Beredskabsplan for Campus Nordsjælland, Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Campus Nordsjælland, Hillerød"

Transkript

1 NOTAT Beredskabsplan for Campus Nordsjælland, Hillerød Campus Nordsjælland 25. februar 2016 AHOL Indholdsfortegnelse Forord S. 2 Planens formål og anvendelse S. 2 Ansvar for udarbejdelse og ajourføring af planen S. 2 Arbejdsstedet S. 3 Fremgangsmåde ved alarmering og tilkaldelse af hjælp S. 3 Arbejdsmiljøudvalget S. 4 Fremgangsmåde ved alarmering S. 5 Beredskabsstyrelsen orienterer: Varslingssignaler S. 6 Brandbekæmpelse S. 9 Værkstederne S. 10 Bilag Bilag A: Brandinstruks S. 11 Bilag B: Evakueringsinstruks S. 12 Instruks ved alvorlige (person)ulykker og brand. S. 13 Beredskabsplan for psykologisk krisehjælp S. 15 Forebyggelse og håndtering af truende adfærd S. 16 Instruks vedtrussel om terrorhandling/ bombetrussel S. 19 Skema til brug ved trussel om terrorhandling S. 20 Nyttige telefonnumre S. 21 Intern og ekstern telefon og adresseliste (TILGÅR) Bygningstegninger og skitser med flugtveje og samlingssteder, brandbekæmpelsesmidler, m.m. (TILGÅR) Nødplaner vedr. forsyningssvigt (TILGÅR) NB. Beredskabsplanen er under revidering.

2 Uddannelsesinstitutioner i Danmark er forpligtede til at forebygge og håndtere ulykker og krisesituationer på uddannelsesstedet. Undervisningsmiljøloven udgør det lovmæssige og forpligtende grundlag, der skal sikre elevers ret til et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt miljø. Uddannelsesinstitutionen skal udvikle retningslinjer og klare regler for, hvordan de ansatte skal identificere og forholde sig ved ulykker og/eller krisesituationer. Disse retningslinjer og regler beskrives i nærværende lokale beredskabsplan. Planens formål og anvendelse Formålet med beredskabsplanen er at skabe grundlaget for medarbejdernes indsats i forbindelse med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer i dagligdagen. Beredskabsplanen skaber grundlaget for, at medarbejderne kan yde en ekstraordinær indsats, hvis der opstår problemer af en karakter, som ligger ud over de almindelige dagligdags hændelser. Planen giver retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal forholde sig i en akut situation. Den lokale beredskabsplan skal være en støtte og vejledning for medarbejderne på Campus Nordsjælland. Den har til formål, at man hurtigt kan få svar på dagligdagens sikkerhedsspørgsmål og beskriver, hvordan den enkelte mest hensigtsmæssigt forholder sig i de forskellige situationer, som pludseligt opstår, og som påvirker muligheden for en sikker gennemførelse af undervisning og/eller almindelig arbejdsfunktioner. Dette kunne for eksempel være ved brand, personulykker, overfald, skyderier, trusler rettet mod uddannelsesinstitutionen og/eller personer. Beredskabsplanen er placeret følgende steder: Pedelkontor (Bygning A, lok. A020) Ledelseskontor (Boris Eriksen Eidemak, Bygning B) Receptionen (Bygning C) ANSVAR FOR UDARBEJDELSE, UDBREDELSE OG AJOURFØRING AF PLANEN Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for planens udarbejdelse og revision. Det er ligeledes arbejdsmiljøgruppens lederes ansvar, at alle medarbejdere til enhver tid har adgang til planen, at de er bekendt med indholdet og er i stand til at handle efter den. Planen skal revideres løbende, dog mindst én gang om året. 2 af 21 2

3 BESKRIVELSE AF ARBEJDSSTEDET Arbejdsstedet Professionshøjskolen UCC, Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød T: M: ARBEJDSSTEDETS OPGAVER Professionshøjskolen UCC Nordsjælland varetager uddannelse af voksne efter Bekendtgørelserne om uddannelse til professionsbachelor som hhv. pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut og psykomotorisk terapeut samt videreuddannelse inden for det sundheds- og pædagogfaglige område. Herudover huser UCC Nordsjælland en afdeling af socialrådgiveruddannelsen fra Professionshøjskolen Metropol. Den skemalagte undervisning foregår dagligt mellem kl. 8:00 og 20:00. ARBEJDSSTEDETS LEDELSE Campuschef Boris Eriksen Eidemak T: Programchef Sundhedsuddannelserne Annegrete Juul T: Uddannelsesleder Pædagoguddannelsen Anne Kirstine Nielsen T: Uddannelsesleder Fysioterapeutuddannelsen Merete Brædder T: Uddannelsesleder Sygeplejerskeuddannelsen Merete Brædder T: Uddannelsesleder Psykomotorikuddannelsen Anne Magrethe Pallesen T: ARBEJDSSTEDETS MEDARBEJDERE Der er følgende medarbejdergrupper: Undervisere (ca. 150 fastansatte) Studieadministrativt personale (10) Teknisk Personale (6) IT-personale (1) Ledelse (5) Bibliotekar (4) BYGNINGERNE Der foregår undervisning i 3 forskellige bygninger på Campus-området - Bygning A, Bygning B og Bygning C. 3 af 21 3

4 SIKKERHEDSORGANISATIONEN Uddannelsesstedet har oprettet en sikkerhedsorganisation i overensstemmelser med lovgivningen; Arbejdsmiljølov af 19. maj 2010 samt Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø af 21. december Øverst ansvarlig for stedets sikkerhedsorganisation er programchefen, som samtidig er formand for arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljøudvalget består af Formand Boris Eriksen Eidemak Repræsentant for underviserne Rune Obel Christensen (pæd.) Repræsentant for underviserne Kirsten Pryds Jensen (sygpl.) Arbejdsmiljøudvalget er delt op i 2 arbejdsmiljøgrupper: 1. En gruppe for undervisere: 1 repræsentant for ledelsen og 1 repræsentant for underviserne. 2. En gruppe for TAP'erne: 1 repræsentant for ledelsen og 1 repræsentant for TAP-gruppen. Arbejdsmiljøudvalget er i Professionshøjskolen UCC sammenlagt med samarbejdsudvalget på alle niveauer og dermed også på det lokale niveau. Arbejdsmiljøudvalgets opgave Arbejdsmiljøudvalget varetager de overordnede opgaver vedrørende arbejdsmiljøarbejdet og planlægger, leder og koordinerer samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Udvalget skal desuden rådgive den øverste ledelse om, hvordan arbejdsmiljø integreres i uddannelsesstedets strategiske ledelse og daglig drift. Arbejdsmiljøgruppernes opgave Arbejdsmiljøgrupperne udfører de daglige opgaver i relation til den del af arbejdspladsen, gruppen dækker. De daglige opgaver omfatter blandt andet: Kontrol af, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige Forebyggelse af risici Medvirken i undersøgelser af ulykker og sundhedsskader samt tilløb hertil Kontrol af oplæring og instruktion Påvirkning af den enkelte til en adfærd der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed Medarbejdernes opgave Medarbejdere, der er på arbejde, har i tilfælde af brand eller andre ulykker i fællesskab ansvaret for de studerendes sikkerhed. 4 af 21 4

5 Medarbejderne bliver på uddannelsesstedet, til beredskabslederen giver dem fri. I tilfælde af behov for indkaldelse af ekstra personale, er der mødepligt. Arbejds- og undervisningsmiljø Det er vigtigt at uddannelsesstedets aktiviteter hurtigst muligt kan føres videre på stedet eller genoptages et andet sted. Fremgangsmåde ved alarmering Tilkaldelse af ekstern hjælp i forhold til livsnødvendig hjælp (tilskadekomst, brand og lignende): 1. Alarmer til ekstern hjælp Alarmering ved følgende situationer: Ved ulykker du ringer fra) Ved brand du ringer fra) Ved tilkaldelse af politi du ringer fra) Tryk (tryk evt. først 0, afhængig hvilken telefon Tryk (tryk evt. først 0, afhængig hvilken telefon Tryk (tryk evt. først 0, afhængig hvilken telefon 2. Meld, at det handler om: Brand, behov for lægehjælp/ambulance, behov for politiassistance eller en miljø-ulykke. 3. Oplys herefter roligt og fattet: Hvad er der sket (beskriv ulykkens/hændelsens karakter og omfang)? Hvor er det sket (arbejdspladsens navn og adresse)? Hvorledes? (Er der risiko for spredning af ulykken? Og hvad er der gjort ind til videre?) Jeg ringer fra, (oplys dit navn og telefonnummer du ringer fra) 4. Svar på eventuelle spørgsmål 5. Send en person til det aftalte sted som vejviser for brandvæsenet, ambulance eller politi. Hvem skal informeres under og efter en væsentlig ulykkes- /katastrofesituation? 1. Ledelsen 2. Medarbejderne 3. Studerende 4. Kontakt til pårørende 5. Ledelsen er ansvarlig for kontakten til pårørende. 6. Ledelsen orienterer medarbejderens og/eller studerendes pårørende hurtigst muligt om situationen. 7. Orientering af andre dele af organisationen 8. Orientering af eksterne/pressen 5 af 21 5

6 9. Udefra kommende henvendelser bliver behandlet af ledelsen. Ledelsen beslutter hvem, der evt. taler med pressen eller andre udenfor UCC. 10. Ved alvorlige ulykker og katastrofer skal alle informationer til pressen koordineres med politiet. 11. Der må ikke orienteres om personanliggender, før pårørende er orienteret Umiddelbart efter en væsentlig ulykkes- og katastrofesituation skal følgende sikres: Alle ansatte og studerende bliver informeret og hvis muligt samlet. Via hjemmesiden informeres omverdenen, med angivelse af et direkte nummer til en ansvarlig leder, som evt. pårørende kan kontakte. Udsendelsen af en pressemeddelelse med beskrivelse af hændelsen, status, håndtering af forløbet og presseansvarlig med direkte nummer. Efterfølgende bearbejdning af hændelsen, f. eks. Gennem informationsmøder. Særlig indsats til direkte berørte (Psykologhjælp, samtaler, etc.). Evaluering af forløbet med henblik på at forbedre sikkerheden og instruksen. Varslingssignaler I forhold til de offentlige varslingssignaler orienterer Beredskabsstyrelsen: Danmarks sirener er elektroniske, og bliver styret ved hjælp af edb. Sirenerne bliver afprøvet én gang om året - første onsdag i maj. SIGNAL 1 - GÅ INDEN DØRE Tonen stiger hurtigt, og falder langsomt igen. Signalet varer i alt 45 sekunder. SÅDAN GØR DU Gå inden døre. Luk døre, vinduer og ventilationsanl æg. Vær opmærksom på om mennesker omkring dig ved, hvordan de skal forholde sig. Lyt til Danmarks Radio eller TV2. Her vil du få at vide hvad du skal gøre - fx. ved atomkraftuheld, kemisk udslip eller stormflod. 6 af 21 6

7 SIGNAL 2 - FAREN ER FORBI Én lang tone, der varer 45 sekunder. STATIONÆR SIRENER Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse og vende tilbage til dine daglige gøremål. I OMRÅDER UDEN SIRENER Her vil I områder med alarmen blive mere end 1000 afgivet med indbyggere er der mobile opstillet sirener. sirener, påsat politiets vogne. Sirenerne bliver afprøvet første onsdag i maj Beredskabsstyrelsens idégrundlag Det statslige redningsberedskab skal sikre befolkningen og samfundet bedst muligt over for ulykker og katastrofer. Beredskabet skal således arbejde for, at skadevirkningerne af ulykker og katastrofer begrænses mest muligt og ved en øget forebyggende indsats søge at undgå, at ulykker og katastrofer indtræffer. Alarmsignaler fortsat INDENDØRS BESKYTTELSE Det er vigtigt, at du søger indendørs, når sirenen lyder - og at du er opmærksom på om mennesker omkring dig ved, hvordan de skal forholde sig. Er du hjemme, skal du lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg og åbne for Danmarks Radio. HUSK! Batteriradioen er din eneste sikre forbindelse til omverdenen. I nogle situationer er du måske nødt til at opholde dig indendørs i længere tid. Så er det VIGTIGT at have disse ting hjemme. SÅDAN TILKALDER DU HJÆLP Skal du bruge hjælp, eller er nogen kommet til skade: Kald Husk! Brug ikke telefonen unødigt i katastrofesituationer. EVAKUERING I de fleste nødsituationer er du bedst beskyttet hjemme. I visse tilfælde vil beboerne i særligt truet område blive evakueret. 7 af 21 7

8 Batteridrevet transistorradio med ekstra batterier. Færdiglavet dåsemad, knækbrød, kiks, sukker, salt, chokolade, rosiner, pulvermælk til børnene. Husk dåseåbner. Forbindingskasse, sæbe og medicin. Nødbelysning: stearinlys lommelygte Gennem radioen eller politiets højtalervogne vil du få at vide, hvis dit område skal evakueres. DIN EGEN INDSATS I en nødsituation er det vigtigt, at alle gør en indsats. Du kan hjælpe ved at: Kende alarmsignalerne og deres betydning Sikre dig, at andre også kender dem 8 af 21 8

9 VIGTIGT! - Ved radioaktiv eller kemisk forurening skal du opholde dig så langt fra ydervægge som muligt for at opnå den bedste beskyttelse. Sørge for, at alle omkring dig - også hørehæmmede - bliver opmærksomme på sirenen og ved, hvad de skal gøre Lære elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Disse kurser kan du få gennem ASF-Dansk Folkehjælp Beredskab-Forbundet Dansk Røde Kors VIL DU VIDE MERE Hos din kommune kan du få mere at vide om det lokale beredskab og de landsdækkende beredskabsplaner. Vi har på arbejdsstedet 1 type af alarmer: Brandalarm: Høj sirenelyd Øvelser Der afholdes følgende former for øvelser: 1. Beredskabsøvelser 2. Evakueringsøvelser Evaluering af øvelserne skal give mulighed for opdatering og forbedring af planen. Brandbekæmpelse Når det brænder, skal du: Redde mennesker Alarmere brandvæsenet Bekæmpe ilden Der findes forskellige brandbekæmpelsesmidler (For placering se plantegningerne; bilag): Brandtæpper Kulsyreslukkere Vandslukningspumper (Håndsprøjte) Vandfyldte slangevinder (Brandslange) 9 af 21 9

10 Brand bliver delt op i følgende brandklasser: Brand bliver delt nde brandklasser: Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Personer Brand i glødende stoffer som træ, papir, tekstiler. Brand i væsker eller faste materialer, der kan antage væskeform, f.eks. acetone, alkohol, maling, plastik Brand i gasser.(husk at lukke for gassen) Brand i elektrisk udstyr. (Husk at slukke for strømmen) Denne type slukkes bedst med VAND, som fordeles over gløderne og ikke i flammerne. Denne type slukkes bedst med KULSYRESLUKKER Denne type slukkes bedst med KULSYRESLUKKER Denne type slukkes bedst med KULSYRESLUKKER Slukkes med VAND eller med BRANDTÆPPE Værkstederne Der er særlige regler ved brug af værktøj, maskiner og materialer. De studerende får en gennemgang af betjening på linjefaget i forhold til maskiner og væsker, der må bruges af de forskellige aldre i institutionsområdet. Instruktion i brug af materialer og værktøj samt færdsel i værkstederne forgår i denne sammenhæng. Farlige væsker m.m. (f.eks. to komponent lim og sprit) bliver opbevaret i et aflåst depotet i træværkstedet som kun værkstedsundervisere har adgang til. 10 af 21 10

11 BILAG A Brandinstruks (Den instruks, som er godkendt af brandmyndighederne) 1. Tilkald brandvæsenet, telefon 112 og red mennesker, der er i øjeblikkelig fare. Alarmeringen har højeste prioritet, da den tid, det tager at alarmere, sjældent vil have indflydelse på en brands følger, mens en forsinkelse af alarmeringen kan have katastrofale følger for det videre forløb. Undtagelser fra denne regel kan gøres ved mindre brande, som kan slukkes af den, som opdager den. 2. Alarmer studerende og medarbejderne ved at aktivere varslingssystemet og/eller råbe "BRAND!" 3. Tilkald om muligt personale fra andre afdelinger og påbegynd evakuering af personer, der er i fare. 4. Iværksat rednings- og slukningsarbejde. Sørg for, at alle kommer ud og luk alle vinduer og døre. Afhængig af hvor voldsom branden er, kan der fjernes trykflasker i rummet (angivet ved skiltning), der støder op til brandstedet. 5. Følg evakueringsplanen der er opsat på alle etager. Se evakueringsinstruks. 6. Brandvæsenet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed og om personer, der ikke er kommet i sikkerhed. 11 af 21 11

12 BILAG B Evakueringsinstruks 1. Når varslingssignalet lyder, benytter alle tilstedeværende nærmeste flugt vej - angivet ved grønt flugtvejsskilt. 2. Den sidste person, der forlader lokalet, skal lukke døren. Der må ikke spildes tid ved at medtage overtøj eller andre ejendele. 3. Ved benyttelse af trapperne skal personerne fra overliggende etage have fortrinsret for personer fra underliggende etager, da f.eks. brandrøg altid vil stige opad og derved først fylde de øverste etager med røg. 4. Når man er kommet ud af bygningen, skal alle begive sig til det samlingssted, som er angivet i instruks ved brand, som hænger på etagerne 5. Samlingsstedet afhænger af, i hvilken afdeling du befinder dig. 6. Hver enkelt underviser samler sine studerende og meddeler derefter den ansvarlige, om alle er kommet ud i sikkerhed. 7. Ingen må forlade samlingspladsen, før de er registreret, og før der gives tilladelse til det. 8. Hvis det ikke er muligt at nå frem til en udgang, søges tilflugt i lokalet, hvor man opholder sig. Døren lukkes til gangen, og de tilstedeværende sætter sig på gulvet. 9. Fra lokalets vindue gøres opmærksom på personernes tilstedeværelse i det pågældende lokale. Det er af afgørende betydning for en evakuering, at der udvises ro og besindighed. 12 af 21 12

13 BILAG C Instruks ved alvorlige (person-)ulykker og brand. Når ulykken er sket 1. Stands ulykken 2. Giv livreddende førstehjælp f.eks. ved brug af hjertestartere 3. Tilkald den nødvendige hjælp 4. Giv almindelig førstehjælp Yderligere informationer I forhold til alarmering: 1. Tryk (tryk evt. først 0 afhængig af, hvilken telefon du ringer fra) 2. Meld: Brand, ambulance, politi eller miljø 3. Oplys herefter roligt og fattet: Hvad er der sket? (Beskriv ulykkens/hændelsens karakter og omfang) Hvor er det sket? (Arbejdspladsens navn og adresse) Hvorledes? (Er der risiko for spredning af ulykken? Og hvad er der gjort ind til videre?) Jeg ringer fra? (Oplys dit navn og det telefonnummer, du ringer fra) 4. Svar på eventuelle spørgsmål 5. Send en person til det aftalte sted som vejviserfor brandvæsenet, ambulance eller politi. I forhold til hjertestarter Ved anvendelse af hjertestarter: åbn skab med hjertestarter og åbn for indholdet i hjertestarteren. Lyt derefter til den automatiske instruktion i brugen af hjertestarteren. Placering af hjertestartere kan ses på Flugtvejsplanerne. I forhold til el-ulykker Alle forekomne el-skader på en person skal efterbehandles på skadestuen Selv de mindste sår, forårsaget af elektrisk stød, skal kontrolleres af hensyn til evt. underliggende ikke synlige muskelskader. I forhold til brand Se Brandinstruks I forhold til evakuering Se Evakueringsinstruks I forhold til krisehjælp Se Beredskabsplan for psykologisk krisehjælp Efter ulykken er sket Ved alvorlige ulykker og dødsulykker skal Arbejdstilsynet straks underrettes på tlf af 21 13

14 Ved dødsulykker skal Arbejdsskadestyrelsen desuden underrettes inden for 48 timer fra ulykkestidspunktet på tlf Ledelsen er ansvarlig for eventuel underretning af myndigheder. Leder af arbejdsmiljøgruppen udfylder intern skadeanmeldelse på ulykken efter reglerne. Følgende oplysninger skal samles: Hvad foretog skadelidte sig på ulykkestidspunktet? Hvad skete der? Hvad forvoldte skaden? Var der noget, der var anderledes end normalt? Havde den skadelidte fået instruktion? I evt. brug af redskaber, maskiner, væsker, osv. I alle tilfælde af ulykker, store og små, skal arbejdsmiljøgruppen orienteres. I øvrigt har alle pligt til at orientere arbejdsmiljøgruppen om uheld og arbejdsbetingede lidelser (f.eks. sygdomme i bevægelsesapparatet, allergi, høreskader)/ubehag. Samtidig sørger arbejdsmiljøgruppen for, at ledelsen bliver informeret. Det er særligt vigtigt, hvis ulykken har et omfang, som kunne have pressens bevågenhed. Forebyg, at det ikke sker igen Uddannelsesstedets arbejdsmiljøgruppe foretager en analyse af hændelsesforløbet ud fra skadesanmeldelsen. 14 af 21 14

15 BILAG D Beredskabsplan for psykologisk krisehjælp UCC har en aftale om psykologisk krisehjælp hos Falck Healthcare. Kontakt tlf Formål Forebyggelse af psykiske eftervirkninger hos medarbejdere efter arbejds- og privatrelaterede hændelser, jf. nedenstående dækning. Hvem har adgang Alle ansatte. Det vil sige, at alle ansatte kan henvende sig direkte, hvis de har brug for psykologisk krisehjælp. Dækning Falck Healthcares rådgivningscenter foretager anonym afdækning af medarbejderens problem og tilbyder rådgivning på følgende områder: Psykiske / følelsesmæssige problemer Depression, angst Stress og udbrændthed Mobning og chikane Omstrukturering og fyring Skilsmisse samt andre samlivs-og familierelations-problemer. Sociale problemer Misbrug (alkohol, medicin og ludomani) Juridiske og økonomiske problemer Responstid Falck Healthcare yder hjælp med en responstid på max. 4 timer, fra kunden kontakter vagtcentralen til psykologens første face-to-face-kontakt med klienten overalt i Danmark. UCC kontaktpersoner, Campus Nordsjælland Programchef Boris Eriksen Eidemak - Tlf.: Sundhedschef Annegrethe Juul - Tlf.: af 21 15

16 BILAG E Instruks i forbindelse med forebyggelse og håndtering af situationer med personer, som udviser truende adfærd - herunder skoleskyderier Det vigtigste redskab til forebyggelse er et godt studie- og arbejdsmiljø, hvor rummelighed og åbenhed skaber trygge rammer for alle, der har sin daglige gang på uddannelsesstedet. På Campus Nordsjælland har vi fokus på: Rummelighed. Der skal være plads til forskellige typer af medarbejdere og studerende. Alle skal have mulighed for at føle, at de er en del af et fælleskab. Understøttelse af et godt socialt miljø, der fremmer gensidig respekt og dannelse af tætte sociale relationer. Demokrati. Arbejds- og undervisningsmiljøet understøttes af en demokratisk tilgang bestående af dialog og inddragelse, rettigheder og pligter for den enkelte. Hvis ovenstående bliver tilsidesat eller ikke respekteret, vil ledelsen igangsætte de nødvendige foranstaltninger for at bevare, genoprette det gode studie- og arbejdsmiljø hurtigst muligt. Uacceptabel opførelse i forhold til det gode studie- og arbejdsmiljø kan medføre bortvisning. Vejledning for ansatte Som ansatte skal vi sikre, at medarbejdere og studerende altid bringes i sikkerhed ved ulykke af en enhver art. Nedenstående retningslinjer angiver hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med forebyggelse og håndtering af situationer med personer, som udviser truede adfærd - herunder skoleskyderier. 1. Vær generelt opmærksom på medarbejdere og studerende eller andre som udviser afvigende eller anderledes adfærd og prøv at identificere studerende med problemer På Campus Nordsjælland har vi 2 tilgange til at opfange tegn på alvorlig mistrivsel hos medarbejdere og studerende: 1) En strukturel tilgang, hvor vi udvikler en hensigtsmæssigt struktur, der kan opsamle vigtige informationer og faresignaler samt tilvejebringe støtte og hjælp til den enkelte medarbejder og studerende. 2) En personlig tilgang, hvor de enkelte undervisere, studievejledere og andre ansatte på uddannelsesstedet er opmærksomme på faresignaler og anden usædvanlig adfærd. Grundlæggende indikatorer kan være: Oplevelse af manglende anerkendelse fra kollegaer, medstuderende, undervisere eller familie 16 af 21 16

17 Den pågældende opleves som ensom, indelukket, umoden, aggressiv eller psykisk uligevægtig Mobning og/eller andre personlige nederlag på uddannelsesstedet Studerende, der har truet med selvmord Direkte trusler mod ansatte eller andre studerende Overdreven interesse for skydevåben eller vold Påklædning (militæruniform eller lignende) Kontakt ledelsen herom. 2. Ved akut truende adfærd fra en medarbejder, studerende eller anden person, så tag straks kontakt til nærmeste leder. 3. Alarmér straks politiet. Du skal selv vurdere, om dette skal ske før underretningen til uddannelsesstedets ledelse. 4. De studerende kan bringes i sikkerhed på følgende måde: Ved ophold i et undervisningslokale skal du forhindre en person med truende adfærd i at komme ind i lokalet. Dette kan eksempelvis ske ved at låse døren, fastsætte ryggen til en stol, som stopper for dørhåndtaget, skubbe borde hen mod døren eller på anden måde barrikadere medarbejdere og studerende i afgrænsede lokaler. Det skal sikres, at alle vinduer er lukkede. Du skal bede medarbejdere og studerende dække sig under borde eller andet, og ikke mindst undgå støj af enhver art. Ved ophold på gange eller andet, søg ind i nærmeste lokale og lås døren, hvis muligt. Du skal sikre, at alle er placeret, så ingen er synlige på gange og lignende. Hvis muligt skal du hjælpe alle væk fra bygningen. 5. Forbliv i lokalet indtil, enten en kendt person eller politiet lukker dig ud. 6.. Handlinger herefter aftales med uddannelsesstedet ledelse. Du bedes gøre de studerende opmærksomme på ovenstående vejledning. Denne instruks er udarbejdet ud fra ministeriets vejledning: Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner. Barrikaderingsinstruks 1. Underret alle omkring dig om truslen. 2. Alarmér politi på Gå ind i det nærmeste lokale, lås døren og/eller blokér den evt. med en stol/reol eller lignende. 4. Alarmér uddannelsesstedets reception på tlf Aktiver varslingssystemet. 17 af 21 17

18 6. Placer jer, så I ikke er synlige fra gange og lignende. 7. Vær stille og undgå at påkalde jer opmærksomhed. 8. Forbliv i lokalet, indtil politiet eller en på uddannelsesstedet bekendt person kalder jer ud. 18 af 21 18

19 BILAG F Instruks ved trussel om terrorhandling for eksempel i form af en bombetrussel Selv om det heldigvis forekommer meget sjældent i Danmark, kan det tænkes, at en bombetrussel eller lignende bliver indtelefoneret. Følgende anvisninger skal i det tilfælde følges: 1. Af hensyn til politiets muligheder for at spore samtalen skal man aldrig lægge på, uanset om henvendelsen er falsk. 2. Benyt ikke mobiltelefoner eller andre elektroniske medier, da de kan udløse radiostyrede bomber i utide. 3. Notér flest mulige oplysninger vedrørende henvendelsen 4. Alarmér politiet 5. Alarmér ledelsen 6. Igangsæt evakuering ifølge planen Mistænkelige fund 1. Rør ikke ved genstanden 2. Alarmér politiet 3. Alarmér ledelsen 4. Igangsæt evakueringen ifølge plan Ved Trussel over telefonen benyt dig af nedenstående skema. 19 af 21 19

20 Skema til brug ved trussel om terrorhandling Vær rolig Vær venlig Hold forbindelsen længst muligt Stil mange spørgsmål for om muligt at vurdere truslens troværdighed. Bed vedkommende om at gentage så mange gange som muligt (brug evt. undskyldninger som støj, dårlig forbindelse, nedsat hørelse osv.) Dato: Klokkeslæt: Modtaget af: Hvad står der evt. på din telefons display: Truslens ordlyd: Spørg bl.a. om: Hvornår sker det? Hvad sker der? Hvad er det? Hvordan ser det ud? Hvorfor gør du det? Hvem er du? Læg mærke til: Er der baggrundsstøj?: Musik: Børn: Fly: Trafik: Maskiner: Andet: Hvordan er stemmen?: Mand: Kvinde: Barn: Alder: Beruset: Accent: Andet: 20 af 21 20

21 Nyttige telefonnumre - SKAL udfyldes Hvad Hvem Nummer Alarm Alarmcentralen 112 Hillerød Politi Politi 114 Vagtlæge Hillerød Region Hovedstaden 1813 Skadestue i Hillerød Hospital eller 1813 Elevator ny bygning Vagtselskab CPE Alarm Pedeller Peter Fossing Ole Deleurang Hansen Reception Ella Brogaard Nielsen Ledelsen Boris Eriksen Eidemak Annegrethe Juul af 21 21

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS Efteråret 2015 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Beredskabsplan for UCC Campus Nordsjælland, Hillerød

Beredskabsplan for UCC Campus Nordsjælland, Hillerød Beredskabsplan for UCC Campus Nordsjælland, Hillerød Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Marts 2017 Indhold Forord...2 Planens formål og anvendelse...2 Særlige forholdsregler

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Skolen er forpligtet på at sikre elevers ret til et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt miljø beskrevet i Undervisningsmiljøloven 1 stk 1. Det er ledelsen, der

Læs mere

Pjece for elever Sikkerhed

Pjece for elever Sikkerhed Pjece for elever Sikkerhed på Erhvervsskolerne Aars Indholdsfortegnelse Formål... 4 Handlingsplan ved personulykker og brand... 5 Personlige værnemidler... 8 Værkstedskørekort... 9 Skolen som en virksomhed...

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens Beredskabsplan for i Horsens 12-10-2005 Adresse: Ane Staunings Vej 21 8700 Horsens tlf. 7 5 61 02 088 fax 75 61 77 63 e-mail sos@sosvejleamt.dk Leder: Skoleleder Britta Martinsen Afdelingsleder Poul Højmose

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp. Oversigt. Skelbækvej Aabenraa Danmark. Skelbækvej Aabenraa Danmark

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp. Oversigt. Skelbækvej Aabenraa Danmark. Skelbækvej Aabenraa Danmark Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp Oversigt Plan for Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Danmark Regningsadresse Rekvirenten Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Danmark Abonnementsnr. Abonnements

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården Beredskabsmappe Kulturcenter Mantziusgården 1 Planens Indhold Beskrivelse af institutionen side 3 Alarmering, generelt Alarmeringsplan side 4 Varslingssignaler side 5 Samlested efter evakuering side 5

Læs mere

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Ved brand samt andre uheld Side Beredskabsplanens gyldighed... 2 Evakuering og alarmering i forbindelse med brand, EASU hvad skal jeg?... 3 Andre

Læs mere

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab Denne vejledning samler de vigtigste ting, som I skal omkring i jeres arbejde med det lokale

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen, Horsens afdelingen

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen, Horsens afdelingen Beredskabsplan for, Horsens afdelingen Adresse: afdeling Horsens Ane Staunings Vej 21 8700 Horsens tlf. 79 211 200 fax 75 61 77 63 e-mail sos@sosufh.dk Leder: Skoleleder Hanne Helleshøj Uddannelseschef

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser BEREDSKABSPLAN INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - brand - brand og samlingspladsansvarlige - brandbekæmpelse - el-skader - miljøuheld - personskade - bombetrussel - diverse instrukser 3. Samlingsplads 4.

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Niveau III November 2015 Formål Beredskabsplanen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere. Derudover skal

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Krise- og sikkerhedsberedskab på Christianshavns Gymnasium 2010

Krise- og sikkerhedsberedskab på Christianshavns Gymnasium 2010 Krise- og sikkerhedsberedskab på Christianshavns Gymnasium 2010 Heldigvis er livet på Christianshavns Gymnasium og i øvrigt også andre danske gymnasier roligt, hvad angår voldelige handlinger. Der har

Læs mere

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud Instruks ved indtrængen af person med våben 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politiet på 112 3. Alarmér skolens administration på 49 28 10 20 4. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan Baagøes Allé Svendborg

Beredskabsplan Baagøes Allé Svendborg Baagøes Allé Svendborg 2 af 28 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Evakuering - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger - Situationsplan - Bygningstegninger

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel alarmering side 4 Generel evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Afdelingers samlingssteder

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

4800 Nykøbing F Danmark Nykøbing F Danmark

4800 Nykøbing F Danmark Nykøbing F Danmark Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp Oversigt Plan for Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Danmark Tlf. 54 73 10 00 www.guldborgsund.dk Regningsadresse Sundhed og Arbejdsmiljø Parkvej

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

Odder Kommunes Træningscenter OKTC

Odder Kommunes Træningscenter OKTC Odder Kommunes Træningscenter OKTC Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Opgaver... 4 Ansvar... 4 Gyldighedsområde... 4 Ajourføring af planen... 4 Afprøvning af planen... 4

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden:

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden: Brand Brandalarm på instituttet ALLE ansatte, studerende, gæster går straks til samlingspunkt P1 (parkeringsplads ved svømmehallen) Evakuer - Sørg for at alle, du møder, kommer ud Luk alle døre til rummet

Læs mere