BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l"

Transkript

1 ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT Direkte tlf. : Direkte tlf.:33? Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l Bank: Danske Bank Reg.nr Konto nr Radio- og tv-nævnet har den modtaget ansøgning om tilskud for november og december 2009 samt for hele Radio- og tv-nævnet har på baggrund af oplysningerne i ansøgningen besluttet at yde stationen et tilskud for perioden 1. november 2009 til 31. december 2010 på kr ,00. Heraf udgør kr ,00 tilskud for perioden 1. november 2009 til 31. december Radio- og tv-nævnet gør opmærksom på, at tilsagn vedrørende tildeling af tilskud for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 er givet med forbehold for vedtagelse af finansloven for Tilskuddene skal anvendes til stationens faktiske driftsudgifter i tilskudsperioderne. Der er tale om maksimumbeløb beregnet på grundlag af et pointsystem baseret på en vægtning af stationens samlede, tilskudsberettigede sendetid med den af stationens planlagte fordeling af sendetimerne på programtyper. Der kan ikke efterfølgende ske en opregulering af tilskuddet, selvom stationen udvider sin sendetid eller ændrer fordelingen på programkategorier og/eller programtyper. Der kan derimod ske en nedregulering af tilskuddet, hvis f.eks. stationen ved årets udgang har haft færre udsendelser, har ændret programfordeling eller har finansieret en mindre del af eventuelle co-produktioner end forudsat. Stationens ugentlige tilskudsberettigede sendetimetal skal overholdes hver uge. Der kan således ikke overføres tilskud fra uger med et højere sendetimetal til uger med et reduceret timetal. på baggrund af de modtagne ansøgninger er satsen for en times førstegangsudsendelse i MUX 1 i november og december 2009 beregnet til kr. 41,37 pr. point, som en station har opnået. For 2010 er satsen kr. 346,20 pr. point. Der kan maksimalt ydes tilskud til 3 tv-timer om ugen. For nærmere oplysninger om beregningen af stationens individuelle tilskud henvises til vores hjemmeside iotekogmedier.dk/medieomraadet/radio-og-tv/landsdaekkende-ogregional/mux-l/sendetidsoplysninger/. H. C. Andersens Boulevard København V Tlf

2 Ved førstegangsudsendelse forstås udsendelser, der ikke tidligere har været sendt på stationen eller på en anden station i tilladelsesområdet. Mindre ændringer i en tidligere sendt udsendelse medfører ikke, at udsendelsen anses som førstegangsudsendelse. Tilskud til genudsendelser ydes med 25% af pointtallet for førstegangsudsendelser, dog til max 5 gange det årlige antal timer for førstegangsudsendelser. Co-produktioner med andre lokale radio- og tv-stationer medregnes ved opgørelsen over tilskudsberettigede timer proportionalt med stationens finansieringsdel. Networking-timer medregnes kun hos den station, som har produceret programmet. Stationen må ikke have reklameindtægter. Selv uanset om der modtages direkte eller indirekte betaling herfor, må der ikke sendes reklamer. Såfremt stationen opkræver betaling for servicemeddelelser mv., kan dette betragtes som reklameindtægter. Gaver og sponsorbidrag anses ikke som reklameindtægter. Forbuddet omfatter også skjult reklame. Radio- og tv-nævnet kan efter forudg~endeansøgning tillade, at en station, der modtager driftstilskud i henhold til radio- og fjernsynsloven, afbryder programvirksomheden i en periode, eksempelvis i sommerferien. Stationen er ikke berettiget til tilskud i perioden, hvor programvirksomheden er afbrudt, og tilskuddet vil derfor blive reduceret tilsvarende. Såfremt stationen ikke af egen drift orienterer om evt. ferier eller andre afbrydelser af programvirksomheden, kan Radio- og tv-nævnet kræve hele årets tilskud tilbage. Stationen skal - og gerne før sendestart - indsende en oplysningsseddel med bankontonr., CVRnr. m.v. til Styrelsen for Bibliotek og Medier (bilag 1). Er tilladelsesindehaveren bag stationen en forening, skal der tillige indsendes en kopi af de gældende vedtægter samt en bestyrelsesliste underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stationen har endvidere pligt til at meddele Styrelsen, hvilken dato programvirksomheden er påbegyndt i MUX 1. Alle foreninger - herunder frivillige foreninger - skal have en NemKonto og dermed et CVR-nr. for at modtage offentlige tilskud. Først når stationen har indsendt oplysningsseddel m.v., vil tilskuddene for november og december 2009 og for 2010 kunne komme til udbetaling. Med hensyn til tilskuddet for november og december 2009 vil dette komme til udbetaling hurtigst muligt i løbet af november 2009 forudsat, at Styrelsen for Bibliotek og Medier har alle de fornødne oplysninger til rådighed fra stationen herunder dato for sendestart og oplysningsseddel. Ligger opstartsdatoen efter d. 15. december 2009, kommer tilskudsbeløbet for november og december 2009 til udbetaling i januar 2010.

3 Afhængig af opstartsdato og forudsat, at Styrelsen for Bibliotek og Medier har alle de fornødne oplysninger til rådighed fra stationen, vil tilskuddet for 2010 udbetales som følger: 1. kvartals tilskud vil blive udbetalt i løbet af januar 2010 (efter modtagelse af udfyldt budget- og oplysningsskema for 2010). 2. kvartals tilskud udbetales i løbet af april 2010, dog først n~r årsregnskabet for 2009 er modtaget i underskrevet stand. 3. kvartals tilskud udbetales i løbet af juli 2010 (tilskuddet kan tilbageholdes, såfremt stationen ikke rettidigt indsender supplerende oplysninger til brug for regnskabsgennemgangen, som Styrelsen for Bibliotek og Medier evt. har bedt om, og regnskabet derfor ikke har kunnet godkendes). 4. kvartals tilskud udbetales i løbet af oktober måned 2010 (tilskuddet kan tilbageholdes, såfremt stationen ikke rettidigt indsender supplerende oplysninger til brug for regnskabsgennemgangen, som Styrelsen evt. har bedt om, og regnskabet derfor ikke har kunnet godkendes). Såfremt det står klart, at programvirksomheden ikke kan påbegyndes rettidigt (dvs. 3 måneder fra tilladelsesdato) skal der straks og senest d. 25. november 2009 indsendes en begrundet ansøgning om et senere opstartstidspunkt. Ændringer i programvirksomheden skal forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til 92 a, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed. Det samme gælder, hvis der ikke afleveres et fyldestgørende, underskrevet regnskab, eller hvis fristen for indsendelse af regnskab ikke overholdes. Stationens oplysningsseddel skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier inden udgangen af 2010, da de respektive tilskud for december og november 2009 og hele 2010 ellers bortfalder. En stations tilskud kan på årsbasis højst udgøre de faktiske driftsudgifter for det pågældende år. Hvis tilskuddet overstiger stationens driftsudgifter, skal det overskydende beløb tilbagebetales. Såfremt tilskud ydes til en tilladelsesindehaver, der er en enkeltperson, eller som har andre aktiviteter end lokal programvirksomhed, skal stationen drives som en selvstændig regnskabsmæssig enhed adskilt fra evt. andre aktiviteter.

4 Regnskab og rev;s;on Stationen skal senest 3 måneder efter regnskabsårets slutning indsende et årsregnskab for tilskudsåret underskrevet af stationens samlede ledelse. Ved sin underskrift på regnskabet bekræfter stationens ledelse, at stationen lever op til forudsætningerne for tilskuddet. Alle udgifter og indtægter skal fremgå af regnskabet og skal kunne dokumenteres. Der skal udføres revision af driftstilskud på kr. eller derover. Hvilke krav der stilles til regnskabsaflæggelsen og revisionen, fremgår af bekendtgørelse nr. 882 af 17. september 2009 om ikke-kommercielt tv i MUX 1. Vær opmærksom på, at samtlige krav skal opfyldes, og at revisor skal gøres bekendt med regnskabs- og revisionskravene. Radio- og tv-nævnet har i juli 2008 revideret "Vejledning om indsendelse af årsregnskab" med eksempel på en revisionspåtegning samt et eksempel på et årsregnskab med resultatopgørelse og balance. Vejledningen og eksemplerne kan findes på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Stationen skal opbevare de førstegangsudsendelser, der har dannet grundlag for tilskudsberegningen, indtil årsregnskabet for det pågældende år er godkendt af Radio- og tv-nævnet. Stationen skal tillige i samme periode opbevare programoversigter over de udsendte programmer. I henhold til radio- og fjernsynslovens 87 skal stationen endvidere optage alle programmer på bånd og opbevare dem i 3 måneder. Tilskudsmodtager skal, med mindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, som har været forelagt Radio- og tv-nævnet, altid tilbagebetale et tilskud helt eller delvist, hvis: tilskuddet overstiger de faktiske driftsudgifter i tilskudsåret der ikke aflægges et fyldestgørende, underskrevet regnskab fristen for indsendelse af regnskab ikke overholdes tilskuddet eller dele heraf ikke er anvendt i overensstemmelse med betingelserne for tilskuddet stationen har haft reklameindtægter den forudsatte programvirksomhed ikke er gennemført Stationens ledelse er forpligtet til at orientere Radio- og tv-nævnet, såfremt ledelsen bliver opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder, herunder at tilskuddet ikke anvendes til formålet. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden, herunder med anvendelsen af tilskudsmidler. Nævnet gennemfører stikprøvekontrol i den forbindelse.

5 Overtrædelse af tilskudsreglerne kan, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen. Manglende overholdelse af oplysningspligten eller afgivelse af urigtige oplysninger kan efter omstændighederne føre til politianmeldelse j henhold til straffelovens bestemmelser herom. Samtlige tilskud fra Radio- og tv-nævnet indberettes til SKAT. Tilskudsmodtager har pligt til selv at opgive skattepligtige beløb, fx løn, til de lokale skattemyndigheder. Af hensyn til dels udbetaling af tilskud dels til regulering af tilskud skal tilskudsmodtager altså afgive følgende oplysninger til Styrelsen for Bibliotek og Medier:...,~tist:,\,,<..,. "."",': 7:~i~~fj~t"';i,' )c"\,.,.,,..',ri". '"~i ",,'y..,',.." -ic,,;.",;,/..".. '...,..','.;.,<'..,' ' Snarest muligt Indsendelse afoplysningsseddel med cvr-nr., bankkontonr. Styrelsen for Bibliotek (Forud for udbe- mv. til brug for udbetaling aftilskud (benyt bilag fra og Medier taling aftilskud) tilsagnsbrev eller fra Samtidig med Kun/Drforeninger: Styrelsen for Bibliotek oplysningssed- Indsendelse afgældende vedtægter samt bestyrelsesliste og Medier len underskrevet afsamtlige medlemmer afbestyrelsen. Ved opstart Orientering om dato for påbegyndt programvirksomhed. Styrelsen for Bibliotek (Fol1ldsætning for og Medier udbetaling af tilskud) (Radio-og tv-nævnet) Løbende Ansøgning om nedsat sendetid (ved f.eks. ferie, pauser, Styrelsen for Bibliotek ved behov ønske om pennanent nedsætteise afsendetiden) pr. mail og Medier (Der skal ansøges og gives tilladelse eller post. inden sendetiden sættes ned), Løbende Orientering om ændringer i stationsnavn, adresse, kontakt- Styreisen for Bibliotek ved ændringer person, dennes kontaktoplysninger eller ændring af andre og Medier oplysninger i forhold til ansøgningen. Hemnder er den (Radio- og tv~nævnet) ansvarlige ledelse forpligtet til at unden-etning, såfremt tilskud ikke anvendes til formålet. Løbende Kun /orforeninger: Styrelsen for Bibliotek ved ændringer Ved ændringer skal nye gældende vedtægter og/eller ny og Medier bestyrelsesliste underskrevet afsamtlige medlemmer indsendes. 3 mde efter Indsendelse afsendetimeskema (ligger på Styrelsen for Bibliotek regnskabsårets og årsregnskab for og Medier afslutning Ved ophør af Orientering om endeligt ophør afprogramvirksornheden Styrelsen for Bibliotek programvirk- og Medier somheden

6 Yderligere oplysninger findes på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside r hvor også en liste over modtagere af tilskud er offentliggjort. Endvidere kan man her tilmelde sig Radio- og tv-nævnets nyhedsbrev. Information om ansøgningsfristen for tilskud til lokal-tv i 2011 vil fremgå af Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside samt af Radio- og tv-nævnets nyhedsbrev. Henvis venligst til journalnr. LDT ved enhver henvendelse til Mediesekretariatet under Styrelsen. Med venlig hilsen r Ina Thanning Vedlagt: Huskeliste vedrørende pligtoplysninger m.v. EAN: CVR:

7 TV-stationer Oplysninger til Mediesekretariatet. Tilskud november-december 2009 og hele 2010 Vedr. ansøger: An søger/station CVR nr. eller CPR nr. 0konomiansvarlig Stationens adresse Stationens tlf.nr. i i Journalnr. LDT2Q O 'Ly}I Tilskud udbetales til: Bank Ba nkad resse Reg.nr. u - Kontonr. Kontohavers navn Undertegnede, der er tegningsberettiget for tilskudsmodtager, er indforstllet med, at bevillingsbetingelserne skal overholdes. Dato Uneierskrift"af--den øverst ansvarlige for stationen' Oplysninger om stationens tilskud vil blive offentliggjort pg Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Samtlige tilskud indberettes til SKAT under respektive CVR-nr./CPR-nr.

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Administrationsgrundlag for Fripladstilskud Godkendt på bestyrelsesmøde 8. april 2008 Opdateret 02.09.2010 1 0. Indledning Dette dokument er

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere