Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)"

Transkript

1 Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf (sendt pr. til cc: Cvr-nr Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Dansk Fjernvarme og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab afgiver hermed fælles høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) som fremsendt med Energistyrelsens brev af den 23. januar februar 2015 Vores ref. SBL Sagsnr. --- Dok. ansvarlig SBL Tlf Ud over Dansk Fjernvarme og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab har følgende rettighedshavere og andelshavere i Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab bidraget med input til dette høringssvar: CTR Skive Geotermi Thisted Varmeforsyning Hillerød Forsyning Sønderborg Fjernvarme Samlet set har vi følgende kommentarer til lovforslaget. Generelt Indledningsvist vil vi gerne bifalde, at der nu etableres en ordning til afdækning af de økonomiske risici i forbindelse med geotermiske boringer med det formål at fremme udnyttelsen af geotermisk energi i Danmark. Dansk Fjernvarme og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab har ligesom flere nuværende rettighedshavere i flere år været fortaler for en sådan ordning, som efter vores vurdering kan føre til en realisering af det geotermiske potentiale i Danmark, forudsat at ordningen konstrueres på en måde, der virker efter hensigten. Dækning og vilkår for dækning Vi bifalder, at der i lovforslaget gives mulighed for, at også risikoen for, at reservoiret er fraværende eller ikke kan yde det forventede (efterforskningsrisikoen), kan dækkes. Baseret på informationer fra danske og udenlandske projektejere, forsikringsmæglere og forsikringsselskaber er det vores klare opfat- https://geotermi.sharepoint.com/delte dokumenter/organisationer/energistyrelsen/høringssvar docx Side 1/5 Kontor Nordsjælland Lyngsø Allé 3, DK-2970 Hørsholm

2 telse, at det i det seneste års tid reelt ikke har været muligt at afdække denne risiko på det kommercielle forsikringsmarked, ligesom der ikke er udsigt til, at dette igen bliver en mulighed i den overskuelige fremtid. Vi kender til flere konkrete projekter f.eks. projektet i Tønder hvor manglen på muligheder for at få afdækket efterforskningsrisikoen hidtil har været en uoverstigelig barriere for projekternes realisering. Af samme årsag finder vi det uheldigt, hvis det fra projekt til projekt bliver op til den enkelte rettighedshaver at bevise, at en forsikring imod boretekniske og/eller geologiske problemer ikke kan tegnes på det kommercielle forsikringsmarked. I praksis vil dette kun kunne gøres gennem et udbud, hvilket vil være både omkostningsfuldt og tidskrævende og dermed fordyre og forsinke det enkelte projekt. I stedet bør Energistyrelsen med jævne mellemrum, f.eks. hvert 3. eller 4. år afsøge markedet for at finde ud af, om de elementer, som dækkes af ordningen, kan dækkes på det kommercielle forsikringsmarked. I forlængelse heraf bemærkes det, at der på baggrund af de hidtidige erfaringer med geotermi i Danmark og internationalt også er visse risici knyttet til driftsfasen, idet vi dog samtidig erkender, at det næppe er realistisk, at disse risici kan dækkes i ordningens første år, de givne økonomiske rammer taget i betragtning. Det bør dog sikres, at der med loven gives mulighed for, at ordningen på et senere tidspunkt kan udvides til også at omfatte andre risici såsom risici i driftsfasen, såfremt økonomien tillader det. Det er efter vores opfattelse fornuftigt, at deltagelse i ordningen er frivillig, da der kan være fjernvarmeværker, som af forskellige årsager f.eks. på grund af værkernes størrelse og/eller fordi geologien i området må betegnes som velkendt på grund af et eksisterende geotermisk anlæg vil have fordel af at stå uden for ordningen. Det må forventes, at kravene til ansøgningsmaterialet samt Rådets kompetente gennemgang af samme alt andet lige vil højne kvaliteten af projekterne, hvilket i sig selv vil være gavnligt for udbredelsen af geotermi i Danmark. I den forbindelse finder vi, at det bør præciseres, at den indvindingsplan, som flere steder er nævnt som en forudsætning for at kunne opnå dækning, i sagens natur kun kan være foreløbig, idet den endelige indvindingsplan vil være baseret på målinger og tests foretaget i de borede brønde. Samtidig mener vi, at det vil være hensigtsmæssigt, at der kan gives en form for ikke-bindende forhåndsgodkendelse af det enkelte projekt på baggrund af en grundig geologisk rapport, som eventuelt har været underkastet en tredjepartsvurdering, idet udarbejdelsen af den foreløbige indvindingsplan godt kan være relativt omkostningsfuld. Kun projekter med en acceptabel risikoprofil vil ifølge bemærkningerne til lovforslaget kunne komme med i ordningen. Særligt i ordningens første år, hvor https://geotermi.sharepoint.com/delte dokumenter/organisationer/energistyrelsen/høringssvar docx Side 2/5

3 likviditeten endnu er under opbygning, og ordningen derfor er sårbar over for større udbetalinger, bør Rådet i sin sagsbehandling fremme projekter med lav risiko. Der er i sagens natur en fare for, at ordningen vil virke særligt attraktiv på mere risikable projekter, og Rådet bør derfor sikres tilpas arbejdsro til om nødvendigt at vente på projekter med lav risiko. Økonomi Det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget, at betalingen fra de deltagende rettighedshavere over en 10-årig periode er estimeret til 125 mio. kr. svarende til, at 35 boringer indgår i ordningen. Ligeledes er det anført, at ordningen forventes at kunne håndtere 2-3 geotermiprojekter pr. år. I betragtning af, at der for nuværende er 12 eneretstilladelser til efterforskning og indvinding af geotermiske energi, og at der i de senere år ikke har været nogen nye ansøgninger, men at flere tilladelser tværtimod er tilbageleveret, forekommer 2-3 geotermiprojekter pr. år og i alt 35 boringer over 10 år som optimistiske estimater. Da antallet og takten af boringer vil være af stor betydning for ordningens likviditet opfordrer vi til, at der udføres følsomhedsvurderinger med færre boringer. Endvidere bør det ved fastlæggelsen af rettighedshavernes betaling for at deltage i ordningen tages i betragtning, at geotermisk fjernvarmeproduktion er i direkte konkurrence med andre former for fjernvarmeproduktion, som i visse tilfælde er subsidieret (f.eks. biomassebaseret kraftvarme). Der er således grænser for, hvor store ekstraomkostninger projekterne kan bære, og det må derfor være målet at finde et niveau for deltagernes betaling, som på den ene side sikrer den nødvendige opbygning af likviditet, men som på den anden side ikke er så høj, at ingen rettighedshavere af økonomiske grunde har mulighed for at deltage. Det bør præciseres, at det kun er ansøgere, som omfattes af ordningen, der skal betale for dækning. Derimod kan det overvejes, om der skal opkræves et mindre administrationsgebyr for at få behandlet en ansøgning om dækning, også selv om ansøgningen ikke imødekommes. I bemærkningerne til lovforslagets 1 er det anført, at en boring forventes at kunne udføres for mio. kr. Det er vigtigt at understrege, at der er flere eksempler på geotermiboringer, som er blevet væsentligt dyrere end dette beløb, og det er derfor fornuftigt, at der fastsættes et loft for udbetalingen i forbindelse med en fejlslagen boring, forudsat at dette loft har et rimeligt niveau set fra de deltagende rettighedshaveres side. Samtidig er vi helt enige i, at ordningen ikke må dække de fulde udgifter til en fejlslagen boring, da en passende selvrisiko vil fastholde de deltagende rettighedshaveres incitament til at sikre sig, at deres projekter er velplanlagte og veludførte. https://geotermi.sharepoint.com/delte dokumenter/organisationer/energistyrelsen/høringssvar docx Side 3/5

4 Det anføres i bemærkningerne til lovforslaget, at ordningen suspenderes, såfremt den samlede pulje opbruges. Samtidig anføres det, at eventuel overskydende kapital i tilfælde af, at ordningen må suspenderes, tilbageføres til først statskassen og dernæst de deltagende rettighedshavere. Dette hænger logisk set ikke sammen, og det bør derfor præciseres, om ordningen kan suspenderes af andre årsager. Organisation Der lægges op til, at Rådet træffer afgørelse om dækning og vilkår på baggrund af en indstilling fra Energistyrelsen. Selvom det umiddelbart virker oplagt at trække på de kompetencer vedrørende dybe boringer, som findes i Energistyrelsen, er det efter vores mening vigtigt, at der hele tiden er en tydelige skelnen mellem Rådets sagsbehandling og de myndighedsopgaver, som Energistyrelsen løser. Det er derfor også glædeligt, at Rådets uafhængighed også i forhold til klima-, energi- og bygningsministeren, som udpeger rådets medlemmer er understreget i lovforslagets bemærkninger. Da det må forventes, at hovedparten hvis ikke alle af de deltagende rettighedshavere vil være fjernvarmeværker, bør Rådet i tillæg til kompetencer inden for boreteknologi, geologi og økonomi også besidde kompetencer inden for fjernvarmeteknik og de regulatoriske forhold i den danske fjernvarmebranche. Klageadgang Det fremgår af lovforslaget, at det udelukkende er de retlige aspekter af Rådets afgørelse, som kan påklages til klima-, energi- og bygningsministeren. Begrebet retlige aspekter bør i bemærkningerne til loven defineres og forklares klarere. Idet der lægges op til en ikke ubetydelig egenbetaling, og da Rådets afgørelser kan få endog meget stor økonomisk betydning for den enkelte rettighedshaver, mener vi desuden, at der bør gives mulighed for, at også Rådets faglige afgørelser kan påklages, særligt fordi disse afgørelser må forventes til en vis grad at være baseret på skøn og vurderinger. Til sammenligning er der under den tilsvarende hollandske ordning mulighed for at få sagsbehandling og afgørelser behandlet på en høring, hvor rettighedshavere får mulighed for at argumentere for en anden faglig vurdering end den, der ligger til grund for den trufne afgørelse. EU s statsstøtteregler Det faktum, at tilsvarende ordninger findes i andre EU-medlemslande som Frankrig og Holland, bør være en indikation på, at en ordning som den foreslåede ikke vil være i modstrid med EU-statsstøtteregler. Vi opfordrer derfor til, at de danske myndigheder hurtigst muligt sørger dette spørgsmål afklaret i EUsystemet, og vi foreslår i den forbindelse, at de hollandske myndigheder kontaktes for at høre om deres erfaringer med at få godkendt den tilsvarende hollandske ordning. https://geotermi.sharepoint.com/delte dokumenter/organisationer/energistyrelsen/høringssvar docx Side 4/5

5 Vi håber, at vores bemærkninger oven for vil finde anvendelse i det videre arbejde med loven og ser frem til en hurtig implementering af loven og ordningen til gavn for geotermien og de danske fjernvarmeforbrugere. Med venlig hilsen Dansk Fjernvarme Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab Direktør Kim Mortensen Direktør Søren Berg Lorenzen https://geotermi.sharepoint.com/delte dokumenter/organisationer/energistyrelsen/høringssvar docx Side 5/5

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7 Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver Revision 0 Udarbejdet Jesper Magtengaard (DFG), 01. november 2011 Kontrolleret Lars Henrik Nielsen (GEUS), 11. november 2011 Søren Berg Lorenzen

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 8 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 10-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00102 Ref. RH; CFM; JEBLS D. 7. juni 2011 Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Rapporten har været

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) Kendelse af 21. april 1993. 92-44.665. Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere