Holmegårdsvej 6. Ordrup Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN"

Transkript

1 Andel sbo I i gfo ren i n gen ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING Ar 2Ot4 den 21. oktober kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling iab Holmegaarden. Mødet afholdtes i Sognegård, Formanden indledte med at byde velkommen til mødet, og herefter gik man over til dagsordenen i henhold til indkaldelsen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes administrator Claus Scheibel. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet der var repræsenteret 24 andelslejligheder samt medbragt 6 fuldmagter. 2. Bestyrelsens beretning samt forelæggelse af ventelister Inden beretningen skal jeg nævne, at vi siden sidste ordinære generalforsamling har fået nye medbeboere - idet to af andelene har skiftet ejere: Pr. 1. december 2013 overtog Anni Aarup ogjørgen Henriksen lejligheden Holmegårdsvej 2, 1.tv og pr. l.septembfr iår overtog Birgit Gohs-Jensen lejlighed-en Kirsten Piils Vej 3, st:tv. Skuer vi lidt fremad, så har Ninka Bundesen lige solgt sin andelslejlighed Kirsten Piils Vej 1, st.th til Neti Karuvuori. Overtagelsen sker formelt den 31. oktober. På foreningens vegne vil jeg gerne sige et varmt velkommen til jer nye i Holmegaarden. Jeg håber, I vil blive rigtig glade for at bo her. Jeg har struktureret beretningen iseks afsnit. Første afsnit handler om: Administration og økonomi Valuar Jette Lundsgaard har i år vurderet ejendommen til BB.50O.OOO kr. - hvilket er en stigning på 2,7 mio. ki. i forhold til sidste år. Hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten her om lidt, vil andelskronen således stige fra sidste års ,81 kr. pr. m2 - til ,46 kr. pr. m2 - hvilket er en stigning på azs fr. pr. m2. Årsrapporten for det afsluttede regnskabsår udviser et overskud på 753.g32 kr. - hvilket bl,a. skyldes, at bestyrelsen sidste år havde stort fokus på ae faste serviceudgifter, og bl.a. skiftede gartner, ejendomsservice og vvs-firma. Der er ingen tvivl om, at vi har sparet en del penge på den konto. Den opmærksomme andelshaver har sikkert bemærket, at der på indkaldelsen til generalforsamlingen - i modsætning til tidligere år - ikke er lagt op til en stigning i boligafgiften med de sædvanf ige 50 øre/mz. Det er ikke en forglemmelse, men vi har i bestyrelsen - og i samråd med vores administrator - vurderet, at denne regulering kan vi -godt tillade os at springe over i år. For det første fik vi alle en anseelig stigning pr. 1. juni i år psgrund af det store renoveringsprojekt. For det andet viser budgettet - som er udsendt til jer, at foreningen har en ganske sund økonomi, som sagtens kan holde til at vi i år undlader stigningen i boligafgiften. Bestyrelse: Poul Lynderup formand Sebastian Bredsdorff Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Anni Aarup Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

2 Andelsbol i gforen i ngen I lighed med tidligere generalforsamlinger skaljeqogså i år minde om, at vi alle er pligtige til omgående at melde ændringer i personantallet, når sådanne opstår, således at alle betaler det man skal, for det kolde og det varme vand. Vores husorden præciserer, at der skal betales for alle lejlighedens folkeregister-tilmeldte beboere - samt for gæster, som har ophold i lejligheden i mere end syv dage. Dette gælder såvel voksne som børn. Meddelelse om ændring skal sendes til bestyrelsen - og ikke direkte til administrator. Nu vi er ved vandet... Husk at vi er forpligtede overfor hinanden til at undgå vandspild ved f.eks. en vandhane eller cisterne, der løber - eller et utæt blandingsbatteri. Husk at regningen for et sådant vandspild overføres til os alle. Claus Scheibel varetager stadig arbejdet med at administrere alle vore ventelister. Som I ved, hænger der et sæt af alle ventelister i skabet i porten - og Claus har opdaterede lister med i aften. Disse vil ligge til gennemsyn her i pausen - og derefter blive hængt op i porten. Der har været afholdt bestyrelsesmøde en gang om måneden i det forgangne år. Derudover har der været adskillige ad hoc-opgaver, vi som bestyrelsesmedlemmer har skullet bruge ganske meget tid på. Ikke mindst har det store renoveringsprojekt været meget mere tidskrævende, end vi havde kunnet forudse. Jeg formoder, at det ikke er gået nogens opmærksomhed forbi, at vi har haft en større renovering i gang hele sommeren, Dette vil jeg komme nærmere ind på senere her i beretningen - men skal i dette afsnit alene trække nogle få ting frem fra den økonomiske side af renoveringen. på den ekstraordinære generalforsamling i maj sidste år godkendte generalforsamlingen det anslåede budget for renoveringen på 6,+ mio. kr. Tilbuddet fra tømiermester Jim Jensen (som vandt udbudsrunden) var på knapt 5,8 mio. Kr. Der er kommet uforudsete ekstraudgifter for 125.OOO kr. og så har bestyrelsen ønsket forskellige opgaver udført, når håndværkerne nu var i gang og stilladset var stillet op. Disse ekstra opgaver beløber sig til kr. Projektet er endnu ikke helt afsluttet, og der vil kunne kornme flere udgifter. Men det står i hvert fald klart allerede nu, at når regnskabet for renoveringen skal gøres op, så har budgettet holdt. Forslag til budgettet for 2074/tS er som vanligt vedlagt indkaldelsen. Som det kan ses, er der ikke de store udsving fra tidligere år. Bl.a. har vi også valgt at fastholde de tidligere års budgettal til vedligeholdelse og renovering. Dette vil jeg komme nærmere ind på senere. Proiekter, Reparation og vedliqeholdelse Den nuværende bestyrelse var ikke mange dage gammel før efterårets første kraftige storm føg hen over Holmegaardens gamle tag. På daværende tidspunkt var mureren igang med at understryge tagstenene og sætte nye bindere i. Det var naturligvis med nogen nervøsitet, at vi ventede på, at det skulle blive lyst næste morgen. Men det gamle tag holdt. Kun enkelte tagsten blæste af eller kom til at ligge skævt. Taget er nu understrøget og vi må håbe, at det holder i endnu en del år. Men det gamle tag er absolut ikke tæt. De seneste dages kraftige regnvejr har efterladt ganske mange våde gulvbrædder og lægter på toftet. Bestyrelsen har bedt mureren gå loftet igennem for at finde utæthederne - og få Oem tætnet. Jeg vil bede alle om at holde godt øje med loftsrummene. Indtrængende vand, som ikke bliver opdaget, vil kunne medføre råd- og svampeskader. Kig Bestyrelse: Poul Lynderup formand Sebastian Bredsdorff Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Søren Walther-Larsen Anni Aarup Charlotte Kanding

3 Andelsbol igforen i ngen regelmæssigt i jeres loftsrum og se,^om der er tegn på utætheder i taget, og meddel det i så fald til bestyrelsen. Så vil vi kigge på, om det er noget, der kan gøres nogeivea, Det skal dog siges, at det kan være ganske svært at spore hvor regnen kommer ind, da vandet kan løbe langs lægterne inden det drypper ned og viser sig f.eks. på gulvbrædderne. Foreningens vvs-firma Dan Rasmussen, har løbende vedligeholdt og repareret vand- og varmesystemet. Der har været gennemtærede vandrør med vandskader til følge. Og der har været stoppede vandrør og afløb. De seneste års regnskaber viser stigende uågifter til vvsopgaver. Der er nok ingen tvivl om, at det er alderen, der begynder at gøre sig gældende. Ved Falkon's gennemgang af ejendommen i 2072 blev det også påpeget, at vvs-instållationerne skulle ofres ekstra opmærksomhed de kommende år. Det er også bestyrelsens hensigt, at rette fokus på specielt dette område, når dønningerne efter det nuværende.enoveringsprojekt har lagt sig. Og så til renoveringen. Den 7. april rykkede håndværkerne ind. Første etape iden forestående renovering var opstilling af stillads. Et stillads, som var absolut nødvendigt for at arbejdet kunne udføres - men hvor har vi dog vist alle været trætte af at se på disse jernstænger udenfor vore vinduer. At nogle af jer stadig må 'leve'med dette stillads, - ja det var bestemt ikke forventet - og alene på grund af at vinduesfabrikken leverede 10 vinduer med forkerte må1. De 10 nye vinduer bliver efter aftale med lim Jensen sat i i uge 44 - altså i næste uge. Ellers kan jeg konstatere, at alle vist er rigtigt godt tilfredse med de nye vinduer og altandøre. De er flotte. De er tætte. Og de er sat ualmindelig flot i, uden nævneværdig indvendig skade på lysninger. Jeg forventer, at disse nye lavenergiruder vil kunne mærkes på varmerågningen fremover. Mod gadesiden hele vejen rundt om ejendommen er vinduerne gået efter - rettet til, og glaslister udskiftet, der hvor det var nødvendigt. Vinduer og altandøre er blevet malet - hvilket absolut også var tiltrængt. Desværre har vi ikke været tilfredse med malerens arbejde. Eller rettere afslibningen af vinduesrammer før malerarbejdet. Det viste sig ret hurtigt, at maleren efterlod sig sandpapirsridser i ruderne. Hele fløjen langs Holmegårdsvej var slebet færdig og arbejdet påbågyndt langs passagen, da det blev opdaget - og bestyrelsen fik arbejdet stoppet indtil sagen var undersøgt naermere. Maleren har ikke ville erkende sig ansvarlig for ridserne. Ligeledes har bestyrelsen sammen med vores rådgiver Frank Guldmann måttet kæmpe hårdt ior at få :im Jensen til at indse, at han som hovedentreprenør havde et ansvar for de påførte ridser. Efter en optælling viste det sig, at der er mere end 200 ruder, som i dag har ridser langs glaslisterne. Ridser, som vi mener stammer fra malerens slibearbejde. Det er en rigtig vanskelig sag - af flere grunde: Dels på grund af bevisbyrden. Vi fastholder, at de mange ridser er lavet nu - hvilket jo er svært at bevise, bortset fra at mange af jer har bedyret, at ridserne ikke har været der tidligere. Men vinduerne har alle været malet tidligere - med en sandsynlighed for at der således også kan være ridser af ældre dato. Sammen med Frank Guldmann har vi dog fundet et mønster i de ridser, som vi klart mener kan henføres til det nuværende malerarbejde. Og dels er sagen også vanskelig på grund af at vinduerne er fra midten af BO'erne - altså S0 år gamle.-ingen forsikring erstatter naturligvis gamle vinduer med nye. Og der står sagen så lige nu. Der foregår kravsudveksling mellem bestyrelsen og Jim Jensen, hvis forsikringsselskab naturligvis er inde over - ligesom vi naturligvis har haft vores advokat med på sidelinjen. Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff formand Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Anni Aarup Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

4 An d e I sbo I i gfo ren i n gen Det er vist ikke nødvendigt atgøre opmærksom på, atdet har været - og stadig er en sag, som bestyrelsen har brugt rigtig meget tid og energi på. Og den slutter jo ikke med en afgørelse... Når d-er på et tidspunkt opnås enighed om en erstatning for de ridsede ruder, ja så vil vi måske få en erstatning, som svarer til ca 2Oo/o af hvad nye ruder koster - netop på grund af nedskrivningen af de 30 år gamle vinduer. Hjørnealtanerne mod gården har også fået en omgang. Dels har rækværket været afmonteret og er blevet forhøjet og galvaniseret. Imens er betongulvet blevet afrenset og repareret. Resultatet af arbejdet efterlader således nogle meget flotte altaner. Murværket er også blevet-eftergået. Ind mod gården er fugerne set efter og repareret der hvor det fandtes nødvendigt. På alle gadesider er revner og større pudsskader blevet repareret, Bestyrelsen har haft mange diskussioner med entreprenøren om den valgte indfarvning af ny puds, som alle kan se er meget lysere end det gamle murværk. Vi har fået at vide, at det ikke har været muligt at ramme en farvetone tættere på husets farve - og at farveforskellen over tid vil udligne sig - i hvert fald i nogen grad. Om det er grimt... Tja... Nu kan man i hvert fald se, at skaderne er repareret - og ikke bare fremstår som skader. Vores rådgivers vurdering er, at vi ikke kan blive ved blot at reparere murværket. På et tidspunkt må vi nødvendigvis bekoste en total ny-filtsning af muren. Kvistenes paptage er blevet udskiftet - og i den samme arbejdsgang er der lagt ekstra isolering over 3.sals lejlighederne. En del tagsten måtte i den forbindelse tjernes, og nye er blevet lagt på. Enkelte andre steder, kunne håndværkerne konstatere utætheder ved de gamle tagsten og har også udskiftet disse, hvor det var nødvendigt. I udarbejdelsen af udbudsmaterialet havde vi ikke haft fokus på kvistenes sideflunker, som jo gennem mere end 30 år har været beklædt med træ - og uden siden at være blevet efterbehandlet med maling. Nu hvor stilladset stod der, var det indiskutabelt, at der skulle gøres noget ved flunkerne. Alle muligheder blev vendt og drejet - før bestyrelsen besluttede at udskifte de gamle udtørrede brædder med en lysegrå eternit-beklædning. Dette arbejde tegner sig for den største udgift indenfor de ekstraopgaver, som bestyrelsen har besluttet skulle med - udover entreprisen. Når vi nu er i de højere 'luftlag'så var det også planen at inddækningerne omkring de forskellige udluftningsrør på taget, skulle eftergås og om nødvendigt udskiftes. Imidlertid er det kun blevet de inddækninger, som håndværkerne kunne nå fra stilladset, da de ikke fandt det forsvarligt at træde ud på det gamle tag - med risiko for at beskadige tagstenene. Alle yderdøre er blevet gået efter, rettet til, låseblik justeret, hængsler smurt osv. Der er endvidere i alle hoveddøre mod gaden lagt en lille kost ind under dørbladet, således at når døren er lukket, klikker kosten ned mod gulvet og minimerer indtrængen af kold luft. Den håndværker, som har haft ansvaret for at justere og tætne yderdørene, var ikke tilfreds med det endelige resultat - men påstod, at han ikke kunne gøre det bedre. De snart 90 år gamle døre er både vinde og skæve. Hvis de skal tætnes yderligere, bliver det med løsninger, som er mere indgribende. Senest har entreprenøren været i gang med at blæse isolering ind i etageadskillelsen mellem 2.sals lejlighederne o det uopvarmede loftsrum. Et arbejde som også skulle vise sig mere problematisk - eller udfordrende, end forventet. Bestyrelse: Poul Lynderup formand Sebastian Bredsdorff Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Søren Walther-Larsen Anni Aarup Charlotte Kanding

5 An d e I sbo I i gfo ren i n ge n Normalt er dette hulrum B-10 cm i højden. I Holmegaarden er der cm. Og visse steder helt op til 25 cm. Entreprenøren påberåbte sig ret til at kræve en merpris for den ekstra mineraluld, som skulle anvendes. I bestyrelsen så vi os ivores gode ret til at påstå, at entreprenørens fejlskøn i forbindelse med tilbudsgivning, ikke skulle belaste os. Halvvejs i processen med at isolere, var den leverede mineraluld brugt op - og vi fik at vide at arbejdet ville stoppe her, såfremt vi ikke gav tilsagn om at ville betale. Vi drøftede naturligvis dennå vanskelige'problematik med både vores administrator og advokaten. Med udsigt til at arbejdet ville stoppe halvvejs, mens halvdelen af os stod med helt eller delvist tømte loftsrum - og med advokatens vurdering af at vi som bestyrelse havde en ret vanskelig sag, valgte vi at give tilsagn om at betale den ekstraudgift på ca kr. som den ekstra isolering ville komme til at koste, Men - mon ikke disse penge vil vise sig at være givet ganske godt ud. Fagfolk, som jeg har talt med, siger, at vi absolut skal være glade for at vi nu har fået isoleret så godt i etageadskillelsen. Vi har været langt omkring med renovering af Holmega-arden - men der resterer en opgave, som vi valgte at holde udenfor entreprisen: Nemlig at få malet alle de grå og de grønne hoveddøre samt butikkernes grønne vinduer 9g døre. Vores maler er bedt om at gå i gang så snart som muligt, så vi forhåbentligt kan nå det i år. Det er nu snart 7 måneder siden de første håndværkere rykkede ind - og vi kan se en ende på dette store renoveri ngsprojekt. Derfor vil jeg O bestyrelsens vegne gerne rette en stor tak til både Hans Lillelund og til Jan Procida, som på hver deres tidspunker har støttet og bistået bestyrelsen med faglig iåa og vejledning, Jeres hjælp har været uvurderlig. Men også tak til alle jer, som løbende i processen har kontaktet bestyrelsen for at gøre opmærksom dette eller hint, som I havde bemærket. Ved fælles anstrengelser er jeg sikker på, at vi ender med at få dette projekt 'landet' på en god og tilfredsstillenåe måde. Renholdelse Som nævnt i sidste års beretning så havde bestyrelsen haft stort fokus på foreningens serviceudgifter, hvilket bl.a. resulterede i at vi skrev kontrakt med firmaet Connla til at stå for ejendomsservicen istedet for Praeco. Connla begyndte 1. december sidste år - og har efter bestyrelsens vurdering varetaget opgaverne fuldt tilfredsstillende. Paul fra Connla er meget imødekommende og serviceminded. Og så dufter det altid dejligt af 'rengøring' i opgangene når der er blevet vasket trapper. Connla holder også vores gård- og haveanlæg - og også her oplever vi at arbejdet udføres helt tilfredsstillende. Jeg skal minde om, at al kontakt til servicefirmaerne skal gå gennem bestyrelsen. Efter generalforsamlingen vil den nye bestyrelse udsende en ny kontaktliste med telefonnumre og med angivelse af hvem i bestyrelsen der har ansvar for hvilke servlceområder. I lighed med foregående års beretninger ser jeg mig også nødsaget til i år at komme ind på 'st-orskraldordningen'. Vi har i Gentofte Kommune en fortrinlig ordning, hvor vi to gange om måneden kan sætte affald og andre ting ud langs fortovet, hvorfra def bliver afnentet. på kommunens hjemmeside, på Holmegaardens hjemmeside og i skabet i porten findes opslag med ganske simple retningslinjer. Så, hvor svært kan det være? Åbenbart svært for nogle. Usorteret affald - og affald, som ikke bliver afhentet, fordi det ikke er omfattet af ordningen - er til stor gene for brdboerne langs Kirsten Piils Vej. Men affaldet kan også medføre farlige situationer. Jeg vil minde om en episode sidste vinter, hvor spejlglas (som IKKE er omfattet af storskraldordningen) alligevel var sat ud - men ikke taget med. Spejlet blev desværre ikke Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

6 Andelsbol i gforen i n gen hentet ind igen af dets ejermand - men væltede og knustes mod fliserne. Uheldigvis faldt der tl",olnatten, så det knuste spejl ikke kunne sur.-en af Hotmegaardens ueuåerå;l;rll"d", på det'spejlglatte' underlag og brækkede armen. Jeg skal dog ikke undlade at sige, at den seneste tid har der tilsyneladende været mere styr på affaldet. Lad os håbe, at det er en tendens, der fortsætter. Erhvervsleiemål Bestyrelsen har generelt haft et fornuftigt samarbejde med de fire butiksindehavere. I forbindelse med renoveringsarbejdet blev der fra deres side udtrykt stor bekymring for en dalende omsætning iforretningerne, som følge af det opstillede stillads. Bekymringen blev fra især en enkelt butiksindehavers side udtrykt så kontant, at bestyrelsen valgte at imødekomme deres bekymring - dels ved at lade fremstille reklamebannere til hver forretning og dels ved at yde hver en kontant kompensation på 7Oo/o af huslejen, i hver af de to månede}, hvor der stod stillads langs vej. Endeligfik Pot og Pande 2.OOO kr. til rengøring, da nedfaldsskakten - som var placeret lige udenfor butikkens dør - havde forårsaget en Oetttøv i butikken. Social Food ekspanderer og har fået brug for mere plads til opbevaring af emballage. Dette ønske har vi imødekommet ved at udleje gulvplads langs to vægge i forrummet til motionsrummet. Husorden oo livets oanq i Holmeqaarden Bestyrelsen har indkøbt dels en førstehjælpskasse og dels en hjertestarter til Holmegaarden. Begge dele hænger på væggen i bagtrappeopgangen til Kirsten plits Vej 3. Der er sat tydelige skilte op, som viser hvor hjertestarteren findes, Den 22. januar afholdt vi demonstration af hjertestarteren - med 22 deltaqere. Det er med stor glæde at bestyrelsen har modtaget forespørgsel om hvornår denne dimonstration gentages, for det er naturligvis vores ønske, at alle bliver i stand til at kunne bruge dem. Dato for en ny demonstration vil blive fastsat af den nye bestyrelse. Førstehjælpskassen vil sandsynligvis mest blive brugt af børnefamilierne - men naturligvis vil vi voksne også kunne få brug for et plaster... Jeg tænker her først og fremmest på de to fælles arbejdsdage, som i år faldt på den 27. april og den 28. september. Begge dage med vældig flot tilslutning. Men bestyrelsen havde selviølgelig også til begge dage sørget for rigtig fint vejr. Ganske mange opgaver er blevet klaret disse to dage. Opgaver, som skulle udføres under alle omstændigheder.^hvis ikke af os i fællesskab, så ville vi skulle betale os fra det. Ganske mange penge har vi således sparet. Men for bestyrelsen tæller det sociale aspet i tije ra,lg"il vi synes, det har været utrolig dejligt at have denne anledning til at få talt med hinanden åg til at møde nye beboere og andre, som vi ikke ser så tit. Det er jo ikke så ofte, at man er glad for at skulle af med penge - men i dette tilfælde er det en glæde for bestyrelsen at kunne tilbagebetale det indbetalte beløb på ++O kr. til så mange. Bestyrelsens forbindelse til de højere magter så ud til at glippe, da årets sommerfest i gården skulle afholdes den 23. august. Nærmest skybrudsa^gtig regn væltede ned over det store telt - og over slagterens pattegris, som var lagt på grill på græsplænen. Men regnen stoppede netop som festen skulle til at begynde, og jeg tror alle44 deltagere havde en rigtig hyggelig og fornøjelig aften - med helstegt pattegris og Oe mange lækre ialater og andet tilbehør, som dbltagerne havde medbragt. Bestyrelsen var rigtig glade for at se så mange også tit sommerfesten - og nåber på at endnu flere har lyst til at deltage næste år. Vi har indkøbt et ekstra partytelt, så -vi t an være der. Bestyrelse: Poul Lynderup formand Sebastian Bredsdorff Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Søren Walther-Larsen Anni Aarup Charlotte Kanding

7 An d e I sbo I i gfo ren i n gen Holmegårdsvej 5 Det har været vigtigt for bestyrelsen at sikre alle beboere en optimal information om hvad der rører sig i Holmegaarden. Ikke kun i forbindelse med renoveringen - men generelt. Dels via referaterne fra bestyrelsesmøderne dels via nyhedsbrevene, som ca. en gang månedligt er blevet udsendt pr. . Disse nyhedsbreve har også været hængt op i skabet i porten - og efter ønske fra flere beboere, hænges der nu ca. 10 eksemplarer af nyhedsbrevet i skabet, så man kan tage sit nyhedsbrev med sig og ikke behøver at skulle stå i porten for at læse det. Vi ved, at det stadig er et problem, at enkelte beboere ikke har adgang til internettet og dermed til at kunne modtage informationer elektronisk. Jeg ved f.eks. at enkelte beboere ikke har været klar over, hvornår vi havde fælles arbejdsdage. Det beklager jeg naturligvis. Bestyrelsen vil foreslå - såfremt man ikke har computer - at man laver aftale med en anden beboer om at blive forsynet med de informationer, som udsendes pr. . Eller at man er opmærksom på de opslag, der hænges op i skabet i porten. Jeg skal minde om Holmegaardens hjemmeside, som dels har alle referater fra bestyrelsesmøder og dels relevante dokumenter, der skal bruges såfremt man påtænker at sætte sin lejlighed til salg. Hvis nogen endnu ikke er oprettet som bruger af hjemmesiden, skal man kontakte bestyrelsen for at få en adgangskode. Fremtidsplaner Som nævnt tidligere i beretningen har bestyrelsen ønsket at fastholde det hidtidige budget til vedligeholdelse og renovering. Nogle af de opgaver, som skal ofres særlig opmærksomhed i det kommende år, er en begyndende udskiftning af vandrør og muligvis også udskiftning eller indvendig coatning af faldstammerne. I bestyrelsen satser vi på, at vi - ved at udarbejde en plan for gradvis udskiftning - vil kunne holde udgiften hertil indenfor det afsatte budget, således at det ikke kommer til at påvirke boligafgiften, Et andet fokusområde vil være affaldshåndteringen i butikshjørnet i gården. Både Sushibutikken og Social Food genererer ganske meget affald, og det har vist sig svært at få butit<kerne til at holde orden i hjørnet, hvilket naturligvis er til gene for de beboere, som bor ovenover og har vinduer ud til hjørnet. Hvorledes problemet skal løses, er der endnu ikke taget stilling til. Ellers må ieg nok erkende, at oven på et år med renovering, som bestyrelsen har skullet bruge utrolig minge ressourcer på, vil det kommende år blive et år, hvor bestyrelsen ikke sætter flere skibe i søen end absolut nødvendigt. Det håber jeg, at generalforsamlingen har forståelse for. Afsluttende bemærkni nger Afslutningsvis skal jeg henlede opmærksomheden på, at vi senere i aften skal have valgt en bestyrelse: Sebastian Bredsdorff og Helle Vernerlund er ikke på valg i år, Der skal således i år vælges 3 personer: Lasse Gorm lensen og underteonede (Poul Lynderup) er begge på valg. Og begge er villige til genvalg. OanielVandborg genopstiller ikke. I stedet foreslår bestyrelsen Søren Walther-Larsen til den ledige plads. Charlotte Kanding er'villig til genvalg som suppleant. Anders Rommerdahl har været suppleant og ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår i stedet Anni Aarup som suppleant Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding adresse: Hjemmeside:

8 Andelsboligforen i ngen 292(J Charlottenlund Jeg vil gerne takke både Daniel og Anders for samarbejdet i bestyrelsen det forgangne år Og så er jeg glad for at foreningens trofaste interne revisorer Bodil Ohl oq Jørn Lunddahl begge er villige til genvalg. Det vender vi alt sammen tilbage til under dagsordens punkt 7. Generalforsamlingens kommentarer og spørgsmål til beretningen: Til beretningen blev det bl.a. bemærket, at murerarbejdet ikke er gjort færdigt, idet der ved hoveddøren til O40 er spildt noget gul syre og kalk. Der er stadig revner på væggen, samt at mureren ikke har kunnet ramme farven til rep, af revner, og at strukturen i øvrigt visse steder heller ikke svarer til den øvrige mur. Maleren har griset med maling på en dør. Formanden svarede, at der vil blive omdelt en 'fejl- og mangelseddel' med anmodning om, at man anfører de mangler ved arbejderne/ som man kender til. Men i øvrigt blev oprydningen efter håndværkerne betegnet som perfekt. Henning Christensen rådede til, at man fjerner plasticen på den skrå væg på sit loftsrum for at afdække evt. fugtproblemer. Formanden mindede om, at taget er holdt ude af renoveringen, hvorfor man som hidtil bør efterse sit loftsrum med mellemrum og melde indtrængende vand til bestyrelsen. Taget bliver tætnet efter behov. I øvrigt kan det være svært at konstatere hvor en utæthed er, da vandet kan løbe langs spærene. Endelig blev de 10 vinduer, der er leveret og isat med forkert må1, nævnt, hvortil formanden oplyste, at det ikke er foreningen, der skal afholde den ekstra udgift hertil. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Claus Scheibel gennemgik årsrapporten, hvortil han særligt bemærkede, at den nu er særdeles omfattende iht. nye bestemmelser fra ministeriet...o Ejendommen er iår vurderet til kr Andelskronen er fastsat til kr ,46 pr. m2, imod sidste år kr. 14,156,81. Det forventes at stigningen kan fastholdes fremover. Årsrapporten og herunder den foreslåede værdi af andelskronen blev godkendt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Claus Scheibel gennemgik det foreslåede budget. Der blev spurgt til udgiften til administrator og CS påpegede, at den var den samme som sidste år, kr Boligafgiften forhøjes ikke ved denne generalforsamling. Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

9 Andelsboligforen i ngen Holmegårdsvej 5 Budgettet og den foreslåede bevarelse af boligafgiften vedtoges 6nstemmigt. Boligafgiften udgør således fra! stadig kr. 31,00 pr. m2 for boligareal. Budgettet, herunder fastsættelse af boligafgiften, blev godkendt. 5, Forslag, herunder også til husorden. 1. Husorden for vores forretninger - stillet af Anne Vibeke Fleischer Forslaget vedrørte forretningen "social Food", som udover at sælge også fremstiller deres produkter bag forretningen. Anne Vibeke har i samarbejde med ejeren flere gange fået afhjulpet nogle støjgener, men må nu konstatere, at der næppe er yderligere at gøre, hvorfor tidsrummet, indenfor hvilket maskinerne arbejder, foreslås begraenset til kl på hverdage og B-18 lørdage og søndage. Anne Vibeke og ejeren har haft en mundtlig aftale, som fungerede nogenlunde, men forretningen passes nu af mange forskellige, og det har ikke været muligt at få en holdbar aftale. Anne Vibeke fremsætter derfor forslag om en ændret bestemmelse for forretningerne vedrørende dette punkt. Bestyrelsen bemærkede først, at den gældende kontrakt, der er indgået med hvert lejemå, ikke umiddelbart kan ændres - der skulle i så fala indgås en helt ny. Forslagsstilleren mente, at butikken var lejet ud til caf6 - ikke produktion, hvortil CS svarede, at produktion er tilladt iht. lejekontrakten. Bestyrelsen gav udtryk for, at vi nok skal passe godt på de lejere vi har, når henses til situationen i øvrigt på vej, med mange tomme butikker. Ved evt, genudlejning skal vi ikke begrænse brugen mere end højst nødvendigt. På et forslag herom oplyste formanden, at en reduktion af boligafgiften som kompensation til de berørte lejligheder ikke er en mulighed, da det ikke løser problemet. Bestyrelsen vil tage kontakt til Social Food med henblik på en dialog om, hvorvidt der stadig er uprøvede muligheder for at dæmpe støjen fra maskinerne. Anne Vibeke trak derefter forslaget tilbage. Bestyrelsen pointerede, at helt generelt skal al kontakt til butikkerne ske gennem bestyrelsen. 2. Installering af røg- og brandalarmer på lofterne. Begrundelsen er, at de alarmer vi har nu er batteridrevne, og at ingen i bestyrelsen har tid til at holde dem med batterier. Der er således tale om en falsk tryghed, hvorfor der stilles forslag om at opsætte alarmer tilsluttet lysnettet. Jørn Lunddahl gjorde opmærksom på, at der ikke har været brand på lofterne fra!926 og indtil nu, til trods for at der i mange år var beboelse deroppe, med folk der røg, samt at der er risiko for brand mange andre steder end på lofterne. Formanden svarede, at vi kan begynde med lofterne, og derefter se om det vil være relevant at udvide alarmerne til andre steder i huset. Johannes Brlhi'mann fortalte, at han havde oplevet, at den nuværende alarm gik i gang, fordi temperaturen var meget høj en sommer, så et evt. nyt system skal programmeres til at forlange to udløsende årsager, inden alarmen går i gang - så risikoen for falske alarmer mini- Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff formand Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Søren Walther-Larsen Anni Aarup Charlotte Kanding

10 Andelsboligforeningen 10 Holmegårdsvej 5 meres. Der blev endvidere talt om, at et evt. nyt system skal virke på en måde, så fott hører dem, og opfatter hvad det betyder. Ved indhentelse af tilbud tages der højde herfor. På spørgsmålet om, hvem der skal reagere, blev der svaret, at det skal alle - alarmen går ikke direkte til brandvæsenet. Hanne Holmstrup mente, at faren for brand er meget lille, hvis beboerne holder dørene til loftsgangene låst, som det er angivet på skiltningen, ligesom rygning deroppe selvfølgelig er totalt forbudt. Der er også skiltet herom, Bestyrelsen har indhentet tilbud på installationen til kr excl. moms eller kr incl. moms. Bestyrelsen oplyste, at beløbet kan afholdes indenfor budgettet. Brandforsikringen nedsættes ikke pga. denne foranstaltning. Det ble-v vedtaget, at bestyrelsen indhenter ekspertbistand samt yderligere 1-2 tilbud på opgaven. Såfremt udgiften til installationen ikke afviger væsentligt fra ovennævnte beløb, kan bel styrelsen sætte arbejdet i gang uden yderligere fremlæggelse på generalforsamling. 6. Forelæggelse af bestyrelsens tanker om ændring af ejendommens legeplads - samt evt. nedsættelse af arbejdsgruppe. Søren Walther-Larsen sagde, at der ikke er ændret på pladsen i 20 år. Tanken er bl.a. at inddrage flisepladsen foran sandkassen, hvorimod græsplænen forbliver, da der skal være plads til festteltet. Der var livlig debat om rimeligheden i at ombygge legepladsen, før børnefamilierne har vist, at de vil holde orden på pladsen, som den er nu, da den manglende oprydning og ødelæggelse af f.eks. parasoller har irriteret mange. Børge Holmstrup efterlyste tiltag til glæde for de gamle, og bestyrelsen opfordrede til at fremkomme med forslag hertil. Der blev ikke truffet nogen beslutning. 7.Yalg til bestyrelse samt valg af og interne revisorer Hverken Daniel Vandborg eller Anders Rommerdahl ønskede at genopstille. Lasse Gorm Jensen og Poul Lynderup genopstillede til bestyrelsen. Søren Walther-Larsen nyopstillede til bestyrelsen. Charlotte Kanding genopstillede som suppleant og Anni Aarup nyopstillede som suppleant. Alle blev valgt, Bestyrelsen består herefter af Poul Lynderup, Lasse Gorm Jensen, Sebastian Bredsdorff, Helle Vernerlund og Søren Walther-Larsen. Som : Charlotte Kanding og Anni Aarup. Det konstateredes, at C.S. Data Service fortsætter som administrator og Tønder Revision A/S som ekstern revisor. 'Bodil Ohl og Jørn Lunddahl genvalgtes som interne revisorer. Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

11 Andel sbol i gforen i n gen 1t 8. Eventuelt Inge Strand påtatte at nogle hække omkring haverne var presset af ukrudt indefra haven, så de er truet med at gå ud. Det ikke hjælper meget, at foreningen får dem klippet fra ydersiden. Endvidere foreslog Inge Strand at man kunne indføre i husordenen at opgange skulle være ikke-ryger-område. Hun oplyste at være stærkt generet af røg fra medbeboere. Der var enighed om, at indførelse af en sådan restriktion ikke er mulig. Dirigenten afsluttede med at takke forsamlingen. MØdet sluttede kl. 21,55. Næste ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 19. oktober 2015 isognegården. Som dirigent: 7z-z-<-r Claus Scheibel Som referent: )fl** ou/l*/,,,n Hanne Holmstrup / Som formand for bestyrelsen: Poul Lynd Som bestyrelse: h,,"2^ ( 7- Lasse Gorm Jensen h ur^ Søren Wal e r- La rsen Helle Vernerlund Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding r

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Fjordtofteparken Tirsdag den 10/3 2015 kl. 18.00

Generalforsamling i A/B Fjordtofteparken Tirsdag den 10/3 2015 kl. 18.00 Generalforsamling i A/B Fjordtofteparken Tirsdag den 10/3 2015 kl. 18.00 1. Valg af dirigent : Henning Harder Flg. Huse var ikke repræsenteret : nr. 26, 52, 58. fuldmagt fra nr.40. Generalforsamling var

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. Punkt 1 Valg af dirigent. Formanden Ritta Hjort bød velkommen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 4180 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere