Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)"

Transkript

1 Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der er ansøgningsfrist til puljen se nærmere på kommunens hjemmeside: Ansøgningsskemaet kan udfyldes elektronisk ved at gemme det på din computer. Har du ikke adgang til computer, kan forvaltningen i særlige tilfælde modtage en håndskrevet udgave af ansøgningen. Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver, hvis ikke ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk. Alle ansøgningsskemaets felter skal udfyldes! 1. Ansøger Navn på ansøgende forening/sammenslutning/person: Skriv det fulde navn på foreningen eller sammenslutningen. Er der tale om et Amba, I/S eller andet, skal det også anføres. Foreningens vedtægter skal vedlægges. Ved ansøgninger vedr. forsamlingshuse, skal forsamlingshusets seneste årsregnskab Er der tale om en arbejdsgruppe, der er nedsat til at gennemføre projektet, skal den forening, som er ansvarlig for projektet anføres. Eksempel: Hulby Borgerforening, legeplads-gruppen. Er projektholder en enkelt person skal man skrive sit fulde navn -fornavn(e)/efternavn(e) Ansøgers adresse (vej/ postnr./by) Skriv foreningens/sammenslutningens adresse. Etableres projektet et andet sted end på foreningens adresse skal denne lokalitet også angives. Eksempel: Hulbyvej 5, 9999 Hulby / Projektadresse: Opvej 3, 9999 Hulby Foreningens CVR nr. / Ansøgers CPR nr.: Er ansøger en forening skal foreningens CVR nr. anføres. Har foreningen ikke et CVR nr. skal dette indhentes, idet et evt. tilskud kan udbetales på baggrund af CVR nr. Forvaltningen kan rådgive om, hvordan man får et CVR.nr. Sørg derfor for, at foreningens CVR nr. er koblet sammen med foreningens NEM konto det er foreningens bankforbindelse der skal foretage denne sammenkobling. Er ansøger en enkeltperson skal CPR nr. anføres.

2 Kontaktperson Skriv navnet på den person som forvaltningen kan kontakte, hvis der er spørgsmål om projektet eller ansøgningen. Det er en fordel, hvis al kontakt mellem projektet og forvaltningen foregår via denne kontaktperson. Ændres kontaktpersonen i løbet af projektet vil det være en god idé, at meddele det til forvaltningen. Kontaktpersonens adresse Skriv kontaktpersonens postadresse. Kontaktpersonens telefon nr. Skriv det telefonnummer som kontaktpersonen kan træffes på. Skriv evt. flere telefonnumre og anfør gerne, hvis der er bestemte tidspunkter i løbet af dagtimerne, hvor kontaktpersonen bedst træffes. Momsregistrering Kryds af om ansøger er momsregistreret eller ikke. Hvis ansøger er en arbejdsgruppe under en hovedforening, er dette dennes forhold, der skal angives. 2. Projektbeskrivelse Skriv så udførligt om projektet som muligt! Der må gerne vedlægges bilag til projektbeskrivelsen. De nævnte emner i ansøgningsskemaet skal beskrives! Forhold jer/dig til spørgsmål som: Hvad går projektet ud på og hvorfor vil I/du lave det? Hvem skal have glæde af projektet, når det er færdigt? Hvilken betydning mener du/i, at projektet får for byen/området? Hvordan har I/du tænkt jer/dig, at gennemføre projektet: laver du/i det selv eller skal andre (fx håndværkere) lave hele eller dele af arbejdet? Ved renoveringsprojekter skal der vedlægges fotos af det, der ønskes renoveret. Kan der blive et økonomisk overskud af projektet, skal det fremgå af ansøgningen, hvorledes overskuddet forventes anvendt. NB! Vær i den forbindelse opmærksom på, at kommunale midler (såsom AKA-midlerne), ikke må anvendes i privatøkonomiske øjemed, men alene må komme almennyttige formål til gavn inde for kommunens grænser. NB! Opnår projektet tilsagn om støtte og ønsker I derefter at ændre væsentligt på projektet, i forhold til projektbeskrivelsen, skal forvaltningen kontaktes forinden. 3. Ansøgt beløb ved AKA-puljen: Skriv det beløb i kr. som I/du ønsker at søge om ved AKA-puljen. Et projekt kan samlet opnå støtte på max kr. Der kan ikke søges om større beløb end projektets samlede forventede udgifter. Men projektets samlede udgifter kan godt overstige det ansøgte beløb.

3 4. Projektets budget Her skrives alle de forskellige tudgifter, som kan henføres til projektet. Dvs. at hele projektets samlede udgifter skal anføres også selvom det kun er en del af projektet, som søges støttet ved AKA-puljen. Er der flere udgiftsposter skal disse anføres hver for sig. Er der tale om fx byggematerialer, rådgivning eller bistand til projektets gennemførelse, udstyr til forsamlingshuset eller en aktivitet skal dokumentation for udgifter vedlægges hvis udgiften er på mere end kr. Er en enkeltudgift på mere end kr. anbefales det, at der indhentes alternativt tilbud og at begge tilbud vedlægges ansøgningen. Dokumentation kan fx være i form af en kopi af et skriftligt tilbud fra leverandører, prislister fra leverandører o. lign. Om muligt vedlæg billeder eller tegninger af de materialer, der ønskes erhvervet. Læg beløbene sammen og skriv resultatet ind i feltet ud for Samlede forventede udgifter. NB! Hvis ansøger ikke er momsregistret, skal udgifterne anføres inkl. moms. Hvis ansøger derimod er momsregistreret, skal udgifterne anføres ekskl. moms. 5. Finansieringsplan Egenfinansiering: Bidrager foreningen selv med finansiering til projektet, skrives beløbet ind i feltet om egenfinansiering. Er AKA-puljen det eneste sted I/du ansøger om økonomisk støtte, skal der sættes kryds i rubrikken ud for spørgsmålet Der er ikke ansøgt om medfinansiering fra anden side. Øvrig medfinansiering Ved ansøgninger fra forsamlingshuse stilles krav om, at mindst 25 % af projektets udgifter fremskaffes fra anden side. For andre ansøgere stilles krav om 10 % medfinansiering. Medfinansieringen kan bestå af ansøgers egne midler eller medfinansiering fra anden side. Søger eller har I/du søgt økonomisk støtte ved andre puljer, støtteordninger eller har I/du modtaget sponsorater, skal det anføres i rubrikken Der er ansøgt om medfinansiering fra følgende. Egen finansiering til projektet skal ligeledes angives her, således at den samlede finansieringsplan fremgår i skemaet. Frivillig arbejdskraft Benyttes frivillig arbejdskraft kan dette skrives i rubrikken Evt. bemærkninger til finansieringsplan. NB! Vær opmærksom på, at kommunale midler ikke må anvendes til indkøb af brugte materialer.

4 6. Tilladelser Er der tale om et projekt, der kræver en tilladelse fra kommunen eller en anden offentlig myndighed inden igangsætning, vil det være klogt, at den foreligger på ansøgningstidspunktet, idet en tilladelse kan være forudsætningen for, at projektet kan gennemføres. Alternativ kan der vedlægges en forhåndsgodkendelse såfremt erhvervelse af tilladelse ikke kan nås inden ansøgningsfristen eller projektet vil stå eller falde, hvis tilladelse ikke gives. Er du/i i tvivl om, hvorvidt dit/jeres projekt kræver en tilladelse, bør du kontakte Aalborg Kommunes By og Landskabsforvaltning eller Landdistriktskonsulenterne med henblik på en afklaring. Er der tale om et projekt, der involverer anden mands ejendom, skal der foreligge skriftlig aftale om brugsret el. lign. Dokumentation i form af kopi af tilladelse, aftale mv. skal vedlægges ansøgningen. NB! Vær opmærksom på, at projekter, der støttes af AKA skal opretholdes i minimum 5 år. 7. Projektets tidsplan Angiv i rubrikken ja eller nej, hvorvidt projektet er opstartet. Indhentelse af tilbud på materialer til projektet, dannelse af en projektgruppe, udfærdigelse af forklarende skitser eller tegninger uden beregning - anses ikke for opstart. Ifølge retningslinjerne for AKA-puljen ydes der normalt ikke støtte til projekter, der er påbegyndt på ansøgningstidspunktet. Er der vægtige grunde til, at projektet påbegyndes før ansøgningstidspunktet, skal dette skriftligt foreligges forvaltningen på ansøgningstidspunktet. Påbegyndes projektet inden tilsagn er givet, er det for egen regning og risiko. Angiv hvilken måned og hvilket år du/i forventer at igangsætte projektet, samt hvornår du/i forventer at projektet er færdigt. Vær opmærksom på, at ændringer i påbegyndelsestidspunktet eller færdiggørelsestidspunktet skal oplyses til forvaltningen. NB! Støtte fra AKA-puljen skal være anvendt inden 6 måneder fra tilsagnstidspunktet, dvs. får projektet tilsagn om støtte i juni, skal projektet være færdiggjort inden udgangen af december samme år. Kan projektet ikke gennemføres indenfor de 6 måneder fra tilsagnstidspunktet, kan forvaltningen søges om dispensation. Alle ændringer i forhold til tidsplanen skal snarest muligt meddeles forvaltningen. Ansøgningen skal sendes elektronisk til: Mærk ansøgningen: AKA-puljen

5 Ansøgninger der modtages efter, ansøgningsfristen er udløbet vil ikke blive behandlet på førstkommende indstillingsmøde.

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO JUN 2010 DMI BST KAPITEL 4 BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO (DMI) lånekonto er oprettet med det formål at kunne yde rentefri lån til idrætsforeninger til indkøb af idrætsmateriel.

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere