Å R s R a P P o R t Naturgas Fyn Holding a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R s R a P P o R t Naturgas Fyn Holding a/s"

Transkript

1 ÅRsRaPPoRt 2013

2

3 Indhold 4 8 Direktørens beretning... 4 Hoved- og nøgletal... 7 Case: Nordborg Kraftvarmeværk... 8 Case: Inter Terminals...10 Direktion og bestyrelse...12 Ledelsesberetning...14 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december...24 Egenkapitalopgørelse...26 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december...27 Regnskabspraksis...28 Noter til årsrapporten Hoved- og nøgletal datterselskaber...42 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsespåtegning...45 Selskabsoplysninger... 46

4 Direktørens beretning Rationalisering og effektivisering af forretningen Naturgas Fyn vil få fornyet fokus i Naturgas Fyn årsrapport 2013

5 Fokus og fastholdelse Vækst og udvikling af Naturgas Fyn Naturgas Fyn koncernens resultat i 2013 lander på et overskud efter skat på 1 mio. kr. Nettoomsætningen gik op fra mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Resultatet er under det forventede og er isoleret set ikke tilfredsstillende Markedet har overordnet været præget af faldende marginer og øget konkurrence på alle kundesegmenter. I kombination med klimatiske påvirkninger, en unormal kold og lang vinter samt et lunt efterår, har det haft væsentlig indvirkning på årets resultat. Særligt den specielle markedssituation i marts, affødt af sammenfaldet af hård kulde og udfordringer i forhold til gasforsyningen generelt til Danmark har haft en betydelig negativ indflydelse. Regnskabet afspejler desuden de omfattende omkostninger forbundet med opdyrkningen af nye forretningsområder, særligt inden for vedvarende energi. På de interne linjer har 2013 været præget af omstruktureringer, primært på ledelsesplan. Det kan også aflæses i årets resultat. Strategiske tiltag 2014 Naturgas Fyn har iværksat en række initiativer til at fastholde den positive udvikling på omsætningen og til at sikre det stabile afsæt for vækst og ud vikling af koncernen i Der er således påbegyndt en optimering af koncernens salgsorganisation. Rationalisering af processer og arbejdsgange vil i kombination med fremtidigt mere solide systemer omkring gashandel minimere vores risiko ved indkøb og salg af gas. Indfasningen af en fladere organisationsstruktur på tværs af koncernen vil sikre en effektivisering generelt. Endelig vil Naturgas Fyn fra 2014 tilgå de omfattende aktiviteter inden for området for vedvarende energi, f.eks. etablering af biogasanlæg, i en meget strømlinet modus. Fastholdelse og vækst Essentielt for den fremtidige vækst er et øget fokus på at fastholde Naturgas Fyns markedsposition samt at udvikle og styrke koncernens kunderelationer i alle segmenter. Arbejdet med produktportefølje og understøttende ydelser skal sikre større værdi for Naturgas Fyns kunder og for Naturgas Fyn. På erhvervssiden vil optimering af salgsorganisationens arbejde omfatte en fortsat udvikling af de produkter og services, der tilbydes kunderne. Det være sig i form af individuelle løsninger eller den mere målrettede brug af ydelser inden for energibesparelser, rådgivning mv. På privatkundeområdet vil Naturgas Fyn videreudvikle de påbegyndte koncepter inden for bl.a. serviceordning, herunder VVS-partnerskaber, formidling af mulighederne for brug af naturgas ud over de, der er relateret til opvarmning, samt loyalitetsskabende aktiviteter. Naturgas Fyn sikrede sig i andet kvartal 2013 retten til forsyningspligten af naturgas på landsplan frem mod Det kan ved årets afslutning konstateres, at forsyningspligtbevillingen giver den forventede smidige vækst i antallet af privatkunder. Den øgede tilgang af kunder tilfører koncernen en række skalaøkonomiske fordele. Indsats på vedvarende energi I forlængelse af den ordinære naturgasforretning deltager Naturgas Fyn aktivt i udviklingen af løsninger baseret på vedvarende energi, i første omgang med Naturgas Fyn årsrapport

6 Ole Hvelplund Essentielt for den fremtidige vækst er et øget fokus på at fastholde Naturgas Fyns markedsposition samt at udvikle og styrke koncernens kunderelationer i alle segmenter 52 år Fra januar 2014 Adm. direktør for Naturgas Fyn Siden januar 2013 Salgs- og marketingdirektør i Naturgas Fyn Kommer fra en række lederposter i TDC, senest CEO og Senior Vice President i TDC Wholesale Ole Hvelplund, Adm. direktør afsæt i gas. Gas til transport har været et væsentligt indsatsområde. Fokus har dog i stigende grad været og vil fremadrettet ses på realiseringen af biogasaktiviteter, herunder etablering af biogasanlæg, handel med biogas mv. De investeringsbeslutninger, som er taget ved udgangen af 2013 for en række projekter, betyder, at de realiseres fra medio Det er den realistiske forventning, at det vil afspejle sig positivt i koncernens regnskab inden for en 2-årig periode. Det er også sandsynligt, at Naturgas Fyn vil videreudvikle øvrige rentable koncepter inden for området for vedvarende energi. Vores ansvar Det er Naturgas Fyns forventning, at løsninger baseret på vedvarende energi vil få stadigt højere prioritet generelt. Det er derfor naturligt, og rationelt, at opdyrke koncernens kompetencer og aktiviteter inden for dette felt. Den grønne omstilling vil give forskydninger i det nuværende energilandskab. Overskudsvarme fra kraftvarmeværkerne vil blive reduceret kraftigt, i takt med at vind- og solenergi vinder indpas, og i den grad affaldsressourcer udnyttes mere effektivt i f.eks. afgasningsøjemed. Naturgas vil gradvist erstattes af grønne gasser. Nye teknologier vil tage form og skabe nye muligheder for virksomheder og privatforbrugere. Den udvikling vil Naturgas Fyn sætte sit fingeraftryk på. Afgørende for Naturgas Fyns aktiviteter på området er dog, at det politiske grundlag for projekternes rentabilitet dyrkes og udvikles. Naturgas Fyn vil derfor fortsat deltage målrettet i den energipolitiske debat og i videst mulige omfang søge at påvirke den aktuelle dagsorden til fordel for samfundsøkonomisk holdbare løsninger. Det være sig på området for vedvarende energi. Det være sig på området på varmeforsyning, hvor vi også fremadrettet vil søge at påvirke, at beslutninger tages på et objektivt og oplyst grundlag frem for med afsæt i interessebaserede hensyn. Fokus 2014 Rationaliseringsprocessen påbegyndt ved udgangen af 2013 vil spille en væsentlig rolle i Sammen med udvikling af produkter og services vil den afspejle sig i alle dele af forretningen som en merværdi, der kommer såvel kunderne som koncernen til gode. Ole Hvelplund, Adm. direktør 6 Naturgas Fyn årsrapport 2013

7 Hoved- og nøgletal TDKK Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITDA Afskrivninger ekskl. goodwill Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat efter skat Balance Balancesum Egenkapital Nettorentebærende gæld / (likvider tillagt gaslager) Nettoarbejdskapital Investering i materielle anlægsaktiver Pengestrømme Pengestrømme fra: driftsaktivitet investeringsaktivitet Frie pengestrømme finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin 10,9 % 15,0 % 13,2 % 19,6 % 29,1 % EBITDA margin 5,4 % 10,2 % 9,9 % 15,6 % 21,4 % EBITA margin 2,2 % 7,0 % 7,2 % 10,9 % 12,2 % Overskudsgrad (EBIT margin) 1,9 % 6,7 % 7,0 % 9,6 % 11,6 % Afkastningsgrad 1,9 % 6,1 % 7,3 % 7,4 % 4,9 % Likviditetsgrad 144,5 % 137,7 % 121,0 % 113,2 % 138,3 % Soliditetsgrad 21,1 % 20,2 % 15,3 % 12,1 % 11,0 % Forrentning af egenkapital 0,2 % 16,3 % 26,4 % 27,2 % 10,9 % Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Ved ændring af regnskabspraksis er der foretaget tilpasning af sammenligningstal. Bruttomargin: Bruttofortjeneste / Nettoomsætningen * 100 EBITDA margin: EBITDA / Nettoomsætningen * 100 EBITA margin: EBITA / Nettoomsætningen * 100 Overskudsgrad (EBIT margin): Resultat før finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen * 100 Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100 Likviditetsgrad: (Omsætningsaktiver - Udskudt skatteaktiv) / Kortfristet gæld * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital * 100 Nettoarbejdskapital: (varebeholdninger + tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser + andre tilgodehavender - finansielle kontrakter + periodeafgrænsningsposter) - (modtagne forudbetalinger fra kunder + leverandører af varer og tjenesteydelser + anden gæld - finansielle kontrakter + periodeafgrænsningsposter) Nettorentebærende gæld / (likvider): Rentebærende forpligtelser modregnet rentebærende aktiver Naturgas Fyn årsrapport

8 Case Nu kører vi med Medarbejderne hos Sønderborg Forsyning og Naturgas Fyn har et dagligt samarbejde. Det betyder en meget mere rationel drift af Nordborg Kraftvarmeværk. Nordborg Kraftvarmeværk blev etableret i 1990 erne som en direkte følge af regeringens Energihandleplan Dengang blev det besluttet, at værker skulle op føres med henblik på både elog varmeproduktion. Og sådan blev det. Også på Als, hvor det var den daværende Nordborg Kommune, der kom til at stå for etablering og drift. I dag er Nordborg en del af Sønderborg Kommune. Skibsmotorer Kernen i Nordborg Kraftvarmeværk er to motorer på hver hk. De er bygget i Bergen i Norge. Typen er en skibsmotor. Den er så bygget om til naturgas, fortæller driftsmand Per Hansen. Vi er fire mand her, og tager vi blot motorerne, så skal vi løbende skifte dele og filtre, lave gastests osv. De havde deres børnesygdomme med en knækket krumtap, og vi har fået renoveret generatoren hos ABB i Fredericia, men de kører faktisk flot. Og så kører de rent. For vi har en ekstra filterbrænder, som forbrænder olierester og metangasser ved 800 C. Det er generelt godt for miljøet, og det fjerner lugtgener. Det var et dyrt forsøgsanlæg, så vi er de eneste, der har det. Vi er glade for det, og det er beboerne i Nordborg også, supplerer driftschef Niels-Chr. Pors kjær, Sønderborg Forsyning. Stor udfordring Omlægningen af Danmarks energiforbrug til vedvarende energiformer har betydet en stor udfordring for de traditionelle kraftvarmeværker. Det gælder også i Nordborg, hvor værket leverer varme til fire varmecentraler med i alt slutbrugere og el til det liberaliserede marked i Norden via Neas og Gas Point Nordic (tidligere Nord Pool). Vindmøllerne har virkelig betydet en omorganisering af hele el-produktionsapparatet. Blæser det bare 5-8 sekundmeter, er elprisen for lav til, at vi kan producere med et fornuftigt resultat, siger Niels-Chr. Porskjær. Trykkede bare på knappen Det er her samarbejdet med Naturgas Fyn står sin prøve. To oplevelser med basis i de variable el- og naturgaspriser gjorde, at de to selskaber satte sig sammen og gentænkte deres handelsforbindelse. Vi købte før en afmålt mængde hver måned, og havde vi inden månedens udgang brugt den, så trykkede vi bare på knappen og fortsatte. Vi kiggede ikke på naturgasprisen, som kunne være meget forøget på det tidspunkt. Borgerne i Nordborg forærede el-produktionen væk, sat på spidsen, siger Niels-Chr. Porskjær. Der var også en episode, hvor der var overskud af naturgas, og hvor Niels-Chr. Porskjær blev kontaktet af Naturgas Fyn med en opfordring til at sælge gassen, som nu var blevet dyrere. Fra tanke til realitet Resultatet af den fælles tankevirksomhed blev et udbygget dagligt samarbejde over nettet, hvor de variable naturgaspriser holdes op mod de variable elpriser, således at man i Nordborg nøjagtigt ved, hvornår man skal starte motorerne og producere og sælge el med sorte tal på bundlinjen. Et såkaldt gasdøgn går fra kl til 06.00, og det er Naturgas Fyns kompetence at skønne prisen det kommende døgn. Det er derefter os i den daglige drift, der på flere faste tidspunkter hver dag modtager elprisen. Et program regner på rentabiliteten. Og er den i plus over tre timer, tager vi høreværnet på og trykker på knappen, fortæller Per Hansen. Vi er vældigt tilfredse med, at de første visioner fra Naturgas Fyn er blevet omsat til realiteter. Vi kører nu rationelt med et årligt overskud, og det forventer borgerne i Sønderborg Kommune også, siger Niels-Chr. Porskjær. Øger arbejdsglæden I Nordborg er medarbejderne glade for samarbejdet. Her ved man godt, at det også kræver en løbende indsats fra Natur gas Fyn. Som Per Hansen siger: Vi har fået en rigtig god indføring i principperne omkring naturgasprisen og det program, der er udviklet. Der er blevet talt i et sprog, vi kan forholde os til. Og det er faktisk med til at øge arbejdsglæden, at vi nu selv ved og afgør, hvornår vi starter maskinerne. Vi har fået et helt andet overblik. Nordborg Kraftvarmeværk Indgår i Sønderborg Forsyning 2 naturgasdrevne motorer hver på hk 2 generatorer hver på 3 MW Gasforbrug per driftstime: m 3 naturgas El produktion: 6 MW/h Varmeproduktion: 8,5 MW/h 8 Naturgas Fyn årsrapport 2013

9 overskud Vi er vældigt tilfredse med, at de første visioner fra Naturgas Fyn er blevet omsat til realiteter Driftschef Niels-Chr. Porskjær, Sønderborg Forsyning Naturgas Fyn årsrapport

10 Case Her bliver russisk To kæmpestore tankanlæg i Stigsnæs ved Skælskør udgør en blomstrende dansk eksportvirksomhed. Det kræver også sin varme. Den sørger naturgassen for. Yderst på Stigsnæs direkte ud til det dybe vand i Storebælt ligger tankanlæggene fra det nu nedlagte olieraffinaderi og kraftværk. Skønt tankene er mellem 40 og 50 år gamle, udgør de et futuristisk landskab. De hvide og grå søjlestykker ligger forbundet af vældige rørsystemer. Menneskeskabte og alligevel forbi alle menneskelige proportioner. Nye olieblandinger Firmaet Inter Terminals har gjort det til en rigtig god forretning at udleje de enkelte tanke eller tankgrupper til firmaer som Statoil, BP, Shell og Chevron. Stigsnæs udgør sammen med anlæg på Asnæs ved Kalundborg og Ensted ved Aabenraa aktiviteterne i Danmark. Nu skal man ikke tro, at vi bare tjener vores penge ved at være et passivt lager. Vi har grundlæggende en flerstrenget for- De satte sig ind i vores forretning, og det er utrolig vigtigt for os, fordi vores forbrug varierer CEO Aage Faurholt, Inter Terminals 10 Naturgas Fyn årsrapport 2013

11 olie mere værd retning, fortæller CEO for Inter Terminals, Aage Faurholt, og fortsætter: To tredjedele af den russiske olieeksport passerer Storebælt. Her ligger vi fremragende placeret med en dybvandshavn, som kan modtage de oceangående tankere, og vi kan værdiforøge den russiske olie ved at lave nye blandinger både på skibene og i vores tankanlæg. Tjener penge til Danmark Anlægget i Stigsnæs fungerer også som en omlastningscentral, hvor de store tankere kan losse for eksempel flybrændstof fra Korea, Indonesien eller Brasilien, som så efterfølgende pumpes over i tankskibe, der kan anløbe havne med lavere vanddybde. Og det går også den modsatte vej. Ja, for vi samler også olier sammen fra mindre skibe. Den bliver pumpet over i en oceangående tanker, og så er der økonomi i at sejle den langt, siger Aage Faurholt, der som uddannet shippingmand hos AP Møller altid har haft hele verden som sin arbejdsplads: Vi har kun én mindre dansk kunde, så vi er en næsten ren eksportvirksomhed med absolut positiv indvirkning på Danmarks valutabalance. Vi beskæftiger omkring 45 medarbejdere og hertil skal lægges et tilsvarende antal årsværk hos vores underleverandører. Det er vi klart lidt stolte af. Klar til ny contango En anden gren af forretningen hænger uløseligt sammen med det generelle oliemarked. Det er den såkaldte contangoforretning, hvor der opstår den situation, at der er billig olie til salg på spot-markedet. Den bliver så købt af et selskab, som oplagrer olien på for eksempel Stigsnæs i en periode, indtil prisen er høj igen. I de sidste tre-fire år har der været relativt høje oliepriser på spotmarkedet, så den forretning har vi ikke haft. Men der er ingen tvivl om, at der igen vil komme en periode, hvor contango er en mulighed, for sådan bevæger oliemarkedet sig, mener Aage Faurholt. Derfor har Inter Terminals også flere nye tanke på tegnebrættet og er i færd med myndighedsgodkendelse, så firmaet kan reagere hurtigt, når markedet udvikler sig. Vi synes også, at vi ligger strategisk smukt som lager for nedkølet flydende naturgas. Det er et fremtidsperspektiv, men bestemt ikke urealistisk. Naturgas Fyn var på tæerne Med så meget olie i tankene skulle man ikke tro, at der var plads til naturgas på Stigsnæs. Men det er der, og et naturgasanlæg har afløst det kulfyrede Stigsnæs Værk som varmeleverandør til Inter Terminals. Varme er en vigtig del af at drive et tankanlæg, for de tungere fuelolier opbevares ved en temperatur på C. Jeg tør slet ikke tænke på følgerne af, at vores varmeanlæg går ned i en længere periode, så det sikrer vi os, at det ikke gør, siger Aage Faurholt, som valgte Naturgas Fyn som leverandør: Naturgas er nemt, billigere end olie og regulært. Jeg har det også hjemme. Naturgas Fyn var på tæerne, da vi skulle skifte. De satte sig ind i vores forretning, og det er utrolig vigtigt for os, fordi vores forbrug varierer, og vi køber på den daglige notering. Det kræver samarbejde og tillid. Inter Terminals Ejet af Inter Pipeline, Canada Skandinaviens største uafhængige olieterminal-selskab 50 tanke i størrelsen m 3. I alt 1.8 mio. m 3 7 anlægspladser for skibe. Havneomsætning på skibe og 5-6 mio. tons olie per år 17 store opvarmede fuelolie-tanke, heraf 7 med i alt m 3 på Stigsnæs Stigsnæs bruger årligt ca. 1.5 mio. m 3 naturgas leveret af Naturgas Fyn Naturgas Fyn årsrapport

12 Direktion og Bestyrelse Direktion Bestyrelsen for Naturgas Fyn Holding A/S Adm. direktør Ole Hvelplund Byrådsmedlem Jens Otto Dalhøj, Nordfyns Kommune Formand Borgmester Anker Boye, Odense Kommune, Næstformand Valgt af byrådet Poul Erik Andersen, Odense Kommune, Medlem Byrådsmedlem Tage Kiltang Bartholin Assens Kommune, Medlem Byrådsmedlem Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune, Medlem Byrådsmedlem Jens Munk, Svendborg Kommune, Medlem Byrådsmedlem John Erik Kruse, Middelfart Kommune, Medlem Byrådsmedlem Terje Pedersen Kerteminde Kommune, Medlem Byrådsmedlem Jan Reimar Christiansen, Nyborg Kommune, Medlem Medarbejdervalgt Christian Kern Kernel, Medlem Medarbejdervalgt Louise Kjems, Medlem Medarbejdervalgt Jeppe Fugl Villumsen, Medlem 12 Naturgas Fyn årsrapport 2013

13 Naturgas Fyn er Danmarks tredjestørste naturgasselskab. Vi leverer gas til cirka kunder hver dag 20 % af de danske gaskunder på erhvervsmarkedet får gas fra Naturgas Fyn Naturgas Fyn årsrapport

14 Ledelsesberetning Præsentation af koncernen Naturgas Fyn koncernen er 100 % ejet af de fynske kommuner igennem interessentskabet Naturgas Fyn I/S, stiftet i Naturgas Fyn koncernen beskæftigede i 2013 i gennemsnit 94 ansatte. Koncernens virksomhed består af tre adskilte forretningsområder. Distribution af naturgas Koncernen har igennem Naturgas Fyn Distribution A/S eneret på at drive naturgasdistributionsvirksomhed på Fyn i henhold til bevilling fra Energistyrelsen og distribuerer årligt ca. 156 mio. m 3 naturgas til omkring fynske distributionskunder. Dette svarer til ca. 7 % af den samlede danske naturgasdistribution. Handel med naturgas Koncernen sælger gas til private og erhverv i hele Danmark og har en markedsandel på ca. 17 % af det danske naturgasmarked. Koncernens grønne aktiviteter Koncernen deltager som aktiv partner i modning og etablering af projekter omkring produktion og opgradering af biogas til naturgasnettet samt naturgas og bionaturgas til transport. Ændringer i koncernstrukturen i 2013 Som et naturligt led i den fortsatte optimering af koncernstrukturen gennemførtes med regnskabsmæssig virkning per 1. januar 2013 en fusion af de to selskaber Naturgas Fyn A/S og Naturgas Fyn Forsyning A/S med Naturgas Fyn A/S som fortsættende selskab. Naturgas Fyn A/S er 100 % ejet af Naturgas Fyn Holding A/S. Koncernen har i løbet af året stiftet projektselskaber under selskabet Bionatur gas Danmark A/S, som er et 100 % ejet datterselskab under Naturgas Fyn Holding A/S. Selskabet varetager koncernens aktiviteter inden for grønne gasser. De konkrete grønne projekter udvikles og drives i projektselskaber. Udover de ovenfor beskrevne æn dringer fremstår koncernen uændret sammenholdt med 31. december Udvikling i året Risikobilledet for koncernens basisforretning fremstår i al væsentlighed som uændret sammenholdt med Den generelle konkurrencemæssige udvikling på gasmarkedet skærpes fortsat, hvilket forventes at fortsætte i de kommende år. I takt med tilblivelsen af nye tilgrænsende forretningsområder, under Bionaturgas Danmark A/S, introduceres nye risici, som koncernen løbende observerer og håndterer. Disse risici er nærmere beskrevet nedenfor under Bionaturgas Danmark A/S. Koncernens samlede risikobillede beskrives efterfølgende i detaljer under de respektive forretningsområder og selskaber. Kundetilfredshed Naturgas Fyn måler fortløbende på kundetilfredsheden blandt koncernens kunder. Den netop gennemførte måling i 4. kvartal 2013 viser, at Naturgas Fyn har fastholdt en meget høj grad af tilfredshed. Medarbejdertilfredshed Naturgas Fyn har siden 2008 gennemført medarbejdertilfredshedsmålinger, senest i november Målingen viste en samlet score på arbejdsglæde på 68 point (middel arbejdsglæde), som kan benchmarkes til det øvrige arbejdsmarked EEI og energibranchen, der landede på henholdsvis 70 og 73 point. Naturgas Fyn vil i 2014 have fokus på ledelsesrollen generelt samt på at skabe forståelse for sammenhæng mellem Naturgas Fyns overordnede mål og strategi og afdelingernes opgaver. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99a/ 99b Naturgas Fyn arbejder med samfundsansvar inden for følgende områder: Medarbejdere Det er en vigtigt for Naturgas Fyn, at medarbejdertilfredsheden er høj. Tilfredsheden måles hvert år for at sikre en fortsat høj tilfredshed eller alternativt at få iværksat tiltag til at højne den. Naturgas Fyn tilskynder til medarbejdernes sundhed ved at yde tilskud til sportsaktiviteter samt ved at tilbyde sundhedsforsikring og motionsfaciliteter. Miljø Naturgas Fyn arbejder løbende med den miljømæssige optimering af gasanvendelsen i Danmark. Blandt andet gennem produktion og salg af grøn gas (bionaturgas) samt gas til transport (CNG). Herudover rådgiver Naturgas Fyn om energieffektiviseringer. I det daglige opfordrer Naturgas Fyn alle medarbejdere til at tænke grønt og til en fornuftig anvendelse af ressourcer. Der benyttes således automatisk tænd og sluk af kontorbelysning, affald sorteres, og der er fokus på minimering af forbrugsstoffer, eksempelvist papir. Naturgas Fyn lægger vægt på at tilbyde sund mad i kantinen, og en stor del af råvarerne er økologiske. Almennyttige forhold Naturgas Fyn støtter en række almennyttige formål inden for kultur og idræt gennem sponsorater. Menneskerettigheder og antikorruption Naturgas Fyns holdning er, at vi skal behandle hinanden og andre med medmenneskelig respekt. Naturgas Fyn respekterer mennesker, som de er, uanset køn, alder, herkomst, trosretning m.m., og vi tolerer ikke mobning. Naturgas Fyn ønsker ikke at samarbejde med virksomheder, der er korrumperede. Ligestilling Naturgas Fyn koncernen er omfattet af årsregnskabslovens 99b om det underrepræsenterede køn. Bestyrelsen i Naturgas Fyn Holding A/S består af folkevalgte politikere, hvorfor sammensætningen af bestyrelsen er ude af selskabets kontrol. Selskabet har derfor ikke opstillet måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen i selskabets politikker. På de øvrige ledelsesniveauer i koncernen tilstræbes en ligelig sammensætning imellem køn, under hensyntagen til altid at vælge den bedst kvalificerede kandidat. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 14 Naturgas Fyn årsrapport 2013

15 Naturgas Fyn koncernen 2013 Naturgas Fyn koncernens netto omsætning blev i 2013 på mio. kr. mod mio. kr. i Moderselskabets omsætning blev på 8 mio. kr. i 2013 mod 16 mio. kr. i Koncernens resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud efter skat på 1 mio. kr. mod et overskud efter skat på 46 mio. kr. i Resultatet for 2013 anses for ikke tilfredsstillende. Naturgas Fyn I/S Interessentskabet Naturgas Fyn I/S ejes 100 % af de otte fynske kommuner, hvor de tre største ejere er Odense, Assens og Faaborg-Midtfyn med andele på henholdsvis 26 %, 16 % og 14 % af indskudskapitalen i Naturgas Fyn I/S. Naturgas Fyn I/S ejer 100 % af aktierne i Naturgas Fyn Holding A/S. Ejerandelene er uændrede i forhold til strategi og målsætninger i det kommende år Odense Kommune 25,7 % Assens Kommune 16,1 % Faaborg-Midtfyn Kommune 14,2 % Svendborg Kommune 13 % Middelfart Kommune 8,8 % Kerteminde Kommune 8,4 % Nyborg Kommune 7,9 % Nordfyns Kommune 5,9 % Naturgas Fyn koncernen vil i 2014 fortsat arbejde med implementering af en ajourført strategi frem mod Det betyder en fortsat videreudvikling og effektivisering af koncernen med henblik på optimering af koncernens varetagelse af såvel kerneforretningen omkring distribution af og handel med gas som udnyttelse af rentable muligheder for kontinuerlig udvikling af nye forretningsområder, herunder opgradering af biogas til naturgasnettet, naturgas til transport og aktiviteter relateret til området for energibesparelser. Det forventes, at koncernen i 2014 vil opnå et positivt resultat. Naturgas Fyn Holding A/S Naturgas Fyn Holding A/S er koncernens holdingselskab og ejer 100 % af aktierne i datterselskaberne Naturgas Fyn Distribution A/S, Naturgas fyn I/S Naturgas Fyn A/S samt Bionaturgas Danmark A/S. Naturgas Fyn Holding A/S ejer derudover bygningen på Ørbækvej Naturgas 260 fyn i Odense. Holding A/S Naturgas fyn A/S Naturgas fyn distribution A/S Bionaturgas Danmark A/S Naturgas Fyn årsrapport

16 Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn Distribution A/S har via bevillingen fra Energistyrelsen, og med en varighed på 20 år frem til 2023, eneret på at drive distributionsvirksomhed på Fyn. Derefter kan Naturgas Fyn Distribution A/S ansøge om fornyet bevillingsperiode. Der er i løbet af projekt perioden samlet investeret ca. 1,3 mia. kr. (svarende til cirka 2,7 mia. kr. i 2013-priser) i distributionsnettet, som består af flere end 50 M/R stationer, ca. 300 km forsyningsledninger (16 bar), km distributionsnet (4 bar) og 700 km stikledninger samt ca målere og regu latorer. Distributionen af gas foretages for kunder på Fyn, som forsynes af såvel Naturgas Fyn A/S som af andre natur gasleverandører. Driftsrisici Naturgas Fyn Distribution A/S opererer under den 20-årige distributions bevilling og de deraf følgende principper for indtægtsrammeregulering. Naturgas Fyn Distribution A/S vurderes som følge heraf ikke at være eksponeret for umiddelbar driftsmæssig risiko. Markedsrisici Naturgas Fyn Distribution A/S er ifølge distributionsbevillingen ikke eksponeret for risici i forhold til eneretten til at distribuere naturgas på Fyn. Der konstateres dog fortsat en generel reduktion i de distribuerede gas mængder på Fyn og i Danmark som helhed. Denne udvikling kan tilskrives flere sammenfaldende forhold, herunder primært strukturelle ændringer i energisektoren, effekterne af energispareindsatsen, samt en vis konvertering fra naturgas til fjernvarme. Via indtægtsrammereguleringen kan selskabet indregne en eventuel affødt underdækning i de kommende års distributionstariffer. Den fortsættende udvikling sætter selskabets ambition om løbende at nedbringe distributionstarifferne under betydeligt pres. Rente- og valutarisici Naturgas Fyn Distribution A/S langfristede gæld er knyttet til selskabets oprindelige investeringer i distributionsnettet på Fyn og har potentiel væsentlig indflydelse på selskabets økonomi på både kort og lang sigt. Rammerne for opkrævning af selskabets renteomkostninger er reguleret via Energitilsynets rentefastsættelses model. Modellen fastlægger, at selskabets låneomkostninger skal fastholdes inden for et nærmere angivet benchmark. Benchmark skal være baseret på de seneste fem foregående års femårs swap-renter for danske kroner. Selskabets langfristede gæld udgøres primært af realkreditlån, og renterisikoen søges afdækket ved indgåelse af swap-forretninger, som matcher de snævre rammer for det af Energitilsynet fastlagte forrentningsprincip. Overskudslikviditet placeres til renter på markedsvilkår. Naturgas Fyn Distribution A/S har i 2013 af Energitilsynet fået godkendt en januar februar 2013 Ida Auken besøger Naturgas Fyn til en snak om effektiv udnyttelse af affaldsressourcer Der indgåes samarbejdsaftale med Gartneriet Månsson om det økologiske biogasanlæg Bionaturgas Månsson i Brande Fyens Stiftstidende kan sætte Naturgas Fyn på en fjerdeplads over de fynske virksomheder, der kan præstere det største overskud per antal medarbejdere 16 Naturgas Fyn årsrapport 2013

17 fremrykning af gældsafviklingsår fra 2025 til Det betyder at gældsafviklingen sker på et mere robust markedsgrundlag, idet selskabet har tilrettelagt distribu tions tarifferne således, at selskabets gæld er fuldt afviklet i år I regnskabsåret 2013 er den den nettorentebærende gæld reduceret fra 676 mio. kr. til et samlet niveau på 615 mio. kr. Selskabet har aktuelt alene lån i danske kroner og derfor ingen valutarisiko. Kreditrisici Naturgas Fyn Distribution A/S gennemfører løbende kreditvurdering af selskabets kunder. Det kan resultere i krav om forudbetaling eller anden form for sikkerhedsstillelse og ultimativt lukning af gasforsyningen efter de gældende gasmarkedsregler. Datterselskab Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn Distribution A/S aktiviteter Naturgas Fyn Distribution A/S ejes 100 % af Naturgas Fyn Holding A/S. Naturgas Fyn Distribution A/S har ca kunder. Opgaverne i Naturgas Fyn Distribution A/S løses via serviceaftaler med koncernens øvrige selskaber. I henhold til gasloven skal Energitilsynet fastsætte indtægtsrammer for distributionsselskabernes årlige indtægter til dækning af renter, afdrag, drift, afskrivninger og investeringer. Årets resultat Naturgas Fyn Distribution A/S resultat udgør et overskud på 16 mio. kr. efter skat. Med resultatet for 2013 er den akkumulerede underdækning ultimo 2012 i henhold til indtægtsrammen for 2014 vendt fra en underdækning på ca. 3 mio. kr. til en overdækning på ca. 5 mio. kr. ultimo Forventninger til 2014 Der forventes for 2014 et positivt resultat. Naturgas Fyn Distribution A/S kreditforsikrer i videst mulige omfang tilgodehavender hos erhvervskunder. Det odenseanske firma Iderent tester en Naturgas Fyn gasbil til hjemmepleje-service. Erfaringerne er meget positive marts 2013 april 2013 Der indgåes samarbejdsaftale om et biogasanlæg i Vejen Kommune, Bionaturgas Holsted Naturgas Fyn nedsætter de fynske distributionstariffer med yderligere 10 %. Siden 2012 er der gennemført nedsættelser på i alt 25 % for de fynske naturgaskunder Naturgas Fyn årsrapport

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87 CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N Årsrapport 2012 Nets i tal 2.861 MEDARBEJDERE 975 Mio Dankort: 975 Millioner transaktioner 1,2 mia Bankaxept: 1,2 milliarder transaktioner 33 Mio Nets servicerer 33 millioner kort 7,8 Mio Nets har udstedt

Læs mere

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 2 Indhold Ledelsespåtegning................................................... 4 Den uafhængige revisors erklæringer...........................

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 Åbning af IDEmøbler i Hillerød virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen,

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 CVR-nr. 33 05 75 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6-7 Ledelsesberetning

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1

Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1 Årsrapport 2012 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere