Holmegårdsvej 6. Ordrup Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN"

Transkript

1 Andel sbo I i gfo ren i n gen ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING Ar 2Ot4 den 21. oktober kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling iab Holmegaarden. Mødet afholdtes i Sognegård, Formanden indledte med at byde velkommen til mødet, og herefter gik man over til dagsordenen i henhold til indkaldelsen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes administrator Claus Scheibel. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet der var repræsenteret 24 andelslejligheder samt medbragt 6 fuldmagter. 2. Bestyrelsens beretning samt forelæggelse af ventelister Inden beretningen skal jeg nævne, at vi siden sidste ordinære generalforsamling har fået nye medbeboere - idet to af andelene har skiftet ejere: Pr. 1. december 2013 overtog Anni Aarup ogjørgen Henriksen lejligheden Holmegårdsvej 2, 1.tv og pr. l.septembfr iår overtog Birgit Gohs-Jensen lejlighed-en Kirsten Piils Vej 3, st:tv. Skuer vi lidt fremad, så har Ninka Bundesen lige solgt sin andelslejlighed Kirsten Piils Vej 1, st.th til Neti Karuvuori. Overtagelsen sker formelt den 31. oktober. På foreningens vegne vil jeg gerne sige et varmt velkommen til jer nye i Holmegaarden. Jeg håber, I vil blive rigtig glade for at bo her. Jeg har struktureret beretningen iseks afsnit. Første afsnit handler om: Administration og økonomi Valuar Jette Lundsgaard har i år vurderet ejendommen til BB.50O.OOO kr. - hvilket er en stigning på 2,7 mio. ki. i forhold til sidste år. Hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten her om lidt, vil andelskronen således stige fra sidste års ,81 kr. pr. m2 - til ,46 kr. pr. m2 - hvilket er en stigning på azs fr. pr. m2. Årsrapporten for det afsluttede regnskabsår udviser et overskud på 753.g32 kr. - hvilket bl,a. skyldes, at bestyrelsen sidste år havde stort fokus på ae faste serviceudgifter, og bl.a. skiftede gartner, ejendomsservice og vvs-firma. Der er ingen tvivl om, at vi har sparet en del penge på den konto. Den opmærksomme andelshaver har sikkert bemærket, at der på indkaldelsen til generalforsamlingen - i modsætning til tidligere år - ikke er lagt op til en stigning i boligafgiften med de sædvanf ige 50 øre/mz. Det er ikke en forglemmelse, men vi har i bestyrelsen - og i samråd med vores administrator - vurderet, at denne regulering kan vi -godt tillade os at springe over i år. For det første fik vi alle en anseelig stigning pr. 1. juni i år psgrund af det store renoveringsprojekt. For det andet viser budgettet - som er udsendt til jer, at foreningen har en ganske sund økonomi, som sagtens kan holde til at vi i år undlader stigningen i boligafgiften. Bestyrelse: Poul Lynderup formand Sebastian Bredsdorff Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Anni Aarup Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

2 Andelsbol i gforen i ngen I lighed med tidligere generalforsamlinger skaljeqogså i år minde om, at vi alle er pligtige til omgående at melde ændringer i personantallet, når sådanne opstår, således at alle betaler det man skal, for det kolde og det varme vand. Vores husorden præciserer, at der skal betales for alle lejlighedens folkeregister-tilmeldte beboere - samt for gæster, som har ophold i lejligheden i mere end syv dage. Dette gælder såvel voksne som børn. Meddelelse om ændring skal sendes til bestyrelsen - og ikke direkte til administrator. Nu vi er ved vandet... Husk at vi er forpligtede overfor hinanden til at undgå vandspild ved f.eks. en vandhane eller cisterne, der løber - eller et utæt blandingsbatteri. Husk at regningen for et sådant vandspild overføres til os alle. Claus Scheibel varetager stadig arbejdet med at administrere alle vore ventelister. Som I ved, hænger der et sæt af alle ventelister i skabet i porten - og Claus har opdaterede lister med i aften. Disse vil ligge til gennemsyn her i pausen - og derefter blive hængt op i porten. Der har været afholdt bestyrelsesmøde en gang om måneden i det forgangne år. Derudover har der været adskillige ad hoc-opgaver, vi som bestyrelsesmedlemmer har skullet bruge ganske meget tid på. Ikke mindst har det store renoveringsprojekt været meget mere tidskrævende, end vi havde kunnet forudse. Jeg formoder, at det ikke er gået nogens opmærksomhed forbi, at vi har haft en større renovering i gang hele sommeren, Dette vil jeg komme nærmere ind på senere her i beretningen - men skal i dette afsnit alene trække nogle få ting frem fra den økonomiske side af renoveringen. på den ekstraordinære generalforsamling i maj sidste år godkendte generalforsamlingen det anslåede budget for renoveringen på 6,+ mio. kr. Tilbuddet fra tømiermester Jim Jensen (som vandt udbudsrunden) var på knapt 5,8 mio. Kr. Der er kommet uforudsete ekstraudgifter for 125.OOO kr. og så har bestyrelsen ønsket forskellige opgaver udført, når håndværkerne nu var i gang og stilladset var stillet op. Disse ekstra opgaver beløber sig til kr. Projektet er endnu ikke helt afsluttet, og der vil kunne kornme flere udgifter. Men det står i hvert fald klart allerede nu, at når regnskabet for renoveringen skal gøres op, så har budgettet holdt. Forslag til budgettet for 2074/tS er som vanligt vedlagt indkaldelsen. Som det kan ses, er der ikke de store udsving fra tidligere år. Bl.a. har vi også valgt at fastholde de tidligere års budgettal til vedligeholdelse og renovering. Dette vil jeg komme nærmere ind på senere. Proiekter, Reparation og vedliqeholdelse Den nuværende bestyrelse var ikke mange dage gammel før efterårets første kraftige storm føg hen over Holmegaardens gamle tag. På daværende tidspunkt var mureren igang med at understryge tagstenene og sætte nye bindere i. Det var naturligvis med nogen nervøsitet, at vi ventede på, at det skulle blive lyst næste morgen. Men det gamle tag holdt. Kun enkelte tagsten blæste af eller kom til at ligge skævt. Taget er nu understrøget og vi må håbe, at det holder i endnu en del år. Men det gamle tag er absolut ikke tæt. De seneste dages kraftige regnvejr har efterladt ganske mange våde gulvbrædder og lægter på toftet. Bestyrelsen har bedt mureren gå loftet igennem for at finde utæthederne - og få Oem tætnet. Jeg vil bede alle om at holde godt øje med loftsrummene. Indtrængende vand, som ikke bliver opdaget, vil kunne medføre råd- og svampeskader. Kig Bestyrelse: Poul Lynderup formand Sebastian Bredsdorff Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Søren Walther-Larsen Anni Aarup Charlotte Kanding

3 Andelsbol igforen i ngen regelmæssigt i jeres loftsrum og se,^om der er tegn på utætheder i taget, og meddel det i så fald til bestyrelsen. Så vil vi kigge på, om det er noget, der kan gøres nogeivea, Det skal dog siges, at det kan være ganske svært at spore hvor regnen kommer ind, da vandet kan løbe langs lægterne inden det drypper ned og viser sig f.eks. på gulvbrædderne. Foreningens vvs-firma Dan Rasmussen, har løbende vedligeholdt og repareret vand- og varmesystemet. Der har været gennemtærede vandrør med vandskader til følge. Og der har været stoppede vandrør og afløb. De seneste års regnskaber viser stigende uågifter til vvsopgaver. Der er nok ingen tvivl om, at det er alderen, der begynder at gøre sig gældende. Ved Falkon's gennemgang af ejendommen i 2072 blev det også påpeget, at vvs-instållationerne skulle ofres ekstra opmærksomhed de kommende år. Det er også bestyrelsens hensigt, at rette fokus på specielt dette område, når dønningerne efter det nuværende.enoveringsprojekt har lagt sig. Og så til renoveringen. Den 7. april rykkede håndværkerne ind. Første etape iden forestående renovering var opstilling af stillads. Et stillads, som var absolut nødvendigt for at arbejdet kunne udføres - men hvor har vi dog vist alle været trætte af at se på disse jernstænger udenfor vore vinduer. At nogle af jer stadig må 'leve'med dette stillads, - ja det var bestemt ikke forventet - og alene på grund af at vinduesfabrikken leverede 10 vinduer med forkerte må1. De 10 nye vinduer bliver efter aftale med lim Jensen sat i i uge 44 - altså i næste uge. Ellers kan jeg konstatere, at alle vist er rigtigt godt tilfredse med de nye vinduer og altandøre. De er flotte. De er tætte. Og de er sat ualmindelig flot i, uden nævneværdig indvendig skade på lysninger. Jeg forventer, at disse nye lavenergiruder vil kunne mærkes på varmerågningen fremover. Mod gadesiden hele vejen rundt om ejendommen er vinduerne gået efter - rettet til, og glaslister udskiftet, der hvor det var nødvendigt. Vinduer og altandøre er blevet malet - hvilket absolut også var tiltrængt. Desværre har vi ikke været tilfredse med malerens arbejde. Eller rettere afslibningen af vinduesrammer før malerarbejdet. Det viste sig ret hurtigt, at maleren efterlod sig sandpapirsridser i ruderne. Hele fløjen langs Holmegårdsvej var slebet færdig og arbejdet påbågyndt langs passagen, da det blev opdaget - og bestyrelsen fik arbejdet stoppet indtil sagen var undersøgt naermere. Maleren har ikke ville erkende sig ansvarlig for ridserne. Ligeledes har bestyrelsen sammen med vores rådgiver Frank Guldmann måttet kæmpe hårdt ior at få :im Jensen til at indse, at han som hovedentreprenør havde et ansvar for de påførte ridser. Efter en optælling viste det sig, at der er mere end 200 ruder, som i dag har ridser langs glaslisterne. Ridser, som vi mener stammer fra malerens slibearbejde. Det er en rigtig vanskelig sag - af flere grunde: Dels på grund af bevisbyrden. Vi fastholder, at de mange ridser er lavet nu - hvilket jo er svært at bevise, bortset fra at mange af jer har bedyret, at ridserne ikke har været der tidligere. Men vinduerne har alle været malet tidligere - med en sandsynlighed for at der således også kan være ridser af ældre dato. Sammen med Frank Guldmann har vi dog fundet et mønster i de ridser, som vi klart mener kan henføres til det nuværende malerarbejde. Og dels er sagen også vanskelig på grund af at vinduerne er fra midten af BO'erne - altså S0 år gamle.-ingen forsikring erstatter naturligvis gamle vinduer med nye. Og der står sagen så lige nu. Der foregår kravsudveksling mellem bestyrelsen og Jim Jensen, hvis forsikringsselskab naturligvis er inde over - ligesom vi naturligvis har haft vores advokat med på sidelinjen. Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff formand Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Anni Aarup Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

4 An d e I sbo I i gfo ren i n gen Det er vist ikke nødvendigt atgøre opmærksom på, atdet har været - og stadig er en sag, som bestyrelsen har brugt rigtig meget tid og energi på. Og den slutter jo ikke med en afgørelse... Når d-er på et tidspunkt opnås enighed om en erstatning for de ridsede ruder, ja så vil vi måske få en erstatning, som svarer til ca 2Oo/o af hvad nye ruder koster - netop på grund af nedskrivningen af de 30 år gamle vinduer. Hjørnealtanerne mod gården har også fået en omgang. Dels har rækværket været afmonteret og er blevet forhøjet og galvaniseret. Imens er betongulvet blevet afrenset og repareret. Resultatet af arbejdet efterlader således nogle meget flotte altaner. Murværket er også blevet-eftergået. Ind mod gården er fugerne set efter og repareret der hvor det fandtes nødvendigt. På alle gadesider er revner og større pudsskader blevet repareret, Bestyrelsen har haft mange diskussioner med entreprenøren om den valgte indfarvning af ny puds, som alle kan se er meget lysere end det gamle murværk. Vi har fået at vide, at det ikke har været muligt at ramme en farvetone tættere på husets farve - og at farveforskellen over tid vil udligne sig - i hvert fald i nogen grad. Om det er grimt... Tja... Nu kan man i hvert fald se, at skaderne er repareret - og ikke bare fremstår som skader. Vores rådgivers vurdering er, at vi ikke kan blive ved blot at reparere murværket. På et tidspunkt må vi nødvendigvis bekoste en total ny-filtsning af muren. Kvistenes paptage er blevet udskiftet - og i den samme arbejdsgang er der lagt ekstra isolering over 3.sals lejlighederne. En del tagsten måtte i den forbindelse tjernes, og nye er blevet lagt på. Enkelte andre steder, kunne håndværkerne konstatere utætheder ved de gamle tagsten og har også udskiftet disse, hvor det var nødvendigt. I udarbejdelsen af udbudsmaterialet havde vi ikke haft fokus på kvistenes sideflunker, som jo gennem mere end 30 år har været beklædt med træ - og uden siden at være blevet efterbehandlet med maling. Nu hvor stilladset stod der, var det indiskutabelt, at der skulle gøres noget ved flunkerne. Alle muligheder blev vendt og drejet - før bestyrelsen besluttede at udskifte de gamle udtørrede brædder med en lysegrå eternit-beklædning. Dette arbejde tegner sig for den største udgift indenfor de ekstraopgaver, som bestyrelsen har besluttet skulle med - udover entreprisen. Når vi nu er i de højere 'luftlag'så var det også planen at inddækningerne omkring de forskellige udluftningsrør på taget, skulle eftergås og om nødvendigt udskiftes. Imidlertid er det kun blevet de inddækninger, som håndværkerne kunne nå fra stilladset, da de ikke fandt det forsvarligt at træde ud på det gamle tag - med risiko for at beskadige tagstenene. Alle yderdøre er blevet gået efter, rettet til, låseblik justeret, hængsler smurt osv. Der er endvidere i alle hoveddøre mod gaden lagt en lille kost ind under dørbladet, således at når døren er lukket, klikker kosten ned mod gulvet og minimerer indtrængen af kold luft. Den håndværker, som har haft ansvaret for at justere og tætne yderdørene, var ikke tilfreds med det endelige resultat - men påstod, at han ikke kunne gøre det bedre. De snart 90 år gamle døre er både vinde og skæve. Hvis de skal tætnes yderligere, bliver det med løsninger, som er mere indgribende. Senest har entreprenøren været i gang med at blæse isolering ind i etageadskillelsen mellem 2.sals lejlighederne o det uopvarmede loftsrum. Et arbejde som også skulle vise sig mere problematisk - eller udfordrende, end forventet. Bestyrelse: Poul Lynderup formand Sebastian Bredsdorff Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Søren Walther-Larsen Anni Aarup Charlotte Kanding

5 An d e I sbo I i gfo ren i n ge n Normalt er dette hulrum B-10 cm i højden. I Holmegaarden er der cm. Og visse steder helt op til 25 cm. Entreprenøren påberåbte sig ret til at kræve en merpris for den ekstra mineraluld, som skulle anvendes. I bestyrelsen så vi os ivores gode ret til at påstå, at entreprenørens fejlskøn i forbindelse med tilbudsgivning, ikke skulle belaste os. Halvvejs i processen med at isolere, var den leverede mineraluld brugt op - og vi fik at vide at arbejdet ville stoppe her, såfremt vi ikke gav tilsagn om at ville betale. Vi drøftede naturligvis dennå vanskelige'problematik med både vores administrator og advokaten. Med udsigt til at arbejdet ville stoppe halvvejs, mens halvdelen af os stod med helt eller delvist tømte loftsrum - og med advokatens vurdering af at vi som bestyrelse havde en ret vanskelig sag, valgte vi at give tilsagn om at betale den ekstraudgift på ca kr. som den ekstra isolering ville komme til at koste, Men - mon ikke disse penge vil vise sig at være givet ganske godt ud. Fagfolk, som jeg har talt med, siger, at vi absolut skal være glade for at vi nu har fået isoleret så godt i etageadskillelsen. Vi har været langt omkring med renovering af Holmega-arden - men der resterer en opgave, som vi valgte at holde udenfor entreprisen: Nemlig at få malet alle de grå og de grønne hoveddøre samt butikkernes grønne vinduer 9g døre. Vores maler er bedt om at gå i gang så snart som muligt, så vi forhåbentligt kan nå det i år. Det er nu snart 7 måneder siden de første håndværkere rykkede ind - og vi kan se en ende på dette store renoveri ngsprojekt. Derfor vil jeg O bestyrelsens vegne gerne rette en stor tak til både Hans Lillelund og til Jan Procida, som på hver deres tidspunker har støttet og bistået bestyrelsen med faglig iåa og vejledning, Jeres hjælp har været uvurderlig. Men også tak til alle jer, som løbende i processen har kontaktet bestyrelsen for at gøre opmærksom dette eller hint, som I havde bemærket. Ved fælles anstrengelser er jeg sikker på, at vi ender med at få dette projekt 'landet' på en god og tilfredsstillenåe måde. Renholdelse Som nævnt i sidste års beretning så havde bestyrelsen haft stort fokus på foreningens serviceudgifter, hvilket bl.a. resulterede i at vi skrev kontrakt med firmaet Connla til at stå for ejendomsservicen istedet for Praeco. Connla begyndte 1. december sidste år - og har efter bestyrelsens vurdering varetaget opgaverne fuldt tilfredsstillende. Paul fra Connla er meget imødekommende og serviceminded. Og så dufter det altid dejligt af 'rengøring' i opgangene når der er blevet vasket trapper. Connla holder også vores gård- og haveanlæg - og også her oplever vi at arbejdet udføres helt tilfredsstillende. Jeg skal minde om, at al kontakt til servicefirmaerne skal gå gennem bestyrelsen. Efter generalforsamlingen vil den nye bestyrelse udsende en ny kontaktliste med telefonnumre og med angivelse af hvem i bestyrelsen der har ansvar for hvilke servlceområder. I lighed med foregående års beretninger ser jeg mig også nødsaget til i år at komme ind på 'st-orskraldordningen'. Vi har i Gentofte Kommune en fortrinlig ordning, hvor vi to gange om måneden kan sætte affald og andre ting ud langs fortovet, hvorfra def bliver afnentet. på kommunens hjemmeside, på Holmegaardens hjemmeside og i skabet i porten findes opslag med ganske simple retningslinjer. Så, hvor svært kan det være? Åbenbart svært for nogle. Usorteret affald - og affald, som ikke bliver afhentet, fordi det ikke er omfattet af ordningen - er til stor gene for brdboerne langs Kirsten Piils Vej. Men affaldet kan også medføre farlige situationer. Jeg vil minde om en episode sidste vinter, hvor spejlglas (som IKKE er omfattet af storskraldordningen) alligevel var sat ud - men ikke taget med. Spejlet blev desværre ikke Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

6 Andelsbol i gforen i n gen hentet ind igen af dets ejermand - men væltede og knustes mod fliserne. Uheldigvis faldt der tl",olnatten, så det knuste spejl ikke kunne sur.-en af Hotmegaardens ueuåerå;l;rll"d", på det'spejlglatte' underlag og brækkede armen. Jeg skal dog ikke undlade at sige, at den seneste tid har der tilsyneladende været mere styr på affaldet. Lad os håbe, at det er en tendens, der fortsætter. Erhvervsleiemål Bestyrelsen har generelt haft et fornuftigt samarbejde med de fire butiksindehavere. I forbindelse med renoveringsarbejdet blev der fra deres side udtrykt stor bekymring for en dalende omsætning iforretningerne, som følge af det opstillede stillads. Bekymringen blev fra især en enkelt butiksindehavers side udtrykt så kontant, at bestyrelsen valgte at imødekomme deres bekymring - dels ved at lade fremstille reklamebannere til hver forretning og dels ved at yde hver en kontant kompensation på 7Oo/o af huslejen, i hver af de to månede}, hvor der stod stillads langs vej. Endeligfik Pot og Pande 2.OOO kr. til rengøring, da nedfaldsskakten - som var placeret lige udenfor butikkens dør - havde forårsaget en Oetttøv i butikken. Social Food ekspanderer og har fået brug for mere plads til opbevaring af emballage. Dette ønske har vi imødekommet ved at udleje gulvplads langs to vægge i forrummet til motionsrummet. Husorden oo livets oanq i Holmeqaarden Bestyrelsen har indkøbt dels en førstehjælpskasse og dels en hjertestarter til Holmegaarden. Begge dele hænger på væggen i bagtrappeopgangen til Kirsten plits Vej 3. Der er sat tydelige skilte op, som viser hvor hjertestarteren findes, Den 22. januar afholdt vi demonstration af hjertestarteren - med 22 deltaqere. Det er med stor glæde at bestyrelsen har modtaget forespørgsel om hvornår denne dimonstration gentages, for det er naturligvis vores ønske, at alle bliver i stand til at kunne bruge dem. Dato for en ny demonstration vil blive fastsat af den nye bestyrelse. Førstehjælpskassen vil sandsynligvis mest blive brugt af børnefamilierne - men naturligvis vil vi voksne også kunne få brug for et plaster... Jeg tænker her først og fremmest på de to fælles arbejdsdage, som i år faldt på den 27. april og den 28. september. Begge dage med vældig flot tilslutning. Men bestyrelsen havde selviølgelig også til begge dage sørget for rigtig fint vejr. Ganske mange opgaver er blevet klaret disse to dage. Opgaver, som skulle udføres under alle omstændigheder.^hvis ikke af os i fællesskab, så ville vi skulle betale os fra det. Ganske mange penge har vi således sparet. Men for bestyrelsen tæller det sociale aspet i tije ra,lg"il vi synes, det har været utrolig dejligt at have denne anledning til at få talt med hinanden åg til at møde nye beboere og andre, som vi ikke ser så tit. Det er jo ikke så ofte, at man er glad for at skulle af med penge - men i dette tilfælde er det en glæde for bestyrelsen at kunne tilbagebetale det indbetalte beløb på ++O kr. til så mange. Bestyrelsens forbindelse til de højere magter så ud til at glippe, da årets sommerfest i gården skulle afholdes den 23. august. Nærmest skybrudsa^gtig regn væltede ned over det store telt - og over slagterens pattegris, som var lagt på grill på græsplænen. Men regnen stoppede netop som festen skulle til at begynde, og jeg tror alle44 deltagere havde en rigtig hyggelig og fornøjelig aften - med helstegt pattegris og Oe mange lækre ialater og andet tilbehør, som dbltagerne havde medbragt. Bestyrelsen var rigtig glade for at se så mange også tit sommerfesten - og nåber på at endnu flere har lyst til at deltage næste år. Vi har indkøbt et ekstra partytelt, så -vi t an være der. Bestyrelse: Poul Lynderup formand Sebastian Bredsdorff Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Søren Walther-Larsen Anni Aarup Charlotte Kanding

7 An d e I sbo I i gfo ren i n gen Holmegårdsvej 5 Det har været vigtigt for bestyrelsen at sikre alle beboere en optimal information om hvad der rører sig i Holmegaarden. Ikke kun i forbindelse med renoveringen - men generelt. Dels via referaterne fra bestyrelsesmøderne dels via nyhedsbrevene, som ca. en gang månedligt er blevet udsendt pr. . Disse nyhedsbreve har også været hængt op i skabet i porten - og efter ønske fra flere beboere, hænges der nu ca. 10 eksemplarer af nyhedsbrevet i skabet, så man kan tage sit nyhedsbrev med sig og ikke behøver at skulle stå i porten for at læse det. Vi ved, at det stadig er et problem, at enkelte beboere ikke har adgang til internettet og dermed til at kunne modtage informationer elektronisk. Jeg ved f.eks. at enkelte beboere ikke har været klar over, hvornår vi havde fælles arbejdsdage. Det beklager jeg naturligvis. Bestyrelsen vil foreslå - såfremt man ikke har computer - at man laver aftale med en anden beboer om at blive forsynet med de informationer, som udsendes pr. . Eller at man er opmærksom på de opslag, der hænges op i skabet i porten. Jeg skal minde om Holmegaardens hjemmeside, som dels har alle referater fra bestyrelsesmøder og dels relevante dokumenter, der skal bruges såfremt man påtænker at sætte sin lejlighed til salg. Hvis nogen endnu ikke er oprettet som bruger af hjemmesiden, skal man kontakte bestyrelsen for at få en adgangskode. Fremtidsplaner Som nævnt tidligere i beretningen har bestyrelsen ønsket at fastholde det hidtidige budget til vedligeholdelse og renovering. Nogle af de opgaver, som skal ofres særlig opmærksomhed i det kommende år, er en begyndende udskiftning af vandrør og muligvis også udskiftning eller indvendig coatning af faldstammerne. I bestyrelsen satser vi på, at vi - ved at udarbejde en plan for gradvis udskiftning - vil kunne holde udgiften hertil indenfor det afsatte budget, således at det ikke kommer til at påvirke boligafgiften, Et andet fokusområde vil være affaldshåndteringen i butikshjørnet i gården. Både Sushibutikken og Social Food genererer ganske meget affald, og det har vist sig svært at få butit<kerne til at holde orden i hjørnet, hvilket naturligvis er til gene for de beboere, som bor ovenover og har vinduer ud til hjørnet. Hvorledes problemet skal løses, er der endnu ikke taget stilling til. Ellers må ieg nok erkende, at oven på et år med renovering, som bestyrelsen har skullet bruge utrolig minge ressourcer på, vil det kommende år blive et år, hvor bestyrelsen ikke sætter flere skibe i søen end absolut nødvendigt. Det håber jeg, at generalforsamlingen har forståelse for. Afsluttende bemærkni nger Afslutningsvis skal jeg henlede opmærksomheden på, at vi senere i aften skal have valgt en bestyrelse: Sebastian Bredsdorff og Helle Vernerlund er ikke på valg i år, Der skal således i år vælges 3 personer: Lasse Gorm lensen og underteonede (Poul Lynderup) er begge på valg. Og begge er villige til genvalg. OanielVandborg genopstiller ikke. I stedet foreslår bestyrelsen Søren Walther-Larsen til den ledige plads. Charlotte Kanding er'villig til genvalg som suppleant. Anders Rommerdahl har været suppleant og ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår i stedet Anni Aarup som suppleant Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding adresse: Hjemmeside:

8 Andelsboligforen i ngen 292(J Charlottenlund Jeg vil gerne takke både Daniel og Anders for samarbejdet i bestyrelsen det forgangne år Og så er jeg glad for at foreningens trofaste interne revisorer Bodil Ohl oq Jørn Lunddahl begge er villige til genvalg. Det vender vi alt sammen tilbage til under dagsordens punkt 7. Generalforsamlingens kommentarer og spørgsmål til beretningen: Til beretningen blev det bl.a. bemærket, at murerarbejdet ikke er gjort færdigt, idet der ved hoveddøren til O40 er spildt noget gul syre og kalk. Der er stadig revner på væggen, samt at mureren ikke har kunnet ramme farven til rep, af revner, og at strukturen i øvrigt visse steder heller ikke svarer til den øvrige mur. Maleren har griset med maling på en dør. Formanden svarede, at der vil blive omdelt en 'fejl- og mangelseddel' med anmodning om, at man anfører de mangler ved arbejderne/ som man kender til. Men i øvrigt blev oprydningen efter håndværkerne betegnet som perfekt. Henning Christensen rådede til, at man fjerner plasticen på den skrå væg på sit loftsrum for at afdække evt. fugtproblemer. Formanden mindede om, at taget er holdt ude af renoveringen, hvorfor man som hidtil bør efterse sit loftsrum med mellemrum og melde indtrængende vand til bestyrelsen. Taget bliver tætnet efter behov. I øvrigt kan det være svært at konstatere hvor en utæthed er, da vandet kan løbe langs spærene. Endelig blev de 10 vinduer, der er leveret og isat med forkert må1, nævnt, hvortil formanden oplyste, at det ikke er foreningen, der skal afholde den ekstra udgift hertil. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Claus Scheibel gennemgik årsrapporten, hvortil han særligt bemærkede, at den nu er særdeles omfattende iht. nye bestemmelser fra ministeriet...o Ejendommen er iår vurderet til kr Andelskronen er fastsat til kr ,46 pr. m2, imod sidste år kr. 14,156,81. Det forventes at stigningen kan fastholdes fremover. Årsrapporten og herunder den foreslåede værdi af andelskronen blev godkendt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Claus Scheibel gennemgik det foreslåede budget. Der blev spurgt til udgiften til administrator og CS påpegede, at den var den samme som sidste år, kr Boligafgiften forhøjes ikke ved denne generalforsamling. Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

9 Andelsboligforen i ngen Holmegårdsvej 5 Budgettet og den foreslåede bevarelse af boligafgiften vedtoges 6nstemmigt. Boligafgiften udgør således fra! stadig kr. 31,00 pr. m2 for boligareal. Budgettet, herunder fastsættelse af boligafgiften, blev godkendt. 5, Forslag, herunder også til husorden. 1. Husorden for vores forretninger - stillet af Anne Vibeke Fleischer Forslaget vedrørte forretningen "social Food", som udover at sælge også fremstiller deres produkter bag forretningen. Anne Vibeke har i samarbejde med ejeren flere gange fået afhjulpet nogle støjgener, men må nu konstatere, at der næppe er yderligere at gøre, hvorfor tidsrummet, indenfor hvilket maskinerne arbejder, foreslås begraenset til kl på hverdage og B-18 lørdage og søndage. Anne Vibeke og ejeren har haft en mundtlig aftale, som fungerede nogenlunde, men forretningen passes nu af mange forskellige, og det har ikke været muligt at få en holdbar aftale. Anne Vibeke fremsætter derfor forslag om en ændret bestemmelse for forretningerne vedrørende dette punkt. Bestyrelsen bemærkede først, at den gældende kontrakt, der er indgået med hvert lejemå, ikke umiddelbart kan ændres - der skulle i så fala indgås en helt ny. Forslagsstilleren mente, at butikken var lejet ud til caf6 - ikke produktion, hvortil CS svarede, at produktion er tilladt iht. lejekontrakten. Bestyrelsen gav udtryk for, at vi nok skal passe godt på de lejere vi har, når henses til situationen i øvrigt på vej, med mange tomme butikker. Ved evt, genudlejning skal vi ikke begrænse brugen mere end højst nødvendigt. På et forslag herom oplyste formanden, at en reduktion af boligafgiften som kompensation til de berørte lejligheder ikke er en mulighed, da det ikke løser problemet. Bestyrelsen vil tage kontakt til Social Food med henblik på en dialog om, hvorvidt der stadig er uprøvede muligheder for at dæmpe støjen fra maskinerne. Anne Vibeke trak derefter forslaget tilbage. Bestyrelsen pointerede, at helt generelt skal al kontakt til butikkerne ske gennem bestyrelsen. 2. Installering af røg- og brandalarmer på lofterne. Begrundelsen er, at de alarmer vi har nu er batteridrevne, og at ingen i bestyrelsen har tid til at holde dem med batterier. Der er således tale om en falsk tryghed, hvorfor der stilles forslag om at opsætte alarmer tilsluttet lysnettet. Jørn Lunddahl gjorde opmærksom på, at der ikke har været brand på lofterne fra!926 og indtil nu, til trods for at der i mange år var beboelse deroppe, med folk der røg, samt at der er risiko for brand mange andre steder end på lofterne. Formanden svarede, at vi kan begynde med lofterne, og derefter se om det vil være relevant at udvide alarmerne til andre steder i huset. Johannes Brlhi'mann fortalte, at han havde oplevet, at den nuværende alarm gik i gang, fordi temperaturen var meget høj en sommer, så et evt. nyt system skal programmeres til at forlange to udløsende årsager, inden alarmen går i gang - så risikoen for falske alarmer mini- Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff formand Lasse Gorm Jensen Helle Vernerlund Søren Walther-Larsen Anni Aarup Charlotte Kanding

10 Andelsboligforeningen 10 Holmegårdsvej 5 meres. Der blev endvidere talt om, at et evt. nyt system skal virke på en måde, så fott hører dem, og opfatter hvad det betyder. Ved indhentelse af tilbud tages der højde herfor. På spørgsmålet om, hvem der skal reagere, blev der svaret, at det skal alle - alarmen går ikke direkte til brandvæsenet. Hanne Holmstrup mente, at faren for brand er meget lille, hvis beboerne holder dørene til loftsgangene låst, som det er angivet på skiltningen, ligesom rygning deroppe selvfølgelig er totalt forbudt. Der er også skiltet herom, Bestyrelsen har indhentet tilbud på installationen til kr excl. moms eller kr incl. moms. Bestyrelsen oplyste, at beløbet kan afholdes indenfor budgettet. Brandforsikringen nedsættes ikke pga. denne foranstaltning. Det ble-v vedtaget, at bestyrelsen indhenter ekspertbistand samt yderligere 1-2 tilbud på opgaven. Såfremt udgiften til installationen ikke afviger væsentligt fra ovennævnte beløb, kan bel styrelsen sætte arbejdet i gang uden yderligere fremlæggelse på generalforsamling. 6. Forelæggelse af bestyrelsens tanker om ændring af ejendommens legeplads - samt evt. nedsættelse af arbejdsgruppe. Søren Walther-Larsen sagde, at der ikke er ændret på pladsen i 20 år. Tanken er bl.a. at inddrage flisepladsen foran sandkassen, hvorimod græsplænen forbliver, da der skal være plads til festteltet. Der var livlig debat om rimeligheden i at ombygge legepladsen, før børnefamilierne har vist, at de vil holde orden på pladsen, som den er nu, da den manglende oprydning og ødelæggelse af f.eks. parasoller har irriteret mange. Børge Holmstrup efterlyste tiltag til glæde for de gamle, og bestyrelsen opfordrede til at fremkomme med forslag hertil. Der blev ikke truffet nogen beslutning. 7.Yalg til bestyrelse samt valg af og interne revisorer Hverken Daniel Vandborg eller Anders Rommerdahl ønskede at genopstille. Lasse Gorm Jensen og Poul Lynderup genopstillede til bestyrelsen. Søren Walther-Larsen nyopstillede til bestyrelsen. Charlotte Kanding genopstillede som suppleant og Anni Aarup nyopstillede som suppleant. Alle blev valgt, Bestyrelsen består herefter af Poul Lynderup, Lasse Gorm Jensen, Sebastian Bredsdorff, Helle Vernerlund og Søren Walther-Larsen. Som : Charlotte Kanding og Anni Aarup. Det konstateredes, at C.S. Data Service fortsætter som administrator og Tønder Revision A/S som ekstern revisor. 'Bodil Ohl og Jørn Lunddahl genvalgtes som interne revisorer. Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding

11 Andel sbol i gforen i n gen 1t 8. Eventuelt Inge Strand påtatte at nogle hække omkring haverne var presset af ukrudt indefra haven, så de er truet med at gå ud. Det ikke hjælper meget, at foreningen får dem klippet fra ydersiden. Endvidere foreslog Inge Strand at man kunne indføre i husordenen at opgange skulle være ikke-ryger-område. Hun oplyste at være stærkt generet af røg fra medbeboere. Der var enighed om, at indførelse af en sådan restriktion ikke er mulig. Dirigenten afsluttede med at takke forsamlingen. MØdet sluttede kl. 21,55. Næste ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 19. oktober 2015 isognegården. Som dirigent: 7z-z-<-r Claus Scheibel Som referent: )fl** ou/l*/,,,n Hanne Holmstrup / Som formand for bestyrelsen: Poul Lynd Som bestyrelse: h,,"2^ ( 7- Lasse Gorm Jensen h ur^ Søren Wal e r- La rsen Helle Vernerlund Bestyrelse: Poul Lynderup Sebastian Bredsdorff Helle Vernerlund Anni Aarup formand Lasse Gorm Jensen Søren Walther-Larsen Charlotte Kanding r

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere