Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11"

Transkript

1 2010 Årsberetning

2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Ankestyrelsen 6 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8 Sagsbehandling i tal og overskrifter 8 Praksiskoordinering og vejledning 11 Dataindsamling og analyse 13 Kommunikation og presse 15 3 Børn Fokusområder i Servicelov 20 5 Beskæftigelse 22 6 Nævn 26 7 Arbejdsskade 28 8 Organisationens udvikling 32 9 Frem mod Nøgletal

3 Titel Ankestyrelsen 2010 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2011 Redigering Ankestyrelsen Designkoncept og produktion Identitet & Design AS Fotograf Klaus Sletting Hjemmeside Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 4

4 Forord Vores arbejde skal udføres med respekt for borgerne og vores øvrige interessenter I Ankestyrelsen er vi bevidste om, at vores rolle som øverste administrative klageinstans på det social- og beskæftigelsesretlige område forudsætter ansvar og respekt for mennesket bag hver eneste sag. Samtidig er Ankestyrelsen opmærksom på, at vores afgørelser, praksisundersøgelser, statistikker og særligt principafgørelser skal danne et klart og værdifuldt vejlednings- og praksisgrundlag for vores underinstanser og andre faglige interessenter. Gennem de senere år har Ankestyrelsen oplevet en øget tilgang af klagesager, hvilket har medført udfordringer i form af større sagsbunker og længere sagsbehandlingstider på de fleste sagsområder. Dette er ikke optimalt for den borger, der sidder og venter på en afgørelse, da en klagesag fylder meget for den enkelte. Ankestyrelsen har i 2010 særligt haft fokus på at komme de lange sagsbehandlingstider til livs ved at iværksætte en række effektiviseringstiltag, som på sigt skal medvirke til, at sagsbehandlingstiderne på en række sagsområder bliver nedbragt til et acceptabelt niveau. Dette skal ske, uden vi går på kompromis med afgørelsernes kvalitet. Vi skaber bindende praksis gennem vores principafgørelser, som skal følges af kommuner og andre underinstanser. Det er derfor vigtigt, at vi giver en optimal vejledning om indholdet gennem afgørelserne, således at kommuner og andre myndigheder let kan forstå hensigten og virkningen af reglerne. Det er vores ansvar, at modtagerne ikke er i tvivl. Fremadrettet vil vi have øget fokus på at sikre principafgørelsernes vejledningsværdi til gavn for både os selv og vores interessenter. Vi har på de følgende sider samlet et uddrag af de mange aktiviteter, udfordringer, sager og nyheder, der i særlig grad prægede Ankestyrelsen og vores afdelingers hverdag og arbejde i Med venlig hilsen Thorkil Juul Styrelseschef 5

5 1 Ankestyrelsen Hvem er vi hvad laver vi Ankestyrelsen er landets øverste administrative klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på social- og beskæftigelsesområdet. Vi træffer årligt afgørelse i tusindvis af klagesager - i 2010 traf vi afgørelse i mere end sager. Vi har herudover pligt til at koordinere og vejlede om praksis på landsplan, så de afgørelser, der træffes i de sociale nævn, beskæftigelsesankenævnene og kommunerne, er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Endelig har vi til opgave at tilvejebringe viden om udviklingen på det social- og beskæftigelsesretlige område til vores eksterne interessenter og offentligheden generelt, ved at offentliggøre de undersøgelser og statistikker vi løbende udarbejder. Disse bidrager samlet til et konkret og aktuelt billede af kommunale afgørelser og sagsbehandling indenfor det social- og beskæftigelsesretlige område. Ankestyrelsen, som sorterer under Socialministeriet, blev oprettet i 1973 under navnet Den Sociale Ankestyrelse. Navnet blev i 2005 ændret til Ankestyrelsen som følge af, at Ankestyrelsens lovområder blev fordelt på flere ministerområder. Ankestyrelsen beskæftiger aktuelt cirka 300 ansatte størstedelen af disse er jurister, hvormed styrelsen er en af Danmarks største juristarbejdspladser. En uafhængig myndighed Ankestyrelsen er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre, om hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres. Vores opgave er blandt andet at træffe afgørelse i: Arbejdsskadesager Børnesager Sager i henhold til det øvrige socialområde Sager på beskæftigelsesområdet Afgørelserne træffes på ankemøder og nævnsmøder mv., som ledes af en ankechef fra Ankestyrelsen, og hvor der herudover deltager beskikkede medlemmer. Ligebehandlingsnævnets møder ledes af en dommer. 6

6 Afgørelserne træffes afhængig af sagstypen i følgende fora: Ankestyrelsens ankemøder Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) Ligebehandlingsnævnet Specialiseret viden deles med mange I Ankestyrelsen bruger vi vores viden og ekspertise fra den konkrete sagsbehandling til at udarbejde undersøgelser, analyser og statistikker. Formålet er at skabe et konkret og aktuelt billede af kommunernes afgørelser og sagsbehandling inden for social- og beskæftigelsesområdet. På den måde sørger vi for, at vores oparbejdede specialiserede juridiske viden udbredes til borgere, praktikere, politikere, fagfolk, samarbejdspartnere, pressen, studerende, forskere og andre interessenter. Ensartede afgørelser Vores praksisundersøgelser, statistikker og principafgørelser har til formål at koordinere praksis hos kommunerne, de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. På den måde er Ankestyrelsen med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset hvor i landet man bor. Ankestyrelsens mission Ankestyrelsen skal som øverste klageinstans på velfærdsområdet træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan. Ankestyrelsens vision Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser. Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsområdet. Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed. Ankestyrelsens værdier Entusiasme Imødekommenhed Tværfaglighed Kvalitet Respekt. 7

7 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt Sagsbehandling i tal og overskrifter Vores største opgave er at træffe korrekte afgørelser i enkeltsager. I 2010 modtog Ankestyrelsen konkrete klagesager, hvor langt størstedelen var sager, der skulle behandles efter arbejdsskadelovgivningen. Oprettede sager i 2010 Arbejdsskadesager Kommunale, principielle sager Øvrige sager Fokus på sagsbehandlingstid og kvalitet Ankestyrelsen er opmærksom på, at en kort sagsbehandlingstid og høj kvalitet i vores afgørelser er væsentlig for at sikre borgerens retssikkerhed. I 2010 havde Ankestyrelsen derfor ekstra meget fokus på at få behandlet de mange indkomne sager både hurtigt og med en høj faglig kvalitet. Ankestyrelsen afsluttede i 2010 mere end sager mod ca sager i

8 Afgjorte sager i 2010 Arbejdsskadesager Kommunale, principielle sager Øvrige sager Arbejdsskadesager Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans i sager om arbejdsskader, hvor Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse som 1. instans. Ankestyrelsen behandler følgende typer af sager inden for arbejdsskadelovgivningen: anerkendelse af en arbejdsskade, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og ret til dækning af behandlingsudgifter. Sammenlignet med 2009 oplevede Ankestyrelsen et mindre fald i antallet af oprettede sager på arbejdsskadeområdet, da der i 2010 blev oprettet knap 7 procent færre arbejdsskadesager, end i Årsagen er blandt andet, at Ankestyrelsen i 2009 modtog ekstraordinært mange sager som følge af en Højesteretsdom i første halvår af Dommen medførte, at Arbejdsskadestyrelsen genoptog omkring sager, hvilket betød en øget mængde ankesager til Ankestyrelsen. 9

9 Kommunale, principielle sager Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans i sager på det social og beskæftigelsesretlige område. På det kommunale område kan Ankestyrelsen beslutte at antage en sag og behandle den som 3. instans, men det forudsætter, at sagen indeholder spørgsmål af principiel eller generel betydning. I 2010 steg antallet af oprettede sager, hvor Ankestyrelsen blev bedt om principiel behandling med cirka 21 procent sammenlignet med Ankestyrelsen afgjorde cirka 25 procent flere sager af denne type i 2010 end i heraf antog vi 314 sager til principiel behandling og afviste sager. Øvrige sager Ankestyrelsens øvrige sager dækker over et bredt område af sager efter anden lovgivning. Øvrige sager 10,8% Børnesager og underretninger 8,5% 7,7% 31,4% Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsmiljø G-dage Udenlandsk pension Resten 11,1% 21,3% I 2010 steg antallet af oprettede øvrige sager med cirka 9 procent. Dette skyldes blandt andet en øget tilgang af sager på børneområdet primært sager om tvangsmæssige foranstaltninger overfor udsatte børn og unge. Beskikkede er med til at afgøre sagerne Den langt overvejende del af Ankestyrelsens afgørelser træffes på såkaldte ankemøder og møder i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, hvor der udover jurister fra Ankestyrelsen også deltager beskikkede medlemmer. De beskikkede er repræsentanter for den almene befolkning og skal bidrage til, at afgørelserne også afspejler den almindelige opfattelse i samfundet. 10

10 Ankestyrelsen har aktuelt ca. 130 beskikkede medlemmer, som er med til at træffe afgørelse i de mange tusind sager, der hvert år bliver afgjort i Ankestyrelsen. De beskikkede medlemmer bliver alle udpeget efter indstilling fra forbund og foreninger, men de optræder alene som repræsentanter for den brede befolkning. De beskikkede medlemmer udpeges for en 4-årig periode, og kan maksimalt udpeges for 2 perioder. Den 1. juni 2010 markerede dagen, hvor vi skulle udskifte en række af vores beskikkede medlemmer, som igennem 4 eller 8 år har været med til at sætte deres præg på tusindvis af afgørelser indenfor det sociale og beskæftigelsesretlige område. Læs mere om de beskikkede medlemmer på vores hjemmeside Praksiskoordinering og vejledning Ankestyrelsen varetager sin praksiskoordinerende funktion ved løbende at offentliggøre principafgørelser og gennemføre praksisundersøgelser. 260 principafgørelser i 2010 Ankestyrelsen offentliggør afgørelser i anonymiseret form som principafgørelser. En principafgørelse er en bindende retskilde. I tilsvarende sager skal kommunerne og andre underinstanser anvende den praksis, som er anvendt og beskrevet i afgørelsen. Ankestyrelsen offentliggjorde 260 principafgørelser i Principdatabase til brug for vores underinstanser Alle principafgørelser offentliggøres i vores principdatabase på Ankestyrelsens hjemmeside. Derved har vores underinstanser og andre interessenter nem adgang til afgørelserne. Databasen rummer aktuelt knap principafgørelser. Alle kan f. eks. søge direkte på lovbestemmelser, paragraffer og specifikke søgeord samt på principsager, der er antaget, men endnu ikke afgjort. Løbende forbedring og opdatering Principdatabasen er et vigtigt arbejdsredskab for eksterne interessenter. Vi arbejder derfor løbende på at forbedre og opdatere databasens indhold og funktioner. Principafgørelser, der er mere end 10 år gamle, vil vi som udgangspunkt kassere. Det er dog muligt at søge i kasserede afgørelser i Principdatabasen. 11

11 Praksisundersøgelser i 2010 Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommuner og regionale nævns konkret udførte sagsbehandling indenfor et bestemt emne på det sociale og beskæftigelsesretlige område. Praksisundersøgelser er med til at sikre, at de kommunale afgørelser har en tilfredsstillende kvalitet, samt at der sker ligebehandling af borgere uanset, hvor i landet man bor. Ankestyrelsen er ansvarlig for praksiskoordinering på landsplan, mens statsforvaltningerne har ansvaret på regionalt plan. Statsforvaltningernes praksisundersøgelser kan ses på vores hjemmeside eller på Ankestyrelsen, statsforvaltningerne og Det Rådgivende Praksisudvalg samarbejder om at udvælge emner, som skal underkastes undersøgelse. Læs mere om Det Rådgivende Praksisudvalg på I 2010 afsluttede Ankestyrelsen tre praksisundersøgelser: Praksisundersøgelse om samtaler om opfølgning i sygedagpengesager Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse Praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner I 2010 udarbejdede Ankestyrelsen yderligere to praksisundersøgelser Inddragelse af børn og unge i sager om frivillige foranstaltninger og praksisundersøgelse om merudgifter. Begge vil blive afsluttet og offentliggjort i

12 Dataindsamling og analyse En af Ankestyrelsens vigtige opgaver er at indsamle og formidle faktuel viden på socialog beskæftigelsesområdet. I den forbindelse udarbejder Ankestyrelsen løbende analyser og statistikker til brug for vores interessenter. Statistikker I 2010 udarbejdede Ankestyrelsen følgende statistikker: Førtidspension Børn og unge anbragt udenfor hjemmet Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestatistik for beskæftigelsesankenævn og de sociale nævn Brugere af botilbud efter Servicelovens 110 Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Alle statistikker fra 2010 og tidligere er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside, Tal fra Ankestyrelsen På vores hjemmeside er der adgang til Ankestyrelsens indsamlede data i Tal fra Ankestyrelsen. Man kan søge efter en lang række statistiske oplysninger og selv sammensætte statistikker. 13

13 Velfærdsundersøgelser, temaanalyser og guides Ankestyrelsen gennemfører analyser og kortlægger den velfærdspolitiske indsats ved at udarbejde egentlige velfærdsundersøgelser og guides. Analyserne omhandler aktuelle emner, som politikerne ønsker mere konkret viden om. Formålet med analyserne er f.eks. at få belyst, hvordan indførelse af ny lovgivning konkret vil påvirke borgerne. Et udsnit af analyser og undersøgelser gennemført og afrapporteret i 2010: Uledsagede mindreårige flygtninge modtagelse og indsats i kommunerne Private aktører og 50 undersøgelser Kommunernes praksis med at inddrage private aktører i 50 undersøgelser Udfordringer i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge Kommunernes perspektiv på 18 støtte til frivillige sociale foreninger en kvalitativ temaanalyse af udviklingstendenser i 18-samarbejdet 18 redegørelse 2009 det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger en kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler Forebyggende hjemmebesøg hos ældre Kortlægning af kommuners praksis for tilsyn og opfølgning ved personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen efter 83 i Serviceloven Sager afgøres ved stemmeflertal Klar information om dissens Ankestyrelsens afgørelser bliver truffet ved medvirken af beskikkede medlemmer. Dette gælder både afgørelser, der træffes på ordinære ankemøder, og afgørelser truffet i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. I efteråret 2010 blev reglerne om dissens ændret. Tidligere var der kun mulighed for at få noteret sit særstandpunkt i det mødereferat, der bliver udarbejdet i forlængelse af ankemødet. Men på opfordring fra interesseorganisationer vil eventuelle dissenser nu fremgå direkte af den afgørelse, der sendes til borgeren og sagens øvrige parter. Det vil således fremover fremgå af en afgørelse, som er truffet på arbejdsskade-, beskæftigelses- eller servicelovsområdet, om denne er afgjort ved enstemmighed eller afgjort med dissens (flertal). En eventuel dissens vil være anonymiseret. Fra årsskiftet 2010/2011 er også afgørelser truffet i Arbejdsmiljøklagenævnet omfattet af de nye dissensregler. 14

14 Kommunikation og presse Hjemmesider Ankestyrelsens hjemmeside er vores primære kommunikationskanal, hvor vi formidler væsentlige informationer til borgere og interessenter. Det er vigtigt for Ankestyrelsen, at hjemmesiden er tilgængelig for flest mulige brugere. Ankestyrelsen er derfor meget tilfreds med, at vi i 2010 fik pladsen som den 16. bedste statslige hjemmeside ud af 74 ifølge IT og Telestyrelsens test Bedst på nettet. IT og Telestyrelsen har desuden lavet en tilgængelighedstest af 226 offentlige hjemmesider. Sammen med 13 andre hjemmesider blev Ankestyrelsens hjemmeside vurderet til at være blandt de mest tilgængelige hjemmesider ved at få betegnelsen godt tilgængelig. I 2010 registrerede vi mere end besøg på vores hjemmeside. Presse og medier I 2010 har Ankestyrelsen publiceret 43 nyheder på hjemmesiden, udsendt 13 nyhedsbreve med P-afgørelser, 8 numre af Nyt Fra Ankestyrelsen, 3 praksisundersøgelser, 6 analyser, 4 årsstatistikker, 6 statistikker, 8 meddelelser om Højesterets domme samt 13 nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet og 6 nyhedsbreve fra Ligebehandlingsnævnet. Samlet set var Ankestyrelsen og nævnene i 2010 nævnt mere end gange i samtlige medier. 15

15 3 BØRN Fokusområder i 2010 Barnets Reform Barnets Reform indeholder en lang række initiativer, som styrker den tidlige indsats overfor udsatte børn og unge. Reformen styrker børns rettigheder og forbedrer samtidig kvaliteten i indsatsen. Fem centrale temaer i Barnets Reform: Kontinuitet Nærhed, omsorg og tryghed Børn og unges rettigheder Tidlig indsats Kvalitet i indsatsen Barnets Reform skal være med til at sikre, at udsatte børn og unge får et bedre liv med samme mulighed for personlig udfoldelse og faglig udvikling som alle andre børn. Råd og vejledning til kommunerne Ankestyrelsens opgave i forbindelse med Barnets Reform er at bidrage til implementeringen af lovændringerne. Vi skal også medvirke til målrettet formidling af reformens indhold samt rådgive og vejlede kommunerne om de nye lovregler. Task-Force et tilbud Som et led i at understøtte implementeringen af Barnets Reform nedsatte Servicestyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen en Task-Force i sommeren 2010, der i 2010, 2011 og 2012 vil tilbyde kommunerne rådgivning og vejledning om intentionerne og indholdet i Barnets Reform. Task-Forcen er med til at sikre, at de politikere, ledere, sagsbehandlere og medarbejdere, som skal omsætte reformen i praksis, får en målrettet og ensartet formidling af reformens formål og indhold. Formålet er at fremme reformens implementering og derigennem bidrage til at kvalificere indsatsen på området. Besøg hos kommuner i hele landet Ankestyrelsen oplevede i efteråret 2010 stor interesse for Task-Forcen, og vi havde sammen med de øvrige aktører travlt med at besøge kommuner rundt omkring i landet. Task- Forcens kommunale besøgsrunde begyndte - efter en planlægningsfase - i slutningen af september 2010, og ved udgangen af i 1. kvartal 2011 vil Task-Forcen have besøgt mere end 60 kommuner. 16

16 Underretningssager og sager af egen drift Uden at vi først har modtaget en decideret klage over en kommunal afgørelse, kan Ankestyrelsen afgøre, at et barn eller ung skal anbringes uden for hjemmet eller, at en kommune skal tage andre initiativer over for barnet. Ankestyrelsen har beføjelse og pligt til at handle når: Vi modtager en underretning/indberetning fra fagfolk eller private personer om deres bekymring for et udsat barn. Dette er en underretningssag Vi gennem medierne eller en praksisundersøgelse bliver bekendt med et udsat barn, som vi bliver bekymret for, eller når vi allerede behandler en klagesag om et udsat barn, som viser sig at have søskende, som også kan have støttebehov. Dette er en egen drift sag 441 underretningssager i 2010 I 2010 behandlede Ankestyrelsen 441 underretningssager. Der er sket en markant stigning i antallet af underretninger i forhold til de foregående år. I 2009 behandlede vi til sammenligning 308 underretninger. Dette kan blandt andet tages som et udtryk for, at samfundet generelt set er blevet mere bevidst om, at man skal reagere, når der er mistanke om, at et barn eller en ung ikke trives. Af de behandlede sager i 2010 blev 102 afsluttet ved, at Ankestyrelsen traf afgørelse i sagen, mens 339 blev afsluttet uden mødebehandling. Egen drift -sager Er Ankestyrelsen selv blevet opmærksom på et udsat barn eller en ung, kontakter Ankestyrelsen den pågældende kommune, hvor barnet/den unge bor, og beder om at få fremsendt alle akter i sagen. Vurderer Ankestyrelsen, at kommunen ikke gør nok i den pågældende situation, kan vi pålægge kommunen at iværksætte støtte til barnet og dets familie ved f.eks. at tilbyde støtteperson i hjemmet, aflastningsfamilie/kontaktperson mv., eller træffe afgørelse om at barnet/den unge skal anbringes med eller uden forældrenes samtykke. Af de 441 afsluttede underretningssager i 2010 var cirka 10 procent af sagerne, sager der var taget op af egen drift. 17

17 Udvidede kompetencer fra 2011 Med Barnets Reform vil Ankestyrelsen fra 1. januar 2011 få yderligere beføjelser til at tage børnesager op af egen drift. Tidligere havde også de sociale nævn denne beføjelse, men fra januar 2011 er det alene Ankestyrelsen, der kan tage sager op af egen drift. Ankestyrelsen vil fra 2011 kunne tage alle områder op af egen drift efter kapitel 11 i serviceloven, såfremt kommunen ikke har gjort det fornødne overfor et barn. Ankestyrelsen vil kunne pålægge kommunen at foretage de nødvendige sagsbehandlingsskridt, træffe de fornødne afgørelser eller selv træffe tvangsafgørelse om undersøgelse udenfor hjemmet. Partsstatus til børn fra 12 år Med Barnets Reform vil børn i aldersgruppen år fra 1. januar 2011 få partsstatus i deres egen sag, og dermed have selvstændig ret til at klage over børne- og ungeudvalgets afgørelse. Denne ret tilkom før Barnets Reform alene unge på 15 år eller derover. Børn på 12 år og derover vil endvidere have adgang til at klage over Det Sociale Nævns afgørelse til Ankestyrelsen. Styrket indsats overfor kriminelle børn og unge Ungdomskriminalitetsindsatsen Regeringens kriminalitetspakke, som trådte i kraft den 1. juli 2010, lægger op til en skærpet indsats overfor kriminelle børn og unge. Ankestyrelsen skal over en 3-årig periode gennemføre stikprøveundersøgelser af kommunernes indsats overfor børn og unge, der mistænkes for at have begået vold, anden alvorlig eller gentagen kriminalitet. Ankestyrelsen skal på baggrund af orienteringer fra politiet undersøge, om kommunerne har gjort de fornødne tiltag i henhold til lovgivningen i hver enkelt sag. Ankestyrelsen har kompetence til selv at træffe afgørelse om tvangsmæssige foranstaltninger overfor den pågældende, såfremt kommunernes indsats ikke lever op til kravene i Serviceloven. Ankestyrelsen vil samle op på resultaterne i en årlig rapport. I første halvdel af 2010 deltog Ankestyrelsen aktivt - i samarbejde med Socialministeriets departement, Justitsministeriet og Rigspolitiet - i det forberedende arbejde, med henblik på at få tilrettelagt metode og fremgangsmåde ved stikprøverne og den efterfølgende behandling af oplysningerne. 18

18 Enkeltsager i fokus Ankestyrelsen har som noget nyt fået kompetence til på socialministerens foranledning - at udarbejde enkeltsagsundersøgelser på børneområdet. Der er tale om en ny undersøgelsesmetode, som Ankestyrelsen udviklede i 2010 på baggrund af en konkret sag. Brønderslev-sag som startskud Socialministeren anmodede i marts 2010 Ankestyrelsen om at undersøge sagsforløbet vedrørende en familie i Brønderslev en sag som havde fået meget bevågenhed både i medierne og politisk. Ankestyrelsen udviklede efterfølgende en ny metode, som nu danner rammen for fremtidige enkeltsagsundersøgelser. Formålet med en enkeltsagsundersøgelse er at få klarlagt, om den pågældende kommune har handlet korrekt i håndteringen af sagen i forhold til lovgivningen. Derudover kan de konklusioner og anbefalinger, som undersøgelsen viser, bruges som læring i alle kommuner fremadrettet. I 2010 udarbejdede vi, udover Brønderslev-sagen, enkeltsagsundersøgelser i relation til to andre kommuner. Ledelsesinformation på børneområdet I 2010 begyndte Ankestyrelsen at stille forbedret information til rådighed for landets kommuner om deres indberetninger til Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Formålet er at give kommunerne overblik over deres indberetninger til Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og øge statistikkens anvendelsesmuligheder for kommunerne. Samtidig giver det en bedre kvalitet i indberetningerne til statistikken. Informationerne sendes hvert kvartal til landets kommuner og indeholder blandt andet tal om: Indberettede afgørelser om anbringelse (0-17 år) Børn og unge, der et flyttet til et anbringelsessted Børn og unge, der er hjemgivet/ophørt i anbringelsessted Anbragte børn og unge ved udgangen af kvartalet 18 til 22-årige i døgnophold som led i efterværn. Ankestyrelsen vil løbende udvikle systemet for at sikre en stadig bedre datakvalitet i anbringelsesstatistikken. Dette sker i tæt dialog med kommunerne. Ankestyrelsens anbringelsesstatistik offentliggøres på 19

19 4 Servicelov I 2010 var der igen fokus på en række spørgsmål indenfor Servicelovens handicapområde. Nogle af de problemstillinger, som Ankestyrelsen behandlede, var spørgsmålet om, hvornår man er handicappet nok til at få hjælp til dækning af merudgifter, samt spørgsmålet om støtte til køb af bil - en vurdering af konkrete behov sat op mod offentlige tilbud. Handicappet - ret til dækning af merudgifter Hvornår er man handicappet nok til at få hjælp? Svaret afhænger af, hvilken type hjælp der efterspørges. Handicapbegrebet i relation til dækning af merudgifter ved den daglige livsførelse har været temaet for en række afgørelser i 2010, som det ligeledes var i De centrale regler blev ændret i 2008, hvilket har affødt et behov for principielle udmeldinger om fortolkning af regelsættet. Det overordnede budskab i de principielle udmeldinger til kommunerne har været, at de skal bruge funktionsevnemetoden med henblik på at afdække begrænsninger i borgerens livsforhold. Eksempler fra praksis En mand, der manglede en hånd, kunne ikke betragtes som så handicappet, at han skulle have dækket merudgifter i hverdagen, der skyldtes den manglende hånd. Baggrunden var, at han kun var begrænset i hverdagen i forhold til opgaver, hvor han skulle bruge begge hænder. En anden mand, der som følge af sit handicap måtte bruge lang tid på personlig hygiejne og en lang række dagligdagsopgaver og endvidere have hjælp hertil, var derimod omfattet af personkredsen for ret til merudgifter. Dette skyldtes, at han på forskellige områder var betydeligt belastet af sit handicap. Bilstøtte Ved sager, hvor det skal vurderes, hvorvidt man har ret til støtte til køb af bil, er det afgørende, om der ud fra sagens konkrete oplysninger er mulighed for at dække kørselsbehovet på anden måde. 20

20 De regionale trafikselskaber er ifølge lovgivningen forpligtet til at sørge for, at der tilbydes individuel handicapkørsel indenfor trafikselskabets område, hvilket ikke er nyt. Men udviklingen i kvalitet og omfang af denne service og i DSB s handicapbefordring har haft betydning for Ankestyrelsens praksis for tilkendelse af støtte til køb af bil. Handicappede borgere har således med tiden fået meget bedre mulighed for at få dækket transportbehov gennem andre ordninger. Grundlaget for at bevilge støtte til køb af bil er derfor aftaget. Vi antager, at udviklingen i de alternative ordninger fremover får større betydning i sager om bilstøtte. Konkret behovsvurdering sat op mod offentlige tilbud Ved vurderingen af, om en konkret ansøgers kørselsbehov kunne tilgodeses mere hensigtsmæssigt end ved bevilling af bilstøtte, lagde Ankestyrelsen i en sag vægt på antallet af mulige ture inden for og uden for kommunens grænser. Ankestyrelsen lagde også vægt på, at borgeren efter aftale kunne komme på spontane ture mod et ekstra gebyr. I sagen inddrog Ankestyrelsen muligheden for DSB s handicapbefordring, som giver mulighed for at tage kørestole og el-scootere med i toget, og at brugere af kørestole og elscootere kan, ved forudgående bestilling, få hjælp til på- og afstigning af toget. Togtrafik vil derfor også kunne benyttes over længere strækninger. Der var således ud fra de konkrete oplysninger i sagen mulighed for at dække kørselsbehovet på anden måde end ved støtte til køb af bil. 21

21 5 Beskæftigelse På det beskæftigelsesretlige område har centrale emner i 2010 blandt andet været kommunernes anvendelse af revalideringstilbud samt vurdering af, hvilke personer der har ret til fleksjob. Endvidere har der i 2010 været fokus på at få nedbragt sagsbehandlingstiden i verserende arbejdsløshedsforsikringssager. Som noget nyt behandlede Ankestyrelsen i 2010 også en række sager, hvor temaet var lovligheden i kommuners brug af anden aktør, når der skal træffes afgørelse om ret til sygedagpenge. Revalidering Beskæftigelsesindsatslovens formål er, at vejen tilbage til arbejdsmarkedet skal være kortest mulig for borgeren. Siden loven trådte i kraft i 2003 har den dannet rammen om de tilbud, der hurtigst muligt kan bringe en person i beskæftigelse. Det er blandt denne vifte af tilbud, revalidering kan bruges, hvis de øvrige erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige. Konkret vurdering Kommunen skal give tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter aktivloven eller anden lovgivning, herunder beskæftigelsesindsatsloven, ikke er tilstrækkelig til, at en person kan klare sig selv. Det vil altid være en konkret vurdering, om revalidering er nødvendigt i den pågældende situation. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har med en række principafgørelser i 2010 præciseret, at en faglært person ikke har krav på at få en ny uddannelse på revalidering. Revalidering skal ikke anvendes, hvis en person med sin uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring, herunder også erhvervsmæssig erfaring før uddannelsen, har opnået kompetencer og ressourcer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet, eventuelt via kort oplæring. Eksempler fra praksis En yngre ansøger med skulderlidelse havde ikke begrænsninger i arbejdsevnen, som var hindrende for, at vedkommende kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Ansøger var alene erhvervsmæssigt begrænset i forhold til skulderbelastende arbejde og havde i øvrigt faglige kompetencer og arbejdserfaring, som var relevant på arbejdsmarkedet. Ansøger kunne her hjælpes videre med andre aktiviteter end revalidering. 22

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7 Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge Workshop 7 2 Ankestyrelsens tre hovedopgaver At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Årsberetning 09 Årsberetning 2009 Ankestyrelsen Amaliegade 25 Postboks 9080 1022 København K Telefon: 33 41 12 00 E-mail: ast@ast.dk www.ast.

Årsberetning 09 Årsberetning 2009 Ankestyrelsen Amaliegade 25 Postboks 9080 1022 København K Telefon: 33 41 12 00 E-mail: ast@ast.dk www.ast. 2009 Årsberetning Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Ankestyrelsen 6 2 Ankestyrelsens bygninger 8 3 Aktiviteter i 2009 Huset rundt 10 Sagsbehandling i tal og overskrifter 10 Praksiskoordinering og vejledning

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Serviceinformation Vedtaget december 2013 Gyldighedsperiode 2014 til 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 3 2.

Læs mere

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider N O T A T Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider 20. januar 2016 Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. juli anmodet Arbejdsskadestyrelsen om oplysninger vedrørende styrelsens sagsbehandlingstider,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Hvornår er overgreb på arbejdspladsen en psykisk arbejdsskade?

Hvornår er overgreb på arbejdspladsen en psykisk arbejdsskade? Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2010 Side Hvornår er overgreb på arbejdspladsen en psykisk arbejdsskade? Børnesager i Ankestyrelsen og hos Kammeradvokaten Fertilitetslæger skal sige nej til uegnede forældre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Præsentation af Ankestyrelsen

Præsentation af Ankestyrelsen Præsentation af Ankestyrelsen 2014 Hvem er vi? Oprettet i 1973 som en selvstændig styrelse under Socialministeriet Kontor i København og i Aalborg 520 ansatte og 40 lægekonsulenter 90 beskikkede medlemmer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Hvad er Ankestyrelsen? (1)

Hvad er Ankestyrelsen? (1) 1 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under Socialministeriet, hvortil vi stadig hører Er vokset løbende i antal ansatte og antal opgaver Er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE Læs om, hvordan Ankestyrelsen har tilrettelagt en selvevaluering, hvor alle medarbejdere har deltaget i arbejdet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere