Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11"

Transkript

1 2010 Årsberetning

2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Ankestyrelsen 6 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8 Sagsbehandling i tal og overskrifter 8 Praksiskoordinering og vejledning 11 Dataindsamling og analyse 13 Kommunikation og presse 15 3 Børn Fokusområder i Servicelov 20 5 Beskæftigelse 22 6 Nævn 26 7 Arbejdsskade 28 8 Organisationens udvikling 32 9 Frem mod Nøgletal

3 Titel Ankestyrelsen 2010 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2011 Redigering Ankestyrelsen Designkoncept og produktion Identitet & Design AS Fotograf Klaus Sletting Hjemmeside Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 4

4 Forord Vores arbejde skal udføres med respekt for borgerne og vores øvrige interessenter I Ankestyrelsen er vi bevidste om, at vores rolle som øverste administrative klageinstans på det social- og beskæftigelsesretlige område forudsætter ansvar og respekt for mennesket bag hver eneste sag. Samtidig er Ankestyrelsen opmærksom på, at vores afgørelser, praksisundersøgelser, statistikker og særligt principafgørelser skal danne et klart og værdifuldt vejlednings- og praksisgrundlag for vores underinstanser og andre faglige interessenter. Gennem de senere år har Ankestyrelsen oplevet en øget tilgang af klagesager, hvilket har medført udfordringer i form af større sagsbunker og længere sagsbehandlingstider på de fleste sagsområder. Dette er ikke optimalt for den borger, der sidder og venter på en afgørelse, da en klagesag fylder meget for den enkelte. Ankestyrelsen har i 2010 særligt haft fokus på at komme de lange sagsbehandlingstider til livs ved at iværksætte en række effektiviseringstiltag, som på sigt skal medvirke til, at sagsbehandlingstiderne på en række sagsområder bliver nedbragt til et acceptabelt niveau. Dette skal ske, uden vi går på kompromis med afgørelsernes kvalitet. Vi skaber bindende praksis gennem vores principafgørelser, som skal følges af kommuner og andre underinstanser. Det er derfor vigtigt, at vi giver en optimal vejledning om indholdet gennem afgørelserne, således at kommuner og andre myndigheder let kan forstå hensigten og virkningen af reglerne. Det er vores ansvar, at modtagerne ikke er i tvivl. Fremadrettet vil vi have øget fokus på at sikre principafgørelsernes vejledningsværdi til gavn for både os selv og vores interessenter. Vi har på de følgende sider samlet et uddrag af de mange aktiviteter, udfordringer, sager og nyheder, der i særlig grad prægede Ankestyrelsen og vores afdelingers hverdag og arbejde i Med venlig hilsen Thorkil Juul Styrelseschef 5

5 1 Ankestyrelsen Hvem er vi hvad laver vi Ankestyrelsen er landets øverste administrative klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på social- og beskæftigelsesområdet. Vi træffer årligt afgørelse i tusindvis af klagesager - i 2010 traf vi afgørelse i mere end sager. Vi har herudover pligt til at koordinere og vejlede om praksis på landsplan, så de afgørelser, der træffes i de sociale nævn, beskæftigelsesankenævnene og kommunerne, er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Endelig har vi til opgave at tilvejebringe viden om udviklingen på det social- og beskæftigelsesretlige område til vores eksterne interessenter og offentligheden generelt, ved at offentliggøre de undersøgelser og statistikker vi løbende udarbejder. Disse bidrager samlet til et konkret og aktuelt billede af kommunale afgørelser og sagsbehandling indenfor det social- og beskæftigelsesretlige område. Ankestyrelsen, som sorterer under Socialministeriet, blev oprettet i 1973 under navnet Den Sociale Ankestyrelse. Navnet blev i 2005 ændret til Ankestyrelsen som følge af, at Ankestyrelsens lovområder blev fordelt på flere ministerområder. Ankestyrelsen beskæftiger aktuelt cirka 300 ansatte størstedelen af disse er jurister, hvormed styrelsen er en af Danmarks største juristarbejdspladser. En uafhængig myndighed Ankestyrelsen er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre, om hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres. Vores opgave er blandt andet at træffe afgørelse i: Arbejdsskadesager Børnesager Sager i henhold til det øvrige socialområde Sager på beskæftigelsesområdet Afgørelserne træffes på ankemøder og nævnsmøder mv., som ledes af en ankechef fra Ankestyrelsen, og hvor der herudover deltager beskikkede medlemmer. Ligebehandlingsnævnets møder ledes af en dommer. 6

6 Afgørelserne træffes afhængig af sagstypen i følgende fora: Ankestyrelsens ankemøder Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) Ligebehandlingsnævnet Specialiseret viden deles med mange I Ankestyrelsen bruger vi vores viden og ekspertise fra den konkrete sagsbehandling til at udarbejde undersøgelser, analyser og statistikker. Formålet er at skabe et konkret og aktuelt billede af kommunernes afgørelser og sagsbehandling inden for social- og beskæftigelsesområdet. På den måde sørger vi for, at vores oparbejdede specialiserede juridiske viden udbredes til borgere, praktikere, politikere, fagfolk, samarbejdspartnere, pressen, studerende, forskere og andre interessenter. Ensartede afgørelser Vores praksisundersøgelser, statistikker og principafgørelser har til formål at koordinere praksis hos kommunerne, de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. På den måde er Ankestyrelsen med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset hvor i landet man bor. Ankestyrelsens mission Ankestyrelsen skal som øverste klageinstans på velfærdsområdet træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan. Ankestyrelsens vision Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser. Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsområdet. Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed. Ankestyrelsens værdier Entusiasme Imødekommenhed Tværfaglighed Kvalitet Respekt. 7

7 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt Sagsbehandling i tal og overskrifter Vores største opgave er at træffe korrekte afgørelser i enkeltsager. I 2010 modtog Ankestyrelsen konkrete klagesager, hvor langt størstedelen var sager, der skulle behandles efter arbejdsskadelovgivningen. Oprettede sager i 2010 Arbejdsskadesager Kommunale, principielle sager Øvrige sager Fokus på sagsbehandlingstid og kvalitet Ankestyrelsen er opmærksom på, at en kort sagsbehandlingstid og høj kvalitet i vores afgørelser er væsentlig for at sikre borgerens retssikkerhed. I 2010 havde Ankestyrelsen derfor ekstra meget fokus på at få behandlet de mange indkomne sager både hurtigt og med en høj faglig kvalitet. Ankestyrelsen afsluttede i 2010 mere end sager mod ca sager i

8 Afgjorte sager i 2010 Arbejdsskadesager Kommunale, principielle sager Øvrige sager Arbejdsskadesager Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans i sager om arbejdsskader, hvor Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse som 1. instans. Ankestyrelsen behandler følgende typer af sager inden for arbejdsskadelovgivningen: anerkendelse af en arbejdsskade, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og ret til dækning af behandlingsudgifter. Sammenlignet med 2009 oplevede Ankestyrelsen et mindre fald i antallet af oprettede sager på arbejdsskadeområdet, da der i 2010 blev oprettet knap 7 procent færre arbejdsskadesager, end i Årsagen er blandt andet, at Ankestyrelsen i 2009 modtog ekstraordinært mange sager som følge af en Højesteretsdom i første halvår af Dommen medførte, at Arbejdsskadestyrelsen genoptog omkring sager, hvilket betød en øget mængde ankesager til Ankestyrelsen. 9

9 Kommunale, principielle sager Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans i sager på det social og beskæftigelsesretlige område. På det kommunale område kan Ankestyrelsen beslutte at antage en sag og behandle den som 3. instans, men det forudsætter, at sagen indeholder spørgsmål af principiel eller generel betydning. I 2010 steg antallet af oprettede sager, hvor Ankestyrelsen blev bedt om principiel behandling med cirka 21 procent sammenlignet med Ankestyrelsen afgjorde cirka 25 procent flere sager af denne type i 2010 end i heraf antog vi 314 sager til principiel behandling og afviste sager. Øvrige sager Ankestyrelsens øvrige sager dækker over et bredt område af sager efter anden lovgivning. Øvrige sager 10,8% Børnesager og underretninger 8,5% 7,7% 31,4% Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsmiljø G-dage Udenlandsk pension Resten 11,1% 21,3% I 2010 steg antallet af oprettede øvrige sager med cirka 9 procent. Dette skyldes blandt andet en øget tilgang af sager på børneområdet primært sager om tvangsmæssige foranstaltninger overfor udsatte børn og unge. Beskikkede er med til at afgøre sagerne Den langt overvejende del af Ankestyrelsens afgørelser træffes på såkaldte ankemøder og møder i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, hvor der udover jurister fra Ankestyrelsen også deltager beskikkede medlemmer. De beskikkede er repræsentanter for den almene befolkning og skal bidrage til, at afgørelserne også afspejler den almindelige opfattelse i samfundet. 10

10 Ankestyrelsen har aktuelt ca. 130 beskikkede medlemmer, som er med til at træffe afgørelse i de mange tusind sager, der hvert år bliver afgjort i Ankestyrelsen. De beskikkede medlemmer bliver alle udpeget efter indstilling fra forbund og foreninger, men de optræder alene som repræsentanter for den brede befolkning. De beskikkede medlemmer udpeges for en 4-årig periode, og kan maksimalt udpeges for 2 perioder. Den 1. juni 2010 markerede dagen, hvor vi skulle udskifte en række af vores beskikkede medlemmer, som igennem 4 eller 8 år har været med til at sætte deres præg på tusindvis af afgørelser indenfor det sociale og beskæftigelsesretlige område. Læs mere om de beskikkede medlemmer på vores hjemmeside Praksiskoordinering og vejledning Ankestyrelsen varetager sin praksiskoordinerende funktion ved løbende at offentliggøre principafgørelser og gennemføre praksisundersøgelser. 260 principafgørelser i 2010 Ankestyrelsen offentliggør afgørelser i anonymiseret form som principafgørelser. En principafgørelse er en bindende retskilde. I tilsvarende sager skal kommunerne og andre underinstanser anvende den praksis, som er anvendt og beskrevet i afgørelsen. Ankestyrelsen offentliggjorde 260 principafgørelser i Principdatabase til brug for vores underinstanser Alle principafgørelser offentliggøres i vores principdatabase på Ankestyrelsens hjemmeside. Derved har vores underinstanser og andre interessenter nem adgang til afgørelserne. Databasen rummer aktuelt knap principafgørelser. Alle kan f. eks. søge direkte på lovbestemmelser, paragraffer og specifikke søgeord samt på principsager, der er antaget, men endnu ikke afgjort. Løbende forbedring og opdatering Principdatabasen er et vigtigt arbejdsredskab for eksterne interessenter. Vi arbejder derfor løbende på at forbedre og opdatere databasens indhold og funktioner. Principafgørelser, der er mere end 10 år gamle, vil vi som udgangspunkt kassere. Det er dog muligt at søge i kasserede afgørelser i Principdatabasen. 11

11 Praksisundersøgelser i 2010 Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommuner og regionale nævns konkret udførte sagsbehandling indenfor et bestemt emne på det sociale og beskæftigelsesretlige område. Praksisundersøgelser er med til at sikre, at de kommunale afgørelser har en tilfredsstillende kvalitet, samt at der sker ligebehandling af borgere uanset, hvor i landet man bor. Ankestyrelsen er ansvarlig for praksiskoordinering på landsplan, mens statsforvaltningerne har ansvaret på regionalt plan. Statsforvaltningernes praksisundersøgelser kan ses på vores hjemmeside eller på Ankestyrelsen, statsforvaltningerne og Det Rådgivende Praksisudvalg samarbejder om at udvælge emner, som skal underkastes undersøgelse. Læs mere om Det Rådgivende Praksisudvalg på I 2010 afsluttede Ankestyrelsen tre praksisundersøgelser: Praksisundersøgelse om samtaler om opfølgning i sygedagpengesager Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse Praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner I 2010 udarbejdede Ankestyrelsen yderligere to praksisundersøgelser Inddragelse af børn og unge i sager om frivillige foranstaltninger og praksisundersøgelse om merudgifter. Begge vil blive afsluttet og offentliggjort i

12 Dataindsamling og analyse En af Ankestyrelsens vigtige opgaver er at indsamle og formidle faktuel viden på socialog beskæftigelsesområdet. I den forbindelse udarbejder Ankestyrelsen løbende analyser og statistikker til brug for vores interessenter. Statistikker I 2010 udarbejdede Ankestyrelsen følgende statistikker: Førtidspension Børn og unge anbragt udenfor hjemmet Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestatistik for beskæftigelsesankenævn og de sociale nævn Brugere af botilbud efter Servicelovens 110 Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Alle statistikker fra 2010 og tidligere er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside, Tal fra Ankestyrelsen På vores hjemmeside er der adgang til Ankestyrelsens indsamlede data i Tal fra Ankestyrelsen. Man kan søge efter en lang række statistiske oplysninger og selv sammensætte statistikker. 13

13 Velfærdsundersøgelser, temaanalyser og guides Ankestyrelsen gennemfører analyser og kortlægger den velfærdspolitiske indsats ved at udarbejde egentlige velfærdsundersøgelser og guides. Analyserne omhandler aktuelle emner, som politikerne ønsker mere konkret viden om. Formålet med analyserne er f.eks. at få belyst, hvordan indførelse af ny lovgivning konkret vil påvirke borgerne. Et udsnit af analyser og undersøgelser gennemført og afrapporteret i 2010: Uledsagede mindreårige flygtninge modtagelse og indsats i kommunerne Private aktører og 50 undersøgelser Kommunernes praksis med at inddrage private aktører i 50 undersøgelser Udfordringer i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge Kommunernes perspektiv på 18 støtte til frivillige sociale foreninger en kvalitativ temaanalyse af udviklingstendenser i 18-samarbejdet 18 redegørelse 2009 det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger en kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler Forebyggende hjemmebesøg hos ældre Kortlægning af kommuners praksis for tilsyn og opfølgning ved personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen efter 83 i Serviceloven Sager afgøres ved stemmeflertal Klar information om dissens Ankestyrelsens afgørelser bliver truffet ved medvirken af beskikkede medlemmer. Dette gælder både afgørelser, der træffes på ordinære ankemøder, og afgørelser truffet i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. I efteråret 2010 blev reglerne om dissens ændret. Tidligere var der kun mulighed for at få noteret sit særstandpunkt i det mødereferat, der bliver udarbejdet i forlængelse af ankemødet. Men på opfordring fra interesseorganisationer vil eventuelle dissenser nu fremgå direkte af den afgørelse, der sendes til borgeren og sagens øvrige parter. Det vil således fremover fremgå af en afgørelse, som er truffet på arbejdsskade-, beskæftigelses- eller servicelovsområdet, om denne er afgjort ved enstemmighed eller afgjort med dissens (flertal). En eventuel dissens vil være anonymiseret. Fra årsskiftet 2010/2011 er også afgørelser truffet i Arbejdsmiljøklagenævnet omfattet af de nye dissensregler. 14

14 Kommunikation og presse Hjemmesider Ankestyrelsens hjemmeside er vores primære kommunikationskanal, hvor vi formidler væsentlige informationer til borgere og interessenter. Det er vigtigt for Ankestyrelsen, at hjemmesiden er tilgængelig for flest mulige brugere. Ankestyrelsen er derfor meget tilfreds med, at vi i 2010 fik pladsen som den 16. bedste statslige hjemmeside ud af 74 ifølge IT og Telestyrelsens test Bedst på nettet. IT og Telestyrelsen har desuden lavet en tilgængelighedstest af 226 offentlige hjemmesider. Sammen med 13 andre hjemmesider blev Ankestyrelsens hjemmeside vurderet til at være blandt de mest tilgængelige hjemmesider ved at få betegnelsen godt tilgængelig. I 2010 registrerede vi mere end besøg på vores hjemmeside. Presse og medier I 2010 har Ankestyrelsen publiceret 43 nyheder på hjemmesiden, udsendt 13 nyhedsbreve med P-afgørelser, 8 numre af Nyt Fra Ankestyrelsen, 3 praksisundersøgelser, 6 analyser, 4 årsstatistikker, 6 statistikker, 8 meddelelser om Højesterets domme samt 13 nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet og 6 nyhedsbreve fra Ligebehandlingsnævnet. Samlet set var Ankestyrelsen og nævnene i 2010 nævnt mere end gange i samtlige medier. 15

15 3 BØRN Fokusområder i 2010 Barnets Reform Barnets Reform indeholder en lang række initiativer, som styrker den tidlige indsats overfor udsatte børn og unge. Reformen styrker børns rettigheder og forbedrer samtidig kvaliteten i indsatsen. Fem centrale temaer i Barnets Reform: Kontinuitet Nærhed, omsorg og tryghed Børn og unges rettigheder Tidlig indsats Kvalitet i indsatsen Barnets Reform skal være med til at sikre, at udsatte børn og unge får et bedre liv med samme mulighed for personlig udfoldelse og faglig udvikling som alle andre børn. Råd og vejledning til kommunerne Ankestyrelsens opgave i forbindelse med Barnets Reform er at bidrage til implementeringen af lovændringerne. Vi skal også medvirke til målrettet formidling af reformens indhold samt rådgive og vejlede kommunerne om de nye lovregler. Task-Force et tilbud Som et led i at understøtte implementeringen af Barnets Reform nedsatte Servicestyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen en Task-Force i sommeren 2010, der i 2010, 2011 og 2012 vil tilbyde kommunerne rådgivning og vejledning om intentionerne og indholdet i Barnets Reform. Task-Forcen er med til at sikre, at de politikere, ledere, sagsbehandlere og medarbejdere, som skal omsætte reformen i praksis, får en målrettet og ensartet formidling af reformens formål og indhold. Formålet er at fremme reformens implementering og derigennem bidrage til at kvalificere indsatsen på området. Besøg hos kommuner i hele landet Ankestyrelsen oplevede i efteråret 2010 stor interesse for Task-Forcen, og vi havde sammen med de øvrige aktører travlt med at besøge kommuner rundt omkring i landet. Task- Forcens kommunale besøgsrunde begyndte - efter en planlægningsfase - i slutningen af september 2010, og ved udgangen af i 1. kvartal 2011 vil Task-Forcen have besøgt mere end 60 kommuner. 16

16 Underretningssager og sager af egen drift Uden at vi først har modtaget en decideret klage over en kommunal afgørelse, kan Ankestyrelsen afgøre, at et barn eller ung skal anbringes uden for hjemmet eller, at en kommune skal tage andre initiativer over for barnet. Ankestyrelsen har beføjelse og pligt til at handle når: Vi modtager en underretning/indberetning fra fagfolk eller private personer om deres bekymring for et udsat barn. Dette er en underretningssag Vi gennem medierne eller en praksisundersøgelse bliver bekendt med et udsat barn, som vi bliver bekymret for, eller når vi allerede behandler en klagesag om et udsat barn, som viser sig at have søskende, som også kan have støttebehov. Dette er en egen drift sag 441 underretningssager i 2010 I 2010 behandlede Ankestyrelsen 441 underretningssager. Der er sket en markant stigning i antallet af underretninger i forhold til de foregående år. I 2009 behandlede vi til sammenligning 308 underretninger. Dette kan blandt andet tages som et udtryk for, at samfundet generelt set er blevet mere bevidst om, at man skal reagere, når der er mistanke om, at et barn eller en ung ikke trives. Af de behandlede sager i 2010 blev 102 afsluttet ved, at Ankestyrelsen traf afgørelse i sagen, mens 339 blev afsluttet uden mødebehandling. Egen drift -sager Er Ankestyrelsen selv blevet opmærksom på et udsat barn eller en ung, kontakter Ankestyrelsen den pågældende kommune, hvor barnet/den unge bor, og beder om at få fremsendt alle akter i sagen. Vurderer Ankestyrelsen, at kommunen ikke gør nok i den pågældende situation, kan vi pålægge kommunen at iværksætte støtte til barnet og dets familie ved f.eks. at tilbyde støtteperson i hjemmet, aflastningsfamilie/kontaktperson mv., eller træffe afgørelse om at barnet/den unge skal anbringes med eller uden forældrenes samtykke. Af de 441 afsluttede underretningssager i 2010 var cirka 10 procent af sagerne, sager der var taget op af egen drift. 17

17 Udvidede kompetencer fra 2011 Med Barnets Reform vil Ankestyrelsen fra 1. januar 2011 få yderligere beføjelser til at tage børnesager op af egen drift. Tidligere havde også de sociale nævn denne beføjelse, men fra januar 2011 er det alene Ankestyrelsen, der kan tage sager op af egen drift. Ankestyrelsen vil fra 2011 kunne tage alle områder op af egen drift efter kapitel 11 i serviceloven, såfremt kommunen ikke har gjort det fornødne overfor et barn. Ankestyrelsen vil kunne pålægge kommunen at foretage de nødvendige sagsbehandlingsskridt, træffe de fornødne afgørelser eller selv træffe tvangsafgørelse om undersøgelse udenfor hjemmet. Partsstatus til børn fra 12 år Med Barnets Reform vil børn i aldersgruppen år fra 1. januar 2011 få partsstatus i deres egen sag, og dermed have selvstændig ret til at klage over børne- og ungeudvalgets afgørelse. Denne ret tilkom før Barnets Reform alene unge på 15 år eller derover. Børn på 12 år og derover vil endvidere have adgang til at klage over Det Sociale Nævns afgørelse til Ankestyrelsen. Styrket indsats overfor kriminelle børn og unge Ungdomskriminalitetsindsatsen Regeringens kriminalitetspakke, som trådte i kraft den 1. juli 2010, lægger op til en skærpet indsats overfor kriminelle børn og unge. Ankestyrelsen skal over en 3-årig periode gennemføre stikprøveundersøgelser af kommunernes indsats overfor børn og unge, der mistænkes for at have begået vold, anden alvorlig eller gentagen kriminalitet. Ankestyrelsen skal på baggrund af orienteringer fra politiet undersøge, om kommunerne har gjort de fornødne tiltag i henhold til lovgivningen i hver enkelt sag. Ankestyrelsen har kompetence til selv at træffe afgørelse om tvangsmæssige foranstaltninger overfor den pågældende, såfremt kommunernes indsats ikke lever op til kravene i Serviceloven. Ankestyrelsen vil samle op på resultaterne i en årlig rapport. I første halvdel af 2010 deltog Ankestyrelsen aktivt - i samarbejde med Socialministeriets departement, Justitsministeriet og Rigspolitiet - i det forberedende arbejde, med henblik på at få tilrettelagt metode og fremgangsmåde ved stikprøverne og den efterfølgende behandling af oplysningerne. 18

18 Enkeltsager i fokus Ankestyrelsen har som noget nyt fået kompetence til på socialministerens foranledning - at udarbejde enkeltsagsundersøgelser på børneområdet. Der er tale om en ny undersøgelsesmetode, som Ankestyrelsen udviklede i 2010 på baggrund af en konkret sag. Brønderslev-sag som startskud Socialministeren anmodede i marts 2010 Ankestyrelsen om at undersøge sagsforløbet vedrørende en familie i Brønderslev en sag som havde fået meget bevågenhed både i medierne og politisk. Ankestyrelsen udviklede efterfølgende en ny metode, som nu danner rammen for fremtidige enkeltsagsundersøgelser. Formålet med en enkeltsagsundersøgelse er at få klarlagt, om den pågældende kommune har handlet korrekt i håndteringen af sagen i forhold til lovgivningen. Derudover kan de konklusioner og anbefalinger, som undersøgelsen viser, bruges som læring i alle kommuner fremadrettet. I 2010 udarbejdede vi, udover Brønderslev-sagen, enkeltsagsundersøgelser i relation til to andre kommuner. Ledelsesinformation på børneområdet I 2010 begyndte Ankestyrelsen at stille forbedret information til rådighed for landets kommuner om deres indberetninger til Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Formålet er at give kommunerne overblik over deres indberetninger til Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og øge statistikkens anvendelsesmuligheder for kommunerne. Samtidig giver det en bedre kvalitet i indberetningerne til statistikken. Informationerne sendes hvert kvartal til landets kommuner og indeholder blandt andet tal om: Indberettede afgørelser om anbringelse (0-17 år) Børn og unge, der et flyttet til et anbringelsessted Børn og unge, der er hjemgivet/ophørt i anbringelsessted Anbragte børn og unge ved udgangen af kvartalet 18 til 22-årige i døgnophold som led i efterværn. Ankestyrelsen vil løbende udvikle systemet for at sikre en stadig bedre datakvalitet i anbringelsesstatistikken. Dette sker i tæt dialog med kommunerne. Ankestyrelsens anbringelsesstatistik offentliggøres på 19

19 4 Servicelov I 2010 var der igen fokus på en række spørgsmål indenfor Servicelovens handicapområde. Nogle af de problemstillinger, som Ankestyrelsen behandlede, var spørgsmålet om, hvornår man er handicappet nok til at få hjælp til dækning af merudgifter, samt spørgsmålet om støtte til køb af bil - en vurdering af konkrete behov sat op mod offentlige tilbud. Handicappet - ret til dækning af merudgifter Hvornår er man handicappet nok til at få hjælp? Svaret afhænger af, hvilken type hjælp der efterspørges. Handicapbegrebet i relation til dækning af merudgifter ved den daglige livsførelse har været temaet for en række afgørelser i 2010, som det ligeledes var i De centrale regler blev ændret i 2008, hvilket har affødt et behov for principielle udmeldinger om fortolkning af regelsættet. Det overordnede budskab i de principielle udmeldinger til kommunerne har været, at de skal bruge funktionsevnemetoden med henblik på at afdække begrænsninger i borgerens livsforhold. Eksempler fra praksis En mand, der manglede en hånd, kunne ikke betragtes som så handicappet, at han skulle have dækket merudgifter i hverdagen, der skyldtes den manglende hånd. Baggrunden var, at han kun var begrænset i hverdagen i forhold til opgaver, hvor han skulle bruge begge hænder. En anden mand, der som følge af sit handicap måtte bruge lang tid på personlig hygiejne og en lang række dagligdagsopgaver og endvidere have hjælp hertil, var derimod omfattet af personkredsen for ret til merudgifter. Dette skyldtes, at han på forskellige områder var betydeligt belastet af sit handicap. Bilstøtte Ved sager, hvor det skal vurderes, hvorvidt man har ret til støtte til køb af bil, er det afgørende, om der ud fra sagens konkrete oplysninger er mulighed for at dække kørselsbehovet på anden måde. 20

20 De regionale trafikselskaber er ifølge lovgivningen forpligtet til at sørge for, at der tilbydes individuel handicapkørsel indenfor trafikselskabets område, hvilket ikke er nyt. Men udviklingen i kvalitet og omfang af denne service og i DSB s handicapbefordring har haft betydning for Ankestyrelsens praksis for tilkendelse af støtte til køb af bil. Handicappede borgere har således med tiden fået meget bedre mulighed for at få dækket transportbehov gennem andre ordninger. Grundlaget for at bevilge støtte til køb af bil er derfor aftaget. Vi antager, at udviklingen i de alternative ordninger fremover får større betydning i sager om bilstøtte. Konkret behovsvurdering sat op mod offentlige tilbud Ved vurderingen af, om en konkret ansøgers kørselsbehov kunne tilgodeses mere hensigtsmæssigt end ved bevilling af bilstøtte, lagde Ankestyrelsen i en sag vægt på antallet af mulige ture inden for og uden for kommunens grænser. Ankestyrelsen lagde også vægt på, at borgeren efter aftale kunne komme på spontane ture mod et ekstra gebyr. I sagen inddrog Ankestyrelsen muligheden for DSB s handicapbefordring, som giver mulighed for at tage kørestole og el-scootere med i toget, og at brugere af kørestole og elscootere kan, ved forudgående bestilling, få hjælp til på- og afstigning af toget. Togtrafik vil derfor også kunne benyttes over længere strækninger. Der var således ud fra de konkrete oplysninger i sagen mulighed for at dække kørselsbehovet på anden måde end ved støtte til køb af bil. 21

21 5 Beskæftigelse På det beskæftigelsesretlige område har centrale emner i 2010 blandt andet været kommunernes anvendelse af revalideringstilbud samt vurdering af, hvilke personer der har ret til fleksjob. Endvidere har der i 2010 været fokus på at få nedbragt sagsbehandlingstiden i verserende arbejdsløshedsforsikringssager. Som noget nyt behandlede Ankestyrelsen i 2010 også en række sager, hvor temaet var lovligheden i kommuners brug af anden aktør, når der skal træffes afgørelse om ret til sygedagpenge. Revalidering Beskæftigelsesindsatslovens formål er, at vejen tilbage til arbejdsmarkedet skal være kortest mulig for borgeren. Siden loven trådte i kraft i 2003 har den dannet rammen om de tilbud, der hurtigst muligt kan bringe en person i beskæftigelse. Det er blandt denne vifte af tilbud, revalidering kan bruges, hvis de øvrige erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige. Konkret vurdering Kommunen skal give tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter aktivloven eller anden lovgivning, herunder beskæftigelsesindsatsloven, ikke er tilstrækkelig til, at en person kan klare sig selv. Det vil altid være en konkret vurdering, om revalidering er nødvendigt i den pågældende situation. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har med en række principafgørelser i 2010 præciseret, at en faglært person ikke har krav på at få en ny uddannelse på revalidering. Revalidering skal ikke anvendes, hvis en person med sin uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring, herunder også erhvervsmæssig erfaring før uddannelsen, har opnået kompetencer og ressourcer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet, eventuelt via kort oplæring. Eksempler fra praksis En yngre ansøger med skulderlidelse havde ikke begrænsninger i arbejdsevnen, som var hindrende for, at vedkommende kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Ansøger var alene erhvervsmæssigt begrænset i forhold til skulderbelastende arbejde og havde i øvrigt faglige kompetencer og arbejdserfaring, som var relevant på arbejdsmarkedet. Ansøger kunne her hjælpes videre med andre aktiviteter end revalidering. 22

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ankestyrelsen Enheden for Antidiskrimination

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere