Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Århus Byråd besluttede på byrådsmødet den 27. maj 2009 at acceptere Region s anmodning om at overtage driften af det regionale tilbud Rusmiddelcenter. Der er på baggrund af denne beslutning udarbejdet et udkast til delingsaftale mellem Århus Kommune og Region. Rådhuset 8100 Århus C Sagsnummer M1/2008/02123 Sagsbehandler Jimmi Joensen Telefon Direkte telefon Telefax Med overtagelsen af Rusmiddelcenter pr. 1. juli 2009 fulgte 8 månedslønnede medarbejdere (svarende til ca. 7,65 fuldtidsstillinger). Efter lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse indtræder Århus Kommune i Region s rettigheder og pligter. E-post E-post direkte Som betaling for Rusmiddelcenter overtager Århus Kommune en samlet langfristet gældspost fra Region, som modsvarer differencen mellem aktiver og passiver i tilbudet. Der er tale om langfristet gæld i størrelsesordenen 3,8 mio. kr. til grunde og bygninger (2009-p/l). Der kan evt. blive tale om en efterregulering af beløbet, når Region s regnskab for 2009 er endeligt godkendt. Region har godkendt aftaleudkastet den 17. marts Beslutningspunkter At 1) Århus Kommune overtager aktiver og passiver vedr. det tidligere regionale tilbud Rusmiddelcenter med virkning fra 1. juli 2009, jf. bilag 1.

2 At 2) Bestiller Løn i Borgmesterens Afdeling kompenseres med årligt kr. svarende til en udgift på kr. pr. medarbejder. At 3) Borgmesterens Afdeling (arbejdsskadeadministrationen) kompenseres med årligt kr. svarende til en udgift på kr. pr. fuldtidsmedarbejder. At 4) Medarbejderne fra Rusmiddelcenter omfattes af Århus Kommunes gældende politikker og retningslinjer m.v. med virkning fra 1. juli Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse giver medarbejderne meddelelse herom. At 5) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at opsige eventuelle lokalaftaler med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med Århus Kommunes aftaler og politikker. 3. Baggrund Århus Byråd har i medfør af Servicelovens 186 på byrådsmøde den 27. maj 2009 besluttet at acceptere Region s anmodning om at overtage driften af det regionale tilbud Rusmiddelcenter. Tilbudet er beliggende i Århus Kommune. Region har på baggrund af Århus Kommunes henvendelse vedrørende beslutningen om at overtage tilbudet fremsendt aftaleudkast til forhandling mellem Århus Kommune og Region. Aftaleudkastet er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 (herefter: Bekendtgørelsen ). Den endelige udgave af aftaleudkastet, som på administrativt niveau er forhandlet på plads mellem Århus Kommune og Region, er vedlagt indstillingen som bilag 1. Den på vegne af regionen udarbejdede revisionserklæring er vedlagt som bilag 2. Når aftaleudkastet først nu er klar til forelæggelse for Byrådet skyldes det, at denne har afventet en afklaring dels i forhold til opdeling af det økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle arbejdsskader, dels værdiansættelsen af bygningerne i tilknytning til døgntilbuddet Hvilstedhus. Regionsrådet godkendte den 17. marts 2010 overdragelsen af Rusmiddelcentret til Århus Kommune. Side 2 af 8

3 Rusmiddelcenter er i forbindelse med overgangen til Århus Kommune blevet integreret i henholdsvis Ungdomscentret og Center for Misbrugsbehandling i Socialforvaltningen, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Med overtagelsen af Rusmiddelcenter fulgte 8 medarbejdere ansat på månedsløn, svarende til 7,65 fuldtidsstillinger. Der er tale om medarbejdere inden for følgende overenskomstområder: Socialrådgivere Socialpædagoger Akademikerområdet (psykolog) HK (sekretær) De pågældende er ansat efter overenskomster indgået mellem Danske Regioner og de faglige organisationer. Disse overenskomster minder om de tilsvarende overenskomster på KL s område for så vidt angår systematik, indhold og lønniveauer. Århus Kommunes gældende politikker og retningslinjer Efter lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse indtræder Århus Kommune i Region s rettigheder og pligter. Århus Kommune har derfor ret til uden varsel at ændre Region s politikker og retningslinjer i det omfang, at der er tale om ensidigt vedtagne politikker og retningslinjer. Som eksempler herpå kan nævnes Personalepolitik for Region og Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region. Det foreslås, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse hurtigst muligt efter den formelle overtagelse af tilbuddet giver besked til de pågældende medarbejdere om, at Århus Kommunes politikker og retningslinjer er gældende i stedet for Region s politikker og retningslinjer. 4. Den forventede effekt Indstillingen medfører ikke ændringer i forhold til den forventede effekt. Side 3 af 8

4 5. De planlagte ydelser Indstillingen medfører ikke ændringer i forhold til de planlagte ydelser. 6. Organisering af indsatsen I forbindelse med Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter, som skete med virkning fra 1. juli 2009, er tilbudets medarbejdere blevet integreret i henholdsvis Ungdomscentret (ungeindsatsen) og Center for Misbrugsbehandling (voksenindsatsen). Begge enheder er en del af Socialforvaltningen. Der er foretaget høring af MED-systemet og de relevante brugerorganisationer forud for byrådets beslutning om at overtage tilbudet (indstilling tiltrådt på byrådsmødet den 27. maj 2009). Der er ikke foretaget høring som led i udarbejdelsen af denne indstilling, som alene omhandler de tekniske forhold omkring Århus Kommunes overtagelse af aktiver og passiver i relation til Rusmiddelcenter. 7. Konsekvenser for ressourcer Driftsøkonomi Århus Kommunes overtagelse af et regionalt takstbelagt tilbud har som udgangspunkt ingen driftsøkonomiske konsekvenser. I forhold til Rusmiddelcenter har der dog været tale om overtagelse af et tilbud, hvor driftsgrundlaget ikke længere var til stede, idet en stor del af kunderne (de øvrige kommuner) havde valgt at opsige samarbejdet og løse opgaverne selv. Eventuelle udgifter forbundet med overtagelsen af tilbuddet vil som forudsat i forbindelse med Byrådets oprindelige beslutning om at overtage tilbuddet blive håndteret indenfor Socialforvaltningens decentraliseringsordning. Som kompensation for arbejdsskadeforsikring og lønadministration overføres permanent kr. (2009-p/l) til hhv. arbejdsskadeområdet og Bestiller Løn (begge dele i Borgmesterens Afdeling). Dette svarer til kr. pr. fuldtidsmedarbejder i forhold til arbejdsskade og kr. pr. medarbejder i forhold til lønadministration. For 2009 vil der ikke være tale om helårsvirkning. Overdragelse af overheadpersonale I henhold til Bekendtgørelsen skal Århus Kommune ved overtagelse af et regionalt tilbud overtage en forholdsmæssig andel af regionens øvrige ansatte (overheadpersonale). Disse medarbejdere skal varetage de administrative opgaver, som er en indirekte følge af overdragelsen af Rusmiddelcenter, og finansieres af det ovenfor omtalte Side 4 af 8

5 administrative bidrag. Det er aftalt med Region, at der ikke overføres overheadpersonale til Århus Kommune i relation til Rusmiddelcenter. Kapitalbidrag I de takster, som kommunerne i dag betaler for Rusmiddelcenter s ydelser, er indeholdt et kapitalbidrag, som skal dække afskrivning og forrentning af grunde, bygninger og inventar (i forhold til døgntilbudet Hvilstedhus, som er en del af Rusmiddelcenter ). Socialforvaltningen modtager efter overtagelsen af tilbudet kapitalbidraget som en del af takstindtægten ved salg af pladser. Socialforvaltningens overtagelse af grunde, bygninger og inventar finansieres i praksis ved at den decentrale ramme reduceres med kr. i 15 år (med udgangspunkt i principperne for driftsfinansieret anlæg). Aktiver/passiver Det fremgår af det endelige aftaleudkast, at aktiver og passiver er værdiansat jf. Regnskab 2008 for Region, som er i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemer for regioner. For yderligere uddybning af principperne bag opgørelserne henvises til aftaleudkastet (bilag 1). I den følgende oversigt er angivet størrelsen af de aktiver og passiver, som Århus Kommuner overtager i forhold til Rusmiddelcenter samt den kompensation, som ved overtagelsen af tilbudene skal ydes til Region. Der vil ske en efterregulering af beløbene, når Region s regnskab for 2009 er endeligt godkendt. Værdiansatte aktiver Materielle anlægsaktiver: * Grunde og bygninger * Tekniske anlæg 0 Aktiver i alt Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser: * Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd 0 Passiver i alt 0 Kompensation Langfristet gæld: * Opfyldning med gæld vedr. positiv nettoværdi Prisen for Hvilstedhus er fastsat til 3,8 mio. kr. (beliggende syd for Solbjerg) Side 5 af 8

6 I perioden fra 1. januar 1998 til 31. december 2006 lejede Århus Amt bygningerne fra et privat boligselskab. Der var tale om en konstruktion, hvor Århus Amt til enhver tid kunne erhverve bygningerne til restgælden. Efter 10 år ville bygningerne kunne erhverves for 1 krone. I forbindelse med strukturreformen benyttede Århus Amt/Region muligheden for at købe bygningerne for kr., svarende til restgælden på lånet pr. 7. december Udgangspunktet for værdiansættelsen i forbindelse med Århus Kommunes overtagelse af bygningerne har været den samlede lejeudgift i den 10-årige kontraktperiode korrigeret for afskrivninger i perioden 1. januar 2007 til 31. juni Til sammenligning er den offentlige vurdering for 2008 på 5,25 mio. kr. Besigtigelse af bygningerne Bygningskontoret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har gennemgået de overtagne bygninger med henblik på at vurdere, om regionens værdiansættelse af de overtagne aktiver er retvisende samt at de angivne tekniske installationer mv. forefindes på tilbudene. Dette vurderes at være tilfældet. Hensættelser til feriepenge Der er på passivsiden i delingsaftalen ikke indregnet hensættelser til feriepenge. Det har i forhandlingerne med Region været Århus Kommunes udgangspunkt, at der bør ske en sådan hensættelse. Som det fremgår af bilag 1, har Region sendt en forespørgsel til Indenrigs- og Socialministeriet i forhold til en præcisering af principperne omkring feriepenge. Såfremt ministeriet deler Århus Kommunes opfattelse, vil aftalen efterfølgende blive tilrettet. Århus Kommunes overtagelse af langfristet gæld Af Bekendtgørelsen fremgår, at en kommunalbestyrelse, der overtager regionale tilbud, skal kompensere regionsrådet herfor. Kompensationen skal - i det omfang det er muligt - ske i form af overtagelse af langfristet gæld fra regionen. Der er på denne baggrund opnået enighed om, at Århus Kommune overtager en langfristet gældspost i størrelsesordenen 3,8 mio. kr., hvilket modsvarer differencen mellem aktiver og passiver i Rusmiddelcenter. Engangsomkostninger Tinglysningsafgift Side 6 af 8

7 Der knytter sig som udgangspunkt en engangsomkostning til omregistrering/tinglysning af fysiske aktiver samt anmeldelse til kommunens forsikringsselskab. I forbindelse med overtagelsen af Atriumhuset og Tuesten Huse pr. 1. januar 2009 fik Region på vegne af Århus Kommune dog foretaget tinglysningen uden omkostninger. Dette skete med henvisning til, at overtagelsen af tilbudene (trods en tidsmæssig forskydning) skete som led i strukturreformen. Såfremt det ikke lykkes at få foretaget tinglysningen uden omkostninger denne gang, forventes udgiften til tinglysning at udgøre ca kr., som afholdes inden for Socialforvaltningens eksisterende ramme. Etablering af fiberforbindelser m.m. (IT) På de regionale tilbud er serverne i dag placeret decentralt på de enkelte tilbud. Da man i Århus Kommunes har en central serverstruktur, stilles der væsentligt højere krav til linjernes kapacitet. Det er på denne baggrund nødvendigt at etablere nye fiberlinjer til de overtagne tilbud. Den samlede udgift ved etablering af nye fiberlinjer til adressen Skanderborgvej 213 udgør ca kr. (2009-p/l), som afholdes inden for Socialforvaltningens eksisterende ramme, og udføres i forbindelse med den igangværende udrulning af fiberlinjer i en række klynger i byen. Hans Halvorsen / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Aftaleudkast vedrørende Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter pr. 1. juli 2009 (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 2: Revisionserklæring vedr. aftaleudkastet (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 3: Bevillingsskema - sagsnummer T (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Side 7 af 8

8 Tidligere beslutninger Byrådsindstillingen Region s overdragelse af Rusmiddelcenter til Århus Kommune blev vedtaget den 27. maj Dermed besluttede Århus Byråd at overtage driften af det regionale tilbud Rusmiddelcenter med virkning fra 1. juli Side 8 af 8

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7 Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning 1. 2. Det videre forløb 2.

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland 0 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2013 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller 2010 for de regionalt og kommunalt drevne sociale tilbud samt specialundervisnings tilbud, som er omfattet af rammeaftalerne i Region Nordjylland

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014. Indhold

Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014. Indhold Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014 Indhold Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2013... 1 Indledning... 2 Beregning af historisk belægningsprocent... 2 Håndtering af over-/underskud...

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere