Indhold. Regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Regnskab 2013"

Transkript

1

2 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse) Balance Hoved- og nøgletal Udvikling i kommunens generelle økonomiske stilling Note 1 Skatter, tilskud og udligning Note 2 Personaleoversigt Note 3 Driftsudgifter pr. fagudvalg, fordelt på politikområder Note 4 Renter Note 5 Overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler Note 6 Overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler Note 7 Aktier og andelsbeviser m.v Note 8 Langfristede tilgodehavender Note 9 Tilgodehavender Note 10 Finansieringsoversigt...29 Note 11 Udvikling i egenkapitalen...30 Note 12 Hensatte forpligtelser Note 13 Langfristede gældsforpligtigelser Note 14 Kortfristede gældsforpligtelser Note 15 Kautions- og garantiforpligtigelser, samt eventualrettigheder 34 Note 16 SWAP - aftaler Note 17 Udførelse af opgaver for andre myndigheder sbemærkninger mål og midler - pr. politik område Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Administrativ organisation Mål og Midler Ejendomsvedligeholdelse...48 Mål og Midler Skoler Mål og Midler Dagtilbud...64 Mål og Midler Ungdomsskoler Mål og Midler Klubber Mål og Midler Tandpleje...84 Mål og Midler Familieområdet...92 Mål og Midler B&U s overførselsområde Mål og Midler Ældreområdet Mål og Midler Voksenhandicapområdet Mål og Midler Sundhedsområdet Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Mål og Midler Kultur Mål og Midler Folkeoplysning og idrætsanlæg Mål og Midler Grønne områder Mål og Midler Trafikområdet Mål og Midler Kommunale ejendomme Mål og Midler Forsyning Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Mål og Midler Forebyggelsesudvalget Mål og Midler Demokratiudvalget Mål og Midler Beredskabskommissionen

3 Forord Målet for ordinært driftsresultat er nået Det ordinære driftsresultatet er kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter. Byrådet har en målsætning om et ordinært driftsoverskud på 200 mio. kr., så der bl.a. er mulighed for at finansiere et hensigtsmæssigt anlægsniveau. Der var i det oprindelige forudsat et overskud på ordinær drift på ca. 200 mio. kr. et viser et overskud på 322 mio. kr. fra ordinær drift. Forbedringen i forhold til tet skyldes primært, at driftsudgifterne er blevet lavere end teret. Det ordinære driftsresultat skal bl.a. finansiere kommunens anlægsudgifter. Viborg Kommune har i afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 133 mio. kr. Tilfredsstillende regnskab Serviceudgifterne (skoler, ældre, dagtilbud mv.), som er den væsentligste del af Viborg Kommunes driftsudgifter er som det gælder for alle landets kommuner omfattet af statens sanktionslovgivning, så overforbrug kan resultere i økonomiske sanktioner over for kommunerne. For at undgå sanktioner er det vigtigt, at der er styr på servicesudgifterne. Derfor har der også i tet for været indarbejdet en buffer i form af en ikke-disponeret pulje, såfremt der måtte dukke særlige udgiftskrævende problemstillinger op i løbet af året. I princippet har denne buffer ikke været forudsat anvendt. Når der ses bort fra denne buffer, er mindreforbruget på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige på 98 mio. kr. eller ca. 2,5%. På overførselsudgifterne (dagpenge, kontanthjælp, pensioner, boligstøtte mv.) har forbruget i ligget meget tæt på det korrigerede med et ganske beskedent merforbrug (ca. 1 mio. kr.). Overførsel af driftster mellem årene Et vigtigt element i den decentrale økonomistyring er overførselsadgangen mellem de enkelte år. Byrådet har på mødet den 23. maj 2012 godkendt nye regler for overførselsadgang. Når der ses bort fra den ovenfor nævnte buffer på 25 mio. kr. (som ikke overføres til 2014), er der i -regnskabet tale om et samlet netto mindreforbrug (i forhold til korrigeret ) på ca. 85 mio. kr. på serviceudgifterne. Med baggrund i reglerne for overførselsadgang er der lagt op til, at de ca. 68 mio. kr. af mindreforbruget overføres til drift i Dette ligger tæt på niveauet for overførsler året før (fra 2012-), hvor der blev overført ca. 60 mio. kr. Ud over ovenstående driftsoverførsel overføres ca. 3 mio. kr. af driftstet i til anlæg i 2014 og 16 mio. kr. til drift i Anlægsniveau under det oprindelige De afholdte anlægsudgifter i på det skattefinansierede område (inkl. jordforsyning) ligger ca. 23 mio. kr. under det oprindeligt afsatte. Da der efter tets vedtagelse samtidig er afsat yderligere anlægsbeløb (primært i forbindelse med overførslerne fra der alene har udgjort 94 mio. kr.), er der i forhold til det korrigerede tale om et væsentligt mindreforbrug, der beløber sig til netto 157 mio. kr. I forhold til de 94 mio. kr., der blev overført fra 2012 til er der lagt op til overførsel af ca. 182 mio. kr. af anlægssummerne på det skattefinansierede område fra til Går man lidt bag tallene, er der reelt tale om et endnu større anlægsniveau, der ikke er realiseret i. Bruttoudgifterne, der ikke er afholdt i, udgør således ca. 223 mio. kr. Når der er denne forskel melem brutto- og nettoafvigelsen, skyldes det, at der i nettobeløbet på de 157 mio. kr. indgår indtægter for ca. 66 mio. kr., der ikke er realiseret - bl.a. salg af tidligere rådhuse i Viborg (24 mio. kr.) og salg af byggegrunde mv. (32 mio. kr.). 3

4 Forord Likviditeten forbedret Den gennemsnitlige likviditet har i de senere år været faldende. Primært på grund af de lavere anlægs- og driftsudgifter i regnskab har kommunens likviditet i udviklet sig positivt. Hvor den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2012 blev opgjort til 218 mio. kr., er den med udgangen af steget til 340 mio. kr. Byrådets målsætning for om, at likviditeten skal være over 200 mio. kr., er dermed fortsat opfyldt. Den primære årsag til kassebeholdningen på de 340 mio. kr. er, at der både på driftssiden og anlægssiden er væsentlige udgifter, der ikke er afholdt i, og som nu overføres til forbrug i 2014 og de kommende år. Der overføres i alt ca. 269 mio. kr. til forbrug i de kommende år, og da der i tet for i forvejen er lagt med et samlet forbrug af likviditet på godt 100 mio. kr., er den samlede kassebeholdning i princippet disponeret. At der er luft i økonomien er en altafgørende forudsætning for at kunne skabe vækst i kommunen. Der skal derfor lyde ros til alle de politiske udvalg og de mange ledere og medarbejdere for at have bidraget til, at der også i har været styr på økonomien. I de kommende år vil der fortsat være behov for at tænke og handle innovativt og have fokus på effektivisering og vækst, da det er grundstenen for at kunne levere de velfærdsydelser, som borgerne efterspørger. Resultatet af årsregnskabet for bidrager til, at der kan skabes et solidt grundlag for, at der også i de kommende år kan opnås en økonomi, der muliggør både vækst og velfærd for Viborg Kommune. God læselyst med årsregnskabet for. Sund økonomi vil fortsat være i fokus Det er nu 3. år i træk, at Viborg Kommune aflægger et årsregnskab, der udgiftsmæssigt ligger væsentligt under tet. Det gør dog ikke, at vi kan tillade os at slappe af i forhold til at sikre en fortsat god økonomistyring. Søren Pape Poulsen Borgmester Lasse Jacobsen Kommunaldirektør 4

5 Ledelsens påtegning Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 14. maj 2014 aflagt årsregnskab for for Viborg Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Søren Pape Poulsen Borgmester Lasse Jacobsen Kommunaldirektør 5

6 Revisionspåtegning 6

7 Revisionspåtegning 7

8 Anvendt regnskabspraksis Generelt Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i Principper for Økonomistyring med tilhørende bilag, Den overordnede regnskabspraksis er følgende: God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Ved god bogføringsskik forstås den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med tet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige/korrigerede på bevillingsniveau. Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Omkostningsregnskab Viborg Kommune har på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budgetog regnskabssystemet for Kommuner fravalgt at udarbejde omkostningsregnskab fra og med årsregnskabet for Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har en væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdisættes til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider er fastlagt til følgende: Bygninger max år (afhængig af anvendelsesformål) Tekniske anlæg, maskiner m.v. max år (afhængig af anvendelsesformål) Inventar, herunder IT-udstyr m.v år Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Finansielt leasede aktiver behandles regnskabsmæssigt som tilsvarende erhvervede aktiver og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Når der ikke er sammenhæng mellem leasinggiver og leverandøren af de aktiver der er omfattet af leasingkontrakterne, optages de leasede aktiver i anlægskartoteket og statusbalancen til den faktiske kostpris, på linie med andre erhvervede aktiver. Når leasinggiver og leverandør er den samme, beregnes nutidsværdien af minimumsydelserne med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver under opførelse værdiansættes og optages til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. 9 Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Viborg Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jfr. Senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser og lignende) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver Varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydning i lagerets størrelse fra år til år registreres. Varelagre mellem kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter princippet FIFO (first in first out). Viborg Kommune har ikke registreret varebeholdninger, da Viborg Kommune ikke har varebeholdninger over 1 mio. kr. eller beholdninger med væsentlige forskydning i lagerets størrelse fra år til år. Omsætningsaktiver Fysiske aktiver til salg Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Grund og bygninger til salg op- eller nedskrives via egenkapitalen til forventet salgspris. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver Værdipapirer Likvide aktiver omfatter likvider samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

10 Anvendt regnskabspraksis Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansiel leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles i nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Nedskrivning af tilgodehavender Langfristede tilgodehavender på funktionerne , og gennemgås med henblik på vurdering af forventede tab. For områder, hvor der er historiske data om afskrivning til rådighed, anvendes disse som dokumentation for den foretagne nedskrivning med forventet tab. For øvrige tilgodehavender foretages en individuel vurdering, der beskriver og dokumenterer grundlaget for foretaget nedskrivning. Hensatte forpligtelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år. Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav og arbejdsskade forpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 10

11 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse) Noter Beløb i mio. kr. (- = indtægt/overskud) Opr. 1 Korrigeret 2012 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,1 Generelle tilskud m.v , , , ,4 Indtægter i alt , , , ,5 2, Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Serviceudgifter: Økonomiudvalget 570,9 571,0 494,3 472,6 Børne- og Ungdomsudvalget 1.531, , , ,2 Socialudvalget 1.416, , , ,5 Beskæftigelsesudvalget 28,4 11,6 11,4 30,4 Kulturudvalget 152,3 153,7 152,4 150,2 Teknisk Udvalg 142,6 145,2 153,0 140,0 Klima- & Miljøudvalget 18,3 16,2 14,1 10,4 Forebyggelsesudvalget 0,3 0,9 0,5 0,6 Demokratiudvalget 0,9 0,9 0,8 0,6 Beredskabskommissionen 17,3 17,0 15,7 16,9 Serviceudgifter i alt 3.878, , , ,4 Udgifter til overførselsindkomst: Børne- og Ungdomsudvalget 18,7 18,6 17,9 18,9 Socialudvalget 471,0 419,7 445,2 423,9 Beskæftigelsesudvalget 772,0 774,0 750,0 763,1 Udgifter til overførselsindkomst i alt 1.261, , , ,9 Driftsudgifter i alt 5.140, , , ,4 Driftsresultat før finansiering -227,3-231,6-339,7-184,2 Renteudgifter (netto) 27,9 17,6 17,8 46,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -199,4-214,0-321,9-138,2 11

12 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse) Noter Beløb i mio. kr. (- = indtægt/overskud) Opr. Korrigeret 2012 Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget 24,4-38,0-15,9 17,7 Børne- og Ungdomsudvalget 48,8 120,3 69,5 34,4 Socialudvalget 39,7 68,1 27,3 81,8 Beskæftigelsesudvalget 2,3 2,3 0,9 0,5 Kulturudvalget 19,3 46,2 21,9 7,8 Teknisk Udvalg 36,4 55,4 26,9 56,5 Klima- & Miljøudvalget 0,5 6,7 1,2 0,3 Forebyggelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskabskommissionen 2,9 5,1 2,4 1,2 Anlægsudgifter i alt 174,3 266,1 134,2 200,1 Jordforsyning Indtægt ved salg af jord -49,9-46,4-14,5-29,4 Udgift ved køb af jord incl. byggemodning 31,6 70,8 13,5 23,0 Resultat af jordforsyning -18,3 24,4-0,9-6,4 Resultat af det skattefinansierede område -43,4 76,4-188,6 55,5 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) -10,5-10,5-7,4-10,4 Anlæg (indtægter - udgifter) 9,6 19,2 15,5 11,4 Resultat af forsyningsvirksomheder -0,9 8,7 8,1 1,0 5, 6 C. RESULTAT I ALT (A+B) -44,3 85,1-180,5 56,5 12

13 Balance Noter Beløb i mio. kr. Ultimo 2012 Ultimo Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde 533,3 534,3 Bygninger 1.927, ,9 Tekniske anlæg m.v. 60,2 63,1 Inventar 6,1 3,9 Anlæg under udførelse 229,7 217,6 I alt 2.756, ,8 Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v , ,1 Langfristede tilgodehavender 203,3 193,8 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -32,2-24,1 I alt 2.866, ,9 Anlægsaktiver i alt 5.623, ,6 OMSÆTNINGSAKTIVER Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 316,6 295,2 Tilgodehavender -168,3 25,4 Værdipapirer (pantebreve) 33,0 32,6 Likvide beholdninger 52,1 59,2 I alt 233,4 412,4 Aktiver i alt 5.856, ,0 13

14 Balance Noter Beløb i mio. kr. Ultimo 2012 Ultimo Passiver 11 Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver 41,2 44,3 Modpost for selvejende institutioners aktiver 17,0 14,7 Modpost for skattefinansierede aktiver 2.953, ,7 Reserve for opskrivninger 61,6 4,2 Balancekonto 253,8 363,2 I alt 3.327, ,2 12 Hensatte forpligtelser 1.038, ,8 13 Langfristede gældsforpligtelser 1.173, ,2 Nettogæld fonds, legater, deposita m.v. 21,0 22,7 14 Kortfristede gældsforpligtelser 297,3 263,2 Passiver i alt 5.856, ,0 14

15 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr sopgørelsen (- = indtægt/overskud) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -321,9-138,2-140,8-228,6 87,4 Resultat af det skattefinansierede område -188,6 55,5 192,9 49,6 327,7 Resultat af forsyningsvirksomheder, drift -7,4-10,4-21,5-13,5-59,6 Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg 15,5 11,4 5,6 11,1 45,6 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 5.664, , , , ,5 Omsætningsaktiver i alt 412,4 233,4 183,7 284,0 527,7 Likvide beholdninger 59,2 52,1-61,5 81,1 50,7 Balance, passiver Egenkapital 3.400, , , , ,1 Hensatte forpligtigelser 1.161, ,1 943,5 870,7 787,5 Langfristet gæld 1.229, , , ,5 970,6 - heraf ældreboliger 411,2 334,8 344,8 354,8 341,9 Kortfristet gæld 263,2 297,3 253,4 168,3 671,6 Nøgletal Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 Grundskyldspromille 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 Indbyggertal

16 Udvikling i kommunens generelle økonomiske stilling Driftsudgifter Siden regnskabet for 2009, hvor udgifterne til serviceudgifterne oversteg tet væsentligt, er der gjort mange tiltag for at bringe udgiftsniveauet ned. I 2010 var regnskabsresultatet tæt på det korrigerede og fra 2011-regnskabet er der aflagt årsregnskaber, der har ligget væsentligt under det terede, og det er og-så gældende for -regnskabet. For kan Viborg Kommune således aflægge et årsregnskab, der viser et mindreforbrug på serviceudgifterne på ca 123 mio. kr. i forhold til det oprindelige og ca. 110 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Likviditeten Ser man tilbage på perioden fra 2008 til 2012 faldt kommunens gennemsnitlige likviditet fra et niveau på ca. 500 mio. kr. i 2008 til 218 mio. kr. i Gennem hele har lkviditeten igen været stigende og med udgangen af udgjorde den gennemsnitlige likviditet opgjort dag for dag de seneste 12 måneder ca. 340 mio. kr. Stigningen i likviditeten hænger primært sammen med, at både de afholdte driftsudgifter og anlægsudgifter er blevet væsentligt lavere end forudsat i terne. En væsentlig del af disse mindreforbrug er imidlertid ønsket overført til For ikke at belaste 2014 med ud-gifter, der risikerer at give problemer med overholdelse af de statslige rammer samt forbrug af likviditet, er overførslerne forsøgt minimeret mest muligt. Det samlede mindreforbrug på serviceudgifterne i har udgjort ca. 110 mio. kr., hvoraf de 25 mio. kr. er et uforbrugt puljebeløb afsat som en særlig buffer. Af de resterende 85 mio. kr. overføres de ca. 68 mio. kr. til driftsaktiviteter i Herudover overføres 3 mio. kr. til anlægsprojketer i 2014 og 16 mio. kr. til driftsaktiviteter i Den faktiske likviditet med udgangen af har udgjort 59,2 mio. kr. I 2014-tet er den gennemsnitlige likviditet forudsat at stige med ca. 100 mio. kr. frem til udgangen af 2014, for så igen at falde i overslagsårene frem til udgangen af Med det godkendte (samlet gennemsnitlig negativ likviditetsvirkning på ca. 100 mio. kr.),og hvis det forudsættes, at de overførsler, der nu foretages til 2014, anvendes til forbrug i den kommende 4 års periode, vil den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af perioden bevæge sig mod 0 kr., som er det minimumsniveau, ministeriet foreskriver (hvor den gennemsnitlige likviditet set over det seneste år skal være positiv). Det må dog forudsættes, at der også i de kommende år vil blive tale om overførsel af beløb i et vist omfang især på anlægstet. Når den gennemsnitlige kassebeholdning på ca. 340 mio. kr. med udgangen af på denne måde er dispone-ret til allerede teret kasseforbrug i de kommende år samt til de forbrug, overførslerne fra til 2014 medfører, vil den disponible kassebeholdning således stort set være 0 kr. Langfristet gæld Når der ses bort fra ældreboliger, har kommunens optagelse af nye lån i været mindre end afdragene. Der er netto afviklet ca. 20 mio. kr. på den langfristede gæld i. I den kommende 4-års periode er der sammenlagt teret med, at der netto afvikles yderligere på kommunens langfristede gæld. Opsummering Viborg Kommune har i øjeblikket en sund økonomi, som i de seneste 3 år er sikret via overholdelse. Selv om likviditeten har været for nedadgående i de seneste år, har igen vist stigende likviditet. For den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger) er der fremadrettet teret med, at der afvikles mere gæld end der optages nye lån, hvilket er medvirkende årsag til, at der trækkes på den likvide beholdning i de kommende år. Byrådets målsætning for om, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre min. 200 mio. kr., er opfyldt. Fremadrettet forventes denne målsætning at kunne nåes i de nærmeste år med det foreliggende Afhængig af udviklingen i størrelsen af overførsler i de kommende år, kan der blive behov for at justere terne i de efterfølgende år for at nå målsætningen for likviditeten. Byrådet har en målsætning om, at overskuddet for ordinær drift skal udgøre min. 200 mio. kr. For er denne målsætning overholdt. I det oprindelige for var det forudsat, at overskud på ordinær drift ville blive 199 mio. kr. sresultatet viser et overskud på 321,9 mio. kr. 16

17 Udvikling i kommunens generelle økonomiske stilling Viborg Kommune står med udgangen af regnskabsår med en stabil økonomi. Da kassebeholdningen i princippet er disponeret, er det vigtigt, at der i det nye forslag for , som er under udarbejdelse, ikke trækkes yderligere på kassebeholvdningen, end der allerede er lagt op til i det senest godkendte for Hvis de overførsler, der er lagt op til ved regnskabsafslutningen, forventes anvendt i den kommende periode, kan der blive behov for at styrke likviditeten yderligere i den kommende lægning. Selv om Viborg Kommunes økonomi i øjeblikket er sund, er det fortsat vigtigt, at der er fokus på, at terne overholdes og at likviditeten styrkes. 17

18 Note 1 Skatter, tilskud og udligning Beløb i mio. kr. ( - =negativ indtægt) Budget Korr. Budget 2012 Kommunal indkomstskat 3.588, , , ,1 Selskabsskat 51,3 51,3 51,3 50,0 Anden skat pålignet visse indkomster 0,0 4,6 5,5 1,9 Grundskyld 243,0 242,9 243,3 240,9 Anden skat på fast ejendom 21,5 21,5 20,8 21,3 Samlede skatter i alt 3.903, , , ,1 Udligning og generelle tilskud 1.219, , , ,7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge -30,0-30,0-30,0-29,1 Kommunale bidrag til regionerne -11,7-11,7-11,7-11,5 Sektorspecifikke udligningsordninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Særlige tilskud 285,6 223,2 223,3 294,6 Tilskud og udligning i alt 1.463, , , ,7 Refusion af købsmoms 0,0 0,0-1,7-1,3 Skatter, tilskud og udligning i alt 5.367, , , ,5 Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for indkomstskat er nært forbundet med konjunktursituationen. Udviklingen i den nationale og internationale økonomi er helt afgørende for udviklingen i kommunernes skattegrundlag. I løbet af har både regeringen, Det økonomiske Råd og Nationalbanken opjusteret forventningen til økonomien, og der er klare indikatorerne på fremgang i forhold til samhandlen både på de nære markeder i euro-området og på de oversøiske markeder, primært båret af USA. Nationalt ses fremgang i beskæftigelsen, produktionen og i et mere stabilt boligmarked. I Viborg Kommune er udviklingen i udskrivningsgrundlaget gået fra en vækst over landsgennemsnittet i 2007 og til en betydelig opbremsning fra 2009 og frem. Udskrivningsgrundlaget for 2012 er stort set opgjort på nuværende tidspunkt. Væksten i udskrivningsgrundlaget i Viborg ligger ca. 0,6 procentpoint under landsgennemsnittet. Den vigende udvikling i udskrivningsgrundlaget betyder lav vækst i skatteprovenuet. Desværre er der ikke tegn på, at væksten i Viborg Kommunes udskrivningsgrundlag nærmer sig landsgennemsnittet. Udligning og generelle tilskud består foruden landsudligningen af tilskud som ugunstig stillet kommune, tilskud i form af nye opgaver samt en rest fordelt efter folketal. I udligningssystemet ydes der et ekstra tilskud til de kommuner, som ud fra et teknisk beregnet strukturel underskud er i en dårligere økonomisk situation samlet set. Viborg Kommune fik således et tilskud som ugunstig stillet kommune på 44,3 mio. kr. i. Særlige tilskud består hovedsageligt af et tilskud fra kvalitetsfonden (33,5 mio. kr.), et beskæftigelsestilskud (212,6 mio. kr.) og ældretilskud (25,8 mio. kr.). På beskæftigelsestilskuddet er Viborg Kommune blevet midtvejs- og efterreguleret for i alt 62,2 mio. kr. i, hvilket er den primære forklaring på forskellen mellem og regnskab for posten "særlige tilskud". Viborg Kommune har fra 2010 til valgt statsgaranti. Det betyder, at skatter, tilskud og udligningsbeløb er fastsat af staten. Der vil således ikke komme en efterregulering af skatter, tilskud og udligning for. 18

19 Note 2 Personaleoversigt Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Excl. elever, personer i bekæftigelsesordning, løntilskud, seniorjob mv. Tabel med sammendrag pr. hovedkonto. Hovedkonto område: 2012 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v I alt Den samlede lønudgift i var mio. kr. Beløbet er inkl. de selvejende institutioner, der er optaget i Viborg Kommunes regnskab. 19

20 Note 3 Driftsudgifter pr. fagudvalg, fordelt på politikområder Beløb i kr. Budget Korr. Budget sresultat Afvigelser Økonomiudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Ejendomsvedligehold.(planl./period.) Børne- og Ungdomsudvalget Skoler Dagtilbud Ungdomsskoler Klubber Tandpleje Familieområdet Overførselsområdet Socialudvalget Ældreområdet Voksenhandicapområdet Sundhedsområdet Pensioner og boligstøtte m.v Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Beskæftigelsestilbud Kulturudvalget Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere