Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar december CVR nr Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Telefon Movit

2 1. Indledning Ledelsesberetning Busdrift Flextrafik Fællesudgifter Finansielle poster Tilskud Efterfølgende begivenheder Årsregnskab Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse Omregning mellem Udgifts- og Omkostningsresultatopgørelse Omkostningsbaseret resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Anvendt regnskabspraksis Noter Ledelseserklæring Den uafhængige revisors erklæringer Fordelingsregnskab Anvendt regnskabspraksis - fordelingsregnskab Ledelseserklæring Den uafhængige revisors erklæring Bilag 1. Indberetning til Trafikstyrelsen Bilag 2. Movias miljøregnskab Bilag 3. Movias CSR rapportering /68

3 Tabeloversigt: Tabel 1. Regnskabsopgørelse Tabel 2. Nøgletal for busdrift Tabel 3. Passagerudvikling Flextrafik Tabel 4. Nøgletal for Flextrafik Tabel 5. Tilskudsbehov per Flextrafik ordning Tabel 6. Nøgletal for baner Tabel 7. Omregning mellem Udgifts- og Omkostningsresultatopgørelse Tabel 8. Omkostningsbaseret resultatopgørelse Tabel 9. Balance Tabel 10. Pengestrømsopgørelse Tabel 11. Region Hovedstaden Tabel 12. Region Sjælland Tabel 13. Kommuner Tabel 14. Rutespecifikke udgifter med andre fordelingsnøgler end køreplantimer /68

4 1. Indledning Movia er Danmarks største trafikselskab. Vores opgave er at drive kollektiv trafik i Østdanmark på vegne af to regioner og 45 kommuner. Kommunerne har ansvaret for lokale busruter samt handicaptrafikken, og regionerne har ansvaret for de regionale busruter, lokalbaner samt befordring til sygehusene. Movia rådgiver om trafikløsninger, planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner og udbyder busdriften og kørselsordninger til private operatører. Desuden varetager Movia kundeservice, billetsystemer med videre og koordinerer den kollektive trafik. Med anlæggelsen af Metrocityringen, Letbanen langs Ring 3 og en ny jernbane til Ringsted via Køge vil der frem mod 2020 ske et betydeligt løft af den kollektive trafik, og det forventes, at den samlede kollektive trafik i 2020 vil betjene 120 mio. ekstra passagerer. Sammen med kommuner og regioner arbejder Movia for, at disse investeringer bliver til fordel for hele den kollektive trafik i Østdanmark. Samtidig ser vi i disse år markante ændringer for bosætning og arbejdspladsplacering, som den kollektive trafik skal kunne honorere, hvis det fortsat skal være muligt at være tilknyttet arbejdsmarkedet, uanset hvor i Østdanmark, man bor. Det vil kræve nye kompetencer, og at vi tænker den kommunale by- og erhvervsudvikling sammen med udviklingen af den kollektive transport. Movia udvikler derfor sine tilbud til kommuner og regioner, så vi kan rådgive om sammenhængende transportløsninger i tæt samspil med den kommunale og regionale planlægning. I 2013 udarbejdede Movia en ny trafikplan efter en tæt dialog med kommuner og regioner. Med Trafikplan 2013 er der skabt et fælles grundlag for arbejdet med at sikre videreudviklingen af et effektivt og sammenhængende trafiktilbud på tværs af kommune- og regionsgrænser før og efter Trafikplanen har mål om øget passagertilgang, flere tilfredse passagerer, grønnere kollektiv trafik og en styrket Flextrafik. Væsentligste økonomiske udviklingstendenser i Movias indtægter kommer fra billetindtægter fra passagerer i bus, tog og Flextrafik samt fra kommuner og regioners betaling for bestilt bus- og togtrafik og kontraktbetaling for kørsel af særlige grupper, eksempelvis børn og voksne med særlige behov og patientkørsel. Tilskudsbehovet, som er forskellen mellem Movias billetindtægter og udgifter, har i de senere år ligget stabilt på 2,7 mia. kroner. De enkelte kommuner og regioners bidrag udregnes efter omfanget af de ydelser, som Movia leverer til dem. I har Movias bestyrelse vedtaget en ny finansieringsmodel til fordeling af udgifter til busdrift og administrationsudgifter mellem kommuner og regioner som følge af Folketingets ændringer af Lov om Trafikselskaber, der træder i kraft den 1. januar Den nye finansieringsmodel er udarbejdet i tæt samarbejde med kommuner og regioner. Movia havde i billetindtægter for i alt 1,9 mia. kroner. Med 1,7 mia. kroner bidrager busdriften til knap 90 procent af indtægterne. Lokalbanen A/S og Regionstog A/S bidrog med 175 mio. kroner for ni pct. af indtægterne, mens Flextrafikprodukter, med lav eller ingen egenbetaling for borgerne, bidrog med 35 mio. kroner, hvilket udgør næsten to pct. af indtægterne. 4/68

5 En opgørelse af indtægterne fordelt på billettype viser, at rejsekort med 24 pct. udgør den næststørste andel af Movias samlede indtægter. I 2015, når papklippekortet udfases, vil indtægtsandelen for rejsekort stige markant. Indtægtsfordeling pr. billettype Ungdomskort 12% Øvrige 10% Klippekort 19% Kontantbilletter 9% Rejsekort 24% Periodekort 26% Anm.: 9% af indtægterne kommer fra mobilappen (fordelt på kontantbilletter, klippekort og periodekort). Kontantbilletter købt på rejsekortudstyr er medtaget under Rejsekort. De samlede omkostninger forbundet med Movias drift udgjorde 4,5 mia. kroner. Langt størstedelen, 92 pct., af udgifterne er relateret til hovedforretningsområderne bus, lokalbaner og Flextrafik. Selvfinansieringsgraden, som er indtægter delt med udgifter, udgør 51 pct. for bus og baner. Til sammenligning ligger selvfinansieringsgraden på landsplan på busområdet på ca. 44 pct. og på lokalbaneområdet på ca. 34 pct. På pendlernettet, som omfatter de cirka 100 vigtigste bus- og lokalbanelinjer i hele Movias område, er selvfinansieringsgraden på 61 pct. Tendensen med mere effektiv udnyttelse af busmateriellet fortsatte i, hvor der med marginalt færre busser er blevet kørt flere timer sammenlignet med året før. Rejsekort I rundede antallet af udstedte rejsekort en million, og antallet af rejser med rejsekort er større end nogensinde. Med en af danmarkshistoriens største dataflytninger kom rejsekort i efteråret over på sin endelige it-platform, og med udfasningen af papklippekortet i hovedstadsområdet er næste skridt i implementeringen af rejsekortet planlagt. Statistik for rejsekort viser, at 99,3 pct. af rejserne i Sydsjælland, 99,1 pct. i Vestsjælland og 98,1 pct. i hovedstadsområdet afsluttes korrekt med check ud. For at gøre rejsekortet lettere at bruge for de mange nye passagerer aftalte Movia i december en handlingsplan med DSB, Metro samt trafikselskaberne i Jylland og på Fyn. Handlingsplanen rummer i alt 17 initiativer til forbedring af rejseoplevelsen. Et af initiativerne i handlingsplanen er en 5/68

6 nedsættelse af forudbetalingen ved rejsens begyndelse. Af andre initiativer kan nævnes intensivering af kommunikationen om check ud samt nedsættelse af afgiften ved glemt check ind ved skift undervejs på rejsen samt forbedring af selvbetjeningsmulighederne på rejsekort.dk. Ny fælles indgang til den kollektive trafik Movia, DSB og Metro arbejder under det fælles navn DOT Din Offentlige Transport på at gøre det lettere at være passager i den kollektive trafik på Sjælland. Beslutningen om at lave et nyt samarbejde er truffet af Folketinget, og DOT åbnede i begyndelsen af 2015 en fælles hjemmeside med blandt andet trafikinformation, priser, billetter og køreplaner. Desuden er der et fælles telefonnummer til kundecenteret. I løbet af 2015 udvikles samarbejdet om passagerrettede aktiviteter mellem DSB, Movia og Metro yderligere. Det gælder for eksempel forbedring af den fælles trafikinformation, fælles markedsføring med videre. Pendlernettet mere kørsel og nye buslinjer Med Pendlernettet bindes Movias stærkeste buskoncepter og lokalbaner sammen med jernbanenettet og metroen. Pendlernettet dækker hele Movias område, og kommuner og regioner har i samarbejde med Movia udpeget nettets buslinjer, som er de linjer, der har størst betydning for pendlerne. Kommuner og regioner har aftalt, at Pendlernettet prioriteres, når kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal tage stilling til serviceniveauet. Det giver stabilitet i Pendlernettet og sikrer, at størstedelen af ressourcerne til busdrift anvendes dér, hvor ressourcerne kommer flest passagerer til gode. 6/68

7 Pendlernettet Antallet af køreplantimer, som er det antal timer busser, lokalbaner og regionstog servicerer passagererne, er øget marginalt de senere år. Der anvendes lidt flere køreplantimer i Pendlernettet og relativt færre køreplantimer på de andre buslinjer. Denne tendens er en naturlig konsekvens af, at kommuner og regioner prioriterer ressourcer til Pendlernettet. 7/68

8 Køreplantimer bus og bane (1.000 timer) Køreplantimer bus og bane Heraf pendlernet Køreplantimerne i Pendlernettet fordeles med 40 pct. til A-busserne, 23 pct. til S-busserne mens andelen til R-nettet, som består af både R-buslinjer og lokale baner, udgør henholdsvis 11 pct. og 6 pct. af timerne. Endelig har Movias øvrige busprodukter i Pendlernettet 20 pct. af nettets køreplantimer. Kendetegn for A- og S-busser samt R-nettet A- busserne: Det højfrekvente bybusnet, hvor der samtidig er arbejdet med god fremkommelighed, gode stoppesteder og digital trafikinformation både i bussen og ved stoppestederne. Særkendet ved A-busserne er, at de kører så hyppigt at køreplanen mange steder er unødvendig. S- busserne: Hurtige busser, der sammen med S-toget er grundstammen i betjeningen mellem byfingrene. S-busserne forbinder med relativ høj frekvens boligområder, arbejdspladser og indkøbsmuligheder og betjener borgere, der rejser langt. S-bussernes særkende er, at der er længere mellem stoppestederne og attraktiv frekvens. R-nettet: Udgør et samlet regionalt net af R-busser og lokalbaner udenfor Storkøbenhavn. Nettet forbinder større byer og prioriteres ift. at opnå god sammenhæng mellem bus og tog. R-nettets særkende er afgang hver halve time alle hverdage, og timedrift aften/weekend samt god sammenhæng til DSBs jernbanetrafik. Pendlernettet fik i Den Kvikke Vej en strækning ved Nørre Campus i København, hvor busserne har fået deres egen trængselsfri busbane i midten af vejen, Strækningen er den første af sin art i Danmark, og Københavns Kommune har med anlæggelsen af strækningen taget første skridt i implementeringen af Movias højklassede buskoncept +Way. I Nordsjælland åbnede en ny buslinje, Linje 375R, som med direkte linjeføring og hyppigere afgange, har styrket det kollektive trafiktilbud mellem Øresundskysten og Hillerød til gavn for de passagerer, som rejser på tværs af Nordsjælland til blandt andet uddannelsesinstitutioner og arbejde. 8/68

9 I Kalundborg har man i set gode effekter af et nyt busnet, hvor de buslinjer, som betjente flest passagerer fik tilført ressourcer til flere afgange. Her viser antallet af rejser foretaget med rejsekort, at der er sket en stigning på knap 10 pct. Fortsat ambitiøst passagermål Med 220,4 millioner i er passagertallet 0,7 pct. lavere i forhold til sidste år. Movia har sammen med kommuner og regioner et mål om at øge passagertallet med 2,5 pct. om året således, at vi i 2020 har fastholdt vores nuværende passagertal, også selvom åbningen af Metrocityringen forventes at flytte 43 mio. passagerer fra bus til metro. For at nå målet skal antallet af passagerer hvert år øges med otte-ni millioner. Movia vil derfor sammen med kommuner og regioner nytænke mulighederne for at skabe bedre fremkommelighed for busserne samt udbygge den digitale trafikinformation for at gøre det lettere, og dermed mere attraktivt, for passagererne at vælge kollektiv trafik. Ser man alene på fordelingen af passagerer, har Pendlernettet oplevet en stigning på tre millioner passagerer. Det understreger, at det netop er linjerne i Pendlernettet, som har det største potentiale for at øge passagertallet og opnå den bedste driftsøkonomi. Passagerer bus og bane (mio. påstigere) ,6 217,8 219,7 221,9 220, Passagerer bus og bane Heraf pendlernet Movia undersøger hvert år passagertilfredsheden på en række parametre, blandt andet rejsetid, chaufførens service, fremtræden og kørsel samt trafikinformation. I var 95,1 pct. af Movias passagerer tilfredse eller meget tilfredse med deres rejseoplevelse. Målet er at fastholde den samlede tilfredshed på 95 pct. og samtidig øge andelen af meget tilfredse passagerer fra det nuværende niveau på 21 pct. til 30 pct. i Movia arbejder målrettet med at digitalisere trafikinformationen. Med nedtællingsmoduler, der viser, hvornår bussen ankommer på mere end af Movias godt stoppesteder og mulighed for at hente aktuel information om buslinjerne via DOTs app, hjemmeside og sms-service, kan passagererne altid få aktuel og opdateret trafikinformation, både før og under rejsen. 9/68

10 Millioner kr. Movia fortsætter i 2015 investeringerne til bedre digital trafikinformation og aktiviteter til hjælp for passagerer, som ikke er it-vante. Passagertilfredshed Meget utilfreds 0,1% Tilfreds 74,3% Utilfreds 0,7% Både og 4,1% Meget tilfreds 20,8% Passagertilfredshedsundersøgelserne bruges også som incitamentsstyring i forhold til busoperatørerne. Movia anvender to bonustyper. Kvalitetsbonus udregnes på baggrund af passagerernes tilfredshed og operatørernes servicegrad, der er et udtryk for andelen af gennemførte ture. Den anden bonustype er passagerincitamentsbonus, hvor operatørerne delvist afregnes efter hvor mange passagerer, der er på de linjer, de kører Bonusudbetalinger fra Movia til operatørerne Kvalitetsbonus Passager incitamentsbonus 10/68

11 Udviklingen i bonusudbetalingerne afspejler blandt andet, at der indgås stadig flere kontrakter med incitamentsstyring, men også at operatørerne byder ind med høj kvalitet, som de leverer på. Movia og miljøet Movia arbejder for en grønnere kollektiv trafik, og vores miljømål gælder for busdrift og administration. Gennem de seneste år har Movia arbejdet målrettet med miljøcertificering, og både administration, trafikservice-enhederne i Herlev og Roskilde, operatører samt Lokalbanen A/S og Regionstog A/S har nu opnået at blive miljøcertificeret. Hvert år gennemføres en revision af miljøcertificeringen, som sikrer, at kravene opfyldes. Bestemmelser om udledninger af CO2- og NOx- og partikeludledninger samt støjniveau fra busserne er en del af de krav, som Movia stiller i sine udbud af busdriften. Der stilles endvidere krav til bussernes brændstofeffektivitet og rækkevidde for elbussernes batterier samt krav til komfort for passagerer og chauffør. Ved at opstille funktionskrav frem for tekniske krav til busmateriellet ønsker Movia at inddrage operatørerne i arbejdet med at finde og afprøve de mest miljøeffektive løsninger. Movia har som mål at reducere udledningen af CO2 med 29 procent samt NOx og partikler med 75 pct i forhold til niveauet i Udviklingen viser, at disse mål med meget stor sandsynlighed bliver nået før I viste et forsøg med elbusser på udvalgte buslinjer positive resultater. Batteriernes ydeevne var markant bedre end først antaget, hvilket betød, at busserne kunne køre 325 km på en opladning. Samtidig var passagererne positive overfor den miljørigtige løsning og bussernes komfort. I sommeren indgik Regeringen sammen med et flertal i Folketinget en aftale, som indebar en bevilling på 71 mio. kr. til renere luft i København ved at eftermontere forureningsbegrænsende udstyr på busserne. Herudover har Københavns og Frederiksberg Kommuner givet Movia henholdsvis 9 mio. kr. og 1 mio. kr., således at puljen til eftermontering i alt er på 81 mio. kr. Movia har derfor i samarbejde med Miljøstyrelsen, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt operatørerne indledt et arbejde med at montere katalysatorer og partikelfiltre på mellem 300 og 500 busser med miljøstandarden Euro 3, 4, 5 og EEV. Monteringen er planlagt til at blive gennemført i Forventningen er, at busser, som får dette udstyr monteret, vil kunne opfylde de høje miljøkrav, som stilles til busser med Euro 6-norm. Euro 6 er i dag lovkravet for nye busser. Udledningen af partikler forventes for de involverede busser at blive reduceret med mellem 95-98%. NOx udledningen forventes at falde med ca. 90%. 11/68

12 Kr. Millioner passagerer Flere kommuner med i Flextrafik Flere og flere kommuner beder Movia løse deres kørselsopgaver. Det gælder fx kørsel til læge, speciallæge eller andre kørselsformål, som kommunen visiterer borgerne til. Den store interesse for at indtræde i ordningen viser, at Movias Flextrafik kan løse kørselsopgaverne med en effektivitet og økonomi, som er attraktiv for kommunerne. Movia gør det således muligt for kommunerne at leve op til kravet om en effektiviseringsgevinst på 430 mio. kroner på området for specialkørsel i Regeringens og KLs økonomiaftale. For at imødekomme interessen for Flextrafik og samtidig sikre kvaliteten i både overgang og eksekvering har Movia opstillet en proces for kommunernes tilslutning til kørselsordningen, herunder et loft over hvor mange kommuner, der kan tilslutte sig ordningen hvert år. I takt med, at flere kommuner tilslutter sig kørselsordningerne, er det muligt at udnytte kørselsvolumen mere effektivt. Samtidig er tilbudspriserne ved udbud af Flextrafik faldet, og de faktorer ses i de stadigt faldende gennemsnitsudgifter per passager. Når nogle kommuner alligevel oplever en stigning i udgifterne til Flextrafik, skal årsagen findes i borgernes interesse for at benytte sig af Flextur, som i oplevede en fordobling af antallet af passagerer. Flextur er en kørselsordning, som især i tyndt befolkede områder eller om aftenen, hvor antallet af passagerer i nogle områder er begrænset, kan være et alternativ til dyre buslinjer med lav selvfinansieringsgrad. For at imødekomme kommunernes behov for både en stærk økonomistyring og en effektiv trafikplanlægning vil Movia fremadrettet tilbyde analyser af borgernes kørselsmønstre Flextrafik ,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Udgift per. Passager (venstre akse) Passagerer (højre akse) 12/68

13 2. Ledelsesberetning Regnskabet for er tilfredsstillende og udviser et tilskudsbehov på mio. kr. Kommuner og regioner har i indbetalt a conto tilskud på i alt mio. kr., hvilket dermed giver en efterregulering på 1% eller 20 mio. kr. som vil blive afregnet med regioner og kommuner i januar I forhold til budget er tilskudsbehovet 22 mio. kr. større. Det øgede tilskudsbehov kan opgøres per forretningsområde: Bus (3 mio.kr.), Flextrafik (32 mio.kr.) og lokalbaner (11 mio.kr.), mens der er et mindre tilskudsbehov for fællesudgifter (22 mio. kr.) og finansielle poster (2 mio. kr.). En væsentlig del af stigningen i tilskudsbehovet, skyldes øget efterspørgsel af Flextrafik samt anlægsudgifter til lokalbanerne, som begge forbrugsafregnes med kommuner og regioner. De nærmere forklaringer til regnskabet kan læses i underafsnittene til ledelsesberetningen nedenfor. Regnskabsopgørelsen er opdelt på de tre forretningsområder, bus, Flextrafik og lokalbaner samt fællesudgifter, finansielle poster og tilskud. Tabel 1 viser regnskabsopgørelsen for. Fordelingen af regnskabet på kommuner og regioner fremgår af fordelingsregnskabet i afsnit 4. I tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. 13/68

14 Tabel 1. Regnskabsopgørelse R2013 B R Forskel R - B Tusinde kr Pct. Busruter Indtægter ,8 Operatørudgifter ,6 Rutespecifikke udgifter ,9 Bus i alt ,2 Flextrafik Brugerbetaling ,0 Operatørudgifter ,9 Administration ,7 Flextrafik i alt ,9 Lokalbaner Indtægter ,8 Operatørudgifter ,3 Leasingudgifter ,1 Infrastrukturtilskud ,0 Anlæg Lokalbaner i alt ,6 Fællesudgifter Administration og personale ,6 Tjenestemandspensioner ,6 Fællesudgifter i alt ,8 Finansielle poster Renter driftslån og obligationer ,9 Afdrag Driftslån Ydelse Rejsekortlån ,4 Finansielle poster i alt ,6 Tilskudsbehov ,8 Faktureret ,6 Resultat før efterregulering Resultat Anm.:Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger og underskud. 14/68

15 Busdrift Tilskudsbehovet for busdriften er 3 mio. kr. højere i forhold til budget, svarende til 0,2%. Udviklingen er sammensat af færre indtægter som følge af færre passagerer, mens der modsat er færre udgifter, fordi de prisindeks, som regulerer operatørudgifterne, har været på et lavere niveau end budgetteret. Endelig er rutespecifikke udgifter lavere end budgetteret; rutespecifikke udgifter er udgifter til driften af busruterne (chaufførlokaler, provision til billetsalgssteder mv.), som ikke afregnes med busoperatørerne. Tabel 2. Nøgletal for busdrift R2013 B R Forskel R - B Pct. Passagerer (mio.) 211,5 216,3 209,9-6,4-3,0 Buslinjer (antal) ,5 Busser (antal) ,2 Timer (1.000) ,9 Indtægt pr. passager (kr.) -7,9-7,9-7,9 0,0 0,2 Udgift pr. passager (kr.) 15,1 15,0 15,3 0,2 1,6 Udgift pr. time (kr.) 761,1 775,3 757,8-17,6-2, Mio. kr Pct. Indtægter , , ,6 47,5-2,8 Operatørudgifter 3.043, , ,8-17,4-0,6 Rutespecifikke udgifter 152,1 171,3 144,1-27,3-15,9 Tilskudsbehov busdrift 1.518, , ,2 2,9 0,2 Passagerindtægterne er 47 mio. kr. eller 3% lavere end i budget. De lavere passagerindtægter skyldes, at passagertallet er 6 mio. eller 3% lavere end i budget. Indtægterne har udviklet sig forskelligt i Movias tre takstområder: På linjerne i Takstområde Hovedstaden er indtægterne 50 mio. kr. lavere end budgettet (3,4%), hvilket skyldes, at passagertallet er 6,5 mio. lavere end budgetteret, svarende til 3,3%. På linjerne i Takstområde Syd er indtægterne 3,0 mio. kr. højere end budgetteret (2,7%), mens passagertallet er 2,8% højere end budgetteret. Indeholdt i indtægtsudviklingen i Takstområde Syd, er der højere indtægter fra overgangsordning for kompensationen til Ungdomskortet, mens der modsat er færre indtægter fra det fælles indtægtsdelingsgrundlag mellem DSB og Movia. På linjerne i Takstområde Vest er både indtægter og passagertal på niveau med budget. Operatørudgifterne er 17 mio. kr. lavere end budgetteret trods flere timers busdrift (0,9%). De lavere operatørudgifter er mulige, fordi indeks for diesel, løn og rente, der bruges i afregningen af busoperatørerne, er lavere i forhold til det budgetterede. Der er i brugt 144 mio. kr. til rutespecifikke udgifter, hvilket er 27 mio. kr. mindre end budget- 15/68

16 teret. Den væsentligste årsag til det lavere forbrug på de rutespecifikke udgifter er lavere rejsekortafgifter som følge af udskydelsen af udfasningen af klippekortet i takstområde H til februar Udfasningen var forventet at ske 1. juni i budgetlægningen, men pga. en forsinkelse af en ny version af rejsekortet, blev det af forsigtighedshensyn besluttet at udskyde udfasningen af klippekort til februar Dette har medført øgede udgifter for Movia til drift af klippekort. Disse udgifter indgår i regnskabet under operatørudgifter. Desuden er forventede besparelser på billetsalg under rutespecifikke udgifter udskudt, ligesom Movia som ejer af Rejsekort A/S har indskudt mere kapital i selskabet. Movia har genforhandlet kontrakten på bussernes tale- og dataradiosystem, så betaling er omlagt fra fast betaling til efter forbrug. Dette har betydet lavere drifsudgifter til systemet i. Derudover har der været færre udgifter end budgetteret til vedligeholdelse af systemet i. 16/68

17 Flextrafik Sidste års markante vækst i Flextrafik er fortsat i. Det gælder ikke mindst ordningen Flextur, men også ordningerne Handicapkørsel, Patientbefordring og Flextrafik Rute har oplevet en pæn vækst. Kommunale ordninger er på niveau med 2013, hvilket er lavere end budgetteret for. Kørselsordningerne i Flextrafik Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. Kørselsordningerne kan være lukkede og kun for visiterede borgere eller åbne for alle. Kørslen kan planlægges som variabel kørsel hvor der køres efter individuelle behov, eller som rutekørsel. I Flextrafik findes følgende fem kørselsordninger: Handicapkørsel (variabel, lukket) er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere til fritidsformål. Borgerne visiteres af bopælskommunen til 104 ture årligt og betaler selv en lille andel af kørslens pris samt et årligt abonnement. Flextur (variabel, åben) er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ordningen mod en egenbetaling. Taksterne for Flextur følger prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner. Grundtaksten dækker kørsel op til 5 km. Herudover betales pr. kørt kilometer. Kommunerne kan vælge at lade grundtaksten gælde for kørsel op til 10 km. Kommunal kørselsordning (variabel, lukket) er kørsel af borgere, der fx skal til læge eller speciallæge og ikke har mulighed for at benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af kommunen. Patientbefordring (varibel, lukket) er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne visiteres til kørsel af regionen. Flextrafik Rute (rute, lukket) er kørsel af fysisk og psykisk handicappede til dag- og aftentilbud og kørsel af specialskoleelever til/fra hjemmet, skole eller SFO. Kommunerne kan frit vælge, om de vil lade deres kørselsbehov dække af Flextur, Kommunal kørselsordning eller Flextrafik Rute. 17/68

18 Tabel 3. Passagerudvikling Flextrafik R2013 B R Forskel R-B Tusinde passagerer Pct. Handicap ,1 Flextur ,6 Kommunal ordning ,2 Patientbefordring ,5 Variabel Flextrafik i alt ,3 Rute ,2 Passagerer i alt ,6 Anm.: Budget for passagertal for Flextrafik Rute i er estimeret til samme niveau som regnskab Budgettet for Flextrafik er udarbejdet på baggrund af de på budgetteringstidspunktet kendte aftaler med kommunerne. Der er således ikke budgetteret med generelle forventninger om vækst i ordningerne. I estimaterne, der forelægges bestyrelsen 3 gange om året, opdateres forventningerne til året, og tendensen med flere passagerer er estimeret gennem hele. Flextrafik adskiller sig fra bus og lokalbaner ved, at kørselsomfanget planlægges løbende efter bestilling fra passagerer, kommuner og regioner. Udgifterne til Flextrafik afhænger af passagertal, kørselslængder, rejsetider, kørselsmønstre og koordineringsgrad mv. Når regnskabet viser, at driftsomkostningerne er steget mindre end stigningen i passagerer, er det derfor både et udtryk for lavere priser i nye udbud, men også et udtryk for ændringer i kørselslængder, koordineringsgrad, rejsetider, kørselsmønstre, mv. Det større kørselsomfang har givet bedre koordineringsmuligheder med lavere udgifter pr. rejseminut til følge. Tabel 4. Nøgletal for Flextrafik R2013 B R Forskel R - B Kr Pct. Indtægt/passager a) 53,0 51,2 48,9-2,3-4,5 Operatørudgifter/passager 171,8 180,2 165,3-14,9-8,3 Operatørudgifter/rejseminut 8,3 9,0 8,2-0,8-8,7 Administration/passager b) 17,0 18,5 16,9-1,6-8, Mio. kr Pct. Brugerbetaling -30,3-28,8-36,0-7,2 25,0 Operatørudgifter 439,1 456,5 492,7 36,2 7,9 Administration 43,6 46,9 50,5 3,6 7,7 Flextrafik i alt 452,3 474,6 507,2 32,6 6,9 a. Indtægt/passager er beregnet for handicapkørsel og Flextur, som er de to ordninger hvor der er brugerbetaling b. Administration/passager er beregnet for alle Flextrafik ordninger incl. Flextrafik Rute. Administrationsudgifterne er i 3,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Der er gennem de seneste år sket en markant vækst i Flextrafik, som forventes at fortsætte jf. Trafikplan /68

19 Bestyrelsen vedtog på mødet 13. marts som konsekvens heraf, at hæve administrationsbudgettet fra 46,9 mio. kr. til 53,4 mio. kr. De realiserede udgifter er således lavere end forventet i marts. Bestyrelsen vedtog 10. april en økonomisk politik for Movia. For Flextrafik er den økonomiske målsætning en uændret administrationsudgift pr. passager fra budget til budget Regnskab viser, at administrationsudgiften pr. passager er 8% lavere end budgetteret, og det har således været muligt at håndtere stigningen i passagertallet uden en tilsvarende udvikling i de administrative udgifter. Samlet ligger tilskudsbehovet i for Flextrafik 32,6 mio. kr. højere end budgetteret. Da driftsudgifterne løbende afregnes med kommuner og regioner på baggrund af realiseret forbrug, begrænser efterreguleringen for Flextrafik sig til en tilbagebetaling til kommuner og regioner på i alt 5,4 mio. kr. en skyldes primært administrationsomkostninger som opkræves a conto pr. passager. Når antallet af passagerer øges, så øges a conto betalingen tilsvarende. Tabel 5. Tilskudsbehov per Flextrafik ordning R2013 B R Forskel R - B Mio. kr Pct. Handicap 87,9 92,4 88,9-3,5-3,8 Flextur 17,6 17,8 34,8 17,0 95,5 Kommunal ordning 32,5 36,5 34,1-2,4-6,5 Patientbefordring 152,4 151,5 156,9 5,3 3,5 Variabel Flextrafik i alt 290,3 298,2 314,7 16,5 5,5 Rute 162,0 176,3 192,4 16,1 9,1 Flextrafik i alt 452,3 474,6 507,2 32,6 6,9 Tilskudsbehovet for Handicapkørsel er 3,5 mio. kr. svarende til knapt 4% lavere end budgetteret, mens passagertallet er svarende til 6% højere. Det betyder, at udgiften pr. passager er reduceret med ca. 10%. Den væsentligste årsag til dette er, at udbud af variabel kørsel i oktober 2013 og oktober har medført lavere priser for kørslen. Flexturs tilskudsbehov er 17,0 mio. kr. højere end budgetteret. Den primære årsag til dette er, at passagertallet er højere end budgetteret, hvilket svarer til en fordobling af det budgetterede passagertal. Den store vækst i passagertallet skyldes både, at kommuner, der har haft Flextrafik i længere tid, har oplevet en vækst i brugen af Flextur, samt at tre nye kommuner: Helsingør, Rudersdal og Næstved nu også tilbyder Flextur. Tilgangen af de tre nye kommuner står alene for 25% af væksten i passagertallet. Passagertallet for Kommunale ordninger er under budget svarende til 5%. Dette er en lille stigning i forhold til At passagertallet for Kommunale ordninger ikke stiger som forventet kan tyde på, at der sker en substitution mellem Kommunale ordninger, Flextrafik Rute og Flextur. I 2015 er der nye aftaler om kørsel på vej i syv kommuner. Passagertallet for Patientbefordring er højere end budget svarende til 10%. Det skyldes, ud over en generel stigning i visitation til kørselsordningen, at Movia i april 2013 overtog dialysekørsel for Region Hovedstaden, hvilket ikke var indregnet i budgettet. Udgifterne til Patientbefor- 19/68

20 dring er kun 3,5% højere end budget. Den væsentligste årsag til den lave stigning i udgifter i forhold til passagertallet er, at udbud af variabel kørsel i oktober 2013 og oktober har medført lavere priser for kørslen. Passagertallet for Flextrafik Rute er højere end budgetteret svarende til 19%. Tilskudsbehovet er 16,1 mio. kr. svarende til 9% højere end budgetteret. Der har i alle 45 kommuner været opstart af nye ordninger i august 2013, som har givet en øget kørsel. Hertil er der i august startet yderligere kørsel i Holbæk og Odsherred Kommuner. Operatøren, der vandt kørslen i Holbæk Kommune, leverede ikke den aftalte kvalitet. Konsekvensen blev, at kørslen på 5 enheder svarende til ca. halvdelen af kørslen i Holbæk blev genudbudt, med højere priser til følge. I forhold til regnskab 2013 er både passagertal og omkostninger steget med 19% i Flextrafik Rute. Lokalbaner Tilskudsbehovet for lokalbanerne stiger samlet set med 11 mio. kr. i forhold til budgettet. Tilskudsbehovet er før anlægsudgifter 3 mio. kr. lavere end budgetteret. Anlægsudgifterne vedrører hovedsageligt lokalbanerne i Region Hovedstaden. Tabel 6. Nøgletal for baner R2013 B R Forskel R - B Pct. Passagerer (1.000) ,3 0,2 Togkilometer (1.000) ,0-0,1 Tilskud pr. passager (kr.) 29,1 29,2 28,8-0,4-1, Mio. kr Pct. Indtægter -175,7-176,8-175,4 1,4-0,8 Operatørudgifter 477,4 482,9 478,3-4,5-0,9 Tilskudsbehov ex. anlæg 301,7 306,1 302,9-3,2-1,0 Anm.: Anlægsudgifter er ikke medtaget i tabellen da de ikke budgetteres. Lokalbanernes indtægter falder med 1,4 mio. kr. svarende til 0,8% i forhold til budget. Passagertallet er på niveau med budget, mens indtægten pr. passager er lidt lavere. Udgifterne før anlægsudgifter reduceres med 4,5 mio. kr. svarende til 0,9% af udgifterne. Udviklingen er sammensat af en reduktion af leasingudgifterne med 3,6 mio. kr., som overvejende skyldes bortfald af momsudgifter i forbindelse med samregistrering af datterselskaber i Regionstog A/S. Derudover er der en positiv effekt af opdaterede indeksforventninger og færre rejsekort afgifter end forventet i budgettet. Udgifter til passager-, kvalitets- og regularitetsbonus er 3,6 mio. kr. højere end budgetteret, og en mindre post til forsikring af rejsekortstandere øger også omkostningerne i forhold til budgettet. Anlægsudgifter udgør 14,2 mio. kr. og budgetteres ikke, hvorfor der er en tilsvarende afvigelse fra budgettet. Udgiften vedrører hovedsageligt Lokalbanen A/S og afregnes efter forbrug, hvorfor anlægsudgifterne ikke påvirker den forventede efterregulering. 20/68

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. februar 2014 Mads Lund Larsen 04 Årsrapport 2013 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: Den anvendte regnskabspraksis,

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2013

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2013 Trafikselskabet Movia Årsrapport 2013 1. januar - 31. december 2013 CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-2753758

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2012 1. januar - 31. december CVR nr 29 89 65 69 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2009 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk Indhold: 1. Indledning...

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JSH Direkte 36 13 15 49 Fax 36 13 16 97 JSH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser.

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Sjælland- Følgebrev til regnskab

Læs mere

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Greve Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 GreveKommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2011 1. januar 31. december CVR nr 29 89 65 69 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Næstved Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014.

At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 1, 2014 Indstilling: Administrationen indstiller: At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Per Brøndum Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere