Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7"

Transkript

1 Årsregnskab 2014

2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt 16 Balance 17 Noter 18 Oversigt over interne forsikringsordninger 27 Bemærkninger til drift incl. overførte bevillinger 28 Bemærkninger til anlæg incl. overførte bevillinger 43 Afsluttede anlæg 46 Personaleoversigt med bemærkninger 47 Swap-aftaler 48 Anvendt regnskabspraksis 49 Kautions- og garantiforpligtigelser 54 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 55 Hovedoversigt 56 Tværgående artsoversigt 57 Finansiel status 58 soversigt på bevillingsniveau 60 2/64

3 Borgmesterens forord Frederikssund kommune kan glæde sig over et regnskab i 2014 med et overskud på 36,5 mio. kr. Samtidig har der været anlægsinvesteringer for 116,1 mio. kr. og afdrag på kommunens gæld med 49,9 mio. kr. Det er takket være den store økonomiske ansvarlighed, der er til stede i det samlede Byråd samt blandt alle kommunens ansatte. et for 2014 lever således op til de centrale pejlemærker i Byrådets økonomiske politik: et viser et strukturelt overskud på den løbende drift på 158,5 mio. kr., hvilket er 71 mio. kr. bedre, end da vi lagde budgettet. Et driftsoverskud til finansiering af anlægsinvesteringer på 116,1 mio. kr. Et ambitiøst anlægsniveau på et højere niveau end tidligere år. Investeringerne er med til at udvikle Frederikssund og skabe attraktive muligheder for lokalisering og bosætning for virksomheder og borgere. Den omfattende modernisering af Ådalens skole er en væsentlig post i 2014 med anlægsudgifter på 38,8 mio. kr. Byggeriet er påbegyndt i 2014 med renovering af de eksisterende bygninger og nybyggeri af idrætshal og skolebygninger. Den nye skole skal rumme mere end elever fra skoleåret 2015/2016. Samlet ventes der anvendt 108 mio. kr. på byggeriet, der er en fortsættelse af indsatsen for at modernisere skolerne i Frederikssund. Andre eksempler på større investeringer, som er foretaget i løbet af året er energirenoveringer af kommunens bygninger, investering vedrørende ventilation på Byvangskolen samt etablering af forberedelsespladser til lærerne på skolerne. Samtidig med det høje investeringsniveau er der afdraget 49,9 mio. kr. på kommunens gæld i 2014, hvilket er i tråd med kommunens målsætning om, at kommunens nettogæld skal nedbringes. Til glæde for erhvervslivet er dækningsafgiften på erhvervsejendomme reduceret til 5 promille fra Et andet væsentligt pejlemærke for den robuste økonomi er Frederikssund Kommunes likviditetsbeholdning på gennemsnitligt 299,4 mio. kr. i En god likviditetsbeholdning, som giver mulighed for investeringer i fremtiden og til at iværksætte de nødvendige investeringer for at tilpasse kommunens drift i de kommende år. Jeg glæder mig over den gunstige økonomiske situation, som tegner sig for kommunen: Vores regnskab er i balance og vi har en god likviditetsbeholdning og dermed mulighed for at investere i fremtiden. Jeg er yderst tilfreds med den store indsats, der er leveret af alle kommunens ansatte. John Schmidt Andersen Borgmester 3/64

4 Kommuneoplysninger Kommune Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund Telefon: Mail: CVR-nr.: speriode: 2014 Økonomiudvalg John Schmidt Andersen (V) Formand Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Tina Tving Stauning (A) Ole Søbæk (C) Poul Henrik Hedebo (F) Hans Andersen (V) Direktion Ole Jacobsen (Kommunaldirektør) Claus Steen Madsen (Teknik, Miljø og Erhverv) Helle Hagemann Olsen (Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed) Jan Milandt (Opvækst, Uddannelse og Kultur) Revision BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th Roskilde 4/64

5 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 22. april 2015 aflagt årsregnskab 2014 for Frederikssund Kommune. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse og regler i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revisionen. Kommunens revision (BDO) skal senest den 15. juni 2015 afgive revisionsberetning, således at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af august måned. Frederikssund den 29. april 2015 John Schmidt Andersen Borgmester Ole Jacobsen Kommunaldirektør 5/64

6 Uafhængig revisors erklæring 6/64

7 Ledelsens årsberetning Økonomiaftale mellem KL og regeringen Kommunernes Landsforening (KL) indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den kommunale økonomi. Regeringsaftalen for 2014 er blevet lavet under de betingelser, som Budgetloven fra 2012 lægger og er udtryk for en ny og mere langsigtet måde, at styre den offentlige økonomi på. I budgetloven er der opstillet et nyt balancekrav til budgettet, som gælder fra Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. Servicerammen bliver fastlagt i forbindelse med Regeringsaftalen. Serviceudgifter er udgifter til de kommunale kerneområder såsom skoler, børnepasning, ældre mv. Det er områder, hvor den enkelte kommune selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. I de senere år har kommunerne dog været underlagt et loft over serviceudgifterne. For 2014 udgør servicerammen 230,1 mia. kr. for alle landets kommuner under ét og Frederikssund Kommunes andel (sigtepunkt) udgør 1.934,9 mio. kr. Rammen tager udgangspunkt i, at det forventede niveau for serviceudgifterne i 2013 kan videreføres i Dog er rammen på den ene side reduceret med 2 mia. kr., som er konverteret til anlægsrammen; og på den anden side løftet med 204 mio. kr. til folkeskoleområdet og 300 mio. kr. til sundhedsområdet. Hvis kommunernes budgetter overskrider rammen mistes en del af bloktilskuddet. I 2014 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at der bliver budgetlagt med serviceudgifter indenfor rammen. Frederikssund Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 23,6 mio. kr. Det vedtagne budget indeholder serviceudgifter for i alt 1.956,8 mio. kr., altså ca. 20 mio. kr. mere end sigtepunktet, men på landsplan er kommunernes budgetterede serviceudgifter lidt under rammen på 230,1 mia. kr. Når rammen holdes for kommunerne under ét, gør det ikke noget, at nogle kommuner ligger over deres individuelle ramme, hvorfor budgetsanktionen ikke udmøntet i Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er der fastsat en brutto-anlægsramme på det skattefinansierede område for kommunerne under ét på 18,1 mia. kr., hvilket er en videreførelse af den forhøjelse af anlægsrammen for 2013 med 2 mia. kr., der blev aftalt i foråret Til forskel fra 2013 er der i 2014 ikke et egentligt anlægsloft med økonomiske sanktioner, hvis der sker en overskridelse, men alene et aftalt anlægsniveau som kommunerne har forpligtet sig til at overholde under ét. 7/64

8 Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. For 2014 er der ligesom i 2013 etableret en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. I 2014 kompenseres 75 % i 2015 og % og i 2017 kompenseres 25 %. Fra 2018 skal kommunen selv finansiere provenutabet fuldt ud. Frederikssund kommunes budget for 2014 er udarbejdet indenfor disse overordnede rammer. Budgettet er som udgangspunkt reguleret for afgivne tillægsbevillinger, virkninger af ny befolkningsprognose, ændret efterspørgsel af kommunens ydelser med udgangspunkt i uændret serviceniveau, ny lovgivning m.v. Frederikssund kommunes befolkning udvikler sig i hovedtræk som resten af landet, hvilket betyder færre børn og flere ældre. En udvikling som kræver en løbende tilpasning af kommunens kapacitet på disse områder. Det er afspejlet i regnskabet med reducerede udgifter på 0-5 års området og flere udgifter til ældre- og sundhedsområdet. Når alle disse grundlæggende forudsætninger er på plads er der fortsat ubalance i det vedtagne budget for 2014, idet der er forudsat et forbrug af kommunens likviditetsbeholdning i 2014 på 83,3 mio. kr. Frederikssund kommunes økonomiske resultat et viser et strukturelt overskud på den løbende drift på 158,5 mio. kr., hvilket er 71 mio. kr. bedre, end da vi lagde budgettet. Frederikssund Kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Det betyder, at driftsoverskuddet skal finansiere anlæg, afdrag og renter. I regnskab 2014 er der et overskud på i alt 36,5 mio. kr., som øger kommunens likviditetsbeholdning. 8/64

9 Beløb i mio. kr.+=udgifter/-=indtægter Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget Afvigelse i forhold til opr. budget Afvigelse i forhold til korr. budget Skatter, tilskud og udligning , , ,4 8,2-0,5 Driftsudgifter, netto 2.608, , ,9-79,2-50,6 Strukturel driftsbalance -87,5-107,4-158,5-71,0-51,1 Renteudgifter, netto 24,7 13,7 15,4-9,3 1,7 Optagne lån -31,0-27,1-28,8 2,2-1,7 Afdrag på lån 50,3 50,1 49,9-0,4-0,2 Finansforskydninger 9,5 5,4-5,6-15,1-11,0 Mellemværende forsyningen 1,1-0,4-3,5-4,6-3,1 Råderum til anlæg -32,9-65,7-131,1-98,2-65,4 Anlægsarbejder 141,3 140,2 116,1-25,2-24,1 Salg af bygninger og grunde -24,9-28,5-21,5 3,4 7,0 Balance 83,3 46,0-36,5-119,9-82,5 Indtægter fra skatter, tilskud og udligning Der er i 2014 budgetteret med en indtægt på 2.695,6 mio. kr. til skatter, tilskud og udligning. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for i alt 8,7 mio. kr. (merudgift) således, at det korrigerede budget udgør 2.686,9 mio. kr. Merudgiften skyldes udgifter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld som konsekvens af, at der er afsluttet mange klagesager. Samtidig er der en merindtægt på -2,8 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af statstilskuddet for Af de 2,8 mio. kr. er 3,1 mio. kr. en indtægt vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og herudover er der en udgift på 0,3 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet fra medfinansieringen af Fællesoffentlig Strategi for Digital Velfærd. Skattefinansierede driftsudgifter Der er i 2014 budgetteret med 2.608,1 mio. kr. til drift. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger for netto -28,6 mio. kr. (mindre udgifter) således, at det korrigerede budget udgør 2.579,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug for driftudgifterne i forhold til korrigeret budget er på 50,6 mio. kr. Af det samlede mindre forbrug på 79,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget vedrører 44,5 mio. kr. færre udgifter til forsikrede ledige samt overførselsudgifter som f.eks førtidspensioner, sygedagpenge og ressourceforløb. Områder, hvor det er borgernes situation, som primært styrer udgiften. Førtids- kontanthjælps- og sygedagpengereformen er tre reformer, som påvirker beskæftigelsesområdet i 2014 og frem. Endvidere er der merudgifter på 16,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering Merudgifterne svarer til en forbrugsstigning på 8 pct. fra , hvor den årlige vækst hidtil har ligget på 5 pct. Årsagen til det ekstraordinære høje skøn skyldes overvejende sammenlægningen af vagtlægeordningen og skadestuen til den nye akutfunktion. 9/64

10 Beløb i mio. kr.+=udgifter/-=indtægter Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget Afvigelse ift. opr. budget Afvigelse ift. korr. budget Serviceudgifterne 1.957, , ,9-50,5-36,3 Endelig er der samlede mindreudgifter i forhold til service udgifterne på 50,5 mio. kr., svarende til 2,6 procent. Mindreudgifterne er forklaret af, at der ikke har været ekstraordinære udgifter, som har nødvendiggjort anvendelse af den centrale implementeringspulje på 15 mio. kr. Endvidere mindre forbrug i størrelsesordenen 12 mio. kr. vedrørende barselspulje, telefoni samt forsikringer. Det kan i øvrigt bemærkes, at der i resultatet for 2014 er afholdt udgifter for 5,2 mio. kr. inden for politikområdet Udenomsarealer som følge af stormen Bodil. Når det har været muligt at afholde disse ekstraudgifter inden for budgettet skyldes det en mild vinter, en berigtigelse af udfaktureringer fra Vej og Park i 2013, der har tilført 1,4 mio. kr. til området i 2014 samt et råderum i budgettet. Yderligere søges mindre forbrug på i alt 26,9 mio. kr. overført til efterfølgende år, svarende til samme størrelsesorden som er indarbejdet i budgettet for 2014 (23,1 mio. kr. er indarbejdet i budget 2014 vedrørende tidligere års mindre forbrug). Renter Under renter er der i 2014 budgetteret med 24,7 mio. kr. et er på 15,4 mio. kr., dvs. mindreudgifter på i alt 9,3 mio. kr. fortrinsvis som følge af det meget lave renteniveau. Forsyningsområdet sresultatet vedrørende affaldshåndtering viser et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget med 1,5 mio. kr. Affaldshåndteringen er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter. Anlæg Det samlede resultat af de skattefinansierede anlæg er en nettoudgift på 94,6 mio. kr. fordelt med udgifter på 116,1 mio. kr. og indtægter på 21,5 mio. kr. 10/64

11 I løbet af 2014 er budgettet til anlægsudgifter reduceret fra 141,3 mio. kr. til 140,2 mio. kr., primært som følge af: Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2013 på 18,8 mio. kr. Budgetopfølgning og enkeltstående bevillingssager på samlet -19,9 mio. kr. Med bruttoanlægsudgifter for 116,1 mio. kr. i 2014 er der tale om lavere afholdte udgifter end i det vedtagne budget på i alt 25,2 mio. kr., men en stigning i forhold til niveauet i 2012 og På indtægtssiden er budgettet for 2014 øget fra 24,9 mio. kr. til 28,5 mio. kr., der primært følger af: Indarbejdelse af nye indtægtsbudgetter fra salg af ejendomme i løbet af året samt servicearealtilskud vedr. plejeboliger på ca. 6,4 mio. kr. Nedskrivning af indtægtsbudget fra salg af grunde i Sydbyen med 2,6 mio. kr. De samlede indtægter udgjorde 21,5 mio. kr. i 2014, hvoraf 14,7 mio. kr. stammer fra salg af grunde i Sydbyen. På baggrund af en gennemgang af regnskaberne for de enkelte projekter foreslås der overførsler for 25,3 mio. kr. på udgiftssiden og -8,4 mio. kr. på indtægtssiden fra /64

12 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Finansiel status Udviklingen i likvide aktiver Ultimo 2013 udgør kommunens likviditetsbeholdning 147,4 mio. kr. Ultimo 2014 udgør den 183,9 mio. kr. Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Eksempelvis, hvornår borgere og virksomheder betaler deres regninger til kommunen. De regninger, der er udsendt eller modtaget, men endnu ikke betalt, udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af de øvrige balanceforskydninger. Desuden er likviditeten i slutningen af en måned altid meget lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejdere. Beløb i mio. kr Likviditetsbeholdning - gennemsnit december måned 263,3 299,4 Likviditetsbeholdning - jf. kassekreditregel (gennemsnit 365 dage) 298,3 332,5 Likviditetsbeholdning - faktisk pr. 31/12 147,4 183,9 Vurdering af kommunens økonomi bør derfor suppleres med den gennemsnitlige likviditet over et år. Gennemsnittet for 2014 udgør 332,5 mio. kr. mod 298,3 mio. kr. i 2013 niveauet er derfor steget med 34,2 mio. kr. Frederikssund kommunes økonomiske politik fastsætter nogle vejledende økonomiske målsætninger for byrådsperioden. Målet for kommunens likviditet er, at likviditeten efter kassekreditreglen bør have en likviditetsmæssig kapacitet på minimum 100 mio. kr. Ved højere niveau kan likviditeten nedbringes. Mio. kr. 400 Månedlig likviditet samt kassekreditregel Kassekredit regel 12/64

13 Samlet vurdering Frederikssund Kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Det betyder, at driftsoverskuddet skal finansiere anlæg, afdrag og renter, hvilket er muliggjort i regnskab Herudover viser kommunens likviditetsbeholdning, at kommunens finansielle beredskab er så godt, at der i de kommende år kan investeres i fremtiden. Ledelsen vurderer således, at kommunen igen i 2014 er lykkedes med at opretholde en strukturel balance til finansiering af anlæg, afdrag og renter. 13/64

14 Befolkningsudviklingen Befolkningsprognose Befolkningsprognosen er en prognose over udviklingen i befolkningens alderssammensætning og bosætningen. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt af befolkningsprognosen. Konkret drejer det sig om dagtilbudsog ældreområdet samt på skoleområdet fra det kommende skoleår. Desuden anvendes befolkningsprognosen til budgetlægning af kommunens indtægter. Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i kommunens økonomiske planlægning, hvorfor det er vigtigt at følge op på, hvor præcist prognosen rammer den faktiske befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen som lå til grund for budgetlægningen for 2014 blev forelagt Byrådet ved budgetseminaret i juni måned Nedenstående tabel viser det forventede antal borgere og det faktiske antal borgere i Frederikssund opgjort pr. 31. december Tabellen viser således i hvilket omgang udviklingen i løbet af 2014 er forløbet som forventet i prognosen for Aldersklasse Forventet Faktisk Afvigelse 0-2 årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Befolkningsprognosen for 2014 forventede et samlet befolkningstal ultimo 2014 på indbyggere, mens det faktiske antal er Altså 33 personer færre, hvilket må siges at være ret præcist ramt. I de enkelte aldersgrupper har der imidlertid været lidt større forskelle mellem forventet og realiseret befolkningstal. Dette er relevant, idet afvigelser i de respektive aldersgrupper påvirker regnskabet forskelligt. 14/64

15 Børn For de 0-2 årige var der ved udgangen af 2014 fem færre børn end forventet. Dette betyder alt andet lige, at vuggestue/dagpleje-området er blevet tildelt et (marginalt) for stort budget, idet der reelt ikke skulle passes de børn i 2014, som prognosen forudsagde. Antallet af 3-5 årige var ultimo lavere end prognosticeret, hvilket alt andet lige medfører, at børnehaveområdet i 2014 blev tildelt et lidt for højt budget. I forhold til de 6-16 årige ses det, at der i 2014-prognosen blev prognosticeret med 22 flere end det reelle antal ved udgangen af Dette har dog ikke haft en direkte indflydelse på budgettet i 2014, idet det først er fra det kommende skoleår, at skoleområdets budget vil blive direkte demografireguleret. Unge Blandt de årige var der ved udgangen af flere end forventet i prognosen for Mange i denne gruppe vil imidlertid være i gang med en ungdomsuddannelse, der ligger uden for kommunalt regi, hvorfor denne forskel kun i mindre omfang har konsekvenser i forhold til den kommunale budgetlægning. Voksne For så vidt angår de årige var der pr. 31. december færre end forventet i prognosen for 2014, mens der blandt de årige var 7 færre end forventet. Disse aldersgrupper udgør en væsentlig del af skatteyderne og erhvervsaktive. I forhold til de budgetterede skatteindtægter har de nævnte forskelle ingen reel betydning, idet Frederikssund i 2014 valgte statsgaranti. Det betyder, at Frederikssund har fået et på forhånd fastlagt skatteprovenu i 2014 uanset den faktiske udvikling i antallet af borgere og deres indtægter. Ældre For de årige var der ved udgangen af flere end forventet i 2014-prognosen. Denne gruppe består af en blanding af pensionister og erhvervsaktive. Blandt de årige var der ved udgangen af flere end forventet. Endelig var der 11 flere 90+ årige end forventet i befolkningsprognosen. Generelt var der således flere ældre ved udgangen af 2014 end prognosticeret særligt i forhold til de 90+ årige, der er de mest plejekrævende. Dette medfører, at budgettet for 2014 alt andet lige var for lavt på ældreområdet i /64

16 s- og finansieringsoversigt Beløb i kr. A. Det skattefinansierede område Note Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget Afvigelse Indtægter Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget Uddannelsesudvalget Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Velfærdsudvalget Vækstudvalget Teknisk udvalg Renter m.v Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) Anlægsudgifter Anlægsindtægter A. Resultat af det skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) B. Resultat af forsyningsvirksomheder C. Resultat i alt (A+B) Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I alt Ændring af likvide aktiver Kassebeholdningen primo Ændringer i likvide aktiver Direkte posteringer på status Kassebeholdningen Ultimo /64

17 Balance Beløb i kr. Note Ultimo 2013 Ultimo 2014 Aktiver Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver (funktion ) Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) Langfristede tilgodehavender (funktion ) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (funktion ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning (funktion 9.86) 0 0 Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funktion ) Værdipapirer (funktion 9.20) Likvide beholdninger (funktion og ) Omsætningsaktiver i alt Aktiver ialt Passiver Egenkapital (funktion ) Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv (funktion ) Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt /64

18 Noter til regnskabet Note 1 Skatter og generelle tilskud Beløb i kr Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) Anden skat Skatter i alt Udligning og generelle tilskud Refusion af købsmoms Tilskud og udligning i alt Indtægter i alt I 2013 er skatteprocenten nedsat med 0,5 procentpoint til at udgøre 25,4 procent. En del af provenutabet ved denne skattenedsættelse bliver kompenseret. I 2014 og 2015 kompenseres 50 % og i 2016 kompenseres 25 %. Fra 2017 og fremadrettet finansierer kommunen selv skattenedsættelsen. Grundskyldspromillen er uændret 32,5 promille. Det blev besluttet at vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag hvilket i 2014 har indbragt indkomstskatter for 1.865,2 mio. kr. Selskabsskatter har indbragt 16,1 mio. kr. i Provenuet er baseret på selskabernes indtjening 3 år før som vedrører Grundskyld har i 2014 indbragt 265,3 mio. kr. hvilket er ca. 5,5 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Dette skyldes fortrinsvis tilbagebetaling af grundskyld til borgere. Kommunens indtægter for dækningsafgift var på 16,7 mio. kr., hvilket er ca. 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Frederikssund Kommune har i 2014 i alt modtaget 524,3 mio. kr. i udligning og generelle tilskud der er sammensat som følger: Kommunen fik 275,1 mio. kr. i kommunal udligning, 163,2 mio. kr. i statstilskud, 2,8 mio. kr. i efterreguleringer, 11,2 mio. kr. i udligning af selskabsskatter. Udligning og tilskud vedrørende udlændinge har kostet 11,6 mio. kr. Kommunale bidrag til regionerne har kostet 5,5 mio. kr. Særlige tilskud har indbragt 89,2 mio. kr. Heraf udgør beskæftigelsestilskud 68,8 mio. kr., tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,5 mio. kr., og tilskud til ældrepleje 13,3 mio. kr. 18/64

19 Refusion af købsmoms figurerer med en udgift på 0,6 mio. kr. mod budgetteret udgift på 0,3 mio. kr. Note 2 Renter Beløb i kr Likvide beholdninger Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Kursgevinster Renteindtægter i alt Likvide beholdninger Kortfristede tilgodehavender Forsyningsvirksomheder Kortfristet gæld Langfristet gæld Kurstab/-gevinst Renteudgifter i alt Netto rente De samlede renteindtægter for 2014 udgør 8,9 mio. kr. Disse består af renter fra Kommunens likvide beholdning på 6,7 mio. kr., renter af restancer i betalingskontrol på 0,4 mio. kr., og endelig renter af udlån til pensionisters betaling af ejendomsskatter på 1,9 mio. kr. De samlede renteudgifter for 2014 udgør 24,2 mio. kr. Heraf udgør 21,4 mio. kr. renteudgifter for kommunens samlede lån incl. rente-swap. Herudover har der været renteudgifter på 2,6 mio. kr., som vedrører ændringer af ejendomsvurderinger og deraf tilbagebetaling til borgere. Netto udviser renter en udgift på 15,4 mio. kr. hvilket er 1,7 mio. kr. mere end afsat i det korrigerede budget. 19/64

20 Note 3 Lån Beløb i kr Lån til betaling af ejendomsskatter Energibesparende foranstaltninger Kvalitetsfondsprojekter incl. Dispensation Opførelse af hal i tilknytning til SIK Låneadgang til folkeskoler Renovering af skoler * Fradrag i lånerammen Låneramme i alt Optagne lån i alt * Beløbet vedrører garantiprovision som ikke kan indgå i lånerammen I Frederikssund Kommune foretages låneoptagelse i året efter at låneberettigede udgifter er afholdt. Låneoptagelsen skal være foretaget inden 31/3, ifølge lånebekendtgørelsen. Byrådet besluttede på mødet den 26. februar 2014 at optage lån ud fra de låneberettigede udgifter på 28,9 mio. kr. Det optagne lån udgjorde kun 27,1 mio.kr., idet der tidligere på året var optaget lån på 1,8 mio. kr. vedrørende reparation af varmesystem på De Tre Ege. Med hensyn til de låneberettigede udgifter i 2014, besluttede Byrådet på mødet den 25. februar 2015 ikke at udnytte lånerammen. Dog blev det besluttet at anvende 1,9 mio. kr. af lånerammen til at frigive deponering vedr. leje af lokale til nyttejob. Note 4 Likvide aktiver Beløb i kr Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Likvide aktiver i alt Frederikssund Kommunes likvide beholdning udgjorde 183,9 mio. kr. ultimo året. Primo 2014 udgjorde den likvide beholdning 147,4 mio. kr., og er gennem 2014 øget med 36,5 mio kr. Beholdning fordeler sig med 0,014 mio., kr. i kontant beholdning (Kontantkasser i kommunens institutioner), -120,9 mio. kr. i indskud i pengeinstitutter, samt 304,8 mio. kr. placeret i obligationer og aktier. 20/64

21 Kommunen har valgt at placere størstedelen af de likivide aktiver i obligationer og aktier for at optimere renteudbyttet af de likvide aktiver. Dette bevirker at de sidste dage ultimo hver måned, er beholdningen negativ på kommunens bankindeståender. Der er indgået aftale med kommunens pengeinstitut om kassekredit med kreditmaksimum på 160 mio. kr., til dækning af de negative perioder. Note 5 Kortfristede tilgodehavender Beløb i kr Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende år Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner Kortfristede tilgodehavender i alt Refusionstilgodehavender og andre tilgodehavender (moms) er i forhold til 2013 reduceret med 5 mio. kr. De samlede tilgodehavender på 15,1 mio. kr. vil i løbet af 2015 tilgå kommunen. Tilgodehavender i betalingskontrol udgør 184,2 mio. kr. Beløbet består af skyldige debitorer, samt balanceperiodisering af bogførte indtægter i gammelt år, hvor modpost ligger i nyt regnskabsår. Kommunens skyldige debitorer udgør 53,5 mio. kr., beløbet vedrører primært borgere med gæld til kommunen. Balanceperiodiseringen udgør 130,7 mio. kr. Balanceperiodiseringen er af rent teknisk karakter, og skal ses som resiudalpost. Denne post anvendes når posteringer indtægtsføres i 2014, hvor modpost ligger i Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner er steget med ca. 0,4 mio. kr. Langt størstedelen af mellemværendet vedrører SIK (Slangerup Idræts og Kulturcenter). 21/64

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/48

Indholdsfortegnelse. Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/48 Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord Kommuneoplysninger Ledelsens påtegning Uafhængig revisors erklæring Ledelsens årsberetning Befolkningsudvikling sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2015 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 s- og finansieringsoversigt

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere