Arbejdshæfte Kodeks for e-borgerskab for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdshæfte Kodeks for e-borgerskab for"

Transkript

1 Arbejdshæfte Kodeks for e-borgerskab for

2 1. Valg af henvendelseskanal - At være borger betyder selv at kunne vælge, hvordan jeg ønsker at kommunikere med den offentlige sektor. De offentlige myndigheder sikrer, at jeg kan få service gennem et stort antal kanaler, ja alle tilgængelige kanaler: Ved skranker, pr. brev, over telefonen, pr. e-post og over internettet. 2. En overskuelig offentlig sektor - At være borger betyder at kunne finde ud af, hvor der er information fra det offentlige og hvor, jeg kan søge om hjælp fra det offentlige. Det offentlige står inde for, at jeg har én indgang til alle ydelser og agerer som én sammenhængende enhed, hvor man ikke kan gå forkert. 3. Overblik over rettigheder og pligter - At være borger betyder, at jeg ved, hvilke ydelser, jeg har ret til under hvilke omstændigheder. Det offentlige sørger for, at jeg altid kan danne mig overblik over mine rettigheder og pligter. 4. Information, der passer til mig og min situation - At være borger betyder, at jeg har ret til sammenhængende, udtømmende og ajourført information. Det offentlige giver mig den rette information skræddersyet efter mine behov. 5. Brugervenlige services - At være borger betyder, at jeg kan vælge at afgive relevante data én gang og stadig forvente proaktiv service. Det offentlige fortæller, hvilke oplysninger, der opbevares om mig og bruger dem ikke uden mit samtykke. 6. Sammenhængende arbejdsgange - At være borger betyder, at jeg nemt kan sætte mig ind i det offentliges arbejdsgange og se, hvad der sker i min sag. Det offentlige stiller information til rådighed om de arbejdsgange og procedurer, der berører mig, ved at gøre det muligt for mig at følge min sag. 7. Tillid og troværdighed - At være borger betyder, at jeg kan stole på, at det offentlige opfører sig kompetent i en digitaliseret verden. Det offentlige garanterer, at der ikke kan forekomme uautoriseret adgang til oplysninger, og at digitale dokumenter opbevares sikkert. 8. Lydhør administration - At være borger betyder, at jeg kan sende det offentlige idéer til forbedringer og indgive klager. Det offentlige kompenserer mig for gener forvoldt af fejl og gør brug af borgernes idéer og meningstilkendegivelser, når der skal udvikles serviceydelser og arbejdsgange, nye som eksisterende. 9. Offentliggørelse af nøgletal og sammenlignelighed - At være borger betyder, at jeg kan sammenligne, efterse og måle det offentliges produktivitet. Det offentlige stiller sammenlignelig information om dets produktivitet til min rådighed. 10. Medejerskab og samfundskompetence - At være borger betyder, at jeg inkluderes i beslutningsprocesser og får mulighed for at fremme mine egne synspunkter. Det offentlige medvirker til min fortsatte udvikling som borger og garanterer, at de fornødne informationer og redskaber er til min rådighed.

3 Arbejdshæfte Kodeks for e-borgerskab Version 2.2 (December 2006) Dette hæfte udgives med begrænset ophavsret. Der kan frit gengives fra Kodeks et så længe, der henvises til ophavsretsholderen. Translation: City of Aarhus, Danmark

4 Hvilke forventninger har e-borgerne til digital forvaltning? En moderne offentlig sektor Den hollandske politik for digital forvaltning har som målsætninger at forbedre informationsudveksling, offentlige serviceydelser og interaktiv deltagelse i samfundet ved at indføre en ny relation mellem borgerne og det offentlige. Målsætningerne skal nås ved at give borgerne en højere grad af ansvar og mere valgfrihed. Det er den hollandske regerings opfattelse, at den dertil fornødne udvikling af borgernes evne til at deltage i samfundslivet fremmes gennem anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier (IKT er). e-borger programmet har udviklet et redskab, der skal hjælpe borgerne i denne nye rolle: det såkaldte e-borger kodeks. Kvalitetskrav Kodeks et er bevidst skrevet fra borgerens udgangspunkt og består af 10 kvalitetskrav til digital interaktion. Hvert krav formuleres som en rettighed for borgeren og en modsvarende forpligtelse for det offentlige. Det betyder ikke, at borgeren ikke har pligter. En borger er ikke bare en forbruger af offentlige serviceydelser, men også en samfundsborger, der er underlagt lovgivning og som deltager i demokratiske processer. Kodeks et er rettet mod såvel borger som det offentlige. Det tillader borgerne at stille det offentlige til regnskab for kvaliteten i de digitale serviceydelser. Det offentlige kan bruge kodeks et til at underkaste sine serviceydelser et kvalitetseftersyn fra et eksternt udgangspunkt. Pt. er kodeks et ikke obligatorisk, men følger dog det princip, at myndigheder skal følge det, eller forklare hvorfor det evt. ikke følges. De ti kvalitetskrav kan inddeles i fire kategorier: Krav nummer 1 omhandler helt basalt tilgængelighed. Krav nummer 2, 3 og 4 handler om information. Krav nummer 5, 6 og 7 handler om interaktion og krav

5 nummer 8, 9 og 10 handler om deltagelse i samfundslivet. En nyligt gennemført undersøgelse i Holland viste, at borgerne som top tre har: nummer 2 (overskuelighed), 7 (tillid) og 5 (brugervenlighed). Tilblivelses-historie e-borger kodeks et bygger på forskning inden for eksisterende kvalitetssikringssystemer og flere undersøgelser af borgernes forventninger til det offentlige. Resultaterne blev homogeniseret og fremlagt for offentligheden i Version 1.0 af kodeks et blev udgivet i starten af De mange kommentarer og forslag, der fulgte udgivelsen førte til en forbedret version, 2.1. I nærværende version 2.2 er der tilføjet en checkliste Kodeks et opsummerer et overordnet, fremtidsorienteret syn på det offentlige set under ét. Det lægger ikke op til streng efterlevelse, men bør kunne tilpasses forskellige niveauer og politikområder i den offentlige sektor. De offentlige myndigheder skal selv kunne fastslå, hvilke krav, der kan imødekommes her-og-nu, og hvilke, der skal indfries senere. Borgerne kan stille spørgsmålstegn ved den prioritering. Ved på den måde at sætte det offentlige under pres udefra kan man stimulere de interne incitamenter til forandring. Det skaber opmærksomhed om digital forvaltning, hvilket kan fremme udviklingen. Udbredelse Kodeks et er gradvist blevet mere og mere udbredt siden den første udgivelse. Den hollandske ombudsmandsinstitution vil fremover gøre kodeks et til del af sine bedømmelseskriterier. Kodeks et bruges endvidere som rettesnor i NORA-programmet (Netherlands Government Reference Architecture), der er grundstenen i de nationale standarder for interoperabilitet

6 i den digitale forvaltning. Alle niveauer i den hollandske offentlige forvaltning (stat, regioner, kommuner og vandbestyrelser) underskrev d. 18. april 2006 en fælles erklæring om at fremme digital forvaltning. Denne erklæring bruger kodeks et som det bærende princip for borgercentrisk forvaltning. OECD s partner-review anbefalede i 2006 den hollandske regering at gøre kodeks et til en del af de nationale strategier. Dette medførte, at det Hollandske Standardiseringsråd udråbte kodeks et til national standard for leveringen af offentlige serviceydelser. Selv om kodeks et er udviklet i Holland kan det nemt udbredes og indføres i andre lande. Arbejdshæfte Kodeks et skal udvikles yderligere for at gøre kvalitetskravene håndgribelige og målbare. For at nå dette mål har e-borger programmet iværksat et åbent udviklings-initiativ, som alle interessenter kan tage del i. Redskabet er ikke en manual, der blot skal læses, men derimod et arbejdshæfte, der skal opmuntre til videre refleksion. Det nuværende personlige arbejdshæfte gør det muligt for dets ejer at notere egne bemærkninger og kritikpunkter. e-borger programmet tager gerne mod alle disse kommentarer, så der kan skabes en ny udgave af hæftet. Man kan finde flere oplysninger om dette på Matt Poelmans Direktør, e-borger programmet

7 Egne noter:

8 1. Valg af henvendelseskanal At være borger betyder selv at kunne vælge, hvordan jeg ønsker at kommunikere med den offentlige sektor. De offentlige myndigheder sikrer, at jeg kan få service gennem et stort antal kanaler, ja alle tilgængelige kanaler: Ved skranker, pr. brev, over telefonen, pr. e-post og over internettet. Uddybende bemærkninger Internettet er blevet det mest anvendte udstillingsvindue for alle nutidige organisationer. Selv offentlige kontorer oplever, at det digitale kontor får flere besøgende end det fysiske. Det betyder, at udviklingen af digitale kontaktformer (e-post, internet) tildeles stor opmærksomhed. Men dette må ikke aflede opmærksomheden fra de mere traditionelle henvendelseskanaler. Ikke kun fordi, det endnu ikke er alle, der har vænnet sig til den ny teknologi, men også fordi alle kan få behov for personlig hjælp i bestemte situationer, og at de nogle gange bare er nemmere at gribe telefonen end at tænde for PC en. Det er et fundamentalt princip, at kunden har ret til at definere henvendelseskanalen. Kommercielle serviceforetagender som banker og forsikringsselskaber har helt rigtigt forstået, at deres kunder forventer, at det er sådan, det skal være. Det er derfor, de ikke længere lukker de fysiske filialer efter at have fået store dele af kunderne over på internettet. Det offentlige skal indføre intelligente kanalstrategier efter samme recept. Et eksempel på dette kunne være at medbringe en bærbar computer, når man kommer i ældre menneskers hjem og hjælpe dem med at udfylde ansøgninger.

9 Checkliste Kan man se på hjemmesiden, hvordan man kan komme i kontakt med myndigheden ved fysisk henvendelse, opringning, brev og e-post? Er der ét nummer til hele myndigheden eller et kontaktcenter? Har myndigheden offentliggjort retningslinierne for, hvordan man behandler e-post og bekræftes modtagelse af e-post?

10 2. En overskuelig offentlig sektor At være borger betyder at kunne finde ud af, hvor der er information fra det offentlige, og hvor jeg kan søge om hjælp fra det offentlige. Det offentlige står inde for, at jeg har én indgang til alle ydelser og agerer som én sammenhængende enhed, hvor man ikke kan gå forkert. Uddybende bemærkninger Når en borger skal finde information, indhente en tilladelse, eller søge om tilskud, skal han selv kunne finde frem til den relevante offentlige myndighed. Borgere har dog en tendens til at se det offentlige som én enhed og kan ikke gå op i administrative skillelinier og det offentliges opdeling på forskellige enheder. Selv velkvalificerede borgere kan fare vild i det bureaukratiske vildnis. Internettet muliggør en sammenhængende offentlig forvaltning, det vil sige, at forskellige myndigheder kan arbejde sammen i den virtuelle verden uden at miste deres selvstændighed eller identitet. Den slags servicefællesskaber kan realiseres, hvis politikere og embedsmænd vil skifte fokus fra serviceudbud til serviceefterspørgsel. Et godt eksempel på dette er den Fuldt Integrerede Nationale Database (FIND). Denne er et totalt katalog over offentlige serviceydelser, der beskriver og giver adgang til alle ydelser på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det skridt, der nu tages, er at kombinere flere ydelser fra flere forskellige myndigheder og samle dem i en ny integreret tjeneste, for eksempel en geografisk tilladelse (i stedet for adskilte byggetilladelser, lokalplansdispensationer og miljøgodkendelser). På samme måde kan en kombination af digitale kort på forskellige niveauer skabe et såkaldt hvad-må-man-hvor -kort, der informerer om relevante lokalplanlægningsregulativer. En anden god idé er ét samlet kontaktcenter, der kan nås af mange kanaler, og som enten selv kan ekspedere henvendelsen eller henvise til den korrekte myndighed.

11 Checkliste Er der et katalog over serviceydelser, der forklarer hvordan og hvor, man kan få de pågældende ydelser? Er der skabt sammenhæng til relaterede organisationer, eller henvises der til disse, når der søges om ydelser, der varetages af andre myndigheder? Efterlever hjemmesiden de internationale standarder for tilgængelighed (WCAG)?

12 3. Overblik over rettigheder og pligter At være borger betyder, at jeg ved, hvilke ydelser, jeg har ret til under hvilke omstændigheder. Det offentlige sørger for, at jeg altid kan danne mig overblik over mine rettigheder og pligter. Uddybende bemærkninger Alle borgere formodes at kende loven, men i dagligdagen kan man let føle sig usikker, når det handler om rettigheder og pligter. Derfor får mange borgere ikke de ydelser, de er berettigede til, for eksempel boligstøtte. Alene på det sociale område er der en underskov af regler og myndigheder, som man let kan fare vild i. Problemet vokser på områder, hvor offentlige serviceydelser privatiseres, og borgerne skal træffe deres egne valg (f.eks. ved valg af private pensionsordninger). Digital forvaltning kan gøre det hele lettere at gå til gennem servicefællesskaber, hændelsesorienterede løsninger og lignende. Næste skridt er at indføre en personlig hjemmeside MitDetoffentlige.dk med personlige data og oplysninger om ens kommunikation med offentlige myndigheder. e-borger programmet gennemførte for nyligt en undersøgelse, der viste, at borgerne i Holland har stor interesse i en sådan tjeneste, så længe deres data opbevares på betryggende vis og de selv kan beslutte, hvordan data kan anvendes. Dette kaldes også en e-mappe, der opbevares i et sikkert digitalt arkivskab. 10

13 Checkliste Er der systematik i den måde, der informeres til borgerne på, f.eks. ud fra livssituation, hændelser eller målgrupper? Er der mulighed for at skræddersy informationer, så de passer til lige præcis dine personlige behov og omstændigheder? Kan ansatte i kontaktcentrene besvare spørgsmål om alle offentlige ydelser? 11

14 4. Information, der passer til mig og min situation At være borger betyder, at jeg har ret til sammenhængende, udtømmende og ajourført information. Det offentlige giver mig den rette information skræddersyet efter mine behov. Uddybende bemærkninger De færreste ville være tilfredse, hvis vi blot gør det papirbaserede bureaukrati til et digitalt bureaukrati. Dette understreger tværtimod tilgængeligheds-udfordringen. Offentlig information bør være tilgængelig på flere forskellige måder. Først og fremmest skal et demokratisk samfunds mest basale information (som love, regulativer og sagsgange) være digitalt tilgængelige i deres helhed. Holland vil fra gennemføre, at den autoritative udgave af en given publikation er den digitale. Den centrale portal giver adgang til alle offentlige myndigheder og deres ydelser. Det er interessant i den forbindelse, at Århus-traktaten fastslår, at offentlige myndigheder aktivt skal udgive miljøoplysninger i digital form. Digital forvaltning gør det ikke bare muligt at udsende originaldokumenter i digital form, men også at skifte fra udbudsorienterede informationskanaler til efterspørgselsorienterede. Ved at lade borgerne oprette egne profiler, kan man personalisere informationen, f.eks. i forhold til opsatte kriterier eller angivelse af bestemte behov. Adskillige kommuner indfører nu et system, hvor man kan abonnere på lokal information ved at angive sit postnummer. Offentlig information skal være troværdig. Det er ikke acceptabelt at indsætte en præambel, hvor det understreges, at afsenderen ikke kan gøres ansvarlig for fejl og udeladelser, eftersom offentlig information altid bør være præcis og ajourført. 12

15 Checkliste Kan man abonnere på personaliseret information? Kan man se og om nødvendigt rette sine egne data? Gives der særbehandling til hyppigt tilbagevendende brugere? 13

16 5. Brugervenlige services At være borger betyder, at jeg kan vælge at afgive relevante data én gang og stadig forvente proaktiv service. Det offentlige fortæller, hvilke oplysninger, der opbevares om mig og bruger dem ikke uden mit samtykke. Uddybende bemærkninger Den hyppigst hørte klage er, at borgerne igen og igen skal afgive de samme data. Borgeren tvinges de facto ind i en rolle som (underbetalt) postbud, hvor han løber fra den ene skranke til den næste (og oven i købet skal stå i kø). Hvis man kombinerer data og konverterer de mange separate databaser til et begrænset antal stamregistre, burde det ikke længere være nødvendigt at skrive de samme ting i flere forskellige blanketter. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis organisationen er villig til indføre elektroniske systemer til styring af kunde- (borger-) relationer og arbejdsgange. Første skridt er at indføre internet-formularer, der kan indsendes digitalt. Næste skridt er at sende formularer ud, der er forudfyldt med de data, myndigheden allerede kender, og som så kan færdiggøres af borgeren - om nødvendigt - og så underskrives digitalt. Denne form for selvbetjening mindsker på én gang risikoen for fejl og sparer tid. Eksempler på dette findes i mange landes Skatteadministrationer. Det sidste skridt er proaktiv levering af serviceydelser. I dette scenario tildeles borgerne ydelser på baggrund af kendte data, uden at borgeren har anmodet om disse ydelser (hvis borgeren altså vil have dem). Det er væsentlige forudsætninger for dette, at procedurerne er gennemskuelige, og at borgerne nemt kan sætte sig ind i, hvilke data det offentlige ligger inde med, og hvad de bruges til. Fra 2007 vil vi indføre en hjemmeside, hvor alle dataudvekslinger mellem myndigheder vedrørende borgere kan findes. Samtidig indføres et fælles CPR-nummer. 14

17 Checkliste Er der internetformularer til indsendelse af ansøgninger og er der hjælpefunktioner til at hjælpe borgerne med afgive korrekte og nødvendige data? Er der internetformularer til indsendelse af ansøgninger og er der hjælpefunktioner til at hjælpe borgerne med afgive korrekte og nødvendige data? Deltager organisation i Min Side-Projektet? 15

18 6. Sammenhængende arbejdsgange At være borger betyder, at jeg nemt kan sætte mig ind i det offentliges arbejdsgange og se, hvad der sker i min sag. Det offentlige stiller information til rådighed om de arbejdsgange og procedurer, der berører mig, ved at gøre det muligt for mig at følge min sag. Uddybende bemærkninger Selv velkvalificerede borgere, der har indsigt i den offentlige sektor kan fare vild i det bureaukratiske vildnis. Registrerings- og ansøgningsprocedurer kan ofte være ganske uforståelige eller unødigt komplicerede. Det offentlige kan derfor fremme bedre forståelse og tillid ved at give indsigt i, hvilke trin, der ligger i en given sagsbehandling og hvordan beslutningsprocessen er opbygget. I den kommercielle sektor har kundernes mulighed for at følge ekspeditionen af deres henvendelser været en stor succes (ved køb af bøger, online køb af billetter, forsendelse af pakker mv.). Det eliminerer behovet for opfølgende telefonopringninger, sparer tid (og penge) og øger forbrugernes tilfredshed. Sådanne arbejdsgange giver borgeren mulighed for at bestille tid online eller at opdatere oplysninger i databaser. Det giver god ræson at introducere den slags selvbetjening i det offentlige. Når man kan følge hele sagsgangen, lader den til at vare kortere tid, end når det offentlige bare er et uigennemskueligt hele. Men gennemskueligheden øger ikke bare borgernes tilfredshed. I lande med ustabile politiske systemer, kan internet-services, der baserer sig på åbne og gennemskuelige sagsgange, forebygge eller mindske risikoen for uregelmæssigheder som bestikkelse og korruption. Gode eksempler på sådanne tiltag er e-handel og tolddeklarering på nettet. 16

19 Checkliste Findes der et utvetydigt forvaltningsgrundlag, og er der online adgang til lovmæssige eller kontraktuelt bestemte beslutninger? Er sags- og arbejdsgange beskrevet og forklaret klart og tydeligt? Kan man følge sin sag, når man har indsendt en ansøgning eller forespørgsel? 17

20 7. Tillid og troværdighed At være borger betyder, at jeg kan stole på, at det offentlige opfører sig kompetent i en digitaliseret verden. Det offentlige garanterer, at der ikke kan forekomme uautoriseret adgang til oplysninger, og at digitale dokumenter opbevares sikkert. Uddybende bemærkninger Skiftet i kontaktform fra traditionelle til virtuelle kanaler betyder, at vi bliver stadigt mere afhængige af elektroniske netværk. Det ses som en selvfølge, at det offentlige har ansvaret for veje og den trafikale infrastruktur, men den form for ansvar er ikke kotume, når det drejer sig om informationsmotorvejen (end ikke nu, hvor den reelt er et alternativ). I internetbankerne ses det som uundgåeligt, at der forekommer en vis procentdel svindel, og der kompenseres for dette. Men svindel og misbrug må ikke forekomme i offentlige sammenhænge (tænk bare på e- valg), og skal som sådan ikke tages let på. Driftssikkerhed, og sikkerhed i det hele taget, må garanteres. Et nyligt såkaldt DDOS-angreb på hollandske offentlige hjemmesider blev mødt med et skuldertræk. e-borger programmet gjorde indsigelse, og der blev truffet forebyggende foranstaltninger. Næste år udbredes den digitale signatur i Holland på national skala, så der skal tages hånd om sikkerheden i digitale udvekslinger. Offentlige organisationer og embedsmænd skal oplæres i at omgås omhyggeligt med digitale sager. Dette gælder også viden om, hvad man kan gøre mod hacking, phishing og spam. Et regeringskontor skal stå for overvågning og udsende advarsler (www.govcert.nl) Endelig skal digitale akters livscyklus være en integreret del af arbejdsgangsstyring og arkivering. 18

21 Checkliste Giver persondatabeskyttelses-erklæringen et klart indtryk af, hvilke skridt, der tages for at forebygge, at data misbruges? Kan man gennemføre elektroniske betalinger? Kan den digitale signatur anvendes? 19

22 8. Lydhør administration At være borger betyder, at jeg kan sende det offentlige idéer til forbedringer og indgive klager. Det offentlige kompenserer mig for gener forvoldt af fejl og gør brug af borgernes idéer og meningstilkendegivelser, når der skal udvikles serviceydelser og arbejdsgange, nye som eksisterende. Uddybende bemærkninger En klage er et råd, man ikke skal betale for. Den lærende organisation lærer af sine fejl, så den ikke begår dem igen. Dette skyldes ikke bare, at borgeren har ret til at blive taget alvorligt; lydhørhed over for kunderne medvirker også til at skabe bedre service. Men det er fortsat en kolossal kulturforandring for det offentlige at tage konceptuelt og organisatorisk udgangspunkt i borgeren. Og da det offentlige mangler de markedsdrevne incitamenter, der tvinger den kommercielle sektor til at forandre sig i takt med de ydre omstændigheder, må der andre drivkræfter til. Første skridt er en online klageadgang, der gør det lettere at indsende skriftlige klager. Kvalitetsmål er et andet redskab. Desværre er der kun meget få offentlige kontorer, der gør brug af kvalitetsmål. Derudover omhandler de fleste kvalitetsmålsætninger kvantitative forhold, som for eksempel at reducere svar- eller ventetider. At forebygge ventetid ved at udbyde online-services er en mere gennemtænkt måde at skabe tilfredshed på. En direkte måde at få meningstilkendegivelser på, er at indbygge nye interaktionsformer i serviceydelserne, så klageproceduren er inkluderet i servicen. Det giver ganske vidst en meget lettere klageadgang, men giver samtidig mulighed for at håndtere det potentielt større antal klager digitalt og dermed med mindre besvær. 20

23 Checkliste Er der offentliggjort kvalitetsmål og fremgår serviceniveauerne tydeligt? Er det muligt at klage digitalt? Er der en ombudsmands-institution? 21

24 9. Offentliggørelse af nøgletal og sammenlignelighed At være borger betyder, at jeg kan sammenligne, efterse og måle det offentliges produktivitet. Det offentlige stiller sammenlignelig information om dets produktivitet til min rådighed. Uddybende bemærkninger Det gælder for mange offentlige services, der privatiseres (pension, jobformidling, sundhedsvæsen og energiforsyning), at markedsmekanismerne kun virker, hvis befolkningen har tilstrækkelig information til at understøtte deres valg af leverandør. For at kunne stå til regnskab over for kunderne, skal det offentlige stille feedback-muligheder til rådighed. På det private marked findes der en række måder at sammenligne produkter og priser. Dette bør også gøres til standard-praksis i det offentlige, inklusive information om kvalitet og service ved hjælp af kundemålinger. Skoleevalueringer kan eksempelvis anvendes, når forældre skal vælge skole til deres barn. Der er gennemført lignende tiltag i Holland i privatiseringen af sygesikring og sundhedsvæsen. Nøgletal kan også være til glæde for borgeren i, hvad der kaldes horisontale sammenligninger. Embedsmænd behøver ikke overvåge, hvorvidt firmaer agerer lovmedholdeligt, når borgerne selv kan slå op og se, om firmaerne har de fornødne tilladelser eller agerer inden for de lovmæssige rammer. Uheldigvis har denne form for åbenhed lidt skade i frygten for terror, og det deraf følgende fokus på sikkerhed. 22

25 Checkliste Offentliggør organisationen sine egne nøgletal? Ligger strategier og årsrapporter online og er de skrevet i en lettilgængelig form? Tager organisationen del i relevante nøgletalssammenligninger? 23

26 10. Medejerskab og samfundskompetence At være borger betyder, at jeg inkluderes i beslutningsprocesser og får mulighed for at fremme mine egne synspunkter. Det offentlige medvirker til min fortsatte udvikling som borger og garanterer, at de fornødne informationer og redskaber er til min rådighed. Explanation Digital forvaltning kan ikke bare bruges til at skabe bedre service, mindske administrative omkostninger og øge den interne effektivitet. Det stiller også nye muligheder i udsigt i forhold til engagement og involvering. De samme metoder, der forbedrer serviceydelserne kan også bruges til at fremme borgernes samfundskompetence. Den vellykkede valgassistent (www.stemvijzer. nl) hjælper vælgerne til at sammenligne partiernes programmer og træffe velunderbyggede beslutninger. E-valg kan fremme deltagelse i valghandlinger. Chats og blogs kan gøre den politiske proces mere gennemsigtig. Men at redskaberne findes er ingen garanti for, at de så også bliver brugt. Såvel borgere som folkevalgte bør tænke over, hvordan redskaberne kan forbedre deres indbyrdes kontakt. Selv om borgerne tilsyneladende mister interessen for partipolitik, afprøver de samtidig nye, kollektive aktionsformer og nye måder at fremme deres mål via internettet. Internettet kan være den platform, der giver borgerne større samfundskompetence. Set fra den vinkel er det alles opgave at bygge bro mellem digitale a- og b-hold. 24

27 Checkliste Opfordres borgerne til at deltage i beslutningsprocesser? Kan man tilmelde sig brugerpaneler? Er der online debatfora og er der weblogs (blogs)? 25

28 26

29 27

30 28

31 e-borger programmet er en uafhængig organisation, der fremmer udviklingen af digital forvaltning med borgeren som udgangspunkt. I dette arbejde inddrager organisationen borgere, den rådgiver offentlige myndigheder og den følger udviklingen. gennemfører regelmæssigt brugerundersøgelser ved hjælp af dets eget borgerpanel, det uddeler årligt Web prisen for gode løsninger, og det har udviklet e-borger kodeks et der udstikker kvalitetskrav for digital forvaltning. er startet på Indenrigsministeriets foranledning. Kontoret (under ledelse af Matt Poelmans) er del af ICTU, den hollandske implementeringsorganisation for IKT og administration. En styregruppe, udpeget blandt borgerinteresseorganisationer, styrer programmet. e-borger kodeks et Hvad kan borgerne forvente sig, når den digitale forvaltning er helt på plads? e-borger kodeks et giver svar på dette. Kodeks et består af kvalitetsstandarder, der fastsætter de digitale relationer mellem borgere og myndigheder (såvel inden for informationsudveksling som serviceydelser og deltagelse i de politiske processer). Disse standarder formuleres som rettigheder, borgerne har krav på at nyde og tilsvarende forpligtelser for de offentlige organisationer. De er til glæde for såvel borgere som offentlige myndigheder. Det gør det muligt for borgerne at stille de offentlige myndigheder til regnskab for kvaliteten af online services. Myndighederne kan bruge kodeks et til en ekstern evaluering af kvaliteten af deres digitale forvaltning. På den måde bliver kodeks et et redskab, der kan anspore til yderligere borgercentrisk udvikling af digital forvaltning. Prisen for digital forvaltning uddeler hvert år en web pris til den offentlige myndighed, der bedst efterlever kravene i e-borger kodeks et. I 2006 vandt Amsterdam prisen. Der uddeles også en pris til et offentligt kontor, der burde kunne gøre det bedre, den såkaldte net-flop. I 2005 blev denne pris givet til parlamentets andetkammer for at ikke at gøre nok for at bygge bro mellem borgerne og regering. e-borger panel Der bruges et borgerpanel til at indsamle borgers erfaringer og holdning i forhold til de hollandske programmer for digital administration. Panelet består af borgere, der udgør et repræsentativt udsnit af den hollandske befolkning i forhold til alder, uddannelse og bopæl. Panelet rekrutteres af et specialiseret meningsmålingsinstitut og bliver konsulteret flere gange i løbet af et år ved hjælp af online spørgeskemaer. Nylige emner har været: svar, internet sikkerhed, overskuelighed, e-valg og e-sager. Borgerne bliver også inddraget gennem hjemmesiden som de kan sende idéer til og hvor de kan deltage i diskussioner online.

32 e-borger kodeks et 1. Valg af henvende1seskanal 2. En overskuelig offentlig sektor 3. Overblik over rettigheder og pligter 4. Information, der passer til mig og min situation 5. Brugervenlige services 6. Sammenhængende arbejdsgange 7. Tillid og troværdighed 8. Lydhør administration 9. Offentliggørelse af nøgletal og sammenlignelighed 10. Medejerskab og samfundskompetence e-borger Programmet Adresse Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Send post til PO Box AA Den Haag Tlf E-post Internet

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere