Å R s R a P P o R t Naturgas Fyn Holding a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R s R a P P o R t Naturgas Fyn Holding a/s"

Transkript

1 ÅRsRaPPoRt 2013

2

3 Indhold 4 8 Direktørens beretning... 4 Hoved- og nøgletal... 7 Case: Nordborg Kraftvarmeværk... 8 Case: Inter Terminals...10 Direktion og bestyrelse...12 Ledelsesberetning...14 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december...24 Egenkapitalopgørelse...26 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december...27 Regnskabspraksis...28 Noter til årsrapporten Hoved- og nøgletal datterselskaber...42 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsespåtegning...45 Selskabsoplysninger... 46

4 Direktørens beretning Rationalisering og effektivisering af forretningen Naturgas Fyn vil få fornyet fokus i Naturgas Fyn årsrapport 2013

5 Fokus og fastholdelse Vækst og udvikling af Naturgas Fyn Naturgas Fyn koncernens resultat i 2013 lander på et overskud efter skat på 1 mio. kr. Nettoomsætningen gik op fra mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Resultatet er under det forventede og er isoleret set ikke tilfredsstillende Markedet har overordnet været præget af faldende marginer og øget konkurrence på alle kundesegmenter. I kombination med klimatiske påvirkninger, en unormal kold og lang vinter samt et lunt efterår, har det haft væsentlig indvirkning på årets resultat. Særligt den specielle markedssituation i marts, affødt af sammenfaldet af hård kulde og udfordringer i forhold til gasforsyningen generelt til Danmark har haft en betydelig negativ indflydelse. Regnskabet afspejler desuden de omfattende omkostninger forbundet med opdyrkningen af nye forretningsområder, særligt inden for vedvarende energi. På de interne linjer har 2013 været præget af omstruktureringer, primært på ledelsesplan. Det kan også aflæses i årets resultat. Strategiske tiltag 2014 Naturgas Fyn har iværksat en række initiativer til at fastholde den positive udvikling på omsætningen og til at sikre det stabile afsæt for vækst og ud vikling af koncernen i Der er således påbegyndt en optimering af koncernens salgsorganisation. Rationalisering af processer og arbejdsgange vil i kombination med fremtidigt mere solide systemer omkring gashandel minimere vores risiko ved indkøb og salg af gas. Indfasningen af en fladere organisationsstruktur på tværs af koncernen vil sikre en effektivisering generelt. Endelig vil Naturgas Fyn fra 2014 tilgå de omfattende aktiviteter inden for området for vedvarende energi, f.eks. etablering af biogasanlæg, i en meget strømlinet modus. Fastholdelse og vækst Essentielt for den fremtidige vækst er et øget fokus på at fastholde Naturgas Fyns markedsposition samt at udvikle og styrke koncernens kunderelationer i alle segmenter. Arbejdet med produktportefølje og understøttende ydelser skal sikre større værdi for Naturgas Fyns kunder og for Naturgas Fyn. På erhvervssiden vil optimering af salgsorganisationens arbejde omfatte en fortsat udvikling af de produkter og services, der tilbydes kunderne. Det være sig i form af individuelle løsninger eller den mere målrettede brug af ydelser inden for energibesparelser, rådgivning mv. På privatkundeområdet vil Naturgas Fyn videreudvikle de påbegyndte koncepter inden for bl.a. serviceordning, herunder VVS-partnerskaber, formidling af mulighederne for brug af naturgas ud over de, der er relateret til opvarmning, samt loyalitetsskabende aktiviteter. Naturgas Fyn sikrede sig i andet kvartal 2013 retten til forsyningspligten af naturgas på landsplan frem mod Det kan ved årets afslutning konstateres, at forsyningspligtbevillingen giver den forventede smidige vækst i antallet af privatkunder. Den øgede tilgang af kunder tilfører koncernen en række skalaøkonomiske fordele. Indsats på vedvarende energi I forlængelse af den ordinære naturgasforretning deltager Naturgas Fyn aktivt i udviklingen af løsninger baseret på vedvarende energi, i første omgang med Naturgas Fyn årsrapport

6 Ole Hvelplund Essentielt for den fremtidige vækst er et øget fokus på at fastholde Naturgas Fyns markedsposition samt at udvikle og styrke koncernens kunderelationer i alle segmenter 52 år Fra januar 2014 Adm. direktør for Naturgas Fyn Siden januar 2013 Salgs- og marketingdirektør i Naturgas Fyn Kommer fra en række lederposter i TDC, senest CEO og Senior Vice President i TDC Wholesale Ole Hvelplund, Adm. direktør afsæt i gas. Gas til transport har været et væsentligt indsatsområde. Fokus har dog i stigende grad været og vil fremadrettet ses på realiseringen af biogasaktiviteter, herunder etablering af biogasanlæg, handel med biogas mv. De investeringsbeslutninger, som er taget ved udgangen af 2013 for en række projekter, betyder, at de realiseres fra medio Det er den realistiske forventning, at det vil afspejle sig positivt i koncernens regnskab inden for en 2-årig periode. Det er også sandsynligt, at Naturgas Fyn vil videreudvikle øvrige rentable koncepter inden for området for vedvarende energi. Vores ansvar Det er Naturgas Fyns forventning, at løsninger baseret på vedvarende energi vil få stadigt højere prioritet generelt. Det er derfor naturligt, og rationelt, at opdyrke koncernens kompetencer og aktiviteter inden for dette felt. Den grønne omstilling vil give forskydninger i det nuværende energilandskab. Overskudsvarme fra kraftvarmeværkerne vil blive reduceret kraftigt, i takt med at vind- og solenergi vinder indpas, og i den grad affaldsressourcer udnyttes mere effektivt i f.eks. afgasningsøjemed. Naturgas vil gradvist erstattes af grønne gasser. Nye teknologier vil tage form og skabe nye muligheder for virksomheder og privatforbrugere. Den udvikling vil Naturgas Fyn sætte sit fingeraftryk på. Afgørende for Naturgas Fyns aktiviteter på området er dog, at det politiske grundlag for projekternes rentabilitet dyrkes og udvikles. Naturgas Fyn vil derfor fortsat deltage målrettet i den energipolitiske debat og i videst mulige omfang søge at påvirke den aktuelle dagsorden til fordel for samfundsøkonomisk holdbare løsninger. Det være sig på området for vedvarende energi. Det være sig på området på varmeforsyning, hvor vi også fremadrettet vil søge at påvirke, at beslutninger tages på et objektivt og oplyst grundlag frem for med afsæt i interessebaserede hensyn. Fokus 2014 Rationaliseringsprocessen påbegyndt ved udgangen af 2013 vil spille en væsentlig rolle i Sammen med udvikling af produkter og services vil den afspejle sig i alle dele af forretningen som en merværdi, der kommer såvel kunderne som koncernen til gode. Ole Hvelplund, Adm. direktør 6 Naturgas Fyn årsrapport 2013

7 Hoved- og nøgletal TDKK Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITDA Afskrivninger ekskl. goodwill Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat efter skat Balance Balancesum Egenkapital Nettorentebærende gæld / (likvider tillagt gaslager) Nettoarbejdskapital Investering i materielle anlægsaktiver Pengestrømme Pengestrømme fra: driftsaktivitet investeringsaktivitet Frie pengestrømme finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin 10,9 % 15,0 % 13,2 % 19,6 % 29,1 % EBITDA margin 5,4 % 10,2 % 9,9 % 15,6 % 21,4 % EBITA margin 2,2 % 7,0 % 7,2 % 10,9 % 12,2 % Overskudsgrad (EBIT margin) 1,9 % 6,7 % 7,0 % 9,6 % 11,6 % Afkastningsgrad 1,9 % 6,1 % 7,3 % 7,4 % 4,9 % Likviditetsgrad 144,5 % 137,7 % 121,0 % 113,2 % 138,3 % Soliditetsgrad 21,1 % 20,2 % 15,3 % 12,1 % 11,0 % Forrentning af egenkapital 0,2 % 16,3 % 26,4 % 27,2 % 10,9 % Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Ved ændring af regnskabspraksis er der foretaget tilpasning af sammenligningstal. Bruttomargin: Bruttofortjeneste / Nettoomsætningen * 100 EBITDA margin: EBITDA / Nettoomsætningen * 100 EBITA margin: EBITA / Nettoomsætningen * 100 Overskudsgrad (EBIT margin): Resultat før finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen * 100 Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100 Likviditetsgrad: (Omsætningsaktiver - Udskudt skatteaktiv) / Kortfristet gæld * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital * 100 Nettoarbejdskapital: (varebeholdninger + tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser + andre tilgodehavender - finansielle kontrakter + periodeafgrænsningsposter) - (modtagne forudbetalinger fra kunder + leverandører af varer og tjenesteydelser + anden gæld - finansielle kontrakter + periodeafgrænsningsposter) Nettorentebærende gæld / (likvider): Rentebærende forpligtelser modregnet rentebærende aktiver Naturgas Fyn årsrapport

8 Case Nu kører vi med Medarbejderne hos Sønderborg Forsyning og Naturgas Fyn har et dagligt samarbejde. Det betyder en meget mere rationel drift af Nordborg Kraftvarmeværk. Nordborg Kraftvarmeværk blev etableret i 1990 erne som en direkte følge af regeringens Energihandleplan Dengang blev det besluttet, at værker skulle op føres med henblik på både elog varmeproduktion. Og sådan blev det. Også på Als, hvor det var den daværende Nordborg Kommune, der kom til at stå for etablering og drift. I dag er Nordborg en del af Sønderborg Kommune. Skibsmotorer Kernen i Nordborg Kraftvarmeværk er to motorer på hver hk. De er bygget i Bergen i Norge. Typen er en skibsmotor. Den er så bygget om til naturgas, fortæller driftsmand Per Hansen. Vi er fire mand her, og tager vi blot motorerne, så skal vi løbende skifte dele og filtre, lave gastests osv. De havde deres børnesygdomme med en knækket krumtap, og vi har fået renoveret generatoren hos ABB i Fredericia, men de kører faktisk flot. Og så kører de rent. For vi har en ekstra filterbrænder, som forbrænder olierester og metangasser ved 800 C. Det er generelt godt for miljøet, og det fjerner lugtgener. Det var et dyrt forsøgsanlæg, så vi er de eneste, der har det. Vi er glade for det, og det er beboerne i Nordborg også, supplerer driftschef Niels-Chr. Pors kjær, Sønderborg Forsyning. Stor udfordring Omlægningen af Danmarks energiforbrug til vedvarende energiformer har betydet en stor udfordring for de traditionelle kraftvarmeværker. Det gælder også i Nordborg, hvor værket leverer varme til fire varmecentraler med i alt slutbrugere og el til det liberaliserede marked i Norden via Neas og Gas Point Nordic (tidligere Nord Pool). Vindmøllerne har virkelig betydet en omorganisering af hele el-produktionsapparatet. Blæser det bare 5-8 sekundmeter, er elprisen for lav til, at vi kan producere med et fornuftigt resultat, siger Niels-Chr. Porskjær. Trykkede bare på knappen Det er her samarbejdet med Naturgas Fyn står sin prøve. To oplevelser med basis i de variable el- og naturgaspriser gjorde, at de to selskaber satte sig sammen og gentænkte deres handelsforbindelse. Vi købte før en afmålt mængde hver måned, og havde vi inden månedens udgang brugt den, så trykkede vi bare på knappen og fortsatte. Vi kiggede ikke på naturgasprisen, som kunne være meget forøget på det tidspunkt. Borgerne i Nordborg forærede el-produktionen væk, sat på spidsen, siger Niels-Chr. Porskjær. Der var også en episode, hvor der var overskud af naturgas, og hvor Niels-Chr. Porskjær blev kontaktet af Naturgas Fyn med en opfordring til at sælge gassen, som nu var blevet dyrere. Fra tanke til realitet Resultatet af den fælles tankevirksomhed blev et udbygget dagligt samarbejde over nettet, hvor de variable naturgaspriser holdes op mod de variable elpriser, således at man i Nordborg nøjagtigt ved, hvornår man skal starte motorerne og producere og sælge el med sorte tal på bundlinjen. Et såkaldt gasdøgn går fra kl til 06.00, og det er Naturgas Fyns kompetence at skønne prisen det kommende døgn. Det er derefter os i den daglige drift, der på flere faste tidspunkter hver dag modtager elprisen. Et program regner på rentabiliteten. Og er den i plus over tre timer, tager vi høreværnet på og trykker på knappen, fortæller Per Hansen. Vi er vældigt tilfredse med, at de første visioner fra Naturgas Fyn er blevet omsat til realiteter. Vi kører nu rationelt med et årligt overskud, og det forventer borgerne i Sønderborg Kommune også, siger Niels-Chr. Porskjær. Øger arbejdsglæden I Nordborg er medarbejderne glade for samarbejdet. Her ved man godt, at det også kræver en løbende indsats fra Natur gas Fyn. Som Per Hansen siger: Vi har fået en rigtig god indføring i principperne omkring naturgasprisen og det program, der er udviklet. Der er blevet talt i et sprog, vi kan forholde os til. Og det er faktisk med til at øge arbejdsglæden, at vi nu selv ved og afgør, hvornår vi starter maskinerne. Vi har fået et helt andet overblik. Nordborg Kraftvarmeværk Indgår i Sønderborg Forsyning 2 naturgasdrevne motorer hver på hk 2 generatorer hver på 3 MW Gasforbrug per driftstime: m 3 naturgas El produktion: 6 MW/h Varmeproduktion: 8,5 MW/h 8 Naturgas Fyn årsrapport 2013

9 overskud Vi er vældigt tilfredse med, at de første visioner fra Naturgas Fyn er blevet omsat til realiteter Driftschef Niels-Chr. Porskjær, Sønderborg Forsyning Naturgas Fyn årsrapport

10 Case Her bliver russisk To kæmpestore tankanlæg i Stigsnæs ved Skælskør udgør en blomstrende dansk eksportvirksomhed. Det kræver også sin varme. Den sørger naturgassen for. Yderst på Stigsnæs direkte ud til det dybe vand i Storebælt ligger tankanlæggene fra det nu nedlagte olieraffinaderi og kraftværk. Skønt tankene er mellem 40 og 50 år gamle, udgør de et futuristisk landskab. De hvide og grå søjlestykker ligger forbundet af vældige rørsystemer. Menneskeskabte og alligevel forbi alle menneskelige proportioner. Nye olieblandinger Firmaet Inter Terminals har gjort det til en rigtig god forretning at udleje de enkelte tanke eller tankgrupper til firmaer som Statoil, BP, Shell og Chevron. Stigsnæs udgør sammen med anlæg på Asnæs ved Kalundborg og Ensted ved Aabenraa aktiviteterne i Danmark. Nu skal man ikke tro, at vi bare tjener vores penge ved at være et passivt lager. Vi har grundlæggende en flerstrenget for- De satte sig ind i vores forretning, og det er utrolig vigtigt for os, fordi vores forbrug varierer CEO Aage Faurholt, Inter Terminals 10 Naturgas Fyn årsrapport 2013

11 olie mere værd retning, fortæller CEO for Inter Terminals, Aage Faurholt, og fortsætter: To tredjedele af den russiske olieeksport passerer Storebælt. Her ligger vi fremragende placeret med en dybvandshavn, som kan modtage de oceangående tankere, og vi kan værdiforøge den russiske olie ved at lave nye blandinger både på skibene og i vores tankanlæg. Tjener penge til Danmark Anlægget i Stigsnæs fungerer også som en omlastningscentral, hvor de store tankere kan losse for eksempel flybrændstof fra Korea, Indonesien eller Brasilien, som så efterfølgende pumpes over i tankskibe, der kan anløbe havne med lavere vanddybde. Og det går også den modsatte vej. Ja, for vi samler også olier sammen fra mindre skibe. Den bliver pumpet over i en oceangående tanker, og så er der økonomi i at sejle den langt, siger Aage Faurholt, der som uddannet shippingmand hos AP Møller altid har haft hele verden som sin arbejdsplads: Vi har kun én mindre dansk kunde, så vi er en næsten ren eksportvirksomhed med absolut positiv indvirkning på Danmarks valutabalance. Vi beskæftiger omkring 45 medarbejdere og hertil skal lægges et tilsvarende antal årsværk hos vores underleverandører. Det er vi klart lidt stolte af. Klar til ny contango En anden gren af forretningen hænger uløseligt sammen med det generelle oliemarked. Det er den såkaldte contangoforretning, hvor der opstår den situation, at der er billig olie til salg på spot-markedet. Den bliver så købt af et selskab, som oplagrer olien på for eksempel Stigsnæs i en periode, indtil prisen er høj igen. I de sidste tre-fire år har der været relativt høje oliepriser på spotmarkedet, så den forretning har vi ikke haft. Men der er ingen tvivl om, at der igen vil komme en periode, hvor contango er en mulighed, for sådan bevæger oliemarkedet sig, mener Aage Faurholt. Derfor har Inter Terminals også flere nye tanke på tegnebrættet og er i færd med myndighedsgodkendelse, så firmaet kan reagere hurtigt, når markedet udvikler sig. Vi synes også, at vi ligger strategisk smukt som lager for nedkølet flydende naturgas. Det er et fremtidsperspektiv, men bestemt ikke urealistisk. Naturgas Fyn var på tæerne Med så meget olie i tankene skulle man ikke tro, at der var plads til naturgas på Stigsnæs. Men det er der, og et naturgasanlæg har afløst det kulfyrede Stigsnæs Værk som varmeleverandør til Inter Terminals. Varme er en vigtig del af at drive et tankanlæg, for de tungere fuelolier opbevares ved en temperatur på C. Jeg tør slet ikke tænke på følgerne af, at vores varmeanlæg går ned i en længere periode, så det sikrer vi os, at det ikke gør, siger Aage Faurholt, som valgte Naturgas Fyn som leverandør: Naturgas er nemt, billigere end olie og regulært. Jeg har det også hjemme. Naturgas Fyn var på tæerne, da vi skulle skifte. De satte sig ind i vores forretning, og det er utrolig vigtigt for os, fordi vores forbrug varierer, og vi køber på den daglige notering. Det kræver samarbejde og tillid. Inter Terminals Ejet af Inter Pipeline, Canada Skandinaviens største uafhængige olieterminal-selskab 50 tanke i størrelsen m 3. I alt 1.8 mio. m 3 7 anlægspladser for skibe. Havneomsætning på skibe og 5-6 mio. tons olie per år 17 store opvarmede fuelolie-tanke, heraf 7 med i alt m 3 på Stigsnæs Stigsnæs bruger årligt ca. 1.5 mio. m 3 naturgas leveret af Naturgas Fyn Naturgas Fyn årsrapport

12 Direktion og Bestyrelse Direktion Bestyrelsen for Naturgas Fyn Holding A/S Adm. direktør Ole Hvelplund Byrådsmedlem Jens Otto Dalhøj, Nordfyns Kommune Formand Borgmester Anker Boye, Odense Kommune, Næstformand Valgt af byrådet Poul Erik Andersen, Odense Kommune, Medlem Byrådsmedlem Tage Kiltang Bartholin Assens Kommune, Medlem Byrådsmedlem Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune, Medlem Byrådsmedlem Jens Munk, Svendborg Kommune, Medlem Byrådsmedlem John Erik Kruse, Middelfart Kommune, Medlem Byrådsmedlem Terje Pedersen Kerteminde Kommune, Medlem Byrådsmedlem Jan Reimar Christiansen, Nyborg Kommune, Medlem Medarbejdervalgt Christian Kern Kernel, Medlem Medarbejdervalgt Louise Kjems, Medlem Medarbejdervalgt Jeppe Fugl Villumsen, Medlem 12 Naturgas Fyn årsrapport 2013

13 Naturgas Fyn er Danmarks tredjestørste naturgasselskab. Vi leverer gas til cirka kunder hver dag 20 % af de danske gaskunder på erhvervsmarkedet får gas fra Naturgas Fyn Naturgas Fyn årsrapport

14 Ledelsesberetning Præsentation af koncernen Naturgas Fyn koncernen er 100 % ejet af de fynske kommuner igennem interessentskabet Naturgas Fyn I/S, stiftet i Naturgas Fyn koncernen beskæftigede i 2013 i gennemsnit 94 ansatte. Koncernens virksomhed består af tre adskilte forretningsområder. Distribution af naturgas Koncernen har igennem Naturgas Fyn Distribution A/S eneret på at drive naturgasdistributionsvirksomhed på Fyn i henhold til bevilling fra Energistyrelsen og distribuerer årligt ca. 156 mio. m 3 naturgas til omkring fynske distributionskunder. Dette svarer til ca. 7 % af den samlede danske naturgasdistribution. Handel med naturgas Koncernen sælger gas til private og erhverv i hele Danmark og har en markedsandel på ca. 17 % af det danske naturgasmarked. Koncernens grønne aktiviteter Koncernen deltager som aktiv partner i modning og etablering af projekter omkring produktion og opgradering af biogas til naturgasnettet samt naturgas og bionaturgas til transport. Ændringer i koncernstrukturen i 2013 Som et naturligt led i den fortsatte optimering af koncernstrukturen gennemførtes med regnskabsmæssig virkning per 1. januar 2013 en fusion af de to selskaber Naturgas Fyn A/S og Naturgas Fyn Forsyning A/S med Naturgas Fyn A/S som fortsættende selskab. Naturgas Fyn A/S er 100 % ejet af Naturgas Fyn Holding A/S. Koncernen har i løbet af året stiftet projektselskaber under selskabet Bionatur gas Danmark A/S, som er et 100 % ejet datterselskab under Naturgas Fyn Holding A/S. Selskabet varetager koncernens aktiviteter inden for grønne gasser. De konkrete grønne projekter udvikles og drives i projektselskaber. Udover de ovenfor beskrevne æn dringer fremstår koncernen uændret sammenholdt med 31. december Udvikling i året Risikobilledet for koncernens basisforretning fremstår i al væsentlighed som uændret sammenholdt med Den generelle konkurrencemæssige udvikling på gasmarkedet skærpes fortsat, hvilket forventes at fortsætte i de kommende år. I takt med tilblivelsen af nye tilgrænsende forretningsområder, under Bionaturgas Danmark A/S, introduceres nye risici, som koncernen løbende observerer og håndterer. Disse risici er nærmere beskrevet nedenfor under Bionaturgas Danmark A/S. Koncernens samlede risikobillede beskrives efterfølgende i detaljer under de respektive forretningsområder og selskaber. Kundetilfredshed Naturgas Fyn måler fortløbende på kundetilfredsheden blandt koncernens kunder. Den netop gennemførte måling i 4. kvartal 2013 viser, at Naturgas Fyn har fastholdt en meget høj grad af tilfredshed. Medarbejdertilfredshed Naturgas Fyn har siden 2008 gennemført medarbejdertilfredshedsmålinger, senest i november Målingen viste en samlet score på arbejdsglæde på 68 point (middel arbejdsglæde), som kan benchmarkes til det øvrige arbejdsmarked EEI og energibranchen, der landede på henholdsvis 70 og 73 point. Naturgas Fyn vil i 2014 have fokus på ledelsesrollen generelt samt på at skabe forståelse for sammenhæng mellem Naturgas Fyns overordnede mål og strategi og afdelingernes opgaver. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99a/ 99b Naturgas Fyn arbejder med samfundsansvar inden for følgende områder: Medarbejdere Det er en vigtigt for Naturgas Fyn, at medarbejdertilfredsheden er høj. Tilfredsheden måles hvert år for at sikre en fortsat høj tilfredshed eller alternativt at få iværksat tiltag til at højne den. Naturgas Fyn tilskynder til medarbejdernes sundhed ved at yde tilskud til sportsaktiviteter samt ved at tilbyde sundhedsforsikring og motionsfaciliteter. Miljø Naturgas Fyn arbejder løbende med den miljømæssige optimering af gasanvendelsen i Danmark. Blandt andet gennem produktion og salg af grøn gas (bionaturgas) samt gas til transport (CNG). Herudover rådgiver Naturgas Fyn om energieffektiviseringer. I det daglige opfordrer Naturgas Fyn alle medarbejdere til at tænke grønt og til en fornuftig anvendelse af ressourcer. Der benyttes således automatisk tænd og sluk af kontorbelysning, affald sorteres, og der er fokus på minimering af forbrugsstoffer, eksempelvist papir. Naturgas Fyn lægger vægt på at tilbyde sund mad i kantinen, og en stor del af råvarerne er økologiske. Almennyttige forhold Naturgas Fyn støtter en række almennyttige formål inden for kultur og idræt gennem sponsorater. Menneskerettigheder og antikorruption Naturgas Fyns holdning er, at vi skal behandle hinanden og andre med medmenneskelig respekt. Naturgas Fyn respekterer mennesker, som de er, uanset køn, alder, herkomst, trosretning m.m., og vi tolerer ikke mobning. Naturgas Fyn ønsker ikke at samarbejde med virksomheder, der er korrumperede. Ligestilling Naturgas Fyn koncernen er omfattet af årsregnskabslovens 99b om det underrepræsenterede køn. Bestyrelsen i Naturgas Fyn Holding A/S består af folkevalgte politikere, hvorfor sammensætningen af bestyrelsen er ude af selskabets kontrol. Selskabet har derfor ikke opstillet måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen i selskabets politikker. På de øvrige ledelsesniveauer i koncernen tilstræbes en ligelig sammensætning imellem køn, under hensyntagen til altid at vælge den bedst kvalificerede kandidat. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 14 Naturgas Fyn årsrapport 2013

15 Naturgas Fyn koncernen 2013 Naturgas Fyn koncernens netto omsætning blev i 2013 på mio. kr. mod mio. kr. i Moderselskabets omsætning blev på 8 mio. kr. i 2013 mod 16 mio. kr. i Koncernens resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud efter skat på 1 mio. kr. mod et overskud efter skat på 46 mio. kr. i Resultatet for 2013 anses for ikke tilfredsstillende. Naturgas Fyn I/S Interessentskabet Naturgas Fyn I/S ejes 100 % af de otte fynske kommuner, hvor de tre største ejere er Odense, Assens og Faaborg-Midtfyn med andele på henholdsvis 26 %, 16 % og 14 % af indskudskapitalen i Naturgas Fyn I/S. Naturgas Fyn I/S ejer 100 % af aktierne i Naturgas Fyn Holding A/S. Ejerandelene er uændrede i forhold til strategi og målsætninger i det kommende år Odense Kommune 25,7 % Assens Kommune 16,1 % Faaborg-Midtfyn Kommune 14,2 % Svendborg Kommune 13 % Middelfart Kommune 8,8 % Kerteminde Kommune 8,4 % Nyborg Kommune 7,9 % Nordfyns Kommune 5,9 % Naturgas Fyn koncernen vil i 2014 fortsat arbejde med implementering af en ajourført strategi frem mod Det betyder en fortsat videreudvikling og effektivisering af koncernen med henblik på optimering af koncernens varetagelse af såvel kerneforretningen omkring distribution af og handel med gas som udnyttelse af rentable muligheder for kontinuerlig udvikling af nye forretningsområder, herunder opgradering af biogas til naturgasnettet, naturgas til transport og aktiviteter relateret til området for energibesparelser. Det forventes, at koncernen i 2014 vil opnå et positivt resultat. Naturgas Fyn Holding A/S Naturgas Fyn Holding A/S er koncernens holdingselskab og ejer 100 % af aktierne i datterselskaberne Naturgas Fyn Distribution A/S, Naturgas fyn I/S Naturgas Fyn A/S samt Bionaturgas Danmark A/S. Naturgas Fyn Holding A/S ejer derudover bygningen på Ørbækvej Naturgas 260 fyn i Odense. Holding A/S Naturgas fyn A/S Naturgas fyn distribution A/S Bionaturgas Danmark A/S Naturgas Fyn årsrapport

16 Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn Distribution A/S har via bevillingen fra Energistyrelsen, og med en varighed på 20 år frem til 2023, eneret på at drive distributionsvirksomhed på Fyn. Derefter kan Naturgas Fyn Distribution A/S ansøge om fornyet bevillingsperiode. Der er i løbet af projekt perioden samlet investeret ca. 1,3 mia. kr. (svarende til cirka 2,7 mia. kr. i 2013-priser) i distributionsnettet, som består af flere end 50 M/R stationer, ca. 300 km forsyningsledninger (16 bar), km distributionsnet (4 bar) og 700 km stikledninger samt ca målere og regu latorer. Distributionen af gas foretages for kunder på Fyn, som forsynes af såvel Naturgas Fyn A/S som af andre natur gasleverandører. Driftsrisici Naturgas Fyn Distribution A/S opererer under den 20-årige distributions bevilling og de deraf følgende principper for indtægtsrammeregulering. Naturgas Fyn Distribution A/S vurderes som følge heraf ikke at være eksponeret for umiddelbar driftsmæssig risiko. Markedsrisici Naturgas Fyn Distribution A/S er ifølge distributionsbevillingen ikke eksponeret for risici i forhold til eneretten til at distribuere naturgas på Fyn. Der konstateres dog fortsat en generel reduktion i de distribuerede gas mængder på Fyn og i Danmark som helhed. Denne udvikling kan tilskrives flere sammenfaldende forhold, herunder primært strukturelle ændringer i energisektoren, effekterne af energispareindsatsen, samt en vis konvertering fra naturgas til fjernvarme. Via indtægtsrammereguleringen kan selskabet indregne en eventuel affødt underdækning i de kommende års distributionstariffer. Den fortsættende udvikling sætter selskabets ambition om løbende at nedbringe distributionstarifferne under betydeligt pres. Rente- og valutarisici Naturgas Fyn Distribution A/S langfristede gæld er knyttet til selskabets oprindelige investeringer i distributionsnettet på Fyn og har potentiel væsentlig indflydelse på selskabets økonomi på både kort og lang sigt. Rammerne for opkrævning af selskabets renteomkostninger er reguleret via Energitilsynets rentefastsættelses model. Modellen fastlægger, at selskabets låneomkostninger skal fastholdes inden for et nærmere angivet benchmark. Benchmark skal være baseret på de seneste fem foregående års femårs swap-renter for danske kroner. Selskabets langfristede gæld udgøres primært af realkreditlån, og renterisikoen søges afdækket ved indgåelse af swap-forretninger, som matcher de snævre rammer for det af Energitilsynet fastlagte forrentningsprincip. Overskudslikviditet placeres til renter på markedsvilkår. Naturgas Fyn Distribution A/S har i 2013 af Energitilsynet fået godkendt en januar februar 2013 Ida Auken besøger Naturgas Fyn til en snak om effektiv udnyttelse af affaldsressourcer Der indgåes samarbejdsaftale med Gartneriet Månsson om det økologiske biogasanlæg Bionaturgas Månsson i Brande Fyens Stiftstidende kan sætte Naturgas Fyn på en fjerdeplads over de fynske virksomheder, der kan præstere det største overskud per antal medarbejdere 16 Naturgas Fyn årsrapport 2013

17 fremrykning af gældsafviklingsår fra 2025 til Det betyder at gældsafviklingen sker på et mere robust markedsgrundlag, idet selskabet har tilrettelagt distribu tions tarifferne således, at selskabets gæld er fuldt afviklet i år I regnskabsåret 2013 er den den nettorentebærende gæld reduceret fra 676 mio. kr. til et samlet niveau på 615 mio. kr. Selskabet har aktuelt alene lån i danske kroner og derfor ingen valutarisiko. Kreditrisici Naturgas Fyn Distribution A/S gennemfører løbende kreditvurdering af selskabets kunder. Det kan resultere i krav om forudbetaling eller anden form for sikkerhedsstillelse og ultimativt lukning af gasforsyningen efter de gældende gasmarkedsregler. Datterselskab Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn Distribution A/S aktiviteter Naturgas Fyn Distribution A/S ejes 100 % af Naturgas Fyn Holding A/S. Naturgas Fyn Distribution A/S har ca kunder. Opgaverne i Naturgas Fyn Distribution A/S løses via serviceaftaler med koncernens øvrige selskaber. I henhold til gasloven skal Energitilsynet fastsætte indtægtsrammer for distributionsselskabernes årlige indtægter til dækning af renter, afdrag, drift, afskrivninger og investeringer. Årets resultat Naturgas Fyn Distribution A/S resultat udgør et overskud på 16 mio. kr. efter skat. Med resultatet for 2013 er den akkumulerede underdækning ultimo 2012 i henhold til indtægtsrammen for 2014 vendt fra en underdækning på ca. 3 mio. kr. til en overdækning på ca. 5 mio. kr. ultimo Forventninger til 2014 Der forventes for 2014 et positivt resultat. Naturgas Fyn Distribution A/S kreditforsikrer i videst mulige omfang tilgodehavender hos erhvervskunder. Det odenseanske firma Iderent tester en Naturgas Fyn gasbil til hjemmepleje-service. Erfaringerne er meget positive marts 2013 april 2013 Der indgåes samarbejdsaftale om et biogasanlæg i Vejen Kommune, Bionaturgas Holsted Naturgas Fyn nedsætter de fynske distributionstariffer med yderligere 10 %. Siden 2012 er der gennemført nedsættelser på i alt 25 % for de fynske naturgaskunder Naturgas Fyn årsrapport

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2015 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016, hvor

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AutoWise P/S Årsrapport for 2014

AutoWise P/S Årsrapport for 2014 AutoWise P/S Årsrapport for 2014 (regnskabsår 31/1-31/12) CVR-nr. 35 65 34 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/6 2015 Thomas Anker Bay Petersen Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere