Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført 1918. Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen"

Transkript

1 Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen Hovedbygningen, set fra parken. Terassen ses til højre for det gamle birketræ. Fredningsforslaget omfatter: Gjeddesdal Hovedbygning, Gjeddesdal Gods, Greve. Forslagsstiller: Foreningen By og Land, på vegne af nuværende ejer Søren Nymann. Indholdsfortegnelse: Begrundelse for forslaget Beskrivelse Oprindelighed og ændringer Godsets historie Poul Gerhardt Christian Poulsen, arkitekt Jacob Madsen, kunstmaler Vedligeholdelsesstand Planforhold Kommuneatlas Identifikation Kilder Bilag: Fotos, kort og tegninger 1

2 Begrundelse for fredningsforslaget: Gjeddesdal har i Valentiner-familiens tid været en katalysator for industrialiseringen af det danske landbrug, og tidligere, under Michael Gjøe, forbedringen af landbefolkningens forhold, bl.a. gennem oplysning og muligheden for selveje. Gennem de landbrugstekniske reformer gennem henved 200 år opnåedes en økonomisk velfunderet drift, der muliggjorde opførelsen af den ambitiøse hovedbygning, på et tidspunkt hvor det danske landbrug generelt var svækket som følge af 1.verdenskrig. Hovedbygningen på Gjeddesdal Gods er således opført som en af de absolut yngste herregårde i landet 1, som et sent eksempel på nyrenæssancen, med høj detaljeringsgrad og autenticitet. En sjældent velbevaret repræsentant for tiden lige op til 1919, hvor lensafløsningen ændrede mange danske godsers økonomiske grundlag radikalt. Detaljer som lamper, fliser, beslag og snedkerarbejder er bevaret, med et yderst homogent udtryk som resultat, og vidner om det talent arkitekten P.G.C. Poulsen besad. Med forslaget lægges der vægt på, at Gjeddesdal Gods er i drift som landbrug, at hovedbygningen indtager sin naturlige rolle på godset som bolig for ejeren samt at jorderne og bygningerne allerede er underlagt visse begrænsninger gennem landskabsfredningen fra Luftfoto. Hejseladen ses som den store, røde bygning, lige overfor hovedbygningen. I lunden, lige til højre for laden, ligger vandmejeriet. Beskrivelse: Hovedbygningen til godset Gjeddesdal, beliggende et par km vest for Greve by, som en del af et større, ikke samtidigt produktionsanlæg, bestående af ko-og hestestalde, kornlade, smedeværksted, vejerbod, diverse landarbejderboliger og hejselade (1901). Herudover flere nyere bygninger. Mod øst ligger et større, parklignende 1 Hovedbygningen på Løndal Gods ved Vejle angives i flere kilder fejlagtigt til at være den yngste, men er bygget lige før 1. verdenskrig i 1914, ligeledes i ny renæssance. 2

3 haveanlæg, omfattet af den i 1978 gennemførte landskabsfredning. Den 13 fag lange, 1 ½ etager høje, trefløjede hovedbygning er grundmuret på sokkel af store kampesten, stammende fra den oprindelige bygning. Det samlede, bebyggede areal er 1065 m2. Facaden, der er opført i nederlandsk renæssance, fremstår i blankmur med sandstensindfatninger og ornamentik omkring dørene. Indgangspartiet i midtrisalitten mod vest er således prydet af familien Valentiner våben, mens den centrale udgang til terassen er prydet med en dorisk frise med guirlander, de to øvrige med frontispicer. Desuden to risalitter mod haven, trefags gavle mod syd og nord, to tofags mod vest, samt ottekantet tårn i tilknytning til sydfløjen. Heltaget er teglhængt med oprindelige vingetegl og er forsynet med altan over den centrale terassedør, ialt 11 valmkviste og otte skorstene. Herudover er tårnet forsynet med en skorsten. Alle gavle og gavlkviste er prydet af svungne sandstenskamme. Stue- og tagetagen er forsynet med opsprossede vinduer. Gavlkvistene mod haven er forsynede med to nyere, trerammede termopartier og alle kviste er torammede. Rygningen prydes af otte skorstenspiber, udover tårnets ene. Med få undtagelser er samtlige vinduer fra 1918 bevaret og alle udvendige døre. Bygningens indre er disponeret omkring den langsgående hall ud mod gårdspladsen, der giver adgang til de to sidefløje, og hvorfra den repræsentative adgang til tagetagen sker. Udover hovedtrappen er en bitrappe anbragt i hver sidefløj. Disse trapper giver også adgang til hanebåndsloftet, og i fløjenes tagflade ses mod gården en taskekvist over hvert trappeløb. Bag trappen, med døren placeret under trappeløbet er, i begge plan, toiletrum med oprindelig indretning bevaret. Væggene i både hall og trapperum er dekoreret med malerier, udført af kunstneren Jacob Madsen, formentlig i løbet af 1930'erne. Gulvet er Ølandsfliser. Spisestue, havestue og dagligstue er placeret en suite mod haven (østlig retning), det senere spisekøkken er beliggende umiddelbart nord for spisestuen, der er dekoreret med ådrede egetræspaneler, malet direkte på murene. Bag køkkenet er det store grovkøkken bevaret fra opførelsen, og i den vestlige gavl ligger dels forvalterens kontor dels fadeburet, der tidligere var spisestue for landbrugseleverne. Herreværelset ligger i sydfløjen. Gulvene er egetræsparket, undtagen i servicefløjen, hvor materialerne er henholdsvis (nye) lærketræsplanker i spisekøkkenet, asfaltgulv i grovkøkken og fyrretræsgulve i kontor og fadebur. På 1. salen er de fleste værelser ligeledes orienteret mod haven med adgang fra en fælles korridor mod gårdspladsen. Gulvene er fyrretræsplanker. Imellem de to store soveværelser findes et oprindeligt badeværelse med terazzogulv, skunkskabe med fyldingslåger og indmuret badekar. På væggene er opsat gullige fliser med en bort af flaskegrønne kakler. Hanebåndsloftet er uudnyttet. Grovkøkkenet er ganske velbevaret 3

4 Oprindelighed og ændringer: Bjælkelaget under havestuen er understøttet af stålbjælke, efter konstateringen af alvorlige rådskader. I stueplan er indrettet nyt køkken. En enkelt væg samt flere døre er fjernet i denne anledning og en fritstående kamin etableret i køkkenet, samt nye gulvplanker (lærketræ fra Jels Savværk). Et vinduesparti i køkkenet er skiftet til småsprosset termovindue. Det oprindelige køkken er bevaret i form af det nuværende bryggers. Kamin i tårnets stueetage er blændet i forbindelse med efterisolering af rummet. I 1940'erne tilmures et vindue, og det andet skiftes til større i førnævnte tårnværelse (brystningen sænkes ca. 30 cm.). Samtidig hermed isættes større vindue i "herreværelset". Køkkenelevatoren sløjfes i 1970'erne. Skakten er dog intakt, undtagen i stueplan. På første sal er en væg flyttet ca. 1,5 m, forud for indretningen af et stort soveværelse. To gavlvinduer mod haven er skiftet til termo, med sprosser. De foregående var helglas-vinduer, formentlig isat i 1960'erne. Skorstenspiberne er ændrede ved at den oprindelige aftrapning opefter er erstattet af cementsten. Kældertrappen i køkkenregionen er skiftet, uvist hvornår. Ændret vindue i tårnet Det store vindue blev isat herreværelset i 1940'erne I gavlkvisten er ligeledes skiftet til termo Godsets historie: Gjeddesdal gods er beliggende midt i den store landbrugsflade mellem København, Roskilde og Køge, der kaldes "Heden", og rummer nogle af landets bedste jorder. Dette forhold, og en række fremsynede godsejere er baggrunden for den landbrugstekniske udvikling, der i 200 år gjorde godsets resultater kendt, også internationalt, og forbedrede levevilkårene for bondestanden. Kancelliråd Michael Gjøe var en varm fortaler for udskiftning og selveje, og oprettede Michael Gjøes Legat til understøttelse af Gjeddesdals trængende og til velstands fremme blandt godsets beboere. Midlerne kom dels fra salg af selvejergårde til 50 bønder, dels ved salg af kirkerne i Gjeddesdals fire sogne: Tune, Karlslunde, Reerskov 4

5 og Greve. Endelig testamenterede Michael Gjøe værdien af Gjeddesdal (der således blev solgt af boet) til fondet. Det Gjøeske Legat har bl.a. financieret opførelsen af fire sogneskoler, en landbrugsskole, en husflidsskole, Tune Højskole, orgeler til sognekirkerne og enkepensioner til sognebørnene efter krigene i 1848 og Det Gjøeske Legat eksisterer stadig, og Søren Nymann sidder naturligvis i bestyrelsen. Gjeddesdal Gods blev, under Valentinerfamiliens ejerskab, et mønsterlandbrug, hvor de sidste opdagelser fra udlandet blev indført førend andre store jordbesiddere. Det var således på Gjeddesdal, at man først begyndte at mergle jorderne og indledte et intensivt dræningsprojekt, ligesom man satsede stort på kvægdrift for derigennem at opnå gødningsmængder, nødvendige for en øgning af jordernes bonitet. Landets første, egentlige mejeri blev oprettet på godset i 1829, og det var her man påbegyndte produktion af Herregårdssmør, et varemærke der dog senere blev udkonkurreret af Bondesmør, det senere Lurpak. Vandmejeriet fra omkring 1870 siges at være det første af sin art i Danmark Efter den 200-årige hovedbygnings brand nytårsnat , opførtes på fundamenterne den nuværende i nederlandsk renæssance, ved arkitekten P.G.C. Poulsen. Byggeriet stod færdig i 1918, men godsets midler stod ikke mål med udgifterne til det ambitiøse projekt, og i 1927 måtte A.H. Valentiner give op, og solgte for 1 mio. kr. Gjeddesdal Gods til Martin Nymann. I 1956 mageskiftede Martin Nymann Gjeddesdal med Liselund på Falster, der ejedes af hans ældste søn, Steen Nymann. Den nuværende ejer, Søren Nymann, er således tredie generation Nymann på Gjeddesdal, der har et jordtilliggende på 385 ha. Gjeddesdal og det tilstødende Benzonsdal i Ishøj kommune blev i 1978 underlagt en landskabsfredning. Godsets ejere: 1672: Hovedgården Gjeddesdal oprettes af Holger Vind. Gården bestod af landsbyen Paarups to gårde og Kongseng, ødegården Trustrup, Torslunde mølle, to jorder kaldet Tordrup samt en del af Torslundelille bys jorder. Gården benævnes oprindeligt Pårup, men opkaldes samme år efter Holger Vinds ægtefælle Margrethe Gjedde, hvorefter gården hedder Gjeddes Dal. 1676: Gjeddesdal Gods oprettes som adelig sædegård, efter yderligere opkøb af en del bøndergårde i Reerslev, Karlslunde, Tune, Ølsemagle, Vindinge og Kildebrønde samt Kastrupgaard. 1706: Gehejmeråd Niels Benzon køber godset med 78 tdr. hartkorn, for rigsdaler. 1714: Peder Benzon bliver indsat som ejer. Denne opkøber yderligere jorder og opretter i 1730 Benzonsdal som selvstændig hovedgård med 54 tdr. hartkorn. 1735: Konferensråd Laurits Benzon tilskødes Benzonsdal og Gjeddesdal (118 tdr. htk.) for rdlr. - Det er Peder og Laurits Benzon, der bygger det første Gjeddesdal, hvoraf kun pavillonerne (den gamle smedie) ved skoven idag er tilbage. 1761: Borgmester i København, Hermann Lengerken von Kløcker, køber Gjeddesdal gods, omfattende hovedgårdens 65 tdr. htk., Greve, Tune, Kildebrønde og Karlslunde kirker, Jonstrup skov og 478 tdr. htk. bøndergods, for rdlr. 1774: Kammerråd Michael Gjøe køber for rdlr. godset, indfører udskiftning og selveje, og opretter det "Gjøe'ske Legat", til fordel for godsets beboere. Blandt andet Tune Landbrugsskole oprettes for disse midler. 1797: Benzondals ejer, Jens Laurits Barfred, køber Gjeddesdal for rdlr. Han udskiller i 1819 Gjeddesdals nordlige jorder som gården Barfredshøj 2, og genopbygger avlsgården efter lynnedslag i Barfredshøj er opført i 1847 af G.F. Hetsch. 5

6 1822: J.L. Barfred sælger Gjeddesdal fra, til Heinrich Christian Valentiner, for rdlr. Valentiner indleder en æra, med landbrugstekniske reformer, der bl.a. bestod i udstrakt kvægdrift, for at tilvejebringe store gødningsmængder, mergling af jorderne og landets første mejeri. 1831: Efter faderens død overtager Adolph Valentiner ejendommen for rdlr. Han fortsætter nyskabelserne i landbruget med afvanding, stensluser og faste markveje. Det var den første gård i Danmark, der blev drænet, med en produktionsforøgelse på 25 % til følge. Mælkeudbyttet steg med 50 % fra : Heinrich Nicolai Valentiner overtager godset. Nu bliver Danmarks første vandmejeri opført, ved hjælp af artesiske boringer. Dette projekt nåede verdenspressen og dannede forbillede for lignede byggerier andre steder i verden. 1902: Hofjægermester Adolph Hermann Valentiner overtager godsets 68 1/4 tdr. htk tdr. land, Greve, Tune og Karlslunde kirker med 695 1/2 tdr. htk. Efter branden i 1916 genopfører han hovedbygningen på de bevarede fundamenter. Byggeriet står færdigt i : A.H. Valentiner sælger Gjeddesdal til Martin Nymann. 1956: Steen Nymann overtager godset ved at mageskifte Liselund på Falster med sin far. 1983: Søren Nymann overtager 80 % af godset. I 2002 bliver han ejer af hele godset. Dagligstuens kamin Poul Gerhardt Christian Poulsen ( ): Arkitekten Gerhardt Poulsen, der havde en baggrund som tømrer, tog i 1908 afgang fra Kunstakademiet, hvorefter han rejste til Grækenland, for at foretage opmålinger af klassisk arkitektur for l'ecole Francaise d'athénes. Frem til 1911 var han en højt respekteret medarbejder ved udgravningerne i Athen og på Delos og beretningerne om disse. I 1916 modtog han Akademiets lillle guldmedalje for et forslag til en børs for en nordisk hovedstad, og indtil han i 1917 nedsatte sig som selvstændig arkitekt i sin fødeby Odense, havde han bl.a. tegnet mineralvandsfabrikken Odense Bryggeri, tre broer i samarbejde med Vilh. Petersen og Hjalmar Kjær (Kastaniebro og Klarebro i Odense, Tietgensbro i København), deltaget i konkurrencen om Christiansborg, som medarbejder 6

7 hos Mogens Clemmensen og været lærer på Kunstakademiets Arkitektskole. Frem til sindød var han endvidere medlem af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse. Som selvstændig spændte han vidt; møbler, om- og tilbygninger, flere villaer i Odense, fabrikker, en skoletilbygning (Østre Kommuneskole i Danmarksgade, Odense), Middelfart Alderdomshjem og Gjeddesdals hovedbygning 3. I 1918 ramtes han af den spanske syge og døde, fulgt af hans græske hustru året efter. Hovedindgangen Terassen ud for havestuen Jacob Madsen ( ): Med en baggrund som bygningsmaler blev Jacob Madsen uddannet kunstmaler på Kunstakademiet i årene Han har især beskæftiget sig med landskabsmaleriet, hvor han fastholdt den naturalistiske tradition fra århundredskiftet, krydret med modernistiske træk. Han vægtede den koloristiske side af maleriet højt. Udover at være repræsenteret på Charlottenlunds Forårsudstilling i årene 1918, , , og , Efterårsudstillingen i årene 1922 og 1938 og Kunstnernes Efterårsudstilling i 1918 og 1921, havde han flere separatudstillinger, bl.a. på Vejle Museum i 1944 og Skive Museum i 1944 og 45. Weilbach nævner følgende værker: Landskab (1918, Museet på Sønderborg Slot), Venus ved Adonis' Lig (1922), Kampestensgård, efterårsmorgen (1929), Uldrup Bakker, Jylland (1931), Eftermiddag, Hornsherred (1933), 3 Både i J.P. Trap og Danske Slotte anføres det, at Alex Poulsen var arkitekt ved Gjeddesdals genopførelse i Denne er imidlertid født i 1910, og i øvrigt kendt for efterkrigstidens funktionelle, sociale boligbyggeri i beton, samt for hans byggeri af fængsler, politi- og retsbygninger. 7

8 Portræt, lampelys (1935), Landevej ved Viuf Mølle (1943, Vejle Kunstmuseum). Det meget omfattende arbejde han udførte på Gjeddesdal er således ikke nævnt. Hallen, med den smukke trappe og udsnit af de omfattende dekorationer, udført af kunstneren Jacob Madsen omkring 1930 Vedligeholdelsesstand: Godsets hovedbygning er i meget fin vedligeholdelsesmæssig stand. Dog er der rent konstruktive problemer i kældrene med opstigende grundfugt, ligesom den store, opmurede terasse mod haven giver problemer med indtrængende fugt. På 1. sal har man desværre konstateret tærede vvs-installationer under terazzogulvet i det ellers velbevarede badeværelse. Vådrummets placering over havestuen har resulteret i en større vandskade, synlig på det pudsede loft, og revnedannelser i stukken. Indretning af nyt badeværelse må forventes nødvendigt snarest. Store dele af inventaret, herunder hallens og spisestuens møbler, samt lyskilder er bevaret fra bygningens opførelse. Køkkenelementerne i grovkøkkenet kan meget vel være samtidige, og dørgreb og sanitet er også bevaret i det store og hele. Også driftsbygningerne bliver løbende vedligeholdt, under rimelig hensyntagen til autenticiteten, i forlængelse heraf påtænker man en nedrivning/genopbygning af den imponerende hejselade, begrundet i omfattende rådskader i tømmerkonstruktionerne og beklædning. Andet: Det samlede bygningskompleks fremtræder uensartet, med ikke samtidige bygninger. Dog bør hejseladen fra 1901 fremhæves for sin markante fremtoning og tømmerkonstruktion. Ejeren påtænker i nær fremtid en 8

9 nedrivning/udskiftning af denne. En anden usædvanlig bygning på ejendommen er det såkaldte "vandmejeri", der er opført af Nicolai Valentiner, efter at denne overtog godset i 1868, og som skulle være danmarks første, og dermed også ældste af slagsen (se "historie"). Den bliver i dag anvendt til opmagasinering af skrammel, og der er angiveligt ikke rester af mejeriets oprindelige udstyr i bygningen, der dog ikke har været tilgængelig for besigtigelse. Ejeren modsætter sig, at nogen af driftsbygningerne omfattes af en eventuel fredning, herunder også hejseladen og mejeriet. Danmarks ældst bevarede vandmejeri, opført af Heinrich Nicolai Valentin, efter at han overtog driften i 1864 Hejseladen, ligeledes opført af H.N. Valentiner, formentlig omkring år 1901 Planforhold: Landskabsfredning 14. januar, 1977, endeligt stadfæstet ved overfredningsnævnet året efter, d. 20. nov Fredningen omfatter også den tilliggende Benzonsdal, beliggende i Ishøj Kommune. Identifikation: Amt: Roskilde Amt Kommune: Greve Kommune Adresse: Gjeddesdalsvej 76, 2670 Greve. Matr. nr.: 1a Ejendomsnummer: Ejerforhold: Privat, Søren Nymann 9

10 Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas i Greve. Kilder: Danske Slotte og Herregårde, 2. udg J. P. TRAP: DANMARK, 5. udg WEILBACH: Dansk Kunstnerleksikon, Gjeddesdal - Danmarkshistorie midt i Greve, H.A. Petersen. Udkommet på forlaget Bogform, Randers i Kontaktpersoner: Søren Nymann, Gjeddesdal Godskontor, mail: Bjarne Petersen, forfatter til bogen Danmarkshistorie midt i Greve, og havemand på Gjeddesdal, tlf: Greve Museum; Henriette Buus, industrilandbrug, herunder navnlig vandmejeriet, tlf:

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Fredningsforslaget omfatter: Direktionsbygningen, indgangspartiet med de to porte. Granitkuglerne foran bygningen,

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS MATR. NR.: 2 24 G og 63 B Sigerslev By, Store Heddinge. ADRESSE: Mandehoved 9 4660 Store Heddinge KOMMUNE: Ejendommen er beliggende i Stevns Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

LYNGBYVEJ 317 1. SAL 2820 GENTOFTE TLF.: 39 61 07 00 UAFHÆNGIG EJENDOMSMÆGLER WWW.KOBKE.DK KOBKE@KOBKE.DK V/NIELS J. KØBKE

LYNGBYVEJ 317 1. SAL 2820 GENTOFTE TLF.: 39 61 07 00 UAFHÆNGIG EJENDOMSMÆGLER WWW.KOBKE.DK KOBKE@KOBKE.DK V/NIELS J. KØBKE Bakkegårdsvej 10, 3630 Jægerspris. Sag 284. Beliggenhed: Bakkegårdsvej er opdelt og denne del af vejen som er blind er nærmest Hovedgaden. Hovedgaden har en del butikker herunder en Fakta. På den anden

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Særdeles charmerende og børnevenlig villa med god plads både ude og inde! Sag: 62301362 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716 Sankt Peders Stræde 19 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Sankt Peders Stræde 19 Dato:

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

LEJEPROSPEKT Skejby Nordlandsvej 309, Aarhus N

LEJEPROSPEKT Skejby Nordlandsvej 309, Aarhus N Anvendelse: Lejemålstype Kontor/produktion/lager Leje: Årlig leje Kr. 113.750 Arealer: Depositum kr. 56.875 Kontor 175 kvm Moms: Momspligtig LEJEPROSPEKT Skejby Nordlandsvej 309, Aarhus N Ja Overtagelse

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk Danmarks måske billigste typehuse KHS HUSE har bygget parcelhuse i mere end 35 år Siden 1970 har KHS HUSE stået bag mere en 1.000 byggerier, så vore huse er så at sige kvalitetstestet og godkendt af selveste

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere