Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter"

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2008 INDHOLD Forside Ny tilsynsmodel til gennemsyn Tilsynsmodellen fremlægges for baglandet. Vi har brug for at høre din mening! Diverse nyheder 1. Copydan og de forskellige ophavsretlige ordninger 2. Copydan Billedkunst 3. Finanslovsforslag Indberetning 2008 til Dansk Friskoleforening 5. Orienteringsmøder om ny overenskomst 2008 samt tilsyn 6. Ændringer i dagpengeloven 7. Statens forsikringsordning ved erhvervsorientering m.v. 8. Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde 9. Gruppelivsordning på lærerområdet 10. Miljøforsikringer 11. Udgivelse af bogen»den Frie Danske Lærerskole«Det sker Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter for den øvrige frie grundskole om at modernisere og optimere tilsynet med de frie skoler. I dag er tilsynet opdelt i fem niveauer, og det har gang på gang vist sig, at de frie grundskoler ofte har skullet lægge øre til megen kritik og mistillid til det eksisterende tilsyn, som nogle politikere finder utilstrækkeligt. Dertil kommer, at en del af de skoler, der har været udsat for Undervisningsministeriets yderligere tilsyn har oplevet et tilsyn, som snarere udmønter sig i kontrol end en konstruktiv dialog med øje for at bringe skolens forhold i orden. Tilsammen har dette efterladt et utilfredsstillende billede af tilsynet med de frie grundskoler for alle parter. Det nye udkast ligger nu klar og Dansk Friskoleforening har betinget sig muligheden for at drøfte den nye tilsynsmodel med baglandet. Dette sker ved en række orienteringsmøder, som også vil komme til at omhandle den ny overenskomst I pkt. 5 i denne skolemeddelelse fremgår det, hvornår og hvor dette sker. Mange er allerede tilmeldt orienteringsmøderne, og det er fortsat muligt at melde til på eller Friskolernes Kontor: Skolestart! Et nyt skoleår er i gang

2 Barometret Børn skal skoles på skotsk»skotterne er foregangsland for indskoling«. Det siger Christine Antorini (S), der er delegationsleder på Folketingets Uddannelsesudvalg, der tirsdag tog af sted på en studietur til Skotland.(...)Skotternes topplacering i de internationale PISA-undersøgelser skal nu komme Danmark til gode. De skotske børn er dygtigere end de danske, både når det gælder sprog og hvornår de lærer at læse og skrive. «(Lene Ploug Frederiksen, Søndagsavisen, 31. august 2008) Skolebytte?? Mejls-Orten-Tinghøj Friskole søger en samarbejdspartner til den årlige lejrskole, gerne 4 dage i maj/juni 2009, for 120 børn og 20 lærere. Mejls-Orten-Tinghøj Friskole kan til engæld tilbyde et spændende naturområde ved skolen og gode udflugtsmuligheder til Varde, Esbjerg, Ribe samt Vesterhavet. Se i øvrigt - og kontakt: Mejls-Orten-Tinghøj Friskole Skoleleder: Niels Kristian Nørregård Forældre: Mere disciplin og opdeling af børn i folkeskolen»to ud af tre forældre overvejer at sætte deres børn i privatskole som følge af for mange urolige og vanskelige børn i folkeskolen, viser ny undersøgelse. Samtidig er et stort flertal parat til at opgive den fælles skole og undervise eleverne delt i centrale fag. Skræmmende, siger eksperter, mens undervisningsministeren støtter forældrene og blæser til ny værdikamp i skolen«(mette-line Thorup, Information, 29. august 2008) Svensk friskolemodel giver svar på grundskolens udfordringer»i Sverige tjener privat virkesomhed penge på at drive friskoler uden brugerbetaling. Indlæringsformerne er skræddersyede til den enkelte elevs behov, og det har skabt nogle af landets bedste prøveresultater. Skolemodellen gør op med mange af de problemer, som den danske folkeskole slås med. Men den møder blandede reaktioner hos danske politikere og fagfolk«(carolina Kamil, Mandagmorgen, 25. august 2008) SKI - effektive indkøb Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S har udsendt en oversigt over de selvejende institutioners koordineringskøbsaftaler. Materialet kan ses på Købsaftalerne er frivillige for skolerne at benytte. Undervisningministeriet har på vegne af de de selvejende institutioner lavet aftaler med en række af landets relevante SKI-leverandører, som kan give skolerne fordelagtige vilkår/priser. Folkeskoler slår sig op på markante profiler»profilskoler er den nye hotte trend i den danske folkeskole. Det skal være slut med, at alle skoler er ens - også fordi en markant profil kan skabe ny begejstring(...)de særlige profilskoler oprettes ikke kun for at vende udviklingen for skoler, der er ramt af elevflugt. De er en tendens, der breder sig i mange kommuner, hvor folkeskolen søger at tage konkurencen op med det voksende antal privatskoler, siger professor Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole«. (Politiken, Dorrit Saietz og Gitte Svanholm, 14. august 2008)

3 1. Copydan og de forskellige ophavsretlige ordninger Da kopiering blev almindeligt på skolerne, indgik Undervisningsministeriet aftale med en nyoprettet fællesorganisation for samtlige rettighedsindehavere til det materiale, skolerne kunne kopiere og siden mangfoldiggøre ved udprintning. Organisationen fik navnet Copydan. For ca. 20 år siden overlod Undervisningsministeriet aftaleforpligtelsen til»skoleejerne«, hvilket primært vil sige landets kommuner, der repræsenteres af Kommunernes Landsforening. Da denne kun kan indgå aftaler for folkeskoleområdet, er de frie og private skolers foreninger siden blevet inddraget i et forhandlingsfællesskab med KL. Dansk Friskoleforening har således været involveret i forhandlinger med Copydan gennem en årrække, og der er tale om ganske omfattende forhandlinger, da skolernes stigende anvendelse af ophavsretsbeskyttet materiale giver Copydan grundlag for at kræve højere betaling. I forbindelse med de seneste forhandlinger er der gennemført en forbrugsundersøgelse, der medfører en betydelig prisstigning i Aftalen løber foreløbig indtil Copydan administrerer selv denne traditionelle»kopiaftale«(»tekst & Node«), og skolerne skulle allerede være underrettet om den nye aftale. Den kan indgås på hidtidige vilkår eller inkluderet indscannings- og lagringsmulighed. Skolerne skal melde tilbage til Copydan, hvilken aftalevariant der ønskes. De fleste skoler har også indgået en anden aftale med en selvstændig forening under Copydan, som giver ret til kopiering af radio- og TV-udsendelser. Ordningen kaldes AVU-kopier, og det er ikke muligt at låne lyd- og billedmedier fra de pædagogiske centre (»amtscentralerne«), medmindre skolen er tilmeldt denne aftale. Ca. halvdelen af landets skoler har endvidere indgået en tillægsaftale, der gør det lovligt at optage TV-udsendelser fra en række betalingskanaler (»25TV«). Ordningen administreres af Copydan AVU-kopier. Sidstnævnte organisation forsøger i øjeblikket at indgå aftale med Dansk Friskoleforening om at administrere en ny ordning, der lovliggør visning af danske og en række udenlandske spillefilm, hvis man i forvejen har AVUabonnement og er indstillet på yderligere at betale et fast månedligt gebyr, hvor størrelsen afhænger af diverse rabatordninger. Foreningen har endnu ikke truffet beslutning om at indgå i ordningen, som vi på flere punkter betragter som unødvendig administrationskrævende. For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at musikkunstnernes rettigheder varetages af organisationerne KODA og Gramex, og mange skoler har indgået aftale med disse gennem Dansk Friskoleforening. Koda/Gramex må ikke forveksles med Copydan. 2. Copydan Billedkunst Som noget nyt har også billedkunstnere, tegnere, illustratorer, fotografer m.v. fået Kulturministeriets godkendelse til at oprette en ny fællesorganisation, der hedder Copydan Billedkunst. Denne organisation er bemyndiget til at hævde ophavsrettighederne for brug af isolerede billeder, idet billeder som indgår i en tekstmæsig sammenhæng er licenseret via Copydan Tekst & Node. Med denne aftale kan skolerne bruge (og mangfoldiggøre) billeder (inkl. fotografier og andre illustrationer) hentet fra internettet, lave digitale kopier, overføre bileder til overhead, dias og interne digitale netværk, hvormed billederne lovligt kan indgå i såvel lærermateriale som elevopgaver. Hvad angår analoge billeder kan disse anvendes på tilsvarende vis og lovligt overføres til digitale medier. Undersøgelser viser, at de fleste skoler faktisk anvender billeder i undervisningen, og dette er da også logisk set i forhold til, hvad der forudsættes i»fælles Mål«. Skolerne er i så fald forpligtet til at betale for ophavsretten. Dansk Friskoleforening har aftalt med Copydan Billedkunst, at foreningen opkræver betaling for tilslutning til ordningen. Rabatprisen er 13,50 kr. pr. elev årligt. Foreningen har dog stillet som betingelse, at skoler kan framelde sig ordningen, hvis de ikke anvender billeder i undervisningen. Skolerne vil således blive opkrævet betaling fra 1. januar 2009, medmindre de via vedlagte blanket har frameldt sig ordningen senest den 10. oktober.

4 3. Finanslovsforslag 2009 Taksterne i finanslovsforslaget for 2009 er nu offentliggjort. Ministeriet har elektronisk underrettet skolerne om det fremsatte finanslovsforslag. Driftstilskuddet er fastsat til 75% af udgiften pr. elev i folkeskolen 2006, tillagt beregnede pensionsudgifter og PL-fremregnet til 2009-niveau. Der er korrigeret for tilskud til 10.klasse, jf. efterfølgende forklaring, og indregnet kompensation for indførelse af den forlængede arbejdsgiverbetalte periode i sygedagpengeloven. Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finansloven er vedtaget i Folketinget. Finanslovstaksten pr. elev er steget med ca. 5%. Generelt er taksterne i finanslovsforslaget fremskrevet med 4,5 %, men eftersom de reviderede takster i den endelige finanslov for 2008 havde taget højde for en pris- og lønkorrektion på 0,4%, er PL-fremskrivningen reelt 4,1%. Til gengæld har statskassen som bekendt tilbageholdt 0,5% i»tvungen opsparing«i Ved Folketingets vedtagelse af Finanslov for 2008 blev det imidlertid besluttet, at tvangsopsparingen skal udbetales i Denne opsparing vil blive udbetalt til skolerne som et éngangsbeløb i foråret 2009 på baggrund af skolens årselevtal i Finanslovsforslagets takster: I det følgende oplyser vi de centrale takster i finanslovsforslaget, idet de tilsvarende tal fra 2008 (før Folketingets ændringer) bringes til sammenligning: Driftstilskud pr. elev: (= finanslovstaksten) kr kr. Til særtilskud vil fragå *): kr kr. Generelt tilskud *):(gennemsnit pr. elev) kr kr. Ekstra driftstilskud pr. kostelev: kr kr. Takst for bygningstilskud pr. elev: kr kr. Takst for SFO-tilskud pr. elev: kr kr. Handicappede, anslået gennemsnit*): kr kr. Tilskud pr. sprogstimuleringselev: kr kr. *) Særtilskud er bevilling til specialundervisning mv., bevilling til Fordelingssekretariatet (Vikarkassen), en særbevilling til de tyske mindretalsskoler samt bidrag til Barselsfonden på 8,5 mio. kr. Finanslovsforslaget går i øvrigt ud fra, at alle medarbejdere i friskolerne herefter får barselsdækning i den statslige barselsfond, og Undervisningsministeriet oplyser, at dette har medført en yderligere reduktion i taksterne med samlet 9,4 mio. kr. Det generelle tilskud til den enkelte skole kan pr. elev blive større eller mindre end det anførte beløb herover, idet der sker regulering efter elevernes alder, skolens regionalfaktor og skolens størrelse. Under»download«på hjemmesiden kan man finde et skema til beregning af statstilskud efter de nye bestemmelser om grundtilskud, fællestaxameter og undervisningstaxameter. Da Undervisningsministeriet har udmeldt gennemsnitsomkostning for handicappede, er den gengivet ovenfor. Den er imidlertid ret uinteressant for skolerne. Udgifter ud over det kommunale takstbeløb på kr. pr. handicappet elev vil i øvrigt blive opkrævet af staten hos elevens hjemkommune. Takster til særlige tilskud m.v. Til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever er bevillingen hævet med 35,7 mio. kr. til 218,6 mio. kr. Denne stigning skyldes bl.a., at der på finanslov 2009 er forhåndsfinansieret 23,9 mio. kr. til vidtgående specialundervisningsbevilling i skoleåret 2008/09, som ikke kunne dækkes forholdsmæsigt på finanslov Vikarbevillingen er faldet med 9,6 mio. kr. til 53 mio. kr., hvilket bl.a. er en konsekvens af skolernes overgang til den statslige Barselsfond, der har givet større besparelser i Fordelingssekretariatet end oprindelig forventet. Fripladsudvalgets bevilling er justeret med kr. til 21,7 mio. kr. og hertil kommer uændret 5,4 mill kr. til fripladsordning for skolefritidsordningerne. Befordringsbevillingen blev på finanslov 2006 sparet væk, idet man dog har bevaret en restbevilling på 1,1 mill. kr. til syge og handicappede elever og en restbevilling til nedsættelse af elevbefordring. Denne er for 2009 fastsat til 19,9 mio. kr., hvoraf de 2,4 mio. kr. er reserveret de tyske mindretalsskoler. Bevillingen er hævet med 0,8 mio. kr. i forhold til 2008.

5 De nye fordelingstakster: Medmindre skolerne er omfattet af overgangsordning, vil tilskud kunne beregnes ved anvendelse af følgende takster: Grundtilskud pr. skole (dog max kr. pr. elev): kr. Fællesudgiftstaxameter. Pr. elev for de første 220 elever kr. Pr. elev over 220 elever kr. Undervisningstaxameter. Pr. elev under 13 år kr. Pr. elev på 13 år eller derover kr. Det beregnede tilskud vil være gældende i stedtillægsområde 2 og 3, mens man i områderne 4, 5 og 6 skal tillægge ekstra 2% (regionaliseringsfaktor 1,02). Pr. 1. august 2008 blev der indført et særligt undervisningstaksameter for elever på 10. klassetrin, som i et helt skoleår skal deltage i 2 ugers obligatorisk brobygning. Taksten for undervisningstilskud er nedreguleret vedr. disse to uger. Da 10. klasses obligatoriske del kan gennemføres på 20 uger og nyt hold begynde primo kalenderåret, vil der i øvrigt for 10. kl. blive indført en ekstra elevopgørelse pr. 1. februar. Første gang februar Årselevtallet i 10. kl. vil danne udgangspunkt for tilskudsregulering for skoler med denne årgang. Undervisningstaksameter for 10. kl. (takst 3) kr. 4. Indberetning 2008 til Dansk Friskoleforening Det årlige indberetningsskema til Dansk Friskoleforening er vedlagt denne udsendelse. Skemaet er udskrevet med de stamoplysninger, som vi d.d. har registreret. Stamoplysningerne bedes kontrolleret og eventuelt rettet, da de vil indgå i foreningens årsberetning og blive oplyst på hjemmesiden. De indberettede elevtal skal stemme med de elevtal, som skolen har indberettet til Undervisningsministeriet på»skema C«. Vi gør opmærksom på, at medlemsopgørelsen skal oplyses som et antal personer og ikke som antal hjem. Vi skal bede skolerne om at huske at medsende kopier af de skemaer, som vi har bedt om. Bemærk indsendelsesfristen den 10. oktober. I en årrække har vi sammen med indberetningsskemaet bedt skolerne forsyne os med oplysninger til»årets statistik«. Dette vil også i år ske elektronisk via vores hjemmeside på et senere tidspunkt. 5. Orienteringsmøder om ny overenskomst 2008 samt tilsyn Bemærk venligst de udsendte indbydelser til at deltage i orienteringsmøder om overenskomstfornyelsen for lærere 2008, beregning af lønsum samt krav til udmøntning af Ny Løn pr. oktober 2008 og indførelse af garantiløn pr. 1. april Forslag til betydelige ændringer i tilsynsreglerne vil desuden blive præsenteret, da foreningen i nær fremtid skal give Undervisningsministeriet tilbagemelding om sin stillingtagen. Møderne holdes efter følgende plan, og man kan tilmelde sig indtil 5 dage før mødet til Friskolernes Kontor: Mandag den 1. september på Hammerum Fri- og Efterskole (Midtjylland) Torsdag den 4. september på Sværdborg Friskole (Sydsjælland) Mandag den 8. september på Ringe Fri- og Efterskole (Midtfyn) Tirsdag den 9. september på Kolding Friskole (Sydjylland) Torsdag den 18. september på Sjællands Privatskole (København) Torsdag den 25. september på Lyngbjerggårdskolen (Nordjylland) Møderne er åbne for alle med tilknytning til en friskole. Tilmelding kan også ske via foreningens hjemmeside på følgende link: 6. Ændringer i dagpengeloven Med lov af 27. maj 2008 er sygedagpengeloven ændret, så arbejdsgiverperioden forlænges fra 15 kalenderdage til 21. Skolerne vil altså først kunne få sygedagpenge, når sygefraværet overstiger 21 dage. Loven trådte i kraft den 2. juni 2008 og har som omtalt foranstående givet anledning til en kompensation via finanslovsforslaget.

6 7. Statens forsikringsordning ved erhvervsorientering m.v. Undervisningsministeriet har den 20. juni 2008 udstedt en ny bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Ændringen dækker i princippet den hidtidige personkreds, men bekendtgørelsens 5 præciserer de dækningsberettigede aktiviteter anderledes. Som konsekvens af de ændrede regler for erhvervspraktik i folkeskolelovens 9 stk. 3 dækker erstatningsordningen nu kun erhvervspraktik for elever i 9. klasse, mens alle elever, der deltager i det obligatoriske emne»uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering«, dækkes under virksomhedsbesøg, ligesom elever i 8. klasse er dækket under introduktion til ungdomsuddannelse og ved aktiviteter i valgfaget arbejdskendskab. Forskellige former for brobygning er dækket på de relevante klassetrin. Elever på 10. klassetrin er generelt også dækket under ulønnet praktik, ligesom det gælder for visse elever i særligt tilrettelagte undervisningsforløb med hjemmel i folkeskoleloven. Friskoler, der selv formidler erhvervspraktik i 8. klasse, skal huske at tegne ansvarsforsikring for denne elevaktivitet, der ellers ikke længere er dækket af den statslige forsikringsordning. 8. Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde Finansministeriets Personalestyrelse har med cirkulære af 3. juli 2008 præciseret, at tjenestefrihed til organisationsarbejde som hovedregel ydes uden løn. Tillidsrepræsentanter varetager dog organisationsopgaver for personalegrupper på egne arbejdspladser, hvorfor sådan virksomhed varetages som led i det daglige arbejde. Bestemmelsen tager altså ikke sigte på TR-virksomhed. Hvis der har været praktiseret ordninger med uberettiget lønudbetaling, skal de bringes til ophør. Er der tale om mange års praksis, anbefales et varsel på ikke over 3 måneder. 9. Gruppelivsordning på lærerområdet Som et led i den statslige overenskomstfornyelse er forsikringsbestemmelserne for Forenede Gruppeliv forbedret. Dødsfaldsdækninger stiger fra kr. til kr. pr. 1. april 2008, og dækningen er nu udvidet til det fyldte 70. år, hvis ansættelsen er opretholdt. Ved død tilfalder erstatningssummen nærmeste pårørende. Her er personkredsen udvidet fra 1. august 2008, idet samlever efter nærmere regler kan anses som nærmeste pårørende. Den månedlige præmie fastholdes uændret. Se eventuelt Gruppelivsordningen for øvrige medarbejdere i TopDanmark vil også blive justeret, så den giver samme dækning som Forenede Gruppeliv. 10. Miljøforsikringer Den 22. maj 2008 vedtog Folketinget den såkaldte Miljøskadelov og en ændring af lov om miljøbeskyttelse. Begge love har baggrund i EU s miljøansvarsdirektiv. Lovene trådte i kraft den 1. juli 2008, og de indfører en helt ny type ansvar for miljøskader forvoldt ved enhver form for erhvervsmæsig virksomhed. De danske forsikringsselskaber har indtil videre været tilbageholdende med at tilbyde miljøforsikringer, men der er kommet udenlandske forsikringsselskaber på banen, og forsikringsmæglerfirmaet Willis advarer om, at alle ikke er lige seriøse. Willis anbefaler, at der først tegnes forsikringer, hvis en lokal analyse af forsikringsrisici gør det sandsynligt, at virksomheden kan pådrage sig erstatningsansvar i lovenes forstand. Til en sådan analyse har Willis udformet et skema, der belyser miljøskadelige stoffer i produktionen. Dette er næppe aktuelt for skoler. Men hertil kommer affaldsdepoter, spild på jorden, udledning til spildevandsanlæg og offentlig kloak, luftforurening, olietanke, forurening ved brand o.s.v. I denne forbindelse kan man blandt andet vurdere, hvordan skolerne har skaffet sig af med giftige stoffer i fysik/kemi, opløsningsmidler osv. Det aktuelle årlige præmieniveau baserer sig på en selvrisiko på mindst kr. og årlige præmier mellem kr. og kr. Hvis en skole overvejer denne særlige form for ansvarsforsikring, vil det derfor være en god idé at søge kvalificeret rådgivning.

7 11. Udgivelse af bogen»den Frie Danske Lærerskole«Tidligere skoleleder Tage Mejniche på Øster Jølby Friskole fik umiddelbart før sommerferien udgivet en bog om den frie læreruddannelse ved Kerteminde Folkehøjskole. Det var en selvstændig uddannelse, der blev iværksat af højskoleforstander Ejnar Skovrup, som dengang ejede Kerteminde Folkehøjskole. Uddannelsen fik ikke nogen lang levetid, men efter en kort omtumlet historie blev den en direkte forløber for Den frie Lærerskole i Ollerup. Tage Mejniche døde kort tid før bogudgivelsen, men det er lykkedes ham at samle oplysninger om den hidtil næsten ubeskrevne læreruddannelse, der på afgørende vis havde sat sig spor i hans eget liv. Bogen forhandles af Dansk Friskoleforening. Bestilling kan finde sted via vores hjemmeside. Venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

8 Det sker Orienteringsmøder - om ny overenskomst og tilsyn Der afholdes seks orienteringsmøder i løbet af september. Se hvor og hvornår under pkt. 5 i denne Skolemeddelelse. Pædagogisk afdækning af elevernes læringsforudsætninger 2., 21. og 27. oktober 2008 på Nordskovens Friskole Træningsforløb i Samarbejdsbaseret Problemløsning 4., 11., 18., og 25. september - og 6. november på Nordskovens Friskole. Rollespilskursus september på Gerlev Idrætshøjskole. Ungdomskulturen i dag Éndagskursus med fremtidsforsker Anne-Marie Dahl og psykiater Henrik Rindom på Fårevejle Fri- og Efterskole den 9. september og på Bordings Friskole den 18. september. Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 259 medlemsskoler og cirka elever. Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg. Kontakt os, hvis du har gode ideer, vigtig information, ris og ros på Du kan abonnere på dette nyhedsbrev på foreningens hjemmeside, hvorfra det også kan downloades - se Arbejdsmiljøkursus november og den november på Hadsten Højskole. Velfærdets pris? De frie skolers Fællesmøde den november på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Konfliktløsning med børn november på Århus Vandrerhjem. Følg udbuddet af kurser på Skolemeddelelser friskoler.dk Cecil Christensen Maren Skotte Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur.

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur. 206/1 07.09.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2006 INDHOLD Forside Nyt fra Afdelingerne 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår 2. Lov om barselsudligning 3. Tjenesterejseaftale 4. Finanslovsforslag

Læs mere

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget.

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget. Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 29. august

Læs mere

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne.

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne. 206/1 25.08.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2010 INDHOLD Regionsmøder for forældre og ansatte - om konsekvenserne af»genopretningspakken«diverse nyheder Administrative nyheder: 1. Den ekstraordinære

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside.

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside. 206/1 23.11.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2011 INDHOLD Velkommen til ny hjemmeside Diverse nyheder Dansk Friskoleforening har fået ny hjemmeside, som også henvender sig til forældre og ansatte.

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD 206/1 09.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Tingsskade forvoldt af praktikant Statens erstatningsordning

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 02.08.05 5 Meddelelse nr. 5/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD 206/1 25.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2010 INDHOLD God sommerferie! Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi 3. Den ekstraordinære

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor 206/1 24.06.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2009 INDHOLD Diverse nyheder Ferielukning på Friskolernes Kontor Administrative nyheder (side 3-4) 1. Ændringer af friskoleloven blev vedtaget, men skal

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Husk - årsmøde 2008. Vær med til at gøre årsmødet levende og synligt!

Husk - årsmøde 2008. Vær med til at gøre årsmødet levende og synligt! 206/1 14.02.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 1/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Ændringsforslag til friskoleloven 2. Satsregulering for tjenesterejser m.v. 3. Kandidatopstilling til hovedstyrelsen

Læs mere

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 7/2008 INDHOLD

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 7/2008 INDHOLD 206/1 15.12.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2008 INDHOLD Diverse nyheder (side 2) Administrative nyheder (side 3-6) 1. Ansøgning om tilskud til specialundervisning i skoleåret 2009/10 2. Ændringer

Læs mere

Nyheder. Spørgeskemaundersøgelse blandt friskolerne om tosprogede elever og integration.

Nyheder. Spørgeskemaundersøgelse blandt friskolerne om tosprogede elever og integration. 206/1 06.02.06 Nyheder friskoler.dk Nr. 1/2006 INDHOLD ForeningsNyt Barometret Nyt fra udvalg Årsmøde 2006 SkoleNyt 1. Barselsfonden 2. Overenskomstfornyelse 3. Medarbejderbredbånd 4. Vejledning om statens

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg,

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg, 206/1 08.05.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Aftaleenighed med BUPL 2. Ny løntabel pr. 1. april 2008 3. Midlertidigt stop af specialundervisningsbevillinger

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Konference på Christiansborg med fuldt hus.

Konference på Christiansborg med fuldt hus. 206/1 12.10.06 Skolemeddelelse Paneldeltagerne var blevet bedt om at løfte sløret for de politiske visioner for friskolernes rolle, vilkår og befriskoler.dk Nr. 6/2006 INDHOLD Politiske visoner for friskolerne?

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 8/2006 INDHOLD. Kurser. Forside

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 8/2006 INDHOLD. Kurser. Forside 206/1 19.12.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 8/2006 INDHOLD Forside (s. 2) Nyt fra Afdelinger m.v. (s. 3-6) 1. Undervisningsplaner med slutog delmål 2. Aftalen med Koda & Gramex 3. Barseludligningsordningen,

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema

Læs mere