Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)"

Transkript

1 Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven). 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen er sammensat af - en ekstern formand - fire eksterne medlemmer, som er udpeget af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU), - to interne medlemmer, nemlig ét medlem valgt af og blandt videnskabeligt personale (VIP) og ét medlem valgt af og blandt teknisk-administrativt personale (TAP) - to studerende, valgt af og blandt ITU s studerende Stk. 3. Stk. 4 Stk. 5. Bestyrelsen er nedsat for fire år ad gangen. Bestyrelsen kan, ved et medlems udtrædelse, suppleres enten ved fornyet udpegning (VTU) (dersom det er eksternt medlem, der udtræder) eller supplering af valgte kandidater med andre opstillede kandidater i valgrækkefølgen inden for den valggruppe, som det udtrædende medlem tilhører (sorteret efter antal personlige stemmer inden for valggruppen). Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen senest med udgangen af det kvartal, hvori et medlem fylder 70 år. Valg til bestyrelsen foregår efter valgregler, som skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. 2. Forpligtelser Medlemmerne af bestyrelsen har pligt til at orientere bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til drøftelse af habilitet. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke har deltaget i et refereret møde, er forpligtet til at gøre sig bekendt med indholdet.

2 3. Åbenhed Der skelnes mellem to typer af information: Fortrolig Information og Offentligt Tilgængelig Information. Ved Fortrolig Information forstås information, som bestyrelsens medlemmer ikke må videregive til personer uden for bestyrelsen. Som eksempler på Fortrolig Information kan nævnes personsager (fx ansættelse af rektor), økonomisk følsomme spørgsmål eller overvejelser om strategiske alliancer. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Ved Offentlig Tilgængelig Information forstås information, som ethvert medlem af offentligheden kan få adgang til. Et dokument, for eksempel en dagsorden eller et referat, kan godt rumme såvel Fortrolig Information som Offentligt Tilgængelig Information. Hvis det er tilfældet, betragtes dokumentet som Fortrolig Information, men en Offentligt Tilgængelig Version af dokumentet kan opnås ved at slette den Fortrolige Information. Når et dokument indeholder såvel Fortrolig Information som Offentligt Tilgængelig Information, skal det klart være angivet, hvilke dele af informationen, der er fortrolig. 4. Møder Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst fire gange årligt efter en forud fastlagt og offentliggjort mødeplan, typisk én gang i kvartalet, fredag kl Mødeplanen udarbejdes efter følgende retningslinjer: ca 20. februar: bestyrelsesmøde (drøfte målopfyldelse for det afsluttede år; drøfte regnskabstal for det afsluttede år; selvevaluering af bestyrelsens arbejde, evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse). Datoen er begrundet af at bogføring for det afsluttede år først slutter i uge 6, ultimo marts: bestyrelsesmøde (godkende årsregnskab for det foregående år). Datoen er begrundet af at bestyrelsen skal underskrive årsregnskab inden 1. april, primo juni: strategiseminar, medio september: bestyrelsesmøde (udkast til strategiske fokusområder for det kommende år samt råudkast til budget), ultimo november: bestyrelsesmøde (vedtagelse af budget og måltal for det kommende år; beslutte arbejdsplan for det følgende års møder). Mødeplan udarbejdes for et år ad gangen, og besluttes ved det sidste ordinære bestyrelsesmøde i et kalenderår. Mødeplanen indeholder angivelse af ordinære møder, formøder mellem formanden for bestyrelsen og rektor samt dato for udsendelse af dagsorden. Side 2 af 6/5. januar 2004

3 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Bestyrelsesmøderne afholdes normalt på ITUs adresse, men kan dog, hvis formanden beslutter det, afholdes andetsteds. Der kan ved behov indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på behandling af opståede, presserende sager eller i forbindelse med tilbagekaldelse af en tidligere truffet beslutning, jf. stk. 13. Dato og tidspunkt for et ekstraordinært bestyrelsesmøde fastlægges af formanden for bestyrelsen i samarbejde med rektor og indkaldes telefonisk og skriftligt med længst muligt varsel. Bestyrelsesmøder afholdes på dansk. Forberedelse til møderne forudsætter, at man kan læse dansk og engelsk. Medlemmer kan vælge at tale engelsk på bestyrelsesmøderne, hvis de ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer samt formanden er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed gennem mundtlig afstemning; dog kræves til vedtagelse af forslag til budget, ansættelse og afskedigelse af rektor og ITUs øvrige øverste ledelse, strategi for ITUs langsigtede virksomhed og ledelse, større afvigelser fra det af bestyrelsen vedtagne budget og vedtægtsændringer, at mindst fire medlemmer af bestyrelsen og formanden er til stede, samt at mindst to af de af videnskabsministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i spørgsmål, til hvis vedtagelse der kræves, at mindst to af de af videnskabsministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for. Den samlede bestyrelse kan, ved et bestyrelsesmøde, træffe beslutning om at ændre bestyrelsesformandens og rektors afgørelse af, om en sag behandles som Fortrolig Information til at sagen behandles som Offentlig Tilgængelig Information. Stk. 10. Den samlede bestyrelse træffer, umiddelbart efter behandlingen af en sag ved et bestyrelsesmøde, beslutning om hvorvidt hele eller dele af refereringen af sagen skal være Fortrolig Information. Stk. 11. Afbud til et indkaldt møde meddeles umiddelbart til direktionssekretæren. Stk. 12. Møderet til bestyrelsesmøderne har netop bestyrelsesmedlemmerne, rektor, referent samt personer, som er inviteret af rektor, fx prorektor og/eller forskningsdekan. Dog kan medlemmer af ITUs øvrige daglige ledelse efter ønske fra bestyrelsen deltage i behandlingen af et for vedkommende leder relevant emne ved et bestyrelsesmøde. Stk. 13. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde, og da kun ved et bestyrelsesmøde, tilbagekalde en truffet beslutning. En sådan tilbagekaldt beslutning offentliggøres på sædvanlig vis på internettet med tydelig angivelse af at det drejer sig om en tilbagekaldt beslutning. En tilbagekaldt beslutning offentliggøres ikke, hvis det drejer sig om Fortrolig Information (jf. 2). Side 3 af 6/5. januar 2004

4 Stk. 14. Bestyrelsesformanden varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne. 5. Dagsorden Dagsorden udarbejdes af rektor og indeholder angivelse af sager til behandling, de til sagen hørende bilag (nummereret fortløbende) samt rektors uddybende kommentarer til sagerne. Dagsorden indeholder altid som minimum følgende punkter: 1. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 2. Orientering fra rektor 3. Regnskabsopfølgning 4. Eventuelt Stk. 3. emner, som et medlem af bestyrelsen ønsker drøftet på et kommende møde, indsendes skriftligt til direktionssekretæren senest 8 dage før rektors formøde med bestyrelsesformanden. Dette formøde finder sted, når forslag til dagsorden og rektors kommentarer til dagsorden er udarbejdet, og sådan at endelig dagsorden (og evt. invitation til at deltage i behandlingen af et relevant emne til medlemmer af ITUs daglige ledelse) kan udsendes til bestyrelsens medlemmer minimum 8 dage før bestyrelsesmødet. Stk. 4. Rektor er forpligtet til at inkludere alle rettidigt indkomne skriftlige forslag til dagsorden i det materiale, som rektor fremsender til bestyrelsesformanden inden det i stk. 3 omtalte formøde. Stk. 5. Sager, der af rektor forelægges til beslutning i bestyrelsen bør være så vidt færdigbehandlede, at der kun resterer bestyrelsens stillingtagen. I tvivlstilfælde er det bestyrelsen, der afgør hvilke sager, den vil behandle. Stk. 6. Bestyrelsesformanden træffer i samråd med rektor beslutning om hvilke sager, der behandles som Fortrolig Information, jf Referat Fast referent ved bestyrelsesmøder er direktionssekretæren, som udarbejder et beslutningsreferat med tydelig angivelse af - tid og sted for mødet - deltagere - dagsorden - konklusioner og trufne beslutninger. Desuden indeholder referatet væsentlige synspunkter til et givent emne afgivet af bestyrelsens medlemmer. Et bestyrelsesmedlem har desuden ret til at få anført en evt. mindretalstilkendegivelse. Side 4 af 6/5. januar 2004

5 Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 8 dage efter et afholdt møde og indeholder angivelse af 8 dages indsigelsesfrist. Er der ikke modtaget skriftlige indsigelser inden udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt og trufne beslutninger og tiltag kan derefter effektueres og referatets Offentlig Tilgængelig Information kan offentliggøres. Referatet godkendes formelt som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde. Forekommer der inden udløbet af indsigelsesfristen indsigelser af væsentlig karakter, udsendes et revideret referat (med og uden korrekturtegn) til bestyrelsens medlemmer med yderligere 8 dages indsigelsesfrist. Er der ikke, efter udløbet af denne indsigelsesfrist, yderligere indsigelser, kan referatet offentliggøres. Hvis der er yderligere indsigelser efter udløbet af denne indsigelsesfrist, afventer referatet godkendelse ved førstkommende bestyrelsesmøde før offentliggørelse. Stk. 3. Referatet godkendes formelt som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde. 7. Kommunikationspolitik Universitetslovens krav om åbenhed i bestyrelsens arbejde forvaltes ved, at der oprettes en hjemmeside på ITUs internet-site med følgende indhold: - bestyrelsens sammensætning (fx navn, titel, virksomhed, kontaktinformation) - valgregler - forretningsorden - mødeplan - Offentligt Tilgængelige Versioner af dagsordener, jf. 4 stk Offentligt Tilgængelige Versioner af referater, jf. 5 stk yderligere Offentligt Tilgængelige Versioner af materiale efter aftale med bestyrelsens medlemmer eller på foranledning af rektor. I forhold til ansatte og studerende på ITU varetager bestyrelsesmedlemmerne deres bestyrelseshverv udelukkende igennem rektor, bortset fra i tilfælde, hvor der ved bestyrelsesmøder eller af bestyrelsesformanden er truffet beslutning om noget andet. Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer udtaler sig ikke til pressen om ITU, bortset fra i tilfælde, hvor der er truffet beslutning om det i bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden. Stk. 4. Den daglige eksterne repræsentation af ITU varetages af rektor, som varetager denne opgave i fuld overensstemmelse med bestyrelsens instrukser og synspunkter, så vidt der er tale om et bestyrelsesanliggende. 8. Forretningsordenens godkendelse og ikrafttræden Forretningsordenen skal godkendes af en tiltrædende bestyrelse. Side 5 af 6/5. januar 2004

6 Ønsker om ændringer i en vedtagen forretningsorden behandles og besluttes ved et ordinært bestyrelsesmøde. Stk. 3. Forretningsordenen gennemgås ca. en gang årligt, og altid med et nyt bestyrelsesmedlems indtræden i bestyrelsen med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset universitetets behov. Således besluttet og godkendt ved bestyrelsesmøde, fredag d.?? 2004 På bestyrelsens vegne Mogens Munk Rasmussen Formand Mads Tofte Rektor Litteratur: Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) IT-Universitetets vedtægter, 27. juni 2003 Regler for valg til IT-Universitetets bestyrelse, 16. juni 2003 Interimvedtægter for IT-Universitetets bestyrelse (med VTUs påtegning), 1. juli Referencer ændres, når reviderede, af Ministeriet godkendte, endelige dokumenter foreligger. Side 6 af 6/5. januar 2004

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden er underlagt klubbens love, særligt 9 om bestyrelsens arbejde, og i overensstemmelse hermed har bestyrelsen fastlagt følgende supplerende forretningsorden:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) 1. Navn, hjemsted og stiftere 2. Formål 3. Medlemmer 4. Kapitalforhold 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere