Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a."

Transkript

1 1 J.nr JM/ahd Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sønderjysk Biogas a.m.b.a Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.3 Selskabets hjemsted er Haderslev Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabets formål faseopdeles i 2 faser. Henholdsvis en planlægningsfase og en driftsfase. 2.2 Formålet i planlægningsfasen er, at arbejde for etablering af et eller flere biogasanlæg til behandling af husdyrgødning, andet biologisk industriaffald eller andre lovlige produkter, der kan anvendes i biogasanlæggene samt i øvrigt andet organisk materiale, i det omfang dette ikke strider mod bestemmelser i miljø- og veterinærlovgivning. Planlægningsfasen omfatter fastlæggelse af placering af biogasanlæg samt øvrig forberedelse f.eks. etablering af en anden juridisk enhed, såsom et aktieselskab, anpartsselskab eller andet, som har til formål at opføre, eje og drive biogasanlægget. Eventuelt kan ejerskabet og driften adskilles i 2 selvstændige juridiske enheder. 2.3 I driftsfasen er formålet at producere grøn energi på grundlag af husdyrgødning og anden biomasse, for derigennem at sikre en optimal udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødning, og reduktion af miljøbelastningen. Grundlaget for energiproduktionen kan være husdyrgødning såsom rågylle, fast møg eller forsepareret gylle samt anden biomasse. Andelshaverne skal aftage afgasset husdyrgødning og øvrige biprodukter.

2 2 3 Udvikling af projektet 3.1 Efter at selskabet er stiftet og bestyrelsen er valgt, skal bestyrelsen iværksætte tiltag med henblik på at få udviklet projektet, herunder engagere og/eller entrere med den nødvendige sagkundskab, med henblik på udvikling af projektet, herunder udarbejde den fornødne projektbeskrivelse inklusiv økonomiske rammer, for at realisere selskabets formål. Projektbeskrivelsen inklusive nødvendig dokumentation skal forelægges på generalforsamling for godkendelse. 3.2 Overgang til driftsfasen kræver, at beslutningen vedtages på en generalforsamling, med samme flertal som kræves til en vedtægtsændring. Opnås tilslutning ikke, skal bestyrelsen beslutte, om selskabet skal revurdere projektet eller indstille til en likvidering af selskabet. 4 Selskabets kapital 4.1 Den for projektets første fase nødvendige kapital, tilvejebringes i form af indskud fra andelshaverne. Indskuddet udgør pr. andelshaver et beløb der består af 1.500,00 kr. pr. bedrift og 40 kr. pr. DE (DyreEnhed), som den pågældende bedrift har tilladelse til (f.eks. miljøgodkendelse, godkendelse i henhold til husdyrbrugsloven o.s.v.). En bedrift defineres som en juridisk enhed, uanset om den pågældende enhed måtte ejes af en anden juridisk enhed. For eksempel opgøres hver bedrift for sig, hvis en fysisk person, der ejer en bedrift i personligt regi, også ejer et kapitalselskab, der ejer en bedrift. Indskuddet opkræves som en straksbetaling ved indmeldelse på kr ,00, og restbeløbet opkræves efter bestyrelsens beslutning. Restbeløbet kan opkræves på en gang eller over flere rater, alt efter bestyrelsens valg. Eventuelle yderligere indskud besluttes på generalforsamling. 4.2 Den for driftsfasen nødvendige kapital kan tilvejebringes ved kapitalindskud fra selskabsdeltagerne, optagelse af lån, optagelse af nye selskabsdeltagere, salg af projekt/knowhow, opnåelse af tilskud fra det offentlige eller andre, herunder eventuel kombination af disse. 4.3 Til brug for kapitalisering af driftsfasen, har andelshaverne mulighed for at tegne kapital i forhold til den allerede indskudte kapital. Indskud fra andre end andelshaverne eller indskud fra andelshavere der overstiger deres forholdsmæssige andelskapitalforhøjelse, skal anses som optagelse af ny andelshaver.

3 3 4.4 Til brug for enhver kapitalforhøjelse udarbejdes tegningslister, som andelshaverne skal aflevere til bestyrelsen senest 14 dage efter, at generalforsamlingen har besluttet en kapitalforhøjelse. 5 Optagelse og udmeldelse af andelshavere samt eksklusion 5.1 Som andelshaver optages producenter af husdyrgødning og eventuelt anden biomasse, jævnfør 2 formålet, i det af bestyrelsen nærmere definerede område jævnfør 5.4, eller tredjemand, hvis deltagelse i selskabet bestyrelsen finder relevant for at virkeliggøre selskabets formål. Drives en bedrift i fællesskab af flere personer, enten direkte eller indirekte, kan der opnås et samlet medlemskab. Ejerne eller brugerne skal i så fald udpege en befuldmægtiget og skriftligt meddele bestyrelsen, hvem der tegner fællesskabet og fremsende dokumentation herfor. Antallet af andelshavere kan af selskabets bestyrelse begrænses under hensyn til biogasanlæggets behandlingskapacitet, herunder stabil og økonomisk forsvarlig drift. I det tilfælde hvor en andelshaver ikke får mulighed for at levere til anlægget, tilbage betales det fulde indskud. 5.2 Der oprettes en skriftlig leverandøraftale mellem selskabet og andelshaveren, der regulerer andelshaverens leverancer af husdyrgødning samt aftag af restprodukter. 5.3 Optagelse af nye andelshavere efter at selskabet er stiftet, skal godkendes af selskabets bestyrelse. Der kan eventuelt oprettes en venteliste for interesserede producenter. Selskabet er dog ikke bundet af en sådan venteliste, idet valget af nye andelshavere kan være betinget af sådanne forhold som leverancers størrelse, økonomi samt geografi. 5.4 Bestyrelsen for selskabet er berettiget til at fastlægge afgrænsning af, hvem der kan være andelshaver, for eksempel enten en geografisk afgrænsning eller på anden måde, hvis dette er begrundet i tekniske eller økonomiske hensyn til selskabet, idet selskabet dog i videst muligt omfang skal være åben for optagelse af nye andelshavere. 5.5 Såfremt en andelshaver sælger, overdrager eller bortforpagter sin bedrift helt eller delvist, kan den nye ejer eller bruger ansøge selskabet om, at vedkommende indtræder i rettigheder og forpligtelser overfor selskabet. Selskabet kan afvise optagelse af den nye ejer/forpagter ud fra saglige hensyn. Andelshaveren er berettiget til at kræve en forhåndstilkendegivelse fra bestyrelsen. Kan bestyrelsen ud fra saglige hensyn ikke godkende erhverver/forpagter, skal medlemskabet opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i måneden og den tidligere ejer og/eller bortforpagter er bundet af medlemskabet indtil opsigelsesfristens udløb.

4 4 5.6 Udmeldelse af selskabet kan ske med 12 måneders forudgående skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Andelshaverne er dog bundet af medlemskabet så længe leverandørkontrakten er i kraft. Andelshaveren har ved ophør af selskabsdeltagelsen intet krav på udbetaling af en andel af selskabsformuen. 5.7 Bestyrelsen kan ekskludere en andelshaver, som tilsidesætter sine medlemsforpligtelser. Eksklusion af en andelshaver kan af vedkommende indbringes for generalforsamling, der afgør om eksklusion er berettiget. Indbringelse for generalforsamling skal ske inden 14 dage efter meddelelsen om eksklusion til den pågældende andelshaver. Ønsker om prøvning af eksklusionen fremsættes skriftligt med motiveret begrundelse til bestyrelsen indenfor fristen. Bestyrelsen indkalder i så fald til generalforsamling i overensstemmelse med punkt 7.8. Indbringelse for generalforsamling har opsættende virkning. Beslutning om eksklusion afgøres efter afstemningsreglen i punkt Andelshaverne er forpligtet til at give de oplysninger og den dokumentation, som er nødvendig, for at selskabet kan opfylde sine forpligtelser over for offentlige myndigheder, f.eks. miljømyndigheder, SKAT o.s.v. 6 Hæftelse og Andelsret 6.1 Selskabet er et selskab med begrænset hæftelse. Andelshaverne hæfter således ikke for selskabets forpligtelser, idet selskabet hæfter med sin kapital, som er de indskud som andelshaverne har foretaget eller med kapital tilvejebragt på anden måde. 6.2 Andelshavere er andelsberettigede i selskabets formue, i forhold til den tegnede andel. Andelens størrelse opgøres efter sædvanlige regnskabsmæssige principper. 6.3 Hvis selskabet likvideres, er andelshaverne berettigede til formue i forhold til deres ejerandele. Udlodning sker forholdsmæssigt i forhold til den indskudte kapital. 6.4 Når en andelshaver udtræder, er han forpligtet til at indfri samtlige eventuelle økonomiske forpligtelser overfor selskabet. 7 Generalforsamling 7.1 Generalforsamlingen udgør den højeste myndighed i alle selskabets forhold, indenfor de i lovgivningen og selskabets vedtægters anførte regler.

5 5 7.2 Alle generalforsamlinger afholdes centralt i Sønderjylland. 7.3 Dagsorden for stiftende generalforsamling ved selskabets oprettelse omfatter alene: 1. Valg af stemmetæller. 2. Valg af dirigent. 3. Konstatering af indtegnet kapital. 4. Vedtagelse af selskabets stiftelse. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. Alle beslutninger på stiftende generalforsamling afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. 7.4 Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i april måned. 7.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter: 1. Valg af stemmetæller. 2. Valg af dirigent. 3. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 7.6 Forslag fra andelshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til selskabet senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling. 7.7 Senest 7 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, fremsendes til enhver noteret andelshaver og samtidig fremlægges til eftersyn for andelshaverne på selskabets kontor. 7.8 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når bestyrelsen eller revisor eller andelshaver eller andelshavere, der enkeltvis eller tilsammen har mindst 10 % af selskabskapitalen, begærer dette. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indgives skriftligt til bestyrelsen med angivelse af bestemt emne for generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger herefter for indkaldelse inden 14 dage efter mod-

6 6 tagelsen af begæring. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 7 dages varsel. 7.9 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, medmindre andet måtte fremgå af nærværende vedtægter eller eventuel lovgivning. Såfremt en andelshaver begærer dette, sker afstemning skriftligt og hemmeligt Hver andelshaver har 1 stemme. Dette gælder uanset hvor stort andelshavers indskud har været, og/eller hvor mange bedrifter der er tegnet andelsbeviser for. Som sådan betragtes flere bedrifter, som der måtte være tegnet andele for, jævnfør punkt 4.1, men ejes af samme person, som én stemmeberettiget andel. Ved definition af ejerskab anvendes aktieselskabslovens definition for koncernforbundne selskaber tillige med eventuelle særregler i landbrugsloven Til vedtagelse af beslutning om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de tilstedeværende andelshavere stemmer for forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af andelshaverne, men forslaget blevet vedtaget med 2/3 af tilstedeværende andelshaveres stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor mange andelshavere der er repræsenteret på generalforsamlingen En andelshaver kan møde med en rådgiver eller ved en befuldmægtiget. I så fald skal der fremlægges skriftlig fuldmagt. En fuldmagt gælder kun til én generalforsamling, medmindre der er tale om en ekstraordinær generalforsamling som følge af afstemninger om ændringer af vedtægter, jævnfør punkt I dette tilfælde er fuldmagter til første generalforsamling også gyldige til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges referat, som underskrives af dirigenten. 8 Selskabets ledelse 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 personer. Der vælges tillige 2 suppleanter til bestyrelsen, som indtræder ved et bestyrelsesmedlems langvarige forfald eller udtræden

7 7 af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, dog foretages der valg allerede 1 år efter stiftelsen, således at der sikres kontinuitet i bestyrelsens arbejde. I lige år vælges 3 og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. 8.2 Bestyrelsen vælges blandt andelshaverne. Efter bestyrelsens indstilling kan generalforsamlingen vælge 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer ud over de 5 valgt blandt andelshaverne. 8.3 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møder, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer bliver indkaldt. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt. Over forhandlinger i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og som fremlægges til eftersyn for samtlige bestyrelsesmedlemmer på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er berettiget til at udarbejde en forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen må ikke være i strid med selskabets vedtægter. 8.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 8.5 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel, medmindre helt specielle forhold nødvendiggør et kortere varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes hver enkelt bestyrelsesmedlem et eksemplar af dagsordenen samt, i det omfang dette er nødvendigt, regnskab og bilagsmateriale. Bestyrelsesmøder kan afholdes som personligt møde, telefonisk, elektronisk eller skriftligt alt efter behovet. 8.6 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det fornødent, eller når dette begæres af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. 8.7 Bestyrelsen kan ansætte en direktør eller engagere anden ledelse. I planlægningsfasen kan bestyrelsen dog undlade at ansætte en direktør. 8.8 Direktøren har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet. Direktøren har dog som sådan ikke stemmeret, medmindre direktøren tillige er bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan desuden tillade, at revisor deltager i bestyrelsesmøderne. 8.9 Bestyrelsen skal arbejde for, at selskabets formål opfyldes. Bestyrelsen skal desuden sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed og påse, at selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med vedtægter, den fastlagte poli-

8 8 tik og målsætning samt lovgivningen. Direktøren har den daglige ledelse indenfor de af bestyrelsen udstukne rammer. 9 Tegningsret 9.1 Selskabet tegnes af formanden og næstformanden i forening. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af alle former for lån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 10 Regnskab 10.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen, for et år af gangen, valgt revisor. Revisor kan enten være registreret eller statsautoriseret revisor Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Dansk Regnskabslovgivning og praksis Selskabet skal så vidt muligt bidrage til selvfinansiering. Når det årlige driftsresultat tillader det, skal der derfor foretages henlæggelser til nyinvesteringer. Fremkommer der efter henlæggelser til investeringer et overskud, træffer generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling bestemmelse om anvendelse af dette overskud. Overskuddet kan enten forblive indestående i selskabet eller fordeles blandt andelshaverne i forhold til det antal af dyreenheder, som andelshaveren har tegnet andele for. I det omfang der måtte være optaget andelshavere, der leverer biologisk affald, jævnfør punkt 2.1, der ikke kan opgøres som antal dyreenheder, anvendes en omregningsfaktor, som fastlægges af bestyrelsen ved optagelsen af den pågældende andelshaver i selskabet Årsregnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse senest 4 måneder efter udløbet af regnskabsåret. 11 Likvidation 11.1 Beslutning om selskabets opløsning vedtages i overensstemmelse med punkt 7.11.

9 Er opløsning vedtaget, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, som træder i stedet for bestyrelsen. Likvidationsudvalget tegner selskabet og skal sørge for afhændelse af selskabets aktiver på bedst mulig måde. Likvidationen gennemføres i øvrigt i overensstemmelse med gældende lovgivning, blandt andet lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt aktieselskabsloven Likvidationsregnskabet skal udarbejdes af selskabets sædvanlige/sidstvalgte revisor Likvidationsudvalget fordeler formuen blandt andelshaverne i overensstemmelse med punkt Sammenslutning og overdragelse 12.1 Sammenslutning med et andet selskab, eller overdragelse af virksomheden til en anden juridisk enhed, kan kun ske, når dette besluttes på en generalforsamling efter reglerne i punkt Tvister 13.1 Tvister mellem andelshaverne eller mellem andelshaverne og selskabet, der måtte udspringe af deltagelse i selskabet, herunder tvister om forståelse af vedtægter med videre, som ikke løses ved forhandling parterne imellem, skal løses efter Dansk Rets almindelige regler om tvisteløsning og værneting. Sager anlægges ved Danske Domstole. Hvis en eller flere af parterne måtte være bosiddende i udlandet, anlægges retssag ved Sø- og Handelsretten i København. den / -2009

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 4. juni 2015 VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Midt a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Parallelvej 9A, 8680 Ry. Foreningens virkeområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere