Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7"

Transkript

1 Årsregnskab 2014

2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt 16 Balance 17 Noter 18 Oversigt over interne forsikringsordninger 27 Bemærkninger til drift incl. overførte bevillinger 28 Bemærkninger til anlæg incl. overførte bevillinger 43 Afsluttede anlæg 46 Personaleoversigt med bemærkninger 47 Swap-aftaler 48 Anvendt regnskabspraksis 49 Kautions- og garantiforpligtigelser 54 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 55 Hovedoversigt 56 Tværgående artsoversigt 57 Finansiel status 58 soversigt på bevillingsniveau 60 2/64

3 Borgmesterens forord Frederikssund kommune kan glæde sig over et regnskab i 2014 med et overskud på 36,5 mio. kr. Samtidig har der været anlægsinvesteringer for 116,1 mio. kr. og afdrag på kommunens gæld med 49,9 mio. kr. Det er takket være den store økonomiske ansvarlighed, der er til stede i det samlede Byråd samt blandt alle kommunens ansatte. et for 2014 lever således op til de centrale pejlemærker i Byrådets økonomiske politik: et viser et strukturelt overskud på den løbende drift på 158,5 mio. kr., hvilket er 71 mio. kr. bedre, end da vi lagde budgettet. Et driftsoverskud til finansiering af anlægsinvesteringer på 116,1 mio. kr. Et ambitiøst anlægsniveau på et højere niveau end tidligere år. Investeringerne er med til at udvikle Frederikssund og skabe attraktive muligheder for lokalisering og bosætning for virksomheder og borgere. Den omfattende modernisering af Ådalens skole er en væsentlig post i 2014 med anlægsudgifter på 38,8 mio. kr. Byggeriet er påbegyndt i 2014 med renovering af de eksisterende bygninger og nybyggeri af idrætshal og skolebygninger. Den nye skole skal rumme mere end elever fra skoleåret 2015/2016. Samlet ventes der anvendt 108 mio. kr. på byggeriet, der er en fortsættelse af indsatsen for at modernisere skolerne i Frederikssund. Andre eksempler på større investeringer, som er foretaget i løbet af året er energirenoveringer af kommunens bygninger, investering vedrørende ventilation på Byvangskolen samt etablering af forberedelsespladser til lærerne på skolerne. Samtidig med det høje investeringsniveau er der afdraget 49,9 mio. kr. på kommunens gæld i 2014, hvilket er i tråd med kommunens målsætning om, at kommunens nettogæld skal nedbringes. Til glæde for erhvervslivet er dækningsafgiften på erhvervsejendomme reduceret til 5 promille fra Et andet væsentligt pejlemærke for den robuste økonomi er Frederikssund Kommunes likviditetsbeholdning på gennemsnitligt 299,4 mio. kr. i En god likviditetsbeholdning, som giver mulighed for investeringer i fremtiden og til at iværksætte de nødvendige investeringer for at tilpasse kommunens drift i de kommende år. Jeg glæder mig over den gunstige økonomiske situation, som tegner sig for kommunen: Vores regnskab er i balance og vi har en god likviditetsbeholdning og dermed mulighed for at investere i fremtiden. Jeg er yderst tilfreds med den store indsats, der er leveret af alle kommunens ansatte. John Schmidt Andersen Borgmester 3/64

4 Kommuneoplysninger Kommune Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund Telefon: Mail: CVR-nr.: speriode: 2014 Økonomiudvalg John Schmidt Andersen (V) Formand Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Tina Tving Stauning (A) Ole Søbæk (C) Poul Henrik Hedebo (F) Hans Andersen (V) Direktion Ole Jacobsen (Kommunaldirektør) Claus Steen Madsen (Teknik, Miljø og Erhverv) Helle Hagemann Olsen (Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed) Jan Milandt (Opvækst, Uddannelse og Kultur) Revision BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th Roskilde 4/64

5 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 22. april 2015 aflagt årsregnskab 2014 for Frederikssund Kommune. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse og regler i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revisionen. Kommunens revision (BDO) skal senest den 15. juni 2015 afgive revisionsberetning, således at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af august måned. Frederikssund den 29. april 2015 John Schmidt Andersen Borgmester Ole Jacobsen Kommunaldirektør 5/64

6 Uafhængig revisors erklæring 6/64

7 Ledelsens årsberetning Økonomiaftale mellem KL og regeringen Kommunernes Landsforening (KL) indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den kommunale økonomi. Regeringsaftalen for 2014 er blevet lavet under de betingelser, som Budgetloven fra 2012 lægger og er udtryk for en ny og mere langsigtet måde, at styre den offentlige økonomi på. I budgetloven er der opstillet et nyt balancekrav til budgettet, som gælder fra Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. Servicerammen bliver fastlagt i forbindelse med Regeringsaftalen. Serviceudgifter er udgifter til de kommunale kerneområder såsom skoler, børnepasning, ældre mv. Det er områder, hvor den enkelte kommune selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. I de senere år har kommunerne dog været underlagt et loft over serviceudgifterne. For 2014 udgør servicerammen 230,1 mia. kr. for alle landets kommuner under ét og Frederikssund Kommunes andel (sigtepunkt) udgør 1.934,9 mio. kr. Rammen tager udgangspunkt i, at det forventede niveau for serviceudgifterne i 2013 kan videreføres i Dog er rammen på den ene side reduceret med 2 mia. kr., som er konverteret til anlægsrammen; og på den anden side løftet med 204 mio. kr. til folkeskoleområdet og 300 mio. kr. til sundhedsområdet. Hvis kommunernes budgetter overskrider rammen mistes en del af bloktilskuddet. I 2014 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at der bliver budgetlagt med serviceudgifter indenfor rammen. Frederikssund Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 23,6 mio. kr. Det vedtagne budget indeholder serviceudgifter for i alt 1.956,8 mio. kr., altså ca. 20 mio. kr. mere end sigtepunktet, men på landsplan er kommunernes budgetterede serviceudgifter lidt under rammen på 230,1 mia. kr. Når rammen holdes for kommunerne under ét, gør det ikke noget, at nogle kommuner ligger over deres individuelle ramme, hvorfor budgetsanktionen ikke udmøntet i Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er der fastsat en brutto-anlægsramme på det skattefinansierede område for kommunerne under ét på 18,1 mia. kr., hvilket er en videreførelse af den forhøjelse af anlægsrammen for 2013 med 2 mia. kr., der blev aftalt i foråret Til forskel fra 2013 er der i 2014 ikke et egentligt anlægsloft med økonomiske sanktioner, hvis der sker en overskridelse, men alene et aftalt anlægsniveau som kommunerne har forpligtet sig til at overholde under ét. 7/64

8 Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. For 2014 er der ligesom i 2013 etableret en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. I 2014 kompenseres 75 % i 2015 og % og i 2017 kompenseres 25 %. Fra 2018 skal kommunen selv finansiere provenutabet fuldt ud. Frederikssund kommunes budget for 2014 er udarbejdet indenfor disse overordnede rammer. Budgettet er som udgangspunkt reguleret for afgivne tillægsbevillinger, virkninger af ny befolkningsprognose, ændret efterspørgsel af kommunens ydelser med udgangspunkt i uændret serviceniveau, ny lovgivning m.v. Frederikssund kommunes befolkning udvikler sig i hovedtræk som resten af landet, hvilket betyder færre børn og flere ældre. En udvikling som kræver en løbende tilpasning af kommunens kapacitet på disse områder. Det er afspejlet i regnskabet med reducerede udgifter på 0-5 års området og flere udgifter til ældre- og sundhedsområdet. Når alle disse grundlæggende forudsætninger er på plads er der fortsat ubalance i det vedtagne budget for 2014, idet der er forudsat et forbrug af kommunens likviditetsbeholdning i 2014 på 83,3 mio. kr. Frederikssund kommunes økonomiske resultat et viser et strukturelt overskud på den løbende drift på 158,5 mio. kr., hvilket er 71 mio. kr. bedre, end da vi lagde budgettet. Frederikssund Kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Det betyder, at driftsoverskuddet skal finansiere anlæg, afdrag og renter. I regnskab 2014 er der et overskud på i alt 36,5 mio. kr., som øger kommunens likviditetsbeholdning. 8/64

9 Beløb i mio. kr.+=udgifter/-=indtægter Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget Afvigelse i forhold til opr. budget Afvigelse i forhold til korr. budget Skatter, tilskud og udligning , , ,4 8,2-0,5 Driftsudgifter, netto 2.608, , ,9-79,2-50,6 Strukturel driftsbalance -87,5-107,4-158,5-71,0-51,1 Renteudgifter, netto 24,7 13,7 15,4-9,3 1,7 Optagne lån -31,0-27,1-28,8 2,2-1,7 Afdrag på lån 50,3 50,1 49,9-0,4-0,2 Finansforskydninger 9,5 5,4-5,6-15,1-11,0 Mellemværende forsyningen 1,1-0,4-3,5-4,6-3,1 Råderum til anlæg -32,9-65,7-131,1-98,2-65,4 Anlægsarbejder 141,3 140,2 116,1-25,2-24,1 Salg af bygninger og grunde -24,9-28,5-21,5 3,4 7,0 Balance 83,3 46,0-36,5-119,9-82,5 Indtægter fra skatter, tilskud og udligning Der er i 2014 budgetteret med en indtægt på 2.695,6 mio. kr. til skatter, tilskud og udligning. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for i alt 8,7 mio. kr. (merudgift) således, at det korrigerede budget udgør 2.686,9 mio. kr. Merudgiften skyldes udgifter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld som konsekvens af, at der er afsluttet mange klagesager. Samtidig er der en merindtægt på -2,8 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af statstilskuddet for Af de 2,8 mio. kr. er 3,1 mio. kr. en indtægt vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og herudover er der en udgift på 0,3 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet fra medfinansieringen af Fællesoffentlig Strategi for Digital Velfærd. Skattefinansierede driftsudgifter Der er i 2014 budgetteret med 2.608,1 mio. kr. til drift. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger for netto -28,6 mio. kr. (mindre udgifter) således, at det korrigerede budget udgør 2.579,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug for driftudgifterne i forhold til korrigeret budget er på 50,6 mio. kr. Af det samlede mindre forbrug på 79,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget vedrører 44,5 mio. kr. færre udgifter til forsikrede ledige samt overførselsudgifter som f.eks førtidspensioner, sygedagpenge og ressourceforløb. Områder, hvor det er borgernes situation, som primært styrer udgiften. Førtids- kontanthjælps- og sygedagpengereformen er tre reformer, som påvirker beskæftigelsesområdet i 2014 og frem. Endvidere er der merudgifter på 16,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering Merudgifterne svarer til en forbrugsstigning på 8 pct. fra , hvor den årlige vækst hidtil har ligget på 5 pct. Årsagen til det ekstraordinære høje skøn skyldes overvejende sammenlægningen af vagtlægeordningen og skadestuen til den nye akutfunktion. 9/64

10 Beløb i mio. kr.+=udgifter/-=indtægter Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget Afvigelse ift. opr. budget Afvigelse ift. korr. budget Serviceudgifterne 1.957, , ,9-50,5-36,3 Endelig er der samlede mindreudgifter i forhold til service udgifterne på 50,5 mio. kr., svarende til 2,6 procent. Mindreudgifterne er forklaret af, at der ikke har været ekstraordinære udgifter, som har nødvendiggjort anvendelse af den centrale implementeringspulje på 15 mio. kr. Endvidere mindre forbrug i størrelsesordenen 12 mio. kr. vedrørende barselspulje, telefoni samt forsikringer. Det kan i øvrigt bemærkes, at der i resultatet for 2014 er afholdt udgifter for 5,2 mio. kr. inden for politikområdet Udenomsarealer som følge af stormen Bodil. Når det har været muligt at afholde disse ekstraudgifter inden for budgettet skyldes det en mild vinter, en berigtigelse af udfaktureringer fra Vej og Park i 2013, der har tilført 1,4 mio. kr. til området i 2014 samt et råderum i budgettet. Yderligere søges mindre forbrug på i alt 26,9 mio. kr. overført til efterfølgende år, svarende til samme størrelsesorden som er indarbejdet i budgettet for 2014 (23,1 mio. kr. er indarbejdet i budget 2014 vedrørende tidligere års mindre forbrug). Renter Under renter er der i 2014 budgetteret med 24,7 mio. kr. et er på 15,4 mio. kr., dvs. mindreudgifter på i alt 9,3 mio. kr. fortrinsvis som følge af det meget lave renteniveau. Forsyningsområdet sresultatet vedrørende affaldshåndtering viser et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget med 1,5 mio. kr. Affaldshåndteringen er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter. Anlæg Det samlede resultat af de skattefinansierede anlæg er en nettoudgift på 94,6 mio. kr. fordelt med udgifter på 116,1 mio. kr. og indtægter på 21,5 mio. kr. 10/64

11 I løbet af 2014 er budgettet til anlægsudgifter reduceret fra 141,3 mio. kr. til 140,2 mio. kr., primært som følge af: Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2013 på 18,8 mio. kr. Budgetopfølgning og enkeltstående bevillingssager på samlet -19,9 mio. kr. Med bruttoanlægsudgifter for 116,1 mio. kr. i 2014 er der tale om lavere afholdte udgifter end i det vedtagne budget på i alt 25,2 mio. kr., men en stigning i forhold til niveauet i 2012 og På indtægtssiden er budgettet for 2014 øget fra 24,9 mio. kr. til 28,5 mio. kr., der primært følger af: Indarbejdelse af nye indtægtsbudgetter fra salg af ejendomme i løbet af året samt servicearealtilskud vedr. plejeboliger på ca. 6,4 mio. kr. Nedskrivning af indtægtsbudget fra salg af grunde i Sydbyen med 2,6 mio. kr. De samlede indtægter udgjorde 21,5 mio. kr. i 2014, hvoraf 14,7 mio. kr. stammer fra salg af grunde i Sydbyen. På baggrund af en gennemgang af regnskaberne for de enkelte projekter foreslås der overførsler for 25,3 mio. kr. på udgiftssiden og -8,4 mio. kr. på indtægtssiden fra /64

12 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Finansiel status Udviklingen i likvide aktiver Ultimo 2013 udgør kommunens likviditetsbeholdning 147,4 mio. kr. Ultimo 2014 udgør den 183,9 mio. kr. Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Eksempelvis, hvornår borgere og virksomheder betaler deres regninger til kommunen. De regninger, der er udsendt eller modtaget, men endnu ikke betalt, udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af de øvrige balanceforskydninger. Desuden er likviditeten i slutningen af en måned altid meget lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejdere. Beløb i mio. kr Likviditetsbeholdning - gennemsnit december måned 263,3 299,4 Likviditetsbeholdning - jf. kassekreditregel (gennemsnit 365 dage) 298,3 332,5 Likviditetsbeholdning - faktisk pr. 31/12 147,4 183,9 Vurdering af kommunens økonomi bør derfor suppleres med den gennemsnitlige likviditet over et år. Gennemsnittet for 2014 udgør 332,5 mio. kr. mod 298,3 mio. kr. i 2013 niveauet er derfor steget med 34,2 mio. kr. Frederikssund kommunes økonomiske politik fastsætter nogle vejledende økonomiske målsætninger for byrådsperioden. Målet for kommunens likviditet er, at likviditeten efter kassekreditreglen bør have en likviditetsmæssig kapacitet på minimum 100 mio. kr. Ved højere niveau kan likviditeten nedbringes. Mio. kr. 400 Månedlig likviditet samt kassekreditregel Kassekredit regel 12/64

13 Samlet vurdering Frederikssund Kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Det betyder, at driftsoverskuddet skal finansiere anlæg, afdrag og renter, hvilket er muliggjort i regnskab Herudover viser kommunens likviditetsbeholdning, at kommunens finansielle beredskab er så godt, at der i de kommende år kan investeres i fremtiden. Ledelsen vurderer således, at kommunen igen i 2014 er lykkedes med at opretholde en strukturel balance til finansiering af anlæg, afdrag og renter. 13/64

14 Befolkningsudviklingen Befolkningsprognose Befolkningsprognosen er en prognose over udviklingen i befolkningens alderssammensætning og bosætningen. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt af befolkningsprognosen. Konkret drejer det sig om dagtilbudsog ældreområdet samt på skoleområdet fra det kommende skoleår. Desuden anvendes befolkningsprognosen til budgetlægning af kommunens indtægter. Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i kommunens økonomiske planlægning, hvorfor det er vigtigt at følge op på, hvor præcist prognosen rammer den faktiske befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen som lå til grund for budgetlægningen for 2014 blev forelagt Byrådet ved budgetseminaret i juni måned Nedenstående tabel viser det forventede antal borgere og det faktiske antal borgere i Frederikssund opgjort pr. 31. december Tabellen viser således i hvilket omgang udviklingen i løbet af 2014 er forløbet som forventet i prognosen for Aldersklasse Forventet Faktisk Afvigelse 0-2 årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Befolkningsprognosen for 2014 forventede et samlet befolkningstal ultimo 2014 på indbyggere, mens det faktiske antal er Altså 33 personer færre, hvilket må siges at være ret præcist ramt. I de enkelte aldersgrupper har der imidlertid været lidt større forskelle mellem forventet og realiseret befolkningstal. Dette er relevant, idet afvigelser i de respektive aldersgrupper påvirker regnskabet forskelligt. 14/64

15 Børn For de 0-2 årige var der ved udgangen af 2014 fem færre børn end forventet. Dette betyder alt andet lige, at vuggestue/dagpleje-området er blevet tildelt et (marginalt) for stort budget, idet der reelt ikke skulle passes de børn i 2014, som prognosen forudsagde. Antallet af 3-5 årige var ultimo lavere end prognosticeret, hvilket alt andet lige medfører, at børnehaveområdet i 2014 blev tildelt et lidt for højt budget. I forhold til de 6-16 årige ses det, at der i 2014-prognosen blev prognosticeret med 22 flere end det reelle antal ved udgangen af Dette har dog ikke haft en direkte indflydelse på budgettet i 2014, idet det først er fra det kommende skoleår, at skoleområdets budget vil blive direkte demografireguleret. Unge Blandt de årige var der ved udgangen af flere end forventet i prognosen for Mange i denne gruppe vil imidlertid være i gang med en ungdomsuddannelse, der ligger uden for kommunalt regi, hvorfor denne forskel kun i mindre omfang har konsekvenser i forhold til den kommunale budgetlægning. Voksne For så vidt angår de årige var der pr. 31. december færre end forventet i prognosen for 2014, mens der blandt de årige var 7 færre end forventet. Disse aldersgrupper udgør en væsentlig del af skatteyderne og erhvervsaktive. I forhold til de budgetterede skatteindtægter har de nævnte forskelle ingen reel betydning, idet Frederikssund i 2014 valgte statsgaranti. Det betyder, at Frederikssund har fået et på forhånd fastlagt skatteprovenu i 2014 uanset den faktiske udvikling i antallet af borgere og deres indtægter. Ældre For de årige var der ved udgangen af flere end forventet i 2014-prognosen. Denne gruppe består af en blanding af pensionister og erhvervsaktive. Blandt de årige var der ved udgangen af flere end forventet. Endelig var der 11 flere 90+ årige end forventet i befolkningsprognosen. Generelt var der således flere ældre ved udgangen af 2014 end prognosticeret særligt i forhold til de 90+ årige, der er de mest plejekrævende. Dette medfører, at budgettet for 2014 alt andet lige var for lavt på ældreområdet i /64

16 s- og finansieringsoversigt Beløb i kr. A. Det skattefinansierede område Note Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget Afvigelse Indtægter Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget Uddannelsesudvalget Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Velfærdsudvalget Vækstudvalget Teknisk udvalg Renter m.v Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) Anlægsudgifter Anlægsindtægter A. Resultat af det skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) B. Resultat af forsyningsvirksomheder C. Resultat i alt (A+B) Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I alt Ændring af likvide aktiver Kassebeholdningen primo Ændringer i likvide aktiver Direkte posteringer på status Kassebeholdningen Ultimo /64

17 Balance Beløb i kr. Note Ultimo 2013 Ultimo 2014 Aktiver Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver (funktion ) Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) Langfristede tilgodehavender (funktion ) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (funktion ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning (funktion 9.86) 0 0 Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funktion ) Værdipapirer (funktion 9.20) Likvide beholdninger (funktion og ) Omsætningsaktiver i alt Aktiver ialt Passiver Egenkapital (funktion ) Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv (funktion ) Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt /64

18 Noter til regnskabet Note 1 Skatter og generelle tilskud Beløb i kr Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) Anden skat Skatter i alt Udligning og generelle tilskud Refusion af købsmoms Tilskud og udligning i alt Indtægter i alt I 2013 er skatteprocenten nedsat med 0,5 procentpoint til at udgøre 25,4 procent. En del af provenutabet ved denne skattenedsættelse bliver kompenseret. I 2014 og 2015 kompenseres 50 % og i 2016 kompenseres 25 %. Fra 2017 og fremadrettet finansierer kommunen selv skattenedsættelsen. Grundskyldspromillen er uændret 32,5 promille. Det blev besluttet at vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag hvilket i 2014 har indbragt indkomstskatter for 1.865,2 mio. kr. Selskabsskatter har indbragt 16,1 mio. kr. i Provenuet er baseret på selskabernes indtjening 3 år før som vedrører Grundskyld har i 2014 indbragt 265,3 mio. kr. hvilket er ca. 5,5 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Dette skyldes fortrinsvis tilbagebetaling af grundskyld til borgere. Kommunens indtægter for dækningsafgift var på 16,7 mio. kr., hvilket er ca. 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Frederikssund Kommune har i 2014 i alt modtaget 524,3 mio. kr. i udligning og generelle tilskud der er sammensat som følger: Kommunen fik 275,1 mio. kr. i kommunal udligning, 163,2 mio. kr. i statstilskud, 2,8 mio. kr. i efterreguleringer, 11,2 mio. kr. i udligning af selskabsskatter. Udligning og tilskud vedrørende udlændinge har kostet 11,6 mio. kr. Kommunale bidrag til regionerne har kostet 5,5 mio. kr. Særlige tilskud har indbragt 89,2 mio. kr. Heraf udgør beskæftigelsestilskud 68,8 mio. kr., tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,5 mio. kr., og tilskud til ældrepleje 13,3 mio. kr. 18/64

19 Refusion af købsmoms figurerer med en udgift på 0,6 mio. kr. mod budgetteret udgift på 0,3 mio. kr. Note 2 Renter Beløb i kr Likvide beholdninger Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Kursgevinster Renteindtægter i alt Likvide beholdninger Kortfristede tilgodehavender Forsyningsvirksomheder Kortfristet gæld Langfristet gæld Kurstab/-gevinst Renteudgifter i alt Netto rente De samlede renteindtægter for 2014 udgør 8,9 mio. kr. Disse består af renter fra Kommunens likvide beholdning på 6,7 mio. kr., renter af restancer i betalingskontrol på 0,4 mio. kr., og endelig renter af udlån til pensionisters betaling af ejendomsskatter på 1,9 mio. kr. De samlede renteudgifter for 2014 udgør 24,2 mio. kr. Heraf udgør 21,4 mio. kr. renteudgifter for kommunens samlede lån incl. rente-swap. Herudover har der været renteudgifter på 2,6 mio. kr., som vedrører ændringer af ejendomsvurderinger og deraf tilbagebetaling til borgere. Netto udviser renter en udgift på 15,4 mio. kr. hvilket er 1,7 mio. kr. mere end afsat i det korrigerede budget. 19/64

20 Note 3 Lån Beløb i kr Lån til betaling af ejendomsskatter Energibesparende foranstaltninger Kvalitetsfondsprojekter incl. Dispensation Opførelse af hal i tilknytning til SIK Låneadgang til folkeskoler Renovering af skoler * Fradrag i lånerammen Låneramme i alt Optagne lån i alt * Beløbet vedrører garantiprovision som ikke kan indgå i lånerammen I Frederikssund Kommune foretages låneoptagelse i året efter at låneberettigede udgifter er afholdt. Låneoptagelsen skal være foretaget inden 31/3, ifølge lånebekendtgørelsen. Byrådet besluttede på mødet den 26. februar 2014 at optage lån ud fra de låneberettigede udgifter på 28,9 mio. kr. Det optagne lån udgjorde kun 27,1 mio.kr., idet der tidligere på året var optaget lån på 1,8 mio. kr. vedrørende reparation af varmesystem på De Tre Ege. Med hensyn til de låneberettigede udgifter i 2014, besluttede Byrådet på mødet den 25. februar 2015 ikke at udnytte lånerammen. Dog blev det besluttet at anvende 1,9 mio. kr. af lånerammen til at frigive deponering vedr. leje af lokale til nyttejob. Note 4 Likvide aktiver Beløb i kr Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Likvide aktiver i alt Frederikssund Kommunes likvide beholdning udgjorde 183,9 mio. kr. ultimo året. Primo 2014 udgjorde den likvide beholdning 147,4 mio. kr., og er gennem 2014 øget med 36,5 mio kr. Beholdning fordeler sig med 0,014 mio., kr. i kontant beholdning (Kontantkasser i kommunens institutioner), -120,9 mio. kr. i indskud i pengeinstitutter, samt 304,8 mio. kr. placeret i obligationer og aktier. 20/64

21 Kommunen har valgt at placere størstedelen af de likivide aktiver i obligationer og aktier for at optimere renteudbyttet af de likvide aktiver. Dette bevirker at de sidste dage ultimo hver måned, er beholdningen negativ på kommunens bankindeståender. Der er indgået aftale med kommunens pengeinstitut om kassekredit med kreditmaksimum på 160 mio. kr., til dækning af de negative perioder. Note 5 Kortfristede tilgodehavender Beløb i kr Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende år Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner Kortfristede tilgodehavender i alt Refusionstilgodehavender og andre tilgodehavender (moms) er i forhold til 2013 reduceret med 5 mio. kr. De samlede tilgodehavender på 15,1 mio. kr. vil i løbet af 2015 tilgå kommunen. Tilgodehavender i betalingskontrol udgør 184,2 mio. kr. Beløbet består af skyldige debitorer, samt balanceperiodisering af bogførte indtægter i gammelt år, hvor modpost ligger i nyt regnskabsår. Kommunens skyldige debitorer udgør 53,5 mio. kr., beløbet vedrører primært borgere med gæld til kommunen. Balanceperiodiseringen udgør 130,7 mio. kr. Balanceperiodiseringen er af rent teknisk karakter, og skal ses som resiudalpost. Denne post anvendes når posteringer indtægtsføres i 2014, hvor modpost ligger i Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner er steget med ca. 0,4 mio. kr. Langt størstedelen af mellemværendet vedrører SIK (Slangerup Idræts og Kulturcenter). 21/64

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere