Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen"

Transkript

1 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Alice Hahn og John B. Sørensen Afbud fra: Flemming Balle Fra administrationen: Flemming Strøm (under pkt. 2), Marie Louise Kielberg Bæk (under pkt. 1, 2 og 6), Jonas Mørch Cohen, Leif Tøiberg Schüler og Anne Mette F. Svendsen Indholdsfortegnelse Til beslutning Referat fra bestyrelsesmødet den 19. juni Ny fælles forsikringsaftale... 3 Sager fra Byggeri- og Tekniksøjlen Beboerlokaler og helhedsplan i Humlevænget Udpegning af følgegruppemedlemmer til 1:1 modelprojekt Sjællandshuse Ejendomsvurderingen for Tingbjerg Plejehjem... 8 Øvrige sager til beslutning Ny husleje i nybyggerierne Huslejestigning i Brohuset Sager til orientering Udlejning i nybyggerierne /17

2 9. Midlertidig lukning af ejendomskontoret i Fynshuse HusumNet - status Afdelingsbestyrelse Sjællandshuse Næste møde Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Beslutningsoplæg med tilbudssammenligning fra Willis Sammenligning af ejendomsvurderinger i Tingbjerg Budget for Brohuset uden opmanding Budget for Brohuset med opmanding Budget for Sejlhuset uden opmanding Budget for Sejlhuset med opmanding Budget for Askholm Budget for Teglværkshavnen Budget for Bispebjerghjemmet Budget for Tingbjerg Plejehjem Beboerinformation til samtlige husstande i Fynshuse 2/17

3 Til beslutning 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 19. juni 2009 Referatet fra ovennævnte bestyrelsesmøde er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Indstilling: Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referatet fra mødet den 19. juni 2009 blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 2. Ny fælles forsikringsaftale I 2005 afholdt KAB et EU-udbud med henblik på at etablere en fælles forsikringsramme for alle de KAB-administrerede boligorganisationer. Formålet med forsikringsrammen har været og er at høste alle fordelene ved at være en del af et større fællesskab, men samtidig sikre mulighed for en høj grad af tilpasning til lokale forhold. Det var Codan Forsikring, der i 2005 vandt udbuddet for en 5-årig periode. Imidlertid er der i år varslet så store stigninger i forsikringspræmierne, at KAB s bestyrelse har besluttet at gennemføre et udbud allerede i år for at få den bedste pris på markedet. KAB s forsikringsmægler Willis har stået for gennemførelsen af udbuddet, som har resulteret i indgåelse af en fælles KAB forsikringsramme med Fair Forsikring. Denne erstatter den nuværende aftale med Codan Forsikring fra den 1. oktober På bestyrelsesmødet vil den nye ramme og dens konkrete muligheder for jer blive gennemgået af repræsentanter fra Willis. De vil blandt andet præsentere betingelserne for ind- og udtrædelse af ordningen, forskel på den nuværende og fremtidige dækning samt økonomiske forhold. Der er tale om en frivillig ramme, som det står frit for boligorganisationen at indgå i eller fortsætte udenfor, når de nuværende forsikringsaftaler udløber. De nærmere muligheder herfor vil ligeledes blive præsenteret på mødet. Beslutningsoplæg med Tilbudssammenligning fra Willis er vedlagt som bilag 1. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter det fremlagte tilbud fra Fair Forsikring og beslutter, om man ønsker at indgå en forsikringsaftale. 3/17

4 Poul Ørum og Nikolaj Munch fra Willis holdt et uddybende oplæg om forløbet af EU-udbuddet og den aftale om fælles forsikringsramme, som KAB har indgået med Fair forsikring. Poul Ørum fortalte bl.a., at forsikringsselskaberne har vist sig stærkt interesserede i at få en så stor kunde som KAB, hvilket har resulteret i præmier, der er 30-40% lavere, end hvis man står udenfor KAB. Otte større forsikringsselskaber afgav bud, men Fair forsikring skilte sig klart ud med en samlet besparelse for hele KAB på 4,1 mio. kr. i forhold til den tidligere forsikringsudbyder Codan. Poul Ørum fortalte desuden, at brandskader er den hyppigst forekommende type af skader foruden at være den mest omkostningsfulde. Willis og KAB samarbejder derfor også om skadeforebyggelse, som igen kan være med til at minimere omkostningerne og holde præmierne nede. Alice Hahn spurgte til de forskellige tilbud på forsikring med selvrisiko. Poul Ørum svarede, at selvrisiko formentlig ikke vil kunne betale sig for SAB, da antallet af skader under nok vil overstige besparelsen i præmie. Det vil desuden ramme de små eller dårligt kørende afdelinger, som kan blive hårdt økonomisk belastet af et par sager. Kjeld Poulsen spurgte, hvor meget det vil blive nødvendigt at sikre kabelføringer til bredbåndsnet, jævnfør forbeholdet for særligt værdifuldt løsøre som EDB-udstyr, datanet m.m. Også Ole Lagoni og Ritta Fischer Jensen ville gerne have vilkårene for antennelaug uddybet. Nikolaj Munch svarede, at kabelføringer ikke betragtes som løsøre, og at man kun vil kræve særlig sikring af hovedstationer. Særlig sikring er f.eks. overvågning eller alarm på hoveddøren. Poul Ørum tilføjede, at man må have en snak med de enkelte antennelaug om løsøre, han foreslog desuden, at Willis sender ingeniører ud til HusumNet i forbindelse med ombygningen for at komme med forslag til sikringer. Der var flere spørgsmål til definitionen af løsøre, som repræsentanterne fra Willis besvarede. Ole Lagoni og Bjarne Krohn spurgte uddybende til forbeholdet for henholdsvis svampeskader og vedligeholdelse af tage m.m. Poul Ørum svarede, at forbeholdet for svamp primært gælder træhuse, og at manglende vedligeholdelse naturligvis ikke dækkes. Men bortset herfra er der i tilbuddet netop taget højde for, at vedligeholdelsen i SAB s ejendomme generelt er i orden, og at der ligger 10 års planer m.m. for vedligeholdelsen. Ritta Fischer Jensen spurgte om afdelingernes mulighed for at træffe selvstændige valg. 4/17

5 Nikolaj Munch svarede, at beslutningen om selvrisiko skal være kollektiv, mens f.eks. glasforsikring er individuel. Princippet er, at afdelingerne i første omgang fortsætter med de individuelle aftaler, som de allerede har foretaget under aftalen med Codan, og at de når som helst kan melde ind, hvis de ønsker ændringer. Kjeld Poulsen efterspurgte priser på de individuelle tilvalg, som f.eks. dækning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Flemming Strøm har efterfølgende undersøgt sagen. Såvel organisationsbestyrelsesmedlemmer som afdelingsbestyrelsesmedlemmer er omfattet af KAB s kollektive ulykkesforsikring, som betales af KAB. Der var en generel snak om skadeforebyggelse, elektroniske låse og det projekt, som Willis og KAB i fællesskab har igangsat. Derefter forlod forsikringsmæglerne mødet, og organisationsbestyrelsen fortsatte diskussionen om at tilslutte sig rammeaftalen eller ej. John B. Sørensen bad om, at afdelingerne får tilsendt en liste med tillægsydelser, så de kan tage stilling hertil hen over efteråret. Ritta Fischer Jensen opfordrede organisationsbestyrelsesmedlemmerne til at udbrede forståelsen for denne aftale i afdelingerne. Selv om nogle afdelinger har langt flere skader end andre, giver det, man opnår ved en kollektiv aftale, en langt bedre besparelse for alle afdelinger i forhold til at indgå enkeltaftaler. Der var enighed om at tilslutte sig KAB s rammeaftale og tage mod tilbuddet fra Fair forsikring. SAB vælger en selvrisiko på 0 kr. med henvisning til det solidariske princip, som omtalt ovenfor. Sager fra Byggeri- og Tekniksøjlen 3. Beboerlokaler og helhedsplan i Humlevænget Beboerlokaler Efter opstartsmødet i følgegruppen i maj måned 2009 blev det aftalt, at sagens arkitekt, Tove Lading, skulle udarbejde et teknisk byggeandragende med det nødvendige tegningsmateriale og beskrivelser til fremlæggelse på et møde inden sommerferien. Mødet blev aflyst, da rådgiver af tidnød ikke havde materialet klar. Rådgiver har efterfølgende sendt følgegruppen et forslag til tidsplan, der udskyder fremdriften og dermed opstarten af byggeriet til december /17

6 Nyt møde er aftalt til medio september måned. På dette møde vil følgegruppen gøre status på samarbejdet med Tove Lading, idet de planlagte møder har været præget af aflysninger og lav aktivitet fra rådgivers side. Følgegruppens forventninger til sagens fremdrift anses ikke for at være opfyldt. Administrationen har endnu ikke fået en skriftlig, permanent tilladelse fra kommunen til inddragelse af nabolejemålet til beboerlokaler. Helhedsplanen Administrationen har i maj måned udarbejdet en ansøgningsskrivelse til Landsbyggefonden med tilhørende budget på baggrund af afdelingens handleplan og de foreliggende tilstandsrapporter samt KAB s besigtigelsesrapport fra Alle rapporter beskriver samstemmende et accelererende behov for genopretning af afdelingens bygninger og installationer. Skrivelsens indhold og budget blev drøftet og tilrettet på et følgegruppemøde i juni måned, og administrationen indsendte det korrigerede ansøgningsmateriale til Landsbyggefonden umiddelbart efter mødet med henblik på afklaring af støttemulighed. Fonden kvitterede ultimo juni måned for modtagelsen af ansøgningsmaterialet og meddelte de forventede behandlingstider. På grund af en stor ansøgningsmængde kan Fonden tidligst påbegynde behandlingen ultimo 2009, og udførelsen af arbejdet kan tidligst forventes påbegyndt efter år Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jonas Mørch Cohen uddybede punktet og tilføjede bl.a., at den ny handleplan skal opdateres hurtigst muligt. Ritta Fischer Jensen spurgte til overvejelserne om at opsige aftalen med Tove Lading, og om der findes noget på skrift, som forpligter hende til at levere noget, hvis man vælger at fortsætte samarbejdet med hende. Jonas Mørch Cohen svarede, at projektlederen har vurderet, at det er for dyrt at skifte rådgiver lige nu, og at afdelingsbestyrelsen har accepteret, at man fortsætter samarbejdet med Tove Lading lidt endnu, men kobler hende af, når byggefasen går i gang. Jonas Mørch Cohen vil undersøge, om der findes en skriftlig aftale med Tove Lading. 6/17

7 Ole Lagoni tilføjede, at det næste møde er den 16. september 2009, og at arbejdet ifølge tidsplanen skal være færdigt til forårskonfirmationerne. Med disse bemærkninger tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. 4. Udpegning af følgegruppemedlemmer til 1:1 modelprojekt Sjællandshuse Arbejdet med det første tema i 1:1 modelprojektet i Sjællandshuse er i fuld gang. Forretningsføreren deltog i et afdelingsbestyrelsesmøde, hvor det blev drøftet, om afdelingsbestyrelsen stadig var interesseret i, at 1:1 modelprojektet blev sat i gang i Sjællandshuse. Afdelingsbestyrelsen var meget interesseret og foreslog, at der parallelt med 1:1 projektet blev igangsat et yderligere lejlighedssammenlægningsprojekt. Den 14. maj 2009 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor de hidtidige skitser for projektet blev gennemgået, og projektet blev grundigt drøftet på mødet. Beboerne besluttede, at der blev igangsat en forundersøgelse til projektet, og at der på et senere tidspunkt bliver indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde, hvor projektet endeligt fremlægges til godkendelse og efterfølgende igangsættelse. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at lave et udbud på projektet og på at opstille en konkret økonomi for projektet. SAB s forvaltningskommission har fungeret som styregruppe på 1:1 modelprojektet og har deltaget som repræsentanter på det første følgegruppemøde umiddelbart før sommerferien. I begyndelsen af september holder følgegruppen sit næste møde. SAB s forvaltningskommission vil fremover fungere som styregruppe for det overordnede 1:1 modelprojekt, som består af i alt 9 temaer, hvor projektet i Sjællandshuse er det første tema, men det foreslås, at der vælges to medlemmer af organisationsbestyrelsen til at deltage i følgegruppen i fremtiden. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger to repræsentanter til følgegruppen for modelprojektet i Sjællandshuse, og at SAB s forvaltningskommission træder ud af følgegruppen. Jonas Mørch Cohen uddybede punktet og nævnte bl.a. det forhold, at afdelingsbestyrelsen er trådt af. Ritta Fischer Jensen indstillede, at man valgte tre bestyrelsesmedlemmer til følgegruppen, når det er uvist, om der kommer en ny afdelingsbestyrelse. 7/17

8 Kjeld Poulsen, Flemming Balle og Ole Lagoni blev valgt som organisationsbestyrelsens medlemmer af følgegruppen. 5. Ejendomsvurderingen for Tingbjerg Plejehjem I forbindelse med ombygningen af Tingbjerg Plejehjem er kommunen blevet anmodet om frikøb af hjemfaldspligten. Oprindeligt var prisen for frikøbet beregnet til kr. på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2007, som lød på 26 mio. kr. Ifølge den offentlige vurdering pr. den 1. oktober 2008 (offentliggjort den 2. marts 2009) er ejendomsværdien steget med 4 mio. kr. til 30 mio. kr., hvilket har resulteret i, at Københavns Kommune har hævet prisen for frikøbet til , svarende til en stigning på kr. Bortset fra børnehaven i afdeling V er ejendomsværdien for alle SAB s andre ejendomme i Tingbjerg faldet i perioden mellem 2006 og 2008 (se bilag 2). Da der ikke er foretaget nævneværdige forbedringer af bygningerne i hverken plejehjemmet eller børnehaven i perioden, og de ikke kan siges at fremstå i bedre stand end beboelsesejendommene, forekommer en stigning i ejendomsværdien af disse to institutioner grundløs. Da der samtidig ikke er taget forbehold for denne ekstra udgift til frikøb i byggesagen, anbefales det, at der klages over ejendomsvurderingen. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender indsendelsen af en klage over ejendomsvurderingen for plejehjemmet, Midtfløjene 1 og børnehaven, Midtfløjene 3 i Tingbjerg. Anne Mette F. Svendsen uddybede punktet med den tilføjelse, at kommunen har fået udarbejdet en vurderingsrapport vedrørende byggeretsprisen til beregning af tillægskøbesummen for Tingbjerg Plejehjem. Ifølge denne vurdering skal tillægskøbesummen ændres fra kr. pr. m 2 til kr. pr. m 2, hvilket må være endnu et argument for, at ejendomsværdien er sat for højt. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der indsendes en klage over ejendomsvurderingen for Tingbjerg plejehjem, Midtfløjene 1 og børnehaven, Midtfløjene 3 i Tingbjerg. 8/17

9 Øvrige sager til beslutning 6. Ny husleje i nybyggerierne På organisationsbestyrelsesmødet den 22. april 2009 blev det besluttet at anvende den nye finansieringsmodel for alle de nybyggerier, der kunne komme ind under en overgangsordning, hvis lovforslaget blev vedtaget. Lovforslaget blev som bekendt vedtaget den 29. maj 2009, og administrationen har derfor hen over sommeren udarbejdet oplæg til nye budgetter med ny nedsat husleje for følgende afdelinger: Brohuset, Sejlhuset, Askholm, Teglværkshavnen, Bispebjerghjemmet og Tingbjerg plejehjem (se bilag 3-10). Forskellen i husleje pr. m 2 kan ses af skemaet nedenfor (Fig. 1) Hovedparten af besparelsen ved den nye lovgivning gives til rene lejenedsættelser, men i visse af afdelingerne har henlæggelserne tidligere været reduceret for at holde huslejen nede, og der er derfor i de nye beregninger lagt stigninger ind på henlæggelserne. Det gælder for Askholm (bilag 7), Teglværkshavnen (bilag 8), Bispebjerghjemmet (bilag 9) og Tingbjerg Plejehjem (bilag 10). For henholdsvis Brohuset og Sejlhuset er der udarbejdet to budgetforslag med og uden en opmanding på en halv medarbejder i et halvt år (se bilag 3-6). I Teglværkshavnen (bilag 8) er der i forslaget desuden indregnet en differentiering af huslejen mellem de boliger, der ligger på land, og de, der ligger på vand, pga. forskellen i herlighedsværdi, som er sat til 500 kr. pr. måned. Baggrunden herfor er, at det har vist sig at være noget vanskeligere at udleje boligerne på land, end på vand. I beregningerne betyder det, at den samlede besparelse for afdelingen på kr. bliver fordelt, således at de kr. anvendes til nedsættelse af lejlighederne på land, mens de kr. fordeles på alle lejemålene. I Askholm (bilag 7) er huslejen tidligere blevet sat ned, og huslejen bliver ikke sat yderligere ned i forhold til den nedsættelse, der skete den 1. april Men den gradvise stigning i huslejen, der ellers var planlagt, afkortes, således at beboerne kun sættes op i leje til og med udgangen af regnskabsåret 2013/2014 i stedet for til 2017/2018. Konsekvensen for beboerne bliver at deres gennemsnitlige m 2 leje (uden pristalsreguleringer og andre generelle stigninger) i 2014 ender på 1.178,53 kr. i stedet for 1.273,47 kr. svarende til en varig besparelse på 94,94 kr. pr. m 2. Besparelsen ved den nye lovgivning er i Askholm brugt til at mindske tilskuddet fra SAB, hvilket giver SAB s dispositionsfond en besparelse på kr., således at SAB s tilskud kommer til at udgøre kr. 9/17

10 Fig. 1 Nuværende leje pr. m 2 Ny leje pr. m 2 pr. 1/ Nedsættelse i % 3037 Brohuset 1.130, ,13 7,64% Brohuset m. ekstra 3037 løn 1.130, ,01 7,21% *3038 Tingbjerg Plejehjem 1.439, ,08 8,58% 3042 Sejlhuset 1.118, ,69 7,41% Sejlhuset m. ekstra 3042 løn 1.118, ,23 7,00% 3067 Teglværkshavnen 1.268, ,48 7,80% *3078 Bispebjerghjemmet 1.435, ,78 6,02% Nuværende Oprindelig leje leje pr. 1/4 Kommende leje pr. 1/ / ** 3050 Askholm 1.273, , ,53 * Tallene er inkl. Forbrugsafgifter ** Tallene er uden pristalsreguleringer Indstilling: Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen godkender det ny budget for Tingbjerg plejehjem. - at organisationsbestyrelsen godkender de ny budgetter for Bispebjerghjemmet, Teglværkshavnen og Askholm, under forudsætning af, at afdelingerne selv godkender dem på de afdelingsmøder, der planlægges afholdt i efteråret. - at organisationsbestyrelsen godkender de to budgetter for henholdsvis Sejlhuset og Brohuset, under forudsætning af, at det gældende budget for den enkelte afdeling bliver det af de to budgetter, som afdelingerne måtte vedtage på de afdelingsmøder, der planlægges afholdt i efteråret. Leif Tøiberg Schüler uddybede punktet og fortalte, at der i begyndelsen af juli var blevet sendt et brev ud til lejerne i nybyggerierne, der informerede dem om, at der vil ske en lejenedsættelse pr. 1. januar Han redegjorde desuden for det kommunale godkendelsesforløb, hvorefter kommunen skal ansøges om at gøre brug af muligheden for nedsat startleje og godkende den foreslåede huslejedifferentiering i Teglværkshavnen. Marie Louise Kielberg-Bæk redegjorde med udgangspunkt i bilag 8 for det spænd, der vil blive mellem m 2 -prisen for de dyreste og de billigste boliger i Teglværkshavnen. 10/17

11 Ritta Fischer Jensen påpegede den potentielt vanskelige beboerdemokratiske proces, der kan ligge i at beslutte en opmanding i et fællesskab på fire afdelinger (3B Brohuset, SAB Brohuset, 3B Sejlhuset og SAB Sejlhuset). Kjeld Poulsen roste den forudseenhed, der ligger i at have indregnet en stigning i henlæggelserne med det samme, i stedet for at skulle starte med en huslejestigning efter netop at have sat lejen ned. Organisationsbestyrelsen godkendte budgetterne for de seks afdelinger under de forudsætninger indstillingerne opstiller. 7. Huslejestigning i Brohuset På mødet den 22. april 2009 besluttede organisationsbestyrelsen at bevillige et tilskud til Brohuset på kr. til dækning af deres lejestigning i tre måneder med virkning fra den 1. august Baggrunden herfor var, at vi ikke kendte huslejeudviklingen i 3B s afdeling, hvor man pga. udlejningsproblemer overvejede at nedsætte huslejen på samme måde som SAB har gjort det i Askholm. Samtidig afventede vi en eventuel vedtagelse af lovforslaget om nedsat startleje. Da lovforslaget nu er blevet vedtaget, og organisationsbestyrelsen har besluttet at anvende den nye finansieringsmodel, vil lejen i Brohuset under alle omstændigheder blive reguleret ned med virkning fra den 1. januar Det foreslås derfor, at SAB bevilliger yderligere et tilskud på kr. til dækning af huslejestigningen i de resterende to måneder, indtil den nye finansieringsmodel kan træde i kraft. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilliger kr. over arbejdskapitalen til dækning af to måneders huslejestigning i Brohuset. Organisationsbestyrelsen besluttede uden nævneværdig diskussion at bevillige kr. over arbejdskapitalen til dækning af to måneders huslejestigning i Brohuset. 11/17

12 Sager til orientering 8. Udlejning i nybyggerierne Status pr. den 23. juli 2009 er, at der i Brohuset er 16 boliger, der er ved at blive genudlejet til boligsøgende på ventelisten, og for Sejlhuset er der 21 boliger, som er ved at blive genudlejet via ventelisten. Heraf er et par stykker til udlejning pr. den 1. november I Teglværkshavnen er der 9 boliger, der alle er reserveret eller til godkendelse i kommunen, så de indenfor en periode vil være genudlejet. I afdelingen Askholm er 22 boliger ved at blive udlejet, og der er reservationer til alle boligerne. Vi oplever, at flere af de boligsøgende, der har haft en af boligerne reserveret fortryder, og derfor ikke underskriver lejekontrakten. Vi går derefter videre til den næste, som har reserveret boliger. Heldigvis kommer der hele tiden nye boligsøgende, som reserverer bolig i afdelingen. I de nye ombyggede boliger i Arkaderne i Tingbjerg er der pt. 22 boliger, der skal udlejes, og heraf er 9 genudlejninger. 10 af de ledige boliger er stueboliger. Der er netop udarbejdet forslag til hvilke tiltag, der kan tyverisikre stueboligerne. Finansieringen hertil undersøges pt. Der er en positiv udvikling at spore i udlejningen af nye boliger i Arkaderne. For alle nybyggerierne gælder, at vi fortsat har fokus på behovet for at markedsføre byggerierne, og KAB vurderer i øjeblikket, om vi skal lave en ekstra indsats omkring Askholm her efter sommerferien. For Sejlhuset, Brohuset og Teglværkshavnen er der skrevet ud til beboerne omkring lejenedsættelsen pr. den 1. januar 2009, og vi vedlægger brevet sammen med lejekontakten til de nye beboere. Udlejningen oplyser boligsøgende, som er interesseret i de 3 afdelinger, hvor huslejen nedsættes, om dette forhold. På mødet vil der blive givet en status over den aktuelle situation. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12/17

13 Anne Mette F. Svendsen gav - på baggrund af informationer fra udlejningschefen - en status på den aktuelle situation. I Brohuset og Sejlhuset er der desværre blevet yderligere to boliger ledige i begge afdelinger. I Teglværkshavnen mangler til gengæld kun 5 boliger at blive udlejet. I Arkaderne er de 10 stueboliger stadig ledige, mens der nu kun er 8 ledige tilbage på de højere etager. I Askholm er der masser af positive henvendelser fra interesserede boligsøgende, men processen bremses lidt af, at mange, der har reserveret en lejlighed, springer fra i sidste øjeblik. I udlejningen har man derfor ændret praksis, så de boligsøgende kun får en uges frist til at reagere på et tilbud. Kjeld Poulsen spurgte, hvorfor man ikke nøjes med at give dem tre dage til at reagere, som man giver boligsøgende til andre afdelinger. Lone Skriver har efterfølgende svaret, at den normale procedure er, at der sendes et brev ud ca. 5 dage inden besigtigelsen, og at der derefter er en frist på 5 dage til at svare. For interne flytninger er fristen dog kortere. Stig Torp Kaspersen fortalte, at afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg har diskuteret muligheden af videoovervågning af stueetagen i Arkaderne, da det er privat areal, og de fleste indbrud sker fra gaden. Organisationsbestyrelsen tog med disse bemærkninger orienteringen til efterretning. 9. Midlertidig lukning af ejendomskontoret i Fynshuse I Fynshuse har der igennem det sidste stykke tid været en række episoder på ejendomskontoret, hvor driftslederen har været udsat for fysiske overfald. Driftschefen har været i tæt dialog med driftslederen om episoderne, og der har været arbejdet på flere løsningsmodeller, herunder bl.a. ekstra bemanding på ejendomskontoret i åbningstiden. Arbejdstilsynet har været på besøg den 29. juni 2009 på ejendomskontoret og har efterfølgende sendt et Strakspåbud den 3. juli 2009, modtaget i KAB den 6. juli 2009, hvor de har opstillet en række krav til ejendomsdriften og ejendomskontoret. Af Arbejdstilsynets Vejledning fremgår det, at Strakspåbudet kan efterkommes ved følgende: - At ejendomskontoret bliver lukket i en periode - At ejendomskontoret bliver ombygget, således at der ikke er fysisk kontakt mellem ejendomsfunktionærerne og beboerne - At der installeres en overfaldsknap på ejendomskontoret direkte til politiet - At der ved besøg i boligerne altid er to ejendomsfunktionærer til stede Driftschefen har udarbejdet en beboerinformation, der er blevet omdelt til samtlige husstande den 8. juli 2009, se bilag 11. Ejendomskontoret er blevet lukket i en måned fra den 9. juli til den 9. august I denne periode vil ejendomskontoret blive ombygget. 13/17

14 Driftschefen har været i dialog med arbejdstilsynet, og arbejdstilsynet har godkendt de tiltag som driftschefen har igangsat. Driftschefen har ligeledes taget kontakt til fællestillidsmanden og orienteret om sagen. Derudover har driftschefen taget kontakt til KAB s arbejdsmiljøkonsulent Lisbet Korsager, som er blevet inddraget i sagen. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jonas Mørch Cohen uddybede punktet. Ritta Fischer Jensen og Kjeld Poulsen ville gerne vide, om der var taget aktion overfor beboerne, der havde truet. Det lader til, at der er en stigning i den type sager, og måske skal man gribe kraftigere ind over for beboerne, eventuelt med udsmidning. Jonas Mørch Cohen har efterfølgende undersøgt sagen. Beboerne har fået et brev med en advarsel. John B. Sørensen spurgte, om problemet reelt er blevet større. Det er første gang, han hører om et påbud fra Arbejdstilsynet, men hvis problemet er voksende, må der gribes kraftigere ind. Leif Tøiberg Schüler svarede, at det er vurderingen, at der er flere og flere situationer, hvor ejendomsfunktionærer føler sig truet. Der bliver smidt folk ud af og til, og ofte gives der advarsler. Han fortalte om KAB s gældende politik på området, som netop er vedtaget og tilføjede, at det i øvrigt stiller større krav til ejendomsfunktionærernes psykiske robusthed. Bjarne Krohn og Stig Torp Kaspersen kendte til et par konkrete eksempler, og Bjarne Krohn mente, at problemet kan ligge i, at der anvises flere og flere problematiske personer til afdelingerne. Kjeld Poulsen nævnte, at denne type konsekvenser af anvisningsaftalen er et spørgsmål, man også gerne vil tage op i BL s 1. kreds. John B. Sørensen foreslog, at emnet også tages op på SAB s temadag. Med denne diskussion tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. 10. HusumNet - status Husum Net leverer tele-, internet- og TV-ydelser til følgende tilsluttede afdelinger, Humlevænget, Glumsøparken, Lollikhuse, Langelandshuse, Falsterbo og Husum Vænge. Husum Vænge har for øjeblikket sin egen TV-forsyning. 14/17

15 Siden færdiggørelsen af HusumNet har den teknologiske udvikling gjort internetforbindelsen utidssvarende med for langsomme forbindelser og udfald pga. vejrlig m.m., da forbindelsen er en luftbåren radiokæde-forbindelse. Der har fra start af været forskellige leverandører af tele-, internet- og serviceydelserne, hvilket har givet nogle gråzoner, hvor alle har fraskrevet sig ansvaret for opgaveløsningen, når der er konstateret udfald mm. Samtidig har beboerne og repræsentantskabet i HusumNet mødt uvillighed fra internetudbyderen i flere tilfælde. På baggrund af ovenstående besluttede formandskabet at få rådgiverfirmaet Balslev til at lave et foreløbigt bud på en fremtidssikring af nettet samtidig med, at der blev lavet 5-års eftersyn på byggesagen. Hen over foråret og sommeren har der været afholdt flere møder med repræsentantskabet og formandskabet for HusumNet vedrørende licitation, valg af entreprenør og opsigelse af de nugældende leverandøraftaler. ComX blev valgt som entreprenør samt leverandør af tele-, internet- og serviceydelser. Den samlede økonomi i projektet kan holdes indenfor afdelingernes henlæggelser til fornyelse af antenneanlæg. Der har hen over sommeren været lidt uenighed mellem formandskabet for HusumNet og administrationen angående opsigelsen af Broadcom. Formandskabet insisterede på, at opsigelsen skete inden 1. august 2009, og den blev fremsendt den 22. juli På møde den 10. august 2009 blev de endelige kontraktforhandlinger med ComX gennemført, og efter de sidste tilretninger blev kontrakten underskrevet den 11. august På mødet blev det besluttet, at tidsplanen forlænges til den 1. november 2009, at de nuværende operatører opsiges, således at Group Networks opsiges til 1. oktober 2009 med en aftale om, at der leveres telefoni indtil ComX kan implementeres, serviceaftalen med Jansson opsiges til den 1. oktober 2009, hvorefter ComX overtager servicen. Broadcom har meddelt, at opsigelsen af deres hovedaftale er gældende fra den 22. januar 2010, og det besluttedes, at byggesagslederen sammen med juridisk afdeling skal tage kontakt til Broadcom for indgåelse af en aftale om en afslutning af leverance den 1. november Der er indkaldt til møde med repræsentanter og afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Husum Net den 20. august 2009, hvor forløbet vil blive drøftet. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 15/17

16 Ritta Fischer Jensen ønskede at præcisere forløbet omkring opsigelsen af Broadcom: Hun sagde, at opsigelsesvarslet ved flere lejligheder har været diskuteret i HusumNet, og at repræsentantskabet har fået at vide, at opsigelsesvarslet var tre måneder. I juli viste det sig, at Broadcom ikke var blevet opsagt, og at opsigelsesvarslet var seks måneder, hvilket betød at man først kunne komme ud af aftalen i slutningen af januar Broadcom burde således være blevet opsagt, senest da de nye aftaler blev bragt i licitation. Repræsentantskabet har været stærkt utilfreds med KAB s håndtering af sagen, men har efterfølgende indgået en aftale med KAB, som alle kan være tilfredse med. Aftalen omhandler dækning af tabet ved at frikøbe sig fra aftalen med Broadcom. Leif Tøiberg Schüler gav udtryk for, at der i KAB har været en anden opfattelse af forløbet, men han medgav, at der har været en kommunikationsbrist mellem KAB og repræsentantskabet, som KAB nu har påtaget sig ansvaret for. Organisationsbestyrelsen tog med disse kommentarer orienteringen til efterretning. 11. Afdelingsbestyrelse Sjællandshuse Afdelingsbestyrelsen i Sjællandshuse har meddelt, at de har nedlagt deres hverv som bestyrelse. På denne baggrund har vi aftalt med SAB s formandskab, at der tirsdag den 1. september 2009 afholdes ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på at få valgt en afdelingsbestyrelse. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Næste møde Næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde er den 23. september 2009, kl Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 16/17

17 13. Eventuelt Stig Torp Kaspersen informerede om, at projektet Bydelsmødre er indstillet til Kulturministeriets Integrationspris af Brønshøj lokalråd. Anne Mette F. Svendsen informerede kort om resultatet af urafstemningen i Jyllandshuse, som der vil blive redegjort nærmere for på næste organisationsbestyrelsesmøde. Referatet forelagt og godkendt. København den Ritta Fischer Jensen Kjeld Poulsen Lizzi Andersen Alice Hahn Stig Torp Kaspersen Ole Lagoni John B. Sørensen Bjarne Krohn Peder Boas Jensen Flemming Balle Mogens Hansen 17/17

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede Stine Gotved, Marie Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes og Susanne Hviid Thune Afbud fra Robert Andersen og Steen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-06-2014 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl. 16.30-18.30 Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd 21. 11. februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 7. februar 2013 Referat Den 5. februar 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 18 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-01-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Torben Myssen, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere