Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal København K Dato: 10. april 2007 Tlf Fax Orientering om praksis efter ligningslovens 7, nr. 22 for godkendelse af fonde m.v., der støtter socialt og sygdomsbekæmpende arbejde. EJB/ J.nr Efter ligningslovens 7, nr. 22 kan socialministeren godkende fonde, stiftelser, foreninger m.v., hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde. Ydelser fra godkendte fonde medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Ydelser fra en fond m.v., der overstiger kr. inden for et kalenderår, medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af værdien, der overstiger kr. Godkendelserne har siden 1997 i praksis været delegeret til Den Sociale Sikringsstyrelse. De senere år er Den Sociale Sikringsstyrelse blevet opmærksom på, at der i tidens løb har været usikkerhed i praksis ved behandling af ansøgninger om godkendelse af fonde. På baggrund af konkrete sager og generelle drøftelser mellem Socialministeriet og Den Sociale Sikringsstyrelse har styrelsen herefter i perioden gennemgået samtlige godkendelser og afslag med henblik på genoptagelse og ændring af enkelte afgørelser. Herunder er opstået tvivl om mulighederne for at godkende visse fonde m.v., idet nærmere retningslinier for godkendelsen ikke fremgår af loven eller bemærkningerne til det oprindelige lovforslag, L 15, Socialministeriet har på den baggrund bedt Kammeradvokaten om at belyse grundlaget for disse afgørelser. Kammeradvokaten har i den forbindelse rejst spørgsmål om, hvorvidt Folketinget er bekendt med, at der ved godkendelse af skattefrie udbetalinger fra fonde m.v. efter ligningslovens 7, nr. 22, anvendes andre godkendelseskriterier end fastsat af SKAT for godkendelse af fradrag for gaver til almennyttige og almenvelgørende fonde efter ligningslovens 8 A, herunder navnlig med hensyn til størrelsen af den personkreds, fondens midler kan udbetales til. Fradrag efter ligningslovens 8 A kan kun gives ved gaver til fonde, hvis midler udbetales til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller

2 2 på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under , jf. senest Ligningsvejledningen 2007; Almindelig del , A.F.5. Dette kriterium anvendes ikke ved godkendelser efter ligningslovens 7, nr. 22. Af betænkningen til lovforslaget til 7, nr. 22, fremgår, at det er modtagerens sociale og sygdomsmæssige karakteristika, der skal være afgørende for den sociale organisations tildeling af skattefritagne ydelser og dermed for godkendelsen af den sociale organisation. Af et bilag til betænkningen fremgår bl.a.: Der skal være tale om en fond, stiftelse, forening m.v., der er hjemmehørende her i landet, og hvis midler anvendes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål til fordel for en større kreds af personer. Fonde m.v., hvis midler alene kan anvendes til en personkreds, der er begrænset til personer med tilknytning til f.eks. en bestemt familie, en bestemt virksomhed eller lignende samt medlemskab af en bestemt forening eller tilsvarende, vil således ikke kunne forvente godkendelse. Ydelserne skal tildeles personer, der har behov for hjælp i nærmere beskrevet socialt vanskelig situation eller har behov for støtte til sygdomsbekæmpelse eller sygdomsforebyggelse. Skatteministeriet har på den baggrund overfor Socialministeriet tilkendegivet, at det er mindre sandsynligt, at Folketingets Skatteudvalg skulle have lagt en betingelse om et befolkningsunderlag på personer til grund ved indførelsen af ligningslovens 7, nr. 22, uden at begrænsningen har været præciseret under folketingsbehandlingen. For god ordens skyld og efter drøftelse med Skatteministeriet vedlægges på denne baggrund til Skatteudvalgets orientering Socialministeriets netop udarbejdede instruks til Den Sociale Sikringsstyrelse om den fremtidige godkendelse af fonde efter ligningslovens 7, nr. 22. Instruksen lægger, som det fremgår af betænkningen til det oprindelige lovforslag, og i overensstemmelse med hidtidig praksis, vægt på, at det er modtagerens sociale og sygdomsmæssige karakteristika, der skal være afgørende for den sociale organisations tildeling af skattefritagne ydelser og dermed for godkendelsen af den sociale organisation. På den baggrund har det siden lovens vedtagelse været forudsat ved godkendelser efter 7, nr. 22, at en større kreds af personer særligt refererer til, at personkredsen ikke må være begrænset til en bestemt familie, en bestemt virksomheds medarbejdere, forhenværende medarbejdere, deres ægtefæller eller børn. Heller ikke en forenings eller en loges medlemmer samt disses pårørende kan komme i betragtning.

3 3 Instruksen omfatter herudover en aktiv procedure, der skal sikre, at Den Sociale Sikringsstyrelse regelmæssigt kontrollerer, om godkendte fonde og foreninger m.v. er blevet nedlagt. Eva Kjer Hansen /Aksel Meyer

4 4 Instruks til Den Sociale Sikringsstyrelse om Administrationen af godkendelsesordningen efter ligningslovens 7, nr. 22 Socialministeriet bemyndiger Den Sociale Sikringsstyrelse til at varetage administrationen af godkendelsesordningen efter følgende retningslinier: 1. Ansøgningsproceduren En fond, stiftelse, forening m.v. benævnes i det følgende alene som fond. Det er alene fonden/fondsadministrator, der kan søge om godkendelse. Fonden skal være hjemmehørende her i landet. Modtagere af støtte fra fonde kan ikke søge om skattefritagelse. Ved ansøgning om godkendelse kan fonden benytte et ansøgningsskema, som skal være tilgængeligt på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmeside samt via Socialministeriets hjemmeside Sammen med ansøgningsskemaet skal fonden indsende sit seneste godkendte årsregnskab. Ansøgninger, der er modtaget senest den 31. december, er indkommet rettidigt og behandles således, at en eventuel godkendelse gælder for hele det pågældende skatteår og indtil videre med mindre konkrete forhold kan begrunde en fravigelse herfra. En fond skal indsende en ny ansøgning om godkendelse, hvis der foretages ændringer i fondens navn, eller fonden bliver sammenlagt med andre fonde. Ny ansøgning skal også indsendes, hvis der foretages ændringer i fundatsen/vedtægterne, for så vidt angår fondens formål og kredsen af mulige modtagere, idet dette kan have betydning for fondens fremtidige godkendelse. Ved godkendelse skal styrelsen gøre fonden opmærksom på dette. Hvis en fond uddeler midler til andre formål, end de formål der kan godkendes efter ligningslovens 7, nr. 22, kan fonden opnå en delvis godkendelse. Dvs. at fondens godkendelse alene vedrører de uddelinger, der falder ind under reglen. Det forudsætter, at mindst 10 % af de midler, fonden uddeler årligt, falder ind under bestemmelsen, eller at det beløb, der falder ind under ligningslovens 7, nr. 22, i sig selv udgør et ikke ubetragteligt beløb. Ved meddelelse af en delvis godkendelse skal styrelsen gøre fonden opmærksom på, at det fremover skal fremgå af fondens årsregnskab, hvilken del af ydelserne der er omfattet af ligningslovens 7, nr. 22. Styrelsen skal oplyse fonden om, at der kan klages over styrelsens afgørelse til Socialministeriet. Klagen skal sendes til styrelsen, som genvurderer sagen, før den videresendes til Socialministeriet.

5 5 Spørgsmålet om godkendelse afgøres først og fremmest på baggrund af fondens ansøgning sammenholdt med fundatsen/vedtægterne samt årsregnskabet. I vurderingen indgår særligt fundatsens/vedtægternes beskrivelse af fondens formål samt en eventuel nærmere beskrivelse af den personkreds, der kan modtage støtte fra fonden. 2. Formålet Det er en forudsætning for godkendelse af fonden, at modtagerne af støtten har behov for hjælp i en nærmere beskrevet socialt vanskelig situation eller har behov for støtte til sygdomsbekæmpelse eller sygdomsforebyggelse. En fonds støtte til skole- og erhvervsuddannelser af enhver art, studierejser, etablering af erhverv og lignende betragtes ikke som hjælp i en socialt vanskelig situation eller som hjælp til sygdomsbekæmpelse, uanset om der eventuelt lægges vægt på sygdoms- eller trangskriterier ved uddelingen. En fonds støtte til forskning kan heller ikke godkendes, selv om der eksempelvis er tale om forskning inden for sygdomsbekæmpelse, idet det skal være modtagerens egne sociale eller sygdomsmæssige karakteristika, der er afgørende for skattefritagelsen. På samme måde godkendes heller ikke andre uddelinger til personer, der arbejder med syge eller socialt dårligt stillede (for eksempel hædersgaver). 3. Personkredsen Midlerne skal ifølge lovens forarbejder samtidig anvendes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål til fordel for en større kreds af personer. Der gælder ikke en fast geografisk eller antalsmæssig grænse for, hvad der betragtes som en større kreds af personer. Vurderingen beror på et skøn ud fra beskrivelsen af den kreds af personer, der kan modtage støtte fra fonden. Ved vurderingen skal der lægges vægt på følgende: En fonds uddelinger til personer med tilknytning til en bestemt person (for eksempel legatstifteren), til en bestemt familie eller til en bestemt slægt, kan ikke betragtes som alment velgørende/almennyttige og kan således ikke godkendes. Det samme gælder en fonds uddelinger til personer med tilknytning til en bestemt virksomhed eller til en bestemt forening eller tilsvarende. Selv om en på en sådan måde afgrænset personkreds måtte omfatte mange personer spredt ud over hele landet, bliver fonden ikke almennyttig som følge heraf, idet det som nævnt ikke i sig selv er antallet af personer, der er afgørende for, om uddelingerne kan anses for almennyttige, men derimod beskrivelsen af personkredsen og hensigten med begrænsningen.

6 6 Hvis det fremgår af en fonds fundats/vedtægter, at en bestemt persongruppe har fortrinsret, vurderes dette på samme måde som en begrænsning til samme persongruppe. Det skal indgå i vurderingen, om nutidige forhold bevirker, at for eksempel en fortrinsret for bestemte personer ikke længere lader sig gennemføre. Det er som udgangspunkt ikke til hinder for godkendelse, at personkredsen er beskrevet på anden måde end ved sociale eller sygdomsmæssige karakteristika, for eksempel som personer bosiddende i et bestemt sogn eller personer med tilknytning til et bestemt fag/en bestemt branche. Styrelsen skal dog være opmærksom på, om der samtidig deri eller sammen med andre kriterier for uddeling ligger en så snæver afgrænsning af personkredsen, at uddelingerne må skønnes ikke at være alment velgørende eller almennyttige. Det er som udgangspunkt heller ikke til hinder for godkendelse, at personkredsen er beskrevet som forholdsvis lille, for eksempel som personer med en bestemt sjælden sygdom eller patienter på et bestemt hospital, når beskrivelsen i sig selv giver en social eller sygdomsmæssig karakteristik. Det skyldes, at det som tidligere nævnt ikke er antallet, men beskrivelsen af personkredsen, der er afgørende for, om støtten kan betragtes som alment velgørende eller almennyttig. Styrelsen skal dog også her være opmærksom på, om uddelingerne på grund af andre samtidige kriterier ikke kan betragtes som alment velgørende eller almennyttige. 4. Procedure vedrørende årligt cirkulære Styrelsen udarbejder i begyndelsen af hvert skatteår et cirkulære, som består af en forside samt en alfabetisk liste over de fonde, der er godkendt til at foretage skattefri uddelinger pr. 31. december i det forudgående skatteår. Cirkulæret offentliggøres via Retsinformation. Cirkulæret skal desuden være tilgængeligt på styrelsens hjemmeside og via Socialministeriets hjemmeside. For at sikre at listen over godkendte fonde indeholder relevante oplysninger, skal styrelsen i 2007 kontakte alle godkendte fonde med henblik på at få bekræftet, at de stadig eksisterer. Fonde, som styrelsen har været i kontakt med inden for de sidste 3 år, skal dog ikke kontaktes. Styrelsen benytter oplysninger fra sagen, fra legathåndbøger og fra internettet for at få kontakt med fondene. Hvis styrelsen ikke modtager svar, sender styrelsen en rykker og gør samtidig fonden opmærksom på konsekvensen af manglende svar er, at godkendelsen bortfalder. Hvis det ikke er muligt at få bekræftet en fonds eksistens, slettes fonden i det førstkommende cirkulære. Efter samme procedure kontaktes fondene fremover løbende hvert 5. år efter følgende mønster:

7 7 I 2008 kontaktes fonde, der begynder med et tal eller et af bogstaverne A, B, C eller D. I 2009 kontaktes fonde, der begynder med E, F, G, H eller I. I 2010 kontaktes fonde, der begynder med J, K, L, M eller N. I 2011 kontaktes fonde, der begynder med O, P, Q R eller S. I 2012 kontaktes fonde, der begynder med T, U, V, X, Y, Z, Æ, Ø eller Å og så fremdeles. Socialministeriet den 29. marts 2007 Aksel Meyer

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Betænkning ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V.

Betænkning ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V. Betænkning om ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V. afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v. Betænkning nr. 1113 København 1987 ISBN 87-503-6821-4 Ju 00-193-bet.

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere