ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR ÅRSRAPPORT 2013/14 (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1."

Transkript

1 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR ÅRSRAPPORT 2013/14 ( )

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 7 Resultater i 2013/14 og forventninger til 2014/15 14 Markedsforhold 17 Forretningskoncept og videnressourcer 21 Development 25 Asset management 30 Afviklingsaktiviteter 32 Økonomiske styremål 33 Risikoforhold 38 Aktionærforhold 41 God selskabsledelse 44 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 45 Bestyrelsen 48 Direktionen 49 Ledelsespåtegning 50 De uafhængige revisorers erklæringer 51 Koncernregnskab 95 Moderselskabsregnskab 112 Selskabsoplysninger 2 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse

3 RESUME RESULTATER I 2013/14 TK Development realiserede i 2013/14 et resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, på DKK 3,9 mio. mod DKK -272,3 mio. i 2012/13. Resultatet svarer til det forventede. Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Resultat efter skat i 2013/14 udgør DKK -49,0 mio. mod DKK -493,3 mio. i 2012/13. Balancen udgør pr. 31. januar 2014 DKK 3.839,6 mio. mod DKK 4.009,3 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.553,7 mio. mod DKK 1.389,7 mio. pr. 31. januar 2013, og svarer til en soliditet på 40,5 % ( : 34,7 %). Årets pengestrømme udgør DKK 9,3 mio. mod DKK -24,2 mio. året før. Netto rentebærende gæld udgør pr. 31. januar 2014 DKK 1.890,9 mio. mod DKK 2.206,1 mio. pr. 31. januar DEVELOPMENT TK Development har i juni 2013 solgt et ca m² retailparkprojekt i Barkarby, Stockholm i Sverige til en fond administreret af Cordea Savills. Salget er baseret på forward funding. Projektet er 94 % udlejet (Q3 2013/14: 82 %). Byggeriet er påbegyndt i august 2013, og åbning er planlagt til efteråret Indtjeningen fra salget vil blive indregnet i regnskabsåret 2014/15 i forbindelse med overdragelse af projektet til investor. I Esbjerg ejer TK Development et areal hvorpå der planlægges opført et nyt shoppingcenter, Citycenter BROEN, på ca m². Processen med opnåelse af tilladelser til projektet er forsinket idet projektet skal igennem en valideringsog godkendelsesproces i forhold til sikkerheden i banedriften, m.v. Det forventes at valideringsprocessen varer indtil efter sommer, og byggestart forventes derfor nu i efteråret Der er igangværende drøftelser med PFA om salg af en andel af projektet på nuværende stadie. PFA vil dermed såfremt en endelig aftale indgås, deltage i værdiskabelsen på et tidligt tidspunkt i projektets udvikling. Dette harmonerer med koncernens forretningsmodel om gerne at indgå partnerskaber omkring større udviklingsprojekter. Der er herudover indgået aftaler om udlejning og salg af flere mindre retailprojekter. Indtjeningen fra disse salg forventes indregnet i regnskabsåret 2014/15 i forbindelse med overdragelse af projekterne til investorerne. I januar 2013 blev byggeriet af første etape på m², i alt 136 enheder, af TK Developments boligprojekt i Bielany, Warszawa i Polen afsluttet. Aflevering til købere er påbegyndt i februar Der er i alt solgt 97 % (Q3 2013/14: 93 %) af enhederne i første etape. Opstart af projektets næste etape er aktuelt under forberedelse. Byggetilladelse til anden etape som består af ca. 300 boligenheder og servicearealer, foreligger. Forhåndssalget er påbegyndt i december 2013 og forløber bedre end forventet. Der er aktuelt forhåndsreserveret 29 % af enhederne. Byggestart forventes sidst på foråret 2014 med aflevering til køberne i foråret Boligerne vil blive solgt som ejerlejligheder til private brugere. I den tjekkiske by Frýdek Místek har TK Development i efteråret 2013 solgt en 80 %-ejerandel af et planlagt shoppingcenterprojekt på m² til en samarbejdspartner. TK Developments ejerandel af projektet udgør herefter 10 %. TK Development modtager honorar for bl.a. udlejning og byggestyring i forbindelse med projektets gennemførelse. Aktuel udlejningsgrad udgør 84 % (Q3 2013/14: 82 %). Byggeriet er påbegyndt i efteråret 2013, og åbning forventes ultimo TK Development har efter regnskabsårets udløb, i februar 2014, betinget solgt et m² kontorprojekt i Aalborg, Danmark. Projektet udvikles til den internationale Alfa Laval-koncern som har indgået en længerevarende lejekontrakt på ejendommen. Projektet er solgt til PensionDanmark til en samlet pris på DKK 126,1 mio. Byggeriet er påbegyndt i marts 2014 og overdrages til investor i juni Indtjeningen fra salget vil blive indregnet i 2015/16 i forbindelse med overdragelse af projektet til investor. Koncernens projektportefølje inden for development udgør pr. 31. januar m² ( : m²). ASSET MANAGEMENT Den samlede portefølje af egne ejendomme under asset management og dermed cashflow-genererende ejendomme består af m² og udgør pr. 31. januar 2014 DKK 1.934,2 mio. hvoraf investeringsejendomme udgør DKK 308,5 mio. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning svarer til en forrentning af bogført værdi på 6,7 %. Forrentning af bogført værdi ved fuld udlejning forventes at udgøre 7,9 %. Resume ÅRSRAPPORT 2013/14 TK DEVELOPMENT A/S 3 /112

4 RESUME Driften af ejendommene forløber generelt tilfredsstillende. Kædebutikkerne klarer sig tilfredsstillende, mens de lokale lejere generelt har det svært. Samlet set udvikler antal besøgende og omsætningen i centrene sig positivt. Der har i 2013 været mere end 16 millioner besøgende i koncernens seks shopping- og outletcentre hvilket svarer til indeks 102 i forhold til TK Development har efter regnskabsårets udløb, i februar 2014, betinget solgt sin 75 % ejerandel af outletcentret Fashion Arena Outlet Center i Prag, Tjekkiet. Centret er solgt til Meyer Bergman, og salgsprisen for hele ejendommen udgør EUR 71,5 mio. Salget er betinget af endelig finansiering og forventes på plads i april Salget medfører en mindre avance i forhold til bogført værdi, en reduktion af balancen med ca. DKK 400 mio. og et betydeligt bidrag til den fri likviditet i koncernen. AFVIKLINGSAKTIVITETER Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne udgør i 2013/14 DKK -38,9 mio. mod DKK -53,7 mio. i 2012/13 og består af DKK -13,3 mio. fra den løbende drift, DKK -1,0 mio. fra konstaterede tab i forbindelse med gennemførte salg og DKK -24,6 mio. fra nedskrivninger og værdireguleringer af tilbageværende aktiver. Balancen for afviklingsaktiviteterne udgør pr. 31. januar 2014 DKK 367,7 mio. mod DKK 425,4 mio. pr. 31. januar 2013 hvilket svarer til en reduktion på 13,6 %. I balancen pr. 31. januar 2014 indgår det forhåndssolgte projekt DomusPro Retail Park i Vilnius med DKK 92,9 mio. TK Development har i 2013/14 solgt to af koncernens tyske investeringsejendomme. En mindre investeringsejendom blev solgt i juni 2013, og i september 2013 blev en anden tysk investeringsejendom solgt til DKK 43,8 mio., svarende til bogført værdi. MARKEDSFORHOLD Det er ledelsens vurdering at markedsforholdene for koncernen er i bedring. Der er forventninger om økonomisk vækst og en stigende forbrugertillid på koncernens markeder, dog varierende i styrke fra land til land. Der afventes fortsat en stigning i privatforbruget. I denne fase af konjunkturforløbet hvor den økonomiske vækst er i bedring, opleves fortsat en vis, dog aftagende, usikkerhed på ejendomsmarkederne, og der er fortsat lange og grundige beslutningsprocesser hos lejere, investorer og finansieringskilder. Adgangen til finansiering af projekter har i en længere periode været vanskelig og den væsentligste udfordring for ejendomsbranchen. Der opleves nu en opblødning i mulighederne for at opnå finansiering af projekter. Mulighederne varierer fra projekt til projekt, afhængigt af type, beliggenhed og status, herunder udlejning og salg. Ved bevilling af projektfinansiering stiller bankerne fortsat krav om en relativt høj egenfinansiering, men også her opleves en vis opblødning. FINANSIELLE FORHOLD Bestyrelsen blev på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013 bemyndiget til at gennemføre en kapitaludvidelse med et bruttoprovenu i niveauet DKK mio. Kapitaludvidelsen er gennemført i september En væsentlig del af provenuet fra kapitaludvidelsen er anvendt til nedbringelse af gæld til kreditinstitutter og projektfinansiering ydet af en kreds af større aktionærer i selskabet og medlemmer af ledelsen. TK Development har en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet er forlænget frem til medio TK Development har i august 2013 offentliggjort at koncernens projekt DomusPro Retail Park i Vilnius, Litauen, er betinget solgt til BPT Baltic Opportunity Fund der er under management af BPT Asset Management. Projektet overdrages til køber når sædvanlige kommercielle betingelser er opfyldt, herunder projektets opførelse og udlejning. Salgsprisen er baseret på et afkastkrav på 8,5 %. Projektet opføres i etaper. Byggeriet af første etape på ca m² er afsluttet i marts Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for at afviklingen af disse aktiviteter kan ske til lavere værdier end bogførte værdier. TK Development har siden 31. januar 2013 opnået aftaler om refinansiering af projektkreditter på DKK 1,2 mia. Den væsentligste af de projektkreditter der er refinansieret, er forlænget frem til medio Pr. 31. januar 2014 har alene DKK 0,1 mia. udløb inden 31. januar Kreditterne forventes refinansieret inden forfald eller indfriet i forbindelse med salg af projekter. Soliditeten udgør pr. 31. januar ,5 %, og dermed har koncernen opfyldt sin strategiske målsætning om at opnå en soliditet på ca. 40 %. Der er i årets løb opnået rentemarginalnedsættelser på flere større kreditter. 4 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Resume

5 RESUME FORVENTNINGER TIL 2014/15 Ledelsen forventer for regnskabsåret 2014/15 et positivt resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, i niveauet DKK 40 mio. Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for yderligere tab inden afviklingen er tilendebragt. Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne indgår derfor ikke i forventningerne. De forventninger der er omtalt i denne årsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne påvirkes bl.a. af faktorer som nævnt i afsnittet Risikoforhold, herunder kan fremhæves vurderingen af værdiansættelsen af koncernens projektportefølje som omtalt under Forretningsmæssige risici og Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Resume ÅRSRAPPORT 2013/14 TK DEVELOPMENT A/S 5 /112

6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2009/ / / / /14 HOVEDTAL Nettoomsætning 1.384,9 602,4 359,8 632,3 407,0 Værdiregulering investeringsejendomme, netto -10,9 30,0 36,7-37,8-14,9 Bruttoresultat 200,5 256,0 195,8-139,5 163,9 Resultat af primær drift (EBIT) 57,5 127,2 65,5-241,1 71,5 Finansiering, m.v. -17,9-53,2-83,6-87,4-102,4 Resultat før skat og nedskrivninger, m.v. 53,8 48,2-1,2-0,3-28,8 Resultat før skat 39,4 74,2 14,3-326,0-35,0 Årets resultat 25,4 73,6 27,0-493,3-49,0 Samlet balance 4.377, , , , ,6 Materielle anlægsaktiver 364,3 394,2 445,2 498,8 437,3 heraf investeringsejendomme/investeringsejendomme under opførelse 355,1 387,4 440,5 496,3 435,9 Projektportefølje 3.249, , , , ,0 Tilgodeh. vedr. igangværende arbejder for fremmed regning 17,8 12,2 18,2 0,0 0,0 Egenkapital 1.593, , , , ,7 Pengestrøm fra driften -582,8-182,7-78,8 45,6 55,6 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.178, , , , ,9 NØGLETAL Egenkapitalforrentning (ROE) 1,6 % 4,3 % 1,4 % -30,2 % -3,4 % Overskudsgrad (EBIT margin) 4,2 % 21,1 % 18,2 % -38,1 % 17,6 % Soliditetsgrad (egenkapital) 36,4 % 40,4 % 40,4 % 34,7 % 40,5 % Indre værdi i DKK pr. aktie 35,7 32,0 32,2 23,9 15,8 Kurs/indre værdi (P/BV) 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 Antal aktier ultimo Justeret gennemsnitligt antal aktier Resultat i DKK pr. aktie (EPS) 0,6 1,5 0,5-8,5-0,7 Udbytte i DKK pr. aktie Børskurs i DKK pr. aktie NØGLETAL KORRIGERET FOR WARRANTS Egenkapitalforrentning (ROE) 1,6 % 4,3 % 1,4 % -30,2 % -3,4 % Soliditetsgrad (egenkapital) 36,4 % 40,4 % 40,4 % 34,7 % 40,5 % Indre værdi i DKK pr. aktie 35,7 32,0 32,2 23,9 15,8 Resultat i DKK pr. aktie (EPS-D) 0,6 1,5 0,5-8,5-0,7 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning 2010 anvendt. Sammenligningstal hvori antal aktier indgår, er korrigeret med en justeringsfaktor på 0,72 for effekten af den gennemførte kapitaludvidelse. 6 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Hoved- og nøgletal for koncernen

7 RESULTATER I 2013/14 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 TK Development realiserede i 2013/14 et resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, på DKK 3,9 mio. mod DKK -272,3 mio. i 2012/13. Resultat før skat, inkl. afviklingsaktiviteter, udgør DKK -35,0 mio. mod DKK -326,0 mio. i 2012/13. Resultat efter skat udgør DKK -49,0 mio. mod DKK -493,3 mio. i 2012/13. Balancen udgør pr. 31. januar 2014 DKK 3.839,6 mio. mod DKK 4.009,3 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.553,7 mio. mod DKK 1.389,7 mio. pr. 31. januar 2013, og svarer til en soliditet på 40,5 % ( : 34,7 %). Resultatet for 2013/14 og balancen pr. 31. januar 2014 inddelt i forretningsområder fremgår af skemaerne nedenfor. Aktiviteterne for hvert enkelt forretningsområde er nærmere beskrevet på side Forretningsområdet development er beskrevet på side Beskrivelsen omhandler bl.a. udviklingspotentialet i TK Developments projektportefølje og giver en beskrivelse af de enkelte udviklingsprojekter. Forretningsområdet asset management er beskrevet på side Beskrivelsen omhandler TK Developments egne ejendomme under asset management og giver en beskrivelse af drift og kundetilstrømning på de enkelte projekter. Afviklingsaktiviteterne er beskrevet på side og beskriver nærmere TK Developments ejendomme og projekter i de lande hvor ledelsen har besluttet at udfase aktiviteterne. RESULTAT 2013/14 (DKK MIO.) Resultat 2013/14 Development Asset management Til afvikling Ikke fordelt Omsætning 407,0 258,9 137,7 10,4 0,0 Bruttoresultat 163,9 68,7 112,6-17,4 0,0 Omkostninger, ekskl. afskrivninger 91, ,5 82,5 Resultat af primær drift 71,5 68,7 112,6-25,9-83,9 Finansiering, netto -102,4-21,8-61,3-5,9-13,4 Resultat før skat -35,0 49,6 51,6-38,9-97,3 Skat af årets resultat 14, ,0 Årets resultat -49,0-111,3 BALANCESTRUKTUR PR (DKK MIO.) Balance Development Asset management Til afvikling Ikke fordelt Aktiver Investeringsejendomme 411,7-308,5 103,2 - Investeringsejendomme under opførelse 24,2 24, Øvrige langfristede aktiver 164,8 3,8 3,4-157,6 Igangværende og færdige projekter 2.986, , ,7 249,4 - Tilgodehavender 162,8 61,3 84,7 15,1 1,7 Likvider, deponeringskonti, m.v. 90,1 34,8 16,5-38,8 Aktiver 3.839, , ,8 367,7 198,1 Passiver Egenkapital 1.553,7 689,1 746,6 217,1-99,1 Kreditinstitutter 1.989,6 442, ,1 113,7 254,2 Gældsforpligtelser i øvrigt 296,3 103,3 113,1 36,9 43,0 Passiver 3.839, , ,8 367,7 198,1 Soliditet 40,5 % 55,8 % 36,6 % 59,0 % -50,0 % Regnskabsberetningen nedenfor er alene en beskrivelse af resultat og balance på koncernniveau. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2013/14 TK DEVELOPMENT A/S 7 /112

8 RESULTATER I 2013/14 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet for 2013/14 for henholdsvis koncernen og TK Development A/S er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med de standarder (IFRS/IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC) der gælder for regnskabsår der begynder 1. februar Implementeringen af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag som er trådt i kraft i 2013/14, har ikke påvirket indregning og måling i koncernregnskabet og har således ingen effekt på resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie. Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet I den tjekkiske by Frýdek Místek har TK Development i efteråret 2013 solgt en 80 %-ejerandel af et planlagt shoppingcenterprojekt på m² til en samarbejdspartner. TK Developments ejerandel af projektet udgør herefter 10 %. TK Development modtager honorar for bl.a. udlejning og byggestyring i forbindelse med projektets gennemførelse. Herudover er der sket salg af enkelte mindre projekter og gennemført enkelte grundsalg, primært i Q4 2013/14. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør DKK 163,9 mio. mod DKK -139,5 mio. i 2012/13. I bruttoresultatet indgår drift af koncernens færdigopførte projekter, drift og værdiregulering af koncernens investeringsejendomme og avancer fra afleverede projekter. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til 2012/13. Bestyrelsen har i marts 2013 besluttet at ændre den interne rapportering. Segmentfordelingen er i den forbindelse ændret og omfatter nu development-, asset management- og afviklingsaktiviteter. Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet aflægges i DKK der er præsentationsvaluta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Omsætningen er realiseret med DKK 407,0 mio. mod DKK 632,3 mio. i 2012/13. Omsætningen vedrører salg af projekter, lejeindtægter og honorarer, m.v. Afleverede projekter Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige I Danderyd kommune nær Stockholm afleverede TK Development i 2010/11 retailparkens første etape på knap m² til investor. Byggeriet af anden etape på ca m² er afsluttet i marts 2013 og overdraget til investor i første kvartal 2013/14. Anden etape er fuldt udlejet til Plantagen (2012/13: 100 %). Det samlede projekt er solgt til den tyske investeringsfond Commerz Real. Værdireguleringen af koncernens investeringsejendomme udgør netto DKK -14,9 mio., fordelt med DKK -9,5 mio. vedrørende de tyske investeringsejendomme og DKK -5,4 mio. vedrørende de øvrige investeringsejendomme. Værdireguleringen udgjorde i 2012/13 DKK -37,8 mio. I bruttoresultatet indgår nedskrivninger på projekter med DKK 8,9 mio. og tilbageførte nedskrivninger på et enkelt projekt med DKK 17,6 mio. som følge af ændringer og forbedret fremdrift i projektet. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør DKK 91,0 mio. mod DKK 99,4 mio. i 2012/13, svarende til en reduktion på ca. 8,5 %. Personaleomkostninger udgør DKK 63,8 mio. mod DKK 69,2 mio. året før og svarer til et fald på ca. 7,8 %. Antal medarbejdere udgør 90 pr. 31. januar 2014 ( : 112), inkl. medarbejdere ansat på centre i drift. Andre eksterne omkostninger er realiseret med DKK 27,2 mio. og er et fald på ca. 9,9 % i forhold til 2012/13. De faste omkostninger nedbringes med i niveauet 20 % i forhold til 2012/13 hvoraf halvdelen fremkommer som følge af nedlukning af aktiviteterne i Tyskland, Finland og Baltikum. Tiltag til nedbringelse af omkostningerne er effektueret, og fuld effekt opnås i løbet af 2014/15. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Første etape på m², i alt 136 enheder, blev i januar 2013 færdigopført og i februar 2013 påbegyndt overdraget til køberne. Der er nu indgået aftale om salg af 97 % af enhederne. Bolig erne er solgt som ejerlejligheder til private brugere. 8 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Ledelsesberetning

9 RESULTATER I 2013/14 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 Udvikling i omkostninger / / / / / / /15B Omkostninger, DKK mio. Finansiering Trend (Omkostninger, DKK mio.) TK Development har realiseret nettofinansieringsudgifter på DKK 102,4 mio. mod DKK 87,4 mio. i 2012/13. Stigningen er bl.a. en følge af øgede finansieringsomkostninger på enkelte projektkreditter og en følge af at omfanget af projekter hvorpå der aktiveres renter, er faldet efter bestyrelsens beslutning i marts 2013 om at gennemføre en række grundsalg i koncernen. TK Development har i forbindelse med den i september 2013 gennemførte kapitaludvidelse opnået rentemarginalnedsættelser på flere større kreditter. Skat Skat af årets resultat udgør DKK 14,0 mio. Skatten er negativt påvirket af en nedskrivning af koncernens danske skatteaktiv med DKK 8,5 mio. som følge af vedtagelsen af en gradvis nedsættelse af selskabsskatten. Faldet relaterer sig primært til salget af to af koncernens tyske investeringsejendomme. Af værdien pr. 31. januar 2014 vedrører DKK 103,2 mio. koncernens tyske investeringsejendomme som er nærmere omtalt i afsnittet Afviklingsaktiviteter nedenfor. De to øvrige investeringsejendomme, i alt DKK 308,5 mio., hører under asset management-aktiviteterne og er nærmere beskrevet der. Værdiansættelsen af den tjekkiske investeringsejendom, shoppingcentret Futurum Hradec Králové, var pr. 31. januar 2013 foretaget med baggrund i en igangværende salgsproces. Værdien er pr. 31. januar 2014 fastholdt. TK Developments 30 % ejerandel af Galeria Tarnovia er værdiansat til dagsværdi, baseret på en discounted cash flow-model over fem år og indregning af terminalværdien i år fem. TK Developments investeringsejendomme under opførelse består af koncernens ejerandel af udviklingsprojektet i Jelenia Góra, Polen, og udgør DKK 24,2 mio. Der er ikke pr. 31. januar 2014 foretaget værdiregulering heraf idet dette afventer opfyldelse af betingelserne i aftalen med investor og dermed igangsætning af projektet. Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver i balancen udgør DKK 122,6 mio. mod DKK 127,0 mio. pr. 31. januar BALANCEN Koncernens balance udgør DKK 3.839,6 mio. og er dermed faldet med DKK 169,7 mio. i forhold til 31. januar Goodwill Goodwill udgør DKK 33,3 mio. og er uændret i forhold til 31. januar Goodwill vedrører koncernens development- og asset management-aktiviteter i Polen og Tjekkiet. Med baggrund i den foretagne værdiforringelsestest er det ledelsens vurdering at der ikke skal foretages nedskrivning af værdien. Investeringsejendomme og investeringsejendomme under opførelse TK Developments investeringsejendomme består af: Futurum Hradec Králové, shoppingcenter, Tjekkiet (20 % ejerandel). Galeria Tarnovia, shoppingcenter, Tarnów, Polen (30 % ejerandel). Tyske investeringsejendomme. Den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme udgør DKK 411,7 mio. mod DKK 479,4 mio. pr. 31. januar Værdiansættelsen af skatteaktiverne er foretaget på baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en femårig periode. De første tre år er budgetteret ud fra en vurdering af konkrete projekter i koncernens projektportefølje. De efterfølgende to år er baseret på resultatfremskrivninger som er underbygget, dels af konkrete projekter i projektporteføljen med en længere tidshorisont end tre år, dels af en række projektmuligheder. Som følge af de væsentlige usikkerheder der er knyttet hertil, er der indregnet reservationer til imødegåelse af risikoen for manglende projektgennemførelse, udskydelse af projekter og risikoen for reducerede projektavancer i forhold til det forventede. Såfremt vilkårene og forudsætningerne for budgetter og resultatfremskrivninger, herunder de tidsmæssige forventninger, ændres, kan værdien af skatteaktiverne være betydeligt lavere end værdien opgjort pr. 31. januar 2014 hvilket kan have en negativ betydning for koncernens resultater og finansielle stilling. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning udgør DKK 2.986,0 mio. mod DKK 3.030,9 mio. pr. 31. januar Faldet er en kombination af en stigning i projektbeholdningen relateret til koncernens Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2013/14 TK DEVELOPMENT A/S 9 /112

10 RESULTATER I 2013/14 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 igangværende projekter og et fald som følge af salg af projekter. Egenkapital og soliditet De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør DKK 59,1 mio. mod DKK 369,6 mio. pr. 31. januar Ændringen er en kombination af et fald som følge af aflevering af projekter til investorer og opbygning af forward funding på nye projekter. Koncernens samlede portefølje af færdigopførte projekter og investeringsejendomme udgør pr. 31. januar 2014 DKK mio. ( : DKK mio.), og koncernens netto rentebærende gæld udgør DKK mio. ( : DKK mio.). Forholdet mellem cashflow-genererende ejendomme og den samlede netto rentebærende gæld i koncernen har i årets løb udviklet sig positivt med DKK 249 mio. Cashflow-genererende ejendomme og rentebærende gæld ,4 % 40,4 % 40,4 % 59 % 34,7 % 40,5 % Egenkapital, DKK mio. Soliditet Langfristede forpligtelser Koncernens langfristede forpligtelser udgør DKK 143,0 mio. mod DKK 141,0 mio. pr. 31. januar Kortfristede forpligtelser De kortfristede forpligtelser udgør DKK 2.142,9 mio. mod DKK 2.478,6 mio. pr. 31. januar Faldet vedrører i al væsentlighed nedbringelse af gæld til kreditinstitutter Netto rentebærende gæld, DKK mio. Investeringsejendomme og færdigopførte projekter, DKK mio PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet er positive med DKK 55,6 mio. (2012/13: positive med DKK 45,6 mio.). Beløbet er primært en kombination af en reduceret pengebinding i projekter i forbindelse med salg/opbygning af forward funding, nyinvestering i projekter, betalte renter og skat samt drift i øvrigt. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender udgør DKK 162,8 mio. og er et fald i forhold til 31. januar 2013 på DKK 78,2 mio., primært vedrørende andre tilgodehavender. Likvide beholdninger Likvide beholdninger udgør DKK 38,7 mio. mod DKK 31,2 mio. pr. 31. januar Koncernens samlede likviditetsberedskab udgør DKK 90,8 mio. mod DKK 70,1 mio. pr. 31. januar Egenkapital Koncernens egenkapital udgør DKK 1.553,7 mio. mod DKK 1.389,7 mio. pr. 31. januar Pengestrømme fra investeringsaktivitet er positive med DKK 47,7 mio. (2012/13: positive med DKK 6,4 mio.) hvilket primært er et resultat af de realiserede salg af to af koncernens tyske investeringsejendomme. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er negative med DKK 94,0 mio. (2012/13: negative med DKK 76,2 mio.). De negative pengestrømme er en kombination af det opnåede provenu fra den i september 2013 gennemførte kapitaludvidelse, nedbringelse af mellemværender med kreditinstitutter og optagelse af finansiering til investering i projekter. Samlet set er årets pengestrømme positive med DKK 9,3 mio. mod DKK -24,2 mio. året før. I egenkapitalen indgår den i september 2013 gennemførte kapitaludvidelse med et nettoprovenu på DKK 218,9 mio. Herudover er egenkapitalen siden 31. januar 2013 bl.a. ændret med årets resultat og negative kursreguleringer efter skat på DKK 6,5 mio., relateret til udenlandske dattervirksomheder og sikringsinstrumenter. Soliditeten udgør 40,5 %. Koncernen har dermed opfyldt den strategiske målsætning om at opnå en soliditet på ca. 40 %. EKSEKVERING AF UDMELDT STRATEGI Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6/2013 og årsrapporten for 2012/13 vedtog ledelsen i marts 2013 en justeret strategi og forretningsmodel, herunder et justeret markedsmæssigt fokus. Som udmeldt er det målsætningen at disse tilpasninger skal være gennemført inden for en periode på to år. 10 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Ledelsesberetning

11 RESULTATER I 2013/14 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 Det er ledelsens opfattelse at eksekveringen generelt forløber tilfredsstillende og i henhold til planerne. De besluttede tiltag og en kort status herpå fremgår nedenfor: Aktiviteterne skal alene bero i Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet. TK Developments aktiviteter i Tyskland, Finland og Baltikum er under afvikling, og afviklingen forløber tilfredsstillende. De tyske aktiviteter er nedbragt ved salg af yderligere to investeringsejendomme i 2013/14. Koncernen har herefter to investeringsejendomme, to mindre grunde og en andel af et mindre shoppingcenter tilbage. Afdelingskontoret i Berlin er lukket, og medarbejderne er fratrådt. I Litauen er der indgået betinget aftale om salg af koncernens retailparkprojekt DomusPro i Vilnius, og projektet overdrages til køber efter byggeriets færdiggørelse. Koncernen ejer herudover to grunde i Letland. Der er endnu ikke taget beslutning om tidspunktet for lukning af kontoret i Vilnius idet dette afventer færdiggørelsen af DomusPro Retail Park og en afklaring af det videre forløb for de to tilbageværende grunde. I Helsinki, Finland, er kontoret lukket, og medarbejderne er fratrådt. Koncernen ejer to mindre grunde i Finland. Der arbejdes med udvikling af et retailparkprojekt på den ene af disse grunde, og den anden grund søges afviklet som et rent grundsalg. Porteføljen af ikke-igangsatte projekter (grunde) skal nedbringes fra ca. DKK 1,1 mia. til i niveauet DKK 500 mio. Porteføljen af ikke-igangsatte projekter skal nedbringes, dels ved gennemførelse af grundsalg, dels ved igangsætning af projekter. Fremdriften forløber for en lang række af projekterne tilfredsstillende og i henhold til planerne. Enkelte projekter tager længere tid end forventet, bl.a. Citycenter BROEN i Esbjerg, Danmark, jf. omtale under Development. Med baggrund i de lagte planer for hvert enkelt projekt er det ledelsens vurdering at denne tilpasning af balancen fortsat vil kunne gennemføres inden for den planlagte toårige periode. Balancen skal tilpasses med en soliditet på ca. 40 %. Efter gennemførelsen af kapitaludvidelsen i september 2013 er dette strategiske mål opfyldt. Soliditeten udgør pr. 31. januar ,5 %, og der vil ske en yderligere styrkelse af soliditeten i forbindelse med effektuering af det aftalte salg af Fashion Arena Outlet Center i april De faste omkostninger skal nedbringes med i niveauet 20 % i forhold til 2012/13 hvoraf halvdelen fremkommer som følge af nedlukning af aktiviteterne i Tyskland, Finland og Baltikum. Tiltag til nedbringelse af omkostningerne er effektueret, og fuld effekt opnås i løbet af 2014/15. Finansieringsomkostningerne skal normaliseres på baggrund af de gennemførte tiltag. I forbindelse med gennemførelsen af kapitaludvidelsen er der opnået aftale om reduktion af rentesatsen på flere større kreditter, og der pågår forhandlinger om rentenedsættelser på andre kreditter. FINANSIELLE FORHOLD Forhøjelse af kapitalgrundlag Bestyrelsen blev på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013 bemyndiget til at gennemføre en kapitaludvidelse med et bruttoprovenu i niveauet DKK mio. Kapitaludvidelsen er gennemført i september Af tekniske årsager er der forud for kapitalforhøjelsen gennemført en kapitalnedsættelse hvorved stykstørrelsen af alle aktier er nedsat fra DKK 15 til DKK 1. Kapitalnedsættelsen udgør DKK 588,9 mio. som er overført til en særlig fond under egenkapitalen. Denne særlige fond kan efterfølgende kun anvendes efter beslutning fra generalforsamlingen. Kapitalforhøjelsen er gennemført ved udstedelse af stk. nye aktier a nom. DKK 1 til kurs 4,11 og dermed et bruttoprovenu på DKK 230,5 mio. Nettoprovenuet efter fradrag af omkostninger udgør DKK 218,9 mio. En væsentlig del af provenuet fra kapitaludvidelsen er anvendt til nedbringelse af gæld til kreditinstitutter, primært som et led i forlængelse af kreditter, samt til indfrielse af projektfinansiering på DKK 68,5 mio. ydet af en kreds af større aktionærer i selskabet og medlemmer af ledelsen. Øvrige finansielle forhold TK Development har i februar 2014 betinget solgt sin 75 % ejerandel af outletcentret Fashion Arena Outlet Center i Prag, Tjekkiet. Centret er solgt til Meyer Bergman, og salgsprisen for hele ejendommen udgør EUR 71,5 mio. Salget vil i forbindelse med handlens endelige gennemførelse i april 2014 medføre en betydelig styrkelse af koncernens finansielle beredskab. Igangsætning af planlagte projekter sker når de kommercielle betingelser for igangsætning af byggeriet er opfyldt, og der er opnået hel eller delvis finansiering af projektet, enten hos kreditinstitutter eller hos investorer i form af forward funding, og der er tilvejebragt eventuel egenfinansiering i projektet via TK Developments egne finansielle ressourcer under hensyntagen til de likviditetscovenants som ledelsen har vedtaget. TK Development har en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2013/14 TK DEVELOPMENT A/S 11 /112

12 RESULTATER I 2013/14 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 Engagementet er forlænget frem til medio TK Development har siden 31. januar 2013 opnået aftaler om refinansiering af projektkreditter på DKK 1,2 mia. Den væsentligste af de projektkreditter der er refinansieret, er forlænget frem til medio Pr. 31. januar 2014 har alene DKK 0,1 mia. udløb inden 31. januar Kreditterne forventes refinansieret inden forfald eller indfriet i forbindelse med salg af projekter. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB TK Development har i februar 2014 betinget solgt sin 75 % ejerandel af outletcentret Fashion Arena Outlet Center i Prag, Tjekkiet. Centret er solgt til Meyer Bergman, og salgsprisen for hele ejendommen udgør EUR 71,5 mio. Salget er betinget af endelig finansiering og forventes på plads i april Salget medfører en mindre avance i forhold til bogført værdi, en reduktion af balancen med ca. DKK 400 mio. og et betydeligt bidrag til den fri likviditet i koncernen. MODERSELSKAB, TK DEVELOPMENT A/S TK Development A/S, moderselskab, har i 2013/14 realiseret et resultat før skat på DKK -72,0 mio. mod DKK -285,6 mio. året før. Resultat efter skat udgør DKK -86,8 mio. mod DKK -333,8 mio. året før. I resultatet indgår resultat af kapitalandele i tilknyttede selskaber med DKK -130,0 mio. mod DKK -336,1 mio. året før. Indtjeningen herudover udgøres primært af nettofinansieringsindtægter i forbindelse med udlån til dattervirksomheder. Der er i 2013/14 foretaget nedskrivninger af kapitalandele i tilknyttede virksomheder med DKK 180,0 mio. (2012/13: DKK 410 mio.). De akkumulerede nedskrivninger relateret hertil udgør pr. 31. januar 2014 DKK 1.050,2 mio. ( : DKK 870,2 mio.). Den samlede balance udgør pr. 31. januar 2014 DKK 2.118,6 mio. og er en stigning på DKK 60,0 mio. i forhold til året før. Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2014 DKK 2.001,3 mio. og er en stigning på DKK 132,7 mio. i forhold til 31. januar 2013, bl.a. som en følge af den i september 2013 gennemførte kapitaludvidelse og årets negative resultat. FORVENTNINGER TIL 2014/15 Ledelsen forventer for regnskabsåret 2014/15 et positivt resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, i niveauet DKK 40 mio. Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for yderligere tab inden afviklingen er tilendebragt. Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne indgår derfor ikke i forventningerne. Herudover har TK Development, ligeledes i februar 2014, betinget solgt et m² kontorprojekt i Aalborg, Danmark. Projektet udvikles til den internationale Alfa Laval-koncern som har indgået en længerevarende lejekontrakt på ejendommen. Projektet er solgt til PensionDanmark til en samlet pris på DKK 126,1 mio. Byggeriet er påbegyndt i marts 2014 og overdrages efter færdiggørelsen til investor i juni Der er ikke herudover indtrådt andre væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsårets udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. BESTYRELSEN Bestyrelsen består aktuelt af seks personer. Bestyrelsen har konstitueret sig med Niels Roth som formand og Peter Thorsen som næstformand. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse at bestyrelsen fortsat skal bestå af seks medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er alle villige til genvalg. UDBYTTE Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2013/14. TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER Der er i 2013/14 foretaget rentebetalinger på projektfinansiering optaget hos en kreds af større aktionærer, herunder medlemmer af ledelsen. TK Development har i september 2013 tilbagebetalt denne projektfinansiering med provenu fra den gennemførte kapitalforhøjelse. Der har ikke herudover været væsentlige transaktioner med nærtstående parter, og der har ikke i årets løb været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. De forventninger der er omtalt i denne årsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne påvirkes bl.a. af faktorer som nævnt i afsnittet Risikoforhold, herunder kan fremhæves vurderingen af værdiansættelsen af koncernens projektportefølje som omtalt under Forretningsmæssige risici og Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 12 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Ledelsesberetning

13 RESULTATER I 2013/14 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 REGULERING AF WARRANTS Som følge af den i 2013 gennemførte kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse har bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets vedtægter besluttet at regulere det antal warrants der er tildelt selskabets direktion og ledende medarbejdere, og tegningskursen for udnyttelse af optionerne. Reguleringen foretages for at sikre at værdien for medarbejderne af de tildelte warrants bevares efter gennemførelsen af de nævnte ændringer i TK Developments kapitalforhold. Reguleringen medfører at medarbejderne tildeles et yderligere antal warrants, og at tegningskursen ved udnyttelse nedsættes. Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2013/14 TK DEVELOPMENT A/S 13 /112

14 MARKEDSFORHOLD Det er ledelsens vurdering at markedsforholdene for koncernen er i bedring. Der er forventninger om økonomisk vækst og en stigende forbrugertillid på koncernens markeder, dog varierende i styrke fra land til land. Effekten heraf kan endnu ikke ses i privatforbruget men der forventes for de kommende år også en vækst i privatforbruget. I denne fase af konjunkturforløbet hvor den økonomiske vækst er i bedring, opleves fortsat en vis, dog aftagende, usikkerhed på ejendomsmarkederne, og der er fortsat lange og grundige beslutningsprocesser hos lejere, investorer og finansieringskilder. LEJERE Inden for retail er lejernes fokus fortsat på den rette beliggenhed, og lejeniveauet for velbeliggende projekter forventes fremadrettet at være nogenlunde stabilt. Der er i retailbranchen en god interesse for velbeliggende projekter hvor særligt de stærke nationale og internationale brands ønsker at ekspandere. Lejerinteressen for sekundære placeringer er svag ligesom lejeniveauet for sådanne placeringer også fremadrettet forventes at være under pres. I relation til shoppingcentre er det generelle billede at kædebutikkerne klarer sig tilfredsstillende, og at de lokale lejere generelt har det svært. På kontormarkedet opleves en stigende tomgang, og ligeledes her er der stor differentiering mellem primære og sekundære beliggenheder. Der er forventninger om en fortsat relativt høj tomgang i årene fremover, men med en fornuftig efterspørgsel efter nyere og effektivt indrettede lejemål. Lejeniveauet på de primære placeringer vurderes at være relativt stabilt, men forventes fortsat at være under pres på de sekundære placeringer. På boligmarkedet er tendensen klar på alle markeder der er en relativt massiv søgning mod de større byer der således oplever et behov for nye boliger. Afhængigt af traditioner på de forskellige markeder giver dette sig udslag i enten behov for nye ejerboliger, nye lejeboliger eller begge dele. For lejeboligernes vedkommende har dette medført et stigende lejeniveau den seneste periode, og det højere niveau forventes bibeholdt den kommende periode. INVESTORER På investorsiden opleves en stigende optimisme og god interesse for investering i fast ejendom. Mange institutionelle investorer har et ønske om at øge andelen af ejendomsinvesteringer i porteføljen idet de har tillid til at fast ejendom fremadrettet kan give et stabilt og konkurrencedygtigt afkast. Investorinteressen ændres aktuelt på to områder. Det opleves at investorerne også interesserer sig for projekter uden for hovedstaden, og at investorerne i flere tilfælde også ønsker at deltage aktivt i projektudviklingen og derved påtage sig en højere risiko mod et forventet højere afkast. Disse muligheder er i tråd med koncernens forretningsmodel hvor TK Development gerne indgår partnerskaber omkring udviklingsprojekter og færdigopførte ejendomme for derigennem at opnå en mere optimal allokering af selskabets egenkapital, en større risikospredning og en bedre udnyttelse af koncernens udviklingskompetencer. For retailejendomme er beliggenhed afgørende, og er der tale om centre, vil en dokumenteret god drift, kundetilstrømning og omsætning ligeledes være af stor betydning for investors komfort i forhold til investeringen. For de gode placeringer er der relativt lave afkastkrav sammenlignet med før den økonomiske og finansielle krises indtræden. Afkastkravet er noget højere på mere sekundært placerede ejendomme idet investorernes placering på risikokurven dog aktuelt flyttes udad i forhold til hvor meget risiko investor kan og vil påtage sig i de konkrete investeringer. For kontorejendomme er der en stor investorinteresse for primært beliggende ejendomme med solide lejerforhold, og afkastkravet er her på niveau med før den økonomiske og finansielle krises indtræden. Afkastkravene er en del højere for mere sekundært beliggende ejendomme selv om investorerne også her aktuelt vurderes at være indstillet på lidt højere risiko end set i den seneste periode. For boligejendomme er der ligeledes en stor investorinteresse. Denne interesse er koncentreret om hovedstadsplaceringer og de store byer hvor der aktuelt opleves en betydelig befolkningstilvækst. Den højere leje kombineret med lave afkastkrav for gode placeringer sammenlignet med perioden før den økonomiske og finansielle krise, har gjort det interessant atter at udvikle boliger, og søgningen mod de større byer forventes at fortsætte også de kommende år. Befolkningstilvæksten i de større byer, kombineret med tillid til den fremtidige udvikling, er samtidig afgørende parametre for familiers interesse i at købe ejerboliger, og prisniveauet er steget pænt det seneste år. Markedet for udvikling af ejerboliger til salg til private er således igen blevet interessant. FINANSIERING Adgangen til finansiering af projekter har i en længere periode været vanskelig og den væsentligste udfordring for ejendomsbranchen. Der opleves nu en opblødning i mulighederne for at opnå finansiering. Mulighederne varierer fra projekt til projekt, afhængigt af type, beliggenhed og status, herunder udlejning og salg. Generelt stilles der fortsat krav om en relativt høj egenfinansiering af projekterne, men også her opleves en vis opblødning. 14 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Ledelsesberetning

15 MARKEDSFORHOLD DANMARK Den økonomiske vækst i Danmark er i bedring. Der opleves en stigende forbrugertillid omend forbrugerne fortsat er forsigtige, og der opleves derfor et fortsat dæmpet privatforbrug. Der er forventninger om en fortsat - omend lav - vækst de kommende år. Arbejdsløsheden har igennem de senere år været nogenlunde stabil og forventes på et uændret niveau de kommende år. Det danske marked har igennem en længere periode været præget af usikkerhed, bl.a. som følge af en svækket finansiel sektor. Der opleves nu - også på det danske marked - en opblødning i mulighederne for at opnå finansiering af projekter. investorinteresse for boligudlejningsejendomme, og markedet for udvikling og salg af ejerboliger til private er også attraktivt. TK Development arbejder aktuelt med flere boligprojekter og vil fortsætte med at gøre det i de kommende år. Danmark etableret e 2015e BNP (% å/å) -0,4 0,4 1,3 1,7 Privatforbrug (% å/å) -0,1 0,0 1,3 2,0 Arbejdsløshed (%) 6,1 5,8 5,6 5,5 (Kilde: Nordea, marts 2014) I Danmark har TK Development fokus på butikssegmentet tillige med kontor- og boligsegmentet. Der er god interesse for investering i både retail-, kontor- og boligprojekter på attraktive placeringer i større byer. Samtidig opleves en vigende interesse for investering i sekundære byer. Beliggenhed og kvalitet er to afgørende elementer for investorerne. På ejendomme med primære beliggenheder hvor risikoen for tomgang er forholdsvis begrænset, kan der opnås tilfredsstillende salgspriser mens salgspriserne på ejendomme med sekundære placeringer er under pres. Der opleves stigende interesse fra udenlandske investorer for investering i ejendomme i de større byer med København som den foretrukne. De institutionelle investorer og andre større professionelle investorer har behov for placering af kapital hvilket giver muligheder for etablering af partnerskaber om nye projekter hvor projekterne gennemføres i samarbejde med disse investorer. På udlejningssiden har lejerne, særligt inden for retail, ligeledes fokus på den rette beliggenhed. Både dagligvarekæder og retailkæder ekspanderer fortsat hvis beliggenheden er rigtig, omend beslutningsprocesserne er langtrukne. Lejeniveauet forventes på primære beliggenheder at være nogenlunde stabilt hvorimod lejeniveauet på sekundære placeringer er under pres. På kontormarkedet opleves igen stigende aktivitet og øget interesse for projekter i de større byer. Projekter kan tiltrække både lejere og investorer ved attraktive beliggenheder. Koncernens havnenære beliggenheder vurderes at være attraktive, og koncernen forventer at skabe gode projekter de kommende år. Som eksempler kan nævnes koncernens arealer på Amerika Plads i København og Stuhrs Brygge i Aalborg hvor TK Development i februar 2014 har betinget solgt et m² kontordomicil med den internationale Alfa Laval-koncern som lejer til PensionDanmark. Boligmarkedet i Danmark er igen attraktivt. Der er behov for boliger i de større byer hvor der er betydelig befolkningstilvækst. Behovet dækker over både lejeboliger og ejerboliger. For lejeboliger opleves et relativt højt lejeniveau hvilket forventes at være stabilt den kommende periode. Der opleves ligeledes en stor SVERIGE Det svenske marked er fortsat præget af en stærk svensk økonomi og en stor købekraft. Væksten har i 2013 været højere end i 2012, og der forventes fortsat vækst og stigning i privatforbruget for de kommende år. Arbejdsløsheden forventes på et uændret niveau de kommende år. TK Development vil i lighed med tidligere år have fokus på butikssegmentet i Sverige. Detailhandelskæderne er interesseret i attraktive lejemål, omend beslutningsprocesserne hos lejerne også i det svenske marked er langtrukne. Detailhandelskæderne ekspanderer stadig, og flere nye udenlandske kæder er trådt ind på det svenske marked. Projekternes beliggenhed er fortsat afgørende for lejerne, og det er en klar tendens at detailhandelskæderne vil ekspandere i de større byer, specielt i Stockholm og Gøteborg, men også i andre af de største byer i Sverige. Stockholm udvikler sig fortsat med en stor årlig befolkningstilvækst. Dette giver behov for nye butiksetableringer og for udvikling af allerede eksisterende butiksområder, både i form af retailparker og shoppingcentre. På investorsiden er der stigende interesse fra både lokale og internationale investorer. Interessen er størst for projekter på primære beliggenheder, og salgspriserne på disse projekter er stigende. Sverige vurderes som det mest transparente og interessante marked i Norden, og med den fortsatte butiksmæssige udbygning er det svenske marked meget interessant for TK Development. TK Development vil fokusere på udvikling af storbutikker og shoppingcentre på gode beliggenheder i de største byer, med Stockholm og Gøteborg som primære fokusområder. Sverige etableret e 2015e BNP (% å/å) 0,9 1,5 2,8 3,5 Privatforbrug (% å/å) 1,6 2,0 2,6 2,2 Arbejdsløshed (%) 8,0 8,0 7,9 7,6 (Kilde: Nordea, marts 2014) Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2013/14 TK DEVELOPMENT A/S 15 /112

16 MARKEDSFORHOLD POLEN Den polske økonomi har i 2013 udviklet sig positivt, og denne positive udvikling forventes at forsætte de kommende år. Der forventes således en moderat vækst i de kommende år med stigende privatforbrug og faldende arbejdsløshed. I Polen har TK Development fokus på både butiks- og boligsegmentet. kommende år. Arbejdsløsheden forventes for de kommende år på et uændret niveau. TK Development har fokus på butikssegmentet. Det er ledelsens vurdering at markedet de kommende år vil efterspørge dels outletcentre, dels ombygning og revitalisering af eksisterende centre. Dagligvarekæderne forventes ligeledes fortsat at ville ekspandere. Stærke nationale og internationale retailkæder ønsker fortsat at ekspandere, omend mere kontrolleret end tidligere, og har ligesom i de andre af koncernens markeder fokus på beliggenhed. Generelt opleves god efterspørgsel efter lejemål på primære beliggenheder i større byer med samtidigt ønske fra lejerne om at forbedre lejevilkårene på sekundære placeringer eller endda fraflytte lejemål på disse placeringer. I takt med at markedet for shoppingcentre modnes, forventes det at nye udviklingsmuligheder, herunder udvidelser og/eller revitalisering af eksisterende centre, vil blive attraktive. På investorsiden vises der igen interesse for investering i fast ejendom. Internationale fonde har fokus på større projekter mens lokale investorer viser interesse for mindre projekter. Tjekkiet etableret e 2015e BNP (% å/å) -1,0-1,2 1,8 2,2 Privatforbrug (% å/å) -2,1-0,4 0,4 2,0 Arbejdsløshed (%) 7,0 7,0 6,8 6,6 (Kilde: Europa-Kommissionen, European Economic Forecasts, Winter 2014) Det primære fokus hos investorerne er i større byer, primært Warszawa, og der er fortsat god interesse for projekter i de større byer i Polen hvor beliggenheden er i top eller hvor der er udviklingsmuligheder i projekterne. Investormarkedet domineres af internationale investorer. Inden for boligsegmentet i Warszawa i Polen opleves god efterspørgsel efter boliger, og der er i regnskabsåret løbende indgået aftaler om salg af lejligheder i koncernens færdigopførte boligprojekt i Bielany hvor koncernen nu alene mangler at sælge 4 lejligheder. Omfanget af igangsatte projekter har i en periode været faldende, og udbuddet af boliger til salg har stabiliseret sig. Aktuelt overstiger salgsvolumen udbuddet af nye boliger hvilket har medvirket til svagt stigende priser på attraktive boliger. Det er ledelsens vurdering at det igen er attraktivt at udvikle boliger i Polen, primært i Warszawa-området, og forhåndssalget af anden etape af koncernens boligprojekt i Bielany, Warszawa, er påbegyndt i december 2013 og forløber bedre end forventet. Polen etableret e 2015e BNP (% å/å) 1,9 1,6 3,6 4,2 Privatforbrug (% å/å) 1,2 0,8 2,7 3,6 Arbejdsløshed (%) 13,4 13,4 12,6 11,8 (Kilde: Nordea, marts 2014) TJEKKIET Den økonomiske situation i Tjekkiet har i 2013 været præget af negativ vækst og faldende privatforbrug. Der er forventninger om en lav vækst og en beskeden stigning i privatforbruget de 16 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Ledelsesberetning

17 FORRETNINGSKONCEPT OG VIDENRESSOURCER Koncernens idégrundlag Arkitekter Ingeniører Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Koncernen er en udviklings- Option/køb af areal Investorer Færdigt projekt og servicevirksomhed der har specialiseret sig i at være det resultatskabende og kreative bindeled mellem lejer og investor. Lejerbehov Lejere Investorønsker Bærende værdier TK Development har en række bærende værdier, som kendetegner koncernen. De udstikker rammerne for hvordan medarbejderne i TK Development agerer og er værdier som TK Development gerne vil være kendt for. Godt købmandsskab Resultatorienteret Innovation og kreativitet Troværdighed Keep it simple Engagement/commitment Myndigheder Entreprenører Underleverandører I samarbejde med lejere og investorer planlægger og tilrettelægger TK Development nybygning, udbygning og ombygning af fast ejendom med udgangspunkt i lejernes behov og investorernes ønsker. Koncernen udvikler projekterne hvilket indebærer udlejning, byggestyring og kontrahering med entreprenørvirksomheder og underleverandører til udførelse af byggeopgaverne. Strategi for forretningsområde Development Udvikling af projekter fra idéfase til færdigopført projekt hvor de kan gennemføres efter en af flere modeller: Solgte projekter (forward funding/forward purchase). Projekter med partner. I eget regi med høj grad af tillid til udlejning og salgbarhed. Serviceydelser for tredjemand. Strategi for forretningsområde Asset management Ejerskab, drift, modning og optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode relateret til muligheder for at tilføre værdi. Koncernens segmentmæssige fokus er udvikling af shoppingcentre, storbutikker og kontor- og domicilejendomme og i tilknytning hertil blandede og multifunktionelle projekter samt boliger i Polen og Danmark. I Danmark vil fokus de kommende år være på butikssegmentet tillige med kontor- og boligsegmentet. TK Development ønsker i højere grad end tidligere at udnytte mulighederne for udvikling af fast ejendom inden for andre segmenter end butikssegmentet. Butikssegmentet vil særligt i udlandet også i de kommende år være det primære segment for koncernen. FORRETNINGSKONCEPT Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development, og koncernens sekundære forretningsområde er asset management. DEVELOPMENT Koncernen er en netværksvirksomhed der i kraft af tætte samarbejdsrelationer gennem en årrække har opbygget et stort og stærkt netværk blandt lejere og investorer med hvem der løbende indgås aftaler. Koncernen er i høj grad en videnbaseret servicevirksomhed der har specialiseret sig i at være det resultatskabende og kreative bindeled mellem lejere, investorer, arkitekter, entreprenører og andre samarbejdspartnere. TK Development ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner inden for udvikling af fast ejendom i butikssegmentet og en attraktiv samarbejdspartner inden for udvikling af fast ejendom i både kontor- og boligsegmentet hvor samspillet med kunder, lejere og investorer, er baseret på indsigt og gensidig tillid. Shoppingcentre Butikker/storbutikker Strøgejendomme Kontorer Segment-mix Boliger DK SE PL CZ Koncernens primære fokus er udvikling af fast ejendom. Udvikling kan finde sted efter flere modeller: I egne bøger, med eller uden et forudgående salg af projekterne, hvor projekternes finansiering kan ske i egne bøger eller successivt af køber i takt med projekternes opførelse, også benævnt forward funding. Sammen med partnere i opførelsesperioden. Som serviceydelser for tredjemand. Kunderelationer Koncernens primære kunder består af lejere og investorer. TK Development arbejder løbende på at skabe nye og forbedrede ydelser der skal gøre koncernen til en endnu mere attraktiv Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2013/14 TK DEVELOPMENT A/S 17 /112

18 FORRETNINGSKONCEPT OG VIDENRESSOURCER samarbejdspartner. Lejerne På lejersiden har TK Development over en årrække opbygget tætte samarbejdsrelationer til et stort antal virksomheder, herunder især retailkæder der ønsker at etablere nye butikker. ningspotentiale sammenholdt med projektets kompleksitet, gennemløbstid, kapitalbinding, herunder balancemæssig og likviditetsmæssig belastning og ressourceindsats i øvrigt. Heri indgår overvejelser som projekternes beliggenhed, myndighedsforhold, forhåndsudlejning, byggetekniske forhold og afsætningsforhold. Koncernen har oparbejdet en omfattende viden om lejernes ønsker og behov. På den baggrund er TK Development i stand til at udvikle butiksløsninger der matcher lejernes krav til koncept og beliggenhed. De mange tætte relationer til en bred vifte af retailkæder betyder desuden at koncernen altid er i stand til at sammensætte et attraktivt butiksmiks der optimerer den enkelte lejers omsætning. TK Development har gennem årene udviklet og gennemført adskillige kontorprojekter, primært domicilejendomme. Koncernen har således bred erfaring i udvikling af attraktive kontorprojekter der matcher både lejeres og investorers behov. Investorerne TK Development har ligeledes opbygget nære relationer til en stribe både danske og udenlandske investorer inden for fast ejendom. Koncernen har indgående viden om investorernes ønsker og behov. TK Development tilbyder blandt andet standardiserede internationale kontrakter og en smidig proces fra start til overdragelse. Koncernen har gennem årene solgt projekter til en række danske og udenlandske banker, investeringsfonde, pensionskasser og private selskaber. Projekt- og risikostyring Nye projekter igangsættes ud fra en nøje vurdering af indtje- Begrænsning af risici En række styringsværktøjer er med til at sikre et tilfredsstillende projektforløb. Byggeri igangsættes normalt først når der er opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning i projektet, svarende til mindst 60 %. Hvis projektet er solgt, igangsættes byggeriet først når koncernen forventer at kunne opfylde de krav fra investorer som gør at salget af projektet kan gennemføres endeligt. Der er typisk tale om krav som det ligger inden for koncernens kompetenceområder at løfte. Forward funding Det er TK Developments målsætning at sikre salget af projekter på et tidligt tidspunkt. Koncernen lægger vægt på i videst muligt omfang at udbygge investorernes engagement ved finansiering af projektet i byggeperioden (forward funding). Aftaler omkring forward funding med investorer indgås sædvanligvis inden byggestart og herved sikres at koncernens likviditetsbinding i projekterne holdes på et absolut minimum, og herunder opnås balancereduktion og risikominimering. Grønt byggeri Koncernen oplever en stigende efterspørgsel fra både lejere og investorer efter grønt byggeri. TK Development kan tilbyde at koncernens projekter opføres som grønne byggerier i det omfang det efterspørges af koncernens kunder. Flere af koncernens projekter er opført som grønne byggerier og certificeret efter BREEAM-ordningen eller lignende. Nedenfor er koncernens likviditetsbinding i projekter illustreret, dels ved et projektforløb uden forward funding, dels med forward funding. Pengebinding i DKK Projektforløb uden forward funding Projektforløb med forward funding Projektforløb Grundkøb Udviklingsfasen Byggestart Byggeperiode Aflevering 18 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Ledelsesberetning

19 FORRETNINGSKONCEPT OG VIDENRESSOURCER Miljø TK Development er bevidst om den generelle samfundsmæssige fokus på optimering af miljøforhold, herunder reduktion af CO 2 -udledning og fokus på grønt byggeri. Ved køb af byggegrunde til koncernens projekter undersøges jorden for eventuel forurening. Såfremt jorden er forurenet, bliver forureningen oprenset til formålet inden byggeriet opstartes, eller grunden vil ikke blive købt. I projektudviklingen tilstræber koncernen at opnå en optimal balance mellem miljø, sociale forhold og indtjening i koncernen. I disse overvejelser indgår bl.a. materialevalg, design, energiforbrug og miljøbelastning i øvrigt. kompetencer. Koncernen ejer enkelte investeringsejendomme og en række færdigopførte projekter. Disse indgår i koncernens asset management aktiviteter. VIDENRESSOURCER TK Development udvikler projekter af høj kvalitet. Sammen med medarbejdernes viden og kompetencer spiller koncernens tætte relationer til lejere og investorer en afgørende rolle i forhold til at minimere risiciene i de enkelte projekter. Dette er forudsætningen for at udvikle projekter der skaber tilfredshed hos både lejere og investorer, og som sikrer koncernen en tilfredsstillende indtjening på de enkelte projekter. Koncernens projekter søges gennemført uden unødig belastning af miljøet. TK Development samarbejder med lejere og investorer om at etablere fornuftige miljømæssige løsninger i forbindelse med udvikling og gennemførelse af nye projekter. Koncernen tilstræber bl.a. at der kan opnås et lavt energiforbrug i færdige projekter, og at projekterne opføres så der sikres et godt indeklima og dermed mulighed for et godt arbejdsmiljø for de pågældende medarbejdere når projekterne er i drift. ASSET MANAGEMENT TK Developments sekundære forretningsområde er asset management. Dette forretningsområde omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode relaterer sig til mulighederne for at kunne tilføre værdi. I relation til nye projekter kan koncernen vælge at igangsætte projekter med henblik på opførelse og efterfølgende indkøring og modning over en kortere årrække. Sådanne projekter vil typisk blive klassificeret som investeringsejendomme. Dette er en naturlig konsekvens af det aktuelle risikobillede, herunder især en investoradfærd hvor udviklingsprocessen for visse projekter optimalt set ikke er tilendebragt før en modning og indkøring af ejendommene har fundet sted. Den investeringsejendomsportefølje som dette element resulterer i, sikrer isoleret set et såvel positivt driftsresultat som et positivt cash flow. Efter modningsprocessen kan projekternes afkast endnu bedre dokumenteres og en bedre prissætning opnås. Udvikling af investeringsejendomme kan finde sted, dels i egne bøger, dels i projektudviklingssamarbejder hvor medinvestorer ønsker at deltage i såvel opførelses- som modningsfasen. Ved indgåelse af samarbejder opnår koncernen en mere effektiv anbringelse af koncernens egenfinansiering i projekter under udvikling, en bedre risikospredning samt en mere effektiv udnyttelse af koncernens mandskabsmæssige ressourcer og Medarbejderne Medarbejdernes viden og kompetencer er derfor afgørende for værdiskabelsen i TK Development, og TK Development søger løbende at have optimal sammensætning af kompetente medarbejdere med kompetencer inden for alle væsentlige områder i forbindelse med udvikling af fast ejendom. Koncernens medarbejdere er fordelt på fagspecifikke områder: projektudviklere, udlejere, juridiske og økonomiske projektcontrollere samt ingeniører. Uddannelse For at højne medarbejdernes kompetenceniveau og dermed styrke værdiskabelsen i TK Development har koncernen løbende fokus på uddannelse. Målet er at styrke koncernen i de udviklingsfaser der er kritiske i forhold til at maksimere værdiskabelsen i det enkelte projekt. Ud over at styrke koncernens videnressourcer er uddannelse med til at cementere TK Developments position som en attraktiv arbejdsplads, for både nuværende og kommende medarbejdere. Projektorganisation TK Development lægger vægt på at være en inspirerende arbejdsplads hvor viden og erfaringer fra de enkelte projekter bliver samlet op og givet videre i organisationen med henblik på en fortsat styrkelse af koncernens og medarbejdernes udviklingsmæssige kompetencer og knowhow. For at sikre høj kvalitet i alle koncernens ydelser over for lejere og investorer og samtidig sikre en effektiv fremdrift og en hurtig beslutningsproces i udviklingen af det enkelte projekt er koncernens medarbejdere forankret i en matrixorganisation der kan skitseres på følgende måde: Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2013/14 TK DEVELOPMENT A/S 19 /112

20 FORRETNINGSKONCEPT OG VIDENRESSOURCER Faglige kompetencer Projektgruppe Salg og udlejning Controlling Projektstyring/Byggestyring Økonomi og regnskab Matrixorganisationen betyder at alle koncernens spidskompetencer der afspejler projektforløbet fra indledende skitse til færdiggørelse, er til stede i den projektgruppe der bærer det enkelte projekt igennem fra A til Z. Organisation, ledelse og medarbejdere TK Developments organisation og ledelsesstruktur er baseret på landedivisioner under ledelse af divisionsdirektører. Koncernens samlede management team består af ovennævnte gruppe samt funktionschefer i de enkelte lande. Fordelingen af medarbejdere i koncernen Medarbejderstaben udgør pr. 31. januar medarbejdere der er fordelt således: Øvrige lande 2 Polen 24 Tjekkiet 9 Koncern/service 10 Danmark 17 Centerdrift 14 Sverige 14 Koncern- og servicefunktionen omfatter bl.a. ledelse, økonomiog finansfunktion samt øvrige stabsmedarbejdere. Ledelsesstrukturen (ekskl. afviklingsaktiviteter) i koncernen ser således ud: Frede Clausen Administrerende direktør Robert Andersen Direktør Økonomi, finans og controlling Danmark Sverige Polen Tjekkiet Erik Godtfredsen Dan Fæster Zygmunt Chyla Mogens Pedersen Organisatorisk fokus på segmenter For at understøtte den valgte segmentering er der tilrettelagt en organisering der bedst muligt sikrer ledelsesmæssigt fokus på såvel development-aktiviteter som asset management-aktiviteter. Direktionen søger i videst muligt omfang at tilrettelægge at de har sit primære fokus på hvert sit forretningsområde, dog med respekt for at direktionen i fællesskab er ansvarlig for den daglige ledelse af den samlede virksomhed. TK Development har flere års erfaring med asset management, og der er øget fokus herpå, herunder at udnytte koncernens kompetencer og erfarne medarbejdere, for at sikre fortsat fremdrift i modningen af færdigopførte projekter. 20 /112 TK DEVELOPMENT A/S ÅRSRAPPORT 2013/14 Ledelsesberetning

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere