Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden"

Transkript

1 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs repræsentantskabsmøde 2006 Hotel Storebælt, Nyborg Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Princip og Indsatsprogram 6. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter Bestyrelsen 6. Marius Frederiksen 7. Indkomne forslag 1. Lis Møller, praktikpladser 2. Lis Møller, aktiviteter for omsorgssvigtede 3. Lis Møller, skoletrætte elever 4. Lis Møller, elevrådsmappe 5. Bent Ole Knudsen, moderne ledelsesformer 6. Marius Frederiksen, videns- og erfaringsforum 7. Marius Frederiksen, ustyrlige elever 8. Marius Frederiksen, lærerprofessionsetik 9. Ruth Mathæussen, afledte timetal 10. Ruth Mathæussen, renovering og nybygning nedslidte skoler 11. Marius Frederiksen, samtalepartner 8. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 9. Valg af kongresdelegeret til DLF 10. Eventuelt 1. Mødets åbning Lørdag den 24. juni åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet 2006 klokken Som referent havde bestyrelsen udpeget Trine Juul Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent. Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent. 1

2 Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. 2. Vedtagelse af forretningsorden Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Elna Heilmann, Pierre Andre Krogh, Ulla Nielsen og Bent Ole Knudsen. Derefter foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer af Lisbeth Frederiksen: Repræsentantskabsmøde juni 2006 Repræsentantskabet: Ftr Lars E Hansen, Alluitsup Paa, Nanortalik Ftr Jokum Møller, Qaqortoq Ftr Pierre André Krogh, Narsaq Ftr Holger Simonsen Paamiut Ftr Bodil Kleist, Nuuk Tr Cecilie Vahl Nuuk Tr Inger B Kleist Nuuk FTr Harald La Cour Kiiip Ftr Elna Heilmann Maniitsoq Ftr Ulla Nielsen, Sisimiut Tr Lena Johnsen, Sisimiut Ftr Marius Frederiksen, Niaqornarsuk, Kangaatsiaq Ftr Frants Rafaelsen, Aasiaat Ftr Ida Magnussen, Qasigiannguit Ftr Juliane B Mølgaard Qeqertarsuaq Ftr Ruth Mathæussen, Saqqaq, Ilulissat Tr Lis Møller, Ilulissat Ftr Torben Mølgaard, Uummannaq Ftr Abigael Lennert Upernavik Tr Karen Karlsen Upernavik Ftr Bent Ole Knudsen, Qaanaaq Tr Boas Boassen, Kuummiut, Tasiilaq Anders Krogh, Ittoqqortoormiit - afbud Lederrep. Jarl Jensen, Lederne Lederrep. Lars Peter Sterling. Lederne 2

3 Bestyrelsen: Formand Sivso Dorph, Næstformand Johan Reimer, Aasiaat Bestyrelsesmedl Mikkel Lybæch, Tasiilaq bestyrelsesmed. Paul Raahauge, Nanortalik Bestyrelsesmed. Esther Rosing, Nuuk 3. Formandens beretning Formanden indledte beretningen med at byde velkommen til Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og Lotte Lange, vores nye kontaktperson i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, samt øvrige tilstedeværende samarbejdspartnere. Herefter aflagde formanden sin beretning se bilag. Næste taler var Anders Bondo Christensen, Danmarks lærerforenings formand. Han lagde vægt på, at de to foreninger kæmper samme kamp, både med omsorgssvigtede børn, problemerne for lærerne samt mediernes behandling af lærerjobbet/ situationen for lærerne. Også den manglende politiske opbakning er en fælles kamp for fagforeningerne, og AB håber på fortsat godt samarbejde både omkring dette samt de andre punkter, foreningerne samarbejder om. Ikke mindst i kraft af de nye aftaler/ rammer der er lagt for samarbejdet. Formanden Sivso Dorph takkede for de pæne ord fra Anders Bondo. Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den. Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne behandles og heri medtage de fremsendte forslag. Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde Opdeling af formandens beretning Pædagogiske forhold Afsnit Emne Bemærkninger Forslag nr Skriftl ige del Mundtlige del Lærerfravær 2 Skolevæsenet Nye skoler / Ruth Mathæussen Konference om folkeskolen 3 Læreruddannelsen og Illinniarfissuak Inerisaavik Omsorgssvigt Aktiviteter omsorgssvigtede /Lis

4 Møller Ekstra praktikpladser /Lis Møller 1 3 Skoletrætte elever /Lis Møller 3 4 Vidensdeling erfaringsudveksling / Marius Frederiksen Ustyrlige elever / Marius Frederiksen Samtalepartner / Marius Frederiksen Faglige forhold Afsnit Emne Bemærkninger For- Skriftl slag nr ige del arbejdstidsaftalen 9 samarbejdsudvalg Ferierejsefondene 10 Arbejdsmiljø Mundtligdel Pensionsforhold-PFA- LP overenskomstforhandlinger Lærerprofessionssetik / Marius Frederiksen Organisatoriske forhold Afsnit Emne Bemærkninger Forslag nr. Skriftlige del Mundtlig Del foreningen Ombygningen medlemmer 16 7 medlemsmøder bestyrelsen 17 7 kurser Princip og indsatsprogram Kurser moderne ledelsesformer / Bent Ole Knudsen

5 Økonomi 18 8 sekretariat 19 8 Danmarks lærerforening NLS-nordiske lærerorg 20 samråd icc PIP og andre faglige 8-9 organisationer 21 Kanukoka 21 9 Kiiip Afledte timetal / Ruth 9 21 Mathæussen Elevrådsmappe /Lis Møller 4 Andet Afsnit Emne Bemærkninger nr Forslag Skriftlige del Mundtlige del illinniartitsioq 21 9 hjemmesiden 22 9 Tjenestemændenes 22 samt Dlf s låneforening Oversigter m.v Herefter blev formandens beretning gennemgået Pædagogiske forhold Lærerfraværet Der var udbredt enighed i repræsentantskabet om at man skal gøre en indsats i forbindelse med at synliggøre lærerfravær og årsagerne til denne. Det vil ofte kunne afbøde negative reaktioner fra forældre og andre implicerede, hvis årsagen til fravær er kendt eksempelvis i forbindelse med kurser. Pierre anbefalede den model man bruger i Narsaq her kommer der hver måned en skrivelse til forældrene, hvori der angives datoer og årsager til planlagt fravær, samt angivelse af hvordan skolen vælger at dække dette. Også Cecilie havde gode erfaringer med at informere forældre det handler om at forældrene gerne vil informeres af skolen ændringerne accepterer de. 5

6 Et af de punkter, repræsentantskabet mente der skulle sættes ind på, er manglen på fleksibel planlægning. Mange gav udtryk for at der var en frygt for denne, og det til trods for at den nye arbejdstidsaftale netop giver mulighed for netop dette. Et andet punkt var bedre uddannelse til lederne. Lederne skal udstyres med bedre værktøjer og kompetencer til at kunne planlægge skoleåret bedre,; det vil give bedre arbejdsforhold for lærerne, og det vil give mindre fravær. Sivso tilsluttede sig repræsentantskabets ønsker, og nævnte at IMAK allerede er i gang her nævntes skolelederkurset specifikt. Skolevæsenet. forslag 10 Ud fra medlemmernes beretninger fremgik det tydeligt at situationen omkring skolernes tilstand og mangel på renovering er uholdbar. Der blev givet eksempler på renoveringer, der blev udsat igen og igen, til trods for at børnene bliver undervist i bygdens huse, og mange gange kolliderer Kanukokas intentioner med kommunalbestyrelsernes ikke altid lovlige dispositioner. Formanden oplyste om, at man i bestyrelsen udmærket var klar over dette, og man af samme grund allerede nu arbejder politisk for at fremskynde de renoveringer, der er afsat midler til - allerhelst ville man gerne have nye skoler til alle, men det er utopi at regne med det. Lars Peter påpegede i denne forbindelse, at det er umuligt at implementere Atuarfitsialak hvis der ikke sker gennemgribende istandsættelser på mange skoler, og at IMAK må gå forrest med dette budskab. Dette var bestyrelsen helt enig i Sivso forklarede at man er meget opmærksom på netop dette faktum, fordi en succesfuld gennemførelse af Atuarfitsialak i stort omfang også afhænger af de fysiske rammer. Bestyrelsen fremkom derfor med et ændringsforslag, Ruth trak sit forslag tilbage, og repræsentantskabet tiltrådte bestyrelsens forslag. Konference om folkeskolen. Forslaget om en konference mødte stor opbakning hos repræsentantskabet initiativet blev hilst velkommen, og der fremkom flere gode forslag til emner, der kan tages op på konferencen blandt andet trintests og evalueringsmetoder Læreruddannelsen Repræsentantskabet bød den nye læreruddannelse velkommen, men bad samtidig bestyrelsen være opmærksom på timelærerne de er en vigtig del af underviserne og må ikke glemmes. Adskillige medlemmer havde forslag til alternative metoder til at fastholde undervisere. Sivso forsikrede os om, at IMAK også har fokus på timelærerne man vil undersøge mulighederne for tiltag der kan gavne dem. Inerisaavik 6

7 I forbindelse med foreningens samarbejde med Inerisaavik, kunne Sivso konstatere, at samarbejdet er blevet bedre, og at lærernes ønsker ofte bliver hørt. Repræsentantskabet udtrykte frustrationer over de meget sene udmeldinger fra Inerisaavik, de mange hovsaløsninger, som bliver en direkte konsekvens af disse, og over at Inerisaavik ikke er lovmæssigt forpligtede på at overholde de tidsfrister der arbejdes efter i folkeskolen. Bestyrelsen lovede at viderebringe repræsentantskabets udmeldinger. Omsorgssvigt forslag 2, 1, 3, 6 7 og 11 Omsorgssvigt var et af de punkter, der optog repræsentantskabet meget, og budskabet var ganske klart: man ønsker handling nu, både fra foreningens side, men især fra politisk hold. Esther orienterede om de tiltag bestyrelsen allerede er i gang med her blev blandt andet nævnt det store arbejde i tværfaglige arbejdsgrupper med medlemmer fra mange direktorater og børnerelaterede erhverv, som udarbejder et idekatalog med både kortsigtede og langsigtede løsninger. Hun måtte desværre også berette om - til trods for den nævnte gruppes arbejde ringe forståelse og manglende tildeling af midler fra landsstyret. Sivso tog det meget klare budskab fra repræsentantskabet til efterretning, og lovede at handle videre på dette Han beklagede landsstyrets begrænsede handlekraft og lovede at man vil arbejde målrettet politisk for at få flere ressourcer til dette område. Lis trak derefter sit forslag tilbage under forudsætning af at IMAK fortsat ville rykke landsstyret for handling. Vedr. praktikpladser Repræsentantskabet var generelt bekymrede over spørgsmålet om uddannelsespladser, og især spørgsmålet vedr. praktikpladser havde stor vægt. Bent Ole kunne berette om hvordan mangelen på pladser påvirker et helt samfund og en hel generation i yderdistrikterne. Sivso fortalte om Imaks bekymring i denne forbindelse praktikpladsmanglen er allerede nuet reelt problem og man er allerede i gang med at skubbe til politikerne. Derfor har bestyrelsen ændret lidt på forslaget., og ændringsforslaget erstatter lis forslag. Forslaget tiltrædes af repræsentantskabet. Skoletrætte elever: Alle i repræsentantskabet mente det er et stort problem med skoletrætte elever. Bestyrelsen vil gerne rejse problematikken overfor landsstyret, men mener ikke det er foreningens opgave at iværksætte foranstaltninger til at forebygge skoletræthed og opbygge ansvar for egen uddannelse det er en samfundsopgave, der bør løses af de ansvarlige politikere i samarbejde med skoler og hjem. Bestyrelsen ønsker derfor forslaget trukket tilbage. Lis ønsker forslaget til afstemning. Repræsentantskabet forkastede forslaget. Vidensdeling Marius ønsker at der dannes en fælles vidensbank for lærere, og at blandt andet Ilinniartitisoq kan bruges til dette. Bestyrelsen er enige i forslaget. Forslaget tiltrædes. Ustyrlige elever 7

8 Sivso erkender at det er et voksende problem i det grønlandske samfund, og at der bør gives redskaber til lærerne så man er i stand til at kunne tackle disse elever. Bestyrelsen bakker op om forslaget, og vil bringe det videre til Inerisaavik. Det var repræsentantskabets ønske, at kurserne skulle være for alle lærere over hele landet. Forslaget tiltrædes. Samtalepartner/vejleder Sivso og bestyrelsen bakker op om forslaget derfor opfordres su til at lave retningslinier for dette område, for eksempel på samme måde som der er retningslinier for kriseberedskab. Derudover arbejder bestyrelsen allerede sammen med DLF om muligheden for at kvalificere folk i Grønland til dette. Forslaget tiltrædes. Forslaget omkr. De pædagogiske forhold er godkendt. De faglige forhold forslag 8 Arbejdsmiljø: Repræsentantskabet mente, at alle interessenter bør inddrages i arbejdsmiljødebatten også forældre og politikere. Sivso vil bruge det som punkt til konferencen det er et oplagt emne der. Pension: Sivso orienterer om, at det primært er spørgsmål vedr. tjenestemandspensioner, der kommer til foreningens kendskab, samt spørgsmål fra folk fra gamle ordninger. Man kan finde svar på hjemmesiden, og er der tvivlsspørgsmål, så må man kontakte foreningen. Lærerprofessionsetik: Sivso fortalte, at der generelt er for lidt fokus på dette område, det er vigtigt at der sættes mere fokus, og bestyrelsen tilslutter sig derfor forslaget. Der henvises også til lærerprofessionsidealet kan ses på hjemmesiden. Der efterlyses en ordentlig grønlandsk version den nuværende beskrives som lidt for knudret/svær/uforståelig. Bodil udtrykte en lille frygt for at der kan opstå en form for gruppering kvalitet a,b og c lærere, så det bad man huske når spørgsmålet debatteres. Sivso lover at både debatten og idealet bliver gjort mere forbrugervenligt man vil sørge for at der sættes gang i udviklingen forskellige steder, så alle får en relation til idealet/ føler sig forpligtet på det. Forslaget tiltrædes. OK-forhandlinger Orientering om overenskomstforhandlingerne v. Sivso. Punktet vedr. faglige forhold er godkendt. Organisatoriske forhold 8

9 Kurser forslag 5 Den generelle holdning hos repræsentantskabet var glæde over den øgede fokus foreningen nu sætter på ledelse og ledelsesstil. Det blev bestyrelsen pålagt at fortsætte denne linie, og at kæmpe for at det er ledelsesuddannede folk, der tiltræder lederstillinger. Samtidig blev det også understreget, at det i endnu højere grad er Kanukokas ansvar at lederne er kvalificerede til deres jobs Kanukoka er arbejdsgiveren. Sivso og bestyrelsen anbefaler forslaget vedtages især med begrundelse i den manglende medarbejderudvikling og manglen på pædagogisk- og personaleledelse. Forslaget tiltrædes. ICC og andre org: Til orientering oplyses det at ICC s vedtægter har bestemt antallet af repræsentanter fra IMAK foreningen har således ingen indflydelse på dette. KIIIP afledte timer forslag 9 og 4 I bygderne anvendes mange steder det afledte timetal uden at man har foretaget den nødvendige pædagogiske vurdering. IMAK har hørt om en del tilfælde, hvor man mener der er vejledt forkert fra Kanukokas side. Problemet opstår, fordi de afledte timer ikke anvendes som forudsat i forordningen og i dennes bemærkninger. Der skal den nødvendige pædagogiske vurdering til i hvert enkelt tilfælde, od den skal skolerne foretage. Bestyrelsen vil, hvis forslaget trækkes, henvende sig til landsstyret og anmode om at kommunerne gøres opmærksomme på denne fejlpraksis. Forslaget blev herefter trukket tilbage Elevrådsmappen Sivso beder Lis om at trække forslaget da bestyrelsen vil give tilsagn om at elevrådsmappen til gengæld vil blive lagt ud på hjemmesiden til almindelig afbenyttelse. Forslaget trækkes derfor. Punkterne omkring de organisatoriske forhold er hermed godkendt. Andet Punkterne omkring andet er hermed godkendt. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 4. Princip og indsatsprogram 9

10 Poul orienterer om de punkter, repræsentantskabet vedtog som princip og indsatspunkter sidste år. Mange af punkterne er nu gennemført, og er derfor fjernet fra programmet igen her kan nævnes hæftet børn i sorg samt folderen om gruppeliv. Bestyrelsens forslag til nye indsatspunkter 1. Folkeskolens udvikling Vedrørende folkeskolens udvikling ønsker IMAK at sætte fokus på hvilke årsager der har udvirket at skolereformen Atuarfitsialak ikke udvikler sig tilfredsstillende. Man ønsker også at sætte fokus på selve folkeskolen, og dette vil man blandt andet gøre ved afholdelse af en skolekonference, med fokus på skolens væsentlige emner, og med deltagelse af alle interessenter. Samtidig vil man tage tiltag til lokal skoleudvikling. Forslaget blev tiltrådt 2. Løn og ansættelsesforhold Imak vil fortsat arbejde for reallønsforbedringer, og ud fra de krav, der blev vedtaget ved repræsentantskabet Forslaget blev tiltrådt. 3. Arbejdstiden Ingen store reformer på bane, men justeringer af den sidst opnåede aftale. Punktet blev tiltrådt. 4. Arbejdsmiljø Imak vil arbejde for at medlemmerne sikres det bedst mulige arbejdsmiljø, for at opnå den bedst mulige trivsel. Herunder vil der blive lagt vægt på udarbejdelse af stillingsbeskrivelser og arbejdsopgaver, samt udarbejdelse af andre politikker, eks rygepolitik, alkoholpolitik m.m. Disse udarbejdes på den enkelte skole, så alle implicerede føler ejerskab, og medindflydelse for medarbejderstaben vokser. Mange i repræsentantskabet efterlyste hjælp til dette arbejde, og Poul lovede at man vil udarbejde et hæfte med forslag, og henviste samtidig til hjemmesiden, hvor man allerede nu kan finde eksempler på retningslinier blandt andet fra skolerne i Nuuk. Apv arbejdspladsvurdering er et nyt område, der allerede er sat initiativer i gang på, og er tænkt som et værktøj til de enkelte skoler, så man kan forbedre forholdene på arbejdspladsen. Der er udarbejdet et spørgeskema til alle lærere, og dette skal danne grundlag for forbedringerne. IMAK vil presse på overfor arbejdsgiverne for at få dem til at gå aktivt med i dette arbejde, da en forbedring af forholdene også er i deres interesse, og det er arbejdsgiverens ansvar og pligt at dette gøres. Forslaget blev tiltrådt. 5. personalepolitik 10

11 Ingen nye indsatsområder tilføjet man arbejder videre med de eksisterende. Afsnittet er tiltrådt 6. uddannelsespolitik Ingen tilføjelser. Forslaget er tiltrådt. 6. Forslag til ændringer af IMAKs vedtægter Forslag 6 og forslag 5 Marius trækker forslag 6 tilbage, og tilslutter sig forslag 5 fra bestyrelsen. Man vil fra bestyrelsens side imødekomme ønsket om en repræsentant fra bygdeskolelederne, således at problematikkerne fra deres specielle områder også bliver belyst i foreningen. Forslag 5 godkendes. Forslag 1 Tilføjelsen i vedtægterne omkring arbejdsmiljøet er begrundet i at arbejdsmiljøet spiller en ar afgørende rolle for det enkelte medlem, hvorfor det bør fremgår af formålet. Samtidig ønsker man at styrke samarbejdet mellem alle undervisere, ved også at kunne rumme friskolelærere m.fl. således at alle underviseres interesser kan tilgodeses bedst muligt. Forslag 1 godkendes Forslag 2 Forslag 2 godkendes Forslag 3 Alle der beskæftiger sig med undervisning skal kunne opnå medlemskab. Forslag 3 godkendes Forslag 4 Der opstår ind imellem situationer, hvor mistillid til en TR er blevet så stor, at medlemmerne skal kunne handle på dette. Forslaget giver mulighed for dette. Forslaget vedrører kun medlemmer af IMAK. Flere fra repræsentantskabet udtrykte bekymring over 1/3 af stemmerne man var bange for at der ville blive kuppet nogle steder. Man foreslog ½ i stedet for. Forslag 4 godkendes. 4. Regnskab Punktet omfatter : IMAK Årsregnskab 2005 Særlig Fond årsregnskab 2005 Ferierejsefond årsregnskab

12 Timelærernes ferierejsefond årsregnskab 2005 IMAKs årsregnskab 2005 Lisbeth Frederiksen fra sekretariatet indledte med at understrege at der denne gang ikke er nogle kommentarer i påtegningen fra revisorerne. Årets resultat viser igen et overskud, denne gang på kroner. Udgifter til Kursusvirksomheden er faldet drastisk de meget store tal fra forrige år skyldes den nye arbejdstidsaftale. Udgifter til juridisk bistand er steget på grund af verserende sager. Lars Engberg, leder af de kritiske revisorer undrede sig over at der ikke figurerede indkøb til potteplanter mere tænker IMAK ikke på arbejdsmiljø mere? Der blev uddelt ros til Jensignes håndtering af bogholderiet. IMAKs årsregnskab blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. Dirigenten meddelte decharge for IMAKs regnskab. IMAKs Særlig Fond årsregnskab 2005 Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet Dirigenten meddelte decharge for IMAKs særlig fonds regnskab. Ferierejsefond årsregnskab 2005 Lisbeth Frederiksen orienterede om fonden og om at alle i år har fået tilskud, af en størrelse, der gør, at de ikke har behøvet at betale noget selv. Orienteringen blev taget til efterretning. Timelærernes ferierejsefond årsregnskab 2005 Resultatet er ikke stort, men 12 familier kom af sted i år. Orienteringen blev taget til efterretning. 8. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Budget 2007 Formanden Sivso Dorph gennemgik det fremlagte budget Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter i 2007 for alle fraktioner. Forslaget blev vedtaget Orienteringen blev taget til efterretning. 9. Valg af kongresdelegeret til DLF Der skulle vælges en kongresdelegeret mere for IMAK. Poul Raahauge blev genvalgt. 10. Eventuelt Lotte Lange, IMAKs nye kontaktperson i hovedbestyrelsen takkede for at hun havde måttet deltage, og hun glæder sig til at samarbejde med os. 12

13 Bodil bad deltagerne overveje nye ansigter på de poster der skal besættes næste gang. Marius takkede Lisbeth og Jensigne for deres store indsats på sekretariatet. Man er altid velkommen, og får altid stor hjælp ros til begge. Johan gentog rosen, og opfordrede alle medlemmer til fortsat at henvende sig til sekretariatet når man har brug for hjælp. Jokum opfordrede IMAK til at begynde at kigge lidt på ansættelsesaftaler for de lærere, der rejser op og ned af kysten, og ikke kan fastholdes i en stilling. De skaber store problemer og koster mange penge. Takkede derudover for et godt møde. Lis havde spørgsmål til udgiftsbilag. Der henvises til Jensigne Ruth havde ros til hele bestyrelsen og Cecilie tilslutter sig. Tak til tolkene. Da der herefter ikke var flere indlæg konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden under repræsentantskabsmødet. Formanden Sivso Dorph takkede for et godt repræsentantskabsmøde med stor aktivitet og mange meningstilkendegivelser. Han lovede at man ikke vil glemme timelærerne i det fortsatte arbejde. Sivso rettede også en tak til Lotte Lange, og håber det gode samarbejde med DLF fortsætter. Han opfordrede også alle repræsentanter til at være opmærksomme på opstillingsfrister i forbindelse med de forskellige valg der er i foreningen. Boas rettes der en speciel tak til det er sidste gang han deltager fordi han skal pensioneres. Sivso takkede for det gode samarbejde og ønskede held og lykke fremover. Også Jarl er med for sidste gang. Sivso takkede for indsatsen og ønskede held og lykke fremover. Også en tak til Tolkene og referenten for arbejdet under mødet. Dirigenten blev hyldet på passende vis for sin altid sikre måde at navigere repræsentantskabet på. Til sidst ønskede formanden Sivso Dorph repræsentanter god rejse hjem og bad repræsentanterne hilse alle medlemmerne, når de kom hjem. Repræsentantskabsmødet 2006 sluttede søndag den 25.juni kl Sivso Dorph Formand for IMAK Dirigent Mikkel Michelsen 13

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse.

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse. Forord Kredsstyrelsens årsberetning 2014/2015 dækker sammen med den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april 2014 4. marts 2015. Årsberetningen indeholder, udover selve

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 Generalforsamling 2012 BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 1. VALG AF OP TIL FIRE DIRIGENTER OG OP TIL FEM MEDLEMMER AF FORSLAGSARBEJDSGRUPPEN

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Resolutionerne forefindes samlet i et selvstændigt dokument tilknyttet dette referat. Forslagene til vedtægtsændringer ligger

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere