ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012

2 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet i almindelig drift. Retten behandler sine sager med et tempo, der opleves tilfredsstillende og forståeligt, selv om behandlingstiderne endnu ikke helt lever op til målene. Retten får mange tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere og brugere, der giver udtryk for, at de oplever, at retten fungerer godt, og at de generelt er tilfredse med behandlingen. Rettens medarbejdere har også generelt den oplevelse, at de har mulighed for at udføre deres arbejde og løse deres opgaver på en måde som både brugerne og de selv kan være tilfredse med. Dette hænger sammen med, at Retten i Glostrup også i 2011 har gennemgået en positiv udvikling. Det drejer sig navnlig om, at sagsbehandlingstiderne er gået ned, at antallet af verserende sager er faldet, og at mange medarbejdere nu har opnået et kompetenceniveau, der betyder, at de føler sig sikre i udførelsen af alle almindeligt forekommende sagsområder. 2. Resultater i 2011 Kort om DOMHUS-modellen DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2011 opdelt på de enkelte resultattemaer efter modellen.

3 3 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSONALELEDELSE Strategi og planlægning Vi løser vores opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet God ressourceudnyttelse Fogedret Driftsledelse og organisering Strafferet Effektive Arbejdsprocesser EFFEKTIVITET FAGLIG KVALITET TRIVSEL, MOTIVATION SAGSBEHANDLINGSTID BRUGEROPLEVET KVALITET OMDØMME Civilret Skifteret Udviklende arbejdspladser Samarbejdsrelationer Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) Retten i Glostrup har i 2011 øget antallet af afsluttede straffesager med godt 10 % målt i absolutte tal, eller med 2,5 % målt i vægtede tal. Antallet af verserende straffesager er nedbragt fra ved udgangen af 2010 til ved udgangen af Antallet er yderligere nedbragt i 2012, således at Retten i Glostrup ved udgangen af marts 2012 havde verserende straffesager. Retten i Glostrup har i 2011 afsluttet ca. 12 % færre civile sager end i 2011, uanset om det måles i absolutte tal eller vægtede tal. Der har været et tilsvarende fald i antallet af modtagne sager. Antallet af verserende civile sager er nedbragt fra ved udgangen af 2010 til ved udgangen af Antallet er yderligere nedbragt i 2012, således at Retten i Glostrup ved udgangen af marts 2012 havde verserende civile sager. Retten i Glostrup har i 2011 afsluttet ca. 7 % færre fogedsager end i 2011 målt i absolutte tal eller ca. 8 % færre fogedsager end i 2011 målt i vægtede tal. Der har været et fald i antallet af modtagne sager på ca. 14 %. Det betyder, at antallet af verserende fogedsager er nedbragt fra ved udgangen af 2010 til ved udgangen af Antallet er yderligere nedbragt i 2012, således at Retten i Glostrup ved udgangen af marts 2012 havde verserende fogedsager. Retten i Glostrup har afsluttet et næsten uændret antal skiftesager i 2011 sammenlignet med 2010, og antallet af verserende sager er nedbragt fra ved udgangen af 2010 til ved udgangen af Det bemærkes i den forbindelse, at Retten i Glostrup kun behandler dødsboer og ægtefælleskifter, idet insolvensskifter hører under Sø- og Handelsretten.

4 4 Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid Antallet af verserende sager er som anført foran nedbragt på alle områder. Sagsbehandlingstiderne for straffesager er også nedbragt. Således er f.eks. den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for domsmandssager nedbragt fra 224 dage i 2010 til 204 dage i En nærmere gennemgang af statistikkerne viser, at sagsbehandlingstiderne er faldet henover Faldet er fortsat i Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for domsmandssager i de tre første måneder af 2012 har således været 146 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for andre typer af straffesager er faldet endnu mere. Samtidig er berammelsestiden faldet, det vil sige den tid, der går, fra en sag modtages, og til den kan foretages i retten. En domsmandssag, der blev modtaget i begyndelsen af januar 2011, blev berammet til foretagelse godt 5 måneder senere. Berammelsestiden i begyndelsen af april 2012 er godt 3 måneder, og berammelsestiden er stadig faldende. Sagsbehandlingstiden for civile sager er ikke blevet markant forbedret i For nogle typer af civile sager er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet, og for andre er den steget. Samlet set er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget lidt. Det skal ses i lyset af, at Retten i Glostrup de seneste år har udarbejdet og fulgt planer for nedbringelse af sagsbunker og dermed nedbringelse af sagsbehandlingstider. Retten har prioriteret indsatsen således, at der først er gjort en særlig indsats på straffesager og fogedsager, og således at indsatsen vedrørende civile sager, der hovedforhandles, først er blevet intensiveret i Sagsbehandlingstiden for fogedsager er faldet markant for alle sagstyper, som det fremgår af nøgletallene. For eksempel var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for almindelige fogedsager 87 dage i 2011 mod 115 dage i Og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for betalingspåkrav var 71 dage i 2011 mod 108 i Behandlingstiden er fortsat faldet i 2012, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de første tre måneder i 2012 var 60 dage for almindelige fogedsager og 57 dage for betalingspåkrav. Sagsbehandlingstiden i skiftesager er stort set uændret fra 2010 til Fordi den væsentligste del af skiftesagerne er dødsboer, er der tale om en meget stor stabilitet såvel i sagsmængde, som i sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiderne er således generelt faldende. Det betyder, at målopfyldelsen er stigende. Retten har således afsluttet 92,3 % af nævningesagerne inden for 6 måneder, hvor målet er 80 %. Retten har afsluttet 83 % af ægteskabssagerne indenfor 6 måneder målet er netop 83 %. Endelig har retten afsluttet 66,1 % af betalingspåkravene inden for 2 måneder, og 87,1 % inden for 4 måneder, hvor målet er henholdsvis 55 % og 85 %. Resultat 3: Faglig kvalitet Retten i Glostrup har i 2011 arbejdet med udvikling af den faglige kvalitet. Retten har således holdt temadage for juristerne om faglig kvalitet, der bl.a. udmøntede sig i vejledninger om evaluering af retsledelsen efter afslutningen af hovedforhandlinger i flerdommersager og ordning med mentordommere også til dommerfuldmægtige, der har afsluttet grunduddannelsen. Retten har desuden arbejdet med forbedring - herunder ensretning - af den civile forberedelse ved retten.

5 5 Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet Danmarks Domstole har ikke foretaget brugerundersøgelse i Retten i Glostrup har heller ikke foretaget nogen egen brugerundersøgelse. Som det blev anført i embedsregnskabet for 2010 var brugerne ved Retten i Glostrup ifølge brugerundersøgelsen i 2010 navnlig tilfredse med dommerne/mødelederne, som er kompetente, neutrale, har passende autoritet og behandler de almindelige brugere venligt og ordentligt medarbejdernes hjælpsomhed rettens lokaler at der er en tryg atmosfære i retten Brugerne ved Retten i Glostrup var i 2010 navnlig utilfredse med sagsbehandlingstiden tiden fra indkaldelse til afholdelse af møder i retten telefonservice Sagsbehandlingstiden er som det fremgår ovenfor nedbragt. Retten har stadig en udfordring med hensyn til sagsbehandlingstider og dermed også berammelsestider for civile hovedforhandlinger. Der går historier i advokatkredse om, at berammelsestiden ved Retten i Glostrup er 2 år. Det er ikke tilfældet, og så lang har berammelsestiden ikke været på noget tidspunkt. Men der er aktuelt april 2012 civile sager, der er berammet til hovedforhandling så langt frem som i juni Der er imidlertid også stadig enkelte ledige tider til berammelse af hovedforhandlinger allerede i maj juni 2012 og mange ledige tider i resten af året Retten har i november 2011 udarbejdet en plan for nedbringelsen af sagsbehandlingstid for civile sager. Et af målene er, at vi i juni 2012 skal kunne tilbyde berammelse af civile hovedforhandlinger senest i maj Det kan allerede nu konstateres, at det mål vil blive nået uden problemer. Et andet mål er, at retten i december 2012 skal kunne tilbyde berammelse af civile hovedforhandlinger senest i september Der er aktuelt ikke noget, der giver anledning til at tro, at dette mål ikke også skulle blive nået. Tiden fra indkaldelse til afholdes af møder i retten er naturligvis reduceret i takt med, at berammelsestiderne er reduceret væsentligt. Telefonservice har retten også arbejdet med. Skifteafdelingen, fogedafdelingen og straffesagsafdelingen har oprettet særskilte telefonrum, hvor medarbejdernes hovedopgave er telefonbetjening. Der er desuden oprettet mobiltelefonnumre til en række specialfunktioner, der sikrer en bedre telefonbetjening. Det er derfor rettens vurdering, at telefonbetjeningen er forbedret væsentligt i forhold til situationen, da brugerundersøgelsen blev foretaget i Desuden mindsker de reducerede sagsbehandlingstider behovet for telefonbetjening. Men det kunne være ønskeligt, hvis der i højere grad var mulighed for digital selvbetjening, således at brugerne i mindre omfang havde behov for telefonisk kontakt med retten. Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal

6 6 Sygefraværet ved Retten i Glostrup er faldet fra 2010 til Det ser dog ikke sådan ud, når man kigger på nøgletallene, som viser en mindre stigning i fraværet. Nøgletallene stammer imidlertid fra Isolas rapport over afsluttede sygeperioder, hvor alle sygedagene i en periode tæller med på det tidspunkt, hvor sygeperioden afsluttes. Retten i Glostrup havde nogle medarbejdere, der fratrådte i begyndelsen af 2011 efter langvarigt sygefravær, som altså var begyndt langt tilbage i 2010, og det kan forklare den tilsyneladende stigning i fraværet. Retten gør selv fraværet op måned for måned på grundlag af registreringen i TimeSag systemet. Det fremgår af denne registrering, at sygefraværet i første halvår 2011 var lidt højere end fraværet i samme periode Fra sommeren 2011 har retten arbejdet målrettet med nedbringelse af sygefraværet, og sygefraværet i andet halvår 2011 er faldet så kraftigt, at det samlede resultat opgjort på denne måde viser et fald i sygefraværet for hele året fra 9,26 dag pr. medarbejder i 2010 til 8,03 dag pr. medarbejder i Den positive udvikling fortsætter, således at sygefraværet i de første 3 måneder af 2012 omregnet til helårstal har været 8,41 dag pr. medarbejder, mens sygefraværet i de første 3 måneder af 2011 omregnet til helårstal var 12,44 dag pr. medarbejder altså et fald på 32 %. Retten har i 2011 udarbejdet en ny sygefraværspolitik og arbejder aktivt med sygefraværssamtaler, omsorgssamtaler og opmærksomhedssamtaler. Retten arbejder derudover også aktivt med at hjælpe medarbejdere med at blive på arbejdspladsen eller med tidlig tilbagevenden ved delvis syge- /raskmelding. Resultat 6: Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats) Retten har for 4. år i træk deltaget i Glostrups kulturnat, som holdes en lørdag aften. Kulturnatten blev afholdt i samarbejde med Kriminalforsorgen, der i dagligdagen har udstationeret en fængselsfunktionær i retten. Der blev arrangeret fiktive retssager og rundvisninger, og der var meget stor interesse fra publikum. Retten i Glostrup har i 2011 afviklet flere store straffesager, der har givet anledning til megen omtale i medierne. Der har været tale om sager, som retten selv behandlede, og der har været tale om sager, som henholdsvis Retten på Frederiksberg og Københavns Byret har afviklet i lokaler i Retten i Glostrup. Retten har modtaget mange positive tilbagemeldinger på den praktiske tilrettelæggelse fra samarbejdsparterne det vil sige både de besøgende retter, anklagemyndighed, forsvarere, bevogtningspersonale og mediernes repræsentanter. 3. Udviklingsaktiviteter i 2012 Retten i Glostrup arbejder i 2012 fortsat med nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i overensstemmelse med den plan, der er lagt. Retten har også i 2012 fået tildelt ekstra resurser, navnlig i form af personale med henblik herpå, således at sagsbehandlingstiderne kan være normaliseret og de sidste sagsbunker være væk ved udgangen af 2012.

7 7 Retten i Glostrup arbejder på tilvejebringelse af og indretning af flere retssale. Formålet er at smidiggøre berammelser og mindske resurseforbruget i forhold til de planlægningsmæssige vanskeligheder, som de begrænsede fysiske rammer medfører, når Retten i Glostrup skal afvikle store sikkerhedskrævende nævningesager både egne sager og sager, hvor andre retter låner lokaler i Retten i Glostrup. Retten i Glostrup har tidligere i fællesskab med anklagemyndigheden på Københavns Vestegn gennemført et LEAN-projekt vedrørende behandlingen af domsmandssager. Retten planlægger nu i samarbejde med anklagemyndigheden på tilsvarende måde at gennemgå arbejdsgangene i grundlovssager. Retten i Glostrup har ikke herudover planlagt nye udviklingsprojekter. Retten fortsætter arbejdet, der blev indledt i sommeren 2011, med nedbringelse af sygefraværet, og retten fortsætter arbejdet med at udvikle og sikre kvaliteten i arbejdet.

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen 10 December 2001 DANMARKS DOMSTOLE Effektiv ressourceanvendelse Måling af kvalitet ved domstolene i Holland Hård hverdag i byretten Digitalisering af Danmarks Domstole danmarks domstole Forord Indhold

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 09 Resultater indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2009 6 Flere tiltaler efter straffeloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE Februar 2009 Indledning 2008 har med sikkerhed været et år, hvor begrebet militærnægter har kunnet høres og ses. Bl.a. har Danmarks

Læs mere

TEMA Sikkerhed i retterne

TEMA Sikkerhed i retterne # 20 JUNI 2015 Magasin for Danmarks Domstole TEMA Sikkerhed i retterne Ganske vist er der nu indført adgangskontrol i nogle retter, men ved domstolene skal sikkerhed og tryghed altid gå hånd i hånd med

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere