Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 8, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, f. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. uni 2012, fastsættes: 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Anvendelsesområde 1) forsikringsselskaber, 2) forsikringsholdingvirksomheder, der er modervirksomhed i en koncern, og 3) koncerner, modervirksomheden er en forsikringsholdingvirksomhed eller et forsikringsselskab. Stk. 2 Ved forsikringsselskaber forstås livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, skadesforsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og captive genforsikringsselskaber samt filialer af udenlandske forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hemsted uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og som driver direkte forsikringsvirksomhed her i landet. Stk. 3. Et forsikringsselskab, der opfylder mindst én af følgende betingelser, er et gruppe 1- forsikringsselskab: a) Forsikringsselskabets årlige bruttopræmie har oversteget 5 mio. euro i tre på hinanden følgende år. b) Forsikringsselskabets samlede forsikringsmæssige bruttohensættelser før genforsikringsaftaler har oversteget 25 mio. euro i tre på hinanden følgende år. c) Forsikringsselskabet er en del af en koncern, og koncernens samlede forsikringsmæssige hensættelser, der er defineret som bruttohensættelser før genforsikringsaftaler har oversteget 25 mio. euro i tre på hinanden følgende år. d) Forsikringsselskabets virksomhed omfatter forsikrings- eller genforsikringsaktiviteter, der omfatter klasse i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, medmindre de udgør accessoriske risici. e) Forsikringsselskabets virksomhed omfatter genforsikringsaktiviteter, som i tre på hinanden følgende år enten har oversteget 0,5 mio. euro af dets bruttopræmie, 2,5 mio. euro af dets forsikringsmæssige bruttohensættelser før genforsikringsaftaler mere end 10 pct. af dets bruttopræmier eller mere end 10 pct. af dets forsikringsmæssige bruttohensættelser før genforsikringsaftaler i tre på hinanden følgende år. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 73/239, (EF-Tidende 1973 nr. L 228, s. 3), (1. skadesforsikringsdirektiv), Rådets direktiv 76/580, (EF-Tidende 1976 nr. L 189, s. 13), (Direktiv om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed, bortset fra livsforsikring) Rådets direktiv 84/641, (EF-Tidende 1984 nr. L 339, s. 21), (Turistassistancedirektivet), Rådets direktiv 87/343, (EF-Tidende 1987 nr. L 185, s. 72), (Kreditforsikringsdirektivet), Rådets direktiv 92/49, (EF-Tidende 1992 nr. L 228, s. 1), (3. skadesforsikringsdirektiv), Rådets direktiv 98/78, (EF-Tidende 1998 nr. L 330, s. 1), (Forsikringsgruppedirektivet), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83, (EF-Tidende 2002 nr. L 345, s.1), (Livsforsikringsdirektivet), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF, (EU-Tidende 2005 nr. L 323, s. 1) (genforsikringsdirektivet). 1/6

2 f) Forsikringsselskabet udøver grænseoverskridende virksomhed i henhold til 38 og 39 i lov om finansiel virksomhed. g) Forsikringsselskabet har fået tilladelse i medfør af 11, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. Et forsikringsselskab, der ikke er et gruppe 1-forsikringsselskab, er et gruppe 2- forsikringsselskab. 2. Ved forsikringsklasser forstås i denne bekendtgørelse de forsikringsklasser, der er anført i bilag 7 og 8 i lov om finansiel virksomhed. 3. Virksomhederne skal udarbede kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Kravet til basiskapitalens størrelse 4. Forsikringsselskaber skal til enhver tid være i besiddelse af en basiskapital, der mindst svarer til den største værdi af det individuelle solvensbehov og kapitalkravet, f. 11, stk. 5, og 126 i lov om finansiel virksomhed. Kapitalkravet er det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet til forsikringsselskabet, f. 127 i lov om finansiel virksomhed. Det individuelle solvensbehov 5. Forsikringsselskabet skal opgøre sit individuelle solvensbehov som et beløb med en tidshorisont på 1 år. For gruppe 1-forsikringsselskaber opgøres det individuelle solvensbehov som solvensbehovet. For gruppe 2-forsikringsselskaber opgøres det individuelle solvensbehov som det beløb, der er resultatet af forsikringsselskabets risikovurdering. Stk. 2. Solvensbehovet beregnes som det beløb, der er nødvendigt for, at forsikringsselskabet kan dække risikoen på den eksisterende forretning såvel som ny forretning, som forventes tegnet inden for de følgende 12 måneder. Solvensbehovet skal opgøres med et konfidensniveau på 99,5 % over en periode på 12 måneder. Stk. 3. Bestyrelsen skal beslutte, hvilken model selskabet skal anvende til beregning af solvensbehovet. Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at anvende standardmodellen til beregning af solvensbehovet. Beregningen af solvensbehovet i standardmodellen skal følge specifikationerne i bilag 1. Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte at anvende selskabsspecifikke parametre ved beregning af solvensbehovet med standardmodellen. De selskabsspecifikke parametre skal godkendes af bestyrelsen og være i overensstemmelse med kravene i bilag 2. Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte at anvende en fuld eller partiel intern model til beregning af solvensbehovet. Den interne model skal godkendes af bestyrelsen og være i overensstemmelse med kravene i bilag 3. Bestyrelsen skal sikre, at den interne model anvendes i selskabets risikovurdering og risikostyringssystem. Bestyrelsen skal have en overordnet forståelse af den interne model og sikre, at selskabet har de fornødne systemer og ressourcer til at drive og vedligeholde den interne model, så den giver et retvisende billede af selskabets solvensbehov. Stk. 7. Bestyrelsen i gruppe 1-forsikringsselskaber skal mindst én gang om året foretage en vurdering af, om det beregnede solvensbehov har taget tilstrækkeligt høde for alle væsentlige risici, som forsikringsselskabet er eller kan blive mødt med i dets strategiske planlægningsperiode. Risikovur- 2/6

3 deringen skal indsendes til Finanstilsynet senest to uger efter bestyrelsens godkendelse. Risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i forsikringsselskabets forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser, f. bilag 4, og skal som minimum indeholde 1) en kvalitativ beskrivelse af forsikringsselskabets væsentligste risici, 2) en kvantificering af forsikringsselskabets væsentligste risici, 3) en vurdering af, hvilke afvigelser der er mellem forsikringsselskabets risikoprofil og forudsætningerne bag beregningen af solvensbehovet samt væsentligheden heraf, og 4) en vurdering af, hvilke risici der imødegås med kapital, og hvilke risici der imødegås med risikobegrænsende foranstaltninger eller lignende. Stk. 8. Bestyrelsen i gruppe 2-forsikringsselskaber skal mindst én gang om året foretage en vurdering af alle væsentlige risici, som forsikringsselskabet er eller kan blive mødt med i dets strategiske planlægningsperiode. Denne risikovurdering skal indsendes til Finanstilsynet senest to uger efter bestyrelsens godkendelse. Risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i forsikringsselskabets forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser og skal som minimum indeholde 1) en kvalitativ beskrivelse af forsikringsselskabets væsentligste risici, 2) en kvantificering af forsikringsselskabets væsentligste risici, og 3) en vurdering af, hvilke risici der imødegås med kapital, og hvilke risici der imødegås med risikobegrænsende foranstaltninger eller lignende. Stk. 9. Bestyrelsen skal beslutte en politik for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, f. bilag 4. Stk. 10. Det individuelle solvensbehov skal opgøres regelmæssigt og indberettes kvartalvist af gruppe 1-forsikringsselskaber til Finanstilsynet. Uanset stk. 7, første pkt., skal risikovurderingen foretages umiddelbart efter væsentlige ændringer i forsikringsselskabets strategi, forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser. Risikovurderingen skal indsendes til Finanstilsynet senest to uger efter bestyrelsens godkendelse. Stk. 11. Det individuelle solvensbehov skal opgøres regelmæssigt og indberettes årligt af gruppe 2-forsikringsselskaber til Finanstilsynet. Uanset stk. 8, første pkt., skal risikovurderingen foretages umiddelbart efter væsentlige ændringer i forsikringsselskabets strategi, forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser. Risikovurderingen skal indsendes til Finanstilsynet senest to uger efter bestyrelsens godkendelse. Stk. 12. Bestyrelsen skal beslutte en kapitalplan, som skal sikre, at forsikringsselskabets basiskapital vil være tilstrækkelig til at dække de risici, som forsikringsselskabet kan forventes at blive udsat for ved forsikringsselskabets fortsatte drift i henhold til den fastsatte strategi. Stk. 13. Bestyrelsen skal beslutte en kapitalnødplan, som skal indeholde operationelle procedurer, som kan anvendes i praksis, hvis kapitalplanens forudsætninger brister. 5 a. koncerner, modervirksomheden er en forsikringsholdingvirksomhed eller et forsikringsselskab, skal modervirksomheden opgøre koncernens individuelle solvensbehov i overensstemmelse med 5, stk. 1-7, 9, 10, 12 og 13. Stk. 2. Som led i opgørelsen af koncernens individuelle solvensbehov skal modervirksomheden også sammenligne koncernens individuelle solvensbehov med summen af dattervirksomhedernes individuelle solvensbehov. 5 b. Ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov i 2014 skal forsikringsselskabet tage høde for overgangsbestemmelsernes beregning af basiskapitalen i skadesforsikringsselskaber, opgørelsen af skadesforsikringsforpligtigelserne, opgørelsen af livsforsikringsforpligtigelserne og beregningen af risikotillægget, f. bilag 5. 3/6

4 Risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser 6. Livsforsikringshensættelser til beregning af solvenskravet, f. dog 7, stk. 2 og 3, beregnes efter samme metode, som finder anvendelse i årsregnskabet, f. 15 og 66 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Livsforsikringshensættelser til beregning af solvenskravet opgøres som den største værdi af summen af garanterede ydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier for hver kontrakt og den værdi, der er garanteret ved tilbagekøb af kontrakten, f. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis sandsynligheden for tilbagekøb inden kontraktens udløb er under 1, og den anvendte sandsynlighed for tilbagekøb på under 1 kan begrundes i, at forsikringstagers adgang til at tilbagekøbe er aftalemæssigt begrænset til at finde sted i særlige situationer, må den værdi, der er garanteret ved tilbagekøb reduceres i overensstemmelse med sandsynligheden for tilbagekøb. Stk. 3. Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser beregnes efter samme metode, som finder anvendelse i årsregnskabet, f. 8 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 7. De risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser, f. 126, stk. 2, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, udgør livsforsikringshensættelser fratrukket genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser, dog mindst 85 pct. af livsforsikringshensættelserne. Stk. 2. For de i forsikringsklasse indeholdte komplementære forsikringer udgør de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser 25 gange beløbet opgort efter Stk. 3. For forsikringer i forsikringsklasse V udgør de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser livsforsikringshensættelserne. Stk. 4. For forsikringsklasse udgør de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser hensættelser til unit-linked kontrakter. Poster for risikosummer 8. Risikosummen uden fradrag for genforsikring, beregnes for hver enkelt forsikret som forskellen mellem 1) det beløb, der forfalder, hvis den forsikrede dør, samt kapitalværdien opgort på det for forsikringsselskabets gældende tekniske grundlag af de ydelser, der forfalder efter forsikredes død, og 2) livsforsikringshensættelserne for den forsikrede. Stk. 2. Risikosummen for egen regning beregnes på samme måde som risikosummen uden fradrag for genforsikring, f. stk. 1, idet der ses bort fra de forsikringsydelser og præmier, som selskabet har afgivet i genforsikring. Stk. 3. Ved opgørelsen af selskabets samlede risikosum medregnes kun de forsikrede, som har en positiv risikosum. 9. De risikovægtede poster for risikosummen, f. 126, stk. 2, nr. 1, 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed, udgør risikosummen for egen regning, dog mindst 50 pct. af risikosummen uden fradrag for genforsikring. Stk. 2. For forsikringer i forsikringsklasse, som er ophørende livsforsikringer med en løbetid på høst 3 år, herunder gruppelivsforsikringer, udgør de risikovægtede poster for risikosummen 33 1/3 pct. af risikosummen for egen regning, dog mindst 16 2/3 pct. uden fradrag for genforsikring. 4/6

5 Stk. 3. For forsikringer i forsikringsklasse, som er ophørende livsforsikringer med en løbetid på over 3 år, men høst 5 år, udgør de risikovægtede poster for risikosummen 50 pct. af risikosummen for egen regning, dog mindst 25 pct. uden fradrag for genforsikring. Bruttopræmier og bruttoerstatninger for skadesforsikringsvirksomhed 10. De risikovægtede poster for bruttopræmier og de risikovægtede poster for bruttoerstatningsudgifter i et forsikringsselskab, der driver skadesforsikringsvirksomhed, udgør det høeste beløb af 1) præmiekravet, som nævnt i 126, stk. 2, nr. 5, litra a, i lov om finansiel virksomhed, og 2) erstatningskravet, som nævnt i 126, stk. 2, nr. 5, litra b, i lov om finansiel virksomhed. 11. For forsikringsklasse 11, 12 og 13 forhøes de præmier, der er grundlaget for beregningen af præmiekravet, med 50 pct. Stk. 2. Ved opgørelsen af præmiekravet skal forsikringsselskabet foretage en risikovægtning med forholdet mellem summen af forsikringsselskabets udbetalte erstatninger for egen regning og summen af udbetalte bruttoerstatninger. Opgørelsen skal ske på grundlag af de seneste 3 regnskabsår og risikovægtningen kan høst være på 50 pct. 12. For forsikringsklasse 11, 12 og 13 forhøes de bruttoerstatninger, der er grundlaget for beregningen af erstatningskravet, med 50 pct. Stk. 2. Har forsikringsselskabet overtaget en forsikringsbestand, skal det medregne erstatningsudgifterne i 3 årsperioden for denne bestand ved beregningen af erstatningskravet. Stk. 3. Når forsikringsselskabet hovedsageligt dækker kredit-, storm-, hagl- eller frostrisici, skal opgørelsen af erstatningskravet ske på grundlag af det årlige gennemsnit af bruttoerstatningsudgifterne i de seneste 7 år. Stk. 4. Ved forsikringsselskabets opgørelse af erstatningskravet skal der foretages en risikovægtning med forholdet mellem summen af forsikringsselskabets udbetalte erstatninger for egen regning og summen af udbetalte bruttoerstatninger. Opgørelsen skal ske på grundlag af de seneste 3 regnskabsår, og risikovægtningen må høst være på 50 pct. Generelle regler vedrørende solvens 13. Finanstilsynet kan mindske den risikovægtning af solvenskrav, der er foretaget i henhold til 6, 9, 11, stk. 2, og 12, stk. 4, for genforsikring, når karakteren eller kvaliteten af selskabets aktuelle genforsikringsdækning er ændret betydeligt i forhold til den genforsikringsdækning, der forelå i de år, der danner grundlag for den beregnede reduktion. Finanstilsynet kan ligeledes mindske reduktionen, såfremt denne er beregnet på grundlag af kontrakter, der ikke indebærer risikooverførsel eller kun en ubetydelig risikooverførsel. 14. Uanset og 15 udgør solvenskravet mindst solvenskravet for det foregående år vægtet med forholdet mellem erstatningshensættelser fratrukket genforsikringsandele for erstatningshensættelser ved slutningen af seneste regnskabsår og erstatningshensættelser fratrukket genforsikringsandelen for erstatningshensættelser ved begyndelsen af det seneste regnskabsår. Vægten må maksimalt være 100 pct. Nedsat minimumskapitalkrav 5/6

6 15. For gensidige forsikringsselskaber, som ikke er omfattet af 126, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, kan minimumskapitalkravene i 126, stk. 2, nr. 7 og 8, i lov om finansiel virksomhed, nedsættes med 25 pct. Stk. 2. For at stk. 1 kan finde anvendelse, skal mindst én af følgende betingelser være opfyldt: 1) Forsikringsselskabets vedtægter skal give ubegrænset mulighed for opkrævning af ekstrabidrag eller nedsættelse af ydelser, eller 2) inden forsikringsaftalerne indgås, skal forsikringsselskabet oplyse om, at selskabets minimumskapitalkrav er nedsat med 25 pct. For forsikringsaftaler, der allerede er indgået, skal denne oplysning gives mindst en gang om året. Stk. 3. For gensidige forsikringsselskaber, som er omfattet af det særligt nedsatte minimumskapitalkrav i 126, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, skal forsikringsselskabet inden forsikringsaftalerne indgås, tydeligt og let forståeligt oplyse, at selskabets minimumskapitalkrav er nedsat samt gøre opmærksom på muligheden for opkrævning af ekstrabidrag eller nedsættelse af ydelser. For forsikringsaftaler, der allerede er indgået, skal denne oplysning gives mindst en gang om året. Basiskapital 16. Egenkapitalen skal opgøres i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Stk. 2. Egenkapitalen skal fratrækkes udævningsreserver inden for forsikringsklasse 14 og 15, f. bekendtgørelse om udævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring. Stk. 3. mmaterielle aktiver skal opgøres i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Stk. 4. For direkte og indirekte eede aktiver, der repræsenterer en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af virksomheder, der udgør en samlet risiko, f. 36, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal de pågældende aktivers regnskabsmæssige værdi opgøres i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Stk. 5. Direkte og indirekte eede kapitalandele i datterfinansieringsinstitutter og associerede finansieringsinstitutter, der skal fratrækkes i kernekapitalen, f. 36, stk. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal opgøres i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Drifts- og genoprettelsesplaner 17. Til brug for Finanstilsynets vurdering af, om forsikringsselskabets basiskapital er tilstrækkelig, skal et forsikringsselskabs ansøgning om tilladelse til forsikringsvirksomhed være ledsaget af en driftsplan for den virksomhed, som selskabet agter at drive. Driftsplanen skal omfatte selskabets 3 første regnskabsår og være kvartalsopdelt. Aflægges det første regnskab efter en periode på mindre end et år, skal driftsplanen omfatte denne periode og de 3 efterfølgende regnskabsår. Stk. 2. Driftsplanen skal omfatte følgende: 1) En åbningsbalance som den efter afholdelse af stiftelsesomkostninger forventes at blive. 2) De forventede regnskabsmæssige resultater i form af resultatopgørelser og balancer for de regnskabsår, som driftsplanen omfatter. 3) En opstilling over de omkostninger, som skønnes at måtte afholdes til opbygning af forsikringsselskabets administration i løbet af den periode, som driftsplanen omfatter. 4) For forsikringsselskaber, som driver livsforsikringsvirksomhed, angivelse af det tekniske grundlag m.v., som driftsplanen baseres på. 5) Redegørelse for de påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdighed (security). 6/6

7 6) Oplysning om arten af de risici, som forsikringsselskabet har til hensigt at dække. 7) For forsikringsselskaber, som driver skadesforsikringsvirksomhed, en redegørelse for baggrunden for selskabets forventninger til præmier for egen regning i forhold til erstatningsudgifter for egen regning. 8) Redegørelse for forsikringsselskabets investeringspolitik. 9) Beregning af forventet kapitalkrav, individuelt solvensbehov og basiskapital efter udløbet af hvert af de kvartaler, som driftsplanen omfatter. 10) Oplysning om det udstyr, som forsikringsselskabet råder over til brug for virksomhed omfattet af forsikringsklasse ) En vurdering af sandsynligheden for, at forsikringsselskabet inden for det første år ikke kan overholde kapitalkravet og det individuelle solvensbehov. 12) En vurdering af sandsynligheden for, at forsikringsselskabet inden for det første år taber hele basiskapitalen. 13) For forsikringsselskaber, som driver livsforsikringsvirksomhed, kan Finanstilsynet forlange en længere periode for de i nr. 11 og 12 nævnte vurderinger. Stk. 3. Finanstilsynet kan i øvrigt kræve de oplysninger, der skønnes nødvendige til bedømmelse af, om resultaterne i driftsplanen må anses for sandsynlige. Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte, hvilken indberetningsform og opstilling driftsplanen skal følge. 18. Finder Finanstilsynet, at det ved de indsendte oplysninger, f. 17, ikke er sandsynliggort, at forsikringsselskabet i den af driftsplanen omfattede periode og ved dennes udløb vil være i besiddelse af den nødvendige basiskapital, udstedes tilladelsen ikke. 19. Efter tilladelsens udstedelse skal forsikringsselskabet indsende kvartalsregnskaber til Finanstilsynet i en form, der gør det umiddelbart muligt at sammenholde selskabets faktiske resultater med de forventede resultater, der er indeholdt i driftsplanen. Stk. 2. Sker der en forringelse af forsikringsselskabets økonomiske stilling i forhold til driftsplanen, kan tilsynet træffe afgørelse om en revision af planen eller en udarbedelse af en ny driftsplan for de følgende 3 regnskabsår. 20. Bestemmelserne i finder tilsvarende anvendelse, når et forsikringsselskab ansøger om udvidelse af en gældende tilladelse, i det omfang selskabets forhold sammenholdt med den ønskede udvidelse af tilladelsen efter Finanstilsynets skøn gør det nødvendigt. 21. Har Finanstilsynet krævet, at et selskab udarbeder en plan for genoprettelse af selskabets økonomiske stilling, f. kapitel 16 i lov om finansiel virksomhed, skal denne plan mindst omfatte de 3 efterfølgende regnskabsår. Stk. 2. Planen for genoprettelse skal som minimum omfatte følgende: 1) Anslåede administrationsomkostninger. 2) Forventede udgifter og indtægter i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed samt overtagelse og afgivelse af genforsikring. 3) En forventet balance. 4) Den forventede investeringspolitik. 5) Skøn over størrelsen af kapitalkravet, det individuelle solvensbehov og basiskapitalen. 6) Redegørelse for de påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdighed (security). Straffebestemmelser 7/6

8 22. Overtrædelse af 3, 5, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3, stk. 4, 2. pkt., stk. 5, 2. pkt stk. 6, 1. og 2. pkt., stk. 7, 1 og 2. pkt., stk. 8, 1. og 2. pkt. og 9-13, 17, stk. 1 og 2, 19, stk. 1, og 21 straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (uridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. krafttræden 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. anuar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 966 af 12. oktober 2009 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Finanstilsynet, den XXXX 2013 Ulrik Nødgaard / Per Plougmand Bærtelsen 8/6

9 Bilag 1 Beregning af solvensbehovet på grundlag af standardmodellen Udvalgte gennemgående forkortelser... 3 Generelle forhold... 4 Solvensbehovet... 4 Risikobegrænsende foranstaltninger... 5 Operationel risiko... 5 Basissolvensbehovet... 6 Tabsabsorberingseffekten fra hensættelserne... 7 Tabsabsorberingseffekten fra udskudt skat... 9 Modulet for risici ved immaterielle aktiver Modulet for markedsrisici Renterisici Aktierisici Eendomsrisici Valutarisici Kreditspændsrisici Koncentrationsrisici Modulet for modpartsrisici Type 1 modpartsrisici Type 2 modpartsrisici Modulet for livsforsikringsrisici Dødelighedsrisici Levetidsrisici Risici ved tab af erhvervsevne Livsforsikringsoptionsrisici Omkostningsrisici Genoptagelsesrisici Livsforsikringskatastroferisici Modulet for skadesforsikringsrisici Præmie - og erstatningshensættelsesrisici Skadesforsikringsoptionsrisici Skadesforsikringskatastroferisici Modulet for sundhedsforsikringsrisici Sundhed Liv

10 Sundhed Skade Sundhedsforsikringskatastroferisici Appendiks

11 Udvalgte gennemgående forkortelser BKG BKG BSB EUR EØS Basiskapitalgrundlag Ændring i basiskapitalgrundlag Basissolvensbehov Euro Europæiske økonomiske samarbedsområde Direktiv 2006/48/EC Kapitalkravsdirektivet (CRD) nbsb nsb PH-risici RBF RT SFM SB SB i SPV TAB TAB Hens TAB Skat TAE TVM VaR Nettobasissolvensbehov Nettosolvensbehov Præmie- og erstatningshensættelsesrisici Risikobegrænsede foranstaltning Risikotillæg Sandsynlighed for uforventet misligholdelse af forpligtigelse af modpart Solvensbehov Solvensbehov for risiko i Special Purpose Vehicle Tabsabsorberende buffere Tabsabsorberende effekt fra hensættelserne Tabsabsorberende effekt fra selskabsskatteaktivet, der opstår pga. ændret solvensbalanceværdi af udskudt skat Tab af erhvervsevne Tab ved uforventet misligholdelse af forpligtigelser af modpart Value-at-Risk 3

12 Generelle forhold 1. Segmenteringen af forsikringsforpligtelserne skal ske efter princippet om indhold over form, der fokuseres på den underliggende risiko frem for den uridiske definition. 2. Hvor en livsforsikringsforpligtelse indeholder forpligtelser med sundhedsforsikringsrisici beregnet på et teknisk grundlag ikke magen til livsforsikring (Sundhed Skade), skal disse forpligtelser udskilles og risikoen indregnes i modulerne under Sundhed Skade, f. punkt Hvor en livsforsikringsforpligtelse indeholder forpligtelser med sundhedsforsikringsrisici beregnet på et teknisk grundlag magen til livsforsikring (Sundhed Liv), skal disse forpligtelser kun udskilles, hvis de udgør en materiel risiko. Hvis forpligtelserne udskilles skal risikoen på forpligtelserne indregnes i modulerne under Sundhed Liv, f. punkt For en sammenhæng af skadesbrancher med forsikringsklasserne anvendt i Finanstilsynets indberetninger se Appendiks 1: Sammenhæng mellem skadesbrancher anvendt i beregningen af SB med forsikringsklasserne anvendt i Finanstilsynets indberetninger. 5. Der skal anvendes sammenhængen mellem rating og kreditkvalitet som angivet i Tabel 1. Tabel 1: Sammenhæng mellem rating og kreditkvalitet Rating (S&P) Kreditkvalitet AAA 0 AA 1 A 2 BBB 3 BB 4 B 5 CCC eller lavere 6 6. Der anvendes gennem hele dette bilag matrixnotation i beregningen af og. Solvensbehovet 7. Solvensbehovet (SB) skal beregnes som SB for operationel risiko ( ) tillagt basissolvensbehovet (BSB) fratrukket usteringen for tabsabsorberende buffere (TAB), dvs.. 8. Et selskabs tabsabsorberende buffere består af en effekt fra hensættelserne (FDB) og en effekt fra selskabsskatteaktivet, der opstår pga. ændret solvensbalanceværdi af udskudt skat. Således er, og, f. dog punkt alle beregninger vedr. BSB skal risikotillægget (RT) ikke inkluderes i værdien af hensættelserne. 10. alle beregninger vedr. skal der tages høde for, at RT dækkes af FDB. Værdien af RT er her defineret i henhold til Bilag Hvor der anvendes en faktorbaseret model til at regne SB for en givent modul eller undermodul er denne givet som et tab basiskapitalgrundlaget (BKF) før genforsikring. Selskabet skal efterfølgende, medmindre andet er angivet, selv indregne effekten af genforsikring. 12. Punkt 11 finder ikke anvendelse i beregningen af SB for modpartsrisici. 4

13 Risikobegrænsende foranstaltninger 13. Hvor relevant inkluderes i beregningen af SB effekten fra risikobegrænsende foranstaltninger (RBF), som fx afledte finansielle instrumenter eller genforsikring, såfremt der ikke er en materiel basisrisiko ved foranstaltningen, samt den er uridisk gyldig. 14. Der er ikke materiel basisrisiko ved en RBF, når alle risici fra den risikobegrænsende foranstaltning er fanget i beregningen af SB, og ændringer i risikoeksponeringen, der afdækkes af den risikobegrænsende foranstaltning, afspeler ændringen i den risikobegrænsende foranstaltning. 15. Når selskabet vurderer om ændringer i risikoeksponeringen, som afdækkes af den risikobegrænsende foranstaltning, afspeler ændringen i den risikobegrænsende foranstaltning, skal selskabet vurdere ændringen i værdien af risikoeksponeringen og ændringen i værdien af den risikobegrænsende foranstaltning i alle scenarierne i de relevante undermoduler og moduler i dette bilag. Dette indebærer, at selskabet skal vurdere: i) Graden af symmetri mellem værdiændringen af risikoeksponeringen og værdiændringen af den risikobegrænsende foranstaltning. ii) Alle ikke-lineære afhængigheder i alle relevante scenarier. iii) Alle relevante asymmetrier i graden af sammenhæng mellem værdien af risikoeksponeringen og værdien af den risikobegrænsende foranstaltning i undermoduler med både op og ned choks. iv) Alle relevante risici ikke eksplicit indeholdt i beregningen af SB. 16. En risikobegrænsende foranstaltning har materiel basisrisiko, hvis vurderingerne foretaget i henhold til punkt 15 ikke tilveebringer bevis for, at en ændring i værdien af den risikobegrænsende foranstaltning mindst vil afspele 90 procent af ændringen i værdien af risikoeksponeringen, der søges afdækket. 17. SB for operationel risiko beregnes som Operationel risiko ( ), [ ], ( ) [ ( )] [ ] og [ ] [ ]. nput til denne beregning er: = årlige udgifter for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, investeringsrisikoen udelukkende bæres af forsikringstagerne, 5

14 = bruttopræmieindtægter for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, = bruttopræmieindtægter for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, investeringsrisikoen udelukkende bæres af forsikringstagerne, = bruttopræmieindtægter for de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser, = bruttopræmieindtægter for de 12 måneder før de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, = bruttopræmieindtægter for de 12 måneder før de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, investeringsrisikoen udelukkende bæres af forsikringstagerne, = bruttopræmieindtægter for de 12 måneder før de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser, = hensættelser til livsforsikringsforpligtelser f. Bilag 5, = hensættelser til livsforsikringsforpligtelser, investeringsrisikoen udelukkende bæres af forsikringstagerne, = hensættelser til skadesforsikringsforpligtelser f. Bilag 5. Basissolvensbehovet 18. BSB består af modulerne Markedsrisici, Modpartsrisici, Livsforsikringsrisici, Skadesforsikringsrisici, Sundhedsforsikringsrisici og Risici ved immaterielle aktiver. 19. Beregningen af BSB skal ske under hensyntagen til de gældende regler om kontribution. 20. BSB før tabsabsorberingseffekten fra hensættelserne og selskabsskatteaktivet beregnes som, = den relevante celle i Tabel 2, er solvensbehovet for den individuelle risiko før tabsabsorbering i overensstemmelse med rækker og søler i Tabel 2, er solvensbehovet for risikoen ved immaterielle aktiver, f. punkt Tabel 2: Korrelationer mellem modulerne r\s Marked Modpart Livsforsikring Sundhedsforsikring Skadesforsikring Marked Modpart 0, Livsforsikring 0,25 0, Sundhedsforsikring 0,25 0,25 0, Skadesforsikring 0,25 0,

15 Tabsabsorberingseffekten fra hensættelserne 21. Basissolvensbehovet efter tabsabsorberingseffekten fra hensættelserne (herefter benævnt nbsb eller nettobasissolvensbehovet) findes ved at aggregere de enkelte modulers nettosolvensbehov (herefter også benævnt nsb) vha. de samme korrelationsmatricer som ved beregningerne før tabsabsorbering (bruttoberegningerne), dvs nsb for hver modul og undermodul findes ved, at aggregere de underliggende nettosolvensbehov vha. de samme korrelationsmatricer som ved beregningerne før tabsabsorbering, dvs. for et givent modul eller undermodul i, r og c løber over alle risici i det pågældende modul eller undermodul. Se Trin 9, punkt 23 for et eksempel med markedsrisiko. 23. Der kan ikke tabsabsorberes på tværs af et selskabs kontributionsgrupper. Dette betyder, at for selskaber med kontributionsgrupper skal beregningen af SB foregå trinvist som angivet i Trin 1-11: Trin 1: BSB før tabsabsorbering for kontributionsgruppe k, uden inddragelse af diversifikationseffekter på tværs af kontributionsgrupper (benævnt eller basissolvensbehovet før tabsabsorbering beregnet for kontributionsgruppe k i isolation), og basiskapitalen beregnes (diversifikationseffekterne indregnes under Trin 5). Trin 2: Den eventuelt overskydende kundebuffer i kontributionsgruppe k sættes til nul. Den overskydende kundebuffer i kontributionsgruppe k er givet som [ ], = tabsabsorberende effekt fra hensættelserne for kontributionsgruppe k. Trin 3: Trin 1 og 2 foretages for alle selskabets kontributionsgrupper k. Trin 4: selskabets samlede kundebuffere fra hensættelserne findes som summen af de enkelte kontributionsgruppers reducerede buffere, dvs. [ ] [ ], = tabsabsorberende effekt fra hensættelserne for selskabet, = tabsabsorberende effekt fra hensættelserne for kontributionsgruppe k, basissolvensbehovet før tabsabsorbering er beregnet for kontributionsgruppe k i isolation, = basissolvensbehovet før tabsabsorbering beregnet for kontributionsgruppe k i isolation, 7

16 k { } og n = antallet af kontributionsgrupper i selskabet. Trin 5: BSB for alle selskabets kontributionsgrupper, inklusiv risikoen af basiskapitalgrundlagets aktiver, under inddragelse af diversifikationseffekter på tværs af selskabets kontributionsgrupper og basiskapitalgrundlaget beregnes. Denne benævnes BSB. Trin 6: nettosolvensbehovet (nsb) for de enkelte undermoduler for kontributionsgruppe k beregnes under antagelse af, at alle kontributionsgruppens buffere kan anvendes fuldt ud til tabsabsorbering i det enkelte undermodul. Betragtes for kontributionsgruppe k fx ko,, beregnes denne som [ ]. Kontributionsgruppens buffere antages således anvendt fuldt ud flere gange. Trin 7: trin 6 gentages for alle selskabets kontributionsgrupper. Trin 8: de enkelte undermodulers nettosolvensbehov uden inddragelse af diversifikationseffekter på tværs af kontributionsgrupper aggregeres. Dertil tillægges basiskapitalgrundlagets risiko. Dvs. i tilfældet med renterisiko findes nettosolvensbehovet for renterisiko for selskabet som, = nettosolvensbehovet for renterisiko for selskabet efter den tabsabsorberende effekt fra hensættelserne, = nettosolvensbehovet for renterisiko for kontributionsgruppe k i isolation, = renterisikoen for basiskapitalgrundlaget. Trin 9: nettosolvensbehovet nsb for selskabet for de enkelte moduler findes ved fremgangsmåden beskrevet i punkt 22. Fx findes for markedsrisiko som =, = den relevante celle i KorrMkd for markedsrisiko r, s, f. Tabel 3, er solvensbehovet for den individuelle markedsrisiko efter tabsabsorberingseffekten fra hensættelserne. Trin 10: nettobasissolvensbehovet for selskabet findes ved fremgangsmåden som beskrevet under punkt 21, dvs., 8

17 = den relevante celle i Tabel 2, er solvensbehovet for den individuelle risiko efter tabsabsorberingseffekten fra hensættelserne i overensstemmelse med rækker og søler i Tabel 2. Trin 11: SB for selskabet findes som ( ), = solvensbehovet for selskabet, f. punkt 7, = basissolvensbehovet for selskabet, f. Trin 5, = nettobasissolvensbehovet for selskabet, f. Trin 10, = summen af kontributionsgruppers reducerede buffere i selskabet, f. Trin 4, = solvensbehovet for operationel risiko, f. punkt 17, = tabsabsorberingseffekten fra selskabsskatteaktivet f. punkt 26. Et eksempel på beregningerne i Trin 1-11 er angivet i Appendiks 2: Eksempel på beregning af tabsabsorberingseffekten af hensættelserne. Det bemærkes, at i beregningen af aktierisici skal selskabet et niveau under undermoduls-niveauet for at inkorporere diversifikationsgevinsten mellem type 1- og type 2-aktier. Dette kan ligeledes være tilfældet i modulet for modpartsrisici. 24. Tabsabsorberingseffekten fra hensættelserne anvendes i modulerne markedsrisici, livsforsikringsrisici og modpartsrisici samt i undermodulerne Sundhed Liv og Sundhedsforsikringskatastroferisici. undermodulet for Sundhedsforsikringskatastroferisici gælder dette dog kun for forpligtelser med sundhedsforsikringsrisici beregnet på et teknisk grundlag magen til livsforsikring (Sundhed Liv), f. punkt SB i et vilkårligt modul eller undermodul kan ikke blive negativt efter tabsabsorberingseffekten fra hensættelserne. For et selskab antallet af kontributionsgrupper er større end en gælder dette per kontributionsgruppe. Tabsabsorberingseffekten fra udskudt skat 26. Udskudt skat skal i denne sammenhæng alene forstås som det selskabsskatteaktiv, der vil opstå som følge af et tab på i BKG. 27. Ved værdiansættelsen af skal selskabet dokumentere, at der foreligger realistiske budgetter, som giver mulighed for at anvende et selskabsskatteaktiv, herunder: i) At såfremt selskabet i sine budgetter indregner forbedringer af driften eksempelvis i form af reducerede omkostninger, så skal selskabet kunne dokumentere, at disse forbedringer er underbygget i form af gennemførte initiativer. ii) At såfremt selskabet regner med væsentligt høere investeringsafkast fremover, så skal selskabet kunne dokumentere dette. iii) At selskabet anvender rimelige og underbyggede forudsætninger i sine budgetter. 9

18 iv) At der ikke anvendes en for lang tidshorisont ved budgetlægningen, da der alt andet lige vil knytte sig en betydelig større usikkerhed til meget langsigtede budgetter, hvilket vil medføre større krav til selskabets dokumentation af evne til budgetlægning. 28. Det følger af punkt 27, at et udskudt skatteaktiv i beregningen af ikke kan være af uendelig karakter, men kun af midlertidig karakter. Modulet for risici ved immaterielle aktiver 29. SB for risici ved immaterielle aktiver er, A er solvensværdien af immaterielle aktiver. 30. beregningen af solvensbalancen og skal værdien af goodwill sættes til 0. Modulet for markedsrisici 31. beregningen af SB for markedsrisici skal der ses-igennem til de underliggende risici. 32. Detaleringsgraden skal være tilstrækkeligt til at fange alle væsentlige underliggende risici. 33. Hvis en investering udgør mindre end 1 % af selskabets samlede investeringsaktiver, og den uridiske enhed i investeringen foretages har en gearingsrate, målt som gæld ift. egenkapital, under 0,5 kan der i beregning af SB for investeringen anvendes stødet for Type 2 aktier, f. punkt Såfremt det ikke er muligt, at se-igennem en investeringsfond skal det antages, at fonden forvalter sit mandat således, at SB maksimeres. Den øvre grænse for stødet er stødet for Type 2 aktier. 35. Det samlede solvensbehov for markedsrisici før tabsabsorbering beregnes som = den relevante celle i KorrMkd for markedsrisiko r, s, f. Tabel 3, er solvensbehovet for den individuelle markedsrisiko før tabsabsorbering i overensstemmelse med rækker og søler i KorrMkd, f. Tabel 3. Tabel 3: KorrMkd r\s Rente Aktie Eendom Spænd Valuta Koncentration Rente Aktie A Eendom A 0, Spænd A 0,75 0, Valuta 0,25 0,25 0,25 0, Koncentration Note: A er lig med 0 såfremt det anvendte renterisikoscenarie er Rente op (f. punkt 44, 49 og 53), og lig med 0,5 hvis det anvendte renterisikoscenarie er Rente ned (f. punkt 45, 51 og 0). 36. En Special Purpose Vehicle (SPV) defineres som et selskab, anerkendt som en uridisk person eller e, andet end et eksisterede forsikrings- eller genforsikringsselskab, som påtager sig risici fra forsikrings- eller genforsikringsselskaber og som fuldt ud finansierer sine eksponeringer overfor 10

19 sådanne risici gennem provenuet fra gældsudstedelse eller en vilkårlig finansieringsmekanisme, tilbagebetalingsretten til udbydere af sådan gæld eller finansieringsmekanisme er underordnet forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne for sådan et selskab. 37. Lån udstedt af et SPV skal behandles på en af følgende to måder: i) For lån der risikomæssigt ligner fastforrentede obligationer og har kreditkvalitet 3 eller bedre, skal dets risici behandles i kreditspænd-, renterisiko- og koncentrationsrisikoundermodulet. ii) Andre SPV lån, inklusiv dem som har væsentlige aktielignende egenskaber (defineret som de lån der ligger i tranchen som bærer de initiale tab) skal behandles i aktieundermodulet. Disse lån skal betragtes som Type 2 aktier, medmindre de handles på et likvidt reguleret finansielt marked. Renterisici 38. SB for renterisici for det enkelte finansielle instrument eller afledte finansielle instrument kan beregnes vha. tre metoder: i) Fuld reprisningsmetoden (FRP-metoden) f. punkt ii) Deltakronevarighedsmetoden (DKV-metoden) f. punkt iii) Modificeret kronevarighedsmetoden (MKV-metoden) f. punkt FRP-metoden skal anvendes til at beregne et selskabs renterisiko på selskabets forsikringsmæssige forpligtigelser, der tages udgangspunkt i den af Finanstilsynet offentliggorte diskonteringsrentekurve. 40. FRP-metoden bør anvendes på finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter, som er eksponeret overfor ikke-parallelle rentestød eller eksponeret overfor ikke-lineær rentefølsomhed (som fx konveksitet). 41. Et selskab kan vælge at anvende DKV- eller MKV-metoden til at beregne renterisikoen på hele eller dele af selskabets aktiver. 42. Et selskab kan for et givent finansielt instrument eller afledt finansielt instrument ikke skifte fra at anvende FRP-metoden til hverken DVP- eller MKV-metoden i beregningen af SB for renterisici. 43. FRP-metoden består af to scenarier: og. 44. For beregnes stødet som BKG ved et løbetidsafhængigt procentuelt positivt stød til de angivne punkter, ( ), på den risikofrie rentekurve på beregningstidspunktet, f. Tabel 4. Denne værdi benævnes punkt, [ ( )], på rentekurven som. Således beregnes stress-værdien af fx det 10-årige ( ) ( ) ( ), ( ) = den nuværende værdi af det 10-årige punkt på den risikofrie rentekurve. 45. For beregnes stødet som BKG ved et løbetidsafhængigt procentuelt negativt stød til de angivne punkter, ( ), på den risikofrie rentekurve på beregningstidspunktet, f. Tabel 4. Denne værdi benævnes. Således beregnes stress-værdien af fx det 10-årige punkt, [ ( )], på rentekurven som ( ) ( ) ( ), 11

20 ( ) = den nuværende værdi af det 10-årige punkt på den risikofrie rentekurve. 46. For løbetider større end 90 år, f. Tabel 4, skal et stress på +/- 20 % anvendes. For løbetider mellem 20 år og 90 år findes stress ved interpolation. 47. Uagtet punkt 46 og stødene angivet i Tabel 4, skal den absolutte værdiændring i samtlige punkter på rentekurven minimum være 1 %-point. Hvor den ikke-stressede rente i et vilkårligt punkt er mindre end 1 %, skal den stressede rente i dette punkt antages at være lig med 0 %. Tabel 4: Løbetidsafhængige procentuelle stød Punkt t (år) r(t)_op r(t)_ned 0,25 70% -75% 0,5 70% -75% 1 70% -75% 2 70% -65% 3 64% -56% 4 59% -50% 5 55% -46% 6 52% -42% 7 49% -39% 8 47% -36% 9 44% -33% 10 42% -31% 11 39% -30% 12 37% -29% 13 35% -28% 14 34% -28% 15 33% -27% 16 31% -28% 17 30% -28% 18 29% -28% 19 27% -29% 20 26% -29% 90 20% -20% 48. DKV-metoden består af to scenarier på aktivsiden: og. 49. Stødet på aktiv-siden for beregnes som, = deltakronevarigheden for aktiv i nøglepunkt t (dvs. den absolutte værdiændring i kr. for aktiv ved en rentestigning på 1 %-point i nøglepunkt t), = antal % - point rentekurven forskydes op i rentestigningsscenariet i nøglepunkt t. 50. For et givent nøglepunkt t beregnes som ( ) ( ), ( )= den nuværende risikofrie rente i det t-årige punkt, 12

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) 8. december 2014. Nr. 1313.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) 8. december 2014. Nr. 1313. Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. december 2014 8. december 2014. Nr. 1313. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, 248,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Blanketsæt Udtræksdato Udtrækstid

Blanketsæt Udtræksdato Udtrækstid Blanketsæt TB Udtræksdato 20120914 Udtrækstid 135633 Indberetter Regnskabsperiode (format ååååmm) Løbe nr. (værdi 1-Z) Dato Tid Modtager (se vejledning) Leverandør ID Regnr. Afd. nr. CVR nr. Virksomhedsnavn

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det individuelle solvensbehov God praksis

Det individuelle solvensbehov God praksis Til bestyrelsen og direktionen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 20. januar 2015 Ref. KLL J.nr. 6676-0031/6676-0032 Det individuelle solvensbehov God praksis Indledning Finanstilsynet

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Vejledning til indberetning af det individuelle solvensbehov

Vejledning til indberetning af det individuelle solvensbehov Vejledning til indberetning af det individuelle solvensbehov Gruppe 1-forsikringsselskaber som defineret i Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber (Nr. 1343 27/11/2013) (herefter

Læs mere

QIS5 resultater skadesforsikring

QIS5 resultater skadesforsikring QIS5 resultater skadesforsikring Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hovedkonklusioner...3 Solvensdækning...4 Solvensdækning ultimo 2009...4 Tabel 1 Solvensdækning ultimo 2009 under henholdsvis Solvens

Læs mere

2. Ved forsikringsklasser forstås i denne bekendtgørelse de forsikringsklasser, der er anført i bilag 7

2. Ved forsikringsklasser forstås i denne bekendtgørelse de forsikringsklasser, der er anført i bilag 7 Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-3, 5, og 6 og 8, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

QIS5 resultater for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

QIS5 resultater for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser QIS5 resultater for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hovedkonklusioner...3 Solvensdækning...4 Solvensdækning ultimo 2009...4 Tabel 1: Solvensdækning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse Version 1

Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse Version 1 Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse Version 1 Bekendtgørelsen / Bilags Bekendtgørelsen 1, stk. 3, 4 Hvordan forstås accessoriske risici? Begrebet accessoriske risici fortolkes i overensstemmelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Vejledning til indberetning af det individuelle solvensbehov

Vejledning til indberetning af det individuelle solvensbehov Vejledning til indberetning af det individuelle solvensbehov Gruppe 1-forsikringsselskaber som defineret i Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber (Nr. 1343 27/11/2013) (herefter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder)

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere