referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl Tirsdag den 9. november 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00"

Transkript

1 Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde i Beboerhuset Nærumvænge Torv 25, tirsdag den 9. november 2010 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Afdelingens driftsbudget for 2011/2012 fremlægges til godkendelse. 4. Afdelingens årsregnskab 2009/2010 forelægges. (budgetfolder vil blive udsendt). 5. Indkomne forslag. 6. Valg til afdelingsbestyrelsen: 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal afleveres til Ejendomskontoret, Fruerlund 4, senest den 26. oktober 2010, og vil blive bekendtgjort for beboerne senest den 2. november Adgang til afdelingsmødet har ALLE boligtagere i afdelingen, deres ægtefælle eller hermed sidestillede personer. Hvis du ønsker at deltage i afstemningen på mødet, skal du møde personligt op, idet der ikke kan stemmes pr. fuldmagt. Hver husstand har 2 stemmer - uanset husstanden størrelse. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 9. november 2010 kl i Beboerhuset Nærumvænge Torv 25, Dagsorden: Tom Wilson bød velkommen til de fremmøde. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Mogens Thomsen blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at mødet var rettidt indkaldt, materiale udsendt korrekt og, at dagsordenen var i henhold til vedtægterne. Preben og Nicolai blev valgt som stemmetæller. 2. valg af referat. Ulrik Breidahl fra Boligkontoret Danmark blev valgt som referat. 3. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

2 Beretning var udsendt med indkaldelsen. Der var spørgsmål til om der var behov for yderlige P-Pladser da der faktisk er mange ledige. En beboer havde været rundt og tælle, hvor mange tomme der havde været en tilfældig dag. Mange garager bruges ikke til biler. Per henstiller til dem som har garage plads, at de også bruges om sommeren, samt de ledige pladser som er i Lærkelunden også benyttes. 4. Afdelingens årsregnskab 2009/2010 og driftsbudget for 2011/2012 fremlægges til godkendelse. Ulrik Breidahl gennemgik budget og regnskabet. Ulrik forklarede om de af afdelingens flexlån og fordeling af udgifter. Den rentebesparelse der er på grund af den lave rente er blevet brugt til afvikling af det akkumulerede underskud på ca. 1. million. Der var på baggrund af et spørgsmål fra salen en kortere debat om anvendelsen af denne rentebesparelse. Ulrik besvarede de enkelte øvrige spørgsmål. Budgettet blev sendt til afstemning: 126 stemte for, 2 stemte imod og ingen undlod at stemme. Regnskabet blev taget til efterretning 5. Indkomne forslag. Forslag 1 a. Ejendomsfunktionærerne vil sørge for, at samtlige nedgange til sletten for almindelige adgangs stier efterses og repareres, hvor det er nødvendigt. Det blev desuden besluttet, at belagte nedgange fremover skal ryddes for sne når der i øvrigt ryddes adgangs stierne b. Stierne efterses, men der er ikke budget til at få nedlagt dræn. c. Bestyrelsen mener, at ejendomskontorets nuværende åbningstider (mandag-fredag samt og torsdag tillige tilgodeser, at folk der arbejder også har mulighed for at komme i kontakt med ejendomskontoret. Man kan også ringe i åbningstiden og behøver ikke møde op personligt. Desuden kan ejendomskontoret kontaktes udenfor arbejdstid via e. mail d. det er DONG der har alt belysning. Administrationen vil kontakte DONG og meddele dem, at vi ikke er tilfredse med den nuværende service og at vi har fået flere klager. e. Steen vil indhente tilbud på batteriopsamlere. Vi vil derefter tage stilling om de skal sættes op. Forslag 2. a. Forsamlingen blev spurgt om vi skulle iværksætte en nærmere undersøgelse af vores muligheder at ændre på udsugningen. Det forventes, at en ekstern konsulent vil koste op i mod kr. Det blev vedtaget, at vi skal igangsætte en ekstern konsulent. b. det er meget dyrere totalt set, at få individuelle afregninger. Langt de fleste husstande vil derfor ikke få en lavere varmeregning. Varmeudvalget kigger på om der er kommet nye løsninger vi ikke kender til. Forsalg 3. a. Bestyrelsen henviser til Tirsdags-Cafeen på Nærum skole, hvor der er mulighed for at få hjælp til oversættelse af breve og skrivelser. Forslag 4. a. Bestyrelsen takkede for roserne. Forslag 5. a. der etableres ramper til kældrene efter behov. Det blev vedtaget, at der etableres en nedgang ved NV 70.

3 Forslag 6. a. Der laves en plejeplan for dette stykke. De grønne områder gennemgås på nuværende tidspunkt på den årlige markvandring. Forslag 7. a. Der blev lagt op til en åben diskussion da bestyrelsen ikke havde nogen løsning. Der blev diskuteret forskellige muligheder og bestyrelsen lovede, at gøre tiltag for at løse problemerne. 6.Valg af afdelingsbestyrelsen. a. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Nancy og Birgit genopstillede ikke. Anika Ree Slembrouck, Rosa Hassan og Per Larsen stillede op. Alle 3 blev enstemmigt valgt for 2 år. b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Erik Larsen og Erling Hansen blev enstemmigt valgt for 1 år. 7. Eventuelt. Intet til behandling. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet kl Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Dateret den 15. dec Bestyrelsens beretning for året 2009 / 2010: Det har på alle måder været et år, der har været præget af store udfordringer for alle i bestyrelsen. Bestyrelsen har forsøgt at hæve ambitionsniveauet en tand, hvilket i årets løb har afstedkommet en del uro og diskussioner, men absolut også konstruktive samtaler medlemmerne imellem. Der har været arbejdet med opgaver som skulle løses lige nu og her, og opgaver som desværre må på venteliste til bedre tider, på grund af vores nuværende økonomiske situation. Vi har jo rigtig mange ønsker, men i disse år må vi nøje skelne mellem, hvad der er absolut nødvendigt, og hvad vi må sætte på en ønskeliste. Men primært har vi koncentreret os om udgifterne, og fokuseret på de muligheder vi har for indtægter andre steder fra. Opgaver der er løst eller sat i gang i 2009/2010. Belysning: Der er blevet etableret nye tydelige lysskilte på Nærum Vænge til nr Bænke og Affaldsstativer: Efter ønske, rejst på sidste afdelingsmøde, er der blevet opsat flere bænke og affaldsstativer, fordelt langs med Nærum Vænge lige nr. På grund af trafiksikkerhed, er der blevet etableret afstribning og pullerter, på vejen ved Nærum Vænge nr Postkasser til etagehusene: Som det blev pålagt af myndighederne, har alle etagehuse nu fået opsat postkasser nederst i opgangene. I den forbindelse vil der komme tilbud fra ejendomskontoret, om at få blændet brevsprækken i hoveddøren, hvis den ikke bruges mere.

4 Parkeringsforhold: Der er nedsat et udvalg, som har arbejdet med forskellige modeller til løsning af vores parkeringsproblemer. Alle forslag er videresendt til kommunen, med anmodning om godkendelse. Og kan først gå i gang, når godkendelse fra kommunen forelægger. Der er ligeledes breve på vej til alle lejere af garager / garageplads, om at indsende en kopi af køretøjets registreringsattest, da det er betingelsen for overhovedet at kunne leje en garage / garageplads. Vaskeri: Som tidligere meddelt, påbegynder renoveringen af fællesvaskeriet mandag den 25. oktober. Det forventes at stå klar til brug igen onsdag den 17. november, hvor der vil være en demonstration af de nye maskiner mellem kl på stedet. Energibesparelse: I beboerhuset og i selve bebyggelsen er ca. 85 % af alle pærer nu skiftet til lavenergi, hvilket giver os en rigtig stor besparelse. Bestyrelsen og ejendomskontoret arbejder til stadighed på, at finde nye muligheder for at sparer endnu mere på energien, og i sidste ende et bedre miljø. Skodsborgvej / Nærumvænge Torv: Som sikkerhed, efter flere indbrud, er der opsat gitterlåger og spot på kældernedgange der findes på bagvejen langs Skodsborgvej. Udsendelse af beboer-information: I årets løb er der udsendt beboer-information 4 gange. Der er blevet informeret om aktuelle ting, men også om hvad der ellers har rørt sig i vores område. Af sociale tiltag kan nævnes: Bestyrelsen har i løbet af året forsøgsvis arrangeret nogle sociale tiltag, som for eksempel Aktion opsamling af affald 9. maj, en rigtig hyggelig forårsdag, hvor en flok beboere brugte en del af deres søndag formiddag, på at gå rundt i området og rydde op efter os alle sammen. Samlet set fik vi ca. 200 kg. Et rigtigt flot resultat, som dog giver stof til eftertanke! Havevandring 15. august. I strålende sol gik vi på besøg i hinandens små haver og fik en hyggelig nabo snak, alt imens vi indtog både kolde og varme drikke. Kulturmøde gennem mad i beboerhuset fredag den 24. september, hvor vores herboende indiske familie førte os ind i deres spændende indiske kultur og deres religion. Aftenen bød på middag helt efter indisk tradition, og med flere forskellige indiske retter. Flytninger: Der har været 34 fraflytninger i det forløbne år. Organisationsbestyrelsen er blevet enig om at hæve indskuds beløbet for nye lejere for at begrænse det tab der kan være når nogle forlade bebyggelsen, med for eksempel en husleje restance, eller misligholdt lejemål. Beretning fra udvalg: Antenneforening, SaB bolignet, Bolignettet i SaB blev 5 år i oktober I den forbindelse er beboerne blevet gjort opmærksom på, at hvis der var nogle problemer skulle det meldes til ejendomskontoret, så eventuelle fejl kunne rettes. Der blev ikke meldt nogen fejl ind som kunne henføres til anlægges etablering. Ejerforening Ejerforeningen arbejder på at få sat nye blomsterkasser op på torvet. Der er sat sparepærer i lamperne på torvet for at mindske energi forbruget. Udbygningen af forretninger på bagsiden af torvet er færdig. Der nogle af butikkerne som har problemer mad at bruge de etablerede affaldsrum, ejerforeningen har taget kontakt til disse for at få det løst.

5 Legepladsudvalg Alle vores legepladser har gennemgået det årlige eftersyn, og fejl og mangler er udbedret. vi har stort problem, med de legeting som beboerne medtager på legepladserne. HUSK at tage legetingene med hjem igen - hvis andre kommer til skade med tingene er det afdelingen der er ansvarlig. P-plads udvalget: der har været afholdt møder i udvalget. Der er indhentet tilbud på afmærkning af parkeringspladser, på NV ydersiden mellem nr. 2 og til 118, samt på NV ud for Yderligere er der flere ideer som bliver behandlet af udvalget samt boligkontoret. Efterfølgende vil kommunen blive ansøgt om flere parkeringspladser, med da det har indflydelse på lokalplan 133, kan det godt tage nogen tid. Sletten: Supplerede spørgsmål til beretningen kan stilles på afdelingsmødet: Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen for Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere