Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling

2 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Det kan også være nedrivning af bebyggelse. I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Byrådet kan også lave en lokalplan, hvis det er nødvendigt for at sikre en sammenhæng i udviklingen af et område. Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan? Loven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit lokalområde. Derfor laver vi først et forslag til den nye lokalplan. Det sendes i høring i en periode, hvor du så har mulighed for at komme med dine kommentarer. Samtidig sender vi også forslaget til diverse ministerier, styrelser med videre, der skal have mulighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til forslaget. Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de indlæg, vi har modtaget, igen behandlet af Byrådet. Derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt. Kommune nr. 260 Kopi: Halsnæs Kommune Oplag: 50 stk. Lokalplanen er udarbejdet af Miljø og Teknik. Sag nr. 2012/ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med tilladelse 1994/KD

3 Indholdsfortegnelse Hvorfor laver vi en lokalplan?...2 Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan?...2 Lokalplanens baggrund, formål og indhold...4 Eksisterende forhold...4 Lokalplanen i forhold til anden planlægning...4 Lokalplanens forhold til anden lovgivning...5 Lokalplanens retsvirkninger...6 Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsforhold Bebyggelsens beliggenhed Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden Ubebyggede arealer Miljø Tilsyn og dispensation Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 Lokalplangrænse Kortbilag 2 Kommuneplangrænse 3

4 Lokalplanens baggrund, formål og indhold Forslag til lokalplan 10.3 Nødebohuse er oprindelig opstået som en lille landsby, der var bygget op på, og omkring Kongelysvej og Lucernevej mellem ca. år 1812 og Senere er området udstykket i etaper med sommerhuse. J Christiansensvej udstykket omkring , Bakkesvinget omkring , Ved Diget 1960, og sidst Natskyggevej i Området bærer præg af, at være et ældre sommerhusområde, hvor beplantningen er vokset op, og i stort omfang danner en grøn afgrænsning mellem de enkelte ejendomme. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er at bevare de rekreative og naturmæssige værdier i området. Værdierne søges bl. a. bevaret ved store grundstørrelser, bestemmelser for bebyggelse, belægning og hegning. Eksempel på hus opført i mur Eksempel på hus opført i træ Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger på nordkysten af Halsnæs Kommune imellem Kattegat og det åbne land, med fri udsigt til marker. Området er i Kommuneplan 2009 udlagt til sommerhusområde med særlige naturværdier. Et lille grønt område ud mod Kattegat er fredet. Lokalplanen i forhold til anden planlægning Kommuneplan 2009 Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 10.S3, 10.S4 og 10.R3 Område 10.S3 Langs Nødebohuse Strand 10.S4 Nødebohuse øst Zoneatatus Sommerhusområde Sommerhusområde Landzone 10.R3 Nødebohuse Strand øst Anvendelse Sommerhusformål Sommerhusformål Offentlig strand Min. grundstørelse Kan ikke udstykkes Max. bebyggelse % Området må ikke bebygges Antal etager 1 1 4

5 Bemærkninger Sommerhusområde med særlige naturværdier Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 10.S3 og 10.S4, ved at området ikke kan udstykkes yderligere. Det er dog vurderet, at uoverensstemmelsen er af underordnet betydning, og at det derfor ikke skønnes nødvendigt, at udarbejde et kommuneplantillæg. Støj Lokalplanområdets bebyggelse skal støjdæmpes efter gældende bygningsreglement. Deklarationer Lokalplanområdet er omfattet af deklarationer om dige og pumpelaug, veje- og oversigtsdeklarationer, bebyggelse og beplantning. Fredninger Matr. nr. 8ba, 8bb, 8bg, 8eø, 21bn, 21bo, 21bs, 21bt, 21bx, 21bæ, 21ca og 21k Hald Strand Torup er omfattet af fredning for Strandareal ved Nødebovejen. Andre kommunale planer Lokalplanområdet er vandforsynet fra Halsnæs Vandforsyning. Området skal overholde Halsnæs Kommunes Spildevandsplaner. Boligerne i lokalplanområdet opvarmes med individuel opvarmning. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Lov om Planlægning Planloven indeholder bl.a. de formelle regler for at lave planer og for deres indhold. Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen skal værne om vores natur og miljø og have respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt andet ske ved, at udviklingen vurderes samlet for hele landet og de enkelte kommuner. Desuden skal planlægningen forebygge forurening og støjgener, og skabe og bevare værdifulde landskaber, bymiljøer og huse. Planlægningen skal især sikre de åbne kysters værdier. Endelig skal den enkelte borger være med i planlægningen af den fremtidige udvikling. Lokalplanen er lavet efter de retningslinier og procedurer, der fremgår af planloven og tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Planloven har særlige bestemmelser for planlægning i kystområderne og for planlægning til butikker. En speciel redegørelse er nødvendig, hvis det projekt, som lokalplanen muliggør, vil have særlig betydning for kystområderne eller butiksstrukturen. Det er ikke nødvendigt at redegøre specielt for placeringen i et kystområde, da der er tale om et eksisterende sommerhusområde. Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold. Det er heller ikke nødvendigt med en særlig redegørelse for butiksforholdene. Lokalplanen indeholder ikke nye udlæg af arealer til butikker eller andet, der kan være i strid med planlovens formål for butiksudviklingen. Lov om Miljøvurdering Planen er screenet i henhold til Lov om miljøøvurdering, screeningen viste, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 5

6 Lov om Naturbeskyttelse Ejendommene nord for Nødebovejen er delvist omfattet af en strandbeskyttelseslinie, ligesom en del ejendomme er omfattet af en åbeskyttelseslinie. Byggeloven Byggeloven gælder for alt byggeri. Der skal være givet en byggetilladelse inden, der må bygges nyt, eller bygges til. I øvrigt skal de gældende bygningsreglementer overholdes. Museumsloven Museumslovens 27, stk. 2 siger, at alt arbejde skal indstilles, hvis der afdækkes eller berøres et fortidsminde. Fundet skal straks anmeldes til Folkemuseet i Hillerød. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Bliver forslaget ikke vedtaget endeligt inden for et år, er det igen de tidligere regler, der gælder. Den eksisterende lovlige anvendelse kan under alle omstændigheder fortsætte som hidtil. Det fremgår af 17 i planloven. Fra høringen er slut og frem til den endelige godkendelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade mindre byggerier, hvis de ikke strider mod lokalplanen. Når høringen er slut kan Byrådet godkende forslaget endeligt. Hvis der kommer indsigelser til forslaget, kan vedtagelse af lokalplanen dog tidligst ske 4 uger efter høringens afslutning. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan forslaget ændres lidt. Hvis ændringerne er væsentlige for andre end dem, der er kommet med den indsigelse, som er baggrund for ændringen, kan vedtagelsen ikke ske, før alle de hørte har haft lejlighed til at udtale sig. Hvis ændringerne er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt forslag, skal det ud i en helt ny høring. Den endeligt vedtagne lokalplan skal være offentliggjort senest 8 uger efter den endelige vedtagelse, ellers bortfalder den. Er lokalplanen ikke endelig vedtaget senest 3 år efter høringen er startet, falder forslaget bort. Lokalplanens endelige retsvirkninger Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er blevet offentliggjort, skal den overholdes. Det gælder for eksempel udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen af de enkelte ejendomme. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan fortsættes som hidtil, hvis det er etableret før lokalplanforslaget er blevet offentliggjort. Det gælder også, selv om det ikke stemmer overens med den nye lokalplan. En lokalplan betyder ikke handlepligt til at bringe lovlige, eksisterende forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens regler. Sådanne ændringer må dog ikke være i strid med lokalplanens formål. Hvis der skal gennemføres et projekt der skiller sig væsentligt ud fra lokalplanen, skal der laves en ny lokalplan. Lokalplanen gælder i de fleste tilfælde frem for de dele af private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med planen. 6

7 Bestemmelser Bekendtgørelse af Lov om planlægning nr. 813 af 21. juni 2007, fastsætter følgende regler for området nævnt i 2. 1 Lokalplanens formål. Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for området, en bebyggelse, et projekt e.l. i lokalplanområdet. Det er at sikre: 1.1 At områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål 1.2 At ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende bebyggelse med hensyn til bygningshøjder, materialer og tagformer 1.3 At sikre områdets karakter. 2 Lokalplanens område. 2.1 Området ligger i sommerhusområde og i landzone 2.2 Lokalplanen er afgrænset som vist på kortbilag 3 og omfatter følgende matr. nr. alle Hald By, Torup: Område A (kortbilag 3) 8ft, 8gh, 8gi, 8gk, 8gl, 8gm, 8gn, 8go, 8gp, 8gq, 8gr, 8gs, 8gt, 8gu, 8gv, 8gx, 8gy, 8gz, 8gæ, 8gø, 8ha, 8hb, 8hc, 8hd, 8he, 8hf, 8hg, 8hh, 8hi, 8hk, Område B (kortbilag 3) 8a, 8aa, 8ac, 8ae, 8af, 8ah, 8ai, 8al, 8an, 8ao, 8at, 8ax, 8ay, 8aæ, 8aø, 8ba, 8bb, 8bc, 8be, 8bf, 8bg, 8bh, 8bi, 8bk, 8bl, 8bn, 8bo, 8bq, 8bs, 8bt, 8bu, 8bv, 8bx, 8by, 8bz, 8bæ, 8bø, 8ca, 8cc, 8cd, 8ce, 8cf, 8cg, 8ch, 8ci, 8ck, 8cl, 8cm, 8cn, 8co, 8cp, 8cq, 8cr, 8cs, 8ct, 8cu, 8cv, 8cx, 8cz, 8cæ, 8cø, 8da, 8db, 8dc, 8dd, 8de, 8df, 8dg, 8dh, 8di, 8dk, 8dl, 8dm, 8do, 8dp, 8dq, 8dr, 8ds, 8dt, 8du, 8dv, 8dx, 8dy, 8dz, 8dæ, 8dø, 8e, 8ea, 8eb, 8ec, 8ed, 8ee, 8ef, 8eg, 8eh, 8ei, 8ek, 8el, 8em, 8en, 8eo, 8ep, 8eq, 8er, 8es, 8et, 8eu, 8ev, 8ex, 8ey, 8ez, 8eæ, 8eø, 8f, 8fa, 8fb, 8fc, 8fd, 8fe, 8ff, 8fg, 8fh, 8fk, 8fl, 8fm, 8fn, 8fo, 8fp, 8fq, 8fr, 8fs, 8fu, 8fv, 8fx, 8fy, 8fø, 8ga, 8gb, 8gc, 8gd, 8ge, 8gf, 8gg, 8h, 8hl, 8hp, 8hq, 8hr, 8hs, 8ht, 8hu, 8hv, 8i, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8p, 8q, 8r, 8s, 8u, 8y, 8æ, 8ø, 9aa, 9ab, 9bd, 9bf, 9bm, 9bn, 9bo, 9bp, 9bq, 9br, 9bs, 9bt, 9bu, 9dy, 9fø, 9g, 9ga, 9gb, 9ge, 9gf, 9gg, 9gh, 9gi, 9r, 9s, 9u, 9v, 9x, 9æ, 9ø, 10a, 10c, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10k, 10l, 10m, 10n, 10p, 10q, 10r, 10s, 10t, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 11k, 11l, 11m, 11n, 11o, 11p, 11q, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12k, 13a, 13b, 13e, 14b, 14c, 14d, 14e, 14g, 16a, 16aa, 16ab, 16ac, 16ad, 16ae, 16af, 16ag, 16ah, 16ai, 16ak, 16al, 16am, 16an, 16ao, 16ap, 16aq, 16ar, 16as, 16b, 16c, 16e, 16f, 16g, 16h, 16i, 16k, 16l, 16m, 16n, 16o, 16p, 16q, 16r, 16s, 16t, 16u, 16v, 16x, 16y, 16z, 16æ, 16ø, 17a, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 17k, 17l, 17m, 17n, 17o, 21a, 21aa, 21ac, 21ad, 21af, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21aq, 21ar, 21as, 21at, 21au, 21av, 21ay, 21aæ, 21aø, 21b, 21ba, 21bb, 21bd, 21be, 21bf, 21bg, 21bh, 21bi, 21bk, 21bm, 21bn, 21bo, 21bp, 21bq, 21bs, 21bt, 21bu, 21bv, 21bx, 21by, 21bz, 21bæ, 21bø, 21c, 21ca, 21cb, 21cd, 21ce, 21cf, 21cg, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 21k, 21l, 21n, 21o, 21r, 21s, 21x, 21y, 21æ, 21ø, 7000a, 7000e, samt alle matr. der udstykkes eller arealoverføres herfra. 7

8 3 Områdets anvendelse. Planloven 15, stk. 2, nr Området må kun anvendes til sommerhusformål. 4 Udstykning. Planloven 15, stk. 2, nr Området må ikke udstykkes yderligere. 5 Vej- og stiforhold. Planloven 15, stk. 2, nr Ved nyanlæg skal der etableres oversigtsarealer i henhold til gældende vejregler. 5.2 Overkørsler må befæstes med græsarmeringssten, eller kørefliser i to spor. 6 Ledningsforhold Planloven 15, stk. 2, nr Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres i jorden. 6.2 Vejbelysning på de private fællesveje er ikke tilladt. 7 Bebyggelsens beliggenhed Planloven 15, stk. 2, nr Alt bebyggelse skal holdes mindst 5 meter fra vej- og stiskel. 7.2 Beboelseshuse skal holdes mindst 5 meter fra naboskel. 7.3 Udhuse, garager og carporte skal holdes mindst 2,5 meter fra naboskel. 8 Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden Planloven 15, stk. 2, nr. 7. Fælles for bygninger opført i træ og mur 8.1 Der må ikke bygges i område 10.R3, se kortbilag Det bebyggede areal må maksimalt udgøre 150 m 2, dog højst 15 % af grundens størrelse i område 10.S4 og 10% i område 10.S3 (Kortbilag 2). Derudover må der opføres 1 bygning på højest 40 m 2 til carport-, garage- eller udhusformål eller en kombination af disse. Herudover må der bygges et fritliggende udhus på maksimalt 10 m Facadehøjden må ikke overstige 3 meter for bygninger med saddeltag. Facadehøjden måles fra terræn eller niveauplan fastsat for bygningen til overkant af murkrone. 8.4 Bygninger må ikke opføres med valm. 8.5 På bygninger må der ikke opsættes parabolantenner højere end 2 meter over terræn. Paraboler skal opsættes, så de skæmmer mindst muligt. For bygninger opført i træ. 8.6 Ingen bygning må opføres med mere end én etage og bygningshøjden må ikke overstige 6,5 meter målt fra naturligt terræn, eller fra et af Byrådet fastsat niveauplan. Ved en bygningshøjde på over 5 meter skal loftet føres til kip. 8.7 Gavle og facader skal udføres i træ eller glas. 8.8 Træbeklædninger skal holdes i dæmpede jordfarver, eller disse farvers blan ding med hvid eller sort. Træbeklædninger kan desuden fremstå ubehandlet eller oliebehandlet. Krydsfiner og lignende må ikke anvendes. 8

9 8.9 Alle bygninger skal opføres med saddeltag med en taghældning på minimum 15 o, eller med ensidig taghældning Tagbeklædning skal udføres med tegl, betontagsten, eternit, skiffer, zink, strå, træ, spån, græstørv eller pap Tagmaterialer skal holdes i mørke nuancer eller røde tegl. Tegl- og tagsten skal være matte. Reflekterende tagmateriale må ikke anvendes. For bygninger opført i mur Ingen bygning må opføres med mere end én etage Bygningens bredde må ikke overstige 6,5 meter Facadehøjden skal være mellem 2,5 og 3 meter Taghældningen skal være ligesidet og være på mindst 40 o Murværk skal pudses eller vandskures, og holdes i hvid, dæmpet gul eller mørk rød Gavle skal udføres i pudset eller vandskuret mur, glas eller sortmalet træ Tagmaterialet skal være tagsten, strå eller pap. Der skal anvendes matte tegl- eller tagsten i mørke nuancer eller rød. Reflekterende tagmateriale må ikke anvendes. 9 Ubebyggede arealer. Planloven 15, stk. 2, nr Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter, i forhold til naturligt terræn, og ikke nærmere skel end 1 meter. 9.2 Der kan anlægges regnvandsbassin og andre tekniske installationer til lokalområdets brug. 9.3 Belysning på de enkelte parceller tillades som diskret parkbelysning på standere, der ikke er højere end 1,2 meter. Belysning må kun opsættes i tilknytning til indkørsel og beboelseshuse. 9.4 Hegn Område A (kortbilag 3) Der må ikke etableres hegn i område A Dog må der opsættes faste hegn mod Nødebovejen. Hegn mod Nødebovejen skal være af rafter med bark og må være op til 1,5 meter højt. Der må opsættes faste hegn i en højde på maksimalt 1,5 meter til afskærmning af terrasser i forbindelse med sommerhuse. Desuden kan der opsættes et fast hegn omkring affaldsbeholder. Disse hegn skal holdes i dæmpede farver. Der må i forbindelse med etablering af beplantning opsættes et let trådhegn i maksimalt 1,20 meters højde. Område B (kortbilag 3) Inden for området kan der opsættes hegn af rafter med bark på op til 1,50 meter, eller trådhegn. Desuden kan der opsættes et fast hegn omkring affaldsbeholder, hvis affaldsbeholderen placeres i tilknytning til byggeri. Faste hegn skal holdes i dæmpede farver. 9.5 Der må anlægges befæstede terrasser i tilknytning til beboelseshuse. Der skal anvendes træ, brosten af granit, beton i grå farver, tegl, græsarmeringssten eller lignende materialer i dæmpede farver. 9

10 10 Miljø 9.7 Inden for planens område må der ikke ud over af- og pålæsning parkeres køretøjer med en totalvægt over kg, hensættes både med en længde på over 6,0 meter og en højde på over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ, uindregistrerede køretøjer, herunder campingvogne, skurvogne og containere. 9.6 Der må ikke i området oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for de omboende. 9.7 Synlige antenner, parabolantenner, fritstående master og lignende må ikke stil - les op på grundene i lokalplanområdet. Byrådet kan give tilladelse til enkeltan - læg, når anlægget tjener til et bredere formål. 9.8 Ud over henvisningsskilte, må der ikke opsættes nogen form for skilte i lokalplanområdet 9.9 Kommunen kan forlange, at der på en ejendom skal udlægges areal til to biler pr. bolig på grunden. Der kan anvendes vedvarende energikilder i lokalplanens område, f.eks. solcelle- og solfangeranlæg. Anlæggene kan opsættes både på bygninger og på de ubebyggede arealer. I forbindelse med opsætning af anlæggene skal det kortlægges, at anlæggene ikke giver gener i form af reflektioner. for de omkringboende. 11 Tilsyn og dispensation Byrådet påser, som angivet i planlovens 51, stk. 1, at bestemmelserne i lokalplanen bliver overholdt Byrådet kan, som angivet i planlovens 19, dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 2 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 10

11 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som forslag til lokalplan 10.3, af Halsnæs Byråd den xx. xxx Helge Friis borgmester Michael Graatang kommunaldirektør 11

12 Sag: Lokalplan 10.3 for Nødebohuse Emne: Lokalplangrænse Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Telefon , Fax ay 9bc ap 9ad 9ah 9f 9bv 9t 9fv 9au 9by 9ax 9gk 9es 9eæ9et 9s 9g 9ga 9gh 9gg 9gi 9fø 9gf 9bd 9bf 9dy 9ø 9aa 9æ 9x 9v 9u 9ab 9r 9bn 9bq 7b 7t 7ct Sags nr.: 2012/ h 7p 7bz 7i 7by 7d 7y Kortbilag: 1 7bx 7c 7n 8h 7 8fn 8f 7x 7cd 8i 7bu 7be 7c 7ø Init.: inha 8fm 8bl 7aa 7bt 7ce 8eo 7bs 7cf 7co 8fl 8eq 8ep 7br 7cg 7ck 8ay 7bq 7ch 7cl 7 8ei 8ek 8fk 8ah 8fs 7bp 8ae 8af 8o 8y 8el 8en 8n 8em 7bo 7bn7bm 7bl 7bk 7bi 7bh 7bg 8al 8ax Dato: Marts ht 8gd 8er 8bh 8ft 8hi 8hh 8hr 8bq 8aø 8ai 8df 8ac 8an 8u 8ge 8bi 8es 8fy 8gh 8r 8s 8fø 8gf 8hf 8hg 8hv 8gi 8ao 8ev 8q 8ga 8cc 8fx 8gc 8et 8gk 8gl 8he8hd 8l 8gb 8bc 8ex 8be 8p 8bs 8bf 8fv 8bt 8bu 8gn 8gm 8eu 8hb8hc 8bv 8ey 8fu 8bx 8ba 8ø 8by 8dd 8da 8go 8gp 8dæ 8æ 8bz 8ch 8ha8gø 21k 8hl 8aa 8eb 8ci 8bæ 8ea 8gq 21bo 8gr 8ef 8bk 8at 8a 8ee 8cs 21bu 21bv 8bø 8gz 8gæ 8m 8ca 8dx 8eæ 8ct 8gs 8gt 21bq 21l 21e 8dp 8bn 8cd 8ez 8gy 21aæ 8ds 8dl 21ah 21bø 8dq 8eg 8gu 21ø 21ac 21y 21ay 8dg 8dt 8di 8gv 8gx 21at 21bp 21ba 8bo 8ec 8ck 21æ 21c 21d 8aæ 8du 8ce 8db 8cl 21ar 21f 21aø 21bh 8e 8dz 8ed 8dc 21ad 21x 8cg 8dø 8eh 21as 21am 21cg 21bg 21aq 16b 8cf 21cb 16k 21o 21bf 16i 8dm 8de 10t 8cr 8dr 21af 21ak 17d 16f 16h 8cz 8cæ8cø 8dk 8dh 21cd 21by 16c 10c 8do 21aa 17c 16g 16u 17f 16q 16ø 17e 8dv 10i 10e 16as 16m 16r 16v 16æ 8cv 21a 21h 16z 8cu 8cx 9bo 10m 10n 17h 16y 10g 10l 17g 16n 16ao 8dy 16s 16x 1bh 10f 10a 10h 17i 2b 9bp 10k 16a 10s 16af 16ag 16an 17k 16am 17m 16p 16ap 8cp 8cm 8co 8c 10p 10r 16o 16t 9bs 10q 11a 17l 11f 16aa 16ah 16al 8cn 11g 16e 16ae 16aq 9bt 9bm 11e 17n 17a 8cq 11d 8fp 8fo 11b 11c 16ab 9br 11o 11p 17o 14e 14b 11h 8fq 11m 11n 16ac 16ad 16ai 16ak 8ar 14c 11l 13b 14g 8hp 11i 11k 13a 8hq 12c 14d 8fa 13e 12a 12d 8fb 8fh 8ho 12g 12e 12k 12h 12f 12i 8fc 8fg 9a 8fd 8fe 8ff 7 Natskyggevej Nødebovejen Blåmunkevej Kongelysvej Lucernevej J Christiansensvej

13 Sag: Lokalplan 10.3 for Nødebohuse Emne: Kommuneplangrænse Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Telefon , Fax ay 9bc ap 9ad 9ah 9f 9bv 22a 9t 9fv 9au 9by 9eø 9ax 9gk 9es 9eæ 9et 9eu 9s 9g 9ga 9gh 9gg 9gi 9fø 9gf 9bd 9bf 9dy 9ø 9aa 9æ 9x 9v 9u 9ab 9r 9bn 9bq 7b 7t 7ct Sags nr.: 2012/ h 7p 7bz 7i 7by 7d 7y Kortbilag: 2 7bx 7c 7n 8h 7 8fn 8f 7x 7cd 8i 7bu 7be 7c 7ø 8fm 8bl Init.: inha 7aa 7bt 7ce 8eo 7bs 7cf 7co 8fl 8eq 8ep 7br 7cg 7ck 8ay 7bq 7ch 7cl 7 8ei 8ek 8fk 8ah 8fs 7bp 8ae 8af 8o 8y 10.S3 8el 8en 8n 8em 7bo 7bn7bm 7bl 7bk 7bi 7bh 7bg Dato: Marts al 8ax 8ht 8gd 8er 8bh 8ft 8hi 8hh 8hr 8bq 8aø 8ac 8ai 8df 8an 8u 8ge 8bi 8es 8fy 8gh 8r 8s 8fø 8gf 8hf 8hg 8hv 8gi 8ao 8ev 8q 8ga 8cc 8fx 8gc 8et 8gk 8gl 8he8hd 8l 8gb 8bc 8ex 8be 8p 8bs 8bf 8fv 8bt 8bu 8gn 8gm 8eu 8hb8hc 8bv 8ey 8fu 8bx 8ba 8ø 8by 8dd 8da 8go 8gp 8dæ 8bz 8ch 8ha8gø 10.R3 8æ 21k 8hl 8aa 8ci 8bæ 8ea 8eb 8gq 21bo 8gr 8ef 8bk 8at 8a 8ee 8cs 21bu 21bv 8bø 8gz 8gæ 8m 8ca 8dx 8eæ 8ct 8gs 8gt 21bq 21l 21e 8dp 8bn 8cd 8ez 8gy 21aæ 8ds 8dl 21ah 21bø 8dq 8eg 8gu 21ø 21ac 21y 21ay 8dg 8dt 8di 8gv 8gx 21at 21bp 21ba 8bo 8ec 8ck 21æ 21c 21d 8aæ 8du 8ce 8db 8cl 21ar 21f 21aø 21bh 8e 8dz 8ed 8dc 21ad 21x 21as 8cg 8dø 8eh 21am 21cg 21bg 21aq 16b 8cf 21cb 16k 21o 21bf 16i 8dm 8de 10t 8cr 8dr 21af 21ak 17d 16f 16h 8cz 8cæ8cø 8dk 8dh 21cd 21by 16c 10c 17c 10.S4 8do 21aa 16g 16u 17f 16q 16ø 17e 8dv 10i 10e 16as 16m 16r 16v 16æ 8cv 21a 21h 16z 8cu 8cx 9bo 10m 10n 17h 16y 10g 10l 17g 16n 16ao 8dy 16s 16x 1bh 10f 10a 10h 17i Lucernevej 2b 9bp 10k 16a 10s 16af 16ag 16an 17k 16am 17m 16p 16t 16ap 8cp 8cm 8co 8c 10p 10r 16o 9bs 10q 11a 17l 11f 16aa 16ah 16al 8cn 11g 16e 16ae 16aq 9bt 9bm 11e 17n 17a 8cq 11d 8fp 8fo 11b 11c 16ab 9br 11o 11p 17o 14e 14b 11h 8fq 11m 11n 16ac 16ad 16ai 16ak 8ar 14c 11l 13b 14g 8hp 11i 11k 13a 8hq 12c 14d 8fa 13e 12a 12d 8fb 8fh 8ho 12g 12e 12k 12h 12f 12i 8fc 8fg 9a 8fd 8fe 8ff 7 Natskyggevej Nødebovejen Blåmunkevej Kongelysvej 10.S3 J Christiansensvej

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Skrift med grøn farve er tekst der udgår Skrift med rød farve er ny/rettet tekst Lokalplan 07.38 December 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 09.4 Januar 2018 For boliger på Vibehusvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Forslag til Lokalplan Maj For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Maj For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 01.44 Maj 2016 For et sommerhusområde på Lisegårdsvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st.

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Ophævelse af Lokalplan 64 Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Ophævelse af Lokalplan 65... 4 Redegørelse for de faktiske forhold... 4 Redegørelse for

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

Læs mere

LOKALPLAN NR. 63 SOMMERHUSOMRÅDET PILEVANG RØDVIG

LOKALPLAN NR. 63 SOMMERHUSOMRÅDET PILEVANG RØDVIG LOKALPLAN NR. 63 SOMMERHUSOMRÅDET PILEVANG RØDVIG Lokalplan nr. 63 STEVNS KOMMUNE STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 63. Lokalplan for sommerhusområdet Pilevang i Rødvig. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen Lokalplan nr. 87 for sommerhusområdet Stampen Rønne Kommune maj 2001 Lokalplanen er udarbejdet af Rønne Kommunes plangruppe. 3 BESTEMMELSER INDLEDNING Baggrund for lokalplanen...4 BESTEMMELSER 1. Formål...5

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE Vedhæftede filer Byrådets beslutning_sag 10_13_09_2017.pdf Indhold-i-lokalplanen.pdf matrikelkort_sommerhusstatur.pdf Matrikler.pdf nærhed til by sommerhusomr.pdf

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001 Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven November 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Forslag til Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere