KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis"

Transkript

1 KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Klinikkerne...2 Klinikkernes fysiske udformning... 3 Træningsfaciliteter og -tilbud...4 Personale... 5 Fakturering hvem er klinikkerne underleverandører til?... 6 Billeddiagnostik... 6 Journalsystem og elektroniske services... 7 Henvisningsmuligheder... 8 Personskemaer... 8 Uddannelse... 9 Beskæftigelsesforhold Arbejdstid Efteruddannelse Arbejde i primærsektorens klinikker Arbejdstidens anvendelse Konsultationerne Behandlingsmodaliteter Kommunikation

2 KiroFAKTA Baggrund Den systematiske undersøgelse af kiropraktorbranchens forhold i Danmark KiroFAKTA blev første gang gennemført i. Den er planlagt til at skulle ske hvert andet år, og KiroFAKTA er således anden gang disse data indsamles og lægges frem. Undersøgelsen blev sat i gang den 4. juni med distributionen af elektroniske spørgeskemaer til 250 klinikker og 547 individuelle kiropraktorer. Den 25. juni udsendtes tredje og sidste rykker til de manglende respondenter, hvorefter undersøgelsen blev lukket. Svarprocenterne var pæne med 77% for klinikkernes vedkommende (193/250), og 86% (469/547) for kiropraktorerne. Til sammenligning var de tilsvarende svarprocenter i hhv. 56% (137/244) og 74% (388/524). Klinikkerne 85% (164/193) af klinikkerne angav at have overenskomst med Regionernes Lønning- og Takstnævn, mens 12% (24/193) ikke havde en overenskomst. 5 besvarelser manglede. Virksomhedsformen fordelte sig med 18% (35/193) som Interessentskaber (I/S), 39% (75/193) var Anpartsselskaber, 40% (77/193) er organiseret som Enkeltmandsklinikker, mens en enkelt klinik (1%) angiver Virksomhedsordning som sin selskabsform. 5 manglende besvarelser. Sammenlignes besvarelsernes fordeling af klinikker på regioner med de faktiske forhold 1, ses en svag underrepræsentation i KiroFAKTA-undersøgelsen af klinikker i Region Hovedstaden og Midtjylland, mens Region Nordjylland er let overrepræsenteret: 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Regional fordeling af klinikker 31% 28% 27% 26% 22% 20% 14% 13% 11% 9% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ifølge Kirofakta Reel fordeling 1 Kilde: Dansk Kiropraktisk Forening. Tallene er fra 28. november og omfatter 253 klinikker. 2

3 Klinikkernes fysiske udformning Størrelsen af klinikkernes areal strakte sig fra 4 m² til 3000 m² med et gennemsnit på 216 m², hvilket var en anelse mindre end s 222 m² ( m²). Antallet af meget små klinikker med et areal på 50 m² eller mindre var dog 7 i begge undersøgelser: Klinikkens areal (m 2 ) (n = 193) (n = 137) < % 20 10% % 85 40% % 48 20% % 16 10% % 17 10% 14 Uoplyst 4% 7 10% 13 Det gennemsnitlige antal behandlingsrum var 4, hvilket var uændret i forhold til. Spændet i de to undersøgelser var 1 15 for og 1 16 for ): Antal behandlingsrum (n = 193) (n = 137) % 71 33% % 85 43% % 28 15% 20 > 10 1% 2 2% 3 Uoplyst 4% 7 7% 10 I 34% (66/193) af klinikkerne anvendtes behandlingsrummene alene af kiropraktorer, i 60% (116/193) af klinikkerne anvendtes nogle af rummene kun af kiropraktorer, mens 2% (4/193) ikke havde rum, der alene blev anvendt af kiropraktorer. 7 klinikker undlod at besvare dette punkt. Adspurgt om i hvilke plan klinikken har lokaler med patientadgang, svarede 3% (5/193) at have lokaler i kælderetagen, 54% (105/184) havde sådanne lokaler i stueetagen, mens 44% (84/193) af klinikkerne havde lokaler med patientadgang på 1, sal eller højere. Der var mulighed for at angive mere end ét svar. Oplysninger om handicapfaciliteter foreligger kun i begrænset omfang fra. En beskeden forbedring af adgangsvejene for handicappede kan dog registreres: Handicapfaciliteter Klinikker på 1. sal eller højere med elevator 46% 39/84 41% 19/46 Adgang for kørestol 54% 105/193 53% 73/137 Kørestolslift på trappe 3% 6/193 Adgang for båre 36% 69/193 Handicaptoilet 32% 62/193 28% 39/137 Ingen 30% 57/193 Uoplyst 4% 7/193 Hos 35% (68/193) af klinikkerne havde man adressefællesskab med andre behandlere i eksempelvis et sundhedshus. Blandt disse var man ydermere fælles om følgende: 3

4 Parkering/ indgang 87% 59/68 Behandlingslokale 18% 12/68 Personale 34% 23/68 Træningslokale 12% 8/68 Reception 63% 43/68 Intet/uoplyst 10% 7/68 Fællesskabet omkring personale dækkede typisk sekretær og receptionist (19/23), mens også rengøringshjælp (4/23) og massør (2/23) var nævnt. Træningsfaciliteter og -tilbud Som det fremgår af tallene nedenfor, blev der registreret et fald i andelen af klinikker med forskellige former for træningsfaciliteter. De absolutte værdier, hvoraf ingen er lavere i end i, lader dog muligheden stå åben for, at det tilsyneladende fald skyldes en større andel af respondenter. Træningsfaciliteter (flere kryds mulige) (n = 193) (n = 137) Træningslokale på klinikkens adresse 22% 42 31% 42 Maskiner 15% 28 15% 21 Løse redskaber 47% 90 51% 70 Badefaciliteter 9% 18 14% 19 Ingen/uoplyst 52% % 53 Arealet af træningslokalerne, herunder også lokaler, der deles med andre, lå fra m², med 122 m² i gennemsnit. De tilsvarende tal i var m² og 113 m². Angående klinikkernes træningstilbud til deres patienter, noteres fald i såvel andelen der udbyder holdtræning som træning på egen hånd. Andelen af klinikker helt uden træningstilbud er dog nogenlunde konstant: Træningstilbud 80% 70% 71% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 23% Holdtræning Instruktion i øvelser til eget brug 37% 36% Superviseret, individuel træning 16% 15% Træning på egen hånd for patienter 7% Træning på egen hånd, åbent for alle 3% 2% Andet 21% Ingen 22% 4

5 Personale Spørgsmål omkring antallet af tilknyttede kiropraktorer og andet personale blev besvaret af 178 respondenter. Umiddelbart sammenlignelige tal forefindes ikke fra, da der dengang i stedet blev spurgt til antallet af ansatte kiropraktorer underforstået ekskl. indehaver(e) og det ikke kan afgøres hvor mange ejere de enkelte klinikker måtte have. Antal kiropraktorer (inkl. indehaver(e)) (n = 193) 1 37% % % % 20 >4 6% 12 Uoplyst 8% 15 Arbejdstiden for den enkelte kiropraktor androg i et gennemsnit på 32 timer med spænd fra timer. De tilsvarende tal var i 33 timer i gennemsnit, spænd timer. Andre personalegrupper og antallet af tilknyttede fra disse grupper fordeler sig som følger (n = 193): Antal Sekretærer Fysioterapeuter Massører Andet 0 11% 20 31% 60 21% 41 29% % 38 17% 33 33% 63 10% % 63 6% 12 8% 15 1% 2 >2 26% 51 2% 4 6% 11 3% 6 Uoplyst 11% 21 44% 84 33% 63 57% 110 Kun én klinik angav at have læger ansat. I, hvor spørgsmålet var lidt anderledes formuleret, blev der ikke blev spurgt til antallet af ansatte fra de forskellige personalegrupper, kun til hvilke grupper der var tale om. En sammenligning foretaget på det grundlag viser en vis stigning i antallet af klinikker med sekretærer ansat. Andelen af klinikker uden ansatte er uændret. Andel med andre personalegrupper ansat på klinikken (n = 193) (n = 137) Sekretærer 79% % 92 Fysioterapeuter 25% 49 26% 36 Massører 46% 89 41% 57 Læger 1% 1 1% 2 Andre behandlere 14% 27 19% 26 Ingen ansatte 9% 18 9% 13 De ansatte personalegruppers gennemsnitlige arbejdstid var for fysioterapeuternes vedkommende 20 timer ugentligt og for massørerne 14 timer. Begge tal var uændrede i forhold til samme gruppers arbejdstid i. Sekretærernes gennemsnitlige arbejdstid var i på 24 timer om ugen. Tilsvarende oplysninger fra er ikke tilgængelige. 5

6 Fakturering hvem er klinikkerne underleverandører til? Hvem er klinikken underleverandør til (Hvem faktureres) (n = 193) (n = 137) Falck Health Care 38% 74 35% 48 Copenfysio 68% 131 PreviaSundhed 45% 86 HealthCare Danmark 3% 5 6% 8 Anden udbyder af privat sundhedsordning 13% 26 24% 33 Kommune 52% % 63 Region 27% 53 24% 33 Virksomhed 40% 78 50% 68 Forsikringsselskab 78% % 82 Andre kiropraktorer 16% 31 Ingen/uoplyst 8% 15 9% 13 Sammenlignet med tallene fra er andelen af klinikker, der angiver at være underleverandører, steget for såvel private udbydere af sundhedsordninger, offentlige instanser og forsikringsselskaber. Hyppigste gengangere blandt de andre udbydere af private sundhedsordninger er Mølholm (14), PFA (7) og Sundhedsdoktor (3). Billeddiagnostik Hvilke billeddiagnostiske modaliteter har klinikken (n = 193) (n = 137) Digital røntgen 63% % 78 Analog røntgen 15% 29 25% 34 Ultralyd 19% 37 17% 23 MR 1% 2 7% 10 Ingen 13% 25 9% 13 Uoplyst 5% 9 Tal fra november over de ca. 228 klinikker, der på daværende tidspunkt havde overenskomst med regionernes Lønnings- og Takstnævn, viste at 64% af klinikkerne (ca. 146) havde digitalt røntgenanlæg, og 19% (ca. 44) havde analoge anlæg. 2 Hvilke billeddiagnostiske modaliteter henviser klinikken til () Digital Analog Ultralyd MR Ingen røntgen røntgen Anden kiropraktor 50% (29/58) 13% (1/8) 31% (25/81) 3% (3/113) 73% (11/15) Det offentlige 74% (43/58) 88% (7/8) 74% (60/81) 88% (99/113) 67% (10/15) Privat 29% (17/58) 25% (2/8) 54% (44/81) 65% (74/113) 47% (7%15) 2. Præcise oplysninger om det eksakte antal røntgenanlæg i kiropraktiske klinikker har vi ikke, da ikke alle klinikker anvender NIKKB s fysikerordning. 6

7 Talmaterialets beskaffenhed fra angående klinikkernes henvisning til andre instanser vedrørende billeddiagnostik tillader ingen umiddelbar sammenligning. Journalsystem og elektroniske services På tidspunktet for undersøgelsen benyttede 80% (154/193) af de deltagende klinikkerne et digitalt journalsystem, mens 14% (27/193) anvendte papir og 6% (12/193) ikke havde besvaret spørgsmålet. Med en andel på 88% af de angivne journalsystemer var ClinicCare, trods et lille fald, fortsat langt den mest brugte udbyder: 100% 80% 60% 91% 88% Elektroniske journalsystemer 40% 20% 0% 3% 5% 6% 6% 2% ClinicCare Medwin Complimenta Andet 79% af de digitaliserede klinikker mente, at deres nuværende journalsystem dækkede deres behov, mens 33% af dem dog havde intentioner om at undersøge markedet for alternativer. Med hensyn til elektroniske services sås tillige en markant fremgang med fordobling på adskillige parametre af antallet af klinikker med sådanne muligheder: Hvilke af følgende elektroniske services tilbyder klinikken til patienterne (n = 193) (n = 137) Elektronisk tidsbestilling 6% 12 4% 5/137 Remindere om aftalt tid via sms 51% 99 34% 46/137 Remindere om aftalt tid via mail 18% 34 Digital informationstavle på klinikken 10% 20 4% 6/137 Elektronisk nyhedsbrev 43% 83 19% 26/137 Ingen/missing 30% 58 41% 56/137 7

8 Henvisningsmuligheder Klinikkernes mulighed for henvisning af patienter totalt set (n = 193): Udredning på hospitalsafdeling Udredning på Rygcenter / Rygambulatorium Udredning hos praktiserende speciallæger Anden henvisningsmulighed 20% 39 31% 59 17% 32 11% 21 Tallene er kun delvis sammenlignelige med data fra, hvoraf det fremgik, at på daværende tidspunkt havde 15% (20/137) mulighed for at henvise til udredning på en hospitalsafdeling og 18% (25/137) til udredning hos praktiserende speciallæger. Tal for Rygcenter / Rygambulatorium eller Anden henvisningsmulighed foreligger ikke fra. Henvisningsaftalernes art i procent af de, der har muligheden var i : Udredning på hospitalsafdeling Udredning på Rygcenter / Rygambulatorium Udredning hos praktiserende speciallæger Anden henvisningsmulighed Regional 62% 24/39 71% 42/59 13% 4/32 14% 3/21 aftale Personlig 26% 10/39 8% 5/59 63% 20/32 33% 7/21 aftale Uofficiel 33% 13/39 10% 6/59 47% 15/32 24% 5/21 aftale Andet 7% 3/39 5% 3/59 19% 6/32 24% 5/21 Personskemaer Inklusiv de delvis udfyldte skemaer havde 469 kiropraktorer besvaret de udsendte personskemaer, hvilket gav en imponerende responsrate på 85,7%. Kønsfordeling i de modtagne svar sås ikke at have ændret sig meget i forhold til. 7 besvarelser manglede dette punkt. Køn (n = 469) (n = 388) Mand 44,3% ,9% 178 Kvinde 54,2% ,1% 210 Uoplyst 1,5% 7 Dataindsamlingen tillod ikke en præcis opgørelse af gennemsnitsalder og spænd. Et tilnærmet gennemsnit beregnet på grundlag af nedenstående inddeling i intervaller af ti år gav 43 år, hvilket var ét år ældre end i. 8

9 21-30 år år år år år Over 70 år 0,2% 9,0% 6,2% 17,6% Aldersfordeling 30,7% 36,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Uddannelse Tilstedeværelsen af en dansk uddannelse slog ikke umiddelbart igennem ved en sammenligning af de deltagendes uddannelsessteder med tallene fra : Hvor dimitterede du (n = 469) (n = 388) Danmark 47% % 182 England 20% 92 18% 70 USA 29% % 122 Canada 3% 12 Andet 1% 3 4% 14 Uoplyst 1% 5 Blandt de øvrige uddannelsessteder var Australien, New Zealand og Sydafrika repræsenteret med hver 1 dimittend. Kiropraktorerne havde dimitteret i perioden med en gennemsnitlig anciennitet på 18 år. De tilsvarende tal for var: 1968-, gennemsnitlig anciennitet 16 år. Ligeledes gav en sammenligning af omfanget af kiropraktorernes øvrige kompetencegivende uddannelse i og et ret statisk billede, om end de lave absolutte værdier for arten af anden uddannelse gav nogen fluktuation inden for de enkelte kategorier: Anden kompetencegivende uddannelse (n = 469) (n = 388) Ja 17% 82 18% 70 Nej 81% % 318 Uoplyst 1% 6 Hvilken anden kompetencegivende uddannelse (n = 82) (n = 70) Kandidatgrad 4% 3 7% 5 Bachelorgrad 22% 18 22% 15 Master 9% 7 12% 8 Ph.d. 13% 11 13% 9 Andet/uoplyst 60% 49 54% 37 9

10 Mens de angivne kandidat-, bachelor- og masteruddannelser centrerede sig om idræts- og sundhedsuddannelser, var spredningen under anden uddannelse stor. Svarene strakte sig fra flere massører og akupunktører over økonomisk uddannede til en mekaniker og en lærer. Beskæftigelsesforhold Kiropraktorernes samlede beskæftigelsesforhold viste især et fald i ansættelserne hos private udbydere af sundhedsordninger og et mindre fald i anden beskæftigelse, mens andelen af klinikejere var steget lidt: 60% 50% 56% 58% Overordnede beskæftigelsesforhold 40% 30% 32% 32% 20% 10% 12% 11% 13% 7% 8% 5% 0% Klinikejer Privatansat på klinik Offentligt ansat Ansat hos privat udbyder af sundhedsordning Andet Ser man på opgørelsen af kiropraktorernes primære beskæftigelse, kunne der imidlertid hverken konstateres en mindre andel af ansatte hos udbydere af private sundhedsordninger eller af ansatte i anden beskæftigelse. Stigende arbejdsløshed blandt kiropraktorerne kunne heller ikke registreres i den forgangne periode: Hvad er din primære beskæftigelse som kiropraktor (n = 469) (n = 388) Arbejde på klinik 86% % 337 Klinisk arbejde på sygehus 3% 14 3% 10 Arbejde hos privat udbyder af sundhedsordning 3% 15 3% 13 Undervisning 0% 0 0% 0 Forskning 2% 10 2% 6 Ph.d.-studerende 1% 4 1% 5 Praksiskonsulent 0% 1 0% 0 Sportsklubber 0% 1 0% 1 Ikke i beskæftigelse som kiropraktor 1% 4 2% 6 Andet 2% 9 2% 7 Uoplyst 1% 6 1% 3 10

11 Med hensyn til personer, der angav at have anden beskæftigelse som kiropraktor ud over den primære ansættelse, var denne andel på 19%, hvilket var uændret i forhold til. Fordelingen på forskellige typer af sekundær beskæftigelse viste dog nogle udsving med bl.a. flere beskæftiget med videnskabeligt arbejde på deltidsbasis, og et vist fald i sekundær beskæftigelse på klinik og som praksiskonsulent, men de absolutte tal er små: Hvilken anden beskæftigelse som kiropraktor har du (n = 89) (n = 72) Arbejde på klinik 9% 8 17% 12 Klinisk arbejde på sygehus 6% 5 4% 3 Arbejde hos privat udbyder af sundhedsordning 14% 13 14% 10 Undervisning 34% 30 38% 27 Forskning 7% 6 6% 4 Ph.d.-studerende 6% 5 1% 1 Praksiskonsulent 4% 4 10% 7 Sportsklubber 8% 7 11% 8 Andet 45% 40 39% 28 Arbejdstid Udsvingene for kiropraktorernes samlede ugentlige arbejdstid opgjort for alle beskæftigelsestyper set i forhold til var beskedne: 60% Samlet arbejdstid for alle erhvervsgrupper 50% 40% 30% 49% 47% 31% 32% 20% 10% 0% 14% 13% 4% 5% 2% 3% Under 20 timer timer timer timer Over 37 timer En opgørelse af den ugentlige arbejdstid opdelt i henholdsvis ejere og privatansatte på klinik viste, at andelen af kiropraktorer, der arbejdede i mere end 37 timer, var markant højere blandt ejerne (n = 268) end blandt deres ansatte (n = 144). Ydermere var næsten halvdelen (10/22) af de privatansatte på klinik med denne høje arbejdstid beskæftiget flere steder. 11

12 60% Arbejdstid: ejere / privatansatte på klinik 54% 50% 40% Ejere* Privatansat på klinik** 45% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 15% 9% 10% 2% 3% 3% Under 20 timer timer timer timer Over 37 timer * Kategorien omfatter tillige ejere med beskæftigelse andre steder. ** Kategorien omfatter tillige privatansatte med beskæftigelse andre steder, dog ikke ejere. Efteruddannelse Adspurgt hvilke efteruddannelsesaktiviteter, de havde deltaget i inden for det seneste år, sås i en lille stigning i antallet af kiropraktorer, der ikke havde efteruddannet sig i forhold til : Efteruddannelse det seneste år 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 65% 43% 42% 28% 26% 2% 2% 8% 15% 11% 11% 12

13 Antallet af timer anvendt på kurser, workshops og uddannelse det seneste år var ikke opgjort for, men tallene fra den seneste undersøgelse viste, at 42% af de kiropraktorer, som angav at have efteruddannet sig, havde brugt over 30 timer på det. Antal timer anvendt på efteruddannelse (n = 409) 0 1% timer 15% timer 19% timer 22% timer 13% timer 6% 26 Over 50 timer 23% 94 Arbejde i primærsektorens klinikker Arbejdstidens anvendelse I et separat afsnit af undersøgelsen kunne kiropraktorer beskæftiget i primærsektoren beskrive behandlingsmetoder og tidsforbrug under konsultationen. 403 angav her at arbejde i primærpraksis. 369 havde opgjort deres samlede arbejdstid på klinikken. Den strakte sig fra 5 50 timer ugentligt med et gennemsnit på 33 timer. Tilsvarende tal fra var ligeledes 33 timer i gennemsnit og et næsten uændret spænd på Den gennemsnitlige tid anvendt på behandling af patienter var 29 timer (spænd 1 45 timer, n = 370). 3 Administration krævede i gennemsnit 3 timer af kiropraktorens tid. 10% (35/350), angav ikke at have et administrativt tidsforbrug, mens yderlige 37% (131/350) havde 1-2 timer ugentligt (n = 350). 4 For tid anvendt på kommunikation med andre behandlere, herunder henvisninger, var det ugentlige gennemsnit 2 timer. 6% (20/353) angav 0 timers kommunikation med andre behandlere, mens 77% (272/353) brugte 1 2 timer om ugen herpå (n = 353). 5 Deltaljerede data for arbejdstidens fordeling på forskellige opgavetyper foreligger ikke fra. Konsultationerne Adspurgt om hvor mange minutter, der typisk ville være sat af til en ny patient, blev 40 minutter angivet som gennemsnittet (spænd 10 90) for en sådan konsultation. Dette gennemsnit var uændret i forhold til, hvor spændet var 2 90 minutter: 3 En angivelse på 70 timer udelukket fra beregningen. 4 En angivelse på 30 timer udelukket fra beregning, da vedkommendes samlede kliniktid var opgjort til kun 25 timer. 5 Tre angivelser på 30 timer og én på 60 timer udelukket fra beregning, da de enten i sig selv eller sammenholdt med den påstående tid anvendt til behandling langt oversteg den opgjorte samlede tid. 13

14 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Antal minutter typisk afsat til ny patient (n = 376) 30,1% 25,0% 23,7% 6,6% 8,2% 0,0% 0,3% 0,3% 2,7% 1,1% 1,9% 0,0% 0,3% X-aksens talværdi udtrykker en median, således at f.eks. 15 dækker området 12½ - 17½ min. Den typiske konsultationstid afsat til en kendt patient, der henvender sig med et nyt problem, eller som sidst har været set for mere end et år siden, var i gennemsnit 26 minutter (spænd 3 60). Tilsvarende tal var i 25 minutter (2 60): 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Antal minutter afsat til kendt patient med nyt problem eller ikke set i over et år (n = 376) 0,3% 1,6% 10,6% 31,4% 2,1% 45,2% 1,3% 4,5% 1,1% 0,3% 0,0% 1,6% X-aksens talværdi udtrykker en median, således at f.eks. 15 dækker området 12½ - 17½ min. Opfølgende behandlingskonsultationer var der typisk afsat 13 minutter til i gennemsnit (spænd 5 30). 6 I var det tilsvarende tal 12 min. i gennemsnit (spænd 1 45): 6 En angivelse på 52 min. udelukket fra beregning, da den oversteg førstegangskonsultationen med over det dobbelte. 14

15 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Antal minutter afsat til opfølgende behandling (n = 375) 2,7% 53,3% 38,4% 4,5% 0,5% 0,5% X-aksens talværdi udtrykker en median, således at f.eks. 15 dækker området 12½ - 17½ min. Behandlingsmodaliteter Der registreredes kun små ændringer i anvendelsen af forskellige behandlingsmodaliteter med manipulation og triggerpunktsbehandling som de klart mest benyttede modaliteter fulgt af træningsvejledning. Fire kiropraktorer angav ikke at anvende andet end manipulation: Hvilke behandlingsmodaliteter anvender du (sæt gerne flere krydser)? (n = 395) (n = 314) Manipulation uden drop 95% % 307 Manipulation med drop 92% % 287 Muskelenergiteknikker 55% % 200 Triggerpunktsbehandling 94% % 302 Shockwave 11% 45 9% 27 Activator 51% % 146 Akupunktur 24% 93 24% 75 Dry-needling 22% % 71 Massage 52% % 163 Andre bløddelsteknikker 61% % 202 Træningsvejledning i behandlingsrum 82% % 271 Træningsvejledning i træningsafdeling 18% 73 20% 64 Andet 12% 46 18% 56 Kommunikation Omkring kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen viste undersøgelsen et markant fald i brugen af breve fulgt af mindre fald i brugen af telefon og fax. Modsvarende havde Edifact øget sin udbredelse med 50%: 15

16 Hvordan kommunikerer du med det øvrige sundhedsvæsen (n = 394) (n = 314) Via Edifact 75% % 158 Via mail 42% % 125 Via telefon 84% % 294 Via brev 54% % 231 Via fax 32% % 132 Andet 3% 10 3% 9 Kiropraktorerne blev tillige anmodet om at give lignende oplysninger for eventuelt øvrige ansættelser i privat praksis. Da kun 14 kiropraktorer angav at være ansat i endnu en klinik og 3 tillige i en tredje, blev der ikke udarbejdet en detaljeret fremlæggelse af disse data. 16

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer Dansk Psykolog Forening 2011 Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende psykologer For regnskabsåret 2009 Indledning Undersøgelsens forudsætninger Omkostnings- og indtjeningsundersøgelsen 2010

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Fakta om sygeplejersker. samling af analyser oktober 2008. DSR Analyse

Fakta om sygeplejersker. samling af analyser oktober 2008. DSR Analyse Fakta om sygeplejersker samling af analyser oktober 2008 DSR Analyse Fakta om sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-000-4

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002

Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Af Susanne van Deurs Planen om denne opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen kom i stand i tilslutning til foreningens

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Er danske sygeplejersker klædt

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere