Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen"

Transkript

1 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Alice Hahn og John B. Sørensen Afbud fra: Flemming Balle Fra administrationen: Flemming Strøm (under pkt. 2), Marie Louise Kielberg Bæk (under pkt. 1, 2 og 6), Jonas Mørch Cohen, Leif Tøiberg Schüler og Anne Mette F. Svendsen Indholdsfortegnelse Til beslutning Referat fra bestyrelsesmødet den 19. juni Ny fælles forsikringsaftale... 3 Sager fra Byggeri- og Tekniksøjlen Beboerlokaler og helhedsplan i Humlevænget Udpegning af følgegruppemedlemmer til 1:1 modelprojekt Sjællandshuse Ejendomsvurderingen for Tingbjerg Plejehjem... 8 Øvrige sager til beslutning Ny husleje i nybyggerierne Huslejestigning i Brohuset Sager til orientering Udlejning i nybyggerierne /17

2 9. Midlertidig lukning af ejendomskontoret i Fynshuse HusumNet - status Afdelingsbestyrelse Sjællandshuse Næste møde Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Beslutningsoplæg med tilbudssammenligning fra Willis Sammenligning af ejendomsvurderinger i Tingbjerg Budget for Brohuset uden opmanding Budget for Brohuset med opmanding Budget for Sejlhuset uden opmanding Budget for Sejlhuset med opmanding Budget for Askholm Budget for Teglværkshavnen Budget for Bispebjerghjemmet Budget for Tingbjerg Plejehjem Beboerinformation til samtlige husstande i Fynshuse 2/17

3 Til beslutning 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 19. juni 2009 Referatet fra ovennævnte bestyrelsesmøde er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Indstilling: Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referatet fra mødet den 19. juni 2009 blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 2. Ny fælles forsikringsaftale I 2005 afholdt KAB et EU-udbud med henblik på at etablere en fælles forsikringsramme for alle de KAB-administrerede boligorganisationer. Formålet med forsikringsrammen har været og er at høste alle fordelene ved at være en del af et større fællesskab, men samtidig sikre mulighed for en høj grad af tilpasning til lokale forhold. Det var Codan Forsikring, der i 2005 vandt udbuddet for en 5-årig periode. Imidlertid er der i år varslet så store stigninger i forsikringspræmierne, at KAB s bestyrelse har besluttet at gennemføre et udbud allerede i år for at få den bedste pris på markedet. KAB s forsikringsmægler Willis har stået for gennemførelsen af udbuddet, som har resulteret i indgåelse af en fælles KAB forsikringsramme med Fair Forsikring. Denne erstatter den nuværende aftale med Codan Forsikring fra den 1. oktober På bestyrelsesmødet vil den nye ramme og dens konkrete muligheder for jer blive gennemgået af repræsentanter fra Willis. De vil blandt andet præsentere betingelserne for ind- og udtrædelse af ordningen, forskel på den nuværende og fremtidige dækning samt økonomiske forhold. Der er tale om en frivillig ramme, som det står frit for boligorganisationen at indgå i eller fortsætte udenfor, når de nuværende forsikringsaftaler udløber. De nærmere muligheder herfor vil ligeledes blive præsenteret på mødet. Beslutningsoplæg med Tilbudssammenligning fra Willis er vedlagt som bilag 1. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter det fremlagte tilbud fra Fair Forsikring og beslutter, om man ønsker at indgå en forsikringsaftale. 3/17

4 Poul Ørum og Nikolaj Munch fra Willis holdt et uddybende oplæg om forløbet af EU-udbuddet og den aftale om fælles forsikringsramme, som KAB har indgået med Fair forsikring. Poul Ørum fortalte bl.a., at forsikringsselskaberne har vist sig stærkt interesserede i at få en så stor kunde som KAB, hvilket har resulteret i præmier, der er 30-40% lavere, end hvis man står udenfor KAB. Otte større forsikringsselskaber afgav bud, men Fair forsikring skilte sig klart ud med en samlet besparelse for hele KAB på 4,1 mio. kr. i forhold til den tidligere forsikringsudbyder Codan. Poul Ørum fortalte desuden, at brandskader er den hyppigst forekommende type af skader foruden at være den mest omkostningsfulde. Willis og KAB samarbejder derfor også om skadeforebyggelse, som igen kan være med til at minimere omkostningerne og holde præmierne nede. Alice Hahn spurgte til de forskellige tilbud på forsikring med selvrisiko. Poul Ørum svarede, at selvrisiko formentlig ikke vil kunne betale sig for SAB, da antallet af skader under nok vil overstige besparelsen i præmie. Det vil desuden ramme de små eller dårligt kørende afdelinger, som kan blive hårdt økonomisk belastet af et par sager. Kjeld Poulsen spurgte, hvor meget det vil blive nødvendigt at sikre kabelføringer til bredbåndsnet, jævnfør forbeholdet for særligt værdifuldt løsøre som EDB-udstyr, datanet m.m. Også Ole Lagoni og Ritta Fischer Jensen ville gerne have vilkårene for antennelaug uddybet. Nikolaj Munch svarede, at kabelføringer ikke betragtes som løsøre, og at man kun vil kræve særlig sikring af hovedstationer. Særlig sikring er f.eks. overvågning eller alarm på hoveddøren. Poul Ørum tilføjede, at man må have en snak med de enkelte antennelaug om løsøre, han foreslog desuden, at Willis sender ingeniører ud til HusumNet i forbindelse med ombygningen for at komme med forslag til sikringer. Der var flere spørgsmål til definitionen af løsøre, som repræsentanterne fra Willis besvarede. Ole Lagoni og Bjarne Krohn spurgte uddybende til forbeholdet for henholdsvis svampeskader og vedligeholdelse af tage m.m. Poul Ørum svarede, at forbeholdet for svamp primært gælder træhuse, og at manglende vedligeholdelse naturligvis ikke dækkes. Men bortset herfra er der i tilbuddet netop taget højde for, at vedligeholdelsen i SAB s ejendomme generelt er i orden, og at der ligger 10 års planer m.m. for vedligeholdelsen. Ritta Fischer Jensen spurgte om afdelingernes mulighed for at træffe selvstændige valg. 4/17

5 Nikolaj Munch svarede, at beslutningen om selvrisiko skal være kollektiv, mens f.eks. glasforsikring er individuel. Princippet er, at afdelingerne i første omgang fortsætter med de individuelle aftaler, som de allerede har foretaget under aftalen med Codan, og at de når som helst kan melde ind, hvis de ønsker ændringer. Kjeld Poulsen efterspurgte priser på de individuelle tilvalg, som f.eks. dækning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Flemming Strøm har efterfølgende undersøgt sagen. Såvel organisationsbestyrelsesmedlemmer som afdelingsbestyrelsesmedlemmer er omfattet af KAB s kollektive ulykkesforsikring, som betales af KAB. Der var en generel snak om skadeforebyggelse, elektroniske låse og det projekt, som Willis og KAB i fællesskab har igangsat. Derefter forlod forsikringsmæglerne mødet, og organisationsbestyrelsen fortsatte diskussionen om at tilslutte sig rammeaftalen eller ej. John B. Sørensen bad om, at afdelingerne får tilsendt en liste med tillægsydelser, så de kan tage stilling hertil hen over efteråret. Ritta Fischer Jensen opfordrede organisationsbestyrelsesmedlemmerne til at udbrede forståelsen for denne aftale i afdelingerne. Selv om nogle afdelinger har langt flere skader end andre, giver det, man opnår ved en kollektiv aftale, en langt bedre besparelse for alle afdelinger i forhold til at indgå enkeltaftaler. Der var enighed om at tilslutte sig KAB s rammeaftale og tage mod tilbuddet fra Fair forsikring. SAB vælger en selvrisiko på 0 kr. med henvisning til det solidariske princip, som omtalt ovenfor. Sager fra Byggeri- og Tekniksøjlen 3. Beboerlokaler og helhedsplan i Humlevænget Beboerlokaler Efter opstartsmødet i følgegruppen i maj måned 2009 blev det aftalt, at sagens arkitekt, Tove Lading, skulle udarbejde et teknisk byggeandragende med det nødvendige tegningsmateriale og beskrivelser til fremlæggelse på et møde inden sommerferien. Mødet blev aflyst, da rådgiver af tidnød ikke havde materialet klar. Rådgiver har efterfølgende sendt følgegruppen et forslag til tidsplan, der udskyder fremdriften og dermed opstarten af byggeriet til december /17

6 Nyt møde er aftalt til medio september måned. På dette møde vil følgegruppen gøre status på samarbejdet med Tove Lading, idet de planlagte møder har været præget af aflysninger og lav aktivitet fra rådgivers side. Følgegruppens forventninger til sagens fremdrift anses ikke for at være opfyldt. Administrationen har endnu ikke fået en skriftlig, permanent tilladelse fra kommunen til inddragelse af nabolejemålet til beboerlokaler. Helhedsplanen Administrationen har i maj måned udarbejdet en ansøgningsskrivelse til Landsbyggefonden med tilhørende budget på baggrund af afdelingens handleplan og de foreliggende tilstandsrapporter samt KAB s besigtigelsesrapport fra Alle rapporter beskriver samstemmende et accelererende behov for genopretning af afdelingens bygninger og installationer. Skrivelsens indhold og budget blev drøftet og tilrettet på et følgegruppemøde i juni måned, og administrationen indsendte det korrigerede ansøgningsmateriale til Landsbyggefonden umiddelbart efter mødet med henblik på afklaring af støttemulighed. Fonden kvitterede ultimo juni måned for modtagelsen af ansøgningsmaterialet og meddelte de forventede behandlingstider. På grund af en stor ansøgningsmængde kan Fonden tidligst påbegynde behandlingen ultimo 2009, og udførelsen af arbejdet kan tidligst forventes påbegyndt efter år Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jonas Mørch Cohen uddybede punktet og tilføjede bl.a., at den ny handleplan skal opdateres hurtigst muligt. Ritta Fischer Jensen spurgte til overvejelserne om at opsige aftalen med Tove Lading, og om der findes noget på skrift, som forpligter hende til at levere noget, hvis man vælger at fortsætte samarbejdet med hende. Jonas Mørch Cohen svarede, at projektlederen har vurderet, at det er for dyrt at skifte rådgiver lige nu, og at afdelingsbestyrelsen har accepteret, at man fortsætter samarbejdet med Tove Lading lidt endnu, men kobler hende af, når byggefasen går i gang. Jonas Mørch Cohen vil undersøge, om der findes en skriftlig aftale med Tove Lading. 6/17

7 Ole Lagoni tilføjede, at det næste møde er den 16. september 2009, og at arbejdet ifølge tidsplanen skal være færdigt til forårskonfirmationerne. Med disse bemærkninger tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. 4. Udpegning af følgegruppemedlemmer til 1:1 modelprojekt Sjællandshuse Arbejdet med det første tema i 1:1 modelprojektet i Sjællandshuse er i fuld gang. Forretningsføreren deltog i et afdelingsbestyrelsesmøde, hvor det blev drøftet, om afdelingsbestyrelsen stadig var interesseret i, at 1:1 modelprojektet blev sat i gang i Sjællandshuse. Afdelingsbestyrelsen var meget interesseret og foreslog, at der parallelt med 1:1 projektet blev igangsat et yderligere lejlighedssammenlægningsprojekt. Den 14. maj 2009 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor de hidtidige skitser for projektet blev gennemgået, og projektet blev grundigt drøftet på mødet. Beboerne besluttede, at der blev igangsat en forundersøgelse til projektet, og at der på et senere tidspunkt bliver indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde, hvor projektet endeligt fremlægges til godkendelse og efterfølgende igangsættelse. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at lave et udbud på projektet og på at opstille en konkret økonomi for projektet. SAB s forvaltningskommission har fungeret som styregruppe på 1:1 modelprojektet og har deltaget som repræsentanter på det første følgegruppemøde umiddelbart før sommerferien. I begyndelsen af september holder følgegruppen sit næste møde. SAB s forvaltningskommission vil fremover fungere som styregruppe for det overordnede 1:1 modelprojekt, som består af i alt 9 temaer, hvor projektet i Sjællandshuse er det første tema, men det foreslås, at der vælges to medlemmer af organisationsbestyrelsen til at deltage i følgegruppen i fremtiden. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger to repræsentanter til følgegruppen for modelprojektet i Sjællandshuse, og at SAB s forvaltningskommission træder ud af følgegruppen. Jonas Mørch Cohen uddybede punktet og nævnte bl.a. det forhold, at afdelingsbestyrelsen er trådt af. Ritta Fischer Jensen indstillede, at man valgte tre bestyrelsesmedlemmer til følgegruppen, når det er uvist, om der kommer en ny afdelingsbestyrelse. 7/17

8 Kjeld Poulsen, Flemming Balle og Ole Lagoni blev valgt som organisationsbestyrelsens medlemmer af følgegruppen. 5. Ejendomsvurderingen for Tingbjerg Plejehjem I forbindelse med ombygningen af Tingbjerg Plejehjem er kommunen blevet anmodet om frikøb af hjemfaldspligten. Oprindeligt var prisen for frikøbet beregnet til kr. på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2007, som lød på 26 mio. kr. Ifølge den offentlige vurdering pr. den 1. oktober 2008 (offentliggjort den 2. marts 2009) er ejendomsværdien steget med 4 mio. kr. til 30 mio. kr., hvilket har resulteret i, at Københavns Kommune har hævet prisen for frikøbet til , svarende til en stigning på kr. Bortset fra børnehaven i afdeling V er ejendomsværdien for alle SAB s andre ejendomme i Tingbjerg faldet i perioden mellem 2006 og 2008 (se bilag 2). Da der ikke er foretaget nævneværdige forbedringer af bygningerne i hverken plejehjemmet eller børnehaven i perioden, og de ikke kan siges at fremstå i bedre stand end beboelsesejendommene, forekommer en stigning i ejendomsværdien af disse to institutioner grundløs. Da der samtidig ikke er taget forbehold for denne ekstra udgift til frikøb i byggesagen, anbefales det, at der klages over ejendomsvurderingen. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender indsendelsen af en klage over ejendomsvurderingen for plejehjemmet, Midtfløjene 1 og børnehaven, Midtfløjene 3 i Tingbjerg. Anne Mette F. Svendsen uddybede punktet med den tilføjelse, at kommunen har fået udarbejdet en vurderingsrapport vedrørende byggeretsprisen til beregning af tillægskøbesummen for Tingbjerg Plejehjem. Ifølge denne vurdering skal tillægskøbesummen ændres fra kr. pr. m 2 til kr. pr. m 2, hvilket må være endnu et argument for, at ejendomsværdien er sat for højt. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der indsendes en klage over ejendomsvurderingen for Tingbjerg plejehjem, Midtfløjene 1 og børnehaven, Midtfløjene 3 i Tingbjerg. 8/17

9 Øvrige sager til beslutning 6. Ny husleje i nybyggerierne På organisationsbestyrelsesmødet den 22. april 2009 blev det besluttet at anvende den nye finansieringsmodel for alle de nybyggerier, der kunne komme ind under en overgangsordning, hvis lovforslaget blev vedtaget. Lovforslaget blev som bekendt vedtaget den 29. maj 2009, og administrationen har derfor hen over sommeren udarbejdet oplæg til nye budgetter med ny nedsat husleje for følgende afdelinger: Brohuset, Sejlhuset, Askholm, Teglværkshavnen, Bispebjerghjemmet og Tingbjerg plejehjem (se bilag 3-10). Forskellen i husleje pr. m 2 kan ses af skemaet nedenfor (Fig. 1) Hovedparten af besparelsen ved den nye lovgivning gives til rene lejenedsættelser, men i visse af afdelingerne har henlæggelserne tidligere været reduceret for at holde huslejen nede, og der er derfor i de nye beregninger lagt stigninger ind på henlæggelserne. Det gælder for Askholm (bilag 7), Teglværkshavnen (bilag 8), Bispebjerghjemmet (bilag 9) og Tingbjerg Plejehjem (bilag 10). For henholdsvis Brohuset og Sejlhuset er der udarbejdet to budgetforslag med og uden en opmanding på en halv medarbejder i et halvt år (se bilag 3-6). I Teglværkshavnen (bilag 8) er der i forslaget desuden indregnet en differentiering af huslejen mellem de boliger, der ligger på land, og de, der ligger på vand, pga. forskellen i herlighedsværdi, som er sat til 500 kr. pr. måned. Baggrunden herfor er, at det har vist sig at være noget vanskeligere at udleje boligerne på land, end på vand. I beregningerne betyder det, at den samlede besparelse for afdelingen på kr. bliver fordelt, således at de kr. anvendes til nedsættelse af lejlighederne på land, mens de kr. fordeles på alle lejemålene. I Askholm (bilag 7) er huslejen tidligere blevet sat ned, og huslejen bliver ikke sat yderligere ned i forhold til den nedsættelse, der skete den 1. april Men den gradvise stigning i huslejen, der ellers var planlagt, afkortes, således at beboerne kun sættes op i leje til og med udgangen af regnskabsåret 2013/2014 i stedet for til 2017/2018. Konsekvensen for beboerne bliver at deres gennemsnitlige m 2 leje (uden pristalsreguleringer og andre generelle stigninger) i 2014 ender på 1.178,53 kr. i stedet for 1.273,47 kr. svarende til en varig besparelse på 94,94 kr. pr. m 2. Besparelsen ved den nye lovgivning er i Askholm brugt til at mindske tilskuddet fra SAB, hvilket giver SAB s dispositionsfond en besparelse på kr., således at SAB s tilskud kommer til at udgøre kr. 9/17

10 Fig. 1 Nuværende leje pr. m 2 Ny leje pr. m 2 pr. 1/ Nedsættelse i % 3037 Brohuset 1.130, ,13 7,64% Brohuset m. ekstra 3037 løn 1.130, ,01 7,21% *3038 Tingbjerg Plejehjem 1.439, ,08 8,58% 3042 Sejlhuset 1.118, ,69 7,41% Sejlhuset m. ekstra 3042 løn 1.118, ,23 7,00% 3067 Teglværkshavnen 1.268, ,48 7,80% *3078 Bispebjerghjemmet 1.435, ,78 6,02% Nuværende Oprindelig leje leje pr. 1/4 Kommende leje pr. 1/ / ** 3050 Askholm 1.273, , ,53 * Tallene er inkl. Forbrugsafgifter ** Tallene er uden pristalsreguleringer Indstilling: Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen godkender det ny budget for Tingbjerg plejehjem. - at organisationsbestyrelsen godkender de ny budgetter for Bispebjerghjemmet, Teglværkshavnen og Askholm, under forudsætning af, at afdelingerne selv godkender dem på de afdelingsmøder, der planlægges afholdt i efteråret. - at organisationsbestyrelsen godkender de to budgetter for henholdsvis Sejlhuset og Brohuset, under forudsætning af, at det gældende budget for den enkelte afdeling bliver det af de to budgetter, som afdelingerne måtte vedtage på de afdelingsmøder, der planlægges afholdt i efteråret. Leif Tøiberg Schüler uddybede punktet og fortalte, at der i begyndelsen af juli var blevet sendt et brev ud til lejerne i nybyggerierne, der informerede dem om, at der vil ske en lejenedsættelse pr. 1. januar Han redegjorde desuden for det kommunale godkendelsesforløb, hvorefter kommunen skal ansøges om at gøre brug af muligheden for nedsat startleje og godkende den foreslåede huslejedifferentiering i Teglværkshavnen. Marie Louise Kielberg-Bæk redegjorde med udgangspunkt i bilag 8 for det spænd, der vil blive mellem m 2 -prisen for de dyreste og de billigste boliger i Teglværkshavnen. 10/17

11 Ritta Fischer Jensen påpegede den potentielt vanskelige beboerdemokratiske proces, der kan ligge i at beslutte en opmanding i et fællesskab på fire afdelinger (3B Brohuset, SAB Brohuset, 3B Sejlhuset og SAB Sejlhuset). Kjeld Poulsen roste den forudseenhed, der ligger i at have indregnet en stigning i henlæggelserne med det samme, i stedet for at skulle starte med en huslejestigning efter netop at have sat lejen ned. Organisationsbestyrelsen godkendte budgetterne for de seks afdelinger under de forudsætninger indstillingerne opstiller. 7. Huslejestigning i Brohuset På mødet den 22. april 2009 besluttede organisationsbestyrelsen at bevillige et tilskud til Brohuset på kr. til dækning af deres lejestigning i tre måneder med virkning fra den 1. august Baggrunden herfor var, at vi ikke kendte huslejeudviklingen i 3B s afdeling, hvor man pga. udlejningsproblemer overvejede at nedsætte huslejen på samme måde som SAB har gjort det i Askholm. Samtidig afventede vi en eventuel vedtagelse af lovforslaget om nedsat startleje. Da lovforslaget nu er blevet vedtaget, og organisationsbestyrelsen har besluttet at anvende den nye finansieringsmodel, vil lejen i Brohuset under alle omstændigheder blive reguleret ned med virkning fra den 1. januar Det foreslås derfor, at SAB bevilliger yderligere et tilskud på kr. til dækning af huslejestigningen i de resterende to måneder, indtil den nye finansieringsmodel kan træde i kraft. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilliger kr. over arbejdskapitalen til dækning af to måneders huslejestigning i Brohuset. Organisationsbestyrelsen besluttede uden nævneværdig diskussion at bevillige kr. over arbejdskapitalen til dækning af to måneders huslejestigning i Brohuset. 11/17

12 Sager til orientering 8. Udlejning i nybyggerierne Status pr. den 23. juli 2009 er, at der i Brohuset er 16 boliger, der er ved at blive genudlejet til boligsøgende på ventelisten, og for Sejlhuset er der 21 boliger, som er ved at blive genudlejet via ventelisten. Heraf er et par stykker til udlejning pr. den 1. november I Teglværkshavnen er der 9 boliger, der alle er reserveret eller til godkendelse i kommunen, så de indenfor en periode vil være genudlejet. I afdelingen Askholm er 22 boliger ved at blive udlejet, og der er reservationer til alle boligerne. Vi oplever, at flere af de boligsøgende, der har haft en af boligerne reserveret fortryder, og derfor ikke underskriver lejekontrakten. Vi går derefter videre til den næste, som har reserveret boliger. Heldigvis kommer der hele tiden nye boligsøgende, som reserverer bolig i afdelingen. I de nye ombyggede boliger i Arkaderne i Tingbjerg er der pt. 22 boliger, der skal udlejes, og heraf er 9 genudlejninger. 10 af de ledige boliger er stueboliger. Der er netop udarbejdet forslag til hvilke tiltag, der kan tyverisikre stueboligerne. Finansieringen hertil undersøges pt. Der er en positiv udvikling at spore i udlejningen af nye boliger i Arkaderne. For alle nybyggerierne gælder, at vi fortsat har fokus på behovet for at markedsføre byggerierne, og KAB vurderer i øjeblikket, om vi skal lave en ekstra indsats omkring Askholm her efter sommerferien. For Sejlhuset, Brohuset og Teglværkshavnen er der skrevet ud til beboerne omkring lejenedsættelsen pr. den 1. januar 2009, og vi vedlægger brevet sammen med lejekontakten til de nye beboere. Udlejningen oplyser boligsøgende, som er interesseret i de 3 afdelinger, hvor huslejen nedsættes, om dette forhold. På mødet vil der blive givet en status over den aktuelle situation. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12/17

13 Anne Mette F. Svendsen gav - på baggrund af informationer fra udlejningschefen - en status på den aktuelle situation. I Brohuset og Sejlhuset er der desværre blevet yderligere to boliger ledige i begge afdelinger. I Teglværkshavnen mangler til gengæld kun 5 boliger at blive udlejet. I Arkaderne er de 10 stueboliger stadig ledige, mens der nu kun er 8 ledige tilbage på de højere etager. I Askholm er der masser af positive henvendelser fra interesserede boligsøgende, men processen bremses lidt af, at mange, der har reserveret en lejlighed, springer fra i sidste øjeblik. I udlejningen har man derfor ændret praksis, så de boligsøgende kun får en uges frist til at reagere på et tilbud. Kjeld Poulsen spurgte, hvorfor man ikke nøjes med at give dem tre dage til at reagere, som man giver boligsøgende til andre afdelinger. Lone Skriver har efterfølgende svaret, at den normale procedure er, at der sendes et brev ud ca. 5 dage inden besigtigelsen, og at der derefter er en frist på 5 dage til at svare. For interne flytninger er fristen dog kortere. Stig Torp Kaspersen fortalte, at afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg har diskuteret muligheden af videoovervågning af stueetagen i Arkaderne, da det er privat areal, og de fleste indbrud sker fra gaden. Organisationsbestyrelsen tog med disse bemærkninger orienteringen til efterretning. 9. Midlertidig lukning af ejendomskontoret i Fynshuse I Fynshuse har der igennem det sidste stykke tid været en række episoder på ejendomskontoret, hvor driftslederen har været udsat for fysiske overfald. Driftschefen har været i tæt dialog med driftslederen om episoderne, og der har været arbejdet på flere løsningsmodeller, herunder bl.a. ekstra bemanding på ejendomskontoret i åbningstiden. Arbejdstilsynet har været på besøg den 29. juni 2009 på ejendomskontoret og har efterfølgende sendt et Strakspåbud den 3. juli 2009, modtaget i KAB den 6. juli 2009, hvor de har opstillet en række krav til ejendomsdriften og ejendomskontoret. Af Arbejdstilsynets Vejledning fremgår det, at Strakspåbudet kan efterkommes ved følgende: - At ejendomskontoret bliver lukket i en periode - At ejendomskontoret bliver ombygget, således at der ikke er fysisk kontakt mellem ejendomsfunktionærerne og beboerne - At der installeres en overfaldsknap på ejendomskontoret direkte til politiet - At der ved besøg i boligerne altid er to ejendomsfunktionærer til stede Driftschefen har udarbejdet en beboerinformation, der er blevet omdelt til samtlige husstande den 8. juli 2009, se bilag 11. Ejendomskontoret er blevet lukket i en måned fra den 9. juli til den 9. august I denne periode vil ejendomskontoret blive ombygget. 13/17

14 Driftschefen har været i dialog med arbejdstilsynet, og arbejdstilsynet har godkendt de tiltag som driftschefen har igangsat. Driftschefen har ligeledes taget kontakt til fællestillidsmanden og orienteret om sagen. Derudover har driftschefen taget kontakt til KAB s arbejdsmiljøkonsulent Lisbet Korsager, som er blevet inddraget i sagen. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jonas Mørch Cohen uddybede punktet. Ritta Fischer Jensen og Kjeld Poulsen ville gerne vide, om der var taget aktion overfor beboerne, der havde truet. Det lader til, at der er en stigning i den type sager, og måske skal man gribe kraftigere ind over for beboerne, eventuelt med udsmidning. Jonas Mørch Cohen har efterfølgende undersøgt sagen. Beboerne har fået et brev med en advarsel. John B. Sørensen spurgte, om problemet reelt er blevet større. Det er første gang, han hører om et påbud fra Arbejdstilsynet, men hvis problemet er voksende, må der gribes kraftigere ind. Leif Tøiberg Schüler svarede, at det er vurderingen, at der er flere og flere situationer, hvor ejendomsfunktionærer føler sig truet. Der bliver smidt folk ud af og til, og ofte gives der advarsler. Han fortalte om KAB s gældende politik på området, som netop er vedtaget og tilføjede, at det i øvrigt stiller større krav til ejendomsfunktionærernes psykiske robusthed. Bjarne Krohn og Stig Torp Kaspersen kendte til et par konkrete eksempler, og Bjarne Krohn mente, at problemet kan ligge i, at der anvises flere og flere problematiske personer til afdelingerne. Kjeld Poulsen nævnte, at denne type konsekvenser af anvisningsaftalen er et spørgsmål, man også gerne vil tage op i BL s 1. kreds. John B. Sørensen foreslog, at emnet også tages op på SAB s temadag. Med denne diskussion tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. 10. HusumNet - status Husum Net leverer tele-, internet- og TV-ydelser til følgende tilsluttede afdelinger, Humlevænget, Glumsøparken, Lollikhuse, Langelandshuse, Falsterbo og Husum Vænge. Husum Vænge har for øjeblikket sin egen TV-forsyning. 14/17

15 Siden færdiggørelsen af HusumNet har den teknologiske udvikling gjort internetforbindelsen utidssvarende med for langsomme forbindelser og udfald pga. vejrlig m.m., da forbindelsen er en luftbåren radiokæde-forbindelse. Der har fra start af været forskellige leverandører af tele-, internet- og serviceydelserne, hvilket har givet nogle gråzoner, hvor alle har fraskrevet sig ansvaret for opgaveløsningen, når der er konstateret udfald mm. Samtidig har beboerne og repræsentantskabet i HusumNet mødt uvillighed fra internetudbyderen i flere tilfælde. På baggrund af ovenstående besluttede formandskabet at få rådgiverfirmaet Balslev til at lave et foreløbigt bud på en fremtidssikring af nettet samtidig med, at der blev lavet 5-års eftersyn på byggesagen. Hen over foråret og sommeren har der været afholdt flere møder med repræsentantskabet og formandskabet for HusumNet vedrørende licitation, valg af entreprenør og opsigelse af de nugældende leverandøraftaler. ComX blev valgt som entreprenør samt leverandør af tele-, internet- og serviceydelser. Den samlede økonomi i projektet kan holdes indenfor afdelingernes henlæggelser til fornyelse af antenneanlæg. Der har hen over sommeren været lidt uenighed mellem formandskabet for HusumNet og administrationen angående opsigelsen af Broadcom. Formandskabet insisterede på, at opsigelsen skete inden 1. august 2009, og den blev fremsendt den 22. juli På møde den 10. august 2009 blev de endelige kontraktforhandlinger med ComX gennemført, og efter de sidste tilretninger blev kontrakten underskrevet den 11. august På mødet blev det besluttet, at tidsplanen forlænges til den 1. november 2009, at de nuværende operatører opsiges, således at Group Networks opsiges til 1. oktober 2009 med en aftale om, at der leveres telefoni indtil ComX kan implementeres, serviceaftalen med Jansson opsiges til den 1. oktober 2009, hvorefter ComX overtager servicen. Broadcom har meddelt, at opsigelsen af deres hovedaftale er gældende fra den 22. januar 2010, og det besluttedes, at byggesagslederen sammen med juridisk afdeling skal tage kontakt til Broadcom for indgåelse af en aftale om en afslutning af leverance den 1. november Der er indkaldt til møde med repræsentanter og afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Husum Net den 20. august 2009, hvor forløbet vil blive drøftet. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 15/17

16 Ritta Fischer Jensen ønskede at præcisere forløbet omkring opsigelsen af Broadcom: Hun sagde, at opsigelsesvarslet ved flere lejligheder har været diskuteret i HusumNet, og at repræsentantskabet har fået at vide, at opsigelsesvarslet var tre måneder. I juli viste det sig, at Broadcom ikke var blevet opsagt, og at opsigelsesvarslet var seks måneder, hvilket betød at man først kunne komme ud af aftalen i slutningen af januar Broadcom burde således være blevet opsagt, senest da de nye aftaler blev bragt i licitation. Repræsentantskabet har været stærkt utilfreds med KAB s håndtering af sagen, men har efterfølgende indgået en aftale med KAB, som alle kan være tilfredse med. Aftalen omhandler dækning af tabet ved at frikøbe sig fra aftalen med Broadcom. Leif Tøiberg Schüler gav udtryk for, at der i KAB har været en anden opfattelse af forløbet, men han medgav, at der har været en kommunikationsbrist mellem KAB og repræsentantskabet, som KAB nu har påtaget sig ansvaret for. Organisationsbestyrelsen tog med disse kommentarer orienteringen til efterretning. 11. Afdelingsbestyrelse Sjællandshuse Afdelingsbestyrelsen i Sjællandshuse har meddelt, at de har nedlagt deres hverv som bestyrelse. På denne baggrund har vi aftalt med SAB s formandskab, at der tirsdag den 1. september 2009 afholdes ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på at få valgt en afdelingsbestyrelse. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Næste møde Næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde er den 23. september 2009, kl Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 16/17

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere