen i Nordborg Kraftvarmeværk er to motorer på hver hk. De er bygget i Bergen i Norge. Typen er en skibsmotor. Den er så bygget om til naturgas, fortæller driftsmand Per Hansen. Vi er fire mand her, og tager vi blot motorerne, så skal vi løbende skifte dele og filtre, lave gastests osv. De havde deres børnesygdomme med en knækket krumtap, og vi har fået renoveret generatoren hos ABB i Fredericia, men de kører faktisk flot. Og så kører de rent. For vi har en ekstra filterbrænder, som forbrænder olierester og metangasser ved 800 C. Det er generelt godt for miljøet, og det fjerner lugtgener. Det var et dyrt forsøgsanlæg, så vi er de eneste, der har det. Vi er glade for det, og det er beboerne i Nordborg også, supplerer driftschef Niels-Chr. Pors kjær, Sønderborg Forsyning. Stor udfordring Omlægningen af Danmarks energiforbrug til vedvarende energiformer har betydet en stor udfordring for de traditionelle kraftvarmeværker. Det gælder også i Nordborg, hvor værket leverer varme til fire varmecentraler med i alt slutbrugere og el til det liberaliserede marked i Norden via Neas og Gas Point Nordic (tidligere Nord Pool). Vindmøllerne har virkelig betydet en omorganisering af hele el-produktionsapparatet. Blæser det bare 5-8 sekundmeter, er elprisen for lav til, at vi kan producere med et fornuftigt resultat, siger Niels-Chr. Porskjær. Trykkede bare på knappen Det er her samarbejdet med Naturgas Fyn står sin prøve. To oplevelser med basis i de variable el- og naturgaspriser gjorde, at de to selskaber satte sig sammen og gentænkte deres handelsforbindelse. Vi købte før en afmålt mængde hver måned, og havde vi inden månedens udgang brugt den, så trykkede vi bare på knappen og fortsatte. Vi kiggede ikke på naturgasprisen, som kunne være meget forøget på det tidspunkt. Borgerne i Nordborg forærede el-produktionen væk, sat på spidsen, siger Niels-Chr. Porskjær. Der var også en episode, hvor der var overskud af naturgas, og hvor Niels-Chr. Porskjær blev kontaktet af Naturgas Fyn med en opfordring til at sælge gassen, som nu var blevet dyrere. Fra tanke til realitet Resultatet af den fælles tankevirksomhed blev et udbygget dagligt samarbejde over nettet, hvor de variable naturgaspriser holdes op mod de variable elpriser, således at man i Nordborg nøjagtigt ved, hvornår man skal starte motorerne og producere og sælge el med sorte tal på bundlinjen. Et såkaldt gasdøgn går fra kl til 06.00, og det er Naturgas Fyns kompetence at skønne prisen det kommende døgn. Det er derefter os i den daglige drift, der på flere faste tidspunkter hver dag modtager elprisen. Et program regner på rentabiliteten. Og er den i plus over tre timer, tager vi høreværnet på og trykker på knappen, fortæller Per Hansen. Vi er vældigt tilfredse med, at de første visioner fra Naturgas Fyn er blevet omsat til realiteter. Vi kører nu rationelt med et årligt overskud, og det forventer borgerne i Sønderborg Kommune også, siger Niels-Chr. Porskjær. Øger arbejdsglæden I Nordborg er medarbejderne glade for samarbejdet. Her ved man godt, at det også kræver en løbende indsats fra Natur gas Fyn. Som Per Hansen siger: Vi har fået en rigtig god indføring i principperne omkring naturgasprisen og det program, der er udviklet. Der er blevet talt i et sprog, vi kan forholde os til. Og det er faktisk med til at øge arbejdsglæden, at vi nu selv ved og afgør, hvornår vi starter maskinerne. Vi har fået et helt andet overblik. Nordborg Kraftvarmeværk Indgår i Sønderborg Forsyning 2 naturgasdrevne motorer hver på hk 2 generatorer hver på 3 MW Gasforbrug per driftstime: m 3 naturgas El produktion: 6 MW/h Varmeproduktion: 8,5 MW/h 8 Naturgas Fyn årsrapport 2013

9 overskud Vi er vældigt tilfredse med, at de første visioner fra Naturgas Fyn er blevet omsat til realiteter Driftschef Niels-Chr. Porskjær, Sønderborg Forsyning Naturgas Fyn årsrapport

10 Case Her bliver russisk To kæmpestore tankanlæg i Stigsnæs ved Skælskør udgør en blomstrende dansk eksportvirksomhed. Det kræver også sin varme. Den sørger naturgassen for. Yderst på Stigsnæs direkte ud til det dybe vand i Storebælt ligger tankanlæggene fra det nu nedlagte olieraffinaderi og kraftværk. Skønt tankene er mellem 40 og 50 år gamle, udgør de et futuristisk landskab. De hvide og grå søjlestykker ligger forbundet af vældige rørsystemer. Menneskeskabte og alligevel forbi alle menneskelige proportioner. Nye olieblandinger Firmaet Inter Terminals har gjort det til en rigtig god forretning at udleje de enkelte tanke eller tankgrupper til firmaer som Statoil, BP, Shell og Chevron. Stigsnæs udgør sammen med anlæg på Asnæs ved Kalundborg og Ensted ved Aabenraa aktiviteterne i Danmark. Nu skal man ikke tro, at vi bare tjener vores penge ved at være et passivt lager. Vi har grundlæggende en flerstrenget for- De satte sig ind i vores forretning, og det er utrolig vigtigt for os, fordi vores forbrug varierer CEO Aage Faurholt, Inter Terminals 10 Naturgas Fyn årsrapport 2013

11 olie mere værd retning, fortæller CEO for Inter Terminals, Aage Faurholt, og fortsætter: To tredjedele af den russiske olieeksport passerer Storebælt. Her ligger vi fremragende placeret med en dybvandshavn, som kan modtage de oceangående tankere, og vi kan værdiforøge den russiske olie ved at lave nye blandinger både på skibene og i vores tankanlæg. Tjener penge til Danmark Anlægget i Stigsnæs fungerer også som en omlastningscentral, hvor de store tankere kan losse for eksempel flybrændstof fra Korea, Indonesien eller Brasilien, som så efterfølgende pumpes over i tankskibe, der kan anløbe havne med lavere vanddybde. Og det går også den modsatte vej. Ja, for vi samler også olier sammen fra mindre skibe. Den bliver pumpet over i en oceangående tanker, og så er der økonomi i at sejle den langt, siger Aage Faurholt, der som uddannet shippingmand hos AP Møller altid har haft hele verden som sin arbejdsplads: Vi har kun én mindre dansk kunde, så vi er en næsten ren eksportvirksomhed med absolut positiv indvirkning på Danmarks valutabalance. Vi beskæftiger omkring 45 medarbejdere og hertil skal lægges et tilsvarende antal årsværk hos vores underleverandører. Det er vi klart lidt stolte af. Klar til ny contango En anden gren af forretningen hænger uløseligt sammen med det generelle oliemarked. Det er den såkaldte contangoforretning, hvor der opstår den situation, at der er billig olie til salg på spot-markedet. Den bliver så købt af et selskab, som oplagrer olien på for eksempel Stigsnæs i en periode, indtil prisen er høj igen. I de sidste tre-fire år har der været relativt høje oliepriser på spotmarkedet, så den forretning har vi ikke haft. Men der er ingen tvivl om, at der igen vil komme en periode, hvor contango er en mulighed, for sådan bevæger oliemarkedet sig, mener Aage Faurholt. Derfor har Inter Terminals også flere nye tanke på tegnebrættet og er i færd med myndighedsgodkendelse, så firmaet kan reagere hurtigt, når markedet udvikler sig. Vi synes også, at vi ligger strategisk smukt som lager for nedkølet flydende naturgas. Det er et fremtidsperspektiv, men bestemt ikke urealistisk. Naturgas Fyn var på tæerne Med så meget olie i tankene skulle man ikke tro, at der var plads til naturgas på Stigsnæs. Men det er der, og et naturgasanlæg har afløst det kulfyrede Stigsnæs Værk som varmeleverandør til Inter Terminals. Varme er en vigtig del af at drive et tankanlæg, for de tungere fuelolier opbevares ved en temperatur på C. Jeg tør slet ikke tænke på følgerne af, at vores varmeanlæg går ned i en længere periode, så det sikrer vi os, at det ikke gør, siger Aage Faurholt, som valgte Naturgas Fyn som leverandør: Naturgas er nemt, billigere end olie og regulært. Jeg har det også hjemme. Naturgas Fyn var på tæerne, da vi skulle skifte. De satte sig ind i vores forretning, og det er utrolig vigtigt for os, fordi vores forbrug varierer, og vi køber på den daglige notering. Det kræver samarbejde og tillid. Inter Terminals Ejet af Inter Pipeline, Canada Skandinaviens største uafhængige olieterminal-selskab 50 tanke i størrelsen m 3. I alt 1.8 mio. m 3 7 anlægspladser for skibe. Havneomsætning på skibe og 5-6 mio. tons olie per år 17 store opvarmede fuelolie-tanke, heraf 7 med i alt m 3 på Stigsnæs Stigsnæs bruger årligt ca. 1.5 mio. m 3 naturgas leveret af Naturgas Fyn Naturgas Fyn årsrapport

12 Direktion og Bestyrelse Direktion Bestyrelsen for Naturgas Fyn Holding A/S Adm. direktør Ole Hvelplund Byrådsmedlem Jens Otto Dalhøj, Nordfyns Kommune Formand Borgmester Anker Boye, Odense Kommune, Næstformand Valgt af byrådet Poul Erik Andersen, Odense Kommune, Medlem Byrådsmedlem Tage Kiltang Bartholin Assens Kommune, Medlem Byrådsmedlem Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune, Medlem Byrådsmedlem Jens Munk, Svendborg Kommune, Medlem Byrådsmedlem John Erik Kruse, Middelfart Kommune, Medlem Byrådsmedlem Terje Pedersen Kerteminde Kommune, Medlem Byrådsmedlem Jan Reimar Christiansen, Nyborg Kommune, Medlem Medarbejdervalgt Christian Kern Kernel, Medlem Medarbejdervalgt Louise Kjems, Medlem Medarbejdervalgt Jeppe Fugl Villumsen, Medlem 12 Naturgas Fyn årsrapport 2013

13 Naturgas Fyn er Danmarks tredjestørste naturgasselskab. Vi leverer gas til cirka kunder hver dag 20 % af de danske gaskunder på erhvervsmarkedet får gas fra Naturgas Fyn Naturgas Fyn årsrapport

14 Ledelsesberetning Præsentation af koncernen Naturgas Fyn koncernen er 100 % ejet af de fynske kommuner igennem interessentskabet Naturgas Fyn I/S, stiftet i Naturgas Fyn koncernen beskæftigede i 2013 i gennemsnit 94 ansatte. Koncernens virksomhed består af tre adskilte forretningsområder. Distribution af naturgas Koncernen har igennem Naturgas Fyn Distribution A/S eneret på at drive naturgasdistributionsvirksomhed på Fyn i henhold til bevilling fra Energistyrelsen og distribuerer årligt ca. 156 mio. m 3 naturgas til omkring fynske distributionskunder. Dette svarer til ca. 7 % af den samlede danske naturgasdistribution. Handel med naturgas Koncernen sælger gas til private og erhverv i hele Danmark og har en markedsandel på ca. 17 % af det danske naturgasmarked. Koncernens grønne aktiviteter Koncernen deltager som aktiv partner i modning og etablering af projekter omkring produktion og opgradering af biogas til naturgasnettet samt naturgas og bionaturgas til transport. Ændringer i koncernstrukturen i 2013 Som et naturligt led i den fortsatte optimering af koncernstrukturen gennemførtes med regnskabsmæssig virkning per 1. januar 2013 en fusion af de to selskaber Naturgas Fyn A/S og Naturgas Fyn Forsyning A/S med Naturgas Fyn A/S som fortsættende selskab. Naturgas Fyn A/S er 100 % ejet af Naturgas Fyn Holding A/S. Koncernen har i løbet af året stiftet projektselskaber under selskabet Bionatur gas Danmark A/S, som er et 100 % ejet datterselskab under Naturgas Fyn Holding A/S. Selskabet varetager koncernens aktiviteter inden for grønne gasser. De konkrete grønne projekter udvikles og drives i projektselskaber. Udover de ovenfor beskrevne æn dringer fremstår koncernen uændret sammenholdt med 31. december Udvikling i året Risikobilledet for koncernens basisforretning fremstår i al væsentlighed som uændret sammenholdt med Den generelle konkurrencemæssige udvikling på gasmarkedet skærpes fortsat, hvilket forventes at fortsætte i de kommende år. I takt med tilblivelsen af nye tilgrænsende forretningsområder, under Bionaturgas Danmark A/S, introduceres nye risici, som koncernen løbende observerer og håndterer. Disse risici er nærmere beskrevet nedenfor under Bionaturgas Danmark A/S. Koncernens samlede risikobillede beskrives efterfølgende i detaljer under de respektive forretningsområder og selskaber. Kundetilfredshed Naturgas Fyn måler fortløbende på kundetilfredsheden blandt koncernens kunder. Den netop gennemførte måling i 4. kvartal 2013 viser, at Naturgas Fyn har fastholdt en meget høj grad af tilfredshed. Medarbejdertilfredshed Naturgas Fyn har siden 2008 gennemført medarbejdertilfredshedsmålinger, senest i november Målingen viste en samlet score på arbejdsglæde på 68 point (middel arbejdsglæde), som kan benchmarkes til det øvrige arbejdsmarked EEI og energibranchen, der landede på henholdsvis 70 og 73 point. Naturgas Fyn vil i 2014 have fokus på ledelsesrollen generelt samt på at skabe forståelse for sammenhæng mellem Naturgas Fyns overordnede mål og strategi og afdelingernes opgaver. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99a/ 99b Naturgas Fyn arbejder med samfundsansvar inden for følgende områder: Medarbejdere Det er en vigtigt for Naturgas Fyn, at medarbejdertilfredsheden er høj. Tilfredsheden måles hvert år for at sikre en fortsat høj tilfredshed eller alternativt at få iværksat tiltag til at højne den. Naturgas Fyn tilskynder til medarbejdernes sundhed ved at yde tilskud til sportsaktiviteter samt ved at tilbyde sundhedsforsikring og motionsfaciliteter. Miljø Naturgas Fyn arbejder løbende med den miljømæssige optimering af gasanvendelsen i Danmark. Blandt andet gennem produktion og salg af grøn gas (bionaturgas) samt gas til transport (CNG). Herudover rådgiver Naturgas Fyn om energieffektiviseringer. I det daglige opfordrer Naturgas Fyn alle medarbejdere til at tænke grønt og til en fornuftig anvendelse af ressourcer. Der benyttes således automatisk tænd og sluk af kontorbelysning, affald sorteres, og der er fokus på minimering af forbrugsstoffer, eksempelvist papir. Naturgas Fyn lægger vægt på at tilbyde sund mad i kantinen, og en stor del af råvarerne er økologiske. Almennyttige forhold Naturgas Fyn støtter en række almennyttige formål inden for kultur og idræt gennem sponsorater. Menneskerettigheder og antikorruption Naturgas Fyns holdning er, at vi skal behandle hinanden og andre med medmenneskelig respekt. Naturgas Fyn respekterer mennesker, som de er, uanset køn, alder, herkomst, trosretning m.m., og vi tolerer ikke mobning. Naturgas Fyn ønsker ikke at samarbejde med virksomheder, der er korrumperede. Ligestilling Naturgas Fyn koncernen er omfattet af årsregnskabslovens 99b om det underrepræsenterede køn. Bestyrelsen i Naturgas Fyn Holding A/S består af folkevalgte politikere, hvorfor sammensætningen af bestyrelsen er ude af selskabets kontrol. Selskabet har derfor ikke opstillet måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen i selskabets politikker. På de øvrige ledelsesniveauer i koncernen tilstræbes en ligelig sammensætning imellem køn, under hensyntagen til altid at vælge den bedst kvalificerede kandidat. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 14 Naturgas Fyn årsrapport 2013

15 Naturgas Fyn koncernen 2013 Naturgas Fyn koncernens netto omsætning blev i 2013 på mio. kr. mod mio. kr. i Moderselskabets omsætning blev på 8 mio. kr. i 2013 mod 16 mio. kr. i Koncernens resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud efter skat på 1 mio. kr. mod et overskud efter skat på 46 mio. kr. i Resultatet for 2013 anses for ikke tilfredsstillende. Naturgas Fyn I/S Interessentskabet Naturgas Fyn I/S ejes 100 % af de otte fynske kommuner, hvor de tre største ejere er Odense, Assens og Faaborg-Midtfyn med andele på henholdsvis 26 %, 16 % og 14 % af indskudskapitalen i Naturgas Fyn I/S. Naturgas Fyn I/S ejer 100 % af aktierne i Naturgas Fyn Holding A/S. Ejerandelene er uændrede i forhold til strategi og målsætninger i det kommende år Odense Kommune 25,7 % Assens Kommune 16,1 % Faaborg-Midtfyn Kommune 14,2 % Svendborg Kommune 13 % Middelfart Kommune 8,8 % Kerteminde Kommune 8,4 % Nyborg Kommune 7,9 % Nordfyns Kommune 5,9 % Naturgas Fyn koncernen vil i 2014 fortsat arbejde med implementering af en ajourført strategi frem mod Det betyder en fortsat videreudvikling og effektivisering af koncernen med henblik på optimering af koncernens varetagelse af såvel kerneforretningen omkring distribution af og handel med gas som udnyttelse af rentable muligheder for kontinuerlig udvikling af nye forretningsområder, herunder opgradering af biogas til naturgasnettet, naturgas til transport og aktiviteter relateret til området for energibesparelser. Det forventes, at koncernen i 2014 vil opnå et positivt resultat. Naturgas Fyn Holding A/S Naturgas Fyn Holding A/S er koncernens holdingselskab og ejer 100 % af aktierne i datterselskaberne Naturgas Fyn Distribution A/S, Naturgas fyn I/S Naturgas Fyn A/S samt Bionaturgas Danmark A/S. Naturgas Fyn Holding A/S ejer derudover bygningen på Ørbækvej Naturgas 260 fyn i Odense. Holding A/S Naturgas fyn A/S Naturgas fyn distribution A/S Bionaturgas Danmark A/S Naturgas Fyn årsrapport

16 Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn Distribution A/S har via bevillingen fra Energistyrelsen, og med en varighed på 20 år frem til 2023, eneret på at drive distributionsvirksomhed på Fyn. Derefter kan Naturgas Fyn Distribution A/S ansøge om fornyet bevillingsperiode. Der er i løbet af projekt perioden samlet investeret ca. 1,3 mia. kr. (svarende til cirka 2,7 mia. kr. i 2013-priser) i distributionsnettet, som består af flere end 50 M/R stationer, ca. 300 km forsyningsledninger (16 bar), km distributionsnet (4 bar) og 700 km stikledninger samt ca målere og regu latorer. Distributionen af gas foretages for kunder på Fyn, som forsynes af såvel Naturgas Fyn A/S som af andre natur gasleverandører. Driftsrisici Naturgas Fyn Distribution A/S opererer under den 20-årige distributions bevilling og de deraf følgende principper for indtægtsrammeregulering. Naturgas Fyn Distribution A/S vurderes som følge heraf ikke at være eksponeret for umiddelbar driftsmæssig risiko. Markedsrisici Naturgas Fyn Distribution A/S er ifølge distributionsbevillingen ikke eksponeret for risici i forhold til eneretten til at distribuere naturgas på Fyn. Der konstateres dog fortsat en generel reduktion i de distribuerede gas mængder på Fyn og i Danmark som helhed. Denne udvikling kan tilskrives flere sammenfaldende forhold, herunder primært strukturelle ændringer i energisektoren, effekterne af energispareindsatsen, samt en vis konvertering fra naturgas til fjernvarme. Via indtægtsrammereguleringen kan selskabet indregne en eventuel affødt underdækning i de kommende års distributionstariffer. Den fortsættende udvikling sætter selskabets ambition om løbende at nedbringe distributionstarifferne under betydeligt pres. Rente- og valutarisici Naturgas Fyn Distribution A/S langfristede gæld er knyttet til selskabets oprindelige investeringer i distributionsnettet på Fyn og har potentiel væsentlig indflydelse på selskabets økonomi på både kort og lang sigt. Rammerne for opkrævning af selskabets renteomkostninger er reguleret via Energitilsynets rentefastsættelses model. Modellen fastlægger, at selskabets låneomkostninger skal fastholdes inden for et nærmere angivet benchmark. Benchmark skal være baseret på de seneste fem foregående års femårs swap-renter for danske kroner. Selskabets langfristede gæld udgøres primært af realkreditlån, og renterisikoen søges afdækket ved indgåelse af swap-forretninger, som matcher de snævre rammer for det af Energitilsynet fastlagte forrentningsprincip. Overskudslikviditet placeres til renter på markedsvilkår. Naturgas Fyn Distribution A/S har i 2013 af Energitilsynet fået godkendt en januar februar 2013 Ida Auken besøger Naturgas Fyn til en snak om effektiv udnyttelse af affaldsressourcer Der indgåes samarbejdsaftale med Gartneriet Månsson om det økologiske biogasanlæg Bionaturgas Månsson i Brande Fyens Stiftstidende kan sætte Naturgas Fyn på en fjerdeplads over de fynske virksomheder, der kan præstere det største overskud per antal medarbejdere 16 Naturgas Fyn årsrapport 2013

17 fremrykning af gældsafviklingsår fra 2025 til Det betyder at gældsafviklingen sker på et mere robust markedsgrundlag, idet selskabet har tilrettelagt distribu tions tarifferne således, at selskabets gæld er fuldt afviklet i år I regnskabsåret 2013 er den den nettorentebærende gæld reduceret fra 676 mio. kr. til et samlet niveau på 615 mio. kr. Selskabet har aktuelt alene lån i danske kroner og derfor ingen valutarisiko. Kreditrisici Naturgas Fyn Distribution A/S gennemfører løbende kreditvurdering af selskabets kunder. Det kan resultere i krav om forudbetaling eller anden form for sikkerhedsstillelse og ultimativt lukning af gasforsyningen efter de gældende gasmarkedsregler. Datterselskab Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn Distribution A/S aktiviteter Naturgas Fyn Distribution A/S ejes 100 % af Naturgas Fyn Holding A/S. Naturgas Fyn Distribution A/S har ca kunder. Opgaverne i Naturgas Fyn Distribution A/S løses via serviceaftaler med koncernens øvrige selskaber. I henhold til gasloven skal Energitilsynet fastsætte indtægtsrammer for distributionsselskabernes årlige indtægter til dækning af renter, afdrag, drift, afskrivninger og investeringer. Årets resultat Naturgas Fyn Distribution A/S resultat udgør et overskud på 16 mio. kr. efter skat. Med resultatet for 2013 er den akkumulerede underdækning ultimo 2012 i henhold til indtægtsrammen for 2014 vendt fra en underdækning på ca. 3 mio. kr. til en overdækning på ca. 5 mio. kr. ultimo Forventninger til 2014 Der forventes for 2014 et positivt resultat. Naturgas Fyn Distribution A/S kreditforsikrer i videst mulige omfang tilgodehavender hos erhvervskunder. Det odenseanske firma Iderent tester en Naturgas Fyn gasbil til hjemmepleje-service. Erfaringerne er meget positive marts 2013 april 2013 Der indgåes samarbejdsaftale om et biogasanlæg i Vejen Kommune, Bionaturgas Holsted Naturgas Fyn nedsætter de fynske distributionstariffer med yderligere 10 %. Siden 2012 er der gennemført nedsættelser på i alt 25 % for de fynske naturgaskunder Naturgas Fyn årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

AutoWise P/S Årsrapport for 2014

AutoWise P/S Årsrapport for 2014 AutoWise P/S Årsrapport for 2014 (regnskabsår 31/1-31/12) CVR-nr. 35 65 34 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/6 2015 Thomas Anker Bay Petersen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer:

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer: Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning CVR-nummer: 34482624 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/1-2016 Peter Tolstrup Christensen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere