Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand"

Transkript

1 Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08

2 AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem Capinordic er 3. Regnskabsåret Fokus på temaer fra God selskabsledelse & aktionærinformation fokus og forventninger

3 MISSION Vores kunder er omdrejningspunktet for vores dispositioner, og vi finder løsninger, der matcher deres behov.

4 Værdier Eksekvering: Vi holder, hvad vi lover og efterlever vores aftaler. Kvalitet: Vi fokuserer på dokumentation, rettidighed, klar ansvarsfordeling og dokumenterede processer. Kundefokus: Kunden er den vigtigste del af enhver proces. Innovation: Vi forventer nytænkning i alle led af værdikæden med henblik på at forbedre processerne og sikre bedre kundehåndtering og større indtjening. Pålidelighed: Vi vil være kendt som den innovative og pålidelige finansielle aktør, der øger vores kunders formue. Værdiskabelse: Alle handlinger skal bidrage til øget produktivitet og til bundlinjen.

5 3 FORRETNINGSOMRÅDER

6 CAPINORDIC I 2008 Netto rente- og gebyrindtægter (andel i %) Primær aktivitet BANKING KAPITALFORVALTNING 58% 22% 20% Investment Banking: -Corporate Finance -Markets -Særlige investeringer Private Banking: Formuerådgivning indenfor en række aktivklasser. Varetager Koncernen Kapitalforvaltning samt udvikler og udbyder kapitalforvaltningsprodukter til distribution gennem Koncernens øvrige forretningsområder samt direkte til institutionelle-, industrielle-, professionelle og større private investorer. Ansatte (gns.) Distribution Strategiske partnerskaber Hovedkontor i Danmark Filial i Sverige Hjemmesider Capinordic Private Financial Services Kontorer i København og Stockholm Capinordic Banking Capinordic Private Financial Services Hjemmesider PRIVATE FINANCIAL SERVICES Distribution af Koncernens finansielle produkter inklusiv bank og kapitalforvaltningsprodukter i samarbejde med forsikringsselskaber og banker. 2 egne call centre 2 eksterne call centre Samarbejde med mere end 700 forsikringsmæglere Hjemmesider Internationale banker og mæglere Internationale banker og mæglere Nordic Broker Association - (250 forsikringsmæglere) 7 banker og forsikringsselskaber Selskaber Capinordic Bank A/S, Dansk OTC Fondsmæglerselskab A/S, Aktie- og Valutainvest ApS, CSV Invest ApS Capinordic Asset Management AB, Capinordic Capital A/S, Capinordic Property Management A/S BioFund Management OY Capinordic Financial Services AB (bresultat af fusion mellem Monetar Pensionsförvaltning og Nordisk Fondservice AB)

7 2008 resultater Koncern, Forretningsområder & Temaer

8 HOVED- OG NØGLETAL mio. DKK Netto rente- og gebyrindtægter EBTDA Resultat efter skat Kontinuerlig drift, ratio 80% 73% 116% - EPS -3,59 0,76 0,77 0,07 Egenkapitalens forrentning efter skat % 4.09% 6.48% 5.84% P/E, ultimo Neg. 27,66 39,35 344,34 Antal ansatte, ultimo Egenkapital Egenkapitalandel (soliditet) 56,52% 59,85% 78,10% 77,42% Markeds værdi, ultimo K/I, ultimo 0,19 1,10 1,93 14,11

9 2008 MÅLSÆTNINGER & AKTIVITETER Målsætninger for 2008 Aktiviteter i 2008 Fastholde og cementere det nuværende svenske aktivitetsniveau Tiltag med henblik på at øge indtjeningen pr. kunde i Sverige Fortsætte kontrolleret vækst af banken Stigning i netto rente -og gebyrindtægter på 57% Stigning i kundeaftaler på 9% Lancering af Capinordic Bank i Sverige Nye produkter, herunder det unikke PPM efterlevandeskydd Lancering af serviceselskabet Nordic Broker Association Vanskelige markedsvilkår for Investment- og Private Banking Fald i netto rente- og gebyrindtægter på 8%. EBTDA på DKK -195 mio. Udlånsbalance nedbragt med 13%. Indlånsoverskud ultimo 2008 Omkostningsbesparelser med begyndende effekt fra medio 2009 Fastholde høj tilgang i kapital under forvaltning (AUM) Afslutte organisatoriske tilpasninger Koncernen Netto tilgang i kapital under forvaltning på DKK 3,2 mia. Introduktion af 4 Capinordic-fonde Kapital i Capinordic-fonde øget med DKK 3,8 mia. til DKK 4,0 mia. samlet og struktureret i tre forretningsområder Fusion mellem Unitfond og Nordisk Fondservice afsluttet Fusion mellem Nordisk Fondservice og Monetar afsluttet Fusion mellem Capinordic Bank og Dansk OTC forventes afsluttet i 1. halvår 2009 med virkning fra 1. januar 2009

10 RESULTATER: KONCERNEN SAMLET Netto rente- og gebyrindtægter steg med 22%, stigningen kan primært henføres til stigende indtægter fra forretningsområderne Private Financial Services og Kapitalforvaltning. Netto tilgang af 20 tusinde kundeaftaler. I 2008 realiserede Capinordic en driftsindtjening (EBTDA) på DKK mio. (DKK 155 mio. i 2007). Resultatet er særligt påvirket af nedskrivninger og tabsreservationer på udlån, tab på egenbeholdningen samt nedskrivninger på goodwill og andre immaterielle aktiver.

11 RESULTATER FOR FORRETNINGSOMRÅDERNE Resultater i 2008 for de tre forretningsområder: Forretningsområder mio. DKK Banking Kapitalforvaltning Private Financial Services Netto rente- og gebyrindtægter EBTDA Nedskrivninger af immaterielle aktiver Resultat før skat Aktiver i alt Forpligtelser i alt

12 RESULTATER: BANKING OVERORDNET Lancering af filial i Sverige med netto tilgang af kunder. Et generelt lavere aktivitetsniveau end forventet grundet de vanskelige markedsvilkår. Nedskrivninger og tab på udlån samt tab på egenbeholdningen. Nedskrivninger på goodwill og andre immaterielle aktiver.

13 RESULTATER: BANKING DIVISIONER Investment Banking Stigning i aktivitetsniveauet på 5 %, på trods af vanskelige markedsforhold særligt i 2. halvår af Private Banking Lavere indtjening (50 %) grundet lavere indtægter ved formidling af særlige investeringer mv.

14 RESULTATER: KAPITALFORVALTNING Stigning i aktivitetsniveauet med 326 % i forhold til sidste år og stigning i EBTDA. Introduktion af 4 Capinordic-fonde med tilfredsstillende tilgang af kapital. Afkastperformance negativt påvirket af markedet, men generelt tilfredsstillende. Netto tilgang i kapital under forvaltning på DKK 3,2 mia. I lokal valuta er den samlede kapital under forvaltning faldet med 9% (MSCI World faldt til sammenligning 42%). Samling af aktiviteter udnyttelse af synergier.

15 RESULTATER: PRIVATE FINANCIAL SERVICES Stigning i aktivitetsniveau på 35% i forhold til sidste år og stigende indtjening. Fortsat høj netto kundetilgang. Lancering af nye produkter. Styrkelse af strategiske partnerskaber blandt andet ved lanceringen af Nordic Broker Association. Fusioner, der medfører en række positive synergier.

16 TEMAER I var et ekstremt år på de finansielle markeder, der var kendetegnet ved immobilitet og illikviditet. Væsentlige temaer for børsnoterede finansielle aktører var: Funding og afhængighed af interbankmarkedet Reduktion af omkostninger Nedskrivninger på aktiver og tilbageholdenhed ift. nedskrivninger på goodwill Solvensprocent

17 TEMA: FUNDING I CAPINORDIC - DIVERSIFICERING Capinordic opbyggede allerede i 2006 og 2007 en stærk kapitalbase. Capinordic er ikke afhængig af funding over interbankmarkedet, og er derfor ikke eksponeret overfor denne refinansieringsrisiko. Capinordic s fundingstrategi er baseret på traditionel bankforretning og udnyttelse af Koncern interne synergieffekter: Koncernens eksisterende danske og svenske kundebase udgør mere end kundeaftaler Koncernen har en kontinuerlig kundetilgang fra sit stærke svenske distributionsnetværk

18 TEMA: KONTINUERLIG DRIFT, RATIO I CAPINORDIC Koncernen har i 2008 fortsat øget sine kontinuerlige indtægter, således at 80% (73%) af Koncernens kontinuerlige omkostninger i 2008 dækkes heraf. Indtægter fra Investment Banking og kursreguleringer (ikke- kontinuerlige indtægter) indgår ikke ved opgørelse af dette nøgletal. Koncernen har i slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009 gennemført en række omkostningsbesparelser og fastholder fokus på at forbedre dette nøgletal.

19 TEMA: GOODWILL I CAPINORDIC Årets samlede af- og nedskrivninger af immaterielle aktiver udgør DKK 325 (44) mio., Svarende til 25% af de samlede immaterielle aktiver primo Koncernens samlede immaterielle aktiver udgør DKK 933(1.286) mio. Immaterielle aktiver er ikke en del af beregningsgrundlaget for basiskapital eller solvensprocent.

20 TEMA: HØJ SOLVENSPROCENT I CAPINORDIC På trods af nedskrivninger og tabsreservationer på udlån fastholder Capinordic en høj solvensprocent, dette kan henføres til Koncernens stærke kapitalgrundlag. Koncernens solvensprocent udgjorde ultimo %, hvilket er betydeligt højere end branchegennemsnittet. Egenkapitalen udgør ultimo 2008 DKK 1,8 mia. og Koncernens basiskapital DKK 838 mio. (DKK mio).

21 God selskabsledelse & aktionærinformation

22 AKTIONÆRINFORMATION Bestyrelse: Claus Ørskov, Advokat, formand Lars Öijer, næstformand Frédéric de Mevius Ole Vagner Direktion: Lasse Lindblad, adm. direktør

23 UDVIKLING I AKTIEKURS Aktie/indeks indeks Udvikling 2008 (%) Capinordic A/S -86% Finance index Nasdaq OMX -64% DJ Euro Banks -64%

24 OPTIONSPROGRAM Optionsprogrammet tildeles som incitament til de nyrekrutterede medlemmer af ledelsesteamet samt i begrænset omfang til eksisterende medarbejdere. Programmet omfatter optioner fra Koncernens egenbeholdning. Strikekursen er DKK 2,50 per aktie. Ved anvendelse af Black-Scholes modellen kan markedsværdien af programmet beregnes til DKK 3,1 mio. Optionerne optjenes 2 år efter tildeling. Optionsprogrammet tildeles ikke bestyrelse og direktion i Capinordic A/S.

25 VEDERLAG & UDBYTTE Bestyrelsens samlede vederlag udgjorde DKK mio. Direktionens samlede vederlag udgjorde DKK mio., dette vederlag omfatter to direktionsmedlemmer. I dag er der kun et direktionsmedlem. Bestyrelsen foreslår jf. årsrapporten, at resultatet overføres til næste regnskabsår. Capinordic A/S har i årsrapporten gennemgået corporate governance anbefalingerne. På er en oversigt over samtlige anbefalinger ud fra følg eller forklar princippet.

26 2009 fokus & forventninger

27 FOKUS I 2009 Styrke Koncernens eksponering og profil indenfor Kapitalforvaltning Fastholde høj kundetilgang i Private Financial Services Opretholde den høje aktivitet indenfor Investment Banking Styrke kundeunderlaget i Banking Fortsat forbedre forholdet mellem kontinuerlige indtægter og omkostninger. Reducere egenbeholdningen.

28 FORVENTNINGER TIL 2009 Capinordic forventer for 2009: Netto rente- og gebyrindtægter i niveauet DKK mio. Resultat før skat (ekskl. kursregulering og nedskrivninger af udlån) i niveauet DKK 0-75 mio. Capinordic forventer, at 2009 bliver et udfordrende år for Koncernen. Som følge af de fortsat ustabile kapitalmarkeder er intervallerne for den forventede indtjening indenfor et relativt bredt interval, ligesom Capinordic forventer at den kvartalsvise indtjening vil være mere volatil end sædvanligt.

Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider

Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider Indholdsfortegnelse 4 4 6 7 7 7 7 8 8 9 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 26 28 30 30 31 31 32 33

Læs mere

Prospekt 20. december 2007

Prospekt 20. december 2007 Prospekt 20. december 2007 CVR-NR. 13 25 53 42 RESUMÉ INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ: Resumé...1 Baggrunden for udstedelse af aktier...1 Capinordic Koncernen...2 Risikofaktorer...3 Bestyrelse og ledelse...3

Læs mere

NewCap Holding A/S. Bredgade 30 DK-1260 København K CVR nr. 13 25 53 42. NewCap Holding A/S

NewCap Holding A/S. Bredgade 30 DK-1260 København K CVR nr. 13 25 53 42. NewCap Holding A/S NewCap Holding A/S Bredgade 30 DK-1260 København K CVR nr. 13 25 53 42 NewCap Holding A/S Årsrapport 2014 BLANK SIDE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 4 Vores forretning og strategi... 4 Koncernoversigt...

Læs mere

NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 DK-1256 København K CVR nr. 13 25 53 42. NewCap Holding A/S

NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 DK-1256 København K CVR nr. 13 25 53 42. NewCap Holding A/S NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 DK-1256 København K CVR nr. 13 25 53 42 NewCap Holding A/S Årsrapport 2013 BLANK SIDE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen...

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender 2013 98 Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING 3 2008-2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport 2014 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.051 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen

Læs mere

Årsrapport. Resumé se side 3

Årsrapport. Resumé se side 3 Årsrapport 2006 Resumé se side 3 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/2007 3 Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Årsrapport Alm Brand Bank 2013 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Indhold 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 2 Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.30 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere