Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter"

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2008 INDHOLD Forside Ny tilsynsmodel til gennemsyn Tilsynsmodellen fremlægges for baglandet. Vi har brug for at høre din mening! Diverse nyheder 1. Copydan og de forskellige ophavsretlige ordninger 2. Copydan Billedkunst 3. Finanslovsforslag Indberetning 2008 til Dansk Friskoleforening 5. Orienteringsmøder om ny overenskomst 2008 samt tilsyn 6. Ændringer i dagpengeloven 7. Statens forsikringsordning ved erhvervsorientering m.v. 8. Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde 9. Gruppelivsordning på lærerområdet 10. Miljøforsikringer 11. Udgivelse af bogen»den Frie Danske Lærerskole«Det sker Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter for den øvrige frie grundskole om at modernisere og optimere tilsynet med de frie skoler. I dag er tilsynet opdelt i fem niveauer, og det har gang på gang vist sig, at de frie grundskoler ofte har skullet lægge øre til megen kritik og mistillid til det eksisterende tilsyn, som nogle politikere finder utilstrækkeligt. Dertil kommer, at en del af de skoler, der har været udsat for Undervisningsministeriets yderligere tilsyn har oplevet et tilsyn, som snarere udmønter sig i kontrol end en konstruktiv dialog med øje for at bringe skolens forhold i orden. Tilsammen har dette efterladt et utilfredsstillende billede af tilsynet med de frie grundskoler for alle parter. Det nye udkast ligger nu klar og Dansk Friskoleforening har betinget sig muligheden for at drøfte den nye tilsynsmodel med baglandet. Dette sker ved en række orienteringsmøder, som også vil komme til at omhandle den ny overenskomst I pkt. 5 i denne skolemeddelelse fremgår det, hvornår og hvor dette sker. Mange er allerede tilmeldt orienteringsmøderne, og det er fortsat muligt at melde til på eller Friskolernes Kontor: Skolestart! Et nyt skoleår er i gang

2 Barometret Børn skal skoles på skotsk»skotterne er foregangsland for indskoling«. Det siger Christine Antorini (S), der er delegationsleder på Folketingets Uddannelsesudvalg, der tirsdag tog af sted på en studietur til Skotland.(...)Skotternes topplacering i de internationale PISA-undersøgelser skal nu komme Danmark til gode. De skotske børn er dygtigere end de danske, både når det gælder sprog og hvornår de lærer at læse og skrive. «(Lene Ploug Frederiksen, Søndagsavisen, 31. august 2008) Skolebytte?? Mejls-Orten-Tinghøj Friskole søger en samarbejdspartner til den årlige lejrskole, gerne 4 dage i maj/juni 2009, for 120 børn og 20 lærere. Mejls-Orten-Tinghøj Friskole kan til engæld tilbyde et spændende naturområde ved skolen og gode udflugtsmuligheder til Varde, Esbjerg, Ribe samt Vesterhavet. Se i øvrigt - og kontakt: Mejls-Orten-Tinghøj Friskole Skoleleder: Niels Kristian Nørregård Forældre: Mere disciplin og opdeling af børn i folkeskolen»to ud af tre forældre overvejer at sætte deres børn i privatskole som følge af for mange urolige og vanskelige børn i folkeskolen, viser ny undersøgelse. Samtidig er et stort flertal parat til at opgive den fælles skole og undervise eleverne delt i centrale fag. Skræmmende, siger eksperter, mens undervisningsministeren støtter forældrene og blæser til ny værdikamp i skolen«(mette-line Thorup, Information, 29. august 2008) Svensk friskolemodel giver svar på grundskolens udfordringer»i Sverige tjener privat virkesomhed penge på at drive friskoler uden brugerbetaling. Indlæringsformerne er skræddersyede til den enkelte elevs behov, og det har skabt nogle af landets bedste prøveresultater. Skolemodellen gør op med mange af de problemer, som den danske folkeskole slås med. Men den møder blandede reaktioner hos danske politikere og fagfolk«(carolina Kamil, Mandagmorgen, 25. august 2008) SKI - effektive indkøb Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S har udsendt en oversigt over de selvejende institutioners koordineringskøbsaftaler. Materialet kan ses på Købsaftalerne er frivillige for skolerne at benytte. Undervisningministeriet har på vegne af de de selvejende institutioner lavet aftaler med en række af landets relevante SKI-leverandører, som kan give skolerne fordelagtige vilkår/priser. Folkeskoler slår sig op på markante profiler»profilskoler er den nye hotte trend i den danske folkeskole. Det skal være slut med, at alle skoler er ens - også fordi en markant profil kan skabe ny begejstring(...)de særlige profilskoler oprettes ikke kun for at vende udviklingen for skoler, der er ramt af elevflugt. De er en tendens, der breder sig i mange kommuner, hvor folkeskolen søger at tage konkurencen op med det voksende antal privatskoler, siger professor Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole«. (Politiken, Dorrit Saietz og Gitte Svanholm, 14. august 2008)

3 1. Copydan og de forskellige ophavsretlige ordninger Da kopiering blev almindeligt på skolerne, indgik Undervisningsministeriet aftale med en nyoprettet fællesorganisation for samtlige rettighedsindehavere til det materiale, skolerne kunne kopiere og siden mangfoldiggøre ved udprintning. Organisationen fik navnet Copydan. For ca. 20 år siden overlod Undervisningsministeriet aftaleforpligtelsen til»skoleejerne«, hvilket primært vil sige landets kommuner, der repræsenteres af Kommunernes Landsforening. Da denne kun kan indgå aftaler for folkeskoleområdet, er de frie og private skolers foreninger siden blevet inddraget i et forhandlingsfællesskab med KL. Dansk Friskoleforening har således været involveret i forhandlinger med Copydan gennem en årrække, og der er tale om ganske omfattende forhandlinger, da skolernes stigende anvendelse af ophavsretsbeskyttet materiale giver Copydan grundlag for at kræve højere betaling. I forbindelse med de seneste forhandlinger er der gennemført en forbrugsundersøgelse, der medfører en betydelig prisstigning i Aftalen løber foreløbig indtil Copydan administrerer selv denne traditionelle»kopiaftale«(»tekst & Node«), og skolerne skulle allerede være underrettet om den nye aftale. Den kan indgås på hidtidige vilkår eller inkluderet indscannings- og lagringsmulighed. Skolerne skal melde tilbage til Copydan, hvilken aftalevariant der ønskes. De fleste skoler har også indgået en anden aftale med en selvstændig forening under Copydan, som giver ret til kopiering af radio- og TV-udsendelser. Ordningen kaldes AVU-kopier, og det er ikke muligt at låne lyd- og billedmedier fra de pædagogiske centre (»amtscentralerne«), medmindre skolen er tilmeldt denne aftale. Ca. halvdelen af landets skoler har endvidere indgået en tillægsaftale, der gør det lovligt at optage TV-udsendelser fra en række betalingskanaler (»25TV«). Ordningen administreres af Copydan AVU-kopier. Sidstnævnte organisation forsøger i øjeblikket at indgå aftale med Dansk Friskoleforening om at administrere en ny ordning, der lovliggør visning af danske og en række udenlandske spillefilm, hvis man i forvejen har AVUabonnement og er indstillet på yderligere at betale et fast månedligt gebyr, hvor størrelsen afhænger af diverse rabatordninger. Foreningen har endnu ikke truffet beslutning om at indgå i ordningen, som vi på flere punkter betragter som unødvendig administrationskrævende. For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at musikkunstnernes rettigheder varetages af organisationerne KODA og Gramex, og mange skoler har indgået aftale med disse gennem Dansk Friskoleforening. Koda/Gramex må ikke forveksles med Copydan. 2. Copydan Billedkunst Som noget nyt har også billedkunstnere, tegnere, illustratorer, fotografer m.v. fået Kulturministeriets godkendelse til at oprette en ny fællesorganisation, der hedder Copydan Billedkunst. Denne organisation er bemyndiget til at hævde ophavsrettighederne for brug af isolerede billeder, idet billeder som indgår i en tekstmæsig sammenhæng er licenseret via Copydan Tekst & Node. Med denne aftale kan skolerne bruge (og mangfoldiggøre) billeder (inkl. fotografier og andre illustrationer) hentet fra internettet, lave digitale kopier, overføre bileder til overhead, dias og interne digitale netværk, hvormed billederne lovligt kan indgå i såvel lærermateriale som elevopgaver. Hvad angår analoge billeder kan disse anvendes på tilsvarende vis og lovligt overføres til digitale medier. Undersøgelser viser, at de fleste skoler faktisk anvender billeder i undervisningen, og dette er da også logisk set i forhold til, hvad der forudsættes i»fælles Mål«. Skolerne er i så fald forpligtet til at betale for ophavsretten. Dansk Friskoleforening har aftalt med Copydan Billedkunst, at foreningen opkræver betaling for tilslutning til ordningen. Rabatprisen er 13,50 kr. pr. elev årligt. Foreningen har dog stillet som betingelse, at skoler kan framelde sig ordningen, hvis de ikke anvender billeder i undervisningen. Skolerne vil således blive opkrævet betaling fra 1. januar 2009, medmindre de via vedlagte blanket har frameldt sig ordningen senest den 10. oktober.

4 3. Finanslovsforslag 2009 Taksterne i finanslovsforslaget for 2009 er nu offentliggjort. Ministeriet har elektronisk underrettet skolerne om det fremsatte finanslovsforslag. Driftstilskuddet er fastsat til 75% af udgiften pr. elev i folkeskolen 2006, tillagt beregnede pensionsudgifter og PL-fremregnet til 2009-niveau. Der er korrigeret for tilskud til 10.klasse, jf. efterfølgende forklaring, og indregnet kompensation for indførelse af den forlængede arbejdsgiverbetalte periode i sygedagpengeloven. Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finansloven er vedtaget i Folketinget. Finanslovstaksten pr. elev er steget med ca. 5%. Generelt er taksterne i finanslovsforslaget fremskrevet med 4,5 %, men eftersom de reviderede takster i den endelige finanslov for 2008 havde taget højde for en pris- og lønkorrektion på 0,4%, er PL-fremskrivningen reelt 4,1%. Til gengæld har statskassen som bekendt tilbageholdt 0,5% i»tvungen opsparing«i Ved Folketingets vedtagelse af Finanslov for 2008 blev det imidlertid besluttet, at tvangsopsparingen skal udbetales i Denne opsparing vil blive udbetalt til skolerne som et éngangsbeløb i foråret 2009 på baggrund af skolens årselevtal i Finanslovsforslagets takster: I det følgende oplyser vi de centrale takster i finanslovsforslaget, idet de tilsvarende tal fra 2008 (før Folketingets ændringer) bringes til sammenligning: Driftstilskud pr. elev: (= finanslovstaksten) kr kr. Til særtilskud vil fragå *): kr kr. Generelt tilskud *):(gennemsnit pr. elev) kr kr. Ekstra driftstilskud pr. kostelev: kr kr. Takst for bygningstilskud pr. elev: kr kr. Takst for SFO-tilskud pr. elev: kr kr. Handicappede, anslået gennemsnit*): kr kr. Tilskud pr. sprogstimuleringselev: kr kr. *) Særtilskud er bevilling til specialundervisning mv., bevilling til Fordelingssekretariatet (Vikarkassen), en særbevilling til de tyske mindretalsskoler samt bidrag til Barselsfonden på 8,5 mio. kr. Finanslovsforslaget går i øvrigt ud fra, at alle medarbejdere i friskolerne herefter får barselsdækning i den statslige barselsfond, og Undervisningsministeriet oplyser, at dette har medført en yderligere reduktion i taksterne med samlet 9,4 mio. kr. Det generelle tilskud til den enkelte skole kan pr. elev blive større eller mindre end det anførte beløb herover, idet der sker regulering efter elevernes alder, skolens regionalfaktor og skolens størrelse. Under»download«på hjemmesiden kan man finde et skema til beregning af statstilskud efter de nye bestemmelser om grundtilskud, fællestaxameter og undervisningstaxameter. Da Undervisningsministeriet har udmeldt gennemsnitsomkostning for handicappede, er den gengivet ovenfor. Den er imidlertid ret uinteressant for skolerne. Udgifter ud over det kommunale takstbeløb på kr. pr. handicappet elev vil i øvrigt blive opkrævet af staten hos elevens hjemkommune. Takster til særlige tilskud m.v. Til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever er bevillingen hævet med 35,7 mio. kr. til 218,6 mio. kr. Denne stigning skyldes bl.a., at der på finanslov 2009 er forhåndsfinansieret 23,9 mio. kr. til vidtgående specialundervisningsbevilling i skoleåret 2008/09, som ikke kunne dækkes forholdsmæsigt på finanslov Vikarbevillingen er faldet med 9,6 mio. kr. til 53 mio. kr., hvilket bl.a. er en konsekvens af skolernes overgang til den statslige Barselsfond, der har givet større besparelser i Fordelingssekretariatet end oprindelig forventet. Fripladsudvalgets bevilling er justeret med kr. til 21,7 mio. kr. og hertil kommer uændret 5,4 mill kr. til fripladsordning for skolefritidsordningerne. Befordringsbevillingen blev på finanslov 2006 sparet væk, idet man dog har bevaret en restbevilling på 1,1 mill. kr. til syge og handicappede elever og en restbevilling til nedsættelse af elevbefordring. Denne er for 2009 fastsat til 19,9 mio. kr., hvoraf de 2,4 mio. kr. er reserveret de tyske mindretalsskoler. Bevillingen er hævet med 0,8 mio. kr. i forhold til 2008.

5 De nye fordelingstakster: Medmindre skolerne er omfattet af overgangsordning, vil tilskud kunne beregnes ved anvendelse af følgende takster: Grundtilskud pr. skole (dog max kr. pr. elev): kr. Fællesudgiftstaxameter. Pr. elev for de første 220 elever kr. Pr. elev over 220 elever kr. Undervisningstaxameter. Pr. elev under 13 år kr. Pr. elev på 13 år eller derover kr. Det beregnede tilskud vil være gældende i stedtillægsområde 2 og 3, mens man i områderne 4, 5 og 6 skal tillægge ekstra 2% (regionaliseringsfaktor 1,02). Pr. 1. august 2008 blev der indført et særligt undervisningstaksameter for elever på 10. klassetrin, som i et helt skoleår skal deltage i 2 ugers obligatorisk brobygning. Taksten for undervisningstilskud er nedreguleret vedr. disse to uger. Da 10. klasses obligatoriske del kan gennemføres på 20 uger og nyt hold begynde primo kalenderåret, vil der i øvrigt for 10. kl. blive indført en ekstra elevopgørelse pr. 1. februar. Første gang februar Årselevtallet i 10. kl. vil danne udgangspunkt for tilskudsregulering for skoler med denne årgang. Undervisningstaksameter for 10. kl. (takst 3) kr. 4. Indberetning 2008 til Dansk Friskoleforening Det årlige indberetningsskema til Dansk Friskoleforening er vedlagt denne udsendelse. Skemaet er udskrevet med de stamoplysninger, som vi d.d. har registreret. Stamoplysningerne bedes kontrolleret og eventuelt rettet, da de vil indgå i foreningens årsberetning og blive oplyst på hjemmesiden. De indberettede elevtal skal stemme med de elevtal, som skolen har indberettet til Undervisningsministeriet på»skema C«. Vi gør opmærksom på, at medlemsopgørelsen skal oplyses som et antal personer og ikke som antal hjem. Vi skal bede skolerne om at huske at medsende kopier af de skemaer, som vi har bedt om. Bemærk indsendelsesfristen den 10. oktober. I en årrække har vi sammen med indberetningsskemaet bedt skolerne forsyne os med oplysninger til»årets statistik«. Dette vil også i år ske elektronisk via vores hjemmeside på et senere tidspunkt. 5. Orienteringsmøder om ny overenskomst 2008 samt tilsyn Bemærk venligst de udsendte indbydelser til at deltage i orienteringsmøder om overenskomstfornyelsen for lærere 2008, beregning af lønsum samt krav til udmøntning af Ny Løn pr. oktober 2008 og indførelse af garantiløn pr. 1. april Forslag til betydelige ændringer i tilsynsreglerne vil desuden blive præsenteret, da foreningen i nær fremtid skal give Undervisningsministeriet tilbagemelding om sin stillingtagen. Møderne holdes efter følgende plan, og man kan tilmelde sig indtil 5 dage før mødet til Friskolernes Kontor: Mandag den 1. september på Hammerum Fri- og Efterskole (Midtjylland) Torsdag den 4. september på Sværdborg Friskole (Sydsjælland) Mandag den 8. september på Ringe Fri- og Efterskole (Midtfyn) Tirsdag den 9. september på Kolding Friskole (Sydjylland) Torsdag den 18. september på Sjællands Privatskole (København) Torsdag den 25. september på Lyngbjerggårdskolen (Nordjylland) Møderne er åbne for alle med tilknytning til en friskole. Tilmelding kan også ske via foreningens hjemmeside på følgende link: 6. Ændringer i dagpengeloven Med lov af 27. maj 2008 er sygedagpengeloven ændret, så arbejdsgiverperioden forlænges fra 15 kalenderdage til 21. Skolerne vil altså først kunne få sygedagpenge, når sygefraværet overstiger 21 dage. Loven trådte i kraft den 2. juni 2008 og har som omtalt foranstående givet anledning til en kompensation via finanslovsforslaget.

6 7. Statens forsikringsordning ved erhvervsorientering m.v. Undervisningsministeriet har den 20. juni 2008 udstedt en ny bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Ændringen dækker i princippet den hidtidige personkreds, men bekendtgørelsens 5 præciserer de dækningsberettigede aktiviteter anderledes. Som konsekvens af de ændrede regler for erhvervspraktik i folkeskolelovens 9 stk. 3 dækker erstatningsordningen nu kun erhvervspraktik for elever i 9. klasse, mens alle elever, der deltager i det obligatoriske emne»uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering«, dækkes under virksomhedsbesøg, ligesom elever i 8. klasse er dækket under introduktion til ungdomsuddannelse og ved aktiviteter i valgfaget arbejdskendskab. Forskellige former for brobygning er dækket på de relevante klassetrin. Elever på 10. klassetrin er generelt også dækket under ulønnet praktik, ligesom det gælder for visse elever i særligt tilrettelagte undervisningsforløb med hjemmel i folkeskoleloven. Friskoler, der selv formidler erhvervspraktik i 8. klasse, skal huske at tegne ansvarsforsikring for denne elevaktivitet, der ellers ikke længere er dækket af den statslige forsikringsordning. 8. Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde Finansministeriets Personalestyrelse har med cirkulære af 3. juli 2008 præciseret, at tjenestefrihed til organisationsarbejde som hovedregel ydes uden løn. Tillidsrepræsentanter varetager dog organisationsopgaver for personalegrupper på egne arbejdspladser, hvorfor sådan virksomhed varetages som led i det daglige arbejde. Bestemmelsen tager altså ikke sigte på TR-virksomhed. Hvis der har været praktiseret ordninger med uberettiget lønudbetaling, skal de bringes til ophør. Er der tale om mange års praksis, anbefales et varsel på ikke over 3 måneder. 9. Gruppelivsordning på lærerområdet Som et led i den statslige overenskomstfornyelse er forsikringsbestemmelserne for Forenede Gruppeliv forbedret. Dødsfaldsdækninger stiger fra kr. til kr. pr. 1. april 2008, og dækningen er nu udvidet til det fyldte 70. år, hvis ansættelsen er opretholdt. Ved død tilfalder erstatningssummen nærmeste pårørende. Her er personkredsen udvidet fra 1. august 2008, idet samlever efter nærmere regler kan anses som nærmeste pårørende. Den månedlige præmie fastholdes uændret. Se eventuelt Gruppelivsordningen for øvrige medarbejdere i TopDanmark vil også blive justeret, så den giver samme dækning som Forenede Gruppeliv. 10. Miljøforsikringer Den 22. maj 2008 vedtog Folketinget den såkaldte Miljøskadelov og en ændring af lov om miljøbeskyttelse. Begge love har baggrund i EU s miljøansvarsdirektiv. Lovene trådte i kraft den 1. juli 2008, og de indfører en helt ny type ansvar for miljøskader forvoldt ved enhver form for erhvervsmæsig virksomhed. De danske forsikringsselskaber har indtil videre været tilbageholdende med at tilbyde miljøforsikringer, men der er kommet udenlandske forsikringsselskaber på banen, og forsikringsmæglerfirmaet Willis advarer om, at alle ikke er lige seriøse. Willis anbefaler, at der først tegnes forsikringer, hvis en lokal analyse af forsikringsrisici gør det sandsynligt, at virksomheden kan pådrage sig erstatningsansvar i lovenes forstand. Til en sådan analyse har Willis udformet et skema, der belyser miljøskadelige stoffer i produktionen. Dette er næppe aktuelt for skoler. Men hertil kommer affaldsdepoter, spild på jorden, udledning til spildevandsanlæg og offentlig kloak, luftforurening, olietanke, forurening ved brand o.s.v. I denne forbindelse kan man blandt andet vurdere, hvordan skolerne har skaffet sig af med giftige stoffer i fysik/kemi, opløsningsmidler osv. Det aktuelle årlige præmieniveau baserer sig på en selvrisiko på mindst kr. og årlige præmier mellem kr. og kr. Hvis en skole overvejer denne særlige form for ansvarsforsikring, vil det derfor være en god idé at søge kvalificeret rådgivning.

7 11. Udgivelse af bogen»den Frie Danske Lærerskole«Tidligere skoleleder Tage Mejniche på Øster Jølby Friskole fik umiddelbart før sommerferien udgivet en bog om den frie læreruddannelse ved Kerteminde Folkehøjskole. Det var en selvstændig uddannelse, der blev iværksat af højskoleforstander Ejnar Skovrup, som dengang ejede Kerteminde Folkehøjskole. Uddannelsen fik ikke nogen lang levetid, men efter en kort omtumlet historie blev den en direkte forløber for Den frie Lærerskole i Ollerup. Tage Mejniche døde kort tid før bogudgivelsen, men det er lykkedes ham at samle oplysninger om den hidtil næsten ubeskrevne læreruddannelse, der på afgørende vis havde sat sig spor i hans eget liv. Bogen forhandles af Dansk Friskoleforening. Bestilling kan finde sted via vores hjemmeside. Venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

8 Det sker Orienteringsmøder - om ny overenskomst og tilsyn Der afholdes seks orienteringsmøder i løbet af september. Se hvor og hvornår under pkt. 5 i denne Skolemeddelelse. Pædagogisk afdækning af elevernes læringsforudsætninger 2., 21. og 27. oktober 2008 på Nordskovens Friskole Træningsforløb i Samarbejdsbaseret Problemløsning 4., 11., 18., og 25. september - og 6. november på Nordskovens Friskole. Rollespilskursus september på Gerlev Idrætshøjskole. Ungdomskulturen i dag Éndagskursus med fremtidsforsker Anne-Marie Dahl og psykiater Henrik Rindom på Fårevejle Fri- og Efterskole den 9. september og på Bordings Friskole den 18. september. Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 259 medlemsskoler og cirka elever. Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg. Kontakt os, hvis du har gode ideer, vigtig information, ris og ros på Du kan abonnere på dette nyhedsbrev på foreningens hjemmeside, hvorfra det også kan downloades - se Arbejdsmiljøkursus november og den november på Hadsten Højskole. Velfærdets pris? De frie skolers Fællesmøde den november på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Konfliktløsning med børn november på Århus Vandrerhjem. Følg udbuddet af kurser på Skolemeddelelser friskoler.dk Cecil Christensen Maren Skotte Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside 206/1 12.12.07 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD 206/1 09.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 28.02.05 1 Meddelelse nr. 1/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret. (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

FRIT VALG af dagpasningsordning

FRIT VALG af dagpasningsordning FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Dines Andersen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:7 FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Forskningsleder:

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere