Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar december CVR nr Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Telefon Movit

2 1. Indledning Ledelsesberetning Busdrift Flextrafik Fællesudgifter Finansielle poster Tilskud Efterfølgende begivenheder Årsregnskab Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse Omregning mellem Udgifts- og Omkostningsresultatopgørelse Omkostningsbaseret resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Anvendt regnskabspraksis Noter Ledelseserklæring Den uafhængige revisors erklæringer Fordelingsregnskab Anvendt regnskabspraksis - fordelingsregnskab Ledelseserklæring Den uafhængige revisors erklæring Bilag 1. Indberetning til Trafikstyrelsen Bilag 2. Movias miljøregnskab Bilag 3. Movias CSR rapportering /68

3 Tabeloversigt: Tabel 1. Regnskabsopgørelse Tabel 2. Nøgletal for busdrift Tabel 3. Passagerudvikling Flextrafik Tabel 4. Nøgletal for Flextrafik Tabel 5. Tilskudsbehov per Flextrafik ordning Tabel 6. Nøgletal for baner Tabel 7. Omregning mellem Udgifts- og Omkostningsresultatopgørelse Tabel 8. Omkostningsbaseret resultatopgørelse Tabel 9. Balance Tabel 10. Pengestrømsopgørelse Tabel 11. Region Hovedstaden Tabel 12. Region Sjælland Tabel 13. Kommuner Tabel 14. Rutespecifikke udgifter med andre fordelingsnøgler end køreplantimer /68

4 1. Indledning Movia er Danmarks største trafikselskab. Vores opgave er at drive kollektiv trafik i Østdanmark på vegne af to regioner og 45 kommuner. Kommunerne har ansvaret for lokale busruter samt handicaptrafikken, og regionerne har ansvaret for de regionale busruter, lokalbaner samt befordring til sygehusene. Movia rådgiver om trafikløsninger, planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner og udbyder busdriften og kørselsordninger til private operatører. Desuden varetager Movia kundeservice, billetsystemer med videre og koordinerer den kollektive trafik. Med anlæggelsen af Metrocityringen, Letbanen langs Ring 3 og en ny jernbane til Ringsted via Køge vil der frem mod 2020 ske et betydeligt løft af den kollektive trafik, og det forventes, at den samlede kollektive trafik i 2020 vil betjene 120 mio. ekstra passagerer. Sammen med kommuner og regioner arbejder Movia for, at disse investeringer bliver til fordel for hele den kollektive trafik i Østdanmark. Samtidig ser vi i disse år markante ændringer for bosætning og arbejdspladsplacering, som den kollektive trafik skal kunne honorere, hvis det fortsat skal være muligt at være tilknyttet arbejdsmarkedet, uanset hvor i Østdanmark, man bor. Det vil kræve nye kompetencer, og at vi tænker den kommunale by- og erhvervsudvikling sammen med udviklingen af den kollektive transport. Movia udvikler derfor sine tilbud til kommuner og regioner, så vi kan rådgive om sammenhængende transportløsninger i tæt samspil med den kommunale og regionale planlægning. I 2013 udarbejdede Movia en ny trafikplan efter en tæt dialog med kommuner og regioner. Med Trafikplan 2013 er der skabt et fælles grundlag for arbejdet med at sikre videreudviklingen af et effektivt og sammenhængende trafiktilbud på tværs af kommune- og regionsgrænser før og efter Trafikplanen har mål om øget passagertilgang, flere tilfredse passagerer, grønnere kollektiv trafik og en styrket Flextrafik. Væsentligste økonomiske udviklingstendenser i Movias indtægter kommer fra billetindtægter fra passagerer i bus, tog og Flextrafik samt fra kommuner og regioners betaling for bestilt bus- og togtrafik og kontraktbetaling for kørsel af særlige grupper, eksempelvis børn og voksne med særlige behov og patientkørsel. Tilskudsbehovet, som er forskellen mellem Movias billetindtægter og udgifter, har i de senere år ligget stabilt på 2,7 mia. kroner. De enkelte kommuner og regioners bidrag udregnes efter omfanget af de ydelser, som Movia leverer til dem. I har Movias bestyrelse vedtaget en ny finansieringsmodel til fordeling af udgifter til busdrift og administrationsudgifter mellem kommuner og regioner som følge af Folketingets ændringer af Lov om Trafikselskaber, der træder i kraft den 1. januar Den nye finansieringsmodel er udarbejdet i tæt samarbejde med kommuner og regioner. Movia havde i billetindtægter for i alt 1,9 mia. kroner. Med 1,7 mia. kroner bidrager busdriften til knap 90 procent af indtægterne. Lokalbanen A/S og Regionstog A/S bidrog med 175 mio. kroner for ni pct. af indtægterne, mens Flextrafikprodukter, med lav eller ingen egenbetaling for borgerne, bidrog med 35 mio. kroner, hvilket udgør næsten to pct. af indtægterne. 4/68

5 En opgørelse af indtægterne fordelt på billettype viser, at rejsekort med 24 pct. udgør den næststørste andel af Movias samlede indtægter. I 2015, når papklippekortet udfases, vil indtægtsandelen for rejsekort stige markant. Indtægtsfordeling pr. billettype Ungdomskort 12% Øvrige 10% Klippekort 19% Kontantbilletter 9% Rejsekort 24% Periodekort 26% Anm.: 9% af indtægterne kommer fra mobilappen (fordelt på kontantbilletter, klippekort og periodekort). Kontantbilletter købt på rejsekortudstyr er medtaget under Rejsekort. De samlede omkostninger forbundet med Movias drift udgjorde 4,5 mia. kroner. Langt størstedelen, 92 pct., af udgifterne er relateret til hovedforretningsområderne bus, lokalbaner og Flextrafik. Selvfinansieringsgraden, som er indtægter delt med udgifter, udgør 51 pct. for bus og baner. Til sammenligning ligger selvfinansieringsgraden på landsplan på busområdet på ca. 44 pct. og på lokalbaneområdet på ca. 34 pct. På pendlernettet, som omfatter de cirka 100 vigtigste bus- og lokalbanelinjer i hele Movias område, er selvfinansieringsgraden på 61 pct. Tendensen med mere effektiv udnyttelse af busmateriellet fortsatte i, hvor der med marginalt færre busser er blevet kørt flere timer sammenlignet med året før. Rejsekort I rundede antallet af udstedte rejsekort en million, og antallet af rejser med rejsekort er større end nogensinde. Med en af danmarkshistoriens største dataflytninger kom rejsekort i efteråret over på sin endelige it-platform, og med udfasningen af papklippekortet i hovedstadsområdet er næste skridt i implementeringen af rejsekortet planlagt. Statistik for rejsekort viser, at 99,3 pct. af rejserne i Sydsjælland, 99,1 pct. i Vestsjælland og 98,1 pct. i hovedstadsområdet afsluttes korrekt med check ud. For at gøre rejsekortet lettere at bruge for de mange nye passagerer aftalte Movia i december en handlingsplan med DSB, Metro samt trafikselskaberne i Jylland og på Fyn. Handlingsplanen rummer i alt 17 initiativer til forbedring af rejseoplevelsen. Et af initiativerne i handlingsplanen er en 5/68

6 nedsættelse af forudbetalingen ved rejsens begyndelse. Af andre initiativer kan nævnes intensivering af kommunikationen om check ud samt nedsættelse af afgiften ved glemt check ind ved skift undervejs på rejsen samt forbedring af selvbetjeningsmulighederne på rejsekort.dk. Ny fælles indgang til den kollektive trafik Movia, DSB og Metro arbejder under det fælles navn DOT Din Offentlige Transport på at gøre det lettere at være passager i den kollektive trafik på Sjælland. Beslutningen om at lave et nyt samarbejde er truffet af Folketinget, og DOT åbnede i begyndelsen af 2015 en fælles hjemmeside med blandt andet trafikinformation, priser, billetter og køreplaner. Desuden er der et fælles telefonnummer til kundecenteret. I løbet af 2015 udvikles samarbejdet om passagerrettede aktiviteter mellem DSB, Movia og Metro yderligere. Det gælder for eksempel forbedring af den fælles trafikinformation, fælles markedsføring med videre. Pendlernettet mere kørsel og nye buslinjer Med Pendlernettet bindes Movias stærkeste buskoncepter og lokalbaner sammen med jernbanenettet og metroen. Pendlernettet dækker hele Movias område, og kommuner og regioner har i samarbejde med Movia udpeget nettets buslinjer, som er de linjer, der har størst betydning for pendlerne. Kommuner og regioner har aftalt, at Pendlernettet prioriteres, når kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal tage stilling til serviceniveauet. Det giver stabilitet i Pendlernettet og sikrer, at størstedelen af ressourcerne til busdrift anvendes dér, hvor ressourcerne kommer flest passagerer til gode. 6/68

7 Pendlernettet Antallet af køreplantimer, som er det antal timer busser, lokalbaner og regionstog servicerer passagererne, er øget marginalt de senere år. Der anvendes lidt flere køreplantimer i Pendlernettet og relativt færre køreplantimer på de andre buslinjer. Denne tendens er en naturlig konsekvens af, at kommuner og regioner prioriterer ressourcer til Pendlernettet. 7/68

8 Køreplantimer bus og bane (1.000 timer) Køreplantimer bus og bane Heraf pendlernet Køreplantimerne i Pendlernettet fordeles med 40 pct. til A-busserne, 23 pct. til S-busserne mens andelen til R-nettet, som består af både R-buslinjer og lokale baner, udgør henholdsvis 11 pct. og 6 pct. af timerne. Endelig har Movias øvrige busprodukter i Pendlernettet 20 pct. af nettets køreplantimer. Kendetegn for A- og S-busser samt R-nettet A- busserne: Det højfrekvente bybusnet, hvor der samtidig er arbejdet med god fremkommelighed, gode stoppesteder og digital trafikinformation både i bussen og ved stoppestederne. Særkendet ved A-busserne er, at de kører så hyppigt at køreplanen mange steder er unødvendig. S- busserne: Hurtige busser, der sammen med S-toget er grundstammen i betjeningen mellem byfingrene. S-busserne forbinder med relativ høj frekvens boligområder, arbejdspladser og indkøbsmuligheder og betjener borgere, der rejser langt. S-bussernes særkende er, at der er længere mellem stoppestederne og attraktiv frekvens. R-nettet: Udgør et samlet regionalt net af R-busser og lokalbaner udenfor Storkøbenhavn. Nettet forbinder større byer og prioriteres ift. at opnå god sammenhæng mellem bus og tog. R-nettets særkende er afgang hver halve time alle hverdage, og timedrift aften/weekend samt god sammenhæng til DSBs jernbanetrafik. Pendlernettet fik i Den Kvikke Vej en strækning ved Nørre Campus i København, hvor busserne har fået deres egen trængselsfri busbane i midten af vejen, Strækningen er den første af sin art i Danmark, og Københavns Kommune har med anlæggelsen af strækningen taget første skridt i implementeringen af Movias højklassede buskoncept +Way. I Nordsjælland åbnede en ny buslinje, Linje 375R, som med direkte linjeføring og hyppigere afgange, har styrket det kollektive trafiktilbud mellem Øresundskysten og Hillerød til gavn for de passagerer, som rejser på tværs af Nordsjælland til blandt andet uddannelsesinstitutioner og arbejde. 8/68

9 I Kalundborg har man i set gode effekter af et nyt busnet, hvor de buslinjer, som betjente flest passagerer fik tilført ressourcer til flere afgange. Her viser antallet af rejser foretaget med rejsekort, at der er sket en stigning på knap 10 pct. Fortsat ambitiøst passagermål Med 220,4 millioner i er passagertallet 0,7 pct. lavere i forhold til sidste år. Movia har sammen med kommuner og regioner et mål om at øge passagertallet med 2,5 pct. om året således, at vi i 2020 har fastholdt vores nuværende passagertal, også selvom åbningen af Metrocityringen forventes at flytte 43 mio. passagerer fra bus til metro. For at nå målet skal antallet af passagerer hvert år øges med otte-ni millioner. Movia vil derfor sammen med kommuner og regioner nytænke mulighederne for at skabe bedre fremkommelighed for busserne samt udbygge den digitale trafikinformation for at gøre det lettere, og dermed mere attraktivt, for passagererne at vælge kollektiv trafik. Ser man alene på fordelingen af passagerer, har Pendlernettet oplevet en stigning på tre millioner passagerer. Det understreger, at det netop er linjerne i Pendlernettet, som har det største potentiale for at øge passagertallet og opnå den bedste driftsøkonomi. Passagerer bus og bane (mio. påstigere) ,6 217,8 219,7 221,9 220, Passagerer bus og bane Heraf pendlernet Movia undersøger hvert år passagertilfredsheden på en række parametre, blandt andet rejsetid, chaufførens service, fremtræden og kørsel samt trafikinformation. I var 95,1 pct. af Movias passagerer tilfredse eller meget tilfredse med deres rejseoplevelse. Målet er at fastholde den samlede tilfredshed på 95 pct. og samtidig øge andelen af meget tilfredse passagerer fra det nuværende niveau på 21 pct. til 30 pct. i Movia arbejder målrettet med at digitalisere trafikinformationen. Med nedtællingsmoduler, der viser, hvornår bussen ankommer på mere end af Movias godt stoppesteder og mulighed for at hente aktuel information om buslinjerne via DOTs app, hjemmeside og sms-service, kan passagererne altid få aktuel og opdateret trafikinformation, både før og under rejsen. 9/68

10 Millioner kr. Movia fortsætter i 2015 investeringerne til bedre digital trafikinformation og aktiviteter til hjælp for passagerer, som ikke er it-vante. Passagertilfredshed Meget utilfreds 0,1% Tilfreds 74,3% Utilfreds 0,7% Både og 4,1% Meget tilfreds 20,8% Passagertilfredshedsundersøgelserne bruges også som incitamentsstyring i forhold til busoperatørerne. Movia anvender to bonustyper. Kvalitetsbonus udregnes på baggrund af passagerernes tilfredshed og operatørernes servicegrad, der er et udtryk for andelen af gennemførte ture. Den anden bonustype er passagerincitamentsbonus, hvor operatørerne delvist afregnes efter hvor mange passagerer, der er på de linjer, de kører Bonusudbetalinger fra Movia til operatørerne Kvalitetsbonus Passager incitamentsbonus 10/68

11 Udviklingen i bonusudbetalingerne afspejler blandt andet, at der indgås stadig flere kontrakter med incitamentsstyring, men også at operatørerne byder ind med høj kvalitet, som de leverer på. Movia og miljøet Movia arbejder for en grønnere kollektiv trafik, og vores miljømål gælder for busdrift og administration. Gennem de seneste år har Movia arbejdet målrettet med miljøcertificering, og både administration, trafikservice-enhederne i Herlev og Roskilde, operatører samt Lokalbanen A/S og Regionstog A/S har nu opnået at blive miljøcertificeret. Hvert år gennemføres en revision af miljøcertificeringen, som sikrer, at kravene opfyldes. Bestemmelser om udledninger af CO2- og NOx- og partikeludledninger samt støjniveau fra busserne er en del af de krav, som Movia stiller i sine udbud af busdriften. Der stilles endvidere krav til bussernes brændstofeffektivitet og rækkevidde for elbussernes batterier samt krav til komfort for passagerer og chauffør. Ved at opstille funktionskrav frem for tekniske krav til busmateriellet ønsker Movia at inddrage operatørerne i arbejdet med at finde og afprøve de mest miljøeffektive løsninger. Movia har som mål at reducere udledningen af CO2 med 29 procent samt NOx og partikler med 75 pct i forhold til niveauet i Udviklingen viser, at disse mål med meget stor sandsynlighed bliver nået før I viste et forsøg med elbusser på udvalgte buslinjer positive resultater. Batteriernes ydeevne var markant bedre end først antaget, hvilket betød, at busserne kunne køre 325 km på en opladning. Samtidig var passagererne positive overfor den miljørigtige løsning og bussernes komfort. I sommeren indgik Regeringen sammen med et flertal i Folketinget en aftale, som indebar en bevilling på 71 mio. kr. til renere luft i København ved at eftermontere forureningsbegrænsende udstyr på busserne. Herudover har Københavns og Frederiksberg Kommuner givet Movia henholdsvis 9 mio. kr. og 1 mio. kr., således at puljen til eftermontering i alt er på 81 mio. kr. Movia har derfor i samarbejde med Miljøstyrelsen, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt operatørerne indledt et arbejde med at montere katalysatorer og partikelfiltre på mellem 300 og 500 busser med miljøstandarden Euro 3, 4, 5 og EEV. Monteringen er planlagt til at blive gennemført i Forventningen er, at busser, som får dette udstyr monteret, vil kunne opfylde de høje miljøkrav, som stilles til busser med Euro 6-norm. Euro 6 er i dag lovkravet for nye busser. Udledningen af partikler forventes for de involverede busser at blive reduceret med mellem 95-98%. NOx udledningen forventes at falde med ca. 90%. 11/68

12 Kr. Millioner passagerer Flere kommuner med i Flextrafik Flere og flere kommuner beder Movia løse deres kørselsopgaver. Det gælder fx kørsel til læge, speciallæge eller andre kørselsformål, som kommunen visiterer borgerne til. Den store interesse for at indtræde i ordningen viser, at Movias Flextrafik kan løse kørselsopgaverne med en effektivitet og økonomi, som er attraktiv for kommunerne. Movia gør det således muligt for kommunerne at leve op til kravet om en effektiviseringsgevinst på 430 mio. kroner på området for specialkørsel i Regeringens og KLs økonomiaftale. For at imødekomme interessen for Flextrafik og samtidig sikre kvaliteten i både overgang og eksekvering har Movia opstillet en proces for kommunernes tilslutning til kørselsordningen, herunder et loft over hvor mange kommuner, der kan tilslutte sig ordningen hvert år. I takt med, at flere kommuner tilslutter sig kørselsordningerne, er det muligt at udnytte kørselsvolumen mere effektivt. Samtidig er tilbudspriserne ved udbud af Flextrafik faldet, og de faktorer ses i de stadigt faldende gennemsnitsudgifter per passager. Når nogle kommuner alligevel oplever en stigning i udgifterne til Flextrafik, skal årsagen findes i borgernes interesse for at benytte sig af Flextur, som i oplevede en fordobling af antallet af passagerer. Flextur er en kørselsordning, som især i tyndt befolkede områder eller om aftenen, hvor antallet af passagerer i nogle områder er begrænset, kan være et alternativ til dyre buslinjer med lav selvfinansieringsgrad. For at imødekomme kommunernes behov for både en stærk økonomistyring og en effektiv trafikplanlægning vil Movia fremadrettet tilbyde analyser af borgernes kørselsmønstre Flextrafik ,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Udgift per. Passager (venstre akse) Passagerer (højre akse) 12/68

13 2. Ledelsesberetning Regnskabet for er tilfredsstillende og udviser et tilskudsbehov på mio. kr. Kommuner og regioner har i indbetalt a conto tilskud på i alt mio. kr., hvilket dermed giver en efterregulering på 1% eller 20 mio. kr. som vil blive afregnet med regioner og kommuner i januar I forhold til budget er tilskudsbehovet 22 mio. kr. større. Det øgede tilskudsbehov kan opgøres per forretningsområde: Bus (3 mio.kr.), Flextrafik (32 mio.kr.) og lokalbaner (11 mio.kr.), mens der er et mindre tilskudsbehov for fællesudgifter (22 mio. kr.) og finansielle poster (2 mio. kr.). En væsentlig del af stigningen i tilskudsbehovet, skyldes øget efterspørgsel af Flextrafik samt anlægsudgifter til lokalbanerne, som begge forbrugsafregnes med kommuner og regioner. De nærmere forklaringer til regnskabet kan læses i underafsnittene til ledelsesberetningen nedenfor. Regnskabsopgørelsen er opdelt på de tre forretningsområder, bus, Flextrafik og lokalbaner samt fællesudgifter, finansielle poster og tilskud. Tabel 1 viser regnskabsopgørelsen for. Fordelingen af regnskabet på kommuner og regioner fremgår af fordelingsregnskabet i afsnit 4. I tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. 13/68

14 Tabel 1. Regnskabsopgørelse R2013 B R Forskel R - B Tusinde kr Pct. Busruter Indtægter ,8 Operatørudgifter ,6 Rutespecifikke udgifter ,9 Bus i alt ,2 Flextrafik Brugerbetaling ,0 Operatørudgifter ,9 Administration ,7 Flextrafik i alt ,9 Lokalbaner Indtægter ,8 Operatørudgifter ,3 Leasingudgifter ,1 Infrastrukturtilskud ,0 Anlæg Lokalbaner i alt ,6 Fællesudgifter Administration og personale ,6 Tjenestemandspensioner ,6 Fællesudgifter i alt ,8 Finansielle poster Renter driftslån og obligationer ,9 Afdrag Driftslån Ydelse Rejsekortlån ,4 Finansielle poster i alt ,6 Tilskudsbehov ,8 Faktureret ,6 Resultat før efterregulering Resultat Anm.:Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger og underskud. 14/68

15 Busdrift Tilskudsbehovet for busdriften er 3 mio. kr. højere i forhold til budget, svarende til 0,2%. Udviklingen er sammensat af færre indtægter som følge af færre passagerer, mens der modsat er færre udgifter, fordi de prisindeks, som regulerer operatørudgifterne, har været på et lavere niveau end budgetteret. Endelig er rutespecifikke udgifter lavere end budgetteret; rutespecifikke udgifter er udgifter til driften af busruterne (chaufførlokaler, provision til billetsalgssteder mv.), som ikke afregnes med busoperatørerne. Tabel 2. Nøgletal for busdrift R2013 B R Forskel R - B Pct. Passagerer (mio.) 211,5 216,3 209,9-6,4-3,0 Buslinjer (antal) ,5 Busser (antal) ,2 Timer (1.000) ,9 Indtægt pr. passager (kr.) -7,9-7,9-7,9 0,0 0,2 Udgift pr. passager (kr.) 15,1 15,0 15,3 0,2 1,6 Udgift pr. time (kr.) 761,1 775,3 757,8-17,6-2, Mio. kr Pct. Indtægter , , ,6 47,5-2,8 Operatørudgifter 3.043, , ,8-17,4-0,6 Rutespecifikke udgifter 152,1 171,3 144,1-27,3-15,9 Tilskudsbehov busdrift 1.518, , ,2 2,9 0,2 Passagerindtægterne er 47 mio. kr. eller 3% lavere end i budget. De lavere passagerindtægter skyldes, at passagertallet er 6 mio. eller 3% lavere end i budget. Indtægterne har udviklet sig forskelligt i Movias tre takstområder: På linjerne i Takstområde Hovedstaden er indtægterne 50 mio. kr. lavere end budgettet (3,4%), hvilket skyldes, at passagertallet er 6,5 mio. lavere end budgetteret, svarende til 3,3%. På linjerne i Takstområde Syd er indtægterne 3,0 mio. kr. højere end budgetteret (2,7%), mens passagertallet er 2,8% højere end budgetteret. Indeholdt i indtægtsudviklingen i Takstområde Syd, er der højere indtægter fra overgangsordning for kompensationen til Ungdomskortet, mens der modsat er færre indtægter fra det fælles indtægtsdelingsgrundlag mellem DSB og Movia. På linjerne i Takstområde Vest er både indtægter og passagertal på niveau med budget. Operatørudgifterne er 17 mio. kr. lavere end budgetteret trods flere timers busdrift (0,9%). De lavere operatørudgifter er mulige, fordi indeks for diesel, løn og rente, der bruges i afregningen af busoperatørerne, er lavere i forhold til det budgetterede. Der er i brugt 144 mio. kr. til rutespecifikke udgifter, hvilket er 27 mio. kr. mindre end budget- 15/68

16 teret. Den væsentligste årsag til det lavere forbrug på de rutespecifikke udgifter er lavere rejsekortafgifter som følge af udskydelsen af udfasningen af klippekortet i takstområde H til februar Udfasningen var forventet at ske 1. juni i budgetlægningen, men pga. en forsinkelse af en ny version af rejsekortet, blev det af forsigtighedshensyn besluttet at udskyde udfasningen af klippekort til februar Dette har medført øgede udgifter for Movia til drift af klippekort. Disse udgifter indgår i regnskabet under operatørudgifter. Desuden er forventede besparelser på billetsalg under rutespecifikke udgifter udskudt, ligesom Movia som ejer af Rejsekort A/S har indskudt mere kapital i selskabet. Movia har genforhandlet kontrakten på bussernes tale- og dataradiosystem, så betaling er omlagt fra fast betaling til efter forbrug. Dette har betydet lavere drifsudgifter til systemet i. Derudover har der været færre udgifter end budgetteret til vedligeholdelse af systemet i. 16/68

17 Flextrafik Sidste års markante vækst i Flextrafik er fortsat i. Det gælder ikke mindst ordningen Flextur, men også ordningerne Handicapkørsel, Patientbefordring og Flextrafik Rute har oplevet en pæn vækst. Kommunale ordninger er på niveau med 2013, hvilket er lavere end budgetteret for. Kørselsordningerne i Flextrafik Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. Kørselsordningerne kan være lukkede og kun for visiterede borgere eller åbne for alle. Kørslen kan planlægges som variabel kørsel hvor der køres efter individuelle behov, eller som rutekørsel. I Flextrafik findes følgende fem kørselsordninger: Handicapkørsel (variabel, lukket) er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere til fritidsformål. Borgerne visiteres af bopælskommunen til 104 ture årligt og betaler selv en lille andel af kørslens pris samt et årligt abonnement. Flextur (variabel, åben) er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ordningen mod en egenbetaling. Taksterne for Flextur følger prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner. Grundtaksten dækker kørsel op til 5 km. Herudover betales pr. kørt kilometer. Kommunerne kan vælge at lade grundtaksten gælde for kørsel op til 10 km. Kommunal kørselsordning (variabel, lukket) er kørsel af borgere, der fx skal til læge eller speciallæge og ikke har mulighed for at benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af kommunen. Patientbefordring (varibel, lukket) er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne visiteres til kørsel af regionen. Flextrafik Rute (rute, lukket) er kørsel af fysisk og psykisk handicappede til dag- og aftentilbud og kørsel af specialskoleelever til/fra hjemmet, skole eller SFO. Kommunerne kan frit vælge, om de vil lade deres kørselsbehov dække af Flextur, Kommunal kørselsordning eller Flextrafik Rute. 17/68

18 Tabel 3. Passagerudvikling Flextrafik R2013 B R Forskel R-B Tusinde passagerer Pct. Handicap ,1 Flextur ,6 Kommunal ordning ,2 Patientbefordring ,5 Variabel Flextrafik i alt ,3 Rute ,2 Passagerer i alt ,6 Anm.: Budget for passagertal for Flextrafik Rute i er estimeret til samme niveau som regnskab Budgettet for Flextrafik er udarbejdet på baggrund af de på budgetteringstidspunktet kendte aftaler med kommunerne. Der er således ikke budgetteret med generelle forventninger om vækst i ordningerne. I estimaterne, der forelægges bestyrelsen 3 gange om året, opdateres forventningerne til året, og tendensen med flere passagerer er estimeret gennem hele. Flextrafik adskiller sig fra bus og lokalbaner ved, at kørselsomfanget planlægges løbende efter bestilling fra passagerer, kommuner og regioner. Udgifterne til Flextrafik afhænger af passagertal, kørselslængder, rejsetider, kørselsmønstre og koordineringsgrad mv. Når regnskabet viser, at driftsomkostningerne er steget mindre end stigningen i passagerer, er det derfor både et udtryk for lavere priser i nye udbud, men også et udtryk for ændringer i kørselslængder, koordineringsgrad, rejsetider, kørselsmønstre, mv. Det større kørselsomfang har givet bedre koordineringsmuligheder med lavere udgifter pr. rejseminut til følge. Tabel 4. Nøgletal for Flextrafik R2013 B R Forskel R - B Kr Pct. Indtægt/passager a) 53,0 51,2 48,9-2,3-4,5 Operatørudgifter/passager 171,8 180,2 165,3-14,9-8,3 Operatørudgifter/rejseminut 8,3 9,0 8,2-0,8-8,7 Administration/passager b) 17,0 18,5 16,9-1,6-8, Mio. kr Pct. Brugerbetaling -30,3-28,8-36,0-7,2 25,0 Operatørudgifter 439,1 456,5 492,7 36,2 7,9 Administration 43,6 46,9 50,5 3,6 7,7 Flextrafik i alt 452,3 474,6 507,2 32,6 6,9 a. Indtægt/passager er beregnet for handicapkørsel og Flextur, som er de to ordninger hvor der er brugerbetaling b. Administration/passager er beregnet for alle Flextrafik ordninger incl. Flextrafik Rute. Administrationsudgifterne er i 3,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Der er gennem de seneste år sket en markant vækst i Flextrafik, som forventes at fortsætte jf. Trafikplan /68

19 Bestyrelsen vedtog på mødet 13. marts som konsekvens heraf, at hæve administrationsbudgettet fra 46,9 mio. kr. til 53,4 mio. kr. De realiserede udgifter er således lavere end forventet i marts. Bestyrelsen vedtog 10. april en økonomisk politik for Movia. For Flextrafik er den økonomiske målsætning en uændret administrationsudgift pr. passager fra budget til budget Regnskab viser, at administrationsudgiften pr. passager er 8% lavere end budgetteret, og det har således været muligt at håndtere stigningen i passagertallet uden en tilsvarende udvikling i de administrative udgifter. Samlet ligger tilskudsbehovet i for Flextrafik 32,6 mio. kr. højere end budgetteret. Da driftsudgifterne løbende afregnes med kommuner og regioner på baggrund af realiseret forbrug, begrænser efterreguleringen for Flextrafik sig til en tilbagebetaling til kommuner og regioner på i alt 5,4 mio. kr. en skyldes primært administrationsomkostninger som opkræves a conto pr. passager. Når antallet af passagerer øges, så øges a conto betalingen tilsvarende. Tabel 5. Tilskudsbehov per Flextrafik ordning R2013 B R Forskel R - B Mio. kr Pct. Handicap 87,9 92,4 88,9-3,5-3,8 Flextur 17,6 17,8 34,8 17,0 95,5 Kommunal ordning 32,5 36,5 34,1-2,4-6,5 Patientbefordring 152,4 151,5 156,9 5,3 3,5 Variabel Flextrafik i alt 290,3 298,2 314,7 16,5 5,5 Rute 162,0 176,3 192,4 16,1 9,1 Flextrafik i alt 452,3 474,6 507,2 32,6 6,9 Tilskudsbehovet for Handicapkørsel er 3,5 mio. kr. svarende til knapt 4% lavere end budgetteret, mens passagertallet er svarende til 6% højere. Det betyder, at udgiften pr. passager er reduceret med ca. 10%. Den væsentligste årsag til dette er, at udbud af variabel kørsel i oktober 2013 og oktober har medført lavere priser for kørslen. Flexturs tilskudsbehov er 17,0 mio. kr. højere end budgetteret. Den primære årsag til dette er, at passagertallet er højere end budgetteret, hvilket svarer til en fordobling af det budgetterede passagertal. Den store vækst i passagertallet skyldes både, at kommuner, der har haft Flextrafik i længere tid, har oplevet en vækst i brugen af Flextur, samt at tre nye kommuner: Helsingør, Rudersdal og Næstved nu også tilbyder Flextur. Tilgangen af de tre nye kommuner står alene for 25% af væksten i passagertallet. Passagertallet for Kommunale ordninger er under budget svarende til 5%. Dette er en lille stigning i forhold til At passagertallet for Kommunale ordninger ikke stiger som forventet kan tyde på, at der sker en substitution mellem Kommunale ordninger, Flextrafik Rute og Flextur. I 2015 er der nye aftaler om kørsel på vej i syv kommuner. Passagertallet for Patientbefordring er højere end budget svarende til 10%. Det skyldes, ud over en generel stigning i visitation til kørselsordningen, at Movia i april 2013 overtog dialysekørsel for Region Hovedstaden, hvilket ikke var indregnet i budgettet. Udgifterne til Patientbefor- 19/68

20 dring er kun 3,5% højere end budget. Den væsentligste årsag til den lave stigning i udgifter i forhold til passagertallet er, at udbud af variabel kørsel i oktober 2013 og oktober har medført lavere priser for kørslen. Passagertallet for Flextrafik Rute er højere end budgetteret svarende til 19%. Tilskudsbehovet er 16,1 mio. kr. svarende til 9% højere end budgetteret. Der har i alle 45 kommuner været opstart af nye ordninger i august 2013, som har givet en øget kørsel. Hertil er der i august startet yderligere kørsel i Holbæk og Odsherred Kommuner. Operatøren, der vandt kørslen i Holbæk Kommune, leverede ikke den aftalte kvalitet. Konsekvensen blev, at kørslen på 5 enheder svarende til ca. halvdelen af kørslen i Holbæk blev genudbudt, med højere priser til følge. I forhold til regnskab 2013 er både passagertal og omkostninger steget med 19% i Flextrafik Rute. Lokalbaner Tilskudsbehovet for lokalbanerne stiger samlet set med 11 mio. kr. i forhold til budgettet. Tilskudsbehovet er før anlægsudgifter 3 mio. kr. lavere end budgetteret. Anlægsudgifterne vedrører hovedsageligt lokalbanerne i Region Hovedstaden. Tabel 6. Nøgletal for baner R2013 B R Forskel R - B Pct. Passagerer (1.000) ,3 0,2 Togkilometer (1.000) ,0-0,1 Tilskud pr. passager (kr.) 29,1 29,2 28,8-0,4-1, Mio. kr Pct. Indtægter -175,7-176,8-175,4 1,4-0,8 Operatørudgifter 477,4 482,9 478,3-4,5-0,9 Tilskudsbehov ex. anlæg 301,7 306,1 302,9-3,2-1,0 Anm.: Anlægsudgifter er ikke medtaget i tabellen da de ikke budgetteres. Lokalbanernes indtægter falder med 1,4 mio. kr. svarende til 0,8% i forhold til budget. Passagertallet er på niveau med budget, mens indtægten pr. passager er lidt lavere. Udgifterne før anlægsudgifter reduceres med 4,5 mio. kr. svarende til 0,9% af udgifterne. Udviklingen er sammensat af en reduktion af leasingudgifterne med 3,6 mio. kr., som overvejende skyldes bortfald af momsudgifter i forbindelse med samregistrering af datterselskaber i Regionstog A/S. Derudover er der en positiv effekt af opdaterede indeksforventninger og færre rejsekort afgifter end forventet i budgettet. Udgifter til passager-, kvalitets- og regularitetsbonus er 3,6 mio. kr. højere end budgetteret, og en mindre post til forsikring af rejsekortstandere øger også omkostningerne i forhold til budgettet. Anlægsudgifter udgør 14,2 mio. kr. og budgetteres ikke, hvorfor der er en tilsvarende afvigelse fra budgettet. Udgiften vedrører hovedsageligt Lokalbanen A/S og afregnes efter forbrug, hvorfor anlægsudgifterne ikke påvirker den forventede efterregulering. 20/68

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2012 1. januar - 31. december CVR nr 29 89 65 69 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Åbningsbalance. for. Trafikselskabet Movia. 1. januar 2007

Åbningsbalance. for. Trafikselskabet Movia. 1. januar 2007 Åbningsbalance for Trafikselskabet Movia 1. januar 2007 (CVR.nr. 29 89 65 69) Forelagt for bestyrelsen den 15. november 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2009 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk Indhold: 1. Indledning...

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Budget 2016 1. behandling 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Sammenfatning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere