Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi"

Transkript

1 Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

2 Faktisk Energiforbrug FORORD Indhold De globale klimaforandringer er blandt de største og mest komplekse aktuelle udfordringer. Mulige løsninger på klimaforandringerne er flerstrengede og indeholder tiltag både i relation til klimatilpasning og forebyggelse af klimaændringer. I den regionale udviklingsplan for er der sat fokus på både forebyggelse og tilpasning. På forebyggelsessiden er det målet at reducere udledningen af drivhusgasser og omlægge til vedvarende energi. Et særligt fokus i klimastrategien er derfor at få kortlagt energiforbrug og udledning af drivhusgasser i regioner og kommuner for herigennem at få viden og værktøjer til at begrænse klimabelastningen. Sammenfatning / side 3 Begrebsafklaring / side 4 Energiforbrug / side 5 Drivhusgasser / side 11 Global Warming Potential / side 23 Vedvarende energi / side 29 Appendiks - metode / side 29 I rapporten her vises resultatet af CO 2 - kortlægningsinitiativet i den regionale udviklingsplan for. Der er ikke tidligere i Danmark gennemført en tilsvarende systematisk og registerbaseret fordeling af energiforbrug, udledning af drivhusgasser og Global Warming Potential (GWP) på regionalt og kommunalt niveau. Så med rapporten er det for første gang muligt at sammenligne niveau og udvikling i de enkelte regioner og kommuner med hinanden. Sidst i rapporten findes desuden et kapitel med figurer og tabeller om produktion af vedvarende energi i regionerne. Statistikken med regional- og kommunalfordelt energiforbrug, udledning af drivhusgasser og produktion af vedvarende energi er udført af Danmarks Statistik for Region og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udarbejdelse af nærværende rapport og den nødvendige databearbejdning er udført af Region. Klimaændringerne stiller massive krav til reduktioner i udledningen af drivhusgasser og dermed til vores forbrug af kul, olie og naturgas. Samtidig må priserne på disse brændsler forventes at stige, når de tilbageværende ressourcer skal dække en stigende efterspørgsel. Klimakommissionen, 2010 Redaktion: Foto: Regional Udvikling / Strategi & analyse December 2011 Hyldager fotografi (s.5, s.29) Colourbox (forside, s.11, s.23) Side 2 Fakta Energi

3 Energiregnskaber Energiforbrug...og udledning af drivhusgasser For første gang er energiforbrug og CO 2 -udledning opgjort for alle kommuner og regioner. Erhvervslivet har fra 2000 til 2009 flyttet sig i en klimavenligere retning, mens det kniber med at se samme positive tendens i husholdningernes adfærd. De nye tal giver et grundlag, hvor sammenligning er mulig, og hvor udvikling over en 10-årig periode kan følges. Det kan bruges til at få en detaljeret viden om, hvordan det ser ud med energiforbruget og CO 2 -udledningen i alle landets kommuner og regioner. Rigtig udvikling Energiforbruget faldt en smule i de syddanske kommuner i perioden fra 2000 til 2009, også mere end på landsplan. Cirka 5 procent mindre energi blev brugt i i perioden, hvor resten af landet i snit reducerede sit energiforbrug med 1 procent. Men mere væsentligt er, at CO 2 -udledningen i samme periode faldt endnu kraftigere. Vi brugte altså mindre energi og samtidig påvirkede forbruget CO 2 -udledningen i mindre grad, så udledningen faldt med 15 procent. Udvikling i energiforbrug og CO 2 udledning Energiforbrug: Energiforbrug - Energiforbrug - CO2 - CO2 - CO 2 -udledning: Energi og CO2 Side 1 Af tallene kan man eksempelvis også se, at Fredericia og Tønder er blandt de ti kommuner i Danmark med størst energiforbrug pr. indbygger; at folk i Svendborg og på Fanø bruger næsten 50 procent mindre energi end gennemsnittet; og at husholdningerne på Ærø er ene i regionen om at repræsentere et fald i energiforbruget i perioden. 11% I perioden faldt virksomhedernes energiforbrug med 11% i. Forbruget i husholdningerne steg i samme periode 5%. Et bedre grundlag Mere interessant end den indbyrdes regionale og kommunale positionering, så kan tallene bruges til at vise udviklingen lokalt og regionalt, og dermed styrke klimastrategierne, målrette og følge indsatsen. Tallene er i sig selv interessante. Men noget af det handler også om at erkende, at visse ting bare er sådan. Bag nogle af de konkrete tal er der nogle erhvervsstrukturer, der gør, at sådan ser det bare ud. Eksempelvis kan en del af et kraftigt fald i de regionale emissionstal, spores direkte til lukningen af en enkelt gødningsfabrik i Fredericia. Emissionstallet faldt altså ikke, fordi man gennemførte en målrettet indsats for at bedre klimaet. Noget af det her er altså også banal erkendelse, og har man et raffinaderi eller tung industri i en kommune, så kan man ikke umiddelbart sammenligne sig selv direkte med andre. Men de nye tal giver mulighed for at isolere den del, der skyldes en særlig erhvervsstruktur, så man alligevel kan få et rimeligt sammenligningsgrundlag. Afkobling Et andet element er muligheden for at følge konsekvensen af den økonomiske udvikling. Her kan man direkte aflæse, hvad for et aftryk regionens økonomi sætter i form af CO 2 - udledning. Den økonomiske vækst, som vi alle håber på, skulle meget gerne afkobles fra resurseforbruget. Så man kan få økonomisk vækst uden at se en tilsvarende vækst i CO 2. Den kurve er det tilsyneladende lykkedes at knække. Den samlede økonomiske vækst de seneste 10 år har ikke medført en tilsvarende vækst i CO 2 -udledning. Fakta Energi Side 3

4 Faktisk Energiforbrug Anvendte Begreber En forbrugsopgørelse Det overordnede princip er at henføre energiforbruget og udledningen af drivhusgasserne til de regioner og kommuner, hvor energiforbrug og udledning finder sted. For vejtransport henføres energiforbrug og udledningen af drivhusgasser dog til hjemstedet for køretøjets bruger. Energiforbrug Forbruget af energi i erhvervene energiog vandforsyning og i mineralolieindustrien, konverteres for langt størstedelens vedkommende til el, fjernvarme og bygas eller raffineres til olieprodukter. En stor del af den konverterede energi forbruges af husholdningerne og virksomhederne. Derfor vil den samme mængde energi i et vist omfang blive medregnet to gange ved en opgørelse af det såkaldt faktiske energiforbrug. I opgørelsen af energiforbruget her i rapporten er der derfor anvendt en såkaldt bruttoopgørelse, hvor der korrigeres for denne dobbeltregning. Beregningen af bruttoenergiforbruget sker ved at fordele energiforbruget til produktion af el- og fjernvarme proportionalt på forbrugerne af de enkelte konverterede energityper. Samtidigt nulstilles forbruget af primær energi i konverteringserhvervene. Udledning af drivhusgasser Opgørelsen af den energirelaterede udledning af drivhusgasser følger i hovedtræk principperne i opgørelsen af energiforbruget. Altså bliver udledning fra produktion af el og fjernvarme samt drivmidler som benzin og diesel henført til brugerne af de konverterede og raffinerede energivarer. I afsnittet om drivhusgasser ses på tre typer: Kuldioxid (CO 2 ), som dannes ved enhver form for afbrænding af fossile brændsler og biomasse og ved nedbrydning af organisk stof. Lattergas (N 2 0), der udledes af oceanerne og ved nedbrydning af organisk materiale. Menneskeskabte kilder er kvælstofgødning fra landbruget, afbrændning af biobrændsel og industrielle aktiviteter. Metan (CH 4 ), som primært er af organisk oprindelse. Udledning kommer fra naturlige kilder som for eksempel drøvtyggere, vådområder og insekter. Ikke-naturlige kilder er kullagre, lossepladser, risdyrkning, afbrænding af biomasse og husdyrsproduktion. Drivhuseffekt - Global Warming Potential Drivhuseffekten måles i Global Warming Potential (GWP), der angiver opvarmningspotentialet for de forskellige drivhusgasser. For at vurdere virkningen af de forskellige drivhusgasser beregnes et Global Warming Potential (GWP), som udtrykker den drivhusgaseffekt, en given gas har i forhold til den samme vægtmængde kuldioxid (CO 2 - ækvivalenter). Fakta Bag TALLENE: Det er de tilgængelige, nationale statistikker, der er benyttet, og derfor står vi med et ensartet og dækkende materiale, som er fuldt sammenligneligt. Til gengæld kan man ikke komme helt tæt på og se, om der i en kommune er flere, der prioriterer at købe grøn el, installerer solceller eller bruger brændeovnen meget. De nye tal giver det solide grundlag. Er der brug for andre detaljer eller et lokalt fokus, må man selv til regnearket, hvor tallene her så kan bruges som benchmark på, hvordan udviklingen ville have set ud, hvis ikke en specifik indsats var sat i værk. Detaljeret metodebeskrivelse kan findes i appendiks sidst i rapporten. Omregning af energi-enheder: 1 kilo joule [KJ] = J 1 mega joule [MJ] = KJ 1 giga joule [GJ] = MJ 1 tera joule [TJ] = GJ 1 peta joule [PJ] = TJ Var der tal du ikke lige fandt i rapporten? Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere regionale og kommunale tal om : CO 2 udledning Energiforbrug Produktion af vedvarende energi...kan findes på: Side 4 Fakta Energi

5 Energiregnskaber energiforbrug 41 pct. af energiforbruget i forbruges af husholdningerne Udviklingen i viser, at erhvervene har reduceret deres energiforbrug mens husholdningerne ikke har fulgt samme tendens Fredericia og Tønder Kommuner er blandt de ti kommuner i Danmark med størst energiforbrug pr. indbygger 38 pct. af de syddanske virksomheders energiforbrug stammer fra fremstillingssektoren Fakta Energi Side 5

6 Energiforbrug energiforbrug - hele landet Kortet viser energiforbrug pr. indbygger i giga joule. Mere end 10 pct. større end landsgennemsnit Landsgennemsnit +/- 10 pct. Mere end 10 pct. mindre end landsgennemsnit energiforbrug i regioner - pr. indbygger 159,3 150 Intensitet: Gigajoule Intensitet:Giga joulepr. pr.indbygger indbygger...nordjylland har det højeste energiforbrug pr. indbygger Figuren viser intensiteten (giga joule pr. indbygger) af energiforbrug i hver af regionerne i ,7 140,9 143,3 138,9 110, Nordjylland Sjælland Hovedstaden Udvikling i energiforbrug Hovedstaden Sjælland Nordjylland Peta joule 150 Nordjylland 100 Hovedstaden Sjælland Figuren viser udvikling i energiforbrug i de fem regioner i perioden Side Fakta Energi

7 Energiregnskaber energiregnskaber energiforbrug - fordelt på husholdninger og erhverv Alle regioner 38% 62% 41% Brancher i alt 9 Husholdninger 59% 40% Brancher i alt 9 Husholdninger 60% Branch 9 Hush Nordjylland Sjælland Hovedstaden 38% 62% 42% Brancher i alt 9 Husholdninger 58% 40% Brancher i alt 9 Husholdninger 60% Branch 9 Hush Nordjylland Sjælland Hovedstaden Erhverv Husholdninger Figurerne viser, hvor stor andel af energiforbruget, der udledes af henholdsvis husholdninger og erhverv i hele landet og i regionerne. I tallene for hele landet indgår forbrug i forbindelse med skibs- og luftfart samt ved udvinding af olie og naturgastal, der ellers er placeret uden for region. Udvikling i Stigningen for erhverv skyldes den økonomiske krise hushold - brancher Husholdninger Erhverv Figuren viser udviklingen i energiforbrug pr. indbygger for husholdninger og pr. mio. kr. bruttoværditilvækst for erhverv i Region 2000 = indeks Fakta Energi Side 7

8 Energiforbrug Branchernes andel af energiforbruget Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 18% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 18% Fremstilling 30% Fremstilling 38% Energi- og vandforsyning 2% Energi- og vandforsyning 2% Bygge og anlæg 5% Bygge og anlæg 4% Handel, hotel- og restauration 13% Handel, hotel- og restauration 13% Transport, post og tele 16% Transport, post og tele 9% Finansiering og forretningsservice 5% Finansiering og forretningsservice 3% Offentlige og personlige tjenester 13% Offentlige og personlige tjenester 13% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 17% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 21% Fremstilling 34% Fremstilling 41% Energi- og vandforsyning 1% Energi- og vandforsyning 1% Bygge og anlæg 5% Bygge og anlæg 4% Handel, hotel- og restauration 13% Handel, hotel- og restauration 10% Transport, post og tele 11% Transport, post og tele 7% Finansiering og forretningsservice 5% Finansiering og forretningsservice 3% Offentlige og personlige tjenester 13% Offentlige og personlige tjenester 13% Nordjylland Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 12% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 3% Fremstilling 44% Fremstilling 16% Energi- og vandforsyning 1% Energi- og vandforsyning 2% Bygge og anlæg 5% Bygge og anlæg 6% Handel, hotel- og restauration 11% Handel, hotel- og restauration 22% Transport, post og tele 11% Transport, post og tele 20% Finansiering og forretningsservice 3% Finansiering og forretningsservice 10% Offentlige og personlige tjenester 12% Offentlige og personlige tjenester 20% Sjælland Hovedstaden Figurerne viser branchernes andel af energiforbruget i erhvervene i hele landet og i regionerne i Side 8 Fakta Energi

9 Energiregnskaber energiforbrug pr. indbygger - top ti kommuner Intensitet:Giga joule pr. indbygger Gigajoule pr. indbygger Fredericia og Tønder er blandt de ti kommuner i Danmark med størst energiforbrug pr. indbygger 401 Figuren viser de ti kommuner i Danmark med størst energiforbrug (GJ) pr. indbygger i energiforbrug pr. indbygger - syddanske kommuner Tabellen viser det samlede energiforbrug pr. indbygger i Område Energiforbrug pr. indbygger, GJ Fredericia 307,7 Tønder 183,2 Billund 180,4 Aabenraa 164,1 Nordfyns 162,4 Faaborg-Midtfyn 154,4 Kerteminde 153,7 Vejen 144,4 Haderslev 143,3 Kolding 139,2 Varde 138,5 Assens 138,4 Langeland 134,8 Vejle 134,7 Nyborg 127,9 Odense 126,4 Esbjerg 124,8 Sønderborg 124,8 Middelfart 124,4 Ærø 122,5 Svendborg 107,4 Fanø 97,8 144,7 143,3 Fakta Energi Side 9

10 Energiforbrug udvikling i kommunerne - erhverv -20% -21% -24% -24% -26% -31% -3% -4% -5% -8% -8% -11% -11% 7% 6% 4% 2% 2% 11% 23% 22% 29% Aabenraa Ærø Nordfyns Fanø Langeland Odense Svendborg Faaborg-Midtfyn Sønderborg Middelfart Vejen Haderslev Assens Kerteminde Nyborg Billund Vejle Esbjerg Varde Kolding Fredericia Tønder -40% -20% 0% 20% 40% Figuren viser udvikling i erhvervenes energiforbrug i de syddanske kommuner i perioden udvikling i kommunerne - husholdninger -3,4% 0,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 3,7% 3,3% 2,6% 8,7% 8,0% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4% 7,2% 7,0% 7,0% 6,5% 6,3% 5,5% 5,5% Fredericia Kerteminde Assens Billund Vejle Vejen Fanø Nordfyns Kolding Faaborg-Midtfyn Nyborg Middelfart Varde Tønder Esbjerg Haderslev Svendborg Odense Aabenraa Sønderborg Langeland Ærø -5% 0% 5% 10% Figuren viser udvikling i husholdningernes energiforbrug i de syddanske kommuner i perioden Side 10 Fakta Energi

11 Energiregnskaber drivhusgasser De syddanske husstande står for en relativ større andel af CO 2 -udledningen end i hele landet Udledning af CO 2 og lattergas (N 2 O) er faldet siden 2000, mens udledning af methan (CH 4 ) og har været forholdsvis stabil Landbrug, fiskeri og råstofudvinding står for langt den største del af både N 2 O- og CH 4 -udledningen Tønder, Varde og Vejen Kommuner har den største udledning af CH 4 pr. indbygger i hele landet Fakta Energi Side 11

12 drivhusgasser energiregnskaber CO 2 udledning pr. indbygger, ton Figuren viser udledning af CO 2 (ton) pr. indbygger i regionerne og i hele landet. 8,6 7,0 8,7 8,5 10,5 8,8 Sjælland Hovedstaden Nordjylland udvikling i CO 2 udledning Hovedstaden Sjælland Nordjylland Ton Ton CO C Hovedstaden Sjælland Nordjylland Figuren viser udvikling i udledning af CO 2 (ton) i regionerne i perioden co 2 udledning i erhverv og husholdninger Alle regioner Erhverv Husholdninger ton 34% % ton 1 37% ton 63% Figurerne 1 viser, hvor stor en andel af CO 2-2 udledningen der udledes af henholdsvis husholdninger og erhverv i hele landet og i, samt hvor meget dette udgør i ton. Side 12 Fakta Energi

13 Energiregnskaber co 2 udledning i syddanmark Offentlige og personlige tjenesteydelser Transportvirks., post og telekommunikation Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv. Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed Husholdninger Figuren viser udviklingen i CO 2 -udledning (ton) i perioden fordelt på de brancher, der udgør den største andel af det samlede udledning i. Ton CO Offentlige og personlige tjenesteydelser 6 Transportvirks., post og telekommunikati on 5 Handel, hotelog restaurationvirk s. mv. 1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 2 Fremstillingsvirk somhed 9 Husholdninger co 2 udledning, brancher Udledning (ton CO 2 ) Andel af udledning Relativ udledning (ton pr. mio. kr. BVT) Udvikling Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,0% 124,0-16,6% Fremstillingsvirksomhed ,3% 62,1-32,4% Energi- og vandforsyning ,2% 28,7 54,8% Bygge- og anlægsvirksomhed ,2% 26,6 14,7% Handel, hotel- og restaurationvirks. mv ,0% 27,4 3,7% Transportvirks., post og telekommunikation ,6% 41,6-0,8% Finansieringsvirks. mv., forretningsservice ,9% 3,9 7,3% Offentlige og personlige tjenesteydelser ,5% 12,7 0,7% Husholdninger ,3% 3,2-11,5% I alt % - -14,5% Udledning (ton CO 2 ) Andel af udledning Relativ udledning (ton pr. mio. kr. BVT) Udvikling Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,1% 105,3-14,2% Fremstillingsvirksomhed ,8% 55,8-30,5% Energi- og vandforsyning ,0% 23,3 50,7% Bygge- og anlægsvirksomhed ,4% 33,5 36,1% Handel, hotel- og restaurationvirks. mv ,4% 28,0 8,3% Transportvirks., post og telekommunikation ,6% 62,4-3,2% Finansieringsvirks. mv., forretningsservice ,9% 4,4 23,1% Offentlige og personlige tjenesteydelser ,9% 12,5 6,2% Husholdninger ,9% 3,0-11,0% I alt % - -10,9% Tabellerne viser CO 2 -udledning i og hele landet i Udledning er opgjort på absolut udledning, relativt udledning og udvikling i absolut udledning i perioden Relativt udledning (ton udledning pr. mio. kr. BVT) er opgjort således at den enkelte branches CO 2 -udledning sættes i forhold til bruttoværditilvæksten i branchen. For husholdninger er udledning opgjort i kilo pr. indbygger. Fakta Energi Side 13

14 drivhusgasser Fremstillingsvirksomheder 110 Bruttoværditilvækst Energiforbrug CO = Indeks 100 CO2 bruttoenergiforb Index BVT Figuren viser udviklingen i bruttoværditilvækst, energiforbrug og C0 2 -udledning for fremstillingsvirksomheder i. 90 og Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik ,1 18,2 17,6 top ti kommuner, CO 2 udledning 13,6 13,4 13,2 12,7 12,5 11,6 11,2 Figuren viser de ti kommuner i Danmark, der har den største CO 2 - udledning i ton pr. indbygger i Udledningen inkluderer både erhverv og husholdninger. CO 2 udledning i syddanske kommuner CO2-udledning, ton pr. indbygger, 2009 Figuren viser CO 2 -udledning i ton pr. indbygger i 2009 i kommunerne i. Landsgennemsnit Udledningen inkluderer både erhverv og husholdninger. 5,8 6,6 6,9 7,2 7,4 7,5 8,1 8,1 8,4 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 8,7 9,1 9,2 9,3 10,4 10,7 10,9 18,2 Side 14 Fakta Energi

15 Energiregnskaber co 2 -udledning og bruttoværditilvækst CO 2 -udledning (ton) pr. mio. kr. bruttoværditilvækst Alle regioner Nordjylland Hovedstaden Sjælland Hovedstaden Sjælland Nordjylland Figuren viser udviklingen i CO 2 -udledning pr. mio. bruttoværditilvækst for erhverv hos de fem regioner i perioden Fakta Energi Side 15

16 drivhusgasser energiregnskaber Lattergas (N 2 O) udledning pr. indbygger, ,6 4,7 4,5 4,5 3,5 Figuren viser udledning af N 2 O (kilo) pr. indbygger i de fem regioner og i hele landet. 0,6 Nordjylland Sjælland Hovedstaden Lattergas-udledning Hovedstaden Sjælland Nordjylland Ton N 2 O Ton N 2 O Nordjylland Hovedstaden Sjælland Figuren viser udvikling i udledning af N 2 O (ton) i de fem regioner i perioden Alle regioner Lattergas-udledere 108 ton 2% 434 ton 2% Figurerne viser udledning af N 2 O fordelt på erhverv og husholdninger i og i hele landet i Erhverv Husholdninger ton 98% 1 Hele 2 landet ton 98% 1 2 RSD 170 ton 3% 872 ton 5% Figurerne viser erhvervenes udledning af N 2 O fordelt på landbrug, fiskeri og råstofudvinding og andre erhverv i og i hele landet i Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Andre erhverv ton 97% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Andre erhverv ton 95% Landbrug, fiskeri og råsto Andre erhverv Side 16 Fakta Energi

17 Energiregnskaber lattergas-udledning, brancher Udledning (ton N 2 O) Udvikling Relativ udledning (kilo pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,3% 552,86 Fremstillingsvirksomhed 37-98,8% 0,96 Energi- og vandforsyning 2 22,9% 0,43 Bygge- og anlægsvirksomhed 12 0,2% 0,96 Handel, hotel- og restaurationvirks. mv. 16-5,2% 0,54 Transportvirks., post og telekommunikation 16-19,0% 0,98 Finansieringsvirks. mv., forretningsservice 4 5,5% 0,09 Offentlige og personlige tjenesteydelser 82-4,4% 1,34 Erhverv i alt ,9% 23,66 Husholdninger 108 0,3% *0,09 Udledning (ton N 2 O) Udvikling Relativ udledning (kilo pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,7% 345,21 Fremstillingsvirksomhed ,3% 0,93 Energi- og vandforsyning 8 38,5% 0,35 Bygge- og anlægsvirksomhed 65 29,4% 1,30 Handel, hotel- og restaurationvirks. mv. 87 7,6% 0,59 Transportvirks., post og telekommunikation ,4% 1,90 Finansieringsvirks. mv., forretningsservice 32 25,1% 0,10 Offentlige og personlige tjenesteydelser ,0% 1,11 Erhverv i alt ,0% 16,13 Husholdninger 434-2,1% *0,08 Tabellerne viser N 2 O-udledning i og hele landet i Udledning er opgjort som samlet udledning, relativ udledning og samlet udvikling fra Relativ udledning er beregnet, så den enkelte branches N 2 O-udledning sættes i forhold til bruttoværditilvæksten i branchen. *For husholdninger er udledning opgjort i kilo pr. indbygger. Lattergas-udledning i syddanske kommuner 8,1 8,0 10,0 9,4 6,9 6,8 6,6 5,8 5,5 5,4 5,4 4,5 4,3 4,0 3,6 3,4 9,0 13,1 Figuren viser udledning af N 2 O i kilo pr. indbygger i de syddanske kommuner i ,4 0,8 0,1 2,2 Fakta Energi Side 17

18 drivhusgasser Lattergas-udledning ,8% Haderslev -1,7% Nordfyns -2,7% Langeland -3,8% Assens -3,9% Kerteminde -6,0% Billund -6,4% Ærø -8,1% Vejen -8,3% Sønderborg -10,4% Middelfart -13,5% Varde -14,5% Aabenraa -14,9% Faaborg-Midtfyn -18,4% Svendborg -19,4% Kolding -22,1% Odense -22,2% Tønder -22,3% Esbjerg -41,3% Nyborg -54,7% Vejle -69,3% Fanø -97,4% Fredericia -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% Figuren viser udviklingen i det samlede udledning af N 2 O i de syddanske kommuner i perioden Lattergas-udledning - top ti kommuner 13,1 11,3 10,7 10,5 10,4 10,0 9,7 9,7 9,4 9,4 Figuren viser de ti kommuner i Danmark, der har det største totale N 2 O-udledning (kilo) pr. indbygger i Side 18 Fakta Energi

19 ERHVERVSFORHOLD Energiregnskaber energiregnskaber Methan (CH 4 ) udledning pr. indbygger, Figuren viser udledning af CH 4 (kilo) pr. indbygger i regionerne og i hele landet. 12 Nordjylland Sjælland Hovedstaden methan udledning Hovedstaden Sjælland Nordjylland Ton CH 4 Ton CH Nordjylland Hovedstaden Sjælland Figuren viser udvikling i udledning af CH 4 (ton) i regionerne methan udledere % Alle regioner % Figurerne viser udledning af CH 4 fordelt på erhverv og husholdninger i og i hele landet i Erhverv Husholdninger % 1 Hele 2 landet % 1 2 RSD Figurerne viser erhvervenes udledning af CH 4 fordelt på landbrug, fiskeri og råstofudvinding, offentlige og personlige tjenesteydelser og andre erhverv i og i hele landet i Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Offentlige og personlige tjenesteydelser Andre erhverv % 12% % % % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Offentlige og personlige tjenesteydelser Andre erhverv % Landbrug, fiskeri og råstofud Offentlige og personlige tjen Andre erhverv Fakta Energi Side 19

20 drivhusgasser Methan udledning, brancher Udledning (ton CH 4 ) Udvikling Relativ udledning (kilo pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,9% 8365,9 Fremstillingsvirksomhed ,0% 69,5 Energi- og vandforsyning 26-8,6% 6,0 Bygge- og anlægsvirksomhed 26-21,5% 2,1 Handel, hotel- og restaurationvirks. mv ,9% 9,4 Transportvirks., post og telekommunikation 74-43,5% 4,5 Finansieringsvirks. mv., forretningsservice 87-23,4% 1,7 Offentlige og personlige tjenesteydelser ,7% 173,9 Erhverv i alt ,1% 408,7 Husholdninger ,7% *2,5 Udledning (ton CH 4 ) Udvikling Relativ udledning (kilo pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,9% 3770,6 Fremstillingsvirksomhed ,1% 40,6 Energi- og vandforsyning ,0% 4,9 Bygge- og anlægsvirksomhed ,1% 2,4 Handel, hotel- og restaurationvirks. mv ,4% 8,8 Transportvirks., post og telekommunikation ,1% 5,2 Finansieringsvirks. mv., forretningsservice ,3% 1,8 Offentlige og personlige tjenesteydelser ,4% 176,2 Erhverv i alt ,0% 223,1 Husholdninger ,4% *2,1 Tabellerne viser CH 4 -udledning i og hele landet i Udledning er opgjort på samlet udledning, udvikling i udledning i perioden og relativ udledning i forhold til den økonomiske aktivitet. Relativ udledning (kilo udledning pr. mio. kr. BVT) er beregnet så den enkelte branches CH 4 -udledning sættes i forhold til bruttoværditilvæksten i branchen. *For husholdninger er udledning opgjort i kilo pr. indbygger. methan udledning - top ti kommuner Tre syddanske kommuner har de største udledning Figuren viser de ti kommuner i Danmark, der har den største CH 4 -udledning målt i kilo pr. indbygger i Udledningen inkluderer både erhverv og husholdninger. Side 20 Fakta Energi

21 Energiregnskaber methan udledning i kommunerne 308,7 276,3 228,4 Figuren viser det samlede udledning af CH 4 (kilo) pr. indbygger i de syddanske kommuner i ,8 159,9 99,7 93,8 93,7 82,5 82,2 67,0 59,6 51,5 44,8 44,7 39,1 33,9 32,1 18,3 16,9 14,9 6,2 udvikling i Methan udledning % Fredericia 30% Vejen 28% Aabenraa 25% Esbjerg 24% Varde 9% Tønder 7% Svendborg 0% Nyborg -1% Nordfyns -2% Assens -5% Vejle -8% Ærø -10% Langeland -13% Billund -19% Kolding -24% Kerteminde -25% Fanø -34% Haderslev -38% Faaborg-Midtfyn -44% Middelfart -48% Sønderborg -67% Odense -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Figuren viser udviklingen i det samlede udledning af CH 4 i de syddanske kommuner i perioden Fakta Energi Side 21

22 drivhusgasser drivhusgasser og bruttoværditilvækst Region CO 2 Lattergas (N 2 O) Methan (CH 4 ) Bruttoværditilvækst Det markante fald i udledning af lattergas i skyldes lukning af Kemira i Fredericia Kommune i CO2 N2O CH4 BVT Figurerne viser udvikling i erhvervenes totale udledning af drivhusgasserne CO 2, N 2 O og CH 4 sammenlignet med udvikling i bruttoværditilvæksten i henholdsvis og i hele landet i perioden = Indeks CO2 N2O CH4 BVT Side 22 Fakta Energi

23 Energiregnskaber Drivhuseffekt global warming potential har oplevet en afkobling mellem bruttoværditilvækst og Global Warming Potential (GWP). Dette betyder, at man har oplevet økonomisk vækst samtidig med, at udledningen af drivhusgasser er faldet Udviklingen i GWP for både husholdninger og erhverv har været faldende i siden 2000 Der udledes 11,1 ton GWP pr. indbygger i Danmark, hvilket er mere end gennemsnittet i EU Fakta Energi Side 23

24 Global warming potential Drivhuseffekt - udledning pr. indbygger 14,4 11,7 11,2 10,7 11,1...den høje drivhuseffekt i Nordjylland skyldes primært fremstilling af cement. 7,4 Nordjylland Sjælland Hovedstaden Figuren viser samlet drivhuseffekt opgjort i CO 2 - ækvivalenter (GWP - Global Warming Potential) i ton pr. indbygger i de fem regioner og i hele landet. Drivhuseffekt og bruttoværditilvækst GWP GWP pr. pr. mio. mill. kr. kr. bruttoværditilvækst Hovedstaden Sjælland Nordjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Figuren viser udviklingen i ton af GWP (Global Warming Potential) pr. mio. kr. bruttoværditilvækst for erhverv hos de fem regioner fra Side 24 Fakta Energi

25 Energiregnskaber energiregnskaber Drivhuseffekt og BruttOværditilvækst - syddanmark Bruttoværditilvækst GWP Figurerne viser udviklingen i henholdsvis bruttoværditilvækst og ton af GWP (Global Warming Potential) for, for perioden = Indeks 100 Drivhuseffekt - husholdninger og erhverv 3,11 ton 28% 3,32 ton 28% Erhverv Husholdninger 7,98 ton 72% 8,41 ton 72% Figurerne viser, hvor stor en andel af GWP (Global Warming Potential), ton pr. indbygger, der udledes af henholdsvis husholdninger og erhverv i og i hele landet i Fakta Energi Side 25

26 Global warming potential Udvikling i Drivhuseffekt - erhverv og husholdninger 100 Erhverv Husholdninger 2000 = index Serie1 Serie2 Figuren viser udviklingen i ton af GWP (Global Warming Potential) pr. indbygger for husholdninger, og pr. mio. kr. bruttoværditilvækst for erhverv i i perioden Drivhuseffekt, brancher Udledning (ton GWP) Udledning (ton GWP) Udvikling Udvikling Relativ udledning (ton pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,9% 471,0 Fremstillingsvirksomhed ,1% 63,8 Energi- og vandforsyning ,1% 29,0 Bygge og anlæg ,4% 27,0 Handel, hotel- og restauration ,2% 27,7 Transport, post og tele ,1% 42,1 Finansiering og forretningsservice ,9% 4,0 Offentlige og personlige tjenester ,1% 16,8 Erhverv i alt ,1% 45,1 Husholdninger ,4% 3316,5 Relativ udledning (ton pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,8% 291,5 Fremstillingsvirksomhed ,8% 57,0 Energi- og vandforsyning ,1% 23,5 Bygge og anlæg ,8% 33,9 Handel, hotel- og restauration ,8% 28,4 Transport, post og tele ,4% 63,1 Finansiering og forretningsservice ,6% 4,5 Offentlige og personlige tjenester ,5% 16,5 Erhverv i alt ,7% 37,5 Husholdninger ,0% 3105,8 Tabellerne viser GWP-udledning i og hele landet i Udledning er opgjort som samlet udledning, udvikling og relativ udledning. Relativ udledning (kilo udledning pr. mio. kr. BVT) er opgjort, så den enkelte branches GWP-udledning sættes i forhold til bruttoværditilvæksten i branchen. For husholdninger er udledningen opgjort i kilo pr. indbygger. Side 26 Fakta Energi

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Faktisk Energiforbrug Forord Indhold De globale klimaforandringer

Læs mere

TAL NO.17 SYDDANMARK I. Hjælp til de grønne regnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.17 SYDDANMARK I. Hjælp til de grønne regnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.17 Hjælp til de grønne regnskaber Region Syddanmark står bag den første kortlægning af CO 2 -udledning på kommuneplan. Det kan hjælpe de syddanske

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Miljø og energi. Landbrug. Miljø og energi

Miljø og energi. Landbrug. Miljø og energi Miljø og energi Figur 1 Forsyning med kvælstof i husdyr- og handelsgødning 300 275 250 225 200 Tusinde tons Husdyrgødning Handelsgødning 175 98 00 02 04 06 08 10 www.statistikbanken.dk/kvael2 og kvael3

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at beregne regionog kommunalfordelt energiforbrug og udledning af drivhusgasser.

Vurdering af mulighederne for at beregne regionog kommunalfordelt energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Vurdering af mulighederne for at beregne regionog kommunalfordelt energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Et pilotprojekt udført af Danmarks Statistik for Region Syddanmark og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Randers Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Skive Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi 1990-2013.

Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi 1990-2013. 25. november 2015 Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi 1990-2013. Af Anna Andriianets og Peter Rørmose I lyset af klimatopmødet COP21 om de internationale klimaforhandlinger, der finder sted i Paris

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

1. Opsummering af analysens konklusioner

1. Opsummering af analysens konklusioner Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet ,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet ,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Opdaterede indikatorer i energistatistikken 2015

Opdaterede indikatorer i energistatistikken 2015 Opdaterede indikatorer i energistatistikken 215 Kontor/afdeling SEG Dato 28. marts 217 / I november 216 publicerede Danmarks Statistik reviderede nationalregnskabstal. Statistikker om bruttoværditilvækst,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere