Kommuneplan en del af Gentofte-Plan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2009. en del af Gentofte-Plan"

Transkript

1 Kommuneplan 2009 en del af Gentofte-Plan

2 Kommuneplan en del af Gentofte-Plan November 2008 Udsnit af Kort & Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort & Matrikelstyrelsens tilladelse Kort og Matrikelstyrelsen

3 Kommuneplan 2009 FORORD... 5 INDLEDNING... 7 HOVEDSTRUKTUR Strategi for den fysiske planlægning i Gentofte Kommune, 12 Særlige temaer i Gentofte-Plan 2008, 14 Bymønster, 14 Rammeændringer, 16 Arealreservationer, 20 Fremtidig byudvikling, 20 Grønne områder, 22 Centerstruktur og detailhandel, 23 Stationsnære områder, 30 Kolonihaveområder, 32 Bevaringsværdige bebyggelser, by- og kulturmiljøer, 34 Særlige områder, 48 Kystnære områder, 50 Strandbeskyttelse, 50 RAMMER FOR PLANLÆGNING le rammer, 54 ke rammer, 59 REDEGØRELSE Bydelsbeskrivelser, 117 Boligområder, 146 Erhvervsområder, 148 Arealanvendelse, 151 Grønne områder, 156 Kulturelle institutioner, 161 Forsyning, 163 Trafik, 165 Centerstruktur og detailhandel, 167 Stationsnære områder, 169 Forhold til anden planlægning, 171

4

5 KOMMUNEPLAN 2009 FORORD 5 Forord Kommunalbestyrelsens vision er, at Gentofte Kommune er et godt sted at bo, leve og arbejde. De værdier og kvaliteter, vi skal bygge videre på, er blandt andet den righoldige kulturarv, de landskabsmæssige forudsætninger - med mange grønne områder, søer, skov og strand - og bydelenes særkender. Samtidigt skal planlægningen håndtere de forandringer, der sker i samfundet. Kommuneplanen er en del af Gentofte-Plan, der er kommunens strategiske styringsværktøj for Budget, Servicestrategi og kommuneplanlægning. Formålet med Gentofte-Planen er på en gang at angive retningen for kommunens samlede udvikling samt fastlægge de økonomiske rammer. Kommuneplan 2009 er den fysiske plan for udviklingen i Gentofte. Kommuneplanen tager udgangspunkt i de tidligere års planlægning og den vedtagne kommuneplanstrategi i Gentofte-Plan Forslag til Kommuneplan 2009 har været i offentlig høring i perioden fra den 14. december 2007 til den 14. marts Alle høringssvarene er blevet behandlet af Kommunalbestyrelsen, og flere af ændringsforslagene er enten blevet indarbejdet i Kommuneplan 2009 eller kommer til at indgå i arbejdet med kommuneplanens tre fokusområder - grøn strukturplan, kulturarv og bydelsplanlægning. Kommunalbestyrelsen har den 25. august 2008 enstemmigt vedtaget Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune. Kommuneplanen foreligger også som en digital kommuneplan, hvor alle interesserede kan gå ind på kommunens hjemmeside og få oplysninger om retningslinjerne for anvendelse og bebyggelse. Hans Toft Borgmester

6

7 KOMMUNEPLAN 2009 INDLEDNING 7 Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25.august 2008 enstemmigt vedtaget Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune. Kommuneplan 2009 er en del af Gentofte-Plan 2008, som er kommunens strategiske styringsværktøj og en samling af Kommuneplan, Budget og Servicestrategi. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer. Kommunalbestyrelsen skal i første halvdel af deres valgperiode offentliggøre en kommuneplanstrategi. Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for udviklingen i kommunen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanstrategien var i offentlig høring i 8 uger fra den 23. november 2006 til den 1. februar Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2007, at der ikke skulle foretages ændringer i den offentliggjorte strategi. Forslag til Kommuneplan 2009 var i høring fra den 14. december 2007 til den 14. marts 2008 og flere af ændringsforslagene i høringsperioden er indarbejdet i kommuneplanen. Kommuneplan 2009 bygger videre på den vedtagne kommuneplanstrategi og Kommunalbestyrelsens visioner og mål fra Gentofte-Plan 2007 og er stort set opbygget efter samme princip som Kommuneplan 2005, men visse afsnit er nu på anden måde integreret i Gentofte-Planen. Under afsnittet le forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2008 beskrives Planforudsætningerne, herunder Kommuneplanrevision, Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet, Miljøvurdering af Gentofte- Plan 2008 og status for lokalplaner og kommuneplantillæg, arealanvendelse og boligstruktur, beboede boliger efter boligart mv., pendling og beskæftigelse mv. og mulighed for fremtidig byudvikling. Herudover er Vision og Fokusområder, dele af hovedstrukturen og redegørelsen, herunder Befolkningsudvikling, Økonomiske nøgletal, dele af Boligstruktur, Erhverv og beskæftigelse, Offentlig service, Forsyning og Agenda 21 indeholdt i Gentofte- Planen. Kommuneplanen er den sammenfattende plan for arealanvendelsen og bebyggelsesforhold i kommunen.

8 8 INDLEDNING KOMMUNEPLAN 2009 Fuld revision af kommuneplanen Kommuneplan 2009 indeholder hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og en redegørelse for planen. I kommuneplanen er forskellige elementer, der udfolder visionen et godt sted at leve, bo og arbejde samlet i afsnittet Strategi for fysisk planlægning. Endvidere er der en mere detaljeret behandling af de 3 elementer - Grøn Struktur, Kulturarv og Planer for bydelene, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget at sætte mere fokus på. Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet, Fingerplan 2007, angiver nye retningslinjer for udpegning af stationsnære områder, hvilket er indarbejdet i kommuneplanen. De generelle rammer er blevet udbygget og det betyder, at dele af de specifikke rammer nu er indeholdt i de generelle rammer. Regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 er indarbejdet. Et enkelt rammeområde har ændret anvendelse fra offentligt område til rekreativt område. Et enkelt blandet bolig- og erhvervsområde har ændret anvendelse til boligområde. Parkeringsnormerne er ændret i områder for etageboliger, blandet bolig- og erhverv, tæt-lav og centerområder. Der er endvidere ændringer af specifikke rammebestemmelser. Selve kommuneplanen består af to dele dels en hovedstruktur, dels rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen ledsages af en redegørelse som indeholder en beskrivelse af forudsætningerne for planen. Med Kommuneplan 2009 er der gennemført en fuld revision af kommuneplanen. Både hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen samt den tilhørende redegørelse er blevet behandlet. Samtidig er Kommuneplan 2009 en del af Gentofte-Plan 2008, hvori Kommunalbestyrelsens visioner og valg af fokusområder for de nærmeste år indgår. En del af de tidligere traditionelle emner i kommuneplanen indgår i Gentofte-Planen under afsnittene Vision og tværgående indsatsområder, Tværgående politikker og strategier og le forudsætninger og rammer. Gentofte Kommune ønsker fortsat at være godt med i udviklingen af Den digitale forvaltning og det er i naturlig forlængelse heraf, at også Kommuneplan 2009 er digital. Den grundlæggende struktur i rammerne for lokalplanlægningen blev skabt i den første kommuneplan for Gentofte Kommune, der blev vedtaget i Rammerne er efterfølgende blevet revideret hvert fjerde år og i forbindelse med kommuneplantillæg i de mellemliggende perioder. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Kommuneplan 2009 ønsket at fortsætte den revision af struktur og indhold i rammerne som blev startet med Kommuneplan I Kommuneplan 2009 benyttes en landsdækkende standard, Plan DK, som systematik for rammerne. Målet har været, at rammerne er entydige og tilpasset til anvendelsen som grundlag for lokalplanlægningen. Hvad siger loven om kommuneplanlægning? Kommuneplaner udarbejdes i henhold til planloven. Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21.juni 2007, der samtidig er grundlag og ramme for administrationen af en række sektorlove som for eksempel miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven. Kommuneplanen er den sammenfattende plan for arealanvendelsen og bebyggelsesforhold i kommunen. Kommuneplanen må ikke stride mod: Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet, Fingerplan 2007 Retningslinjer fastsat i Regionplan 2005, der har retsvirkning som landsplandirektiv Regler fastsat af Miljøministeren til varetagelse af landsplanmæssige interesser Beslutninger efter en vandplan eller en Natura 2000-plan En Natura 2000-skovplan, udarbejdet i medfør af skovloven Ifølge planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Kommuneplanen udarbejdes med en 12-års planperiode. Det er planlovens formål at sikre en sammenfattende planlægning. Denne planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Den skal desuden medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i

9 KOMMUNEPLAN 2009 HOVEDSTRUKTUR 9 respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, herunder meddele på hvilken måde kommuneplanen vil blive revideret, eller om den vedtages for en ny 4-årig periode. En strategi kan i øvrigt offentliggøres, når Kommunalbestyrelsen finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Kommuneplanens opbygning og indhold Inden for rammerne af lands- og regionplanlægningen skal kommuneplanen fastlægge en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen. Planen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. I hovedstrukturen angives de overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen, herunder bl.a. strategi for den fysiske planlægning, bevaringsværdige kulturmiljøer, bymiljøer og bebyggelser og de særlige temaer som grøn struktur, kulturarv, bydelsplanlægning og trafikpolitik. I rammer for lokalplanlægningen fastsættes retningslinjer for indholdet af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen, herunder anvendelse og omfang af bebyggelse, adgangs- og parkeringsforhold samt eventuelle bevaringsinteresser. Redegørelsen omhandler forudsætninger og hensigter med retningslinjerne i kommuneplanens hovedstruktur og rammedel. Redegørelsen omfatter endvidere kommuneplanens forhold til den overordnede planlægning samt kommunens hidtidige planlægning. Retsvirkninger Kommuneplanen har ikke en direkte bindende virkning for grundejerne, men ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommunalbestyrelsens bygge- og anlægsvirksomhed må ikke stride mod kommuneplanens hovedstruktur eller rammer. Redegørelsen er retligt set en fortolkning, der handler om planens forudsætninger og hensigterne med retningslinjerne i hovedstrukturen og rammedelen. Redegørelsen er ikke bindende for Kommunalbestyrelsen og skal ikke vedtages som kommuneplanforslaget eller kommuneplanen.

10

11 KOMMUNEPLAN 2009 HOVEDSTRUKTUR 11 Gentoftes grønne struktur fastholdes og videreudvikles. Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede, Kommunalbestyrelsen sigter mod, bl.a. gennem styring af offentlig og privat anlægsvirksomhed. I hovedstrukturen fastlægges den fremtidige arealanvendelse, kommunens bymønster og centerstruktur, trafiksystem m.v. Hovedstrukturen fastholder i stor udstrækning de eksisterende forhold, bl.a. fordi kommunen er næsten fuldt udbygget. Hovedstrukturen beskrives efter følgende hovedemner: Strategi for den fysiske planlægning i Gentofte Kommune Særlige temaer i Gentofte-Plan 2008 Bymønster Rammeændringer Arealreservationer Fremtidig byudvikling Grønne områder Centerstruktur og detailhandel Stationsnære områder Kolonihaveområder Bevaringsværdige bebyggelser, by- og kulturmiljøer Særlige områder Kystnære områder Strandbeskyttelse I redegørelsen findes forudsætningerne for hovedstrukturen og en nærmere beskrivelse af bydelene.

12 12 HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009 Strategi for den fysiske planlægning i Gentofte Kommune Strategien for den fysiske planlægning er en integreret del af Gentofte- Plan, der udmøntes og realiseres gennem kommuneplanen. Gentofte-Plan er Gentofte kommunes strategiske styringsværktøj, og er en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Gentofte-Plan vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen. Formålet er, at angive retning for kommunens samlede udvikling og fastlægge de økonomiske rammer. Gentofte-Plan indeholder Kommunalbestyrelsens vision, overordnede indsatser og prioriteringer. Indsatsområder kan gælde på tværs af hele organisationen eller være målrettet i forhold til de enkelte målområder. For at udvikle den kommunale opgaveløsning samarbejder kommunen med eksterne parter, såvel private som offentlige myndigheder. Vision for Gentofte et godt sted at bo, leve og arbejde er, at kommunen fortsat vil være kendt for det høje serviceniveau, en lav beskatning og en sund økonomi og at være den veldrevne kommune, der har kvalitet, effektivitet og fornyelse for øje, når opgaverne løses. For borgere og virksomheder giver Gentofte Kommunes centrale beliggenhed mange muligheder, f.eks. infrastrukturmæssigt og kulturelt. Kommunens attraktion er nærheden til by, søer, skove, strand og hav, den rige kulturarv samt fritidsmulighederne, det rige kulturliv, de gode indkøbsstrøg og de sociale forhold. Det er en ramme, som Kommunalbestyrelsen fortsat vil sikre er til stede. Det er Kommunalbestyrelsens mål, at kommunen skal bevares og udvikles som en smuk kommune til glæde for borgernes livskvalitet her og nu og til glæde for kommende generationer. Bygninger, bebyggelser og grønne områder skal være smukke, spændende og oplevelsesrige. Arkitekturen skal være af så høj kvalitet, at den er værd at bevare for eftertiden. Der skal tænkes på omgivelserne, på indpasningen i den nære bebyggelse og lokalområdet. Der skal ved planlægning af ny bebyggelse tages hensyn til kommunens rige kulturarv, herunder de mange karakteristiske og bevaringsværdige bygninger og anlæg. I planlægningen fokuseres der også på at beskytte de grønne områder på en måde, så disse ikke blot bevares men også styrkes. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en arkitekturpolitik for at fremme forståelsen for og udbredelsen af god arkitektur i kommunen. I arkitekturpolitikken opstilles Kommunalbestyrelsens målsætning som ejendomsejer og forvalter, bygherre, myndighed og støttegiver. Det overordnede mål for kommunens grønne områder er at sikre og videreudvikle områdernes kvaliteter, såvel de havekunstneriske som de natur- og miljømæssige. De nye opgaver vedr. beskyttelse af fredede områder og naturtyper prioriteres højt, herunder bidrag til genopretning af natur og forbedring af kvaliteten i vandet i kommunens søer, vandløb og kystnære vande. For tydeligere at relatere de enkelte målområder i Gentofte-Plan i forhold til den fysiske strategi er der kort redegjort for de aktuelle tiltag indenfor en række målområder. Kultur og Bibliotek Vision for målområdet er, at alle borgere har adgang til kultur, der giver udsyn og indsigt, og som understøtter aktiv kreativ udfoldelse, oplevelse, almen dannelse og oplysning. Gentofte Kommune har som et fokusområde at styrke kvaliteten og koordinere indsatsen på det kulturelle område. Bibliotekerne har en central rolle og har udviklet sig til også at være huse, hvor kulturaktiviteter og kulturoplevelser er en del af tilbuddet til borgerne. I Ordrup er der i 2008 etableret et nyt multihus, der både rummer bydelsbibliotek, gymnasiebibliotek, idrætsfaciliteter og auditorium. Musikskolen, DramaBilledskolen, Børnekulturcentret og aftenskolerne samles i et fælles hus på Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8. Øregaard Museum har i stadig højere grad prioriteret kvalitet og formidling af både den faste og de skiftende udstillinger. Museets aktiviteter og besøgstal er steget markant et niveau der skal fastholdes og udvikles. Den aktive deltagelse og ønsket om selv at have indflydelse på den kulturelle og kreative udfoldelse er omdrejningspunktet for et 3-årigt forsøg med Aktivitetshuset i Gentoftegade 71. Skole og Fritid Visionen er, at alle børn skal lære mere. De skal lære, og de skal lære, hvordan de hver især lærer bedst. En opfølgning på visionen er muliggjort ved hjælp af ekstraordinære investeringer i udvidelse og modernisering af bygninger både til skole og til fritid, der omfatter såvel pædagogisk nytænkning som plads til 2000

13 KOMMUNEPLAN 2009 HOVEDSTRUKTUR 13 flere børn. Her er tale om skoler, fritidsordninger, idrætshaller og forskellige friluftsanlæg, sådan at også idrætslivet i Gentofte Kommune har fået bedre fysiske vilkår. Arbejdet med udbygning og forbedring af de fysiske rammer forventes tilendebragt i løbet af de nærmest kommende år. Idræt og Fritid Visionen er, at alle borgere, uanset alder, skal have mulighed for at deltage aktivt i et varieret fritidsliv - at aktivitetsmuligheder og rammer udvikles i dialog med foreninger og andre initiativtagere. I kommunens Idræts- og bevægelsespolitik, med en 12 årig vision og en række mål for perioden , er der sat særlig fokus på at styrke idræts- og motionsområdet, både på aktiviteter, nye målgrupper og udbygning af kommunens idrætsfaciliteter inden for fire indsatsområder; elite idræt, foreningsidræt, motionsidræt og særlige målgrupper. For alle områder skal rammerne styrkes, også de to store kommunale fælles idrætsanlæg, Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark. Inden for de givne rammer udvikles de grønne områder gennem planlægning og drift, under behørig hensyntagen til de historiske og kulturelle værdier i kommunen. Borgernes livskvalitet forbedres gennem oplevelsen af attraktive, frodige anlæg i form af parker, grønne områder, moser, skov og strand, bundet sammen af grønne veje og stier. Natur og Miljø Visionen er, at Gentofte Kommune skal være en miljøbevidst kommune præget af store naturkvaliteter, høj miljøstandard og rekreative kvaliteter. En bæredygtig udvikling skal ske i samarbejde med kommunens borgere, brugere, interesseorganisationer og virksomheder. Indsatsen sker bl.a. gennem Agenda21- arbejdet. Som følge af kommunalreformen har Gentofte Kommune fået det samlede ansvar for at tage vare på kommunens natur og miljø. Det giver nye muligheder for helhedsorienteret tænkning i forhold til planlægning, myndighedsindsats og frivilligt arbejde for en grøn kommune med høj rekreativ værdi. Gentofte Kommunes myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet omfatter følgende områder: Natur og grønne områder Vandforsyning, Spildevand Affald og genanvendelse Energi Trafik Virksomheder Luftforurening Agenda 21 Visionen er, at skabe de bedst mulige rammer for borgernes alsidige brug af de offentlige, grønne arealer til rekreation, leg, friluftsliv, naturoplevelser og som mødested borgerne imellem. Den grønne ressource skal beskyttes og udvikles med respekt for bestående naturværdier og særlige landskabelige forhold, med hovedvægten lagt på biologisk mangfoldighed, rekreative og æstetiske kvaliteter. Gentofte Kommune er præget af natur og rekreative områder af høj kvalitet.

14 14 HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009 Særlige temaer i Gentofte-Plan 2008 Grøn struktur Gentofte Kommunes grønne struktur indgår som et væsentligt element i kommunens overordnede planstrategi fordi adgangen og nærheden til grønne omgivelser har stor betydning for vores trivsel og sundhed. Gentofte ønsker at udarbejde en Grøn Strukturplan, for derved at tydeliggøre kommunens rekreative værdier og skabe fysiske sammenhænge imellem byrum og grønne områder. Planen skal beskrive rammerne for den overordnede grønne planlægning og samtidig pege på potentielle udviklingsmuligheder. En sammenhængende grøn struktur vil forbedre mulighederne for friluftsliv, naturkontakt og motion i hverdagen. Kulturarv Gentofte Kommune rummer en righoldig kulturarv, der indgår som et væsentligt element i forbindelse med den fysiske planlægning og kommunens overordnede planstrategi. Udfordringen er at få udløst potentialet i kulturarven, så kulturarven kommer til at bidrage optimalt til kommunens kulturelle, sociale og økonomiske udvikling på et bæredygtigt grundlag. Planer for bydelene Gentofte Kommune vil udbygge sin bydelsplanlægning og med Kommuneplan 2009 er de enkelte bydele beskrevet mere udførligt end hidtil. Der gives en redegørelse for bydelens hovedkarakter og de forskellige delområder, hvor også de bevaringsværdige kulturmiljøer og grønne områder er omtalt. Endvidere er den enkelte bydels fredede og bevaringsværdige bygninger udpeget. Det er hensigten at fortsætte udbygningen af bydelsplanlægningen fremover, så hver enkelt bydel vil fremstå med en mere detaljeret beskrivelse for dermed at sikre, at planlægningen er i overensstemmelse med kommunes overordnede vision - at kommunen er et godt sted at bo, leve og arbejde. Trafikpolitik På trafikområdet er det overordnede mål, at trafiksikkerheden skal øges samtidigt med at fremkommeligheden sikres. Kommunalbestyrelsen vil have fokus på tiltag der tilgodeser bløde trafikanter, og som giver sikre skoleveje. Desuden sætter Gentofte Kommunes trafikpolitik fokus på emner som hastighed, trafikafvikling, gaderum, parkering, trafiksikkerhed og adfærd for særlige målgrupper. Bymønster Næsten hele Gentofte Kommune er beliggende i byzone. Kommunen er et sammenhængende bysamfund, der igen er del af det vidtstrakte hovedstadsområde. En række topografiske træk danner dog et mønster, der opdeler kommunen i bydele. De store vejanlæg, jernbanerne, skovene og parkerne danner således skel mellem 7 bydele: Hellerup, Klampenborg-Skovshoved, Ordrup- Charlottenlund, Jægersborg, Gentofte, Vangede og Dyssegård. Alle bydelene er næsten fuldt udbyggede, og de fleste har indkøbscenter, bibliotek, institutioner og fritidsanlæg. Bydelene Hellerup og Ordrup- Charlottenlund udgør med hensyn til indbyggertal og centerstørrelser tyngdepunkter i kommunen.

15 KOMMUNEPLAN 2009 HOVEDSTRUKTUR 15 Oversigtskort Lyngby-Taarbæk Kommune Jægersborg Klampenborg - Skovshoved Ordrup - Charlottenlund Vangede Gentofte Gladsaxe Kommune Hellerup Dyssegård KMS Københavns Kommune 1: Boligområde Centerområde Blandet bolig- og erhvervsområde Erhvervsområde Område til offentlige formål Rekreativt område Område til tekniske anlæg Lokalcenter Arealreservationer Kommunegrænse Bydelsgrænse

16 16 HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009 Rammeændringer Lyngby-Taarbæk Kommune Klampenborg st. Ordrup st. Jægersborg st. Vangede Batteri Lyngbyvej Gentofte st. Bernstorffsvej Charlottenlund st. Strandvejen Kildebakken st. Bernstorffsvej st. Gladsaxe Kommune Vangede st. Dyssegård st. Hellerup st. KMS Københavns Kommune 1: Ændret arealanvendelse Kommunegrænse S-togstationer

17 KOMMUNEPLAN 2009 HOVEDSTRUKTUR 17 Rammeændringer Rammebestemmelserne i Kommuneplan 2005 er løbende blevet justeret som følge af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplantillæg. Justeringerne er beskrevet i Gentofte-Plan 2008 under Planlægningsforudsætninger. nes indhold er den generelle anvendelse blevet yderligere beskrevet for bl.a. offentlige områder og rekreative områder. Endvidere er nogle detaljerede bestemmelser indeholdt i den generelle del af rammerne. I Kommuneplan 2005 blev rammerne for lokalplanlægningen opbygget efter en ny systematik kaldet PlanDK. De generelle rammer blev forenklet, præciseret og ajourført - redaktionelt og i forhold til den ny lovgivning. Dette medførte bl.a., at en række områder ændrede anvendelseskategori uden at bestemmelserne ændredes. Standarden fastsætter én generel anvendelse for forskellige typer af rammeområder samt en specifik anvendelse inden for den generelle kategori. I Kommuneplan 2009 er den ny systematik videreført i en opdateret udgave af PlanDK. For at tydeliggøre rammer Rammeændringerne er beskrevet på følgende sider: side Bydel 1 Hellerup 17 Bydel 2 Klampenborg-Skovshoved 18 Bydel 3 Ordrup-Charlottenlund 18 Bydel 4 Jægersborg 19 Bydel 5 Gentofte 19 Bydel 6 Vangede 19 Bydel 1 Hellerup 1.B18 Ryvangs Allé Redaktionel rettelse idet der ikke i de specifikke rammer skrives, at området er stationsnært. 1.C3 Hellerup bydelscenter ved Tuborg Syd Kanalen er etableret og udtaget under bemærkninger. 1.D10 Skt. Lukas Stiftelse ved Bernstorffsvej Plannavn er ændret til Skt. Lukas Hospice. 1.D19 Gl. Hellerup Gymnasium Redaktionel ændring i plannavn. Området er ændret fra Uddannelsesinstitutioner til Område til offentlige formål under generel anvendelse. 1.F6 Øregård og Øregårdsparken ved Ørehøj Allé Bestemmelse om museum er indeholdt i de generelle rammer og udtaget under bemærkninger. 1.F7 Hellerup Havn Bestemmelse om idrætsanlæg er indeholdt i de generelle bestemmelser og udtaget under bemærkninger. 1.F9 Idrætsanlæg ved Rygårds Allé Bestemmelse om offentlige- og private institutioner er indeholdt i de generelle bestemmelser og udtaget under bemærkninger. 1.F10 Idrætsanlæg ved Strandparksvej Bestemmelser om offentlige- og private institutioner er indeholdt i de generelle rammer og udtaget under bemærkninger. 1.T1 Jernbaneareal i Hellerup bydel Bestemmelse om kioskfunktioner mv. er indeholdt i de generelle rammer og udtaget under bemærkninger.

18 18 HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009 Bydel 2 Klampenborg-Skovshoved 2.D7 Skovshoved Fritidscenter ved Strandvejen Biblioteksfilial udtages, da der ikke er biblioteksfunktion længere. 2.F4 Sølyst ved Emiliekildevej Tekst vedr. offentlige og private institutioner udtages under bemærkninger, da den er indeholdt i de generelle rammer. 2.F6 Jernbaneareal ved Klampenborg St. Bevaringshensyn tilføjes området under bemærkninger. 2.F8 Travbanen ved Ordrup Jagtvej Bestemmelse om offentlige og private institutioner er indeholdt i de generelle rammer og udtages under bemærkninger. 2.F10 Hvidøre ved Emiliekildevej Bestemmelse om offentlige og private institutioner er indeholdt i de generelle rammer og udtages under bemærkninger. 2.T1 Jernbaneareal i Ordrup og Klampenborg bydele Bestemmelser udtages, da de er indeholdt i de generelle rammer. Bydel 3 Ordrup - Charlottenlund 3. B43 Ordrupvej, Vilvordevej m.fl. 3.EB1 indgår i området, da der er etableret bolig. 3.D1 Ordrupgaardsamlingen ved Vilvordevej Ændrer plannavn til Ordrupgaard. 3.D6 Sankt Andreas Kirke ved Ordruphøj Bestemmelse om offentlige og private institutioner er indeholdt i de generelle rammer og udtaget under bemærkninger. 3.F2 Vilvorde Kursuscenter ved Vilvordevej Bestemmelser om offentlige og private institutioner er udtaget da de er indeholdt i de generelle rammer. 3.F4 Uglemose ved Holmegårdsvej Bestemmelser om offentlige og private institutioner er udtaget da de er indeholdt i de generelle rammer. 3.F6 Charlottenlund Skov og Forstbotanisk Have Bestemmelse om offentlige og private institutioner mv. er indeholdt i de generelle rammer og er udtaget under bemærkninger. 3.F7 Charlottenlund Fort ved Strandvejen Bestemmelse om restaurant er indeholdt i de generelle rammer og udtaget under bemærkninger. 3.F8 Jernbaneareal ved Charlottenlund station Bestemmelser om offentlige og private institutioner er udtaget, da de er indeholdt i de generelle rammer. 3.T1 Jernbaneareal ved Charlottenlund St. Bestemmelser om klubhuse, kioskfunktioner mv. er udtaget, da de er indeholdt i de generelle rammer.

19 KOMMUNEPLAN 2009 HOVEDSTRUKTUR 19 Bydel 4 Jægersborg 4.B27 Overførstergården ved Jægersborg Allé Til betjening af kommunen udtaget, da der ikke er hjemmel hertil. 4.B43 Sauntesvej og Jægervangen Servicestation tilføjet idet eksisterende servicestation er beliggende i området. 4.D7 Bagatelle ved Jægersborg Allé Bestemmelser om administrationsformål og boligformål er indeholdt i de generelle rammer og udtaget under bemærkninger. 4.E1 Smakkedalen Området er udbygget i henhold til Lokalplan 137, der ikke giver mulighed for yderligere bebyggelse, hvorfor bemærkning om bebyggelse er udtaget. 4.F8 Bernstorffsparken ved Bernstorffsvej Bestemmelser om institutioner er indeholdt i de generelle rammer og udtaget under bemærkninger. 4.T1 Jernbaneareal i Jægersborg bydel Bestemmelser om kioskfunktioner, klubhuse og lign. er udtaget under bemærkninger da de er indeholdt i de generelle rammer. Bydel 5 Gentofte 5.D2 Ørnegårdsvej Genbrugsplads tilføjet i plannavn. 5.D14 Gentofte Hospital ved Niels Andersens Vej Plannavn ændret til Gentofte Hospital. de generelle rammer. 5.F9 Havearealer ved Søbredden Areal fra 5.F2 er overført til nyt rekreativt område 5.F9. Området må ikke bebygges. 5.F3 Maltegårdsvej Bestemmelse om offentlige og private institutioner er udtaget under bemærkninger da den er indeholdt i Bydel 6 Vangede 6.B6 Ericavej Redaktionel rettelse. 6.E6 Decentral centerdannelse ved Nybrovej Plannavn ændres til Aflastningscenter ved Nybrovej i henhold til Fingerplan F2 Gammelmosen ved Kellersvej Botanisk fredet mose der har ændret anvendelse fra offentligt område 6.D2 til rekreativt område 6.F2.

20 20 HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009 Arealreservationer I planperioden foreslås følgende arealer reserveret til offentlige formål, herunder institutionsbyggeri. Jægersborg Allé, Ibstrup 1,2 ha Sauntesvej 0,5 ha Solsiden 1,2 ha Ordrupdal 1,0 ha Fremtidig byudvikling Rummelighed til boliger, 2009 Den største rummelighed til nyt boligbyggeri findes i området ved Tuborg Syd. Her kan der opføres ca m² etageareal til boligformål, hvilket svarer til omkring boliger afhængig af de valgte boligstørrelser. Der er opført ca. 214 boliger og det forventes, at de resterende boliger opføres inden for de næste 5-7 år. Der er i kommunen i øvrigt en ikke anslået boligrummelighed i eksisterende etagehus- og villaområder samt centerområder. Rummelighed til erhverv, 2009 Den største rummelighed findes ved Tuborg Syd, hvor der kan opføres godt m² etageareal til erhvervsformål. Herudover vil der i begrænset omfang kunne etableres bebyggelse til erhvervsformål i andre typer rammeområder, som f.eks. centerområder. Rummelighed til offentlige formål, 2009 Der er reserveret områder på i alt ca. 3,9 ha til offentlige formål, jf. ovenfor om Arealreservationer. Der er gennem de senere år blevet etableret mange nye arbejdspladser i Tuborgområdet.

21 KOMMUNEPLAN 2009 HOVEDSTRUKTUR 21 Arealreservationer Lyngby-Taarbæk Kommune Klampenborg st. Solsiden Sauntesvej Ibstrup Ordrupdal Ordrup st. Jægersborg st. Lyngbyvej Gentofte st. Bernstorffsvej Charlottenlund st. Strandvejen Kildebakken st. Bernstorffsvej st. Gladsaxe Kommune Vangede st. Dyssegård st. Hellerup st. KMS Københavns Kommune 1: Arealreservationer Kommunegrænse S-togstationer

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 Titel: Forslag til Kommuneplan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 200 stk. Forsidefoto: Legeplads ved Hellerup Strandpark

Læs mere

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter LOKALPLAN 214 for Dyssegård bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 214 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 211 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Forord. Jeg vil gerne takke alle, der har deltaget i debatten om Kommuneplan 2005. Hans Toft Borgmester. Kommuneplan 2005 1

Forord. Jeg vil gerne takke alle, der har deltaget i debatten om Kommuneplan 2005. Hans Toft Borgmester. Kommuneplan 2005 1 Forord Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunens positive udvikling skal fortsætte samtidigt med, at de kvaliteter, som Gentofte allerede besidder, bevares. Kommuneplanen skal som et af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til lokalplan 211 Supplerende bestemmelser til lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter: Med

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE Strandvejen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD EKSISTERENDE

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000

Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000 Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000 Foto; Sabroe Media Texaco Tank Arkitekt Arne Jacobsen 1937 Gentofte Kommunes istandsættelsesprojekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til Tillæg 2 til KOMMUEPLAN 2013, klimatilpasning for Gentofte Kommune

Forslag til Tillæg 2 til KOMMUEPLAN 2013, klimatilpasning for Gentofte Kommune Forslag til Tillæg 2 til KOMMUEPLAN 2013, klimatilpasning for Gentofte Kommune 0 Forslag til Tillæg 2 til KOMMUNEPLAN 2013, klimatilpasning for Gentofte Kommune Baggrund og formål Alle kommuner skal ifølge

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1 1-G4 1-B420 1-E2 1-E3 1-G2 1-B260 2-F3 2-F4 2-D5 2-G3 2-B410 2D2 2-T1 2-G2 2-B410 2-G7 Holbæk Motorvejen 1-T2 1-B1 -G5 20 1-B290 1-G1 1-B280 1-B201 1-B320 1-B 1-B420 1-B230 1-B 1-B250 4 1-D6 1-B251 1-BG251

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere