Indhold. Regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Regnskab 2013"

Transkript

1

2 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse) Balance Hoved- og nøgletal Udvikling i kommunens generelle økonomiske stilling Note 1 Skatter, tilskud og udligning Note 2 Personaleoversigt Note 3 Driftsudgifter pr. fagudvalg, fordelt på politikområder Note 4 Renter Note 5 Overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler Note 6 Overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler Note 7 Aktier og andelsbeviser m.v Note 8 Langfristede tilgodehavender Note 9 Tilgodehavender Note 10 Finansieringsoversigt...29 Note 11 Udvikling i egenkapitalen...30 Note 12 Hensatte forpligtelser Note 13 Langfristede gældsforpligtigelser Note 14 Kortfristede gældsforpligtelser Note 15 Kautions- og garantiforpligtigelser, samt eventualrettigheder 34 Note 16 SWAP - aftaler Note 17 Udførelse af opgaver for andre myndigheder sbemærkninger mål og midler - pr. politik område Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Administrativ organisation Mål og Midler Ejendomsvedligeholdelse...48 Mål og Midler Skoler Mål og Midler Dagtilbud...64 Mål og Midler Ungdomsskoler Mål og Midler Klubber Mål og Midler Tandpleje...84 Mål og Midler Familieområdet...92 Mål og Midler B&U s overførselsområde Mål og Midler Ældreområdet Mål og Midler Voksenhandicapområdet Mål og Midler Sundhedsområdet Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Mål og Midler Kultur Mål og Midler Folkeoplysning og idrætsanlæg Mål og Midler Grønne områder Mål og Midler Trafikområdet Mål og Midler Kommunale ejendomme Mål og Midler Forsyning Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Mål og Midler Forebyggelsesudvalget Mål og Midler Demokratiudvalget Mål og Midler Beredskabskommissionen

3 Forord Målet for ordinært driftsresultat er nået Det ordinære driftsresultatet er kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter. Byrådet har en målsætning om et ordinært driftsoverskud på 200 mio. kr., så der bl.a. er mulighed for at finansiere et hensigtsmæssigt anlægsniveau. Der var i det oprindelige forudsat et overskud på ordinær drift på ca. 200 mio. kr. et viser et overskud på 322 mio. kr. fra ordinær drift. Forbedringen i forhold til tet skyldes primært, at driftsudgifterne er blevet lavere end teret. Det ordinære driftsresultat skal bl.a. finansiere kommunens anlægsudgifter. Viborg Kommune har i afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 133 mio. kr. Tilfredsstillende regnskab Serviceudgifterne (skoler, ældre, dagtilbud mv.), som er den væsentligste del af Viborg Kommunes driftsudgifter er som det gælder for alle landets kommuner omfattet af statens sanktionslovgivning, så overforbrug kan resultere i økonomiske sanktioner over for kommunerne. For at undgå sanktioner er det vigtigt, at der er styr på servicesudgifterne. Derfor har der også i tet for været indarbejdet en buffer i form af en ikke-disponeret pulje, såfremt der måtte dukke særlige udgiftskrævende problemstillinger op i løbet af året. I princippet har denne buffer ikke været forudsat anvendt. Når der ses bort fra denne buffer, er mindreforbruget på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige på 98 mio. kr. eller ca. 2,5%. På overførselsudgifterne (dagpenge, kontanthjælp, pensioner, boligstøtte mv.) har forbruget i ligget meget tæt på det korrigerede med et ganske beskedent merforbrug (ca. 1 mio. kr.). Overførsel af driftster mellem årene Et vigtigt element i den decentrale økonomistyring er overførselsadgangen mellem de enkelte år. Byrådet har på mødet den 23. maj 2012 godkendt nye regler for overførselsadgang. Når der ses bort fra den ovenfor nævnte buffer på 25 mio. kr. (som ikke overføres til 2014), er der i -regnskabet tale om et samlet netto mindreforbrug (i forhold til korrigeret ) på ca. 85 mio. kr. på serviceudgifterne. Med baggrund i reglerne for overførselsadgang er der lagt op til, at de ca. 68 mio. kr. af mindreforbruget overføres til drift i Dette ligger tæt på niveauet for overførsler året før (fra 2012-), hvor der blev overført ca. 60 mio. kr. Ud over ovenstående driftsoverførsel overføres ca. 3 mio. kr. af driftstet i til anlæg i 2014 og 16 mio. kr. til drift i Anlægsniveau under det oprindelige De afholdte anlægsudgifter i på det skattefinansierede område (inkl. jordforsyning) ligger ca. 23 mio. kr. under det oprindeligt afsatte. Da der efter tets vedtagelse samtidig er afsat yderligere anlægsbeløb (primært i forbindelse med overførslerne fra der alene har udgjort 94 mio. kr.), er der i forhold til det korrigerede tale om et væsentligt mindreforbrug, der beløber sig til netto 157 mio. kr. I forhold til de 94 mio. kr., der blev overført fra 2012 til er der lagt op til overførsel af ca. 182 mio. kr. af anlægssummerne på det skattefinansierede område fra til Går man lidt bag tallene, er der reelt tale om et endnu større anlægsniveau, der ikke er realiseret i. Bruttoudgifterne, der ikke er afholdt i, udgør således ca. 223 mio. kr. Når der er denne forskel melem brutto- og nettoafvigelsen, skyldes det, at der i nettobeløbet på de 157 mio. kr. indgår indtægter for ca. 66 mio. kr., der ikke er realiseret - bl.a. salg af tidligere rådhuse i Viborg (24 mio. kr.) og salg af byggegrunde mv. (32 mio. kr.). 3

4 Forord Likviditeten forbedret Den gennemsnitlige likviditet har i de senere år været faldende. Primært på grund af de lavere anlægs- og driftsudgifter i regnskab har kommunens likviditet i udviklet sig positivt. Hvor den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2012 blev opgjort til 218 mio. kr., er den med udgangen af steget til 340 mio. kr. Byrådets målsætning for om, at likviditeten skal være over 200 mio. kr., er dermed fortsat opfyldt. Den primære årsag til kassebeholdningen på de 340 mio. kr. er, at der både på driftssiden og anlægssiden er væsentlige udgifter, der ikke er afholdt i, og som nu overføres til forbrug i 2014 og de kommende år. Der overføres i alt ca. 269 mio. kr. til forbrug i de kommende år, og da der i tet for i forvejen er lagt med et samlet forbrug af likviditet på godt 100 mio. kr., er den samlede kassebeholdning i princippet disponeret. At der er luft i økonomien er en altafgørende forudsætning for at kunne skabe vækst i kommunen. Der skal derfor lyde ros til alle de politiske udvalg og de mange ledere og medarbejdere for at have bidraget til, at der også i har været styr på økonomien. I de kommende år vil der fortsat være behov for at tænke og handle innovativt og have fokus på effektivisering og vækst, da det er grundstenen for at kunne levere de velfærdsydelser, som borgerne efterspørger. Resultatet af årsregnskabet for bidrager til, at der kan skabes et solidt grundlag for, at der også i de kommende år kan opnås en økonomi, der muliggør både vækst og velfærd for Viborg Kommune. God læselyst med årsregnskabet for. Sund økonomi vil fortsat være i fokus Det er nu 3. år i træk, at Viborg Kommune aflægger et årsregnskab, der udgiftsmæssigt ligger væsentligt under tet. Det gør dog ikke, at vi kan tillade os at slappe af i forhold til at sikre en fortsat god økonomistyring. Søren Pape Poulsen Borgmester Lasse Jacobsen Kommunaldirektør 4

5 Ledelsens påtegning Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 14. maj 2014 aflagt årsregnskab for for Viborg Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Søren Pape Poulsen Borgmester Lasse Jacobsen Kommunaldirektør 5

6 Revisionspåtegning 6

7 Revisionspåtegning 7

8 Anvendt regnskabspraksis Generelt Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i Principper for Økonomistyring med tilhørende bilag, Den overordnede regnskabspraksis er følgende: God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Ved god bogføringsskik forstås den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med tet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige/korrigerede på bevillingsniveau. Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Omkostningsregnskab Viborg Kommune har på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budgetog regnskabssystemet for Kommuner fravalgt at udarbejde omkostningsregnskab fra og med årsregnskabet for Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har en væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdisættes til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider er fastlagt til følgende: Bygninger max år (afhængig af anvendelsesformål) Tekniske anlæg, maskiner m.v. max år (afhængig af anvendelsesformål) Inventar, herunder IT-udstyr m.v år Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Finansielt leasede aktiver behandles regnskabsmæssigt som tilsvarende erhvervede aktiver og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Når der ikke er sammenhæng mellem leasinggiver og leverandøren af de aktiver der er omfattet af leasingkontrakterne, optages de leasede aktiver i anlægskartoteket og statusbalancen til den faktiske kostpris, på linie med andre erhvervede aktiver. Når leasinggiver og leverandør er den samme, beregnes nutidsværdien af minimumsydelserne med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver under opførelse værdiansættes og optages til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. 9 Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Viborg Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jfr. Senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser og lignende) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver Varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydning i lagerets størrelse fra år til år registreres. Varelagre mellem kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter princippet FIFO (first in first out). Viborg Kommune har ikke registreret varebeholdninger, da Viborg Kommune ikke har varebeholdninger over 1 mio. kr. eller beholdninger med væsentlige forskydning i lagerets størrelse fra år til år. Omsætningsaktiver Fysiske aktiver til salg Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Grund og bygninger til salg op- eller nedskrives via egenkapitalen til forventet salgspris. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver Værdipapirer Likvide aktiver omfatter likvider samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

10 Anvendt regnskabspraksis Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansiel leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles i nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Nedskrivning af tilgodehavender Langfristede tilgodehavender på funktionerne , og gennemgås med henblik på vurdering af forventede tab. For områder, hvor der er historiske data om afskrivning til rådighed, anvendes disse som dokumentation for den foretagne nedskrivning med forventet tab. For øvrige tilgodehavender foretages en individuel vurdering, der beskriver og dokumenterer grundlaget for foretaget nedskrivning. Hensatte forpligtelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år. Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav og arbejdsskade forpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 10

11 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse) Noter Beløb i mio. kr. (- = indtægt/overskud) Opr. 1 Korrigeret 2012 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,1 Generelle tilskud m.v , , , ,4 Indtægter i alt , , , ,5 2, Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Serviceudgifter: Økonomiudvalget 570,9 571,0 494,3 472,6 Børne- og Ungdomsudvalget 1.531, , , ,2 Socialudvalget 1.416, , , ,5 Beskæftigelsesudvalget 28,4 11,6 11,4 30,4 Kulturudvalget 152,3 153,7 152,4 150,2 Teknisk Udvalg 142,6 145,2 153,0 140,0 Klima- & Miljøudvalget 18,3 16,2 14,1 10,4 Forebyggelsesudvalget 0,3 0,9 0,5 0,6 Demokratiudvalget 0,9 0,9 0,8 0,6 Beredskabskommissionen 17,3 17,0 15,7 16,9 Serviceudgifter i alt 3.878, , , ,4 Udgifter til overførselsindkomst: Børne- og Ungdomsudvalget 18,7 18,6 17,9 18,9 Socialudvalget 471,0 419,7 445,2 423,9 Beskæftigelsesudvalget 772,0 774,0 750,0 763,1 Udgifter til overførselsindkomst i alt 1.261, , , ,9 Driftsudgifter i alt 5.140, , , ,4 Driftsresultat før finansiering -227,3-231,6-339,7-184,2 Renteudgifter (netto) 27,9 17,6 17,8 46,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -199,4-214,0-321,9-138,2 11

12 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse) Noter Beløb i mio. kr. (- = indtægt/overskud) Opr. Korrigeret 2012 Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget 24,4-38,0-15,9 17,7 Børne- og Ungdomsudvalget 48,8 120,3 69,5 34,4 Socialudvalget 39,7 68,1 27,3 81,8 Beskæftigelsesudvalget 2,3 2,3 0,9 0,5 Kulturudvalget 19,3 46,2 21,9 7,8 Teknisk Udvalg 36,4 55,4 26,9 56,5 Klima- & Miljøudvalget 0,5 6,7 1,2 0,3 Forebyggelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskabskommissionen 2,9 5,1 2,4 1,2 Anlægsudgifter i alt 174,3 266,1 134,2 200,1 Jordforsyning Indtægt ved salg af jord -49,9-46,4-14,5-29,4 Udgift ved køb af jord incl. byggemodning 31,6 70,8 13,5 23,0 Resultat af jordforsyning -18,3 24,4-0,9-6,4 Resultat af det skattefinansierede område -43,4 76,4-188,6 55,5 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) -10,5-10,5-7,4-10,4 Anlæg (indtægter - udgifter) 9,6 19,2 15,5 11,4 Resultat af forsyningsvirksomheder -0,9 8,7 8,1 1,0 5, 6 C. RESULTAT I ALT (A+B) -44,3 85,1-180,5 56,5 12

13 Balance Noter Beløb i mio. kr. Ultimo 2012 Ultimo Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde 533,3 534,3 Bygninger 1.927, ,9 Tekniske anlæg m.v. 60,2 63,1 Inventar 6,1 3,9 Anlæg under udførelse 229,7 217,6 I alt 2.756, ,8 Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v , ,1 Langfristede tilgodehavender 203,3 193,8 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -32,2-24,1 I alt 2.866, ,9 Anlægsaktiver i alt 5.623, ,6 OMSÆTNINGSAKTIVER Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 316,6 295,2 Tilgodehavender -168,3 25,4 Værdipapirer (pantebreve) 33,0 32,6 Likvide beholdninger 52,1 59,2 I alt 233,4 412,4 Aktiver i alt 5.856, ,0 13

14 Balance Noter Beløb i mio. kr. Ultimo 2012 Ultimo Passiver 11 Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver 41,2 44,3 Modpost for selvejende institutioners aktiver 17,0 14,7 Modpost for skattefinansierede aktiver 2.953, ,7 Reserve for opskrivninger 61,6 4,2 Balancekonto 253,8 363,2 I alt 3.327, ,2 12 Hensatte forpligtelser 1.038, ,8 13 Langfristede gældsforpligtelser 1.173, ,2 Nettogæld fonds, legater, deposita m.v. 21,0 22,7 14 Kortfristede gældsforpligtelser 297,3 263,2 Passiver i alt 5.856, ,0 14

15 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr sopgørelsen (- = indtægt/overskud) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -321,9-138,2-140,8-228,6 87,4 Resultat af det skattefinansierede område -188,6 55,5 192,9 49,6 327,7 Resultat af forsyningsvirksomheder, drift -7,4-10,4-21,5-13,5-59,6 Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg 15,5 11,4 5,6 11,1 45,6 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 5.664, , , , ,5 Omsætningsaktiver i alt 412,4 233,4 183,7 284,0 527,7 Likvide beholdninger 59,2 52,1-61,5 81,1 50,7 Balance, passiver Egenkapital 3.400, , , , ,1 Hensatte forpligtigelser 1.161, ,1 943,5 870,7 787,5 Langfristet gæld 1.229, , , ,5 970,6 - heraf ældreboliger 411,2 334,8 344,8 354,8 341,9 Kortfristet gæld 263,2 297,3 253,4 168,3 671,6 Nøgletal Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 Grundskyldspromille 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 Indbyggertal

16 Udvikling i kommunens generelle økonomiske stilling Driftsudgifter Siden regnskabet for 2009, hvor udgifterne til serviceudgifterne oversteg tet væsentligt, er der gjort mange tiltag for at bringe udgiftsniveauet ned. I 2010 var regnskabsresultatet tæt på det korrigerede og fra 2011-regnskabet er der aflagt årsregnskaber, der har ligget væsentligt under det terede, og det er og-så gældende for -regnskabet. For kan Viborg Kommune således aflægge et årsregnskab, der viser et mindreforbrug på serviceudgifterne på ca 123 mio. kr. i forhold til det oprindelige og ca. 110 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Likviditeten Ser man tilbage på perioden fra 2008 til 2012 faldt kommunens gennemsnitlige likviditet fra et niveau på ca. 500 mio. kr. i 2008 til 218 mio. kr. i Gennem hele har lkviditeten igen været stigende og med udgangen af udgjorde den gennemsnitlige likviditet opgjort dag for dag de seneste 12 måneder ca. 340 mio. kr. Stigningen i likviditeten hænger primært sammen med, at både de afholdte driftsudgifter og anlægsudgifter er blevet væsentligt lavere end forudsat i terne. En væsentlig del af disse mindreforbrug er imidlertid ønsket overført til For ikke at belaste 2014 med ud-gifter, der risikerer at give problemer med overholdelse af de statslige rammer samt forbrug af likviditet, er overførslerne forsøgt minimeret mest muligt. Det samlede mindreforbrug på serviceudgifterne i har udgjort ca. 110 mio. kr., hvoraf de 25 mio. kr. er et uforbrugt puljebeløb afsat som en særlig buffer. Af de resterende 85 mio. kr. overføres de ca. 68 mio. kr. til driftsaktiviteter i Herudover overføres 3 mio. kr. til anlægsprojketer i 2014 og 16 mio. kr. til driftsaktiviteter i Den faktiske likviditet med udgangen af har udgjort 59,2 mio. kr. I 2014-tet er den gennemsnitlige likviditet forudsat at stige med ca. 100 mio. kr. frem til udgangen af 2014, for så igen at falde i overslagsårene frem til udgangen af Med det godkendte (samlet gennemsnitlig negativ likviditetsvirkning på ca. 100 mio. kr.),og hvis det forudsættes, at de overførsler, der nu foretages til 2014, anvendes til forbrug i den kommende 4 års periode, vil den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af perioden bevæge sig mod 0 kr., som er det minimumsniveau, ministeriet foreskriver (hvor den gennemsnitlige likviditet set over det seneste år skal være positiv). Det må dog forudsættes, at der også i de kommende år vil blive tale om overførsel af beløb i et vist omfang især på anlægstet. Når den gennemsnitlige kassebeholdning på ca. 340 mio. kr. med udgangen af på denne måde er dispone-ret til allerede teret kasseforbrug i de kommende år samt til de forbrug, overførslerne fra til 2014 medfører, vil den disponible kassebeholdning således stort set være 0 kr. Langfristet gæld Når der ses bort fra ældreboliger, har kommunens optagelse af nye lån i været mindre end afdragene. Der er netto afviklet ca. 20 mio. kr. på den langfristede gæld i. I den kommende 4-års periode er der sammenlagt teret med, at der netto afvikles yderligere på kommunens langfristede gæld. Opsummering Viborg Kommune har i øjeblikket en sund økonomi, som i de seneste 3 år er sikret via overholdelse. Selv om likviditeten har været for nedadgående i de seneste år, har igen vist stigende likviditet. For den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger) er der fremadrettet teret med, at der afvikles mere gæld end der optages nye lån, hvilket er medvirkende årsag til, at der trækkes på den likvide beholdning i de kommende år. Byrådets målsætning for om, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre min. 200 mio. kr., er opfyldt. Fremadrettet forventes denne målsætning at kunne nåes i de nærmeste år med det foreliggende Afhængig af udviklingen i størrelsen af overførsler i de kommende år, kan der blive behov for at justere terne i de efterfølgende år for at nå målsætningen for likviditeten. Byrådet har en målsætning om, at overskuddet for ordinær drift skal udgøre min. 200 mio. kr. For er denne målsætning overholdt. I det oprindelige for var det forudsat, at overskud på ordinær drift ville blive 199 mio. kr. sresultatet viser et overskud på 321,9 mio. kr. 16

17 Udvikling i kommunens generelle økonomiske stilling Viborg Kommune står med udgangen af regnskabsår med en stabil økonomi. Da kassebeholdningen i princippet er disponeret, er det vigtigt, at der i det nye forslag for , som er under udarbejdelse, ikke trækkes yderligere på kassebeholvdningen, end der allerede er lagt op til i det senest godkendte for Hvis de overførsler, der er lagt op til ved regnskabsafslutningen, forventes anvendt i den kommende periode, kan der blive behov for at styrke likviditeten yderligere i den kommende lægning. Selv om Viborg Kommunes økonomi i øjeblikket er sund, er det fortsat vigtigt, at der er fokus på, at terne overholdes og at likviditeten styrkes. 17

18 Note 1 Skatter, tilskud og udligning Beløb i mio. kr. ( - =negativ indtægt) Budget Korr. Budget 2012 Kommunal indkomstskat 3.588, , , ,1 Selskabsskat 51,3 51,3 51,3 50,0 Anden skat pålignet visse indkomster 0,0 4,6 5,5 1,9 Grundskyld 243,0 242,9 243,3 240,9 Anden skat på fast ejendom 21,5 21,5 20,8 21,3 Samlede skatter i alt 3.903, , , ,1 Udligning og generelle tilskud 1.219, , , ,7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge -30,0-30,0-30,0-29,1 Kommunale bidrag til regionerne -11,7-11,7-11,7-11,5 Sektorspecifikke udligningsordninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Særlige tilskud 285,6 223,2 223,3 294,6 Tilskud og udligning i alt 1.463, , , ,7 Refusion af købsmoms 0,0 0,0-1,7-1,3 Skatter, tilskud og udligning i alt 5.367, , , ,5 Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for indkomstskat er nært forbundet med konjunktursituationen. Udviklingen i den nationale og internationale økonomi er helt afgørende for udviklingen i kommunernes skattegrundlag. I løbet af har både regeringen, Det økonomiske Råd og Nationalbanken opjusteret forventningen til økonomien, og der er klare indikatorerne på fremgang i forhold til samhandlen både på de nære markeder i euro-området og på de oversøiske markeder, primært båret af USA. Nationalt ses fremgang i beskæftigelsen, produktionen og i et mere stabilt boligmarked. I Viborg Kommune er udviklingen i udskrivningsgrundlaget gået fra en vækst over landsgennemsnittet i 2007 og til en betydelig opbremsning fra 2009 og frem. Udskrivningsgrundlaget for 2012 er stort set opgjort på nuværende tidspunkt. Væksten i udskrivningsgrundlaget i Viborg ligger ca. 0,6 procentpoint under landsgennemsnittet. Den vigende udvikling i udskrivningsgrundlaget betyder lav vækst i skatteprovenuet. Desværre er der ikke tegn på, at væksten i Viborg Kommunes udskrivningsgrundlag nærmer sig landsgennemsnittet. Udligning og generelle tilskud består foruden landsudligningen af tilskud som ugunstig stillet kommune, tilskud i form af nye opgaver samt en rest fordelt efter folketal. I udligningssystemet ydes der et ekstra tilskud til de kommuner, som ud fra et teknisk beregnet strukturel underskud er i en dårligere økonomisk situation samlet set. Viborg Kommune fik således et tilskud som ugunstig stillet kommune på 44,3 mio. kr. i. Særlige tilskud består hovedsageligt af et tilskud fra kvalitetsfonden (33,5 mio. kr.), et beskæftigelsestilskud (212,6 mio. kr.) og ældretilskud (25,8 mio. kr.). På beskæftigelsestilskuddet er Viborg Kommune blevet midtvejs- og efterreguleret for i alt 62,2 mio. kr. i, hvilket er den primære forklaring på forskellen mellem og regnskab for posten "særlige tilskud". Viborg Kommune har fra 2010 til valgt statsgaranti. Det betyder, at skatter, tilskud og udligningsbeløb er fastsat af staten. Der vil således ikke komme en efterregulering af skatter, tilskud og udligning for. 18

19 Note 2 Personaleoversigt Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Excl. elever, personer i bekæftigelsesordning, løntilskud, seniorjob mv. Tabel med sammendrag pr. hovedkonto. Hovedkonto område: 2012 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v I alt Den samlede lønudgift i var mio. kr. Beløbet er inkl. de selvejende institutioner, der er optaget i Viborg Kommunes regnskab. 19

20 Note 3 Driftsudgifter pr. fagudvalg, fordelt på politikområder Beløb i kr. Budget Korr. Budget sresultat Afvigelser Økonomiudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Ejendomsvedligehold.(planl./period.) Børne- og Ungdomsudvalget Skoler Dagtilbud Ungdomsskoler Klubber Tandpleje Familieområdet Overførselsområdet Socialudvalget Ældreområdet Voksenhandicapområdet Sundhedsområdet Pensioner og boligstøtte m.v Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Beskæftigelsestilbud Kulturudvalget Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere