Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden"

Transkript

1 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs repræsentantskabsmøde 2006 Hotel Storebælt, Nyborg Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Princip og Indsatsprogram 6. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter Bestyrelsen 6. Marius Frederiksen 7. Indkomne forslag 1. Lis Møller, praktikpladser 2. Lis Møller, aktiviteter for omsorgssvigtede 3. Lis Møller, skoletrætte elever 4. Lis Møller, elevrådsmappe 5. Bent Ole Knudsen, moderne ledelsesformer 6. Marius Frederiksen, videns- og erfaringsforum 7. Marius Frederiksen, ustyrlige elever 8. Marius Frederiksen, lærerprofessionsetik 9. Ruth Mathæussen, afledte timetal 10. Ruth Mathæussen, renovering og nybygning nedslidte skoler 11. Marius Frederiksen, samtalepartner 8. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 9. Valg af kongresdelegeret til DLF 10. Eventuelt 1. Mødets åbning Lørdag den 24. juni åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet 2006 klokken Som referent havde bestyrelsen udpeget Trine Juul Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent. Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent. 1

2 Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. 2. Vedtagelse af forretningsorden Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Elna Heilmann, Pierre Andre Krogh, Ulla Nielsen og Bent Ole Knudsen. Derefter foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer af Lisbeth Frederiksen: Repræsentantskabsmøde juni 2006 Repræsentantskabet: Ftr Lars E Hansen, Alluitsup Paa, Nanortalik Ftr Jokum Møller, Qaqortoq Ftr Pierre André Krogh, Narsaq Ftr Holger Simonsen Paamiut Ftr Bodil Kleist, Nuuk Tr Cecilie Vahl Nuuk Tr Inger B Kleist Nuuk FTr Harald La Cour Kiiip Ftr Elna Heilmann Maniitsoq Ftr Ulla Nielsen, Sisimiut Tr Lena Johnsen, Sisimiut Ftr Marius Frederiksen, Niaqornarsuk, Kangaatsiaq Ftr Frants Rafaelsen, Aasiaat Ftr Ida Magnussen, Qasigiannguit Ftr Juliane B Mølgaard Qeqertarsuaq Ftr Ruth Mathæussen, Saqqaq, Ilulissat Tr Lis Møller, Ilulissat Ftr Torben Mølgaard, Uummannaq Ftr Abigael Lennert Upernavik Tr Karen Karlsen Upernavik Ftr Bent Ole Knudsen, Qaanaaq Tr Boas Boassen, Kuummiut, Tasiilaq Anders Krogh, Ittoqqortoormiit - afbud Lederrep. Jarl Jensen, Lederne Lederrep. Lars Peter Sterling. Lederne 2

3 Bestyrelsen: Formand Sivso Dorph, Næstformand Johan Reimer, Aasiaat Bestyrelsesmedl Mikkel Lybæch, Tasiilaq bestyrelsesmed. Paul Raahauge, Nanortalik Bestyrelsesmed. Esther Rosing, Nuuk 3. Formandens beretning Formanden indledte beretningen med at byde velkommen til Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og Lotte Lange, vores nye kontaktperson i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, samt øvrige tilstedeværende samarbejdspartnere. Herefter aflagde formanden sin beretning se bilag. Næste taler var Anders Bondo Christensen, Danmarks lærerforenings formand. Han lagde vægt på, at de to foreninger kæmper samme kamp, både med omsorgssvigtede børn, problemerne for lærerne samt mediernes behandling af lærerjobbet/ situationen for lærerne. Også den manglende politiske opbakning er en fælles kamp for fagforeningerne, og AB håber på fortsat godt samarbejde både omkring dette samt de andre punkter, foreningerne samarbejder om. Ikke mindst i kraft af de nye aftaler/ rammer der er lagt for samarbejdet. Formanden Sivso Dorph takkede for de pæne ord fra Anders Bondo. Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den. Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne behandles og heri medtage de fremsendte forslag. Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde Opdeling af formandens beretning Pædagogiske forhold Afsnit Emne Bemærkninger Forslag nr Skriftl ige del Mundtlige del Lærerfravær 2 Skolevæsenet Nye skoler / Ruth Mathæussen Konference om folkeskolen 3 Læreruddannelsen og Illinniarfissuak Inerisaavik Omsorgssvigt Aktiviteter omsorgssvigtede /Lis

4 Møller Ekstra praktikpladser /Lis Møller 1 3 Skoletrætte elever /Lis Møller 3 4 Vidensdeling erfaringsudveksling / Marius Frederiksen Ustyrlige elever / Marius Frederiksen Samtalepartner / Marius Frederiksen Faglige forhold Afsnit Emne Bemærkninger For- Skriftl slag nr ige del arbejdstidsaftalen 9 samarbejdsudvalg Ferierejsefondene 10 Arbejdsmiljø Mundtligdel Pensionsforhold-PFA- LP overenskomstforhandlinger Lærerprofessionssetik / Marius Frederiksen Organisatoriske forhold Afsnit Emne Bemærkninger Forslag nr. Skriftlige del Mundtlig Del foreningen Ombygningen medlemmer 16 7 medlemsmøder bestyrelsen 17 7 kurser Princip og indsatsprogram Kurser moderne ledelsesformer / Bent Ole Knudsen

5 Økonomi 18 8 sekretariat 19 8 Danmarks lærerforening NLS-nordiske lærerorg 20 samråd icc PIP og andre faglige 8-9 organisationer 21 Kanukoka 21 9 Kiiip Afledte timetal / Ruth 9 21 Mathæussen Elevrådsmappe /Lis Møller 4 Andet Afsnit Emne Bemærkninger nr Forslag Skriftlige del Mundtlige del illinniartitsioq 21 9 hjemmesiden 22 9 Tjenestemændenes 22 samt Dlf s låneforening Oversigter m.v Herefter blev formandens beretning gennemgået Pædagogiske forhold Lærerfraværet Der var udbredt enighed i repræsentantskabet om at man skal gøre en indsats i forbindelse med at synliggøre lærerfravær og årsagerne til denne. Det vil ofte kunne afbøde negative reaktioner fra forældre og andre implicerede, hvis årsagen til fravær er kendt eksempelvis i forbindelse med kurser. Pierre anbefalede den model man bruger i Narsaq her kommer der hver måned en skrivelse til forældrene, hvori der angives datoer og årsager til planlagt fravær, samt angivelse af hvordan skolen vælger at dække dette. Også Cecilie havde gode erfaringer med at informere forældre det handler om at forældrene gerne vil informeres af skolen ændringerne accepterer de. 5

6 Et af de punkter, repræsentantskabet mente der skulle sættes ind på, er manglen på fleksibel planlægning. Mange gav udtryk for at der var en frygt for denne, og det til trods for at den nye arbejdstidsaftale netop giver mulighed for netop dette. Et andet punkt var bedre uddannelse til lederne. Lederne skal udstyres med bedre værktøjer og kompetencer til at kunne planlægge skoleåret bedre,; det vil give bedre arbejdsforhold for lærerne, og det vil give mindre fravær. Sivso tilsluttede sig repræsentantskabets ønsker, og nævnte at IMAK allerede er i gang her nævntes skolelederkurset specifikt. Skolevæsenet. forslag 10 Ud fra medlemmernes beretninger fremgik det tydeligt at situationen omkring skolernes tilstand og mangel på renovering er uholdbar. Der blev givet eksempler på renoveringer, der blev udsat igen og igen, til trods for at børnene bliver undervist i bygdens huse, og mange gange kolliderer Kanukokas intentioner med kommunalbestyrelsernes ikke altid lovlige dispositioner. Formanden oplyste om, at man i bestyrelsen udmærket var klar over dette, og man af samme grund allerede nu arbejder politisk for at fremskynde de renoveringer, der er afsat midler til - allerhelst ville man gerne have nye skoler til alle, men det er utopi at regne med det. Lars Peter påpegede i denne forbindelse, at det er umuligt at implementere Atuarfitsialak hvis der ikke sker gennemgribende istandsættelser på mange skoler, og at IMAK må gå forrest med dette budskab. Dette var bestyrelsen helt enig i Sivso forklarede at man er meget opmærksom på netop dette faktum, fordi en succesfuld gennemførelse af Atuarfitsialak i stort omfang også afhænger af de fysiske rammer. Bestyrelsen fremkom derfor med et ændringsforslag, Ruth trak sit forslag tilbage, og repræsentantskabet tiltrådte bestyrelsens forslag. Konference om folkeskolen. Forslaget om en konference mødte stor opbakning hos repræsentantskabet initiativet blev hilst velkommen, og der fremkom flere gode forslag til emner, der kan tages op på konferencen blandt andet trintests og evalueringsmetoder Læreruddannelsen Repræsentantskabet bød den nye læreruddannelse velkommen, men bad samtidig bestyrelsen være opmærksom på timelærerne de er en vigtig del af underviserne og må ikke glemmes. Adskillige medlemmer havde forslag til alternative metoder til at fastholde undervisere. Sivso forsikrede os om, at IMAK også har fokus på timelærerne man vil undersøge mulighederne for tiltag der kan gavne dem. Inerisaavik 6

7 I forbindelse med foreningens samarbejde med Inerisaavik, kunne Sivso konstatere, at samarbejdet er blevet bedre, og at lærernes ønsker ofte bliver hørt. Repræsentantskabet udtrykte frustrationer over de meget sene udmeldinger fra Inerisaavik, de mange hovsaløsninger, som bliver en direkte konsekvens af disse, og over at Inerisaavik ikke er lovmæssigt forpligtede på at overholde de tidsfrister der arbejdes efter i folkeskolen. Bestyrelsen lovede at viderebringe repræsentantskabets udmeldinger. Omsorgssvigt forslag 2, 1, 3, 6 7 og 11 Omsorgssvigt var et af de punkter, der optog repræsentantskabet meget, og budskabet var ganske klart: man ønsker handling nu, både fra foreningens side, men især fra politisk hold. Esther orienterede om de tiltag bestyrelsen allerede er i gang med her blev blandt andet nævnt det store arbejde i tværfaglige arbejdsgrupper med medlemmer fra mange direktorater og børnerelaterede erhverv, som udarbejder et idekatalog med både kortsigtede og langsigtede løsninger. Hun måtte desværre også berette om - til trods for den nævnte gruppes arbejde ringe forståelse og manglende tildeling af midler fra landsstyret. Sivso tog det meget klare budskab fra repræsentantskabet til efterretning, og lovede at handle videre på dette Han beklagede landsstyrets begrænsede handlekraft og lovede at man vil arbejde målrettet politisk for at få flere ressourcer til dette område. Lis trak derefter sit forslag tilbage under forudsætning af at IMAK fortsat ville rykke landsstyret for handling. Vedr. praktikpladser Repræsentantskabet var generelt bekymrede over spørgsmålet om uddannelsespladser, og især spørgsmålet vedr. praktikpladser havde stor vægt. Bent Ole kunne berette om hvordan mangelen på pladser påvirker et helt samfund og en hel generation i yderdistrikterne. Sivso fortalte om Imaks bekymring i denne forbindelse praktikpladsmanglen er allerede nuet reelt problem og man er allerede i gang med at skubbe til politikerne. Derfor har bestyrelsen ændret lidt på forslaget., og ændringsforslaget erstatter lis forslag. Forslaget tiltrædes af repræsentantskabet. Skoletrætte elever: Alle i repræsentantskabet mente det er et stort problem med skoletrætte elever. Bestyrelsen vil gerne rejse problematikken overfor landsstyret, men mener ikke det er foreningens opgave at iværksætte foranstaltninger til at forebygge skoletræthed og opbygge ansvar for egen uddannelse det er en samfundsopgave, der bør løses af de ansvarlige politikere i samarbejde med skoler og hjem. Bestyrelsen ønsker derfor forslaget trukket tilbage. Lis ønsker forslaget til afstemning. Repræsentantskabet forkastede forslaget. Vidensdeling Marius ønsker at der dannes en fælles vidensbank for lærere, og at blandt andet Ilinniartitisoq kan bruges til dette. Bestyrelsen er enige i forslaget. Forslaget tiltrædes. Ustyrlige elever 7

8 Sivso erkender at det er et voksende problem i det grønlandske samfund, og at der bør gives redskaber til lærerne så man er i stand til at kunne tackle disse elever. Bestyrelsen bakker op om forslaget, og vil bringe det videre til Inerisaavik. Det var repræsentantskabets ønske, at kurserne skulle være for alle lærere over hele landet. Forslaget tiltrædes. Samtalepartner/vejleder Sivso og bestyrelsen bakker op om forslaget derfor opfordres su til at lave retningslinier for dette område, for eksempel på samme måde som der er retningslinier for kriseberedskab. Derudover arbejder bestyrelsen allerede sammen med DLF om muligheden for at kvalificere folk i Grønland til dette. Forslaget tiltrædes. Forslaget omkr. De pædagogiske forhold er godkendt. De faglige forhold forslag 8 Arbejdsmiljø: Repræsentantskabet mente, at alle interessenter bør inddrages i arbejdsmiljødebatten også forældre og politikere. Sivso vil bruge det som punkt til konferencen det er et oplagt emne der. Pension: Sivso orienterer om, at det primært er spørgsmål vedr. tjenestemandspensioner, der kommer til foreningens kendskab, samt spørgsmål fra folk fra gamle ordninger. Man kan finde svar på hjemmesiden, og er der tvivlsspørgsmål, så må man kontakte foreningen. Lærerprofessionsetik: Sivso fortalte, at der generelt er for lidt fokus på dette område, det er vigtigt at der sættes mere fokus, og bestyrelsen tilslutter sig derfor forslaget. Der henvises også til lærerprofessionsidealet kan ses på hjemmesiden. Der efterlyses en ordentlig grønlandsk version den nuværende beskrives som lidt for knudret/svær/uforståelig. Bodil udtrykte en lille frygt for at der kan opstå en form for gruppering kvalitet a,b og c lærere, så det bad man huske når spørgsmålet debatteres. Sivso lover at både debatten og idealet bliver gjort mere forbrugervenligt man vil sørge for at der sættes gang i udviklingen forskellige steder, så alle får en relation til idealet/ føler sig forpligtet på det. Forslaget tiltrædes. OK-forhandlinger Orientering om overenskomstforhandlingerne v. Sivso. Punktet vedr. faglige forhold er godkendt. Organisatoriske forhold 8

9 Kurser forslag 5 Den generelle holdning hos repræsentantskabet var glæde over den øgede fokus foreningen nu sætter på ledelse og ledelsesstil. Det blev bestyrelsen pålagt at fortsætte denne linie, og at kæmpe for at det er ledelsesuddannede folk, der tiltræder lederstillinger. Samtidig blev det også understreget, at det i endnu højere grad er Kanukokas ansvar at lederne er kvalificerede til deres jobs Kanukoka er arbejdsgiveren. Sivso og bestyrelsen anbefaler forslaget vedtages især med begrundelse i den manglende medarbejderudvikling og manglen på pædagogisk- og personaleledelse. Forslaget tiltrædes. ICC og andre org: Til orientering oplyses det at ICC s vedtægter har bestemt antallet af repræsentanter fra IMAK foreningen har således ingen indflydelse på dette. KIIIP afledte timer forslag 9 og 4 I bygderne anvendes mange steder det afledte timetal uden at man har foretaget den nødvendige pædagogiske vurdering. IMAK har hørt om en del tilfælde, hvor man mener der er vejledt forkert fra Kanukokas side. Problemet opstår, fordi de afledte timer ikke anvendes som forudsat i forordningen og i dennes bemærkninger. Der skal den nødvendige pædagogiske vurdering til i hvert enkelt tilfælde, od den skal skolerne foretage. Bestyrelsen vil, hvis forslaget trækkes, henvende sig til landsstyret og anmode om at kommunerne gøres opmærksomme på denne fejlpraksis. Forslaget blev herefter trukket tilbage Elevrådsmappen Sivso beder Lis om at trække forslaget da bestyrelsen vil give tilsagn om at elevrådsmappen til gengæld vil blive lagt ud på hjemmesiden til almindelig afbenyttelse. Forslaget trækkes derfor. Punkterne omkring de organisatoriske forhold er hermed godkendt. Andet Punkterne omkring andet er hermed godkendt. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 4. Princip og indsatsprogram 9

10 Poul orienterer om de punkter, repræsentantskabet vedtog som princip og indsatspunkter sidste år. Mange af punkterne er nu gennemført, og er derfor fjernet fra programmet igen her kan nævnes hæftet børn i sorg samt folderen om gruppeliv. Bestyrelsens forslag til nye indsatspunkter 1. Folkeskolens udvikling Vedrørende folkeskolens udvikling ønsker IMAK at sætte fokus på hvilke årsager der har udvirket at skolereformen Atuarfitsialak ikke udvikler sig tilfredsstillende. Man ønsker også at sætte fokus på selve folkeskolen, og dette vil man blandt andet gøre ved afholdelse af en skolekonference, med fokus på skolens væsentlige emner, og med deltagelse af alle interessenter. Samtidig vil man tage tiltag til lokal skoleudvikling. Forslaget blev tiltrådt 2. Løn og ansættelsesforhold Imak vil fortsat arbejde for reallønsforbedringer, og ud fra de krav, der blev vedtaget ved repræsentantskabet Forslaget blev tiltrådt. 3. Arbejdstiden Ingen store reformer på bane, men justeringer af den sidst opnåede aftale. Punktet blev tiltrådt. 4. Arbejdsmiljø Imak vil arbejde for at medlemmerne sikres det bedst mulige arbejdsmiljø, for at opnå den bedst mulige trivsel. Herunder vil der blive lagt vægt på udarbejdelse af stillingsbeskrivelser og arbejdsopgaver, samt udarbejdelse af andre politikker, eks rygepolitik, alkoholpolitik m.m. Disse udarbejdes på den enkelte skole, så alle implicerede føler ejerskab, og medindflydelse for medarbejderstaben vokser. Mange i repræsentantskabet efterlyste hjælp til dette arbejde, og Poul lovede at man vil udarbejde et hæfte med forslag, og henviste samtidig til hjemmesiden, hvor man allerede nu kan finde eksempler på retningslinier blandt andet fra skolerne i Nuuk. Apv arbejdspladsvurdering er et nyt område, der allerede er sat initiativer i gang på, og er tænkt som et værktøj til de enkelte skoler, så man kan forbedre forholdene på arbejdspladsen. Der er udarbejdet et spørgeskema til alle lærere, og dette skal danne grundlag for forbedringerne. IMAK vil presse på overfor arbejdsgiverne for at få dem til at gå aktivt med i dette arbejde, da en forbedring af forholdene også er i deres interesse, og det er arbejdsgiverens ansvar og pligt at dette gøres. Forslaget blev tiltrådt. 5. personalepolitik 10

11 Ingen nye indsatsområder tilføjet man arbejder videre med de eksisterende. Afsnittet er tiltrådt 6. uddannelsespolitik Ingen tilføjelser. Forslaget er tiltrådt. 6. Forslag til ændringer af IMAKs vedtægter Forslag 6 og forslag 5 Marius trækker forslag 6 tilbage, og tilslutter sig forslag 5 fra bestyrelsen. Man vil fra bestyrelsens side imødekomme ønsket om en repræsentant fra bygdeskolelederne, således at problematikkerne fra deres specielle områder også bliver belyst i foreningen. Forslag 5 godkendes. Forslag 1 Tilføjelsen i vedtægterne omkring arbejdsmiljøet er begrundet i at arbejdsmiljøet spiller en ar afgørende rolle for det enkelte medlem, hvorfor det bør fremgår af formålet. Samtidig ønsker man at styrke samarbejdet mellem alle undervisere, ved også at kunne rumme friskolelærere m.fl. således at alle underviseres interesser kan tilgodeses bedst muligt. Forslag 1 godkendes Forslag 2 Forslag 2 godkendes Forslag 3 Alle der beskæftiger sig med undervisning skal kunne opnå medlemskab. Forslag 3 godkendes Forslag 4 Der opstår ind imellem situationer, hvor mistillid til en TR er blevet så stor, at medlemmerne skal kunne handle på dette. Forslaget giver mulighed for dette. Forslaget vedrører kun medlemmer af IMAK. Flere fra repræsentantskabet udtrykte bekymring over 1/3 af stemmerne man var bange for at der ville blive kuppet nogle steder. Man foreslog ½ i stedet for. Forslag 4 godkendes. 4. Regnskab Punktet omfatter : IMAK Årsregnskab 2005 Særlig Fond årsregnskab 2005 Ferierejsefond årsregnskab

12 Timelærernes ferierejsefond årsregnskab 2005 IMAKs årsregnskab 2005 Lisbeth Frederiksen fra sekretariatet indledte med at understrege at der denne gang ikke er nogle kommentarer i påtegningen fra revisorerne. Årets resultat viser igen et overskud, denne gang på kroner. Udgifter til Kursusvirksomheden er faldet drastisk de meget store tal fra forrige år skyldes den nye arbejdstidsaftale. Udgifter til juridisk bistand er steget på grund af verserende sager. Lars Engberg, leder af de kritiske revisorer undrede sig over at der ikke figurerede indkøb til potteplanter mere tænker IMAK ikke på arbejdsmiljø mere? Der blev uddelt ros til Jensignes håndtering af bogholderiet. IMAKs årsregnskab blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. Dirigenten meddelte decharge for IMAKs regnskab. IMAKs Særlig Fond årsregnskab 2005 Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet Dirigenten meddelte decharge for IMAKs særlig fonds regnskab. Ferierejsefond årsregnskab 2005 Lisbeth Frederiksen orienterede om fonden og om at alle i år har fået tilskud, af en størrelse, der gør, at de ikke har behøvet at betale noget selv. Orienteringen blev taget til efterretning. Timelærernes ferierejsefond årsregnskab 2005 Resultatet er ikke stort, men 12 familier kom af sted i år. Orienteringen blev taget til efterretning. 8. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Budget 2007 Formanden Sivso Dorph gennemgik det fremlagte budget Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter i 2007 for alle fraktioner. Forslaget blev vedtaget Orienteringen blev taget til efterretning. 9. Valg af kongresdelegeret til DLF Der skulle vælges en kongresdelegeret mere for IMAK. Poul Raahauge blev genvalgt. 10. Eventuelt Lotte Lange, IMAKs nye kontaktperson i hovedbestyrelsen takkede for at hun havde måttet deltage, og hun glæder sig til at samarbejde med os. 12

13 Bodil bad deltagerne overveje nye ansigter på de poster der skal besættes næste gang. Marius takkede Lisbeth og Jensigne for deres store indsats på sekretariatet. Man er altid velkommen, og får altid stor hjælp ros til begge. Johan gentog rosen, og opfordrede alle medlemmer til fortsat at henvende sig til sekretariatet når man har brug for hjælp. Jokum opfordrede IMAK til at begynde at kigge lidt på ansættelsesaftaler for de lærere, der rejser op og ned af kysten, og ikke kan fastholdes i en stilling. De skaber store problemer og koster mange penge. Takkede derudover for et godt møde. Lis havde spørgsmål til udgiftsbilag. Der henvises til Jensigne Ruth havde ros til hele bestyrelsen og Cecilie tilslutter sig. Tak til tolkene. Da der herefter ikke var flere indlæg konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden under repræsentantskabsmødet. Formanden Sivso Dorph takkede for et godt repræsentantskabsmøde med stor aktivitet og mange meningstilkendegivelser. Han lovede at man ikke vil glemme timelærerne i det fortsatte arbejde. Sivso rettede også en tak til Lotte Lange, og håber det gode samarbejde med DLF fortsætter. Han opfordrede også alle repræsentanter til at være opmærksomme på opstillingsfrister i forbindelse med de forskellige valg der er i foreningen. Boas rettes der en speciel tak til det er sidste gang han deltager fordi han skal pensioneres. Sivso takkede for det gode samarbejde og ønskede held og lykke fremover. Også Jarl er med for sidste gang. Sivso takkede for indsatsen og ønskede held og lykke fremover. Også en tak til Tolkene og referenten for arbejdet under mødet. Dirigenten blev hyldet på passende vis for sin altid sikre måde at navigere repræsentantskabet på. Til sidst ønskede formanden Sivso Dorph repræsentanter god rejse hjem og bad repræsentanterne hilse alle medlemmerne, når de kom hjem. Repræsentantskabsmødet 2006 sluttede søndag den 25.juni kl Sivso Dorph Formand for IMAK Dirigent Mikkel Michelsen 13

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2015 Hotel Arctic Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Evaluering

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2008. Hotel Arctic. Ilulissat

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2008. Hotel Arctic. Ilulissat Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde Hotel Arctic Ilulissat Endelig dagsorden: Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Foreningen ønsker

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Nuuk Nuuk 18. februar 2016 Side 1 Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK.

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. 1 Organisationens navn, hjemsted og status Organisationens navn er Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. SIK s kongres Oktober 2017 Hotel Arctic, Ilulissat. Dagsorden

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. SIK s kongres Oktober 2017 Hotel Arctic, Ilulissat. Dagsorden Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat SIK s kongres 25. 26. Oktober 2017 Hotel Arctic, Ilulissat Dagsorden 1. Velkomst Åbning af kongressen 1.1 Valg af dirigent 1.2 Valg af referent 1.3 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Formandens mundtlige Beretning

Formandens mundtlige Beretning Formandens mundtlige Beretning 2007 1 PÆDAGOGISKE FORHOLD Vi har lige gennemført konferencen om folkeskolen Naleqqiiffik. Baggrunden for konferencen er, at vi i organisationen ønsker at bevare samfundets

Læs mere

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 42 årsmøderepræsentanter, 2 som suppleanter, i alt 53 deltagere. 2 afbud.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 250303-1 dk Meddelelse nr. 04/2003 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT År 2003 mandag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus ad 1: Valg af dirigent: Ole C. Hansen ad 2: Valg af referent: Rigmor Bak Frederiksen ad 3: Valg af stemmetællere: Ole Gjermandsen,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere