Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015."

Transkript

1 Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark, i forkortet form FOMARS. 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted, der hvor foreningens sekretariat er beliggende. I projektperioden er det i Billund kommune. 3. Formål Foreningens formål er: At yde støtte til projekter, der vil markedsføre Syddanmark som turismedestination for ferieturisme i udlandet. Markedsføringen skal være målrettet udenlandske markeder, primært Sverige, Norge, Tyskland og Holland. At fremme markedsføring af turismeprodukter og ydelser for målgrupperne Børnefamilier og Det gode liv i Syddanmark på de internationale markeder med henblik på at skabe vækst i omsætning og beskæftigelse Side 1

2 At administrere relaterede projekter, som har til formål at tiltrække flere udenlandske gæster til Syddanmark. Formålet sikres udfyldt gennem et bredt samarbejde mellem partnere som Region Syddanmark, kommuner, Visit Syddanmark- udgår, VisitDenmark, attraktioner, turisttransportører, overnatningssteder, touroperatører og detailhandlen. Foreningen skal tillige bidrage til at opfylde målsætningen i den nationale strategi for dansk turisme. 4. Foreningens aktiviteter. Foreningens aktiviteter vil omfatte: Udarbejdelse af handlingsplan for foreningens arbejde, så formålet opfyldes. Udarbejdelse af strategi og platform for branding af regionen på turismeområdet Afholdelse af workshops og erfaringsudvekslingsmøder Udarbejdelse af fælles videndelingsplatform, hvor medlemmer kan finde information om kampagner, effekter og planer. Foreningen vil desuden godkende og støtte projekter, der understøtter foreningens formål. Således vil godkendte projekter både gennemføre kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter. Eksempler på kommercielle aktiviteter: Yde støtte til markedsføringsaktiviteter, der skal øge synligheden af den enkelte bidragydende virksomheds produkter og ydelser i udlandet. Eksempler på ikke-kommercielle aktiviteter: Udviklings- og innovationsaktiviteter, der bl.a. skal sikre kvaliteten af de generelle markedsføringsaktiviteter til gavn for hele Syddanmark. Effektmåling på igangsatte kampagner med henblik på offentliggørelse af resultaterne. Udvikling af generel markedsførings- og salgsmateriale om Syddanmark som en attraktiv turismedestination. Afholdelse af workshops og erfaringsudvekslingsmøder til gavn for det brede samarbejde i foreningen. Side 2

3 Formidlingsaktiviteter til gavn for det brede samarbejde. Projekternes ikke-kommercielle aktiviteter skal bidrage til at øge kendskabet til Syddanmark som destination for børnefamilier for derved at tiltrække flere udenlandske turister til området og til Danmark. 5. Medlemmer Alle, der ønsker at fremme foreningens formål kan blive medlemmer. Alle, der ud over at opfylde foreningens formål også ønsker at deltage i et godkendt projekt med en samlet årlig investering på minimum kr. kan blive A-medlem. Kommuner, der ønsker at opfylde foreningen formål og indbetaler minimum kr. årligt kan blive B-medlemmer. Alle øvrige medlemmer er menige medlemmer. 6. Generelle rettigheder Alle medlemmer har som udgangspunkt følgende rettigheder: 1. At deltage i erfaringsudvekslingsmøder 2. At få adgang til viden fra foreningens analyseaktiviteter, effektmålinger etc. 3. At søge om tilskud til konkrete markedsføringsprojekter. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for medlemmernes rettigheder og for anvendelse af foreningens midler. 7. Særlige rettigheder for A og B medlemmer. De tre A-medlemmer, der økonomisk bidrager mest til godkendte projekter, har følgende særlige rettigheder: Ret til at udpege én repræsentant direkte til bestyrelsen og med en personlig suppleant, så længe de økonomisk er de største bidragydere. Opgørelsen af de største bidragydere finder sted på baggrund af investering i godkendte projekter i forhold til det kommende kalenderår. Hvis to A-medlemmer investerer samme beløb, trækkes der lod om, hvem der udpeges til Side 3

4 bestyrelsen, såfremt medlemmerne ikke selv bliver enige om, hvem der udpeges. Kommuner der som B-medlemmer økonomisk bidrager med minimum kr. årligt til gennemførelse af foreningens formål har følgende særlige rettigheder: Ret til i fællesskab at udpege en repræsentant direkte til bestyrelsen med en personlig suppleant. 8. Kontingent. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet anvendes til medlemsaktiviteter I foreningens første kontingentperiode, der løber fra foreningens stiftelse til , fastsættes kontingentet til kr. + moms. Herefter indbetales kontingent en gang om året. Indbetaling gælder for regnskabsåret. 9. Indmeldelse og udmeldelse. Optagelse som medlem kan ske ved henvendelse til sekretariatet. Udmeldelse skal ske skriftligt med tre måneders varsel til sekretariatet til udgangen af et regnskabsår. 10. Eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller på anden måde overtræder foreningens vedtægter, herunder bringer foreningen i miskredit. Eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. 11. Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningen afholder hvert år, inden udgangen af april måned, den årlige ordinære generalforsamling. Der afholdes dog ikke en ordinær generalforsamling i stiftelsesåret. Side 4

5 Første ordinære generalforsamling finder således sted inden udgangen af november måned Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel skriftligt til samtlige medlemmer. Indkaldelse bekendtgøres ligeledes på foreningens hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Når der skal ske valg/udpegelse af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, skal indkaldelsen også indeholde liste over kandidater, der er opstillet jf. 13. Tillige skal udkast til Årsregnskab vedlægges. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 4. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning. 5. Fastsættelse af årligt kontingent. 6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 7. Valg/udpegelse af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter i overensstemmelse med principperne i vedtægternes 7 og Valg af revisor, jf Evt. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal skriftligt være formanden eller sekretariatet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen i det givne år. 12. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen, og indeholde en angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling, der begæres afholdt af foreningens medlemmer skal afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er kommet foreningen i hænde. Side 5

6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 kalenderdages varsel, og med angivelse af dagsorden. 13. Møde og stemmeret for generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal, jf. dog 23 om vedtægtsændringer m.v. Den til enhver tid lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig bevis for indbetalt kontingent, - (følgende sætning udgår: og som har tilmeldt sig generalforsamlingen senest en uge før mødet), er mødeberettiget og kan afgive stemme på generalforsamlingen. Menige medlemmer har 1 stemme hver. A og B medlemmer stemmer ikke ved valg af menige medlemmer på generalforsamlingen. A og B medlemmer har dog 1 stemme for hver kr., som medlemmet har bidraget med i de af foreningen godkendte projekter eller indbetalt til foreningen. Opgørelsen af de største bidragydere finder sted på baggrund af investering i godkendte projekter i forhold til det kommende kalenderår. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. 14. Bestyrelsens sammensætning og stemmeret. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 8 medlemmer, der vælges/udpeges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er de 2 menige bestyrelsesmedlemmer dog på valg, og vælges herefter for to år ad gangen. Rækkefølgen aftales af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen sammensættes således: 3 udpegede A medlemmer, jf. 7 med hver 2 stemmer i bestyrelsen. 1 udpeget B medlem, jf. 7 med 2 stemmer i bestyrelsen. 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen med hver 1 stemme i bestyrelsen og på generalforsamlingen. 1 repræsentant udpeget af VisitDenmark med 1 stemme, forudsat projektdeltagelse og økonomisk tilskud fra VisitDenmark. Side 6

7 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Desuden deltager et medlem udpeget af Region Syddanmark som observatør uden stemmeret. I tilfælde af, at et medlem udtræder af bestyrelsen før udløb af valgperiode, indkaldes den udtrædendes personlige suppleant for resten af valgperioden. 15. Bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen og fører tilsyn med foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver omfatter bl.a.: Ansætte personale til varetagelse af den den daglige ledelse af foreningens sekretariat Udarbejdelse af foreningens overordnede visioner og langsigtede strategier Løbende opfølgning på igangsatte aktiviteter, projekter og kampagner og deres fremdrift Fastsætte kriterier for, hvilke projekter og kampagner, der kan opnå støtte fra foreningen. Fra stiftelsen er der fastlagt, at ansøgninger skal udgøre en minimumsinvestering på kr. pr. international marked og have deltagelse af minimum 3 partnere. Godkende/afslå ansøgninger om støtte indenfor de gældende kriterier, som fastlægges en gang årligt. Beslutte foreningens optagelse af relaterede projekter, jf. 3. Forberedelse af generalforsamling, herunder fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsats til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling. Fastlæggelse af retningslinjer for sekretariatets arbejde Udarbejdelse af retningslinjer for indmeldelse og udmeldelse, optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte et Advisory board, der kan rådgive bestyrelsen. Desuden skal bestyrelsen påse at: Der udarbejdes en forretningsmodel for finansiering af foreningen. Der udarbejdes årlig status og evalueringsrapport for foreningens arbejde. Resultaterne af foreningens evt. analyserapporter fra projekter og kampagner stilles til Side 7

8 rådighed for offentligheden Eventuelle tilskudsbeløb til foreningens ikke-kommercielle aktiviteter anvendes til det bevilgede formål, og at der sker korrekt afrapportering for sådanne tilskudsbeløb. At de offentlige midler anvendes i overensstemmelse med vilkårene for brug af de offentlige bevillinger i samarbejdet. Bestyrelsen kan beslutte at oprette et forretningsudvalg til at varetage den daglige ledelse mellem bestyrelsesmøderne. 16. Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutning på bestyrelsesmøder, og i tilfælde af uenighed ved afstemning og med stemmer som angivet i 14. I særlige tilfælde kan der afholdes telefonmøder, møder via eller videokonference på skriftligt grundlag og efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Der afholdes mindst to bestyrelsesmøder årligt eller så ofte formanden finder det nødvendigt. 17. Aflønning af bestyrelsen. Hvervet som formand og bestyrelsesmedlem er ulønnet. 18. Sekretariat. Bestyrelsen ansætter en person til at varetage den daglige ledelse af foreningen sekretariat. Sekretariatslederen varetager den daglige drift af foreningen og følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Bestyrelsen fastlægger nærmere sekretariatets opgaver, som nedskrives i en funktionsbeskrivelse. Sekretariatslederen kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 19. Foreningens tegningsret og hæftelse. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet eller flere bestyrelsesmedlemmer. Side 8

9 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke personlig hæftelse. 20. Det økonomiske grundlag. Det økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter opnås via: Medlemskontingent, jf. 8 Støtte fra Vækstforum Støtte fra offentlige myndigheder, herunder Region Syddanmark, kommuner og VisitDenmark. Støtte fra private fonde. 21. Anvendelse af overskud. Foreningens eventuelle årlige overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer. Der skal foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter foreningens økonomiske stilling. 22. Regnskab og revision. Foreningens regnskabsår er 1. januar december. For perioden 1. august aflægges dog som et regnskab. Foreningens regnskaber udarbejdes både i overensstemmelse med vilkårene i de offentlige bevillingstilsagn og god regnskabspraksis. Regnskaberne underskrives af bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger som minimum en registreret revisor, der reviderer årsregnskaberne. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Revisor kan genvælges. 23. Vedtægtsændring og ophør. Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at forslaget tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Beslutning om ændring af foreningens formål eller foreningens ophør kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen og efter tiltrædelse af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Ved foreningens ophør skal generalforsamlingen have vedtaget en plan for afviklingen af alle Side 9

10 økonomiske forpligtelser efter indstilling fra bestyrelsen. Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, skal denne, efter at alle forpligtelser er afviklet, henlægges til RegionSyddanmark. 24. Ikrafttrædelsestidspunkt. Disse vedtægter er fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. maj 2012, og træder i kraft samme dag. Ændringsforslag er vedtaget på generalforsamlingen den 8. november 2013, og træder i kraft samme dag. Ændringsforslag er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015, og træder i kraft samme dag. Dirigent Tove Baisgaard, Fomars. Side 10

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere