Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden"

Transkript

1 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs repræsentantskabsmøde 2006 Hotel Storebælt, Nyborg Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Princip og Indsatsprogram 6. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter Bestyrelsen 6. Marius Frederiksen 7. Indkomne forslag 1. Lis Møller, praktikpladser 2. Lis Møller, aktiviteter for omsorgssvigtede 3. Lis Møller, skoletrætte elever 4. Lis Møller, elevrådsmappe 5. Bent Ole Knudsen, moderne ledelsesformer 6. Marius Frederiksen, videns- og erfaringsforum 7. Marius Frederiksen, ustyrlige elever 8. Marius Frederiksen, lærerprofessionsetik 9. Ruth Mathæussen, afledte timetal 10. Ruth Mathæussen, renovering og nybygning nedslidte skoler 11. Marius Frederiksen, samtalepartner 8. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 9. Valg af kongresdelegeret til DLF 10. Eventuelt 1. Mødets åbning Lørdag den 24. juni åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet 2006 klokken Som referent havde bestyrelsen udpeget Trine Juul Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent. Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent. 1

2 Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. 2. Vedtagelse af forretningsorden Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Elna Heilmann, Pierre Andre Krogh, Ulla Nielsen og Bent Ole Knudsen. Derefter foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer af Lisbeth Frederiksen: Repræsentantskabsmøde juni 2006 Repræsentantskabet: Ftr Lars E Hansen, Alluitsup Paa, Nanortalik Ftr Jokum Møller, Qaqortoq Ftr Pierre André Krogh, Narsaq Ftr Holger Simonsen Paamiut Ftr Bodil Kleist, Nuuk Tr Cecilie Vahl Nuuk Tr Inger B Kleist Nuuk FTr Harald La Cour Kiiip Ftr Elna Heilmann Maniitsoq Ftr Ulla Nielsen, Sisimiut Tr Lena Johnsen, Sisimiut Ftr Marius Frederiksen, Niaqornarsuk, Kangaatsiaq Ftr Frants Rafaelsen, Aasiaat Ftr Ida Magnussen, Qasigiannguit Ftr Juliane B Mølgaard Qeqertarsuaq Ftr Ruth Mathæussen, Saqqaq, Ilulissat Tr Lis Møller, Ilulissat Ftr Torben Mølgaard, Uummannaq Ftr Abigael Lennert Upernavik Tr Karen Karlsen Upernavik Ftr Bent Ole Knudsen, Qaanaaq Tr Boas Boassen, Kuummiut, Tasiilaq Anders Krogh, Ittoqqortoormiit - afbud Lederrep. Jarl Jensen, Lederne Lederrep. Lars Peter Sterling. Lederne 2

3 Bestyrelsen: Formand Sivso Dorph, Næstformand Johan Reimer, Aasiaat Bestyrelsesmedl Mikkel Lybæch, Tasiilaq bestyrelsesmed. Paul Raahauge, Nanortalik Bestyrelsesmed. Esther Rosing, Nuuk 3. Formandens beretning Formanden indledte beretningen med at byde velkommen til Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og Lotte Lange, vores nye kontaktperson i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, samt øvrige tilstedeværende samarbejdspartnere. Herefter aflagde formanden sin beretning se bilag. Næste taler var Anders Bondo Christensen, Danmarks lærerforenings formand. Han lagde vægt på, at de to foreninger kæmper samme kamp, både med omsorgssvigtede børn, problemerne for lærerne samt mediernes behandling af lærerjobbet/ situationen for lærerne. Også den manglende politiske opbakning er en fælles kamp for fagforeningerne, og AB håber på fortsat godt samarbejde både omkring dette samt de andre punkter, foreningerne samarbejder om. Ikke mindst i kraft af de nye aftaler/ rammer der er lagt for samarbejdet. Formanden Sivso Dorph takkede for de pæne ord fra Anders Bondo. Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den. Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne behandles og heri medtage de fremsendte forslag. Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde Opdeling af formandens beretning Pædagogiske forhold Afsnit Emne Bemærkninger Forslag nr Skriftl ige del Mundtlige del Lærerfravær 2 Skolevæsenet Nye skoler / Ruth Mathæussen Konference om folkeskolen 3 Læreruddannelsen og Illinniarfissuak Inerisaavik Omsorgssvigt Aktiviteter omsorgssvigtede /Lis

4 Møller Ekstra praktikpladser /Lis Møller 1 3 Skoletrætte elever /Lis Møller 3 4 Vidensdeling erfaringsudveksling / Marius Frederiksen Ustyrlige elever / Marius Frederiksen Samtalepartner / Marius Frederiksen Faglige forhold Afsnit Emne Bemærkninger For- Skriftl slag nr ige del arbejdstidsaftalen 9 samarbejdsudvalg Ferierejsefondene 10 Arbejdsmiljø Mundtligdel Pensionsforhold-PFA- LP overenskomstforhandlinger Lærerprofessionssetik / Marius Frederiksen Organisatoriske forhold Afsnit Emne Bemærkninger Forslag nr. Skriftlige del Mundtlig Del foreningen Ombygningen medlemmer 16 7 medlemsmøder bestyrelsen 17 7 kurser Princip og indsatsprogram Kurser moderne ledelsesformer / Bent Ole Knudsen

5 Økonomi 18 8 sekretariat 19 8 Danmarks lærerforening NLS-nordiske lærerorg 20 samråd icc PIP og andre faglige 8-9 organisationer 21 Kanukoka 21 9 Kiiip Afledte timetal / Ruth 9 21 Mathæussen Elevrådsmappe /Lis Møller 4 Andet Afsnit Emne Bemærkninger nr Forslag Skriftlige del Mundtlige del illinniartitsioq 21 9 hjemmesiden 22 9 Tjenestemændenes 22 samt Dlf s låneforening Oversigter m.v Herefter blev formandens beretning gennemgået Pædagogiske forhold Lærerfraværet Der var udbredt enighed i repræsentantskabet om at man skal gøre en indsats i forbindelse med at synliggøre lærerfravær og årsagerne til denne. Det vil ofte kunne afbøde negative reaktioner fra forældre og andre implicerede, hvis årsagen til fravær er kendt eksempelvis i forbindelse med kurser. Pierre anbefalede den model man bruger i Narsaq her kommer der hver måned en skrivelse til forældrene, hvori der angives datoer og årsager til planlagt fravær, samt angivelse af hvordan skolen vælger at dække dette. Også Cecilie havde gode erfaringer med at informere forældre det handler om at forældrene gerne vil informeres af skolen ændringerne accepterer de. 5

6 Et af de punkter, repræsentantskabet mente der skulle sættes ind på, er manglen på fleksibel planlægning. Mange gav udtryk for at der var en frygt for denne, og det til trods for at den nye arbejdstidsaftale netop giver mulighed for netop dette. Et andet punkt var bedre uddannelse til lederne. Lederne skal udstyres med bedre værktøjer og kompetencer til at kunne planlægge skoleåret bedre,; det vil give bedre arbejdsforhold for lærerne, og det vil give mindre fravær. Sivso tilsluttede sig repræsentantskabets ønsker, og nævnte at IMAK allerede er i gang her nævntes skolelederkurset specifikt. Skolevæsenet. forslag 10 Ud fra medlemmernes beretninger fremgik det tydeligt at situationen omkring skolernes tilstand og mangel på renovering er uholdbar. Der blev givet eksempler på renoveringer, der blev udsat igen og igen, til trods for at børnene bliver undervist i bygdens huse, og mange gange kolliderer Kanukokas intentioner med kommunalbestyrelsernes ikke altid lovlige dispositioner. Formanden oplyste om, at man i bestyrelsen udmærket var klar over dette, og man af samme grund allerede nu arbejder politisk for at fremskynde de renoveringer, der er afsat midler til - allerhelst ville man gerne have nye skoler til alle, men det er utopi at regne med det. Lars Peter påpegede i denne forbindelse, at det er umuligt at implementere Atuarfitsialak hvis der ikke sker gennemgribende istandsættelser på mange skoler, og at IMAK må gå forrest med dette budskab. Dette var bestyrelsen helt enig i Sivso forklarede at man er meget opmærksom på netop dette faktum, fordi en succesfuld gennemførelse af Atuarfitsialak i stort omfang også afhænger af de fysiske rammer. Bestyrelsen fremkom derfor med et ændringsforslag, Ruth trak sit forslag tilbage, og repræsentantskabet tiltrådte bestyrelsens forslag. Konference om folkeskolen. Forslaget om en konference mødte stor opbakning hos repræsentantskabet initiativet blev hilst velkommen, og der fremkom flere gode forslag til emner, der kan tages op på konferencen blandt andet trintests og evalueringsmetoder Læreruddannelsen Repræsentantskabet bød den nye læreruddannelse velkommen, men bad samtidig bestyrelsen være opmærksom på timelærerne de er en vigtig del af underviserne og må ikke glemmes. Adskillige medlemmer havde forslag til alternative metoder til at fastholde undervisere. Sivso forsikrede os om, at IMAK også har fokus på timelærerne man vil undersøge mulighederne for tiltag der kan gavne dem. Inerisaavik 6

7 I forbindelse med foreningens samarbejde med Inerisaavik, kunne Sivso konstatere, at samarbejdet er blevet bedre, og at lærernes ønsker ofte bliver hørt. Repræsentantskabet udtrykte frustrationer over de meget sene udmeldinger fra Inerisaavik, de mange hovsaløsninger, som bliver en direkte konsekvens af disse, og over at Inerisaavik ikke er lovmæssigt forpligtede på at overholde de tidsfrister der arbejdes efter i folkeskolen. Bestyrelsen lovede at viderebringe repræsentantskabets udmeldinger. Omsorgssvigt forslag 2, 1, 3, 6 7 og 11 Omsorgssvigt var et af de punkter, der optog repræsentantskabet meget, og budskabet var ganske klart: man ønsker handling nu, både fra foreningens side, men især fra politisk hold. Esther orienterede om de tiltag bestyrelsen allerede er i gang med her blev blandt andet nævnt det store arbejde i tværfaglige arbejdsgrupper med medlemmer fra mange direktorater og børnerelaterede erhverv, som udarbejder et idekatalog med både kortsigtede og langsigtede løsninger. Hun måtte desværre også berette om - til trods for den nævnte gruppes arbejde ringe forståelse og manglende tildeling af midler fra landsstyret. Sivso tog det meget klare budskab fra repræsentantskabet til efterretning, og lovede at handle videre på dette Han beklagede landsstyrets begrænsede handlekraft og lovede at man vil arbejde målrettet politisk for at få flere ressourcer til dette område. Lis trak derefter sit forslag tilbage under forudsætning af at IMAK fortsat ville rykke landsstyret for handling. Vedr. praktikpladser Repræsentantskabet var generelt bekymrede over spørgsmålet om uddannelsespladser, og især spørgsmålet vedr. praktikpladser havde stor vægt. Bent Ole kunne berette om hvordan mangelen på pladser påvirker et helt samfund og en hel generation i yderdistrikterne. Sivso fortalte om Imaks bekymring i denne forbindelse praktikpladsmanglen er allerede nuet reelt problem og man er allerede i gang med at skubbe til politikerne. Derfor har bestyrelsen ændret lidt på forslaget., og ændringsforslaget erstatter lis forslag. Forslaget tiltrædes af repræsentantskabet. Skoletrætte elever: Alle i repræsentantskabet mente det er et stort problem med skoletrætte elever. Bestyrelsen vil gerne rejse problematikken overfor landsstyret, men mener ikke det er foreningens opgave at iværksætte foranstaltninger til at forebygge skoletræthed og opbygge ansvar for egen uddannelse det er en samfundsopgave, der bør løses af de ansvarlige politikere i samarbejde med skoler og hjem. Bestyrelsen ønsker derfor forslaget trukket tilbage. Lis ønsker forslaget til afstemning. Repræsentantskabet forkastede forslaget. Vidensdeling Marius ønsker at der dannes en fælles vidensbank for lærere, og at blandt andet Ilinniartitisoq kan bruges til dette. Bestyrelsen er enige i forslaget. Forslaget tiltrædes. Ustyrlige elever 7

8 Sivso erkender at det er et voksende problem i det grønlandske samfund, og at der bør gives redskaber til lærerne så man er i stand til at kunne tackle disse elever. Bestyrelsen bakker op om forslaget, og vil bringe det videre til Inerisaavik. Det var repræsentantskabets ønske, at kurserne skulle være for alle lærere over hele landet. Forslaget tiltrædes. Samtalepartner/vejleder Sivso og bestyrelsen bakker op om forslaget derfor opfordres su til at lave retningslinier for dette område, for eksempel på samme måde som der er retningslinier for kriseberedskab. Derudover arbejder bestyrelsen allerede sammen med DLF om muligheden for at kvalificere folk i Grønland til dette. Forslaget tiltrædes. Forslaget omkr. De pædagogiske forhold er godkendt. De faglige forhold forslag 8 Arbejdsmiljø: Repræsentantskabet mente, at alle interessenter bør inddrages i arbejdsmiljødebatten også forældre og politikere. Sivso vil bruge det som punkt til konferencen det er et oplagt emne der. Pension: Sivso orienterer om, at det primært er spørgsmål vedr. tjenestemandspensioner, der kommer til foreningens kendskab, samt spørgsmål fra folk fra gamle ordninger. Man kan finde svar på hjemmesiden, og er der tvivlsspørgsmål, så må man kontakte foreningen. Lærerprofessionsetik: Sivso fortalte, at der generelt er for lidt fokus på dette område, det er vigtigt at der sættes mere fokus, og bestyrelsen tilslutter sig derfor forslaget. Der henvises også til lærerprofessionsidealet kan ses på hjemmesiden. Der efterlyses en ordentlig grønlandsk version den nuværende beskrives som lidt for knudret/svær/uforståelig. Bodil udtrykte en lille frygt for at der kan opstå en form for gruppering kvalitet a,b og c lærere, så det bad man huske når spørgsmålet debatteres. Sivso lover at både debatten og idealet bliver gjort mere forbrugervenligt man vil sørge for at der sættes gang i udviklingen forskellige steder, så alle får en relation til idealet/ føler sig forpligtet på det. Forslaget tiltrædes. OK-forhandlinger Orientering om overenskomstforhandlingerne v. Sivso. Punktet vedr. faglige forhold er godkendt. Organisatoriske forhold 8

9 Kurser forslag 5 Den generelle holdning hos repræsentantskabet var glæde over den øgede fokus foreningen nu sætter på ledelse og ledelsesstil. Det blev bestyrelsen pålagt at fortsætte denne linie, og at kæmpe for at det er ledelsesuddannede folk, der tiltræder lederstillinger. Samtidig blev det også understreget, at det i endnu højere grad er Kanukokas ansvar at lederne er kvalificerede til deres jobs Kanukoka er arbejdsgiveren. Sivso og bestyrelsen anbefaler forslaget vedtages især med begrundelse i den manglende medarbejderudvikling og manglen på pædagogisk- og personaleledelse. Forslaget tiltrædes. ICC og andre org: Til orientering oplyses det at ICC s vedtægter har bestemt antallet af repræsentanter fra IMAK foreningen har således ingen indflydelse på dette. KIIIP afledte timer forslag 9 og 4 I bygderne anvendes mange steder det afledte timetal uden at man har foretaget den nødvendige pædagogiske vurdering. IMAK har hørt om en del tilfælde, hvor man mener der er vejledt forkert fra Kanukokas side. Problemet opstår, fordi de afledte timer ikke anvendes som forudsat i forordningen og i dennes bemærkninger. Der skal den nødvendige pædagogiske vurdering til i hvert enkelt tilfælde, od den skal skolerne foretage. Bestyrelsen vil, hvis forslaget trækkes, henvende sig til landsstyret og anmode om at kommunerne gøres opmærksomme på denne fejlpraksis. Forslaget blev herefter trukket tilbage Elevrådsmappen Sivso beder Lis om at trække forslaget da bestyrelsen vil give tilsagn om at elevrådsmappen til gengæld vil blive lagt ud på hjemmesiden til almindelig afbenyttelse. Forslaget trækkes derfor. Punkterne omkring de organisatoriske forhold er hermed godkendt. Andet Punkterne omkring andet er hermed godkendt. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 4. Princip og indsatsprogram 9

10 Poul orienterer om de punkter, repræsentantskabet vedtog som princip og indsatspunkter sidste år. Mange af punkterne er nu gennemført, og er derfor fjernet fra programmet igen her kan nævnes hæftet børn i sorg samt folderen om gruppeliv. Bestyrelsens forslag til nye indsatspunkter 1. Folkeskolens udvikling Vedrørende folkeskolens udvikling ønsker IMAK at sætte fokus på hvilke årsager der har udvirket at skolereformen Atuarfitsialak ikke udvikler sig tilfredsstillende. Man ønsker også at sætte fokus på selve folkeskolen, og dette vil man blandt andet gøre ved afholdelse af en skolekonference, med fokus på skolens væsentlige emner, og med deltagelse af alle interessenter. Samtidig vil man tage tiltag til lokal skoleudvikling. Forslaget blev tiltrådt 2. Løn og ansættelsesforhold Imak vil fortsat arbejde for reallønsforbedringer, og ud fra de krav, der blev vedtaget ved repræsentantskabet Forslaget blev tiltrådt. 3. Arbejdstiden Ingen store reformer på bane, men justeringer af den sidst opnåede aftale. Punktet blev tiltrådt. 4. Arbejdsmiljø Imak vil arbejde for at medlemmerne sikres det bedst mulige arbejdsmiljø, for at opnå den bedst mulige trivsel. Herunder vil der blive lagt vægt på udarbejdelse af stillingsbeskrivelser og arbejdsopgaver, samt udarbejdelse af andre politikker, eks rygepolitik, alkoholpolitik m.m. Disse udarbejdes på den enkelte skole, så alle implicerede føler ejerskab, og medindflydelse for medarbejderstaben vokser. Mange i repræsentantskabet efterlyste hjælp til dette arbejde, og Poul lovede at man vil udarbejde et hæfte med forslag, og henviste samtidig til hjemmesiden, hvor man allerede nu kan finde eksempler på retningslinier blandt andet fra skolerne i Nuuk. Apv arbejdspladsvurdering er et nyt område, der allerede er sat initiativer i gang på, og er tænkt som et værktøj til de enkelte skoler, så man kan forbedre forholdene på arbejdspladsen. Der er udarbejdet et spørgeskema til alle lærere, og dette skal danne grundlag for forbedringerne. IMAK vil presse på overfor arbejdsgiverne for at få dem til at gå aktivt med i dette arbejde, da en forbedring af forholdene også er i deres interesse, og det er arbejdsgiverens ansvar og pligt at dette gøres. Forslaget blev tiltrådt. 5. personalepolitik 10

11 Ingen nye indsatsområder tilføjet man arbejder videre med de eksisterende. Afsnittet er tiltrådt 6. uddannelsespolitik Ingen tilføjelser. Forslaget er tiltrådt. 6. Forslag til ændringer af IMAKs vedtægter Forslag 6 og forslag 5 Marius trækker forslag 6 tilbage, og tilslutter sig forslag 5 fra bestyrelsen. Man vil fra bestyrelsens side imødekomme ønsket om en repræsentant fra bygdeskolelederne, således at problematikkerne fra deres specielle områder også bliver belyst i foreningen. Forslag 5 godkendes. Forslag 1 Tilføjelsen i vedtægterne omkring arbejdsmiljøet er begrundet i at arbejdsmiljøet spiller en ar afgørende rolle for det enkelte medlem, hvorfor det bør fremgår af formålet. Samtidig ønsker man at styrke samarbejdet mellem alle undervisere, ved også at kunne rumme friskolelærere m.fl. således at alle underviseres interesser kan tilgodeses bedst muligt. Forslag 1 godkendes Forslag 2 Forslag 2 godkendes Forslag 3 Alle der beskæftiger sig med undervisning skal kunne opnå medlemskab. Forslag 3 godkendes Forslag 4 Der opstår ind imellem situationer, hvor mistillid til en TR er blevet så stor, at medlemmerne skal kunne handle på dette. Forslaget giver mulighed for dette. Forslaget vedrører kun medlemmer af IMAK. Flere fra repræsentantskabet udtrykte bekymring over 1/3 af stemmerne man var bange for at der ville blive kuppet nogle steder. Man foreslog ½ i stedet for. Forslag 4 godkendes. 4. Regnskab Punktet omfatter : IMAK Årsregnskab 2005 Særlig Fond årsregnskab 2005 Ferierejsefond årsregnskab

12 Timelærernes ferierejsefond årsregnskab 2005 IMAKs årsregnskab 2005 Lisbeth Frederiksen fra sekretariatet indledte med at understrege at der denne gang ikke er nogle kommentarer i påtegningen fra revisorerne. Årets resultat viser igen et overskud, denne gang på kroner. Udgifter til Kursusvirksomheden er faldet drastisk de meget store tal fra forrige år skyldes den nye arbejdstidsaftale. Udgifter til juridisk bistand er steget på grund af verserende sager. Lars Engberg, leder af de kritiske revisorer undrede sig over at der ikke figurerede indkøb til potteplanter mere tænker IMAK ikke på arbejdsmiljø mere? Der blev uddelt ros til Jensignes håndtering af bogholderiet. IMAKs årsregnskab blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. Dirigenten meddelte decharge for IMAKs regnskab. IMAKs Særlig Fond årsregnskab 2005 Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet Dirigenten meddelte decharge for IMAKs særlig fonds regnskab. Ferierejsefond årsregnskab 2005 Lisbeth Frederiksen orienterede om fonden og om at alle i år har fået tilskud, af en størrelse, der gør, at de ikke har behøvet at betale noget selv. Orienteringen blev taget til efterretning. Timelærernes ferierejsefond årsregnskab 2005 Resultatet er ikke stort, men 12 familier kom af sted i år. Orienteringen blev taget til efterretning. 8. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Budget 2007 Formanden Sivso Dorph gennemgik det fremlagte budget Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter i 2007 for alle fraktioner. Forslaget blev vedtaget Orienteringen blev taget til efterretning. 9. Valg af kongresdelegeret til DLF Der skulle vælges en kongresdelegeret mere for IMAK. Poul Raahauge blev genvalgt. 10. Eventuelt Lotte Lange, IMAKs nye kontaktperson i hovedbestyrelsen takkede for at hun havde måttet deltage, og hun glæder sig til at samarbejde med os. 12

13 Bodil bad deltagerne overveje nye ansigter på de poster der skal besættes næste gang. Marius takkede Lisbeth og Jensigne for deres store indsats på sekretariatet. Man er altid velkommen, og får altid stor hjælp ros til begge. Johan gentog rosen, og opfordrede alle medlemmer til fortsat at henvende sig til sekretariatet når man har brug for hjælp. Jokum opfordrede IMAK til at begynde at kigge lidt på ansættelsesaftaler for de lærere, der rejser op og ned af kysten, og ikke kan fastholdes i en stilling. De skaber store problemer og koster mange penge. Takkede derudover for et godt møde. Lis havde spørgsmål til udgiftsbilag. Der henvises til Jensigne Ruth havde ros til hele bestyrelsen og Cecilie tilslutter sig. Tak til tolkene. Da der herefter ikke var flere indlæg konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden under repræsentantskabsmødet. Formanden Sivso Dorph takkede for et godt repræsentantskabsmøde med stor aktivitet og mange meningstilkendegivelser. Han lovede at man ikke vil glemme timelærerne i det fortsatte arbejde. Sivso rettede også en tak til Lotte Lange, og håber det gode samarbejde med DLF fortsætter. Han opfordrede også alle repræsentanter til at være opmærksomme på opstillingsfrister i forbindelse med de forskellige valg der er i foreningen. Boas rettes der en speciel tak til det er sidste gang han deltager fordi han skal pensioneres. Sivso takkede for det gode samarbejde og ønskede held og lykke fremover. Også Jarl er med for sidste gang. Sivso takkede for indsatsen og ønskede held og lykke fremover. Også en tak til Tolkene og referenten for arbejdet under mødet. Dirigenten blev hyldet på passende vis for sin altid sikre måde at navigere repræsentantskabet på. Til sidst ønskede formanden Sivso Dorph repræsentanter god rejse hjem og bad repræsentanterne hilse alle medlemmerne, når de kom hjem. Repræsentantskabsmødet 2006 sluttede søndag den 25.juni kl Sivso Dorph Formand for IMAK Dirigent Mikkel Michelsen 13

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010 Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af mødeleder og protokolfører

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere