Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført 1918. Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen"

Transkript

1 Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen Hovedbygningen, set fra parken. Terassen ses til højre for det gamle birketræ. Fredningsforslaget omfatter: Gjeddesdal Hovedbygning, Gjeddesdal Gods, Greve. Forslagsstiller: Foreningen By og Land, på vegne af nuværende ejer Søren Nymann. Indholdsfortegnelse: Begrundelse for forslaget Beskrivelse Oprindelighed og ændringer Godsets historie Poul Gerhardt Christian Poulsen, arkitekt Jacob Madsen, kunstmaler Vedligeholdelsesstand Planforhold Kommuneatlas Identifikation Kilder Bilag: Fotos, kort og tegninger 1

2 Begrundelse for fredningsforslaget: Gjeddesdal har i Valentiner-familiens tid været en katalysator for industrialiseringen af det danske landbrug, og tidligere, under Michael Gjøe, forbedringen af landbefolkningens forhold, bl.a. gennem oplysning og muligheden for selveje. Gennem de landbrugstekniske reformer gennem henved 200 år opnåedes en økonomisk velfunderet drift, der muliggjorde opførelsen af den ambitiøse hovedbygning, på et tidspunkt hvor det danske landbrug generelt var svækket som følge af 1.verdenskrig. Hovedbygningen på Gjeddesdal Gods er således opført som en af de absolut yngste herregårde i landet 1, som et sent eksempel på nyrenæssancen, med høj detaljeringsgrad og autenticitet. En sjældent velbevaret repræsentant for tiden lige op til 1919, hvor lensafløsningen ændrede mange danske godsers økonomiske grundlag radikalt. Detaljer som lamper, fliser, beslag og snedkerarbejder er bevaret, med et yderst homogent udtryk som resultat, og vidner om det talent arkitekten P.G.C. Poulsen besad. Med forslaget lægges der vægt på, at Gjeddesdal Gods er i drift som landbrug, at hovedbygningen indtager sin naturlige rolle på godset som bolig for ejeren samt at jorderne og bygningerne allerede er underlagt visse begrænsninger gennem landskabsfredningen fra Luftfoto. Hejseladen ses som den store, røde bygning, lige overfor hovedbygningen. I lunden, lige til højre for laden, ligger vandmejeriet. Beskrivelse: Hovedbygningen til godset Gjeddesdal, beliggende et par km vest for Greve by, som en del af et større, ikke samtidigt produktionsanlæg, bestående af ko-og hestestalde, kornlade, smedeværksted, vejerbod, diverse landarbejderboliger og hejselade (1901). Herudover flere nyere bygninger. Mod øst ligger et større, parklignende 1 Hovedbygningen på Løndal Gods ved Vejle angives i flere kilder fejlagtigt til at være den yngste, men er bygget lige før 1. verdenskrig i 1914, ligeledes i ny renæssance. 2

3 haveanlæg, omfattet af den i 1978 gennemførte landskabsfredning. Den 13 fag lange, 1 ½ etager høje, trefløjede hovedbygning er grundmuret på sokkel af store kampesten, stammende fra den oprindelige bygning. Det samlede, bebyggede areal er 1065 m2. Facaden, der er opført i nederlandsk renæssance, fremstår i blankmur med sandstensindfatninger og ornamentik omkring dørene. Indgangspartiet i midtrisalitten mod vest er således prydet af familien Valentiner våben, mens den centrale udgang til terassen er prydet med en dorisk frise med guirlander, de to øvrige med frontispicer. Desuden to risalitter mod haven, trefags gavle mod syd og nord, to tofags mod vest, samt ottekantet tårn i tilknytning til sydfløjen. Heltaget er teglhængt med oprindelige vingetegl og er forsynet med altan over den centrale terassedør, ialt 11 valmkviste og otte skorstene. Herudover er tårnet forsynet med en skorsten. Alle gavle og gavlkviste er prydet af svungne sandstenskamme. Stue- og tagetagen er forsynet med opsprossede vinduer. Gavlkvistene mod haven er forsynede med to nyere, trerammede termopartier og alle kviste er torammede. Rygningen prydes af otte skorstenspiber, udover tårnets ene. Med få undtagelser er samtlige vinduer fra 1918 bevaret og alle udvendige døre. Bygningens indre er disponeret omkring den langsgående hall ud mod gårdspladsen, der giver adgang til de to sidefløje, og hvorfra den repræsentative adgang til tagetagen sker. Udover hovedtrappen er en bitrappe anbragt i hver sidefløj. Disse trapper giver også adgang til hanebåndsloftet, og i fløjenes tagflade ses mod gården en taskekvist over hvert trappeløb. Bag trappen, med døren placeret under trappeløbet er, i begge plan, toiletrum med oprindelig indretning bevaret. Væggene i både hall og trapperum er dekoreret med malerier, udført af kunstneren Jacob Madsen, formentlig i løbet af 1930'erne. Gulvet er Ølandsfliser. Spisestue, havestue og dagligstue er placeret en suite mod haven (østlig retning), det senere spisekøkken er beliggende umiddelbart nord for spisestuen, der er dekoreret med ådrede egetræspaneler, malet direkte på murene. Bag køkkenet er det store grovkøkken bevaret fra opførelsen, og i den vestlige gavl ligger dels forvalterens kontor dels fadeburet, der tidligere var spisestue for landbrugseleverne. Herreværelset ligger i sydfløjen. Gulvene er egetræsparket, undtagen i servicefløjen, hvor materialerne er henholdsvis (nye) lærketræsplanker i spisekøkkenet, asfaltgulv i grovkøkken og fyrretræsgulve i kontor og fadebur. På 1. salen er de fleste værelser ligeledes orienteret mod haven med adgang fra en fælles korridor mod gårdspladsen. Gulvene er fyrretræsplanker. Imellem de to store soveværelser findes et oprindeligt badeværelse med terazzogulv, skunkskabe med fyldingslåger og indmuret badekar. På væggene er opsat gullige fliser med en bort af flaskegrønne kakler. Hanebåndsloftet er uudnyttet. Grovkøkkenet er ganske velbevaret 3

4 Oprindelighed og ændringer: Bjælkelaget under havestuen er understøttet af stålbjælke, efter konstateringen af alvorlige rådskader. I stueplan er indrettet nyt køkken. En enkelt væg samt flere døre er fjernet i denne anledning og en fritstående kamin etableret i køkkenet, samt nye gulvplanker (lærketræ fra Jels Savværk). Et vinduesparti i køkkenet er skiftet til småsprosset termovindue. Det oprindelige køkken er bevaret i form af det nuværende bryggers. Kamin i tårnets stueetage er blændet i forbindelse med efterisolering af rummet. I 1940'erne tilmures et vindue, og det andet skiftes til større i førnævnte tårnværelse (brystningen sænkes ca. 30 cm.). Samtidig hermed isættes større vindue i "herreværelset". Køkkenelevatoren sløjfes i 1970'erne. Skakten er dog intakt, undtagen i stueplan. På første sal er en væg flyttet ca. 1,5 m, forud for indretningen af et stort soveværelse. To gavlvinduer mod haven er skiftet til termo, med sprosser. De foregående var helglas-vinduer, formentlig isat i 1960'erne. Skorstenspiberne er ændrede ved at den oprindelige aftrapning opefter er erstattet af cementsten. Kældertrappen i køkkenregionen er skiftet, uvist hvornår. Ændret vindue i tårnet Det store vindue blev isat herreværelset i 1940'erne I gavlkvisten er ligeledes skiftet til termo Godsets historie: Gjeddesdal gods er beliggende midt i den store landbrugsflade mellem København, Roskilde og Køge, der kaldes "Heden", og rummer nogle af landets bedste jorder. Dette forhold, og en række fremsynede godsejere er baggrunden for den landbrugstekniske udvikling, der i 200 år gjorde godsets resultater kendt, også internationalt, og forbedrede levevilkårene for bondestanden. Kancelliråd Michael Gjøe var en varm fortaler for udskiftning og selveje, og oprettede Michael Gjøes Legat til understøttelse af Gjeddesdals trængende og til velstands fremme blandt godsets beboere. Midlerne kom dels fra salg af selvejergårde til 50 bønder, dels ved salg af kirkerne i Gjeddesdals fire sogne: Tune, Karlslunde, Reerskov 4

5 og Greve. Endelig testamenterede Michael Gjøe værdien af Gjeddesdal (der således blev solgt af boet) til fondet. Det Gjøeske Legat har bl.a. financieret opførelsen af fire sogneskoler, en landbrugsskole, en husflidsskole, Tune Højskole, orgeler til sognekirkerne og enkepensioner til sognebørnene efter krigene i 1848 og Det Gjøeske Legat eksisterer stadig, og Søren Nymann sidder naturligvis i bestyrelsen. Gjeddesdal Gods blev, under Valentinerfamiliens ejerskab, et mønsterlandbrug, hvor de sidste opdagelser fra udlandet blev indført førend andre store jordbesiddere. Det var således på Gjeddesdal, at man først begyndte at mergle jorderne og indledte et intensivt dræningsprojekt, ligesom man satsede stort på kvægdrift for derigennem at opnå gødningsmængder, nødvendige for en øgning af jordernes bonitet. Landets første, egentlige mejeri blev oprettet på godset i 1829, og det var her man påbegyndte produktion af Herregårdssmør, et varemærke der dog senere blev udkonkurreret af Bondesmør, det senere Lurpak. Vandmejeriet fra omkring 1870 siges at være det første af sin art i Danmark Efter den 200-årige hovedbygnings brand nytårsnat , opførtes på fundamenterne den nuværende i nederlandsk renæssance, ved arkitekten P.G.C. Poulsen. Byggeriet stod færdig i 1918, men godsets midler stod ikke mål med udgifterne til det ambitiøse projekt, og i 1927 måtte A.H. Valentiner give op, og solgte for 1 mio. kr. Gjeddesdal Gods til Martin Nymann. I 1956 mageskiftede Martin Nymann Gjeddesdal med Liselund på Falster, der ejedes af hans ældste søn, Steen Nymann. Den nuværende ejer, Søren Nymann, er således tredie generation Nymann på Gjeddesdal, der har et jordtilliggende på 385 ha. Gjeddesdal og det tilstødende Benzonsdal i Ishøj kommune blev i 1978 underlagt en landskabsfredning. Godsets ejere: 1672: Hovedgården Gjeddesdal oprettes af Holger Vind. Gården bestod af landsbyen Paarups to gårde og Kongseng, ødegården Trustrup, Torslunde mølle, to jorder kaldet Tordrup samt en del af Torslundelille bys jorder. Gården benævnes oprindeligt Pårup, men opkaldes samme år efter Holger Vinds ægtefælle Margrethe Gjedde, hvorefter gården hedder Gjeddes Dal. 1676: Gjeddesdal Gods oprettes som adelig sædegård, efter yderligere opkøb af en del bøndergårde i Reerslev, Karlslunde, Tune, Ølsemagle, Vindinge og Kildebrønde samt Kastrupgaard. 1706: Gehejmeråd Niels Benzon køber godset med 78 tdr. hartkorn, for rigsdaler. 1714: Peder Benzon bliver indsat som ejer. Denne opkøber yderligere jorder og opretter i 1730 Benzonsdal som selvstændig hovedgård med 54 tdr. hartkorn. 1735: Konferensråd Laurits Benzon tilskødes Benzonsdal og Gjeddesdal (118 tdr. htk.) for rdlr. - Det er Peder og Laurits Benzon, der bygger det første Gjeddesdal, hvoraf kun pavillonerne (den gamle smedie) ved skoven idag er tilbage. 1761: Borgmester i København, Hermann Lengerken von Kløcker, køber Gjeddesdal gods, omfattende hovedgårdens 65 tdr. htk., Greve, Tune, Kildebrønde og Karlslunde kirker, Jonstrup skov og 478 tdr. htk. bøndergods, for rdlr. 1774: Kammerråd Michael Gjøe køber for rdlr. godset, indfører udskiftning og selveje, og opretter det "Gjøe'ske Legat", til fordel for godsets beboere. Blandt andet Tune Landbrugsskole oprettes for disse midler. 1797: Benzondals ejer, Jens Laurits Barfred, køber Gjeddesdal for rdlr. Han udskiller i 1819 Gjeddesdals nordlige jorder som gården Barfredshøj 2, og genopbygger avlsgården efter lynnedslag i Barfredshøj er opført i 1847 af G.F. Hetsch. 5

6 1822: J.L. Barfred sælger Gjeddesdal fra, til Heinrich Christian Valentiner, for rdlr. Valentiner indleder en æra, med landbrugstekniske reformer, der bl.a. bestod i udstrakt kvægdrift, for at tilvejebringe store gødningsmængder, mergling af jorderne og landets første mejeri. 1831: Efter faderens død overtager Adolph Valentiner ejendommen for rdlr. Han fortsætter nyskabelserne i landbruget med afvanding, stensluser og faste markveje. Det var den første gård i Danmark, der blev drænet, med en produktionsforøgelse på 25 % til følge. Mælkeudbyttet steg med 50 % fra : Heinrich Nicolai Valentiner overtager godset. Nu bliver Danmarks første vandmejeri opført, ved hjælp af artesiske boringer. Dette projekt nåede verdenspressen og dannede forbillede for lignede byggerier andre steder i verden. 1902: Hofjægermester Adolph Hermann Valentiner overtager godsets 68 1/4 tdr. htk tdr. land, Greve, Tune og Karlslunde kirker med 695 1/2 tdr. htk. Efter branden i 1916 genopfører han hovedbygningen på de bevarede fundamenter. Byggeriet står færdigt i : A.H. Valentiner sælger Gjeddesdal til Martin Nymann. 1956: Steen Nymann overtager godset ved at mageskifte Liselund på Falster med sin far. 1983: Søren Nymann overtager 80 % af godset. I 2002 bliver han ejer af hele godset. Dagligstuens kamin Poul Gerhardt Christian Poulsen ( ): Arkitekten Gerhardt Poulsen, der havde en baggrund som tømrer, tog i 1908 afgang fra Kunstakademiet, hvorefter han rejste til Grækenland, for at foretage opmålinger af klassisk arkitektur for l'ecole Francaise d'athénes. Frem til 1911 var han en højt respekteret medarbejder ved udgravningerne i Athen og på Delos og beretningerne om disse. I 1916 modtog han Akademiets lillle guldmedalje for et forslag til en børs for en nordisk hovedstad, og indtil han i 1917 nedsatte sig som selvstændig arkitekt i sin fødeby Odense, havde han bl.a. tegnet mineralvandsfabrikken Odense Bryggeri, tre broer i samarbejde med Vilh. Petersen og Hjalmar Kjær (Kastaniebro og Klarebro i Odense, Tietgensbro i København), deltaget i konkurrencen om Christiansborg, som medarbejder 6

7 hos Mogens Clemmensen og været lærer på Kunstakademiets Arkitektskole. Frem til sindød var han endvidere medlem af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse. Som selvstændig spændte han vidt; møbler, om- og tilbygninger, flere villaer i Odense, fabrikker, en skoletilbygning (Østre Kommuneskole i Danmarksgade, Odense), Middelfart Alderdomshjem og Gjeddesdals hovedbygning 3. I 1918 ramtes han af den spanske syge og døde, fulgt af hans græske hustru året efter. Hovedindgangen Terassen ud for havestuen Jacob Madsen ( ): Med en baggrund som bygningsmaler blev Jacob Madsen uddannet kunstmaler på Kunstakademiet i årene Han har især beskæftiget sig med landskabsmaleriet, hvor han fastholdt den naturalistiske tradition fra århundredskiftet, krydret med modernistiske træk. Han vægtede den koloristiske side af maleriet højt. Udover at være repræsenteret på Charlottenlunds Forårsudstilling i årene 1918, , , og , Efterårsudstillingen i årene 1922 og 1938 og Kunstnernes Efterårsudstilling i 1918 og 1921, havde han flere separatudstillinger, bl.a. på Vejle Museum i 1944 og Skive Museum i 1944 og 45. Weilbach nævner følgende værker: Landskab (1918, Museet på Sønderborg Slot), Venus ved Adonis' Lig (1922), Kampestensgård, efterårsmorgen (1929), Uldrup Bakker, Jylland (1931), Eftermiddag, Hornsherred (1933), 3 Både i J.P. Trap og Danske Slotte anføres det, at Alex Poulsen var arkitekt ved Gjeddesdals genopførelse i Denne er imidlertid født i 1910, og i øvrigt kendt for efterkrigstidens funktionelle, sociale boligbyggeri i beton, samt for hans byggeri af fængsler, politi- og retsbygninger. 7

8 Portræt, lampelys (1935), Landevej ved Viuf Mølle (1943, Vejle Kunstmuseum). Det meget omfattende arbejde han udførte på Gjeddesdal er således ikke nævnt. Hallen, med den smukke trappe og udsnit af de omfattende dekorationer, udført af kunstneren Jacob Madsen omkring 1930 Vedligeholdelsesstand: Godsets hovedbygning er i meget fin vedligeholdelsesmæssig stand. Dog er der rent konstruktive problemer i kældrene med opstigende grundfugt, ligesom den store, opmurede terasse mod haven giver problemer med indtrængende fugt. På 1. sal har man desværre konstateret tærede vvs-installationer under terazzogulvet i det ellers velbevarede badeværelse. Vådrummets placering over havestuen har resulteret i en større vandskade, synlig på det pudsede loft, og revnedannelser i stukken. Indretning af nyt badeværelse må forventes nødvendigt snarest. Store dele af inventaret, herunder hallens og spisestuens møbler, samt lyskilder er bevaret fra bygningens opførelse. Køkkenelementerne i grovkøkkenet kan meget vel være samtidige, og dørgreb og sanitet er også bevaret i det store og hele. Også driftsbygningerne bliver løbende vedligeholdt, under rimelig hensyntagen til autenticiteten, i forlængelse heraf påtænker man en nedrivning/genopbygning af den imponerende hejselade, begrundet i omfattende rådskader i tømmerkonstruktionerne og beklædning. Andet: Det samlede bygningskompleks fremtræder uensartet, med ikke samtidige bygninger. Dog bør hejseladen fra 1901 fremhæves for sin markante fremtoning og tømmerkonstruktion. Ejeren påtænker i nær fremtid en 8

9 nedrivning/udskiftning af denne. En anden usædvanlig bygning på ejendommen er det såkaldte "vandmejeri", der er opført af Nicolai Valentiner, efter at denne overtog godset i 1868, og som skulle være danmarks første, og dermed også ældste af slagsen (se "historie"). Den bliver i dag anvendt til opmagasinering af skrammel, og der er angiveligt ikke rester af mejeriets oprindelige udstyr i bygningen, der dog ikke har været tilgængelig for besigtigelse. Ejeren modsætter sig, at nogen af driftsbygningerne omfattes af en eventuel fredning, herunder også hejseladen og mejeriet. Danmarks ældst bevarede vandmejeri, opført af Heinrich Nicolai Valentin, efter at han overtog driften i 1864 Hejseladen, ligeledes opført af H.N. Valentiner, formentlig omkring år 1901 Planforhold: Landskabsfredning 14. januar, 1977, endeligt stadfæstet ved overfredningsnævnet året efter, d. 20. nov Fredningen omfatter også den tilliggende Benzonsdal, beliggende i Ishøj Kommune. Identifikation: Amt: Roskilde Amt Kommune: Greve Kommune Adresse: Gjeddesdalsvej 76, 2670 Greve. Matr. nr.: 1a Ejendomsnummer: Ejerforhold: Privat, Søren Nymann 9

10 Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas i Greve. Kilder: Danske Slotte og Herregårde, 2. udg J. P. TRAP: DANMARK, 5. udg WEILBACH: Dansk Kunstnerleksikon, Gjeddesdal - Danmarkshistorie midt i Greve, H.A. Petersen. Udkommet på forlaget Bogform, Randers i Kontaktpersoner: Søren Nymann, Gjeddesdal Godskontor, mail: Bjarne Petersen, forfatter til bogen Danmarkshistorie midt i Greve, og havemand på Gjeddesdal, tlf: Greve Museum; Henriette Buus, industrilandbrug, herunder navnlig vandmejeriet, tlf:

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde.

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde kulturmiljø beskrivelse og fotos 2011 Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde er opkaldt efter kilden, der udsprang tæt ved hovedbygningen (tv). Hovedbygningen er oprindeligt

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 26 1 Sammenfatning Landsbyen

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Fredningsforslaget omfatter: gårdanlægget fra 1924 bestående af fritliggende stuehus og de tre sammenbyggede avlslænger med vinkelbygget udløberfløj

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 Strandvejen 49 Grunden er på 910 m² og fra den nye villa er der udsigt over fjorden og Vejle bakker. Strandevejen hører til det mondæne

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TINGVEJ 2 4690 HASLEV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33 13 22 11

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Boltinggård Gods 18 I 06 I 2013 Forord Boltinggaard Gods er en hovedgård,

Læs mere

STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE

STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 4. april 2013 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/630-0001 Kommune: Vejle Kommune Adresse: Refstrupvej

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE 157 Gentofte 33 Kystbanens stationer LOKALITET

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET FACADE MOD NORD FACADE MOD NORD 1:250 FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET PLACERING: Saxkjøbing Sukkerfabrik er beliggende centralt i Sakskøbing på Lolland, med gode trafikale tilkørselsforhold og gode

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd Forening for Boghaandværks domicil [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd 1965 89 J ^ 1 n På side 133 i dette hæfte er gengivet et billede af et kik ned gennem gaden Klareboderne, og der er i billedteksten gjort opmærksom

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850 Kristiansminde Gl. Skovridergaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Kristiansminde

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest. IR000802.IS2 en angiver temperatursvingninger 5.0 C Gavl mod Syd. IR000805.IS2 en angiver temperatursvingninger 5.0 C Facade mod Øst. IR000808.IS2 en angiver temperatursvingninger 5.0

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Duoplan. - i wales stil

Duoplan. - i wales stil Duoplan - i wales stil 146 Elegant og præsentabelt Er drømmen at bo i pomp og pragt, kan denne drøm indfries i Frydkjærs DuoPlan i Wales stil det er nærmest en villa i palæ-stil. Et helt unikt 1½ plans

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Villa Majorgården V11

Villa Majorgården V11 Villa Majorgården V11 V11 Majorgården Eksklusiv totalrenoveret villa til den store familie med 7 soveværelser og 3 badeværelser. Renoveringen er foregået med respekt for husets oprindelige sjæl og historie,

Læs mere

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje.

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. Slotsgade 18 5953 Tranekær Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. 2015-07-29 Ansøgning om midler fra Landsbypulje til renovering af Slotsgade 18, Tranekær. Vi ansøger hermed om

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde.

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 A9 hovedvejen Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. 1 Det sidste vejstykke ned

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE HEDDINGE RYTTERSKOLE STEVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.06/336-0001 Kommune: Stevns Kommune Adresse:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere