Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål"

Transkript

1 Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf. Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK har hjemsted i Sermersooq Kommune (Nuuk) og i Qeqqata Kommunia (Sisimiut). 2 Institutionens formål er at udbyde erhvervsuddannelser efter regler fastsat af Naalakkersuisut og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af den til enhver tid gældende resultatkontrakt med departementets og bestyrelsens underskrifter. Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1 udøve anden virksomhed med henblik på udnyttelse af institutionens særlige sagkundskab inden for erhvervsuddannelsesrelaterede aktiviteter, herunder tilbyde rådgivning og andre ydelser. Institutionens anden virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Stk. 3. Institutionens formål består endvidere i varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver, jf. gældende lovgivning og aftaler. Stk. 4. Institutionen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede tiltag. Stk. 5. Institutionens formål er endvidere efter godkendelse af Departementet for Erhvervsuddannelser at drive kollegievirksomhed. Kapitel 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret, der udpeges således: 1) 4 medlemmer udpeges i fællesskab af Sulisitsisut. Retten til udpegning fordeles i forhold til det antal årsværk, som organisationerne repræsenterer. 2) 1 medlem udpeges af Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. 3) 2 medlemmer udpeges af departementet for uddannelse efter samråd med forstanderen. Stk. 2. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd Stk. 3. Bestyrelsens arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter skal have tilknytning til institutionens geografiske område og det arbejdsmarked, som institutionen dækker, ligesom de pågældende repræsentanter bør dække institutionens samlede aktivitetsområde. 1

2 Stk. 4. Ansatte og deltagere i uddannelse ved institutionerne kan ikke udpeges som medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre erhvervsuddannelsesinstitutioner. Stk. 5. Institutionens leder, jf. 13, er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Stk. 6. Institutionens lærere og teknisk-administrative personale tilforordnes bestyrelsen med en repræsentant uden stemmeret. Stk. 7. Medlemmer af Inatsisartut eller kommunalbestyrelser kan ikke være medlem af bestyrelsen. 4. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og indsigt i erhvervsuddannelser og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne. Stk. 2. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere viden om uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation, og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt viden om erhvervsuddannelseskvalitet. 5. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, skal medlemmet straks udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Kapitel 3 Bestyrelsens opgaver og ansvar 6. Bestyrelsen er institutionens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for institutionens drift, herunder for institutionens faglige og økonomiske aktiviteter og for forvaltningen af bevillingen fra Selvstyret. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt. Stk. 3. Efter indstilling fra institutionens leder fastlægger bestyrelsen det årlige program for institutionens virksomhed. 7. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivningsog øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsfaglig uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst mulig omfang. Bestyrelsens træffer efter indstilling fra institutionens leder beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse og om iværksættelse af øvrige uddannelsestiltag samt aktiviteter vedrørende indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet. Stk. 2. Bestyrelsen er over for Naalakkersuisut ansvarlig for uddannelsernes faglighed, herunder for indholdet af uddannelserne, iværksættelse af nye uddannelser, udarbejdelse af uddannelsesplaner for hver uddannelse, fastsættelse af generelle regler om praktikplaner og fastsættelse af regler for eventuelle fagprøver. 2

3 Stk. 3. Bestyrelsen træffer under ansvar for Naalakkersuisut afgørelse om 1) godkendelse af virksomheder til praktik, 2) praktikoplæring, 3) godkendelse af beskæftigelse i udlandet, 4) afholdelse af fagprøver, 5) godkendelse af merit og afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden og elevers fritagelse for dele af skole- eller praktikuddannelse på grundlag af anden undervisning eller beskæftigelse. Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere uddannelsesudvalg, herunder ad hoc uddannelsesudvalg med henblik på rådgivning vedrørende sikring af uddannelsernes faglige indhold og kvalitative niveau og uddannelsernes overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og de politiske målsætninger på området. 8. Bestyrelsen skal forvalte de bevilgede midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de af Selvstyret bevilgede tilskud og øvrige indtægter under et. Stk. 2. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse på den daglige undervisningsvirksomhed, men fastsætter de overordnede retningslinier for institutionens virksomhed. 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder, jf. dog 23, stk. 2. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for lederens virksomhed og kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen skal følge de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, der gælder for ansatte under Selvstyret, eller som er aftalt for det personale, som er ansat ved institutionen. Kapitel 4 Bestyrelsens arbejde 10. Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne sin formand og næstformand. Stk. 2. Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden skønner det nødvendigt eller såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen eller forstanderen forlanger det. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke har deltaget i mødet, kan vælge at underskrive referatet som set og læst i stedet for som godkendt. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. 3

4 Stk. 5. Bestyrelsens møder er lukkede. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af sagsbehandlingslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed i øvrigt findes nødvendigt. Stk. 6. Bestyrelsen afgør, om et medlem eller en person, som deltager i bestyrelsens møder, er omfattet af reglerne om inhabilitet i sagsbehandlingsloven. 11. Der ydes bestyrelsen et særskilt vederlag efter de af Selvstyret fastsatte regler herom. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser inden for Selvstyret. 12. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge: 1) Retningslinier for formandens og næstformandens rolle. 2) Retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelsens og institutionens leder. 3) Retningslinier for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder. 4) Retningslinier for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt. 5) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation, kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering. 6) Bestyrelsens pligt til at fremskaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver. 7) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v. 8) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse. 9) Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og i den forbindelse vurdere budgettet og afvigelser herfra. 10) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige grundlag for revision. 11) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at bevillingsyder får den information, der er fastsat i gældende lovgivning for at føre tilsyn med og følge op på institutionens udvikling. Stk. 2. Forretningsordenen fremsendes til Departementet for Erhvervsuddannelser til orientering. 4

5 Kapitel 5 Institutionens daglige ledelse 13. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig over for bestyrelsen. Institutionens leder skal sikre, at institutionen ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier. Stk. 2. Institutionens leder ansætter og afskediger institutionens medarbejdere, herunder institutionens øvrige ledelse. Stk. 3. Institutionens leder fastsætter de nærmere retningslinier for institutionens daglige drift. Stk. 4. Lederen skal efter tegningsregler, fastsat af bestyrelsen, årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter. Kapitel 6 Tegningsret 14. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller subsidiært af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Kapitel 7 Finansiering, budget, regnskab og revision Finansiering 15. Institutionens virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen og indtægter ved eventuel anden virksomhed, herunder indtægtsdækket virksomhed, jf. gældende lovgivning og aftaler. Stk. 2. Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af Inatsisartut i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det følgende finansår, jf. gældende lovgivning og aftaler. Budget 16. Bestyrelsen afgiver hvert år, inden udløbet af en af Naalakkersuisut fastsat frist, til Naalakkersuisut forslag til budget for det følgende finansår indeholdende overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter samt størrelsen af aktiver og passiver ved årsskiftet. Bestyrelsen afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår, jf. gældende lovgivning og aftaler. Stk. 2. Forslaget til budget udarbejdes i henhold til Selvstyrets til enhver tid gældende budgetregulativ. Der redegøres særskilt for forventede egne indtægter og de hermed forbundne udgifter. 5

6 Stk. 3. Forslaget til budget skal indeholde en redegørelse for ændringer i forhold til det seneste budget og i forhold til det tidligere budget overslag. Forslaget suppleres med budgetoverslag for de 3 følgende år. Budgetforslag og budgetoverslag skal indeholde en redegørelse for følgende budgetteringsforudsætninger: Hvis, der indgår anlægsudgifter, skal det oplyses, hvorledes udgifterne indgår i institutionens investeringsprogram i den samlede budgetperiode. Angående driftsudgifter skal det for hele budgetperioden, sammenholdt med seneste regnskabsår, oplyses om hovedlinierne i den påtænkte uddannelsesaktivitet opdelt på hovedområder. Endelig skal der i budgetoverslaget gives en særskilt vurdering af den forventede udvikling i egne indtægter. 17. Bestyrelsen skal som en del af det samlede forslag til budget afgive et forslag til særskilt budget for anden virksomhed, herunder særskilt budget for hver enkelt type af anden virksomhed jf. gældende lovgivning og aftaler. 18. Regnskabsmæssige overskud eller underskud henlægges i henhold til det i finansloven fastsatte beløb til det efterfølgende finansår. 19. Under iagttagelse af det af Inatsisartut godkendte tilskud udarbejder bestyrelsen et budget for finansåret. Budgettet sendes til Departementet for Erhvervsuddannelser til orientering inden finansårets begyndelse. Regnskab 20. Institutionens regnskabsår er finansåret. Institutionen skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse, jf. gældende lovgivning og aftaler. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en regnskabsinstruks for institutionen, jf. gældende lovgivning og aftaler. Stk. 3. Regnskabet skal indeholde et særskilt regnskab for institutionens uddannelsesvirksomhed, for anden virksomhed, herunder særskilt regnskab for hver enkelt type af anden virksomhed, jf. gældende lovgivning og aftaler. Revision 21. Årsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision, jf. gældende lovgivning og aftaler. Stk. 2. Bestyrelsen forelægger, inden den af Departementet for Erhvervsuddannelsers fastsatte frist, det reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for Departementet til godkendelse, jf. gældende lovgivning og aftaler. Stk. 3. Bestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets forelæggelse for Departementet for Erhvervsuddannelser samtidig lade regnskabet offentliggøre, jf. gældende lovgivning og aftaler. 6

7 Kapitel 8 Løn- og ansættelsesforhold 22. Institutionen er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Selvstyre, jf. gældende lovgivning og aftaler. Stk. 2. I forbindelse med ansættelser og afskedigelser skal i det hele følges de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingsloven. Stk. 3. Indenfor de i stk. 1 nævnte rammer, er der mulighed for en vis fleksibilitet ved tillægsfastsættelser indenfor de indgåede overenskomster og aftaler og mulighed for at optage konkrete forhandlinger for nye stillinger og funktioner, som afviger væsentligt fra det generelt fastsatte i henseende til ansvar og kompetencer m.v. Kapitel 9 Ikrafttrædelse 23. Denne vedtægt træder i kraft ved Departementet for Erhvervsuddannelsers godkendelse. Stk. 2. Bestemmelsen i 9, stk. 1 gælder ikke for ledere, der er ansat før den 1. januar Stk. 3. Vedtægten kan ikke ændres uden godkendelse fra Departementet for Erhvervsuddannelser.. Denne reviderede udgave er godkendt af bestyrelsen den 30. januar

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

Vedtæcit for SOSU Sjælland

Vedtæcit for SOSU Sjælland Vedtæcit for SOSU Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. SOSU Sjælland er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Vedtægter for TRADIUM

Vedtægter for TRADIUM Vedtægter for TRADIUM Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Tradium er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Aalborg Handelsskole

Vedtægt for Aalborg Handelsskole Vedtægt for Aalborg Handelsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Aalborg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål. 1. Grindsted Landbrugsskole er en selvejende institution med hjemsted i Billund Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars østre Boule,ard 10 Tlf 9698 1000 aars@erhvervsskoleme.dk 9600 Aars Fax 96981080 ertwervsskoleme.dk 4 erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars Kapitel 1:

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere