Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3"

Transkript

1 Årsregnskab 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger og forord 2 Ledelsespåtegning 3 Beretning Generelt 4 Byråd og administration 7 Teknik- og Miljøudvalget 9 Kultur- og Fritidsudvalget 14 Børne- og Uddannelsesudvalget 16 Sundhedsudvalget 20 Socialudvalget 22 Arbejdsmarkedsudvalget 27 Anvendt regnskabspraksis 28 Resultatopgørelse 30 Finansieringsoversigt 31 Balance 32 Noter 33 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 42 Nøgletal 43 1

3 Kommuneoplysninger Struer Kommune Østergade Rådhuset 7600 Struer CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Borgmester Mads Jakobsen Direktion Kommunaldirektør Claus Damgaard Direktør Kjeld Berthelsen Direktør Jørgen Jensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Byråd Mads Jakobsen (V), borgmester Martin Hulgaard (C), viceborgmester Niels Viggo Lynghøj (A) Steen Jakobsen (V) Karin Houmann (A) Lene Houe (V) John Christoffersen (A) Per Jakobsen (V) Flemming T. Sørensen (A) Anna Marie Brix Poulsen (O) Ann Møller Nielsen (A) Marianne Bredal (V) Grethe Hestbech (F) Rolf Sørensen (V) Arne Thorgaard (A) Conni L. Kristensen (V) Kjeld Graversgård (C) Lars Møller Pedersen (A) Claus H. Hansen (V) Flemming Odde (A) Hans Østergaard (V) Forord Struer Kommune er kommet ud af 2014 med et tilfredsstillende resultat for regnskabet. Struer Byråd har gennem 2014 fortsat haft stærkt fokus på stram styring af serviceudgifterne. Indtægtssiden har været præget af, at vi har færre indbyggere og de r- med færre skatteindtægter. Kombinationen af færre indtægter og en ændret befolkningssammensætning, hvor der bliver flere ældre og færre børn, har medført at Byrådet har kigget på strukturelle løsninger, for fortsat at kunne fastholde en god økon o- mistyring og imødekomme kravene til levering af en god kvalitet af service overfor borgerne i årene der kommer. Peronskatten er 24,9 %, mens grundskylden er 22,9 promille. I 2014 startede arbejdet med byrådets store satsning på Struer som Lydens By/City of Sound med fokus på Branding, Bosæ t- ning og Beskæftigelse. Projekt Lydens By skal kulminere i 2017, hvor Struer By har 100 års købstadsjubilæum og hvor ko m- munen samtidig bidrager lokalt til markeringen af Aarhus som europæisk kulturhovedstad. Byrådet har haft fokus på den ny folkeskolereform, der trådte i kraft i august Det har været en stor pædagogisk omsti l- ling, der stillede store krav til skolerne i Struer, men som også fik økonomisk betydning, da flere undervisningstimer og fær re SFO-timer har gjort driften af det samlede skolevæsen dyrere. Samtidig valgte byrådet en massiv satsning på opgradering af IT i folkeskolen. Hver elev er nu udstyret med ipad eller bærbar PC, og vi er alene nået så langt på grund af en massiv investering fra byrådets side og en stram central styring. I forbindelse med folkeskolereformen og i konsekvens af et faldende børnetal var det samtidig anledning til at se på stru kturen for fremtidens folkeskole i Struer Kommune. Det betyder, at oplandskolerne fremadrettet kun har årgang, og at eleverne fra 7. kl. flyttes til overbygningsskolerne, samt at Østre Skole lukkes. Der arbejdes aktuelt med de fremtidige fysiske rammer for folkeskolerne. En forældregruppe ser sammen med Struer Ko m- mune på mulighederne for at bygge en ny Lydens By skole til erstatning for Gimsing og Struer Østre skoler. På ældreområdet har Byrådet ligeledes haft en proces om tilrettelæggelse og dimensionering af fremtidens plejeboliger. Der er således truffet beslutning om, at vi over de kommende år vil lukke de 4 små plejehjem i Uglev, Hjerm, Humlum og Asp. Den kommunale beskæftigelsesindsats har generelt været rigtig god. Struer Kommune har oplevet, at finanskrisen var hård ved vores kommune med et stort tab af arbejdspladser. I løbet af 2014 er det lykkedes at få mange borgere i arbejd e og uddannelse. Der er nu 500 færre borgere på offentlig forsørgelse end for blot 4 år siden! Det er en god situation for mange bo r- gere, men også for den kommunale økonomi. Det vidner samtidig om, at virksomhederne i vores område er b egyndt at tro på fremtiden og igen tør udvide arbejdsstyrken. Der er anledning til at takke ledere og medarbejdere for den udviste mådeholdenhed og budgetdisciplin, der sikrer, at Struer Kommune er stærkt rustet i forhold til fremtidens udfordringer, samtidig med at der er leveret en god og gedigen service overfor borgerne. Mads Jakobsen Borgmester 2

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2014 for Struer kommune med tilhørende bilag. Årsregnskabet indeholder kommunens resultatopgørelse udarbejdet efter udgiftsbaserede regnsk absprincipper, mens balancen er udarbejdet efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Det udgiftsbaserede regnskab er baseret på de samme principper som hidtil. Den omkostningsbaserede balance er udarbejdet efter de regler, som kommunen har valgt. Diss e regler er beskrevet under afsnittet om anvendt regnskabspraksis - og principperne er uændret i forhold til tidligere år. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet med tilhørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for aflæggelse af kommunens årsregnskab som værende hensigtsmæssig sål edes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet i årsregnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk he n- syntagen. Årsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse. Struer Kommune, den 21. april Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Mads Jakobsen Borgmester Direktion Claus Damgaard Kjeld Berthelsen Jørgen Jensen Kommunaldirektør Direktør Direktør Struer Byråd Årsregnskabet er forelagt i Struer Byråd den 28. april 2015 og overgives til Revisionen. Mads Jakobsen Borgmester Claus Damgaard Kommunaldirektør 3

5 Beretning, generelt I Struer Kommune har der været og vil fortsat være stor fokus på økonomistyringen og på optimering af ressourceanvendelsen. Som i 2013 blev regnskabsresultatet for 2014 bedre end ventet ved budgetlægningen. Alle har taget ansvaret for den stramme økonomistyring på sig og været med til at sikre det gode resultat. I organisationen hersker der en høj grad af forsigtighed i forhold til disponering af budgettet. Det skal bl.a. ses i lyset af de statslige sanktioner, der kan komme i brug individuelt og kollektivt såvel i budgetsituationen som efter regnskabsaflæggelsen. Det gode resultat i 2014 er opnået trods det, at afdelinger og institutioner har forbrugt 12,2 mio. kr. af de opsparede midler fra tidligere år. Til gengæld er der til social sikring samt aktivering og beskæftigelse brugt 28,4 mio. kr. mindre end afsat i det oprindelige budget for Det er der flere årsager til. Blandt andet har lovændringer og bedre konjekturer givet store besparelser på overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet. Fra Byrådets side er der fortsat et ønske om større sammenhæng mellem budget og regnskab. Betragtelige afvigelser skal nøje vurderes med henblik på, om der er leveret den forventede service og der fortsat er behov for midler fremadrettet, eller om den samme service vil kunne leveres mere effektivt. Med budgetaftalen for blev der fastlagt en række strukturelle ændringer på plejehjemsområdet. Aktuelt arbejdes der med den fremtidige skolestruktur herunder om det er muligt at skaffe finansiering til en ny skole i Struer by - og dermed også strukturen på børnepasningsområdet. Sideløbende hermed arbejdes der på alle planer med effektivisering af kommunens drift. Der har i årene 2012 og 2013 været et uforholdsmæssigt stort fald i kommunens indbyggertal. Efter udgangen af 2014 tegner det til, at der er sket en opbremsning af denne tendens. Regnskabsresultatet Den ordinære skattefinansierede driftsvirksomhed viser et overskud på 40,0 mio. kr., hvilket er 31,4 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne budget og 39,5 mio. kr. større end det reviderede budget (korrigeret budget og genbevillinger). Større skatteindtægter 0,7 mio. kr. Mindre generelle tilskud -5,6 mio. kr. Mindre driftsudgifter 34,8 mio. kr. Mindre netto renteudgifter 1,5 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område i alt viser et underskud på 4,9 mio. kr. Heri er indregnet anlægsudgifter, udgifter til jordforsyning og udgifter til kommunale ældreboliger på i alt 44,9 mio. kr. I forhold til det oprindeligt vedtagne budget, hvor der var regnet med et underskud på 33,4 mio. kr., er resultatet således blevet 28,5 mio. kr. bedre end ventet. Dette kan henføres til: Større driftsoverskud 31,4 mio. kr. Mindre anlægsudgifter 2,2 mio. kr. Større udgifter til ældreboliger -0,8 mio. kr. Større udgifter til jordforsyning -4,3 mio. kr. Brugerfinansieret virksomhed, drift og anlæg, som omfatter affaldshåndtering - renovation og genbrug - har givet et overskud på 1,6 mio. kr. Overskuddet er 0,7 mio. kr. større end det oprindeligt vedtagne budget. Det fordeler sig således: Genbrug mv., netto 0,0 mio. kr. Renovation mv. 0,7 mio. kr. Det samlede regnskabsmæssige resultat, for både skattefinansieret og brugerfinansieret virksomhed, udviser et underskud på 3,3 mio. kr. i Fordelingen mellem skattefinansieret og brugerfinansieret virksomhed fremgår af følgende tabel: Resultatopgørelse Mio. kr. Opr. budget 2014 Rev. budget 2014 Regnskab 2014 Skattefinansieret virksomhed -33,4-44,6-4,9 Brugerfinansieret virksomhed 1,0 1,0 1,6 Resultat i alt -32,4-43,6-3,3 Optagne lån ,8 5,8 Afdrag på lån -11,1-11,1-10,8 Øvrige balanceforskydninger 0,6-8,2 10,6 Netto kasseforøgelse -35,8-51,1 2,3 Positivt beløb er kasseforøgelse. Det større overskud, set i forhold til det vedtagne budget, skyldes følgende: 4

6 Beretning, generelt Driftsbevillingerne omfatter både skatte- og brugerfinansierede aktiviteter. Bevillingerne tildeles udvalgene i form af én bevilling til hvert udvalg. Nedenfor vises, hvordan de enkelte udvalg har overholdt den samlede bevilling - i forhold til det reviderede budget. Driftsbevilling pr. udvalg Mio. kr. Opr. budget 2014 Rev. budget 2014 Regnskab 2014 Forskel Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Administration mv heraf udgør lønpuljer, trepartsmidler mv Arbejdsmarkedsområdet Erhvervs- og Turismeudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget I alt Positiv forskel er mindre forbrug. Negativ forskel er merforbrug. Revideret budget består af det korrigerede budget - fratrukket de uforbrugte bevillinger i 2014, som er genbevilget i Likvide aktiver Ved udgangen af 2014 udgjorde Struer Kommunes likvide aktiver (kassebeholdning) 132,5 mio. kr. Dertil skal lægges Struer Kommunes tilgodehavende hos de kommunale forsyningsvirksomheder på 2,1 mio. kr. Det skattefinansierede område havde ved udgangen af 2014 således en kassebeholdning på 134,6 mio. kr. Deponeringen udgjorde ved udgangen af 2014 i alt 12,2 mio. kr. vedrørende salg af gadelys og deponering vedrørende huslejeaftale. Beløbet medregnes ikke i de likvide aktiver. Såfremt deponeringen var medregnet i kassebeholdningen ville den ved årets udgang have udgjort 146,8 mio. kr. En del af kassebeholdningen kan henføres til uforbrugte 2014-bevillinger: Genbevillinger i 2015 Mio. kr. Anlæg, lån mv. 37,7 Drift, løn og selvforvaltning 50,0 I alt 87,7 Restancerne Målet er, og har været at få så mange som muligt til at betale til tiden, så Borgerservice ikke behøver at oversende krav til inddrivelse via SKATs Inddrivelsesmyndighed. Der har været en generel stigning hvert år siden SKAT overtog inddrivelsen fra november Stigningen skønnes at kunne henføres til den ændrede organisering af inddrivelsen og Skats inddrivelsesstrategi. Struer Kommune rykker normalt kun to gange for et krav, før det overgår til Inddrivelsesmyndigheden hos SKAT. Siden 2005 har SKAT arbejdet på at indføre et fælles inddrivelsessystem (EFI), som først er implementeret i efteråret 2013, og fortsat ikke er fuldt ud indfaset. Nedenstående tabel viser konsekvensen af den ændrede struktur og strategi. Tallene for 2005 er for både Struer og Thyholm og de efterfølgende år for den sammenlagte kommune. Restancer, mio. kr. Ultimo 2005 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Kontanthjælp 3,1 5,2 5,4 Boligindskudslån 1,4 2,0 2,0 Boligsikring /-ydelse 0,6 0,8 0,7 Daginstitutioner 0,4 0,7 0,8 Øvrige tilgodehavender 3,5 7,4 5,4 Restancer i alt 9,0 16,1 14,3 5

7 Personer Beretning, generelt Personale Det samlede personaleforbrug i kommunen var i 2014 på fuldtidsstillinger. De kommunale lønudgifter var i 2014 på i alt 657,7 mio. kr. Personaleforbrugets fordeling samt udvikling fra 2013 til 2014 ser således ud: Fuldtidsstillinger drift Byudvikling, bolig- og miljøområdet 20 7 Forsyningsvirksomhed, kollektiv trafik, havne mv. 6 6 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration I alt, ekskl. arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger I alt Samlet lønsum mio. kr. 631,3 657,7 Kommunale fællesskaber Struer Kommune deltager i flere kommunale fællesskaber, bl.a.: Holstebro-Struer Havn Det fælleskommunale affaldsselskab Nomi I/S Nordvestjysk Renovationsfælleskab I/S (NVRaffald) Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S Skoleskibet Marilyn Anne Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S Herudover ejer Struer Kommune 100% af Struer Forsyning Holding A/S, der er ejer af: Struer Forsyning Elnet A/S Struer Forsyning Energi A/S Struer Forsyning Service A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Vand A/S Struer Forsyning Spildevand A/S Befolkningsudvikling Indbyggertallet i Struer Kommune faldt i 2014 fra pr. 1. januar til ved årets udgang. BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR STRUER KOMMUNE FORVENTER FREM TIL ÅR 2018: Færre 0-5-årige Færre 6-12-årige Færre årige Flere årige Færre i den erhvervsaktive alder Færre antal årige Flere årige Flere over 80-årige Fordelingen mellem aldersklasserne ventes at se således ud i henholdvis 2015 og 2025 i Struer kommune: Fem-års aldersklasser Kilde: Struer Kommunes befolkningsprognose

8 Byråd og administration Byrådet og Administrationen Byrådet 2014 var første år i det ny byråd og med ny borgmester og nye udvalgsformænd. Byrådet er i årets løb trukket i arbejdstøjet. Nyskabelsen i denne valgperiode er et erhvervsog turismeudvalg, der har fået ansvaret for koordinering af den kommunale indsats på området samtidig med en prioritering af dialogen med det lokale erhvervsliv. Byrådet mødtes i foråret til en temadag til formulering af en vision for Struer Kommune. I maj var der valg til EU parlamentet samt folkeafstemning om patentdomstolen. Organisation & Udvikling Organisation og Udvikling består af seks fagenheder: Sekretariat, Jura, Kommunikation, HR og Organisation, Projekt og Udvikling samt IT og Digitalisering. IT og Digitalisering I august samlede vi alle skoler i et fælles ITnetværk, hvor alle elever blev udstyret med en ipad eller en bærbar PC. Det har givet et gevaldigt løft til undervisningen i kommunens folkeskoler var også året, hvor al kommunikation med borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder overgik til digital kommunikation. Det har haft indflydelse på mange arbejdsgange internt i organisationen. Borgerne har nu fået mulighed for at betjene sig selv på alle tider af døgnet. Endelig var 2014 også året, hvor konsolideringen af IT-driften på en stabil platform endeligt kom i egne rammer. HR og Organisation I HR strategien for er der med afsæt i kommunens ledelsesgrundlag og værdier sat fokus på at levere ydelser af høj kvalitet, der understøtter tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere og ledere i Struer Kommune. HR har bistået det nye byråd i udformningen af en ny vision for Struer Kommune, og dokumentationen af visionens tilblivelse blev efterfølgende udstillet for offentligheden på biblioteket. Efterfølgende har alle dele af HR arbejdet med underlæggende strategier ud fra behov i afdelinger og institutioner. HR og Arbejdsmiljø har ageret på områderne ledelse og samarbejde, rekruttering og afsked, arbejdsglæde, socialkapital og psykisk arbejdsmiljø, generel medarbejder- og organisationsudvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, rekruttering samt rådgivning af ledere om overenskomsttolkning, langvarig sygdom og afsked, coaching af ledere og på deres foranledning ligeledes medarbejdere. Implementeringen af en ny strategi for formelle ledernetværk på tværs af organisationen har sat fokus på ledelsesopgaven relateret til organisationens overordnede mål og strategier. Den enkelte leders personlige læring og understøttelse af den fælles kultur er sat positivt i spil og vil på sigt give gevinster på flere niveauer. Lydens By Byrådet besluttede i 2012, at Lydens By skulle være Struer Kommunes særlige strategiske indsatsområde de kommende år. Lydens By handler overordnet om at fastholde og bygge videre på områdets dna og de kompetencer, der er i området. Målet er at sætte en dagsorden for, hvordan Struer kan sætte yderligere fokus på at skabe beskæftigelse, bosætning og branding. Det er ambitionen, at Lydens By skal skabe national og international opmærksomhed om, at lytte til Struer. I 2014 tiltrådte projektlederen for Lydens By, og der blev etableret en organisation med en koordineringsgruppe og en styregruppe. Endvidere blev der udpeget et advisory-board (eksperter med rådgivende/vejledende funktion). Der er etableret et strategisk grundlag med tre lydspor: Erhverv, Velfærdsinnovation og Kultur & Turisme. Der er udpeget og igangsat 36 indsatser der skal udvikle Struer til Lydens By frem mod I 2017 har Struer 100 års købstadsjubilæum samtidig bliver Aarhus europæisk kulturhovedstad. Byrådet har afsat 1,5 mio. kr. årligt til projektledelse, aktiviteter og markedsføring af Lydens By og der er opnået tilskud udefra for mere end det dobbelte af dette beløb. 7

9 Byråd og administration Infocenter Struer lnfocenter Struer der rummer Bibliotek, Borgerservice, Turistbureau, Skolebibliotek og Europe Direct Struer, er den primære indgang for borgere, erhverv, foreninger, turister og tilflyttere - både digitalt, pr. telefon og post samt ved personligt fremmøde. Borgerservice Selvbetjening og digital medbetjening prioriteres højt. Det betyder, at personalet løbende forsøger at flytte borgernes henvendelser fra personlige ekspeditioner til selvbetjening eller medbetjening. Hvis borgerne ikke har Nem ID, er personalet i Infocenter Struer behjælpelig med at få udstedt denne i forbindelse med deres henvendelse. Ultimo 2014 har 88,67% af borgerne i Struer Kommune over 15 år en Nem ID. Flere områder er i løbet af 2014 blevet digitaliseret. Fra december er følgende områder obligatoriske, når det gælder digitale selvbetjeningsløsninger: Affaldshåndtering fra borgere Affaldshåndtering fra virksomheder Anmeldelse om byggearbejde Ansøgning om byggetilladelse Ansøgning om lån til beboerindskud Registrering i CPR (bopælsattester og folkeregistermeddelelser) Serviceydelser på vej og trafikområdet (ansøgning om råden over vej ) Anmeldelse om opgravnings- og ledningsarbejder Logiværtserklæringer Ansøgning om betalingslicenser og afgifter i forbindelse med parkering. Digital Post Pr. november 2014 blev Digital Post obligatorisk for alle borgere over 15 år. I Struer Kommune har borgere en Digital Postkasse. Det betyder, at skriftlig korrespondance med det offentlige foregår via Digital Post. Det er muligt at søge fritagelse for Digital Post ud fra fastsatte kriterier. Henvendelse om Digital Postkasse kan ske i Infocenter Struer. 8

10 Teknik- og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Kommuneplanlægning I efteråret 2014 er der startet op på arbejdet med Kommuneplanstrategien, hvor der er lagt vægt på at den bliver formidlet til borgerne gennem lyd og billeder. Arbejdet forventes afsluttet sidst i Der er søgt penge i projektet Yderområdet på Forkant Projektet skal understøtte at Struer er et attraktivt sted at bo, både for os der bor i Struer og dem der vil flytte til. Klimatilpasningsplanen var i første offentlige høring i sommeren Arbejdet med planen forventes færdigt i løbet af 2015 Varmeplanlægning Energi og Bæredygtighed Der er arbejdet med den Strategiske Energiplan for Region Midt som skal være afsluttet i Sammen med det pågående arbejde med at revidere varmeplanen for Struer Kommune skal det resultere i en ny varmeplan for Struer Kommune i løbet af 2017 De første indberetninger til Klimakommune samarbejdet for basisåret 2013 er foretaget. Arbejdet med at lave en Energi- og Bære-dygtighedsplan er startet og forventes afsluttet i løbet af foråret Lokalplanlægning I 2014 er der vedtaget to lokalplaner: Lokalplan nr. 328 for et område til offentlige formål på Venø med tilhørende kommuneplantillæg nr. 1. Lokalplanen muliggør en udvidelse af Venø Efterskole ved halbyggeri og anlæg af boldbane øst og sydøst for eksisterende skolebygninger. Lokalplan nr. 329 for et område til etageboliger og tæt-lav byggeri ved Ølbyvej og Voldgade i Struer. Lokalplanen muliggør realisering af vinderforslag i arkitektkonkurrence. Med den nye bebyggelse reduceres antallet af almene boliger i bebyggelsen med 50 boliger. Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget har i 2014 behandlet ni ansøgninger om støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger. Der er meddelt tilsagn om støtte til syv af disse ejendomme. Støttebeløbene har udgjort mellem kr. og kr. og gives som kontante tilskud. Landsbypuljen Struer Kommune har modtaget midler fra den særlige statslige Landsbypulje, som har til formål at styrke bosætningen i landsbyer og landdistrikter ved at forbedre det fysiske miljø. Indsatsen kan anvendes til nedrivning eller istandsættelse af forfaldne bygninger, til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning og til oprydning på private ejendomme. Puljen er en fortsættelse af den hidtidige indsatspulje, men til forskel fra tidligere bygger indsatsen udelukkende på frivillige aftaler. Indsatsen er fokuseret på nedrivning af nedslidte boliger samt istandsættelse af forsamlingshuse i kommunens landsbyer. Byggesagsbehandling Struer Kommune har modtaget 320 ansøgninger om byggetilladelse/anmeldelser af byggearbejde i Der er meddelt 295 byggetilladelser/ godkendelser af anmeldelse i Siden 1. december 2014 har det været obligatorisk at bruge den digitale løsning BYG & MILJØ ved ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde. Vindmøller Der blev givet tilladelse til opstilling af seks husstandsvindmøller og meddelt afslag på en ansøgning. Sidst på året blev der udsendt et debatoplæg om vindmølleplanlægning på Thyholm. Den direkte anledning var tre konkrete ansøgninger om opstilling af store møller ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og Stokhøjvej. Veje, stier og grønne områder P-plads Lystbådehavnen Efter en meget våd vinter blev arbejdet sat i gang med etablering af den nye p-plads på Lystbådehavnen. Slidlag og opstribning blev udført i juni måned. Fortove Efter Struer Forsynings renovering af kloakker i Hvidbjerg har Park og Vej i løbet af året renoveret fortovet langs Kirkegade, Enghavevej og Skolegade på Thyholm. 9

11 Teknik- og Miljøudvalget Bremdal Strand I samarbejde med Bremdal Borger- og Grundejerforening blev projektet med badebro, stisystemer, bord-bænkesæt, grill-holdere, bruser og træningsribbe afsluttet. Kollektiv trafik Beredskab Strande over hele landet får i disse år et grønt skilt med et unikt nummer, der skal oplyses, når du ringer Ved en nødsituation, kan ambulance og redningskøretøjer dermed nå hurtigere frem, da de så ved præcist, hvor du er. Beredskabet fik i 2014 opsat redningsnumre ved strande og pladser langs kysten i Struer Kommune. Der blev opsat skilte i alt 43 steder. I beredskabsområdet har der i 2014 været i alt 120 udrykninger, der fordeler sig med: Struer 102 og Hvidbjerg 18. Der er foretaget brandteknisk byggesagsbehandling af nybyggeri og ombygningsprojekter samt brandsyn af institutioner, forsamlingslokaler og brandfarlige bygninger. Samtlige brandsyn blev gået som foreskrevet, og alt blev elektronisk registreret i kommunernes nye brandsynssystem FRIDA. Der er foretaget 130 brandsyn. Beredskabet gennemførte igen i 2014 en brandforebyggelseskampagne for børnehaver og børnehaveklasser i Struer Kommune. 12 børnehaver og børnehaveklasser deltog i kampagneugen. Busdrift Busdriften administreres af Midttrafik og Struer Kommune i samarbejde. Der er én bybus i Struer by, seks rabatruter, som fortrinsvis bringer skolebørn til og fra skole samt fem lokalruter, som betjener borgerne i kommunen. Færgedrift Venø Færgefart drives og ejes af Struer Kommune. Venø Færgefart har to færger, Venø Færgen, som besejler ruten hele året rundt og den noget mindre og ældre færge Venøsund, som er nødfærge og passes til dagligt af Venøsund færgelaug. Venø Færgefart er kommet ud af 2014 med et mindre underskud, som skyldes almindelige forskydninger i balancen mellem udgifter og indtægter. 10

12 Teknik- og Miljøudvalget Natur og miljø Natur Struer Kommune har i 2014 igangsat en række naturplejetiltag for at bevare og forbedre kommunens værdifulde naturområder. Der er igangsat forsøg med bekæmpelse af rynket rose på Venø. For at sikre at værdifulde naturarealer plejes i form af afgræsning, er der opsat hegn og udført hegnsvedligeholdelse. Der er investeret i et læskur til kommunens Galloway køer. Kommunen har etableret en sø i en tidligere råstofgrav med henblik på at etablere natur. Endelig har eksterne konsulenter bistået kommunen med at udarbejde forslag til natur-genopretningsprojekter og plejeplaner. Formidling af vores naturværdier er også en vigtig opgave når vi i Struer Kommune markedsfører os overfor potentielle turister og tilflyttere. Der er afholdt guidede naturture og krible-krable arrangementer som skal hjælpe borgere og turister til oplevelser og indsigt i de lokale naturværdier. Struer Kommune har i 2014 fortsat den systematiske indsamling af viden om kommunens naturområder. Omkring 20 naturarealer er blevet undersøgt af kommunen med henblik på at opnå et opdateret vidensgrundlag. Dette vidensgrundlag indgår i sagsbehandlingen når der eksempelvis skal træffes afgørelser om godkendelser på landbrug og adgang til naturen Vandløb Kommunen forestår vedligeholdelse af de offentlige vandløb. I 2014 har kommunens åmænd vedligeholdt de målsatte vandløb med såkaldt miljøvenlig grødeskæring med håndredskaber. Enkelte andre vandløb er vedligeholdt med mejekurv. Sandfang i Kvistrup Møllebæk og Resen Bæk er oprenset. Kraftige regnskyl og store nedbørsmængder er en af årsagerne til den megen sandtilførsel til vandløbene. Igen i år har storme og forhøjet vandstand i Limfjorden, påvirket udløbet af enkelte vandløb og sat digerne tilknyttet pumpelagene i Resenkær og Serup kær under pres. I 2014 er der gjort forberedelser til at sende opgaven ved vandløbsvedligeholdelsen i udbud. Der er som en del af vandplanindsatsen i vandløbene lavet og afsluttet tekniske forundersøgelser på 12 restaureringsprojekter fordelt på Barslev Bæk, Borregård Bæk, Serup å, Hjerm Bæk, Kjærgaard Bæk og Hummelmose å. Heraf vurderes det, at tre af indsatserne kan realiseres. Indsatserne omfatter fjernelse af faunaspærringer, genåbning af rørlagte vandløb og udlægning af sten/grus. Vådområdet i Bjørndal Kær er under realisering. Der er udarbejdet tekniske forundersøgelser for et vådområde ved Kallerup Kær. De tekniske forundersøgelser for vådområdet i Resenkær er tæt på at være afsluttet. Det blev besluttet, at stoppe realiseringen af Serup Kær, da Staten ikke havde afsat tilstrækkeligt med midler til jordopkøb/ jordfordeling, samtidig med, at der var en lang række tekniske udfordringer. I Kilen analyseres der fortsat vandprøver på tre stationer for at holde øje med miljøtilstanden. Sluserne ved udløbet til fjorden bliver reguleret således, at der holdes en forholdsvis lav saltkoncentration i Kilen. Derved opnås en nogenlunde stabil biologisk tilstand. Spildevandsanlæg I Hvidbjerg fortsætter processen med at ændre fra fælleskloak til separatkloak, og der er tilsluttet ca. 110 ejendomme i Det praktiske arbejde med at lægge stik ind på de enkelte grunde er tilendebragt, der mangles dog fortsat tilladelse til etablering af et regnvandsbassin. Da mange vandløb i Struer Kommune er påvirket af forurening med organisk stof, kvælstof og fosfor, skal der stilles krav om forbedret spildevandsrensning til de ejendomme i det åbne land, der leder urenset spildevandet til dræn/vandløb eller har utætte/defekte bundfældningstanke. Ny lovgivning har betydet, at der er indført en særbidragsordning for særligt forurenet spildevand, der afledes fra virksomheder. Samtidig er trappemodellen ændret. Denne ordning giver en lettelse i vandafledningsbidraget til virksomheder med et stort vandforbrug. Struer Forsyning har derfor udarbejdet en ny betalingsvedtægt,som er godkendt af Struer Kommune i Forslag til spildevandsplan er sendt i offentlig høring, og planen forventes vedtaget i foråret Der er lagt op til spildevands- 11

13 Teknik- og Miljøudvalget kloakering af Lyngs Torpe sommerhusområde, ligesom der er lagt op til at ejendomme, der ligger tæt på byer, hvor der er kloakeret eller som ligger i en samlet bebyggelse, bliver kloakeret, således at kloakoplandene fremstår som fuldstændigt færdige og samlede områder. Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Struer Forsyning Spildevand A/S. Genbrug/Affald Affaldsplan er i løbet af 2014 blevet færdiggjort med henblik på udsendelse i otte ugers offentlig høring i foråret Affaldsplanen er udarbejdet i fællesskab med Holstebro, Lemvig og Skive kommuner og med affaldsselskabet Nomi4s i/s i en koordinerende rolle. Planforslaget bygger på en kortlægning af affaldsområdet i de 4 kommuner samt Regeringens Ressourcestrategi for affaldshåndtering. Der har desuden i 2014 været fokus på håndtering af bygge- og anlægsaffald i forbindelse med nedrivningsprojekter samt været behandlet 80 ansøgninger om fritagelse for betaling af administrationsgebyr for erhverv. Grundvand / Vandforsyning Der er i 2014 udarbejdet en beredskabsplan for drikkevandsforsyningen i akutte situationer. Den kommunale beredskabsplan skal sammen med de enkelte vandværkers beredskabsplaner være med til at sikre, at der handles hurtigt, målrettet og koordineret, når en indsats er nødvendig i forbindelse med forureninger eller lignende. Indsatsplan Vejrum-Struer for beskyttelse af grundvand, som dækker vandværkerne Kobbelhøje, Struer, Hjerm og Livbjerggård er blevet endelig vedtaget i Et forslag til Indsatsplan Thyholm, som dækker alle vandværker på Thyholm og Jegindø, er sendt i høring i slutningen af 2014 og forventes endelig vedtaget i foråret Der er i 2014 desuden meddelt en lang række fornyelser af tilladelser til indvinding af grundvand i kommunen, som har været administrativ forlænget i forbindelse med Vandplan Landbrug Der er i 2014 meddelt otte miljøtilladelser/godkendelser af husdyrbrug og et tillæg til allerede miljøgodkendt husdyrbrug. Desuden har tre landbrug fået en arealgodkendelse til at kunne modtage husdyrgødning fra miljøgodkendte brug til udbringning på ejendommenes landbrugsarealer. Ved udgangen af 2014 er der i alt 45 husdyrbrug, som har en miljøtilladelse eller en miljøgodkendelse, og i alt 19 landbrug har en arealgodkendelse. Herudover er der i Kommunen 14 husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter Miljøbeskyttelsesloven. Godkendelser der er meddelt før Husdyrgodkendelsesloven trådte i kraft i Igen i 2014 har der været en del aktivitet med hensyn til anmeldeordning for husdyrbrug, som blev indført i Der er truffet 11 afgørelser i anmeldesager, hvor det ansøgte kan bringes til udførelse uden at det udløser krav om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse. I 2014 er der gennemført i alt 94 miljøtilsyn på husdyrbrug og arealgodkendte landbrug i kommunen. Heraf har de 16 været såkaldte kampagnetilsyn. Med de udførte tilsyn lever kommunen op til omfanget af tilsyn, jævnfør den nye miljøtilsynsbekendtgørelse der trådte i kraft medio Virksomheder På virksomhedssiden arbejdes med tre virksomhedstyper: Listevirksomheder der reguleres ved miljøgodkendelser, autoværksteder ved en branchebekendtgørelse, mens henstillinger og påbud er med til at forebygge forureninger fra mindre virksomheder. Ved udgangen af 2014 havde kommunen 21 listevirksomheder, der alle er miljøgodkendte, 79 virksomheder reguleret via en brugerbetalingsbekendtgørelse ( bilag 1-virksomheder ) og 31 autoværksteder. Miljøforholdene reguleres ved en håndhævelse af vilkår i miljøgodkendelser eller de anførte bekendtgørelser. Håndhævelser sker primært igennem miljøtilsynene på virksomhederne. De mange virksomhedstyper fordrer forskellige krav til forebyggelse af forureninger. De mest dominerende forhold der må afhjælpes er problemer med hensyn til oplag af olie og kemikalier, lugt og luftforurenende stoffer, støj, affald og spildevand. I 2014 blev der afholdt 39 almindelige miljøtilsyn og kampagnetilsyn med ni virksomheder. De almindelige tilsyn blev fordelt imellem 11 listevirksomheder, 29 bilag 1-virksomheder og ni autoværksteder. Tilsynene er tidligere gennemført efter aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. I 2014 blev alle tilsyn foretaget efter en ny miljøtilsynsbekendtgørelse af 22. maj Bekentgørelsen har implementeret nye regler for tilsyn, bl.a. mulighed for prioriterede tilsyn, der enten supplerer de samlede tilsyn (basistilsyn) eller har fokus på særligt forurenende miljøforhold. Der er endvidere krav om to årlige kampagner. I 2014 blev iværksat ni tilsyn i en kampagne omkring opbevaring af olier og kemikalier på virksomhedsområdet. Det andet kampagnetilsyn blev gennemført på landbrugsområdet. 12

14 Teknik- og Miljøudvalget Klagesager vedrørende støj, lugt og luftforurenende stoffer, affald og hønsehold mv. medfører også løbende tilsyns- og håndhævelsessager. Jordforureninger Inden for jordforureningsområdet skal to særlige sager nævnes. Sagerne er interessante, fordi de begge ligger i kategorien af kraftige forureninger, og derfor har stor betydning for miljøbeskyttelsen. Den ene sag er en fortsættelse af den kampagne, der blev gennemført på Struer Havn i Resultatet af kampagnen er, at en forureningskilde er fjernet, og efter ca. et års monitering kan det konkluderes, at forureningsfjernelsen har bevirket, at der ikke længere tilløber olie til regnvandsledningen, og dermed til Limfjorden. Den anden sag omfatter oprydning efter uheld i forbindelse med overfyldning af en større olietank, også på havnearealet. Overfyldningen og forureningen skete på en grund, der i forvejen var kraftigt forurenet af de tidligere aktiviteter. Virksomheden, der lejede grunden, gennemførte i forbindelse med fraflytning en oprydning på frivillig basis, og oprydningen blev gennemført så godt, at arealet efterfølgende stort set kunne kategoriseres som forureningsfrit. Virksomheden fik således ryddet op efter sig selv, og de tidligere virksomheder. Resultatet var igen, at yderligere udslip blev stoppet, og at miljøbeskyttelsen blev forbedret. 13

15 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Infocenter Struer I bygningen på Smedegade rummer Infocenter Struer mange forskellige funktioner og har ca årlige besøgende til bl.a. Struer Bibliotek, Borgerservice, Turistbureau, Europe Direct Struer, Skolebiblioteket, Sekretariat for Struer Handelsstandsforening og Struer Egnens Turistforening, Sekretariat for Struer Kommunes Kunstudvalg, Advokaternes Resthjælp, Limfjordsprojektet Enjoy Limfjorden, Netværkstedet, Studiecafé og ITundervisning for borgere mv. Struer Bibliotek Struer Bibliotek er en af kulturinstitutionerne i Struer Kommune - og er omdrejningspunkt for mange forskellige funktioner, der har borgernes bevågenhed og interesse. Der er afholdt en række teaterforestillinger og andre børneaktiviteter i forbindelse med efterårs- og vinterferierne. Biblioteket benyttes ofte af daginstitutioner og skoleklasser. Børnene tager jævnligt deres forældre og bedsteforældre med - og her er plads til højtlæsning, tid til hjælp omkring valg af de rigtige bøger eller andre materialer. I forbindelse med sommerferien pakkes hundredvis af ferietasker, så de skolefriuger også kan benyttes til at dygtiggøre sig. Borgerne i Struer Kommune er flittige brugere af Biblioteket det sker både i form af lokalerne, lån af materialer og brug af de digitale biblioteksløsninger, som også i 2014 har været i vækst. Bogbilen har fundet en ny god rytme på de ugentlige ture rundt i Iandsbyerne og på øerne. LæsesaIens mange tidsskrifter og aviser benyttes dagligt af mange trofaste biblioteksbrugere. Mere end 50 arrangementer er blevet afholdt i 2014 og der fortsættes ad samme spor i I uge 40 afviklede vi Litteratur- og Multimediefestival, hvor mere end 600 borgere deltog i ugens syv forfatterforedrag. Gimsing Skole arbejdede hele ugen med at gøre litteraturen levende i lyd og billeder i samarbejde med professionelle fortællere og filmproducenter. Igen i 2015 afvikler vi Litteraturfestival i uge 40 med temaet BANEBYEN. Musikskole 2014 blev et godt og virksomt år præget af den daglige undervisning afvekslende med elevkoncerter, lørdagscafeer og ud af huset arrangementer. Det samlede elevtal i 2014 lå på ca. 750, hvoraf over 200 er fyldt 25 år, altså en mindre tilbagegang af elever under 25 år i forhold til året før. Forklaringen skal søges i den nye folkeskolestruktur med en længere skoledag og deraf kortere tid til fritidsaktiviteter. Året igennem arrangeredes koncerter ikke bare af Musikskolen, men også Musikskolens Venner, Musik & Ungdom, Musiksamrådet samt Struer går Live med sine månedlige torsdagskoncerter. Disse mangeartede koncerter var med til at fastholde fokus på Musikskolen, som stedet med det alsidige og pulserende musikliv. I januar afholdt Musikskolens Venner en vellykket nytårskoncert med Struer Jernbaneorkester og Gimsingers. Den tidligere musikskoleelev og nu færdiguddannede skuespiller og sanger Ashok Pramanik var solist. Tema for årets temauge i starten af marts var nordisk musik. Målet med ugen var at skabe fællesskab og samarbejde på tværs samt fordybelse i musikken. Musikdagen den tredje søndag i marts afholdt på Musikskolen og Folkets Hus blev en flot manifestation på bredden og kvaliteten i Struer Kommunes amatørmusikliv. Hele 25 kor og orkestre, deraf otte unge musikskolebands optrådte. Borgmester Mads Jakobsen holdt åbningstalen. I april måned var senior koret Syng dig glad på en vellykket tur til Dybbøl Banke og Sønderborg, hvor der var rundvisning og en flot koncertoplevelse med Sønderjyllands Symfoniorkester. I maj var 34 elever fra Bremdal Blæserklasser i Tivoli til Musikskolernes Dag. Eleverne fik en stor oplevelse både musikalsk og socialt. De spillede med blæserklasserne fra Herning i Tivolis Koncertsal. I juni afholdt vi Rock i Mejeriet, hvor vore unge bands optrådte for hinanden. Efter sommerferien indledte Musikskolen et tættere samarbejde med seks af kommunens folkeskoler, hvilket indebar mere musikundervisning ude på skolerne varetaget af musikskolelærere. I uge 41 var der Jamlink kursus for regionens musikskolelærere her i Struer. Niels Lund Windfeld og Synthia Payne fra USA var kursusledere. Målet var at forbinde musikskolerne med hinanden og spille sammen via internettet. Kurset var en stor succes. Spil dansk dagen den 30.oktober blev markeret med en ekstra indsats dette år ledet af Musikskolen. Der var omkring 25 forskellige musikarrangementer dagen igennem over hele kommunen. Her på Musikskolen ledede Erik Sommer fællessang om formiddagen, og der var korkoncert med Good Vibrations og Gimsingers om aftenen. På traditionelt og smukkeste vis blev året rundet af den 3. søndag i Advent i Struer Kirke med en flot julekoncert udført af Musikskolens dygtige elever. 14

16 Kultur- og Fritidsudvalget Folkeoplysning generelt Der er nu tradition for en årligt Nytårskur i Folkets Hus med deltagelse af ca. 500 frivillige fra folkeoplysningsområdet, det frivillige sociale område, ældreområdet, handicapområdet og kulturområdet. En aften med nytårstale, underholdning med Peter Mygind og uddeling af en række priser, og herunder Årets Idrætsnavn som blev racerkøreren Morten Dons. Der blev indviet to nye og spændende projekter projekt sundhed og livsgælde for alle i Asp og projekt bevægelsesanlæg Hvidbjerg Stadion i Hvidbjerg. To store og spændende bevægelsesanlæg som er meget tidsvarende moderne anlæg, som giver muligheder for selvorganiseret leg og aktivitet. Vi har gennem en årrække støttet op omkring Kraftcenter Vest, der organiserer elitetræning for kajaksporten i Vestjylland. Et samarbejde mellem Struer Kajakklub, Kajakklubben Pagaj i Holstebro og Dansk Kano- og Kajakforbund. Tidligere aftale om støtte er blevet forlænget til perioden Der er økonomisk støttet op omkring Struer Cykelklubs DCU Cykelløb med start og målområde i Struer, Struer Firmaidræts renovering af fitnesscentret, renovering af Lindtorp Faldskærmsklubs klubfaciliteter og støtte til Struer Golfklubs projekt juniorgolf mv. Kulturområdet er også repræsenteret ved Nytårskuren for frivillige, hvor Struer Kommunes Kulturfond uddelte Kulturprisen til to initiativer Støtteforeningen for Struer Jernbanemuseum og Ausumgårds kulturelle tiltag. Der blev ydet ekstraordinært driftstilskud til Resen Beboerforenings drift af Resen Sognegård og nødvendigt forhøjelse af det fremadrettede årlige driftstilskud, ligesom der fremover bliver støttet økonomisk op omkring Linde Medborgerhus. Langhøjskolen har opsagt selvforvaltningsaftalen omkring drift af Langhøj Sognegård, hvorfor der arbejdes på en ny driftsform for videreførelse af faciliteterne. Der givet støtte til udarbejdelse af skitseforslag til udbygning og istandsættelse af Struer Jernbanemuseums faciliteter i den gamle godsterminal. Asger Jorns 100 års fødselsdag blev fejret på forskellig vis og herunder ved Asger Jorn Fodbold Cup, udstilling på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter samt aktiviteter på Struer Museum. Der blev støttet op omkring forskellige nye tiltag på kulturområdet, herunder arrangement med Café Hacks sommerudsendelse fra Venø, arrangement med Thomas Blachman og Rock Dag i Folkets Hus. Retningslinjerne for Struer Kommunes Musiksamråd blev revideret og herunder ændringer af opgaver, støttemuligheder og bestyrelsens sammensætning. Endvidere er der fortsat ydet støtte til koncertrækker, kunstudstillinger og teatervirksomhed. Kulturpolitik generelt Der er udarbejdet ny kulturstrategi for , som er Kultur- og Fritidsudvalgets styringsværktøj i den fortsatte fremdrift af Struer Kommunes samlede kulturtilbud. Kulturlederne koordinerer og sikrer at kulturstrategien får liv. 15

17 Børne- og Uddannelsesudvalget Skole og dagtilbud Udviklingsprojekt for dagtilbudsområdet Humlum Dagtilbud åbnede officielt deres nye institution den 1. august 2014 og anden etape af udbygningen/renoveringen i Gimsing Dagtilbud er påbegyndt og forventes at stå færdig medio 2015, hvor lejemålet Bangsbo er opsagt. Ledelse og organisering af skole- og dagtilbud I efteråret 2014 blev der udarbejdet et høringsmateriale i forbindelse med ledelse og organisering af skole- og dagtilbudsområdet. Høringsfristen udløb ultimo januar Projekt ILD Projekt ILD (IT, Læring og Dialog) er et udviklingsprojekt for alle Struer Kommunes dagplejere. Struer Kommune har fået bevilget 3,6 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden til projektet, som går ud på at tage udgangspunkt i de særlige arbejdsvilkår, dagplejerne har med enearbejde i eget hjem. Gennem kursusaktivitet omhandlende bl.a. kommunikation, konflikthåndtering, kollegial sparring, opbyggelse af social kapital samt brug af IT som dialogforum, er det hensigten at forbedre dagplejernes psykiske arbejdsmiljø, mindske generne ved enearbejdet og derved løfte det faglige niveau. IT vil blive taget i anvendelse ved, at samtlige dagplejere i projektperioden får stillet en ipad til rådighed. Projektet blev afsluttet den 28. april Børnetal For tredje år i træk har antallet af fødsler i Struer Kommune været under 200. Der blev i 2014 kun født 143 børn, hvilket er det laveste nogensinde. Skolerne vil over de næste 10 år opleve et fald på elever pr. år. CEPOS (center for politiske studier) Struer Kommune havde i den forgangne periode den glæde, at Parkskolen ifølge CEPOS opgørelse præsterede ud over det sædvanlige. Parkskolen er med distance landets bedste skole, målt på, hvor god skolerne er til at lære eleverne mest. Parkskolen har gennem alle de 14 år, hvor der er lavet sammenlignelige data for undervisningseffekten, været placeret i top ti på landsplan. Et flot resultat. Thyholms udviklingsprojekt om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 gennemførte 34 kommuner og 75 skoler en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede skoledage. Thyholm Skole og Sfo har deltaget i projektet Gør en god indskoling endnu bedre. Projektet har givet mulighed for læring i et fællesskab mellem pædagoger og lærere i et realistisk pædagogisk set up, der samtidig er et praktisk og indholdsmæssigt møde med de nye udfordringer, som skolereformen indeholder. Tilskud til privat pasning Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at der nu skal gives tilskud fra barnet er 24 uger og indtil det er 2 år og 11. måneder. Beslutningen har betydet, at der nu er startet to private børnepassere op i Struer Kommune. Folkeskolereformen Arbejdsgrupper 15 arbejdsgrupper bestående af elever, forældre, ledere og medarbejdere samt øvrige samarbejdspartnere ved folkeskolerne i Struer Kommune har arbejdet med Folkeskolereformens forskellige delområder. På baggrund af arbejdsgruppernes indstilling har byrådet besluttet følgende: at elevernes nuværende 40 skoleuger fortsætter uforandret. at styringskæden for Børne- og Uddannelsesområdet godkendes. Ordet "forvaltning" ændres til "administration". at pædagogisk råd nedlægges fra 1. august at der udarbejdes faste rammer for systematisk evaluering i dansk, matematik og elevtrivsel på kommune- og skoleniveau. at beslutninger vedrørende ledelsesstruktur udsættes og medtages senere under behandling af "Fremtidens Skole i Struer Kommune" (Deloitte - rapport). at regelforenkling i forhold til moderniseringsaftalens afsnit om kvalitetsrapport, fag, fagrækker og timetal indarbejdes i Struer Kommunes administrative praksis. Den politiske ambition er at man overalt i administrationen forenkler opgaverne. at byrådet pålægger administrationen at udarbejde en samlet strategi for arbejdet med ro i klassen - herunder fokus på forældreansvaret, 16

18 Børne- og Uddannelsesudvalget og at skolerne lokalt udarbejder handleplaner på baggrund af strategien. at klasselærerfunktionen afskaffes og erstattes med indførelse af en kontaktpersonordning. Funktionen beskrives lokalt. at administrationen udsender en tydelig beskrivelse af personalesammensætningen. at skolelederens ansættelseskompetence understøttes af en tydelig økonomisk ressourcetildelingsmodel der spejler intensioner i folkeskolereformen. at administrationen i samarbejde med aftaleholderne skal udarbejde en digital strategi, samt en implementeringsplan for arbejdet med digital dannelse 0-18 år. at administrationen pålægges at koordinere arbejdet med en sammenhængende børneog ungepolitik. at der udarbejdes kulturpas for alle børn i klasse i henhold til arbejdsgruppens anbefalinger og at kulturpasset fremadrettet videreudvikles. at effektmål for idræt, motion og bevægelse ikke indføres nu, men at administrationen pålægges at arbejde videre med dette område til fremlæggelse på et senere Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde. at der udarbejdes en tydeligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling centralt og decentralt i lyset af folkeskolereformen Det præciseres endvidere, at lærerne principielt er til stede på arbejdspladsen i hele arbejdstiden med mindre andet er aftalt med skolelederen. Administrative arbejdspladser Skolerne fik tildelt ressourcer, så der kunne etableres arbejdspladser til undervisere, der skal forberede og tilrettelægge undervisningen samtidig. Ud over inventar til arbejdspladser blev der afsat midler til belysning, akustikregulering, mindre anlægsudgifter mv. Der blev indgået aftale med rådgivningsfirmaet Bascon om et inspirationsoplæg på den enkelte skole. Undervisningstimetal Byrådet besluttede den 28. januar 2014 og den 29. april 2014, at man vil følge KL's anbefaling på timer som beregningsgrundlag for den understøttende undervisning, samt at lærerne skal være 80 timer mere sammen med børnene sammenlignet med skoleåret 2013/2014 i den fagdelte undervisning. I Struer har vi regnet med 772 timer til fagdelt undervisning. I praksis betyder det, at en lærer i Struer Kommune til den fagdelte og understøttende undervisning har ca. 807 timer sammen med børnene. Pædagogiske ombygninger Der er over en fire årig periode afsat 40 mio. kr. til pædagogiske ombygninger af kommunens folkeskoler. IT i folkeskolen Elever i kl. har fået stillet en ipad til rådighed. Elever i kl. samt det pædagogiske og administrative personale på skolen har fået stillet en PC til rådighed. Herudover er der opsat AV-udstyr, indført ny printløsning mv. Sammenhængende børn- og unge politik Som en del af arbejdet med folkeskolereformen blev der igangsat en proces, hvor de eksisterende politikker på børne- og ungeområdet skulle erstattes af en sammenhængende børne- og unge politik. Byrådet godkendte i efteråret 2014 en ny sammenhængende børne- og unge politik. Aktionslærings projekt (AL) I efteråret 2014 blev der igangsat et aktionslærings projekt, hvor de pædagogiske medarbejdere på tværs af faggrænser og funktioner arbejder med at styrke elevernes trivsel og læring såvel i fællesskabet som for den enkelte gennem praksisnær kompetenceudvikling og et stærkt refleksivt teamsamarbejde. 17

19 Børne- og Uddannelsesudvalget Mål i projektet er: at en AL netværksgruppe af pædagogiske medarbejdere får rollen som AL vejledere og løbende gennem aktioner i praksis udvikler nye samarbejder omkring opgaveløsning og indsatser, der støtter barnets trivsel og læring. at udvikle fælles strategier for tydelig klasseledelse gennem læring i praksis i forhold til forskellige gruppedannelser på tværs af årgange. at skabe et fælles sprog omkring værdierne i kommunens inklusionsmindset. Analyse af fremtidig skolestruktur I slutningen af 2013 blev der igangsat en analyse af skolevæsenet i Struer Kommune, som blev færdig primo På baggrund af rapporten fra Deloitte blev der lavet en politisk aftale, hvor bl.a. Struer Østre skole lukkes, Langhøjskolens udskoling flyttes ind til Parkskolen, 7. klasserne flyttes til overbygningsskolerne, udarbejdelse af masterplan for pædagogiske ombygninger, udarbejdelse af høringsforslag til ændret organisering og ledelse af skole og dagtilbud såvel centralt som decentralt. I marts 2015 igangsættes en involverende proces med ledere, medarbejdere og forældre ved specialklasserne på Struer Østre Skole i forhold til fremtidig placering og organisering. Børne- og Familiecentret Beredskabsplan I foråret 2014 udarbejdede vi i samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet og SISO (Videns Center for sociale indsatser for vold og seksuelle overgreb mod børn) en ny og lovpligtig beredskabsplan inklusiv en handleplan for, hvordan man som professionel skal agere ved bekymring, mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge. I Struer Kommune gik vi grundigt til værks og prioriterede, at alle i Børne- og Familiecentret, alle lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud + inviterede fra børnetandplejen og vores specialinstitutioner på temadage med konsulenter SISO. Her fik alle undervisning i hvilke tegn og symptomer, man skal være særligt opmærksom på, så alle ansatte på børneområdet nu er i stand til at håndtere bekymringer eller viden om overgreb. Forældrekurser alment kursus for forældre, der ønsker opdragelses redskaber Vi kører fortsat - og med meget positiv feedback fra mødre og fædre, der allerede har deltaget i et forløb - forældrekurset DUÅ-basic (De Utrolige År) i samarbejde med Boligselskabet Ådalen/Engen. Kurset er henvendt til alle forældre med børn i alderen tre år til 3. klasse, der oplever at de har brug for at tilegne sig nye redskaber i samspillet med og opdragelsen af deres børn. Forældrene henvender sig direkte til kursuslederne der er tale om en forebyggende indsats og ingen registreres som en sag i kommunen. Familieafsnittet Modtagelsen blev etableret 1. oktober 2013 og vi har altså kunnet gøre status efter dens første succesfulde leveår. Modtagelsen sikrer en let tilgængelighed til socialrådgivning for alle nye henvendelser for både borgere og samarbejdspartere. Modtagelsen kan sætte hurtigt ind og give forskellige tilbud om hjælp uden en forudgående børnefaglig undersøgelse, når problemtyngden er af lettere karakter. Alle underretninger går gennem modtagelsen. Den hurtige indsats har betydet at blot 15% af de sager, der har været til Modtagelsesteamet har haft behov for en grundigere undersøgelse og mere indgribende og længerevarende hjælp i Familieafsnittet. Alle andre familier oplever altså at få en hurtig og effektiv hjælp uden at blive unødigt undersøgt i vores sociale system. 18

20 Børne- og Uddannelsesudvalget Generelt arbejdes der i afsnittet med at sikre kvaliteten i familiearbejdet og med tidlig inddragelse af barnet/den unge og deres familie og netværk, så deres egne forslag og ressourcer tænkes ind i de løsninger, der sættes i værk for at barnet/den unge udvikles og trives i hverdagslivet. Vi har fortsat stor succes med at tilbyde vores småbørnskonsulent, der er uddannet autisme-pilot, som vejledende og praktisk hjælp hjemme hos familier, der har børn med nedsat funktion, autisme mv. Småbørnsvejlederen er nu også tilknyttet PPR og kommer på den måde tidligere på banen i det tværfaglige samarbejde, uden der nødvendigvis er tale om et visiteret tilbud. Den udvidede funktion skaber en større sammenhæng i indsatsen for barnet samt bidrager til, at flere børn trives i de almene skoler og dagtilbud. Behandlingsafsnittet/Familiehuset I Familiehuset tilbydes både forebyggende, udredende og behandlende tilbud - enten individuelt eller som gruppetilbud. Det er også her vores åbne og anonyme rådgivning er etableret. Personalet er pædagoger, terapeuter og behandlingspsykologer. Der findes sorggrupper, skilsmissegrupper og grupper for søskende til handicappede børn. Familier kan få samtaleforløb eller konsulentbistand i hjemmet med henblik på vejledning og sparring til netop de vanskeligheder, den enkelte familie tumler med i deres hverdagsliv. Der kan også ydes støtte til samvær eller overvåget samvær, hvor dette er barnets behov. Anbringelsesteamet sørger for vejledning, supervision og efteruddannelse af vores plejefamilier og for at matche barnet/den unge, der ikke kan bo i egen familie, til et ny hjem eller opholdssted. Foruden vores meget erfarne anbringelseskonsulent er indsatsen opprioriteret med ansættelse af en psykolog, så vi fremover også kan tilbyde psykologfaglig supervision i de plejefamilier, der har behovet. Alt sammen med henblik på at understøtte det gode arbejde i plejefamilierne, så selv vanskelige opgaver kan takles, og børnene ikke oplever at skulle skifte anbringelsessted, men i stedet sikres en tryg og kontinuerlig opvækst i deres nye familie. Endnu et team har til huse i Familiehuset. Det er integrations-familiekonsulenterne, der har til opgave at lette integrationen for de flygtningefamilier, der i deres 3-årige integrationsperiode bor i Struer Kommune. Familiekonsulentteamet yder praktisk og pædagogisk støtte i det omfang børnefamilien har behov for denne hjælp til at forstå og begå sig i det danske samfund. PPR PPR arbejder fortsat i et tæt samarbejde med skoler og dagtilbud. Hovedformålet er at kvalificere og bistå personalet dér med at tilrettelægge og evt. ændre på den pædagogiske praksis og undervisning, for at så mange børn som muligt kan udvikle sig, trives og indgå i de almindelige fællesskaber sammen med deres venner og kammerater i lokalmiljøet. PPR rykker ud som proceskonsulenter, arrangerer workshops på skoler og kan deltage i forældremøder alt sammen for at fremme forældres og professionelles forståelse for og samarbejde omkring inklusion. Sundhedsplejen Samarbejdet med Lemvig Kommune omkring det tidlige barselsbesøg på 4. eller 5. dagen og som falder i weekenden er nu fast forankret fra det blev etableret i oktober Skolesundhedstjenesten har fortsat i 2014 samarbejdet med Sundhedscenteret om projekterne: "Sunde skridt i indskolingen", der kører i Hjerm og Bremdal skoler. "Mad, myrer og motion", der er forankret på Thyholm. Begge projekter sætter fokus på den daglige kost og motion, og både børn og forældre, der deltager er engageret i projekterne. Der er stort fokus på alle børns trivsel i hverdagen, og sundhedsplejen står altid klar til at vejlede børn, familier og samarbejdspartnere om sundhed og trivsel. 19

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune Årsberetning Lemvig Kommune FORORD Forord Lemvig Kommune kom igen i ud med et meget stort overskud på den ordinære drift. Overskuddet på den ordinære drift er steget fra forventet 24,8 mio. kr. til 64,3

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015 Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser Årsberetning 214 April 215 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

REGNSKABSBERETNING 2011. Maj 2012. www.skive.dk

REGNSKABSBERETNING 2011. Maj 2012. www.skive.dk REGNSKABSBERETNING 211 Maj 212 www.skive.dk 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. April 2014. www.skive.dk

ÅRSBERETNING 2013. April 2014. www.skive.dk ÅRSBERETNING 213 April 214 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 OVERSIGT OVER ORGANISATIONEN...

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B)

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B) Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wulff (V) Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Pia Bødtker

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Byrådet. Jens Erik Jørgensen (C) Borgmester. Steen Vindum (V) Leif Bæk (V) Jørgen S. Rask (V) Vagn Larsen (V) Hans-Jørgen Hørning (V) Mia Schmidt (C)

Byrådet. Jens Erik Jørgensen (C) Borgmester. Steen Vindum (V) Leif Bæk (V) Jørgen S. Rask (V) Vagn Larsen (V) Hans-Jørgen Hørning (V) Mia Schmidt (C) Årsberetning 2008 1 Byrådet Jens Erik Jørgensen (C) Borgmester 1. Viceborgmester Hanne Bæk Olsen (A) 2. Viceborgmester Bent Braüner (V) Peder Svinth (K) Svend Thue Damgaard (B) Leif Lund (O) Britta Bang

Læs mere