KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis"

Transkript

1 KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Klinikkerne...2 Klinikkernes fysiske udformning... 3 Træningsfaciliteter og -tilbud...4 Personale... 5 Fakturering hvem er klinikkerne underleverandører til?... 6 Billeddiagnostik... 6 Journalsystem og elektroniske services... 7 Henvisningsmuligheder... 8 Personskemaer... 8 Uddannelse... 9 Beskæftigelsesforhold Arbejdstid Efteruddannelse Arbejde i primærsektorens klinikker Arbejdstidens anvendelse Konsultationerne Behandlingsmodaliteter Kommunikation

2 KiroFAKTA Baggrund Den systematiske undersøgelse af kiropraktorbranchens forhold i Danmark KiroFAKTA blev første gang gennemført i. Den er planlagt til at skulle ske hvert andet år, og KiroFAKTA er således anden gang disse data indsamles og lægges frem. Undersøgelsen blev sat i gang den 4. juni med distributionen af elektroniske spørgeskemaer til 250 klinikker og 547 individuelle kiropraktorer. Den 25. juni udsendtes tredje og sidste rykker til de manglende respondenter, hvorefter undersøgelsen blev lukket. Svarprocenterne var pæne med 77% for klinikkernes vedkommende (193/250), og 86% (469/547) for kiropraktorerne. Til sammenligning var de tilsvarende svarprocenter i hhv. 56% (137/244) og 74% (388/524). Klinikkerne 85% (164/193) af klinikkerne angav at have overenskomst med Regionernes Lønning- og Takstnævn, mens 12% (24/193) ikke havde en overenskomst. 5 besvarelser manglede. Virksomhedsformen fordelte sig med 18% (35/193) som Interessentskaber (I/S), 39% (75/193) var Anpartsselskaber, 40% (77/193) er organiseret som Enkeltmandsklinikker, mens en enkelt klinik (1%) angiver Virksomhedsordning som sin selskabsform. 5 manglende besvarelser. Sammenlignes besvarelsernes fordeling af klinikker på regioner med de faktiske forhold 1, ses en svag underrepræsentation i KiroFAKTA-undersøgelsen af klinikker i Region Hovedstaden og Midtjylland, mens Region Nordjylland er let overrepræsenteret: 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Regional fordeling af klinikker 31% 28% 27% 26% 22% 20% 14% 13% 11% 9% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ifølge Kirofakta Reel fordeling 1 Kilde: Dansk Kiropraktisk Forening. Tallene er fra 28. november og omfatter 253 klinikker. 2

3 Klinikkernes fysiske udformning Størrelsen af klinikkernes areal strakte sig fra 4 m² til 3000 m² med et gennemsnit på 216 m², hvilket var en anelse mindre end s 222 m² ( m²). Antallet af meget små klinikker med et areal på 50 m² eller mindre var dog 7 i begge undersøgelser: Klinikkens areal (m 2 ) (n = 193) (n = 137) < % 20 10% % 85 40% % 48 20% % 16 10% % 17 10% 14 Uoplyst 4% 7 10% 13 Det gennemsnitlige antal behandlingsrum var 4, hvilket var uændret i forhold til. Spændet i de to undersøgelser var 1 15 for og 1 16 for ): Antal behandlingsrum (n = 193) (n = 137) % 71 33% % 85 43% % 28 15% 20 > 10 1% 2 2% 3 Uoplyst 4% 7 7% 10 I 34% (66/193) af klinikkerne anvendtes behandlingsrummene alene af kiropraktorer, i 60% (116/193) af klinikkerne anvendtes nogle af rummene kun af kiropraktorer, mens 2% (4/193) ikke havde rum, der alene blev anvendt af kiropraktorer. 7 klinikker undlod at besvare dette punkt. Adspurgt om i hvilke plan klinikken har lokaler med patientadgang, svarede 3% (5/193) at have lokaler i kælderetagen, 54% (105/184) havde sådanne lokaler i stueetagen, mens 44% (84/193) af klinikkerne havde lokaler med patientadgang på 1, sal eller højere. Der var mulighed for at angive mere end ét svar. Oplysninger om handicapfaciliteter foreligger kun i begrænset omfang fra. En beskeden forbedring af adgangsvejene for handicappede kan dog registreres: Handicapfaciliteter Klinikker på 1. sal eller højere med elevator 46% 39/84 41% 19/46 Adgang for kørestol 54% 105/193 53% 73/137 Kørestolslift på trappe 3% 6/193 Adgang for båre 36% 69/193 Handicaptoilet 32% 62/193 28% 39/137 Ingen 30% 57/193 Uoplyst 4% 7/193 Hos 35% (68/193) af klinikkerne havde man adressefællesskab med andre behandlere i eksempelvis et sundhedshus. Blandt disse var man ydermere fælles om følgende: 3

4 Parkering/ indgang 87% 59/68 Behandlingslokale 18% 12/68 Personale 34% 23/68 Træningslokale 12% 8/68 Reception 63% 43/68 Intet/uoplyst 10% 7/68 Fællesskabet omkring personale dækkede typisk sekretær og receptionist (19/23), mens også rengøringshjælp (4/23) og massør (2/23) var nævnt. Træningsfaciliteter og -tilbud Som det fremgår af tallene nedenfor, blev der registreret et fald i andelen af klinikker med forskellige former for træningsfaciliteter. De absolutte værdier, hvoraf ingen er lavere i end i, lader dog muligheden stå åben for, at det tilsyneladende fald skyldes en større andel af respondenter. Træningsfaciliteter (flere kryds mulige) (n = 193) (n = 137) Træningslokale på klinikkens adresse 22% 42 31% 42 Maskiner 15% 28 15% 21 Løse redskaber 47% 90 51% 70 Badefaciliteter 9% 18 14% 19 Ingen/uoplyst 52% % 53 Arealet af træningslokalerne, herunder også lokaler, der deles med andre, lå fra m², med 122 m² i gennemsnit. De tilsvarende tal i var m² og 113 m². Angående klinikkernes træningstilbud til deres patienter, noteres fald i såvel andelen der udbyder holdtræning som træning på egen hånd. Andelen af klinikker helt uden træningstilbud er dog nogenlunde konstant: Træningstilbud 80% 70% 71% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 23% Holdtræning Instruktion i øvelser til eget brug 37% 36% Superviseret, individuel træning 16% 15% Træning på egen hånd for patienter 7% Træning på egen hånd, åbent for alle 3% 2% Andet 21% Ingen 22% 4

5 Personale Spørgsmål omkring antallet af tilknyttede kiropraktorer og andet personale blev besvaret af 178 respondenter. Umiddelbart sammenlignelige tal forefindes ikke fra, da der dengang i stedet blev spurgt til antallet af ansatte kiropraktorer underforstået ekskl. indehaver(e) og det ikke kan afgøres hvor mange ejere de enkelte klinikker måtte have. Antal kiropraktorer (inkl. indehaver(e)) (n = 193) 1 37% % % % 20 >4 6% 12 Uoplyst 8% 15 Arbejdstiden for den enkelte kiropraktor androg i et gennemsnit på 32 timer med spænd fra timer. De tilsvarende tal var i 33 timer i gennemsnit, spænd timer. Andre personalegrupper og antallet af tilknyttede fra disse grupper fordeler sig som følger (n = 193): Antal Sekretærer Fysioterapeuter Massører Andet 0 11% 20 31% 60 21% 41 29% % 38 17% 33 33% 63 10% % 63 6% 12 8% 15 1% 2 >2 26% 51 2% 4 6% 11 3% 6 Uoplyst 11% 21 44% 84 33% 63 57% 110 Kun én klinik angav at have læger ansat. I, hvor spørgsmålet var lidt anderledes formuleret, blev der ikke blev spurgt til antallet af ansatte fra de forskellige personalegrupper, kun til hvilke grupper der var tale om. En sammenligning foretaget på det grundlag viser en vis stigning i antallet af klinikker med sekretærer ansat. Andelen af klinikker uden ansatte er uændret. Andel med andre personalegrupper ansat på klinikken (n = 193) (n = 137) Sekretærer 79% % 92 Fysioterapeuter 25% 49 26% 36 Massører 46% 89 41% 57 Læger 1% 1 1% 2 Andre behandlere 14% 27 19% 26 Ingen ansatte 9% 18 9% 13 De ansatte personalegruppers gennemsnitlige arbejdstid var for fysioterapeuternes vedkommende 20 timer ugentligt og for massørerne 14 timer. Begge tal var uændrede i forhold til samme gruppers arbejdstid i. Sekretærernes gennemsnitlige arbejdstid var i på 24 timer om ugen. Tilsvarende oplysninger fra er ikke tilgængelige. 5

6 Fakturering hvem er klinikkerne underleverandører til? Hvem er klinikken underleverandør til (Hvem faktureres) (n = 193) (n = 137) Falck Health Care 38% 74 35% 48 Copenfysio 68% 131 PreviaSundhed 45% 86 HealthCare Danmark 3% 5 6% 8 Anden udbyder af privat sundhedsordning 13% 26 24% 33 Kommune 52% % 63 Region 27% 53 24% 33 Virksomhed 40% 78 50% 68 Forsikringsselskab 78% % 82 Andre kiropraktorer 16% 31 Ingen/uoplyst 8% 15 9% 13 Sammenlignet med tallene fra er andelen af klinikker, der angiver at være underleverandører, steget for såvel private udbydere af sundhedsordninger, offentlige instanser og forsikringsselskaber. Hyppigste gengangere blandt de andre udbydere af private sundhedsordninger er Mølholm (14), PFA (7) og Sundhedsdoktor (3). Billeddiagnostik Hvilke billeddiagnostiske modaliteter har klinikken (n = 193) (n = 137) Digital røntgen 63% % 78 Analog røntgen 15% 29 25% 34 Ultralyd 19% 37 17% 23 MR 1% 2 7% 10 Ingen 13% 25 9% 13 Uoplyst 5% 9 Tal fra november over de ca. 228 klinikker, der på daværende tidspunkt havde overenskomst med regionernes Lønnings- og Takstnævn, viste at 64% af klinikkerne (ca. 146) havde digitalt røntgenanlæg, og 19% (ca. 44) havde analoge anlæg. 2 Hvilke billeddiagnostiske modaliteter henviser klinikken til () Digital Analog Ultralyd MR Ingen røntgen røntgen Anden kiropraktor 50% (29/58) 13% (1/8) 31% (25/81) 3% (3/113) 73% (11/15) Det offentlige 74% (43/58) 88% (7/8) 74% (60/81) 88% (99/113) 67% (10/15) Privat 29% (17/58) 25% (2/8) 54% (44/81) 65% (74/113) 47% (7%15) 2. Præcise oplysninger om det eksakte antal røntgenanlæg i kiropraktiske klinikker har vi ikke, da ikke alle klinikker anvender NIKKB s fysikerordning. 6

7 Talmaterialets beskaffenhed fra angående klinikkernes henvisning til andre instanser vedrørende billeddiagnostik tillader ingen umiddelbar sammenligning. Journalsystem og elektroniske services På tidspunktet for undersøgelsen benyttede 80% (154/193) af de deltagende klinikkerne et digitalt journalsystem, mens 14% (27/193) anvendte papir og 6% (12/193) ikke havde besvaret spørgsmålet. Med en andel på 88% af de angivne journalsystemer var ClinicCare, trods et lille fald, fortsat langt den mest brugte udbyder: 100% 80% 60% 91% 88% Elektroniske journalsystemer 40% 20% 0% 3% 5% 6% 6% 2% ClinicCare Medwin Complimenta Andet 79% af de digitaliserede klinikker mente, at deres nuværende journalsystem dækkede deres behov, mens 33% af dem dog havde intentioner om at undersøge markedet for alternativer. Med hensyn til elektroniske services sås tillige en markant fremgang med fordobling på adskillige parametre af antallet af klinikker med sådanne muligheder: Hvilke af følgende elektroniske services tilbyder klinikken til patienterne (n = 193) (n = 137) Elektronisk tidsbestilling 6% 12 4% 5/137 Remindere om aftalt tid via sms 51% 99 34% 46/137 Remindere om aftalt tid via mail 18% 34 Digital informationstavle på klinikken 10% 20 4% 6/137 Elektronisk nyhedsbrev 43% 83 19% 26/137 Ingen/missing 30% 58 41% 56/137 7

8 Henvisningsmuligheder Klinikkernes mulighed for henvisning af patienter totalt set (n = 193): Udredning på hospitalsafdeling Udredning på Rygcenter / Rygambulatorium Udredning hos praktiserende speciallæger Anden henvisningsmulighed 20% 39 31% 59 17% 32 11% 21 Tallene er kun delvis sammenlignelige med data fra, hvoraf det fremgik, at på daværende tidspunkt havde 15% (20/137) mulighed for at henvise til udredning på en hospitalsafdeling og 18% (25/137) til udredning hos praktiserende speciallæger. Tal for Rygcenter / Rygambulatorium eller Anden henvisningsmulighed foreligger ikke fra. Henvisningsaftalernes art i procent af de, der har muligheden var i : Udredning på hospitalsafdeling Udredning på Rygcenter / Rygambulatorium Udredning hos praktiserende speciallæger Anden henvisningsmulighed Regional 62% 24/39 71% 42/59 13% 4/32 14% 3/21 aftale Personlig 26% 10/39 8% 5/59 63% 20/32 33% 7/21 aftale Uofficiel 33% 13/39 10% 6/59 47% 15/32 24% 5/21 aftale Andet 7% 3/39 5% 3/59 19% 6/32 24% 5/21 Personskemaer Inklusiv de delvis udfyldte skemaer havde 469 kiropraktorer besvaret de udsendte personskemaer, hvilket gav en imponerende responsrate på 85,7%. Kønsfordeling i de modtagne svar sås ikke at have ændret sig meget i forhold til. 7 besvarelser manglede dette punkt. Køn (n = 469) (n = 388) Mand 44,3% ,9% 178 Kvinde 54,2% ,1% 210 Uoplyst 1,5% 7 Dataindsamlingen tillod ikke en præcis opgørelse af gennemsnitsalder og spænd. Et tilnærmet gennemsnit beregnet på grundlag af nedenstående inddeling i intervaller af ti år gav 43 år, hvilket var ét år ældre end i. 8

9 21-30 år år år år år Over 70 år 0,2% 9,0% 6,2% 17,6% Aldersfordeling 30,7% 36,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Uddannelse Tilstedeværelsen af en dansk uddannelse slog ikke umiddelbart igennem ved en sammenligning af de deltagendes uddannelsessteder med tallene fra : Hvor dimitterede du (n = 469) (n = 388) Danmark 47% % 182 England 20% 92 18% 70 USA 29% % 122 Canada 3% 12 Andet 1% 3 4% 14 Uoplyst 1% 5 Blandt de øvrige uddannelsessteder var Australien, New Zealand og Sydafrika repræsenteret med hver 1 dimittend. Kiropraktorerne havde dimitteret i perioden med en gennemsnitlig anciennitet på 18 år. De tilsvarende tal for var: 1968-, gennemsnitlig anciennitet 16 år. Ligeledes gav en sammenligning af omfanget af kiropraktorernes øvrige kompetencegivende uddannelse i og et ret statisk billede, om end de lave absolutte værdier for arten af anden uddannelse gav nogen fluktuation inden for de enkelte kategorier: Anden kompetencegivende uddannelse (n = 469) (n = 388) Ja 17% 82 18% 70 Nej 81% % 318 Uoplyst 1% 6 Hvilken anden kompetencegivende uddannelse (n = 82) (n = 70) Kandidatgrad 4% 3 7% 5 Bachelorgrad 22% 18 22% 15 Master 9% 7 12% 8 Ph.d. 13% 11 13% 9 Andet/uoplyst 60% 49 54% 37 9

10 Mens de angivne kandidat-, bachelor- og masteruddannelser centrerede sig om idræts- og sundhedsuddannelser, var spredningen under anden uddannelse stor. Svarene strakte sig fra flere massører og akupunktører over økonomisk uddannede til en mekaniker og en lærer. Beskæftigelsesforhold Kiropraktorernes samlede beskæftigelsesforhold viste især et fald i ansættelserne hos private udbydere af sundhedsordninger og et mindre fald i anden beskæftigelse, mens andelen af klinikejere var steget lidt: 60% 50% 56% 58% Overordnede beskæftigelsesforhold 40% 30% 32% 32% 20% 10% 12% 11% 13% 7% 8% 5% 0% Klinikejer Privatansat på klinik Offentligt ansat Ansat hos privat udbyder af sundhedsordning Andet Ser man på opgørelsen af kiropraktorernes primære beskæftigelse, kunne der imidlertid hverken konstateres en mindre andel af ansatte hos udbydere af private sundhedsordninger eller af ansatte i anden beskæftigelse. Stigende arbejdsløshed blandt kiropraktorerne kunne heller ikke registreres i den forgangne periode: Hvad er din primære beskæftigelse som kiropraktor (n = 469) (n = 388) Arbejde på klinik 86% % 337 Klinisk arbejde på sygehus 3% 14 3% 10 Arbejde hos privat udbyder af sundhedsordning 3% 15 3% 13 Undervisning 0% 0 0% 0 Forskning 2% 10 2% 6 Ph.d.-studerende 1% 4 1% 5 Praksiskonsulent 0% 1 0% 0 Sportsklubber 0% 1 0% 1 Ikke i beskæftigelse som kiropraktor 1% 4 2% 6 Andet 2% 9 2% 7 Uoplyst 1% 6 1% 3 10

11 Med hensyn til personer, der angav at have anden beskæftigelse som kiropraktor ud over den primære ansættelse, var denne andel på 19%, hvilket var uændret i forhold til. Fordelingen på forskellige typer af sekundær beskæftigelse viste dog nogle udsving med bl.a. flere beskæftiget med videnskabeligt arbejde på deltidsbasis, og et vist fald i sekundær beskæftigelse på klinik og som praksiskonsulent, men de absolutte tal er små: Hvilken anden beskæftigelse som kiropraktor har du (n = 89) (n = 72) Arbejde på klinik 9% 8 17% 12 Klinisk arbejde på sygehus 6% 5 4% 3 Arbejde hos privat udbyder af sundhedsordning 14% 13 14% 10 Undervisning 34% 30 38% 27 Forskning 7% 6 6% 4 Ph.d.-studerende 6% 5 1% 1 Praksiskonsulent 4% 4 10% 7 Sportsklubber 8% 7 11% 8 Andet 45% 40 39% 28 Arbejdstid Udsvingene for kiropraktorernes samlede ugentlige arbejdstid opgjort for alle beskæftigelsestyper set i forhold til var beskedne: 60% Samlet arbejdstid for alle erhvervsgrupper 50% 40% 30% 49% 47% 31% 32% 20% 10% 0% 14% 13% 4% 5% 2% 3% Under 20 timer timer timer timer Over 37 timer En opgørelse af den ugentlige arbejdstid opdelt i henholdsvis ejere og privatansatte på klinik viste, at andelen af kiropraktorer, der arbejdede i mere end 37 timer, var markant højere blandt ejerne (n = 268) end blandt deres ansatte (n = 144). Ydermere var næsten halvdelen (10/22) af de privatansatte på klinik med denne høje arbejdstid beskæftiget flere steder. 11

12 60% Arbejdstid: ejere / privatansatte på klinik 54% 50% 40% Ejere* Privatansat på klinik** 45% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 15% 9% 10% 2% 3% 3% Under 20 timer timer timer timer Over 37 timer * Kategorien omfatter tillige ejere med beskæftigelse andre steder. ** Kategorien omfatter tillige privatansatte med beskæftigelse andre steder, dog ikke ejere. Efteruddannelse Adspurgt hvilke efteruddannelsesaktiviteter, de havde deltaget i inden for det seneste år, sås i en lille stigning i antallet af kiropraktorer, der ikke havde efteruddannet sig i forhold til : Efteruddannelse det seneste år 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 65% 43% 42% 28% 26% 2% 2% 8% 15% 11% 11% 12

13 Antallet af timer anvendt på kurser, workshops og uddannelse det seneste år var ikke opgjort for, men tallene fra den seneste undersøgelse viste, at 42% af de kiropraktorer, som angav at have efteruddannet sig, havde brugt over 30 timer på det. Antal timer anvendt på efteruddannelse (n = 409) 0 1% timer 15% timer 19% timer 22% timer 13% timer 6% 26 Over 50 timer 23% 94 Arbejde i primærsektorens klinikker Arbejdstidens anvendelse I et separat afsnit af undersøgelsen kunne kiropraktorer beskæftiget i primærsektoren beskrive behandlingsmetoder og tidsforbrug under konsultationen. 403 angav her at arbejde i primærpraksis. 369 havde opgjort deres samlede arbejdstid på klinikken. Den strakte sig fra 5 50 timer ugentligt med et gennemsnit på 33 timer. Tilsvarende tal fra var ligeledes 33 timer i gennemsnit og et næsten uændret spænd på Den gennemsnitlige tid anvendt på behandling af patienter var 29 timer (spænd 1 45 timer, n = 370). 3 Administration krævede i gennemsnit 3 timer af kiropraktorens tid. 10% (35/350), angav ikke at have et administrativt tidsforbrug, mens yderlige 37% (131/350) havde 1-2 timer ugentligt (n = 350). 4 For tid anvendt på kommunikation med andre behandlere, herunder henvisninger, var det ugentlige gennemsnit 2 timer. 6% (20/353) angav 0 timers kommunikation med andre behandlere, mens 77% (272/353) brugte 1 2 timer om ugen herpå (n = 353). 5 Deltaljerede data for arbejdstidens fordeling på forskellige opgavetyper foreligger ikke fra. Konsultationerne Adspurgt om hvor mange minutter, der typisk ville være sat af til en ny patient, blev 40 minutter angivet som gennemsnittet (spænd 10 90) for en sådan konsultation. Dette gennemsnit var uændret i forhold til, hvor spændet var 2 90 minutter: 3 En angivelse på 70 timer udelukket fra beregningen. 4 En angivelse på 30 timer udelukket fra beregning, da vedkommendes samlede kliniktid var opgjort til kun 25 timer. 5 Tre angivelser på 30 timer og én på 60 timer udelukket fra beregning, da de enten i sig selv eller sammenholdt med den påstående tid anvendt til behandling langt oversteg den opgjorte samlede tid. 13

14 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Antal minutter typisk afsat til ny patient (n = 376) 30,1% 25,0% 23,7% 6,6% 8,2% 0,0% 0,3% 0,3% 2,7% 1,1% 1,9% 0,0% 0,3% X-aksens talværdi udtrykker en median, således at f.eks. 15 dækker området 12½ - 17½ min. Den typiske konsultationstid afsat til en kendt patient, der henvender sig med et nyt problem, eller som sidst har været set for mere end et år siden, var i gennemsnit 26 minutter (spænd 3 60). Tilsvarende tal var i 25 minutter (2 60): 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Antal minutter afsat til kendt patient med nyt problem eller ikke set i over et år (n = 376) 0,3% 1,6% 10,6% 31,4% 2,1% 45,2% 1,3% 4,5% 1,1% 0,3% 0,0% 1,6% X-aksens talværdi udtrykker en median, således at f.eks. 15 dækker området 12½ - 17½ min. Opfølgende behandlingskonsultationer var der typisk afsat 13 minutter til i gennemsnit (spænd 5 30). 6 I var det tilsvarende tal 12 min. i gennemsnit (spænd 1 45): 6 En angivelse på 52 min. udelukket fra beregning, da den oversteg førstegangskonsultationen med over det dobbelte. 14

15 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Antal minutter afsat til opfølgende behandling (n = 375) 2,7% 53,3% 38,4% 4,5% 0,5% 0,5% X-aksens talværdi udtrykker en median, således at f.eks. 15 dækker området 12½ - 17½ min. Behandlingsmodaliteter Der registreredes kun små ændringer i anvendelsen af forskellige behandlingsmodaliteter med manipulation og triggerpunktsbehandling som de klart mest benyttede modaliteter fulgt af træningsvejledning. Fire kiropraktorer angav ikke at anvende andet end manipulation: Hvilke behandlingsmodaliteter anvender du (sæt gerne flere krydser)? (n = 395) (n = 314) Manipulation uden drop 95% % 307 Manipulation med drop 92% % 287 Muskelenergiteknikker 55% % 200 Triggerpunktsbehandling 94% % 302 Shockwave 11% 45 9% 27 Activator 51% % 146 Akupunktur 24% 93 24% 75 Dry-needling 22% % 71 Massage 52% % 163 Andre bløddelsteknikker 61% % 202 Træningsvejledning i behandlingsrum 82% % 271 Træningsvejledning i træningsafdeling 18% 73 20% 64 Andet 12% 46 18% 56 Kommunikation Omkring kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen viste undersøgelsen et markant fald i brugen af breve fulgt af mindre fald i brugen af telefon og fax. Modsvarende havde Edifact øget sin udbredelse med 50%: 15

16 Hvordan kommunikerer du med det øvrige sundhedsvæsen (n = 394) (n = 314) Via Edifact 75% % 158 Via mail 42% % 125 Via telefon 84% % 294 Via brev 54% % 231 Via fax 32% % 132 Andet 3% 10 3% 9 Kiropraktorerne blev tillige anmodet om at give lignende oplysninger for eventuelt øvrige ansættelser i privat praksis. Da kun 14 kiropraktorer angav at være ansat i endnu en klinik og 3 tillige i en tredje, blev der ikke udarbejdet en detaljeret fremlæggelse af disse data. 16

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer Dansk Psykolog Forening 2011 Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende psykologer For regnskabsåret 2009 Indledning Undersøgelsens forudsætninger Omkostnings- og indtjeningsundersøgelsen 2010

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik

Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik Udarbejdet af moderniseringsudvalget - et udvalg nedsat af dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere