Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3"

Transkript

1 Årsregnskab 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger og forord 2 Ledelsespåtegning 3 Beretning Generelt 4 Byråd og administration 7 Teknik- og Miljøudvalget 9 Kultur- og Fritidsudvalget 14 Børne- og Uddannelsesudvalget 16 Sundhedsudvalget 20 Socialudvalget 22 Arbejdsmarkedsudvalget 27 Anvendt regnskabspraksis 28 Resultatopgørelse 30 Finansieringsoversigt 31 Balance 32 Noter 33 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 42 Nøgletal 43 1

3 Kommuneoplysninger Struer Kommune Østergade Rådhuset 7600 Struer CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Borgmester Mads Jakobsen Direktion Kommunaldirektør Claus Damgaard Direktør Kjeld Berthelsen Direktør Jørgen Jensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Byråd Mads Jakobsen (V), borgmester Martin Hulgaard (C), viceborgmester Niels Viggo Lynghøj (A) Steen Jakobsen (V) Karin Houmann (A) Lene Houe (V) John Christoffersen (A) Per Jakobsen (V) Flemming T. Sørensen (A) Anna Marie Brix Poulsen (O) Ann Møller Nielsen (A) Marianne Bredal (V) Grethe Hestbech (F) Rolf Sørensen (V) Arne Thorgaard (A) Conni L. Kristensen (V) Kjeld Graversgård (C) Lars Møller Pedersen (A) Claus H. Hansen (V) Flemming Odde (A) Hans Østergaard (V) Forord Struer Kommune er kommet ud af 2014 med et tilfredsstillende resultat for regnskabet. Struer Byråd har gennem 2014 fortsat haft stærkt fokus på stram styring af serviceudgifterne. Indtægtssiden har været præget af, at vi har færre indbyggere og de r- med færre skatteindtægter. Kombinationen af færre indtægter og en ændret befolkningssammensætning, hvor der bliver flere ældre og færre børn, har medført at Byrådet har kigget på strukturelle løsninger, for fortsat at kunne fastholde en god økon o- mistyring og imødekomme kravene til levering af en god kvalitet af service overfor borgerne i årene der kommer. Peronskatten er 24,9 %, mens grundskylden er 22,9 promille. I 2014 startede arbejdet med byrådets store satsning på Struer som Lydens By/City of Sound med fokus på Branding, Bosæ t- ning og Beskæftigelse. Projekt Lydens By skal kulminere i 2017, hvor Struer By har 100 års købstadsjubilæum og hvor ko m- munen samtidig bidrager lokalt til markeringen af Aarhus som europæisk kulturhovedstad. Byrådet har haft fokus på den ny folkeskolereform, der trådte i kraft i august Det har været en stor pædagogisk omsti l- ling, der stillede store krav til skolerne i Struer, men som også fik økonomisk betydning, da flere undervisningstimer og fær re SFO-timer har gjort driften af det samlede skolevæsen dyrere. Samtidig valgte byrådet en massiv satsning på opgradering af IT i folkeskolen. Hver elev er nu udstyret med ipad eller bærbar PC, og vi er alene nået så langt på grund af en massiv investering fra byrådets side og en stram central styring. I forbindelse med folkeskolereformen og i konsekvens af et faldende børnetal var det samtidig anledning til at se på stru kturen for fremtidens folkeskole i Struer Kommune. Det betyder, at oplandskolerne fremadrettet kun har årgang, og at eleverne fra 7. kl. flyttes til overbygningsskolerne, samt at Østre Skole lukkes. Der arbejdes aktuelt med de fremtidige fysiske rammer for folkeskolerne. En forældregruppe ser sammen med Struer Ko m- mune på mulighederne for at bygge en ny Lydens By skole til erstatning for Gimsing og Struer Østre skoler. På ældreområdet har Byrådet ligeledes haft en proces om tilrettelæggelse og dimensionering af fremtidens plejeboliger. Der er således truffet beslutning om, at vi over de kommende år vil lukke de 4 små plejehjem i Uglev, Hjerm, Humlum og Asp. Den kommunale beskæftigelsesindsats har generelt været rigtig god. Struer Kommune har oplevet, at finanskrisen var hård ved vores kommune med et stort tab af arbejdspladser. I løbet af 2014 er det lykkedes at få mange borgere i arbejd e og uddannelse. Der er nu 500 færre borgere på offentlig forsørgelse end for blot 4 år siden! Det er en god situation for mange bo r- gere, men også for den kommunale økonomi. Det vidner samtidig om, at virksomhederne i vores område er b egyndt at tro på fremtiden og igen tør udvide arbejdsstyrken. Der er anledning til at takke ledere og medarbejdere for den udviste mådeholdenhed og budgetdisciplin, der sikrer, at Struer Kommune er stærkt rustet i forhold til fremtidens udfordringer, samtidig med at der er leveret en god og gedigen service overfor borgerne. Mads Jakobsen Borgmester 2

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2014 for Struer kommune med tilhørende bilag. Årsregnskabet indeholder kommunens resultatopgørelse udarbejdet efter udgiftsbaserede regnsk absprincipper, mens balancen er udarbejdet efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Det udgiftsbaserede regnskab er baseret på de samme principper som hidtil. Den omkostningsbaserede balance er udarbejdet efter de regler, som kommunen har valgt. Diss e regler er beskrevet under afsnittet om anvendt regnskabspraksis - og principperne er uændret i forhold til tidligere år. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet med tilhørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for aflæggelse af kommunens årsregnskab som værende hensigtsmæssig sål edes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet i årsregnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk he n- syntagen. Årsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse. Struer Kommune, den 21. april Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Mads Jakobsen Borgmester Direktion Claus Damgaard Kjeld Berthelsen Jørgen Jensen Kommunaldirektør Direktør Direktør Struer Byråd Årsregnskabet er forelagt i Struer Byråd den 28. april 2015 og overgives til Revisionen. Mads Jakobsen Borgmester Claus Damgaard Kommunaldirektør 3

5 Beretning, generelt I Struer Kommune har der været og vil fortsat være stor fokus på økonomistyringen og på optimering af ressourceanvendelsen. Som i 2013 blev regnskabsresultatet for 2014 bedre end ventet ved budgetlægningen. Alle har taget ansvaret for den stramme økonomistyring på sig og været med til at sikre det gode resultat. I organisationen hersker der en høj grad af forsigtighed i forhold til disponering af budgettet. Det skal bl.a. ses i lyset af de statslige sanktioner, der kan komme i brug individuelt og kollektivt såvel i budgetsituationen som efter regnskabsaflæggelsen. Det gode resultat i 2014 er opnået trods det, at afdelinger og institutioner har forbrugt 12,2 mio. kr. af de opsparede midler fra tidligere år. Til gengæld er der til social sikring samt aktivering og beskæftigelse brugt 28,4 mio. kr. mindre end afsat i det oprindelige budget for Det er der flere årsager til. Blandt andet har lovændringer og bedre konjekturer givet store besparelser på overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet. Fra Byrådets side er der fortsat et ønske om større sammenhæng mellem budget og regnskab. Betragtelige afvigelser skal nøje vurderes med henblik på, om der er leveret den forventede service og der fortsat er behov for midler fremadrettet, eller om den samme service vil kunne leveres mere effektivt. Med budgetaftalen for blev der fastlagt en række strukturelle ændringer på plejehjemsområdet. Aktuelt arbejdes der med den fremtidige skolestruktur herunder om det er muligt at skaffe finansiering til en ny skole i Struer by - og dermed også strukturen på børnepasningsområdet. Sideløbende hermed arbejdes der på alle planer med effektivisering af kommunens drift. Der har i årene 2012 og 2013 været et uforholdsmæssigt stort fald i kommunens indbyggertal. Efter udgangen af 2014 tegner det til, at der er sket en opbremsning af denne tendens. Regnskabsresultatet Den ordinære skattefinansierede driftsvirksomhed viser et overskud på 40,0 mio. kr., hvilket er 31,4 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne budget og 39,5 mio. kr. større end det reviderede budget (korrigeret budget og genbevillinger). Større skatteindtægter 0,7 mio. kr. Mindre generelle tilskud -5,6 mio. kr. Mindre driftsudgifter 34,8 mio. kr. Mindre netto renteudgifter 1,5 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område i alt viser et underskud på 4,9 mio. kr. Heri er indregnet anlægsudgifter, udgifter til jordforsyning og udgifter til kommunale ældreboliger på i alt 44,9 mio. kr. I forhold til det oprindeligt vedtagne budget, hvor der var regnet med et underskud på 33,4 mio. kr., er resultatet således blevet 28,5 mio. kr. bedre end ventet. Dette kan henføres til: Større driftsoverskud 31,4 mio. kr. Mindre anlægsudgifter 2,2 mio. kr. Større udgifter til ældreboliger -0,8 mio. kr. Større udgifter til jordforsyning -4,3 mio. kr. Brugerfinansieret virksomhed, drift og anlæg, som omfatter affaldshåndtering - renovation og genbrug - har givet et overskud på 1,6 mio. kr. Overskuddet er 0,7 mio. kr. større end det oprindeligt vedtagne budget. Det fordeler sig således: Genbrug mv., netto 0,0 mio. kr. Renovation mv. 0,7 mio. kr. Det samlede regnskabsmæssige resultat, for både skattefinansieret og brugerfinansieret virksomhed, udviser et underskud på 3,3 mio. kr. i Fordelingen mellem skattefinansieret og brugerfinansieret virksomhed fremgår af følgende tabel: Resultatopgørelse Mio. kr. Opr. budget 2014 Rev. budget 2014 Regnskab 2014 Skattefinansieret virksomhed -33,4-44,6-4,9 Brugerfinansieret virksomhed 1,0 1,0 1,6 Resultat i alt -32,4-43,6-3,3 Optagne lån ,8 5,8 Afdrag på lån -11,1-11,1-10,8 Øvrige balanceforskydninger 0,6-8,2 10,6 Netto kasseforøgelse -35,8-51,1 2,3 Positivt beløb er kasseforøgelse. Det større overskud, set i forhold til det vedtagne budget, skyldes følgende: 4

6 Beretning, generelt Driftsbevillingerne omfatter både skatte- og brugerfinansierede aktiviteter. Bevillingerne tildeles udvalgene i form af én bevilling til hvert udvalg. Nedenfor vises, hvordan de enkelte udvalg har overholdt den samlede bevilling - i forhold til det reviderede budget. Driftsbevilling pr. udvalg Mio. kr. Opr. budget 2014 Rev. budget 2014 Regnskab 2014 Forskel Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Administration mv heraf udgør lønpuljer, trepartsmidler mv Arbejdsmarkedsområdet Erhvervs- og Turismeudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget I alt Positiv forskel er mindre forbrug. Negativ forskel er merforbrug. Revideret budget består af det korrigerede budget - fratrukket de uforbrugte bevillinger i 2014, som er genbevilget i Likvide aktiver Ved udgangen af 2014 udgjorde Struer Kommunes likvide aktiver (kassebeholdning) 132,5 mio. kr. Dertil skal lægges Struer Kommunes tilgodehavende hos de kommunale forsyningsvirksomheder på 2,1 mio. kr. Det skattefinansierede område havde ved udgangen af 2014 således en kassebeholdning på 134,6 mio. kr. Deponeringen udgjorde ved udgangen af 2014 i alt 12,2 mio. kr. vedrørende salg af gadelys og deponering vedrørende huslejeaftale. Beløbet medregnes ikke i de likvide aktiver. Såfremt deponeringen var medregnet i kassebeholdningen ville den ved årets udgang have udgjort 146,8 mio. kr. En del af kassebeholdningen kan henføres til uforbrugte 2014-bevillinger: Genbevillinger i 2015 Mio. kr. Anlæg, lån mv. 37,7 Drift, løn og selvforvaltning 50,0 I alt 87,7 Restancerne Målet er, og har været at få så mange som muligt til at betale til tiden, så Borgerservice ikke behøver at oversende krav til inddrivelse via SKATs Inddrivelsesmyndighed. Der har været en generel stigning hvert år siden SKAT overtog inddrivelsen fra november Stigningen skønnes at kunne henføres til den ændrede organisering af inddrivelsen og Skats inddrivelsesstrategi. Struer Kommune rykker normalt kun to gange for et krav, før det overgår til Inddrivelsesmyndigheden hos SKAT. Siden 2005 har SKAT arbejdet på at indføre et fælles inddrivelsessystem (EFI), som først er implementeret i efteråret 2013, og fortsat ikke er fuldt ud indfaset. Nedenstående tabel viser konsekvensen af den ændrede struktur og strategi. Tallene for 2005 er for både Struer og Thyholm og de efterfølgende år for den sammenlagte kommune. Restancer, mio. kr. Ultimo 2005 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Kontanthjælp 3,1 5,2 5,4 Boligindskudslån 1,4 2,0 2,0 Boligsikring /-ydelse 0,6 0,8 0,7 Daginstitutioner 0,4 0,7 0,8 Øvrige tilgodehavender 3,5 7,4 5,4 Restancer i alt 9,0 16,1 14,3 5

7 Personer Beretning, generelt Personale Det samlede personaleforbrug i kommunen var i 2014 på fuldtidsstillinger. De kommunale lønudgifter var i 2014 på i alt 657,7 mio. kr. Personaleforbrugets fordeling samt udvikling fra 2013 til 2014 ser således ud: Fuldtidsstillinger drift Byudvikling, bolig- og miljøområdet 20 7 Forsyningsvirksomhed, kollektiv trafik, havne mv. 6 6 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration I alt, ekskl. arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger I alt Samlet lønsum mio. kr. 631,3 657,7 Kommunale fællesskaber Struer Kommune deltager i flere kommunale fællesskaber, bl.a.: Holstebro-Struer Havn Det fælleskommunale affaldsselskab Nomi I/S Nordvestjysk Renovationsfælleskab I/S (NVRaffald) Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S Skoleskibet Marilyn Anne Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S Herudover ejer Struer Kommune 100% af Struer Forsyning Holding A/S, der er ejer af: Struer Forsyning Elnet A/S Struer Forsyning Energi A/S Struer Forsyning Service A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Vand A/S Struer Forsyning Spildevand A/S Befolkningsudvikling Indbyggertallet i Struer Kommune faldt i 2014 fra pr. 1. januar til ved årets udgang. BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR STRUER KOMMUNE FORVENTER FREM TIL ÅR 2018: Færre 0-5-årige Færre 6-12-årige Færre årige Flere årige Færre i den erhvervsaktive alder Færre antal årige Flere årige Flere over 80-årige Fordelingen mellem aldersklasserne ventes at se således ud i henholdvis 2015 og 2025 i Struer kommune: Fem-års aldersklasser Kilde: Struer Kommunes befolkningsprognose

8 Byråd og administration Byrådet og Administrationen Byrådet 2014 var første år i det ny byråd og med ny borgmester og nye udvalgsformænd. Byrådet er i årets løb trukket i arbejdstøjet. Nyskabelsen i denne valgperiode er et erhvervsog turismeudvalg, der har fået ansvaret for koordinering af den kommunale indsats på området samtidig med en prioritering af dialogen med det lokale erhvervsliv. Byrådet mødtes i foråret til en temadag til formulering af en vision for Struer Kommune. I maj var der valg til EU parlamentet samt folkeafstemning om patentdomstolen. Organisation & Udvikling Organisation og Udvikling består af seks fagenheder: Sekretariat, Jura, Kommunikation, HR og Organisation, Projekt og Udvikling samt IT og Digitalisering. IT og Digitalisering I august samlede vi alle skoler i et fælles ITnetværk, hvor alle elever blev udstyret med en ipad eller en bærbar PC. Det har givet et gevaldigt løft til undervisningen i kommunens folkeskoler var også året, hvor al kommunikation med borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder overgik til digital kommunikation. Det har haft indflydelse på mange arbejdsgange internt i organisationen. Borgerne har nu fået mulighed for at betjene sig selv på alle tider af døgnet. Endelig var 2014 også året, hvor konsolideringen af IT-driften på en stabil platform endeligt kom i egne rammer. HR og Organisation I HR strategien for er der med afsæt i kommunens ledelsesgrundlag og værdier sat fokus på at levere ydelser af høj kvalitet, der understøtter tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere og ledere i Struer Kommune. HR har bistået det nye byråd i udformningen af en ny vision for Struer Kommune, og dokumentationen af visionens tilblivelse blev efterfølgende udstillet for offentligheden på biblioteket. Efterfølgende har alle dele af HR arbejdet med underlæggende strategier ud fra behov i afdelinger og institutioner. HR og Arbejdsmiljø har ageret på områderne ledelse og samarbejde, rekruttering og afsked, arbejdsglæde, socialkapital og psykisk arbejdsmiljø, generel medarbejder- og organisationsudvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, rekruttering samt rådgivning af ledere om overenskomsttolkning, langvarig sygdom og afsked, coaching af ledere og på deres foranledning ligeledes medarbejdere. Implementeringen af en ny strategi for formelle ledernetværk på tværs af organisationen har sat fokus på ledelsesopgaven relateret til organisationens overordnede mål og strategier. Den enkelte leders personlige læring og understøttelse af den fælles kultur er sat positivt i spil og vil på sigt give gevinster på flere niveauer. Lydens By Byrådet besluttede i 2012, at Lydens By skulle være Struer Kommunes særlige strategiske indsatsområde de kommende år. Lydens By handler overordnet om at fastholde og bygge videre på områdets dna og de kompetencer, der er i området. Målet er at sætte en dagsorden for, hvordan Struer kan sætte yderligere fokus på at skabe beskæftigelse, bosætning og branding. Det er ambitionen, at Lydens By skal skabe national og international opmærksomhed om, at lytte til Struer. I 2014 tiltrådte projektlederen for Lydens By, og der blev etableret en organisation med en koordineringsgruppe og en styregruppe. Endvidere blev der udpeget et advisory-board (eksperter med rådgivende/vejledende funktion). Der er etableret et strategisk grundlag med tre lydspor: Erhverv, Velfærdsinnovation og Kultur & Turisme. Der er udpeget og igangsat 36 indsatser der skal udvikle Struer til Lydens By frem mod I 2017 har Struer 100 års købstadsjubilæum samtidig bliver Aarhus europæisk kulturhovedstad. Byrådet har afsat 1,5 mio. kr. årligt til projektledelse, aktiviteter og markedsføring af Lydens By og der er opnået tilskud udefra for mere end det dobbelte af dette beløb. 7

9 Byråd og administration Infocenter Struer lnfocenter Struer der rummer Bibliotek, Borgerservice, Turistbureau, Skolebibliotek og Europe Direct Struer, er den primære indgang for borgere, erhverv, foreninger, turister og tilflyttere - både digitalt, pr. telefon og post samt ved personligt fremmøde. Borgerservice Selvbetjening og digital medbetjening prioriteres højt. Det betyder, at personalet løbende forsøger at flytte borgernes henvendelser fra personlige ekspeditioner til selvbetjening eller medbetjening. Hvis borgerne ikke har Nem ID, er personalet i Infocenter Struer behjælpelig med at få udstedt denne i forbindelse med deres henvendelse. Ultimo 2014 har 88,67% af borgerne i Struer Kommune over 15 år en Nem ID. Flere områder er i løbet af 2014 blevet digitaliseret. Fra december er følgende områder obligatoriske, når det gælder digitale selvbetjeningsløsninger: Affaldshåndtering fra borgere Affaldshåndtering fra virksomheder Anmeldelse om byggearbejde Ansøgning om byggetilladelse Ansøgning om lån til beboerindskud Registrering i CPR (bopælsattester og folkeregistermeddelelser) Serviceydelser på vej og trafikområdet (ansøgning om råden over vej ) Anmeldelse om opgravnings- og ledningsarbejder Logiværtserklæringer Ansøgning om betalingslicenser og afgifter i forbindelse med parkering. Digital Post Pr. november 2014 blev Digital Post obligatorisk for alle borgere over 15 år. I Struer Kommune har borgere en Digital Postkasse. Det betyder, at skriftlig korrespondance med det offentlige foregår via Digital Post. Det er muligt at søge fritagelse for Digital Post ud fra fastsatte kriterier. Henvendelse om Digital Postkasse kan ske i Infocenter Struer. 8

10 Teknik- og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Kommuneplanlægning I efteråret 2014 er der startet op på arbejdet med Kommuneplanstrategien, hvor der er lagt vægt på at den bliver formidlet til borgerne gennem lyd og billeder. Arbejdet forventes afsluttet sidst i Der er søgt penge i projektet Yderområdet på Forkant Projektet skal understøtte at Struer er et attraktivt sted at bo, både for os der bor i Struer og dem der vil flytte til. Klimatilpasningsplanen var i første offentlige høring i sommeren Arbejdet med planen forventes færdigt i løbet af 2015 Varmeplanlægning Energi og Bæredygtighed Der er arbejdet med den Strategiske Energiplan for Region Midt som skal være afsluttet i Sammen med det pågående arbejde med at revidere varmeplanen for Struer Kommune skal det resultere i en ny varmeplan for Struer Kommune i løbet af 2017 De første indberetninger til Klimakommune samarbejdet for basisåret 2013 er foretaget. Arbejdet med at lave en Energi- og Bære-dygtighedsplan er startet og forventes afsluttet i løbet af foråret Lokalplanlægning I 2014 er der vedtaget to lokalplaner: Lokalplan nr. 328 for et område til offentlige formål på Venø med tilhørende kommuneplantillæg nr. 1. Lokalplanen muliggør en udvidelse af Venø Efterskole ved halbyggeri og anlæg af boldbane øst og sydøst for eksisterende skolebygninger. Lokalplan nr. 329 for et område til etageboliger og tæt-lav byggeri ved Ølbyvej og Voldgade i Struer. Lokalplanen muliggør realisering af vinderforslag i arkitektkonkurrence. Med den nye bebyggelse reduceres antallet af almene boliger i bebyggelsen med 50 boliger. Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget har i 2014 behandlet ni ansøgninger om støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger. Der er meddelt tilsagn om støtte til syv af disse ejendomme. Støttebeløbene har udgjort mellem kr. og kr. og gives som kontante tilskud. Landsbypuljen Struer Kommune har modtaget midler fra den særlige statslige Landsbypulje, som har til formål at styrke bosætningen i landsbyer og landdistrikter ved at forbedre det fysiske miljø. Indsatsen kan anvendes til nedrivning eller istandsættelse af forfaldne bygninger, til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning og til oprydning på private ejendomme. Puljen er en fortsættelse af den hidtidige indsatspulje, men til forskel fra tidligere bygger indsatsen udelukkende på frivillige aftaler. Indsatsen er fokuseret på nedrivning af nedslidte boliger samt istandsættelse af forsamlingshuse i kommunens landsbyer. Byggesagsbehandling Struer Kommune har modtaget 320 ansøgninger om byggetilladelse/anmeldelser af byggearbejde i Der er meddelt 295 byggetilladelser/ godkendelser af anmeldelse i Siden 1. december 2014 har det været obligatorisk at bruge den digitale løsning BYG & MILJØ ved ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde. Vindmøller Der blev givet tilladelse til opstilling af seks husstandsvindmøller og meddelt afslag på en ansøgning. Sidst på året blev der udsendt et debatoplæg om vindmølleplanlægning på Thyholm. Den direkte anledning var tre konkrete ansøgninger om opstilling af store møller ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og Stokhøjvej. Veje, stier og grønne områder P-plads Lystbådehavnen Efter en meget våd vinter blev arbejdet sat i gang med etablering af den nye p-plads på Lystbådehavnen. Slidlag og opstribning blev udført i juni måned. Fortove Efter Struer Forsynings renovering af kloakker i Hvidbjerg har Park og Vej i løbet af året renoveret fortovet langs Kirkegade, Enghavevej og Skolegade på Thyholm. 9

11 Teknik- og Miljøudvalget Bremdal Strand I samarbejde med Bremdal Borger- og Grundejerforening blev projektet med badebro, stisystemer, bord-bænkesæt, grill-holdere, bruser og træningsribbe afsluttet. Kollektiv trafik Beredskab Strande over hele landet får i disse år et grønt skilt med et unikt nummer, der skal oplyses, når du ringer Ved en nødsituation, kan ambulance og redningskøretøjer dermed nå hurtigere frem, da de så ved præcist, hvor du er. Beredskabet fik i 2014 opsat redningsnumre ved strande og pladser langs kysten i Struer Kommune. Der blev opsat skilte i alt 43 steder. I beredskabsområdet har der i 2014 været i alt 120 udrykninger, der fordeler sig med: Struer 102 og Hvidbjerg 18. Der er foretaget brandteknisk byggesagsbehandling af nybyggeri og ombygningsprojekter samt brandsyn af institutioner, forsamlingslokaler og brandfarlige bygninger. Samtlige brandsyn blev gået som foreskrevet, og alt blev elektronisk registreret i kommunernes nye brandsynssystem FRIDA. Der er foretaget 130 brandsyn. Beredskabet gennemførte igen i 2014 en brandforebyggelseskampagne for børnehaver og børnehaveklasser i Struer Kommune. 12 børnehaver og børnehaveklasser deltog i kampagneugen. Busdrift Busdriften administreres af Midttrafik og Struer Kommune i samarbejde. Der er én bybus i Struer by, seks rabatruter, som fortrinsvis bringer skolebørn til og fra skole samt fem lokalruter, som betjener borgerne i kommunen. Færgedrift Venø Færgefart drives og ejes af Struer Kommune. Venø Færgefart har to færger, Venø Færgen, som besejler ruten hele året rundt og den noget mindre og ældre færge Venøsund, som er nødfærge og passes til dagligt af Venøsund færgelaug. Venø Færgefart er kommet ud af 2014 med et mindre underskud, som skyldes almindelige forskydninger i balancen mellem udgifter og indtægter. 10

12 Teknik- og Miljøudvalget Natur og miljø Natur Struer Kommune har i 2014 igangsat en række naturplejetiltag for at bevare og forbedre kommunens værdifulde naturområder. Der er igangsat forsøg med bekæmpelse af rynket rose på Venø. For at sikre at værdifulde naturarealer plejes i form af afgræsning, er der opsat hegn og udført hegnsvedligeholdelse. Der er investeret i et læskur til kommunens Galloway køer. Kommunen har etableret en sø i en tidligere råstofgrav med henblik på at etablere natur. Endelig har eksterne konsulenter bistået kommunen med at udarbejde forslag til natur-genopretningsprojekter og plejeplaner. Formidling af vores naturværdier er også en vigtig opgave når vi i Struer Kommune markedsfører os overfor potentielle turister og tilflyttere. Der er afholdt guidede naturture og krible-krable arrangementer som skal hjælpe borgere og turister til oplevelser og indsigt i de lokale naturværdier. Struer Kommune har i 2014 fortsat den systematiske indsamling af viden om kommunens naturområder. Omkring 20 naturarealer er blevet undersøgt af kommunen med henblik på at opnå et opdateret vidensgrundlag. Dette vidensgrundlag indgår i sagsbehandlingen når der eksempelvis skal træffes afgørelser om godkendelser på landbrug og adgang til naturen Vandløb Kommunen forestår vedligeholdelse af de offentlige vandløb. I 2014 har kommunens åmænd vedligeholdt de målsatte vandløb med såkaldt miljøvenlig grødeskæring med håndredskaber. Enkelte andre vandløb er vedligeholdt med mejekurv. Sandfang i Kvistrup Møllebæk og Resen Bæk er oprenset. Kraftige regnskyl og store nedbørsmængder er en af årsagerne til den megen sandtilførsel til vandløbene. Igen i år har storme og forhøjet vandstand i Limfjorden, påvirket udløbet af enkelte vandløb og sat digerne tilknyttet pumpelagene i Resenkær og Serup kær under pres. I 2014 er der gjort forberedelser til at sende opgaven ved vandløbsvedligeholdelsen i udbud. Der er som en del af vandplanindsatsen i vandløbene lavet og afsluttet tekniske forundersøgelser på 12 restaureringsprojekter fordelt på Barslev Bæk, Borregård Bæk, Serup å, Hjerm Bæk, Kjærgaard Bæk og Hummelmose å. Heraf vurderes det, at tre af indsatserne kan realiseres. Indsatserne omfatter fjernelse af faunaspærringer, genåbning af rørlagte vandløb og udlægning af sten/grus. Vådområdet i Bjørndal Kær er under realisering. Der er udarbejdet tekniske forundersøgelser for et vådområde ved Kallerup Kær. De tekniske forundersøgelser for vådområdet i Resenkær er tæt på at være afsluttet. Det blev besluttet, at stoppe realiseringen af Serup Kær, da Staten ikke havde afsat tilstrækkeligt med midler til jordopkøb/ jordfordeling, samtidig med, at der var en lang række tekniske udfordringer. I Kilen analyseres der fortsat vandprøver på tre stationer for at holde øje med miljøtilstanden. Sluserne ved udløbet til fjorden bliver reguleret således, at der holdes en forholdsvis lav saltkoncentration i Kilen. Derved opnås en nogenlunde stabil biologisk tilstand. Spildevandsanlæg I Hvidbjerg fortsætter processen med at ændre fra fælleskloak til separatkloak, og der er tilsluttet ca. 110 ejendomme i Det praktiske arbejde med at lægge stik ind på de enkelte grunde er tilendebragt, der mangles dog fortsat tilladelse til etablering af et regnvandsbassin. Da mange vandløb i Struer Kommune er påvirket af forurening med organisk stof, kvælstof og fosfor, skal der stilles krav om forbedret spildevandsrensning til de ejendomme i det åbne land, der leder urenset spildevandet til dræn/vandløb eller har utætte/defekte bundfældningstanke. Ny lovgivning har betydet, at der er indført en særbidragsordning for særligt forurenet spildevand, der afledes fra virksomheder. Samtidig er trappemodellen ændret. Denne ordning giver en lettelse i vandafledningsbidraget til virksomheder med et stort vandforbrug. Struer Forsyning har derfor udarbejdet en ny betalingsvedtægt,som er godkendt af Struer Kommune i Forslag til spildevandsplan er sendt i offentlig høring, og planen forventes vedtaget i foråret Der er lagt op til spildevands- 11

13 Teknik- og Miljøudvalget kloakering af Lyngs Torpe sommerhusområde, ligesom der er lagt op til at ejendomme, der ligger tæt på byer, hvor der er kloakeret eller som ligger i en samlet bebyggelse, bliver kloakeret, således at kloakoplandene fremstår som fuldstændigt færdige og samlede områder. Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Struer Forsyning Spildevand A/S. Genbrug/Affald Affaldsplan er i løbet af 2014 blevet færdiggjort med henblik på udsendelse i otte ugers offentlig høring i foråret Affaldsplanen er udarbejdet i fællesskab med Holstebro, Lemvig og Skive kommuner og med affaldsselskabet Nomi4s i/s i en koordinerende rolle. Planforslaget bygger på en kortlægning af affaldsområdet i de 4 kommuner samt Regeringens Ressourcestrategi for affaldshåndtering. Der har desuden i 2014 været fokus på håndtering af bygge- og anlægsaffald i forbindelse med nedrivningsprojekter samt været behandlet 80 ansøgninger om fritagelse for betaling af administrationsgebyr for erhverv. Grundvand / Vandforsyning Der er i 2014 udarbejdet en beredskabsplan for drikkevandsforsyningen i akutte situationer. Den kommunale beredskabsplan skal sammen med de enkelte vandværkers beredskabsplaner være med til at sikre, at der handles hurtigt, målrettet og koordineret, når en indsats er nødvendig i forbindelse med forureninger eller lignende. Indsatsplan Vejrum-Struer for beskyttelse af grundvand, som dækker vandværkerne Kobbelhøje, Struer, Hjerm og Livbjerggård er blevet endelig vedtaget i Et forslag til Indsatsplan Thyholm, som dækker alle vandværker på Thyholm og Jegindø, er sendt i høring i slutningen af 2014 og forventes endelig vedtaget i foråret Der er i 2014 desuden meddelt en lang række fornyelser af tilladelser til indvinding af grundvand i kommunen, som har været administrativ forlænget i forbindelse med Vandplan Landbrug Der er i 2014 meddelt otte miljøtilladelser/godkendelser af husdyrbrug og et tillæg til allerede miljøgodkendt husdyrbrug. Desuden har tre landbrug fået en arealgodkendelse til at kunne modtage husdyrgødning fra miljøgodkendte brug til udbringning på ejendommenes landbrugsarealer. Ved udgangen af 2014 er der i alt 45 husdyrbrug, som har en miljøtilladelse eller en miljøgodkendelse, og i alt 19 landbrug har en arealgodkendelse. Herudover er der i Kommunen 14 husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter Miljøbeskyttelsesloven. Godkendelser der er meddelt før Husdyrgodkendelsesloven trådte i kraft i Igen i 2014 har der været en del aktivitet med hensyn til anmeldeordning for husdyrbrug, som blev indført i Der er truffet 11 afgørelser i anmeldesager, hvor det ansøgte kan bringes til udførelse uden at det udløser krav om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse. I 2014 er der gennemført i alt 94 miljøtilsyn på husdyrbrug og arealgodkendte landbrug i kommunen. Heraf har de 16 været såkaldte kampagnetilsyn. Med de udførte tilsyn lever kommunen op til omfanget af tilsyn, jævnfør den nye miljøtilsynsbekendtgørelse der trådte i kraft medio Virksomheder På virksomhedssiden arbejdes med tre virksomhedstyper: Listevirksomheder der reguleres ved miljøgodkendelser, autoværksteder ved en branchebekendtgørelse, mens henstillinger og påbud er med til at forebygge forureninger fra mindre virksomheder. Ved udgangen af 2014 havde kommunen 21 listevirksomheder, der alle er miljøgodkendte, 79 virksomheder reguleret via en brugerbetalingsbekendtgørelse ( bilag 1-virksomheder ) og 31 autoværksteder. Miljøforholdene reguleres ved en håndhævelse af vilkår i miljøgodkendelser eller de anførte bekendtgørelser. Håndhævelser sker primært igennem miljøtilsynene på virksomhederne. De mange virksomhedstyper fordrer forskellige krav til forebyggelse af forureninger. De mest dominerende forhold der må afhjælpes er problemer med hensyn til oplag af olie og kemikalier, lugt og luftforurenende stoffer, støj, affald og spildevand. I 2014 blev der afholdt 39 almindelige miljøtilsyn og kampagnetilsyn med ni virksomheder. De almindelige tilsyn blev fordelt imellem 11 listevirksomheder, 29 bilag 1-virksomheder og ni autoværksteder. Tilsynene er tidligere gennemført efter aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. I 2014 blev alle tilsyn foretaget efter en ny miljøtilsynsbekendtgørelse af 22. maj Bekentgørelsen har implementeret nye regler for tilsyn, bl.a. mulighed for prioriterede tilsyn, der enten supplerer de samlede tilsyn (basistilsyn) eller har fokus på særligt forurenende miljøforhold. Der er endvidere krav om to årlige kampagner. I 2014 blev iværksat ni tilsyn i en kampagne omkring opbevaring af olier og kemikalier på virksomhedsområdet. Det andet kampagnetilsyn blev gennemført på landbrugsområdet. 12

14 Teknik- og Miljøudvalget Klagesager vedrørende støj, lugt og luftforurenende stoffer, affald og hønsehold mv. medfører også løbende tilsyns- og håndhævelsessager. Jordforureninger Inden for jordforureningsområdet skal to særlige sager nævnes. Sagerne er interessante, fordi de begge ligger i kategorien af kraftige forureninger, og derfor har stor betydning for miljøbeskyttelsen. Den ene sag er en fortsættelse af den kampagne, der blev gennemført på Struer Havn i Resultatet af kampagnen er, at en forureningskilde er fjernet, og efter ca. et års monitering kan det konkluderes, at forureningsfjernelsen har bevirket, at der ikke længere tilløber olie til regnvandsledningen, og dermed til Limfjorden. Den anden sag omfatter oprydning efter uheld i forbindelse med overfyldning af en større olietank, også på havnearealet. Overfyldningen og forureningen skete på en grund, der i forvejen var kraftigt forurenet af de tidligere aktiviteter. Virksomheden, der lejede grunden, gennemførte i forbindelse med fraflytning en oprydning på frivillig basis, og oprydningen blev gennemført så godt, at arealet efterfølgende stort set kunne kategoriseres som forureningsfrit. Virksomheden fik således ryddet op efter sig selv, og de tidligere virksomheder. Resultatet var igen, at yderligere udslip blev stoppet, og at miljøbeskyttelsen blev forbedret. 13

15 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Infocenter Struer I bygningen på Smedegade rummer Infocenter Struer mange forskellige funktioner og har ca årlige besøgende til bl.a. Struer Bibliotek, Borgerservice, Turistbureau, Europe Direct Struer, Skolebiblioteket, Sekretariat for Struer Handelsstandsforening og Struer Egnens Turistforening, Sekretariat for Struer Kommunes Kunstudvalg, Advokaternes Resthjælp, Limfjordsprojektet Enjoy Limfjorden, Netværkstedet, Studiecafé og ITundervisning for borgere mv. Struer Bibliotek Struer Bibliotek er en af kulturinstitutionerne i Struer Kommune - og er omdrejningspunkt for mange forskellige funktioner, der har borgernes bevågenhed og interesse. Der er afholdt en række teaterforestillinger og andre børneaktiviteter i forbindelse med efterårs- og vinterferierne. Biblioteket benyttes ofte af daginstitutioner og skoleklasser. Børnene tager jævnligt deres forældre og bedsteforældre med - og her er plads til højtlæsning, tid til hjælp omkring valg af de rigtige bøger eller andre materialer. I forbindelse med sommerferien pakkes hundredvis af ferietasker, så de skolefriuger også kan benyttes til at dygtiggøre sig. Borgerne i Struer Kommune er flittige brugere af Biblioteket det sker både i form af lokalerne, lån af materialer og brug af de digitale biblioteksløsninger, som også i 2014 har været i vækst. Bogbilen har fundet en ny god rytme på de ugentlige ture rundt i Iandsbyerne og på øerne. LæsesaIens mange tidsskrifter og aviser benyttes dagligt af mange trofaste biblioteksbrugere. Mere end 50 arrangementer er blevet afholdt i 2014 og der fortsættes ad samme spor i I uge 40 afviklede vi Litteratur- og Multimediefestival, hvor mere end 600 borgere deltog i ugens syv forfatterforedrag. Gimsing Skole arbejdede hele ugen med at gøre litteraturen levende i lyd og billeder i samarbejde med professionelle fortællere og filmproducenter. Igen i 2015 afvikler vi Litteraturfestival i uge 40 med temaet BANEBYEN. Musikskole 2014 blev et godt og virksomt år præget af den daglige undervisning afvekslende med elevkoncerter, lørdagscafeer og ud af huset arrangementer. Det samlede elevtal i 2014 lå på ca. 750, hvoraf over 200 er fyldt 25 år, altså en mindre tilbagegang af elever under 25 år i forhold til året før. Forklaringen skal søges i den nye folkeskolestruktur med en længere skoledag og deraf kortere tid til fritidsaktiviteter. Året igennem arrangeredes koncerter ikke bare af Musikskolen, men også Musikskolens Venner, Musik & Ungdom, Musiksamrådet samt Struer går Live med sine månedlige torsdagskoncerter. Disse mangeartede koncerter var med til at fastholde fokus på Musikskolen, som stedet med det alsidige og pulserende musikliv. I januar afholdt Musikskolens Venner en vellykket nytårskoncert med Struer Jernbaneorkester og Gimsingers. Den tidligere musikskoleelev og nu færdiguddannede skuespiller og sanger Ashok Pramanik var solist. Tema for årets temauge i starten af marts var nordisk musik. Målet med ugen var at skabe fællesskab og samarbejde på tværs samt fordybelse i musikken. Musikdagen den tredje søndag i marts afholdt på Musikskolen og Folkets Hus blev en flot manifestation på bredden og kvaliteten i Struer Kommunes amatørmusikliv. Hele 25 kor og orkestre, deraf otte unge musikskolebands optrådte. Borgmester Mads Jakobsen holdt åbningstalen. I april måned var senior koret Syng dig glad på en vellykket tur til Dybbøl Banke og Sønderborg, hvor der var rundvisning og en flot koncertoplevelse med Sønderjyllands Symfoniorkester. I maj var 34 elever fra Bremdal Blæserklasser i Tivoli til Musikskolernes Dag. Eleverne fik en stor oplevelse både musikalsk og socialt. De spillede med blæserklasserne fra Herning i Tivolis Koncertsal. I juni afholdt vi Rock i Mejeriet, hvor vore unge bands optrådte for hinanden. Efter sommerferien indledte Musikskolen et tættere samarbejde med seks af kommunens folkeskoler, hvilket indebar mere musikundervisning ude på skolerne varetaget af musikskolelærere. I uge 41 var der Jamlink kursus for regionens musikskolelærere her i Struer. Niels Lund Windfeld og Synthia Payne fra USA var kursusledere. Målet var at forbinde musikskolerne med hinanden og spille sammen via internettet. Kurset var en stor succes. Spil dansk dagen den 30.oktober blev markeret med en ekstra indsats dette år ledet af Musikskolen. Der var omkring 25 forskellige musikarrangementer dagen igennem over hele kommunen. Her på Musikskolen ledede Erik Sommer fællessang om formiddagen, og der var korkoncert med Good Vibrations og Gimsingers om aftenen. På traditionelt og smukkeste vis blev året rundet af den 3. søndag i Advent i Struer Kirke med en flot julekoncert udført af Musikskolens dygtige elever. 14

16 Kultur- og Fritidsudvalget Folkeoplysning generelt Der er nu tradition for en årligt Nytårskur i Folkets Hus med deltagelse af ca. 500 frivillige fra folkeoplysningsområdet, det frivillige sociale område, ældreområdet, handicapområdet og kulturområdet. En aften med nytårstale, underholdning med Peter Mygind og uddeling af en række priser, og herunder Årets Idrætsnavn som blev racerkøreren Morten Dons. Der blev indviet to nye og spændende projekter projekt sundhed og livsgælde for alle i Asp og projekt bevægelsesanlæg Hvidbjerg Stadion i Hvidbjerg. To store og spændende bevægelsesanlæg som er meget tidsvarende moderne anlæg, som giver muligheder for selvorganiseret leg og aktivitet. Vi har gennem en årrække støttet op omkring Kraftcenter Vest, der organiserer elitetræning for kajaksporten i Vestjylland. Et samarbejde mellem Struer Kajakklub, Kajakklubben Pagaj i Holstebro og Dansk Kano- og Kajakforbund. Tidligere aftale om støtte er blevet forlænget til perioden Der er økonomisk støttet op omkring Struer Cykelklubs DCU Cykelløb med start og målområde i Struer, Struer Firmaidræts renovering af fitnesscentret, renovering af Lindtorp Faldskærmsklubs klubfaciliteter og støtte til Struer Golfklubs projekt juniorgolf mv. Kulturområdet er også repræsenteret ved Nytårskuren for frivillige, hvor Struer Kommunes Kulturfond uddelte Kulturprisen til to initiativer Støtteforeningen for Struer Jernbanemuseum og Ausumgårds kulturelle tiltag. Der blev ydet ekstraordinært driftstilskud til Resen Beboerforenings drift af Resen Sognegård og nødvendigt forhøjelse af det fremadrettede årlige driftstilskud, ligesom der fremover bliver støttet økonomisk op omkring Linde Medborgerhus. Langhøjskolen har opsagt selvforvaltningsaftalen omkring drift af Langhøj Sognegård, hvorfor der arbejdes på en ny driftsform for videreførelse af faciliteterne. Der givet støtte til udarbejdelse af skitseforslag til udbygning og istandsættelse af Struer Jernbanemuseums faciliteter i den gamle godsterminal. Asger Jorns 100 års fødselsdag blev fejret på forskellig vis og herunder ved Asger Jorn Fodbold Cup, udstilling på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter samt aktiviteter på Struer Museum. Der blev støttet op omkring forskellige nye tiltag på kulturområdet, herunder arrangement med Café Hacks sommerudsendelse fra Venø, arrangement med Thomas Blachman og Rock Dag i Folkets Hus. Retningslinjerne for Struer Kommunes Musiksamråd blev revideret og herunder ændringer af opgaver, støttemuligheder og bestyrelsens sammensætning. Endvidere er der fortsat ydet støtte til koncertrækker, kunstudstillinger og teatervirksomhed. Kulturpolitik generelt Der er udarbejdet ny kulturstrategi for , som er Kultur- og Fritidsudvalgets styringsværktøj i den fortsatte fremdrift af Struer Kommunes samlede kulturtilbud. Kulturlederne koordinerer og sikrer at kulturstrategien får liv. 15

17 Børne- og Uddannelsesudvalget Skole og dagtilbud Udviklingsprojekt for dagtilbudsområdet Humlum Dagtilbud åbnede officielt deres nye institution den 1. august 2014 og anden etape af udbygningen/renoveringen i Gimsing Dagtilbud er påbegyndt og forventes at stå færdig medio 2015, hvor lejemålet Bangsbo er opsagt. Ledelse og organisering af skole- og dagtilbud I efteråret 2014 blev der udarbejdet et høringsmateriale i forbindelse med ledelse og organisering af skole- og dagtilbudsområdet. Høringsfristen udløb ultimo januar Projekt ILD Projekt ILD (IT, Læring og Dialog) er et udviklingsprojekt for alle Struer Kommunes dagplejere. Struer Kommune har fået bevilget 3,6 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden til projektet, som går ud på at tage udgangspunkt i de særlige arbejdsvilkår, dagplejerne har med enearbejde i eget hjem. Gennem kursusaktivitet omhandlende bl.a. kommunikation, konflikthåndtering, kollegial sparring, opbyggelse af social kapital samt brug af IT som dialogforum, er det hensigten at forbedre dagplejernes psykiske arbejdsmiljø, mindske generne ved enearbejdet og derved løfte det faglige niveau. IT vil blive taget i anvendelse ved, at samtlige dagplejere i projektperioden får stillet en ipad til rådighed. Projektet blev afsluttet den 28. april Børnetal For tredje år i træk har antallet af fødsler i Struer Kommune været under 200. Der blev i 2014 kun født 143 børn, hvilket er det laveste nogensinde. Skolerne vil over de næste 10 år opleve et fald på elever pr. år. CEPOS (center for politiske studier) Struer Kommune havde i den forgangne periode den glæde, at Parkskolen ifølge CEPOS opgørelse præsterede ud over det sædvanlige. Parkskolen er med distance landets bedste skole, målt på, hvor god skolerne er til at lære eleverne mest. Parkskolen har gennem alle de 14 år, hvor der er lavet sammenlignelige data for undervisningseffekten, været placeret i top ti på landsplan. Et flot resultat. Thyholms udviklingsprojekt om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 gennemførte 34 kommuner og 75 skoler en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede skoledage. Thyholm Skole og Sfo har deltaget i projektet Gør en god indskoling endnu bedre. Projektet har givet mulighed for læring i et fællesskab mellem pædagoger og lærere i et realistisk pædagogisk set up, der samtidig er et praktisk og indholdsmæssigt møde med de nye udfordringer, som skolereformen indeholder. Tilskud til privat pasning Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at der nu skal gives tilskud fra barnet er 24 uger og indtil det er 2 år og 11. måneder. Beslutningen har betydet, at der nu er startet to private børnepassere op i Struer Kommune. Folkeskolereformen Arbejdsgrupper 15 arbejdsgrupper bestående af elever, forældre, ledere og medarbejdere samt øvrige samarbejdspartnere ved folkeskolerne i Struer Kommune har arbejdet med Folkeskolereformens forskellige delområder. På baggrund af arbejdsgruppernes indstilling har byrådet besluttet følgende: at elevernes nuværende 40 skoleuger fortsætter uforandret. at styringskæden for Børne- og Uddannelsesområdet godkendes. Ordet "forvaltning" ændres til "administration". at pædagogisk råd nedlægges fra 1. august at der udarbejdes faste rammer for systematisk evaluering i dansk, matematik og elevtrivsel på kommune- og skoleniveau. at beslutninger vedrørende ledelsesstruktur udsættes og medtages senere under behandling af "Fremtidens Skole i Struer Kommune" (Deloitte - rapport). at regelforenkling i forhold til moderniseringsaftalens afsnit om kvalitetsrapport, fag, fagrækker og timetal indarbejdes i Struer Kommunes administrative praksis. Den politiske ambition er at man overalt i administrationen forenkler opgaverne. at byrådet pålægger administrationen at udarbejde en samlet strategi for arbejdet med ro i klassen - herunder fokus på forældreansvaret, 16

18 Børne- og Uddannelsesudvalget og at skolerne lokalt udarbejder handleplaner på baggrund af strategien. at klasselærerfunktionen afskaffes og erstattes med indførelse af en kontaktpersonordning. Funktionen beskrives lokalt. at administrationen udsender en tydelig beskrivelse af personalesammensætningen. at skolelederens ansættelseskompetence understøttes af en tydelig økonomisk ressourcetildelingsmodel der spejler intensioner i folkeskolereformen. at administrationen i samarbejde med aftaleholderne skal udarbejde en digital strategi, samt en implementeringsplan for arbejdet med digital dannelse 0-18 år. at administrationen pålægges at koordinere arbejdet med en sammenhængende børneog ungepolitik. at der udarbejdes kulturpas for alle børn i klasse i henhold til arbejdsgruppens anbefalinger og at kulturpasset fremadrettet videreudvikles. at effektmål for idræt, motion og bevægelse ikke indføres nu, men at administrationen pålægges at arbejde videre med dette område til fremlæggelse på et senere Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde. at der udarbejdes en tydeligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling centralt og decentralt i lyset af folkeskolereformen Det præciseres endvidere, at lærerne principielt er til stede på arbejdspladsen i hele arbejdstiden med mindre andet er aftalt med skolelederen. Administrative arbejdspladser Skolerne fik tildelt ressourcer, så der kunne etableres arbejdspladser til undervisere, der skal forberede og tilrettelægge undervisningen samtidig. Ud over inventar til arbejdspladser blev der afsat midler til belysning, akustikregulering, mindre anlægsudgifter mv. Der blev indgået aftale med rådgivningsfirmaet Bascon om et inspirationsoplæg på den enkelte skole. Undervisningstimetal Byrådet besluttede den 28. januar 2014 og den 29. april 2014, at man vil følge KL's anbefaling på timer som beregningsgrundlag for den understøttende undervisning, samt at lærerne skal være 80 timer mere sammen med børnene sammenlignet med skoleåret 2013/2014 i den fagdelte undervisning. I Struer har vi regnet med 772 timer til fagdelt undervisning. I praksis betyder det, at en lærer i Struer Kommune til den fagdelte og understøttende undervisning har ca. 807 timer sammen med børnene. Pædagogiske ombygninger Der er over en fire årig periode afsat 40 mio. kr. til pædagogiske ombygninger af kommunens folkeskoler. IT i folkeskolen Elever i kl. har fået stillet en ipad til rådighed. Elever i kl. samt det pædagogiske og administrative personale på skolen har fået stillet en PC til rådighed. Herudover er der opsat AV-udstyr, indført ny printløsning mv. Sammenhængende børn- og unge politik Som en del af arbejdet med folkeskolereformen blev der igangsat en proces, hvor de eksisterende politikker på børne- og ungeområdet skulle erstattes af en sammenhængende børne- og unge politik. Byrådet godkendte i efteråret 2014 en ny sammenhængende børne- og unge politik. Aktionslærings projekt (AL) I efteråret 2014 blev der igangsat et aktionslærings projekt, hvor de pædagogiske medarbejdere på tværs af faggrænser og funktioner arbejder med at styrke elevernes trivsel og læring såvel i fællesskabet som for den enkelte gennem praksisnær kompetenceudvikling og et stærkt refleksivt teamsamarbejde. 17

19 Børne- og Uddannelsesudvalget Mål i projektet er: at en AL netværksgruppe af pædagogiske medarbejdere får rollen som AL vejledere og løbende gennem aktioner i praksis udvikler nye samarbejder omkring opgaveløsning og indsatser, der støtter barnets trivsel og læring. at udvikle fælles strategier for tydelig klasseledelse gennem læring i praksis i forhold til forskellige gruppedannelser på tværs af årgange. at skabe et fælles sprog omkring værdierne i kommunens inklusionsmindset. Analyse af fremtidig skolestruktur I slutningen af 2013 blev der igangsat en analyse af skolevæsenet i Struer Kommune, som blev færdig primo På baggrund af rapporten fra Deloitte blev der lavet en politisk aftale, hvor bl.a. Struer Østre skole lukkes, Langhøjskolens udskoling flyttes ind til Parkskolen, 7. klasserne flyttes til overbygningsskolerne, udarbejdelse af masterplan for pædagogiske ombygninger, udarbejdelse af høringsforslag til ændret organisering og ledelse af skole og dagtilbud såvel centralt som decentralt. I marts 2015 igangsættes en involverende proces med ledere, medarbejdere og forældre ved specialklasserne på Struer Østre Skole i forhold til fremtidig placering og organisering. Børne- og Familiecentret Beredskabsplan I foråret 2014 udarbejdede vi i samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet og SISO (Videns Center for sociale indsatser for vold og seksuelle overgreb mod børn) en ny og lovpligtig beredskabsplan inklusiv en handleplan for, hvordan man som professionel skal agere ved bekymring, mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge. I Struer Kommune gik vi grundigt til værks og prioriterede, at alle i Børne- og Familiecentret, alle lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud + inviterede fra børnetandplejen og vores specialinstitutioner på temadage med konsulenter SISO. Her fik alle undervisning i hvilke tegn og symptomer, man skal være særligt opmærksom på, så alle ansatte på børneområdet nu er i stand til at håndtere bekymringer eller viden om overgreb. Forældrekurser alment kursus for forældre, der ønsker opdragelses redskaber Vi kører fortsat - og med meget positiv feedback fra mødre og fædre, der allerede har deltaget i et forløb - forældrekurset DUÅ-basic (De Utrolige År) i samarbejde med Boligselskabet Ådalen/Engen. Kurset er henvendt til alle forældre med børn i alderen tre år til 3. klasse, der oplever at de har brug for at tilegne sig nye redskaber i samspillet med og opdragelsen af deres børn. Forældrene henvender sig direkte til kursuslederne der er tale om en forebyggende indsats og ingen registreres som en sag i kommunen. Familieafsnittet Modtagelsen blev etableret 1. oktober 2013 og vi har altså kunnet gøre status efter dens første succesfulde leveår. Modtagelsen sikrer en let tilgængelighed til socialrådgivning for alle nye henvendelser for både borgere og samarbejdspartere. Modtagelsen kan sætte hurtigt ind og give forskellige tilbud om hjælp uden en forudgående børnefaglig undersøgelse, når problemtyngden er af lettere karakter. Alle underretninger går gennem modtagelsen. Den hurtige indsats har betydet at blot 15% af de sager, der har været til Modtagelsesteamet har haft behov for en grundigere undersøgelse og mere indgribende og længerevarende hjælp i Familieafsnittet. Alle andre familier oplever altså at få en hurtig og effektiv hjælp uden at blive unødigt undersøgt i vores sociale system. 18

20 Børne- og Uddannelsesudvalget Generelt arbejdes der i afsnittet med at sikre kvaliteten i familiearbejdet og med tidlig inddragelse af barnet/den unge og deres familie og netværk, så deres egne forslag og ressourcer tænkes ind i de løsninger, der sættes i værk for at barnet/den unge udvikles og trives i hverdagslivet. Vi har fortsat stor succes med at tilbyde vores småbørnskonsulent, der er uddannet autisme-pilot, som vejledende og praktisk hjælp hjemme hos familier, der har børn med nedsat funktion, autisme mv. Småbørnsvejlederen er nu også tilknyttet PPR og kommer på den måde tidligere på banen i det tværfaglige samarbejde, uden der nødvendigvis er tale om et visiteret tilbud. Den udvidede funktion skaber en større sammenhæng i indsatsen for barnet samt bidrager til, at flere børn trives i de almene skoler og dagtilbud. Behandlingsafsnittet/Familiehuset I Familiehuset tilbydes både forebyggende, udredende og behandlende tilbud - enten individuelt eller som gruppetilbud. Det er også her vores åbne og anonyme rådgivning er etableret. Personalet er pædagoger, terapeuter og behandlingspsykologer. Der findes sorggrupper, skilsmissegrupper og grupper for søskende til handicappede børn. Familier kan få samtaleforløb eller konsulentbistand i hjemmet med henblik på vejledning og sparring til netop de vanskeligheder, den enkelte familie tumler med i deres hverdagsliv. Der kan også ydes støtte til samvær eller overvåget samvær, hvor dette er barnets behov. Anbringelsesteamet sørger for vejledning, supervision og efteruddannelse af vores plejefamilier og for at matche barnet/den unge, der ikke kan bo i egen familie, til et ny hjem eller opholdssted. Foruden vores meget erfarne anbringelseskonsulent er indsatsen opprioriteret med ansættelse af en psykolog, så vi fremover også kan tilbyde psykologfaglig supervision i de plejefamilier, der har behovet. Alt sammen med henblik på at understøtte det gode arbejde i plejefamilierne, så selv vanskelige opgaver kan takles, og børnene ikke oplever at skulle skifte anbringelsessted, men i stedet sikres en tryg og kontinuerlig opvækst i deres nye familie. Endnu et team har til huse i Familiehuset. Det er integrations-familiekonsulenterne, der har til opgave at lette integrationen for de flygtningefamilier, der i deres 3-årige integrationsperiode bor i Struer Kommune. Familiekonsulentteamet yder praktisk og pædagogisk støtte i det omfang børnefamilien har behov for denne hjælp til at forstå og begå sig i det danske samfund. PPR PPR arbejder fortsat i et tæt samarbejde med skoler og dagtilbud. Hovedformålet er at kvalificere og bistå personalet dér med at tilrettelægge og evt. ændre på den pædagogiske praksis og undervisning, for at så mange børn som muligt kan udvikle sig, trives og indgå i de almindelige fællesskaber sammen med deres venner og kammerater i lokalmiljøet. PPR rykker ud som proceskonsulenter, arrangerer workshops på skoler og kan deltage i forældremøder alt sammen for at fremme forældres og professionelles forståelse for og samarbejde omkring inklusion. Sundhedsplejen Samarbejdet med Lemvig Kommune omkring det tidlige barselsbesøg på 4. eller 5. dagen og som falder i weekenden er nu fast forankret fra det blev etableret i oktober Skolesundhedstjenesten har fortsat i 2014 samarbejdet med Sundhedscenteret om projekterne: "Sunde skridt i indskolingen", der kører i Hjerm og Bremdal skoler. "Mad, myrer og motion", der er forankret på Thyholm. Begge projekter sætter fokus på den daglige kost og motion, og både børn og forældre, der deltager er engageret i projekterne. Der er stort fokus på alle børns trivsel i hverdagen, og sundhedsplejen står altid klar til at vejlede børn, familier og samarbejdspartnere om sundhed og trivsel. 19

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 5 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3

Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3 Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger og forord 2 Ledelsespåtegning 3 Beretning Generelt 4 Byråd og administration 7 Teknik- og Miljøudvalget 9 Kultur- og Fritidsudvalget 13 Børne-

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 6 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 7 Erhvervsfremme

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere