Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi"

Transkript

1 Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

2 Faktisk Energiforbrug FORORD Indhold De globale klimaforandringer er blandt de største og mest komplekse aktuelle udfordringer. Mulige løsninger på klimaforandringerne er flerstrengede og indeholder tiltag både i relation til klimatilpasning og forebyggelse af klimaændringer. I den regionale udviklingsplan for er der sat fokus på både forebyggelse og tilpasning. På forebyggelsessiden er det målet at reducere udledningen af drivhusgasser og omlægge til vedvarende energi. Et særligt fokus i klimastrategien er derfor at få kortlagt energiforbrug og udledning af drivhusgasser i regioner og kommuner for herigennem at få viden og værktøjer til at begrænse klimabelastningen. Sammenfatning / side 3 Begrebsafklaring / side 4 Energiforbrug / side 5 Drivhusgasser / side 11 Global Warming Potential / side 23 Vedvarende energi / side 29 Appendiks - metode / side 29 I rapporten her vises resultatet af CO 2 - kortlægningsinitiativet i den regionale udviklingsplan for. Der er ikke tidligere i Danmark gennemført en tilsvarende systematisk og registerbaseret fordeling af energiforbrug, udledning af drivhusgasser og Global Warming Potential (GWP) på regionalt og kommunalt niveau. Så med rapporten er det for første gang muligt at sammenligne niveau og udvikling i de enkelte regioner og kommuner med hinanden. Sidst i rapporten findes desuden et kapitel med figurer og tabeller om produktion af vedvarende energi i regionerne. Statistikken med regional- og kommunalfordelt energiforbrug, udledning af drivhusgasser og produktion af vedvarende energi er udført af Danmarks Statistik for Region og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udarbejdelse af nærværende rapport og den nødvendige databearbejdning er udført af Region. Klimaændringerne stiller massive krav til reduktioner i udledningen af drivhusgasser og dermed til vores forbrug af kul, olie og naturgas. Samtidig må priserne på disse brændsler forventes at stige, når de tilbageværende ressourcer skal dække en stigende efterspørgsel. Klimakommissionen, 2010 Redaktion: Foto: Regional Udvikling / Strategi & analyse December 2011 Hyldager fotografi (s.5, s.29) Colourbox (forside, s.11, s.23) Side 2 Fakta Energi

3 Energiregnskaber Energiforbrug...og udledning af drivhusgasser For første gang er energiforbrug og CO 2 -udledning opgjort for alle kommuner og regioner. Erhvervslivet har fra 2000 til 2009 flyttet sig i en klimavenligere retning, mens det kniber med at se samme positive tendens i husholdningernes adfærd. De nye tal giver et grundlag, hvor sammenligning er mulig, og hvor udvikling over en 10-årig periode kan følges. Det kan bruges til at få en detaljeret viden om, hvordan det ser ud med energiforbruget og CO 2 -udledningen i alle landets kommuner og regioner. Rigtig udvikling Energiforbruget faldt en smule i de syddanske kommuner i perioden fra 2000 til 2009, også mere end på landsplan. Cirka 5 procent mindre energi blev brugt i i perioden, hvor resten af landet i snit reducerede sit energiforbrug med 1 procent. Men mere væsentligt er, at CO 2 -udledningen i samme periode faldt endnu kraftigere. Vi brugte altså mindre energi og samtidig påvirkede forbruget CO 2 -udledningen i mindre grad, så udledningen faldt med 15 procent. Udvikling i energiforbrug og CO 2 udledning Energiforbrug: Energiforbrug - Energiforbrug - CO2 - CO2 - CO 2 -udledning: Energi og CO2 Side 1 Af tallene kan man eksempelvis også se, at Fredericia og Tønder er blandt de ti kommuner i Danmark med størst energiforbrug pr. indbygger; at folk i Svendborg og på Fanø bruger næsten 50 procent mindre energi end gennemsnittet; og at husholdningerne på Ærø er ene i regionen om at repræsentere et fald i energiforbruget i perioden. 11% I perioden faldt virksomhedernes energiforbrug med 11% i. Forbruget i husholdningerne steg i samme periode 5%. Et bedre grundlag Mere interessant end den indbyrdes regionale og kommunale positionering, så kan tallene bruges til at vise udviklingen lokalt og regionalt, og dermed styrke klimastrategierne, målrette og følge indsatsen. Tallene er i sig selv interessante. Men noget af det handler også om at erkende, at visse ting bare er sådan. Bag nogle af de konkrete tal er der nogle erhvervsstrukturer, der gør, at sådan ser det bare ud. Eksempelvis kan en del af et kraftigt fald i de regionale emissionstal, spores direkte til lukningen af en enkelt gødningsfabrik i Fredericia. Emissionstallet faldt altså ikke, fordi man gennemførte en målrettet indsats for at bedre klimaet. Noget af det her er altså også banal erkendelse, og har man et raffinaderi eller tung industri i en kommune, så kan man ikke umiddelbart sammenligne sig selv direkte med andre. Men de nye tal giver mulighed for at isolere den del, der skyldes en særlig erhvervsstruktur, så man alligevel kan få et rimeligt sammenligningsgrundlag. Afkobling Et andet element er muligheden for at følge konsekvensen af den økonomiske udvikling. Her kan man direkte aflæse, hvad for et aftryk regionens økonomi sætter i form af CO 2 - udledning. Den økonomiske vækst, som vi alle håber på, skulle meget gerne afkobles fra resurseforbruget. Så man kan få økonomisk vækst uden at se en tilsvarende vækst i CO 2. Den kurve er det tilsyneladende lykkedes at knække. Den samlede økonomiske vækst de seneste 10 år har ikke medført en tilsvarende vækst i CO 2 -udledning. Fakta Energi Side 3

4 Faktisk Energiforbrug Anvendte Begreber En forbrugsopgørelse Det overordnede princip er at henføre energiforbruget og udledningen af drivhusgasserne til de regioner og kommuner, hvor energiforbrug og udledning finder sted. For vejtransport henføres energiforbrug og udledningen af drivhusgasser dog til hjemstedet for køretøjets bruger. Energiforbrug Forbruget af energi i erhvervene energiog vandforsyning og i mineralolieindustrien, konverteres for langt størstedelens vedkommende til el, fjernvarme og bygas eller raffineres til olieprodukter. En stor del af den konverterede energi forbruges af husholdningerne og virksomhederne. Derfor vil den samme mængde energi i et vist omfang blive medregnet to gange ved en opgørelse af det såkaldt faktiske energiforbrug. I opgørelsen af energiforbruget her i rapporten er der derfor anvendt en såkaldt bruttoopgørelse, hvor der korrigeres for denne dobbeltregning. Beregningen af bruttoenergiforbruget sker ved at fordele energiforbruget til produktion af el- og fjernvarme proportionalt på forbrugerne af de enkelte konverterede energityper. Samtidigt nulstilles forbruget af primær energi i konverteringserhvervene. Udledning af drivhusgasser Opgørelsen af den energirelaterede udledning af drivhusgasser følger i hovedtræk principperne i opgørelsen af energiforbruget. Altså bliver udledning fra produktion af el og fjernvarme samt drivmidler som benzin og diesel henført til brugerne af de konverterede og raffinerede energivarer. I afsnittet om drivhusgasser ses på tre typer: Kuldioxid (CO 2 ), som dannes ved enhver form for afbrænding af fossile brændsler og biomasse og ved nedbrydning af organisk stof. Lattergas (N 2 0), der udledes af oceanerne og ved nedbrydning af organisk materiale. Menneskeskabte kilder er kvælstofgødning fra landbruget, afbrændning af biobrændsel og industrielle aktiviteter. Metan (CH 4 ), som primært er af organisk oprindelse. Udledning kommer fra naturlige kilder som for eksempel drøvtyggere, vådområder og insekter. Ikke-naturlige kilder er kullagre, lossepladser, risdyrkning, afbrænding af biomasse og husdyrsproduktion. Drivhuseffekt - Global Warming Potential Drivhuseffekten måles i Global Warming Potential (GWP), der angiver opvarmningspotentialet for de forskellige drivhusgasser. For at vurdere virkningen af de forskellige drivhusgasser beregnes et Global Warming Potential (GWP), som udtrykker den drivhusgaseffekt, en given gas har i forhold til den samme vægtmængde kuldioxid (CO 2 - ækvivalenter). Fakta Bag TALLENE: Det er de tilgængelige, nationale statistikker, der er benyttet, og derfor står vi med et ensartet og dækkende materiale, som er fuldt sammenligneligt. Til gengæld kan man ikke komme helt tæt på og se, om der i en kommune er flere, der prioriterer at købe grøn el, installerer solceller eller bruger brændeovnen meget. De nye tal giver det solide grundlag. Er der brug for andre detaljer eller et lokalt fokus, må man selv til regnearket, hvor tallene her så kan bruges som benchmark på, hvordan udviklingen ville have set ud, hvis ikke en specifik indsats var sat i værk. Detaljeret metodebeskrivelse kan findes i appendiks sidst i rapporten. Omregning af energi-enheder: 1 kilo joule [KJ] = J 1 mega joule [MJ] = KJ 1 giga joule [GJ] = MJ 1 tera joule [TJ] = GJ 1 peta joule [PJ] = TJ Var der tal du ikke lige fandt i rapporten? Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere regionale og kommunale tal om : CO 2 udledning Energiforbrug Produktion af vedvarende energi...kan findes på: Side 4 Fakta Energi

5 Energiregnskaber energiforbrug 41 pct. af energiforbruget i forbruges af husholdningerne Udviklingen i viser, at erhvervene har reduceret deres energiforbrug mens husholdningerne ikke har fulgt samme tendens Fredericia og Tønder Kommuner er blandt de ti kommuner i Danmark med størst energiforbrug pr. indbygger 38 pct. af de syddanske virksomheders energiforbrug stammer fra fremstillingssektoren Fakta Energi Side 5

6 Energiforbrug energiforbrug - hele landet Kortet viser energiforbrug pr. indbygger i giga joule. Mere end 10 pct. større end landsgennemsnit Landsgennemsnit +/- 10 pct. Mere end 10 pct. mindre end landsgennemsnit energiforbrug i regioner - pr. indbygger 159,3 150 Intensitet: Gigajoule Intensitet:Giga joulepr. pr.indbygger indbygger...nordjylland har det højeste energiforbrug pr. indbygger Figuren viser intensiteten (giga joule pr. indbygger) af energiforbrug i hver af regionerne i ,7 140,9 143,3 138,9 110, Nordjylland Sjælland Hovedstaden Udvikling i energiforbrug Hovedstaden Sjælland Nordjylland Peta joule 150 Nordjylland 100 Hovedstaden Sjælland Figuren viser udvikling i energiforbrug i de fem regioner i perioden Side Fakta Energi

7 Energiregnskaber energiregnskaber energiforbrug - fordelt på husholdninger og erhverv Alle regioner 38% 62% 41% Brancher i alt 9 Husholdninger 59% 40% Brancher i alt 9 Husholdninger 60% Branch 9 Hush Nordjylland Sjælland Hovedstaden 38% 62% 42% Brancher i alt 9 Husholdninger 58% 40% Brancher i alt 9 Husholdninger 60% Branch 9 Hush Nordjylland Sjælland Hovedstaden Erhverv Husholdninger Figurerne viser, hvor stor andel af energiforbruget, der udledes af henholdsvis husholdninger og erhverv i hele landet og i regionerne. I tallene for hele landet indgår forbrug i forbindelse med skibs- og luftfart samt ved udvinding af olie og naturgastal, der ellers er placeret uden for region. Udvikling i Stigningen for erhverv skyldes den økonomiske krise hushold - brancher Husholdninger Erhverv Figuren viser udviklingen i energiforbrug pr. indbygger for husholdninger og pr. mio. kr. bruttoværditilvækst for erhverv i Region 2000 = indeks Fakta Energi Side 7

8 Energiforbrug Branchernes andel af energiforbruget Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 18% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 18% Fremstilling 30% Fremstilling 38% Energi- og vandforsyning 2% Energi- og vandforsyning 2% Bygge og anlæg 5% Bygge og anlæg 4% Handel, hotel- og restauration 13% Handel, hotel- og restauration 13% Transport, post og tele 16% Transport, post og tele 9% Finansiering og forretningsservice 5% Finansiering og forretningsservice 3% Offentlige og personlige tjenester 13% Offentlige og personlige tjenester 13% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 17% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 21% Fremstilling 34% Fremstilling 41% Energi- og vandforsyning 1% Energi- og vandforsyning 1% Bygge og anlæg 5% Bygge og anlæg 4% Handel, hotel- og restauration 13% Handel, hotel- og restauration 10% Transport, post og tele 11% Transport, post og tele 7% Finansiering og forretningsservice 5% Finansiering og forretningsservice 3% Offentlige og personlige tjenester 13% Offentlige og personlige tjenester 13% Nordjylland Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 12% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 3% Fremstilling 44% Fremstilling 16% Energi- og vandforsyning 1% Energi- og vandforsyning 2% Bygge og anlæg 5% Bygge og anlæg 6% Handel, hotel- og restauration 11% Handel, hotel- og restauration 22% Transport, post og tele 11% Transport, post og tele 20% Finansiering og forretningsservice 3% Finansiering og forretningsservice 10% Offentlige og personlige tjenester 12% Offentlige og personlige tjenester 20% Sjælland Hovedstaden Figurerne viser branchernes andel af energiforbruget i erhvervene i hele landet og i regionerne i Side 8 Fakta Energi

9 Energiregnskaber energiforbrug pr. indbygger - top ti kommuner Intensitet:Giga joule pr. indbygger Gigajoule pr. indbygger Fredericia og Tønder er blandt de ti kommuner i Danmark med størst energiforbrug pr. indbygger 401 Figuren viser de ti kommuner i Danmark med størst energiforbrug (GJ) pr. indbygger i energiforbrug pr. indbygger - syddanske kommuner Tabellen viser det samlede energiforbrug pr. indbygger i Område Energiforbrug pr. indbygger, GJ Fredericia 307,7 Tønder 183,2 Billund 180,4 Aabenraa 164,1 Nordfyns 162,4 Faaborg-Midtfyn 154,4 Kerteminde 153,7 Vejen 144,4 Haderslev 143,3 Kolding 139,2 Varde 138,5 Assens 138,4 Langeland 134,8 Vejle 134,7 Nyborg 127,9 Odense 126,4 Esbjerg 124,8 Sønderborg 124,8 Middelfart 124,4 Ærø 122,5 Svendborg 107,4 Fanø 97,8 144,7 143,3 Fakta Energi Side 9

10 Energiforbrug udvikling i kommunerne - erhverv -20% -21% -24% -24% -26% -31% -3% -4% -5% -8% -8% -11% -11% 7% 6% 4% 2% 2% 11% 23% 22% 29% Aabenraa Ærø Nordfyns Fanø Langeland Odense Svendborg Faaborg-Midtfyn Sønderborg Middelfart Vejen Haderslev Assens Kerteminde Nyborg Billund Vejle Esbjerg Varde Kolding Fredericia Tønder -40% -20% 0% 20% 40% Figuren viser udvikling i erhvervenes energiforbrug i de syddanske kommuner i perioden udvikling i kommunerne - husholdninger -3,4% 0,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 3,7% 3,3% 2,6% 8,7% 8,0% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4% 7,2% 7,0% 7,0% 6,5% 6,3% 5,5% 5,5% Fredericia Kerteminde Assens Billund Vejle Vejen Fanø Nordfyns Kolding Faaborg-Midtfyn Nyborg Middelfart Varde Tønder Esbjerg Haderslev Svendborg Odense Aabenraa Sønderborg Langeland Ærø -5% 0% 5% 10% Figuren viser udvikling i husholdningernes energiforbrug i de syddanske kommuner i perioden Side 10 Fakta Energi

11 Energiregnskaber drivhusgasser De syddanske husstande står for en relativ større andel af CO 2 -udledningen end i hele landet Udledning af CO 2 og lattergas (N 2 O) er faldet siden 2000, mens udledning af methan (CH 4 ) og har været forholdsvis stabil Landbrug, fiskeri og råstofudvinding står for langt den største del af både N 2 O- og CH 4 -udledningen Tønder, Varde og Vejen Kommuner har den største udledning af CH 4 pr. indbygger i hele landet Fakta Energi Side 11

12 drivhusgasser energiregnskaber CO 2 udledning pr. indbygger, ton Figuren viser udledning af CO 2 (ton) pr. indbygger i regionerne og i hele landet. 8,6 7,0 8,7 8,5 10,5 8,8 Sjælland Hovedstaden Nordjylland udvikling i CO 2 udledning Hovedstaden Sjælland Nordjylland Ton Ton CO C Hovedstaden Sjælland Nordjylland Figuren viser udvikling i udledning af CO 2 (ton) i regionerne i perioden co 2 udledning i erhverv og husholdninger Alle regioner Erhverv Husholdninger ton 34% % ton 1 37% ton 63% Figurerne 1 viser, hvor stor en andel af CO 2-2 udledningen der udledes af henholdsvis husholdninger og erhverv i hele landet og i, samt hvor meget dette udgør i ton. Side 12 Fakta Energi

13 Energiregnskaber co 2 udledning i syddanmark Offentlige og personlige tjenesteydelser Transportvirks., post og telekommunikation Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv. Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed Husholdninger Figuren viser udviklingen i CO 2 -udledning (ton) i perioden fordelt på de brancher, der udgør den største andel af det samlede udledning i. Ton CO Offentlige og personlige tjenesteydelser 6 Transportvirks., post og telekommunikati on 5 Handel, hotelog restaurationvirk s. mv. 1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 2 Fremstillingsvirk somhed 9 Husholdninger co 2 udledning, brancher Udledning (ton CO 2 ) Andel af udledning Relativ udledning (ton pr. mio. kr. BVT) Udvikling Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,0% 124,0-16,6% Fremstillingsvirksomhed ,3% 62,1-32,4% Energi- og vandforsyning ,2% 28,7 54,8% Bygge- og anlægsvirksomhed ,2% 26,6 14,7% Handel, hotel- og restaurationvirks. mv ,0% 27,4 3,7% Transportvirks., post og telekommunikation ,6% 41,6-0,8% Finansieringsvirks. mv., forretningsservice ,9% 3,9 7,3% Offentlige og personlige tjenesteydelser ,5% 12,7 0,7% Husholdninger ,3% 3,2-11,5% I alt % - -14,5% Udledning (ton CO 2 ) Andel af udledning Relativ udledning (ton pr. mio. kr. BVT) Udvikling Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,1% 105,3-14,2% Fremstillingsvirksomhed ,8% 55,8-30,5% Energi- og vandforsyning ,0% 23,3 50,7% Bygge- og anlægsvirksomhed ,4% 33,5 36,1% Handel, hotel- og restaurationvirks. mv ,4% 28,0 8,3% Transportvirks., post og telekommunikation ,6% 62,4-3,2% Finansieringsvirks. mv., forretningsservice ,9% 4,4 23,1% Offentlige og personlige tjenesteydelser ,9% 12,5 6,2% Husholdninger ,9% 3,0-11,0% I alt % - -10,9% Tabellerne viser CO 2 -udledning i og hele landet i Udledning er opgjort på absolut udledning, relativt udledning og udvikling i absolut udledning i perioden Relativt udledning (ton udledning pr. mio. kr. BVT) er opgjort således at den enkelte branches CO 2 -udledning sættes i forhold til bruttoværditilvæksten i branchen. For husholdninger er udledning opgjort i kilo pr. indbygger. Fakta Energi Side 13

14 drivhusgasser Fremstillingsvirksomheder 110 Bruttoværditilvækst Energiforbrug CO = Indeks 100 CO2 bruttoenergiforb Index BVT Figuren viser udviklingen i bruttoværditilvækst, energiforbrug og C0 2 -udledning for fremstillingsvirksomheder i. 90 og Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik ,1 18,2 17,6 top ti kommuner, CO 2 udledning 13,6 13,4 13,2 12,7 12,5 11,6 11,2 Figuren viser de ti kommuner i Danmark, der har den største CO 2 - udledning i ton pr. indbygger i Udledningen inkluderer både erhverv og husholdninger. CO 2 udledning i syddanske kommuner CO2-udledning, ton pr. indbygger, 2009 Figuren viser CO 2 -udledning i ton pr. indbygger i 2009 i kommunerne i. Landsgennemsnit Udledningen inkluderer både erhverv og husholdninger. 5,8 6,6 6,9 7,2 7,4 7,5 8,1 8,1 8,4 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 8,7 9,1 9,2 9,3 10,4 10,7 10,9 18,2 Side 14 Fakta Energi

15 Energiregnskaber co 2 -udledning og bruttoværditilvækst CO 2 -udledning (ton) pr. mio. kr. bruttoværditilvækst Alle regioner Nordjylland Hovedstaden Sjælland Hovedstaden Sjælland Nordjylland Figuren viser udviklingen i CO 2 -udledning pr. mio. bruttoværditilvækst for erhverv hos de fem regioner i perioden Fakta Energi Side 15

16 drivhusgasser energiregnskaber Lattergas (N 2 O) udledning pr. indbygger, ,6 4,7 4,5 4,5 3,5 Figuren viser udledning af N 2 O (kilo) pr. indbygger i de fem regioner og i hele landet. 0,6 Nordjylland Sjælland Hovedstaden Lattergas-udledning Hovedstaden Sjælland Nordjylland Ton N 2 O Ton N 2 O Nordjylland Hovedstaden Sjælland Figuren viser udvikling i udledning af N 2 O (ton) i de fem regioner i perioden Alle regioner Lattergas-udledere 108 ton 2% 434 ton 2% Figurerne viser udledning af N 2 O fordelt på erhverv og husholdninger i og i hele landet i Erhverv Husholdninger ton 98% 1 Hele 2 landet ton 98% 1 2 RSD 170 ton 3% 872 ton 5% Figurerne viser erhvervenes udledning af N 2 O fordelt på landbrug, fiskeri og råstofudvinding og andre erhverv i og i hele landet i Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Andre erhverv ton 97% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Andre erhverv ton 95% Landbrug, fiskeri og råsto Andre erhverv Side 16 Fakta Energi

17 Energiregnskaber lattergas-udledning, brancher Udledning (ton N 2 O) Udvikling Relativ udledning (kilo pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,3% 552,86 Fremstillingsvirksomhed 37-98,8% 0,96 Energi- og vandforsyning 2 22,9% 0,43 Bygge- og anlægsvirksomhed 12 0,2% 0,96 Handel, hotel- og restaurationvirks. mv. 16-5,2% 0,54 Transportvirks., post og telekommunikation 16-19,0% 0,98 Finansieringsvirks. mv., forretningsservice 4 5,5% 0,09 Offentlige og personlige tjenesteydelser 82-4,4% 1,34 Erhverv i alt ,9% 23,66 Husholdninger 108 0,3% *0,09 Udledning (ton N 2 O) Udvikling Relativ udledning (kilo pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,7% 345,21 Fremstillingsvirksomhed ,3% 0,93 Energi- og vandforsyning 8 38,5% 0,35 Bygge- og anlægsvirksomhed 65 29,4% 1,30 Handel, hotel- og restaurationvirks. mv. 87 7,6% 0,59 Transportvirks., post og telekommunikation ,4% 1,90 Finansieringsvirks. mv., forretningsservice 32 25,1% 0,10 Offentlige og personlige tjenesteydelser ,0% 1,11 Erhverv i alt ,0% 16,13 Husholdninger 434-2,1% *0,08 Tabellerne viser N 2 O-udledning i og hele landet i Udledning er opgjort som samlet udledning, relativ udledning og samlet udvikling fra Relativ udledning er beregnet, så den enkelte branches N 2 O-udledning sættes i forhold til bruttoværditilvæksten i branchen. *For husholdninger er udledning opgjort i kilo pr. indbygger. Lattergas-udledning i syddanske kommuner 8,1 8,0 10,0 9,4 6,9 6,8 6,6 5,8 5,5 5,4 5,4 4,5 4,3 4,0 3,6 3,4 9,0 13,1 Figuren viser udledning af N 2 O i kilo pr. indbygger i de syddanske kommuner i ,4 0,8 0,1 2,2 Fakta Energi Side 17

18 drivhusgasser Lattergas-udledning ,8% Haderslev -1,7% Nordfyns -2,7% Langeland -3,8% Assens -3,9% Kerteminde -6,0% Billund -6,4% Ærø -8,1% Vejen -8,3% Sønderborg -10,4% Middelfart -13,5% Varde -14,5% Aabenraa -14,9% Faaborg-Midtfyn -18,4% Svendborg -19,4% Kolding -22,1% Odense -22,2% Tønder -22,3% Esbjerg -41,3% Nyborg -54,7% Vejle -69,3% Fanø -97,4% Fredericia -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% Figuren viser udviklingen i det samlede udledning af N 2 O i de syddanske kommuner i perioden Lattergas-udledning - top ti kommuner 13,1 11,3 10,7 10,5 10,4 10,0 9,7 9,7 9,4 9,4 Figuren viser de ti kommuner i Danmark, der har det største totale N 2 O-udledning (kilo) pr. indbygger i Side 18 Fakta Energi

19 ERHVERVSFORHOLD Energiregnskaber energiregnskaber Methan (CH 4 ) udledning pr. indbygger, Figuren viser udledning af CH 4 (kilo) pr. indbygger i regionerne og i hele landet. 12 Nordjylland Sjælland Hovedstaden methan udledning Hovedstaden Sjælland Nordjylland Ton CH 4 Ton CH Nordjylland Hovedstaden Sjælland Figuren viser udvikling i udledning af CH 4 (ton) i regionerne methan udledere % Alle regioner % Figurerne viser udledning af CH 4 fordelt på erhverv og husholdninger i og i hele landet i Erhverv Husholdninger % 1 Hele 2 landet % 1 2 RSD Figurerne viser erhvervenes udledning af CH 4 fordelt på landbrug, fiskeri og råstofudvinding, offentlige og personlige tjenesteydelser og andre erhverv i og i hele landet i Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Offentlige og personlige tjenesteydelser Andre erhverv % 12% % % % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Offentlige og personlige tjenesteydelser Andre erhverv % Landbrug, fiskeri og råstofud Offentlige og personlige tjen Andre erhverv Fakta Energi Side 19

20 drivhusgasser Methan udledning, brancher Udledning (ton CH 4 ) Udvikling Relativ udledning (kilo pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,9% 8365,9 Fremstillingsvirksomhed ,0% 69,5 Energi- og vandforsyning 26-8,6% 6,0 Bygge- og anlægsvirksomhed 26-21,5% 2,1 Handel, hotel- og restaurationvirks. mv ,9% 9,4 Transportvirks., post og telekommunikation 74-43,5% 4,5 Finansieringsvirks. mv., forretningsservice 87-23,4% 1,7 Offentlige og personlige tjenesteydelser ,7% 173,9 Erhverv i alt ,1% 408,7 Husholdninger ,7% *2,5 Udledning (ton CH 4 ) Udvikling Relativ udledning (kilo pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,9% 3770,6 Fremstillingsvirksomhed ,1% 40,6 Energi- og vandforsyning ,0% 4,9 Bygge- og anlægsvirksomhed ,1% 2,4 Handel, hotel- og restaurationvirks. mv ,4% 8,8 Transportvirks., post og telekommunikation ,1% 5,2 Finansieringsvirks. mv., forretningsservice ,3% 1,8 Offentlige og personlige tjenesteydelser ,4% 176,2 Erhverv i alt ,0% 223,1 Husholdninger ,4% *2,1 Tabellerne viser CH 4 -udledning i og hele landet i Udledning er opgjort på samlet udledning, udvikling i udledning i perioden og relativ udledning i forhold til den økonomiske aktivitet. Relativ udledning (kilo udledning pr. mio. kr. BVT) er beregnet så den enkelte branches CH 4 -udledning sættes i forhold til bruttoværditilvæksten i branchen. *For husholdninger er udledning opgjort i kilo pr. indbygger. methan udledning - top ti kommuner Tre syddanske kommuner har de største udledning Figuren viser de ti kommuner i Danmark, der har den største CH 4 -udledning målt i kilo pr. indbygger i Udledningen inkluderer både erhverv og husholdninger. Side 20 Fakta Energi

21 Energiregnskaber methan udledning i kommunerne 308,7 276,3 228,4 Figuren viser det samlede udledning af CH 4 (kilo) pr. indbygger i de syddanske kommuner i ,8 159,9 99,7 93,8 93,7 82,5 82,2 67,0 59,6 51,5 44,8 44,7 39,1 33,9 32,1 18,3 16,9 14,9 6,2 udvikling i Methan udledning % Fredericia 30% Vejen 28% Aabenraa 25% Esbjerg 24% Varde 9% Tønder 7% Svendborg 0% Nyborg -1% Nordfyns -2% Assens -5% Vejle -8% Ærø -10% Langeland -13% Billund -19% Kolding -24% Kerteminde -25% Fanø -34% Haderslev -38% Faaborg-Midtfyn -44% Middelfart -48% Sønderborg -67% Odense -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Figuren viser udviklingen i det samlede udledning af CH 4 i de syddanske kommuner i perioden Fakta Energi Side 21

22 drivhusgasser drivhusgasser og bruttoværditilvækst Region CO 2 Lattergas (N 2 O) Methan (CH 4 ) Bruttoværditilvækst Det markante fald i udledning af lattergas i skyldes lukning af Kemira i Fredericia Kommune i CO2 N2O CH4 BVT Figurerne viser udvikling i erhvervenes totale udledning af drivhusgasserne CO 2, N 2 O og CH 4 sammenlignet med udvikling i bruttoværditilvæksten i henholdsvis og i hele landet i perioden = Indeks CO2 N2O CH4 BVT Side 22 Fakta Energi

23 Energiregnskaber Drivhuseffekt global warming potential har oplevet en afkobling mellem bruttoværditilvækst og Global Warming Potential (GWP). Dette betyder, at man har oplevet økonomisk vækst samtidig med, at udledningen af drivhusgasser er faldet Udviklingen i GWP for både husholdninger og erhverv har været faldende i siden 2000 Der udledes 11,1 ton GWP pr. indbygger i Danmark, hvilket er mere end gennemsnittet i EU Fakta Energi Side 23

24 Global warming potential Drivhuseffekt - udledning pr. indbygger 14,4 11,7 11,2 10,7 11,1...den høje drivhuseffekt i Nordjylland skyldes primært fremstilling af cement. 7,4 Nordjylland Sjælland Hovedstaden Figuren viser samlet drivhuseffekt opgjort i CO 2 - ækvivalenter (GWP - Global Warming Potential) i ton pr. indbygger i de fem regioner og i hele landet. Drivhuseffekt og bruttoværditilvækst GWP GWP pr. pr. mio. mill. kr. kr. bruttoværditilvækst Hovedstaden Sjælland Nordjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Figuren viser udviklingen i ton af GWP (Global Warming Potential) pr. mio. kr. bruttoværditilvækst for erhverv hos de fem regioner fra Side 24 Fakta Energi

25 Energiregnskaber energiregnskaber Drivhuseffekt og BruttOværditilvækst - syddanmark Bruttoværditilvækst GWP Figurerne viser udviklingen i henholdsvis bruttoværditilvækst og ton af GWP (Global Warming Potential) for, for perioden = Indeks 100 Drivhuseffekt - husholdninger og erhverv 3,11 ton 28% 3,32 ton 28% Erhverv Husholdninger 7,98 ton 72% 8,41 ton 72% Figurerne viser, hvor stor en andel af GWP (Global Warming Potential), ton pr. indbygger, der udledes af henholdsvis husholdninger og erhverv i og i hele landet i Fakta Energi Side 25

26 Global warming potential Udvikling i Drivhuseffekt - erhverv og husholdninger 100 Erhverv Husholdninger 2000 = index Serie1 Serie2 Figuren viser udviklingen i ton af GWP (Global Warming Potential) pr. indbygger for husholdninger, og pr. mio. kr. bruttoværditilvækst for erhverv i i perioden Drivhuseffekt, brancher Udledning (ton GWP) Udledning (ton GWP) Udvikling Udvikling Relativ udledning (ton pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,9% 471,0 Fremstillingsvirksomhed ,1% 63,8 Energi- og vandforsyning ,1% 29,0 Bygge og anlæg ,4% 27,0 Handel, hotel- og restauration ,2% 27,7 Transport, post og tele ,1% 42,1 Finansiering og forretningsservice ,9% 4,0 Offentlige og personlige tjenester ,1% 16,8 Erhverv i alt ,1% 45,1 Husholdninger ,4% 3316,5 Relativ udledning (ton pr. mio. kr. BVT) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,8% 291,5 Fremstillingsvirksomhed ,8% 57,0 Energi- og vandforsyning ,1% 23,5 Bygge og anlæg ,8% 33,9 Handel, hotel- og restauration ,8% 28,4 Transport, post og tele ,4% 63,1 Finansiering og forretningsservice ,6% 4,5 Offentlige og personlige tjenester ,5% 16,5 Erhverv i alt ,7% 37,5 Husholdninger ,0% 3105,8 Tabellerne viser GWP-udledning i og hele landet i Udledning er opgjort som samlet udledning, udvikling og relativ udledning. Relativ udledning (kilo udledning pr. mio. kr. BVT) er opgjort, så den enkelte branches GWP-udledning sættes i forhold til bruttoværditilvæksten i branchen. For husholdninger er udledningen opgjort i kilo pr. indbygger. Side 26 Fakta Energi

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01 Energi 2010-01 Grønlands energiforbrug 2009 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2005-2009. Tallene

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Klimaplan - del I Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref 0749549 G00065-1-JEML(1)

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport En kritisk rapport om miljøindikatorer CASA, Januar 28 ISBN 978-87-91795-78-7 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-91795-79-4

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL III.1 Indledning Nogle energiafgifter virker ikke velbegrundede CO 2 -mål Fokus på det nationale ansvar Dansk energi- og klimapolitik indeholder nogle vigtige målsætninger,

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

Samlede danske drivhusgasudledninger

Samlede danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Samlede danske drivhusgasudledninger Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, 20/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Indenlandske drivhusgasudledninger

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere