Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført 1918. Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen"

Transkript

1 Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen Hovedbygningen, set fra parken. Terassen ses til højre for det gamle birketræ. Fredningsforslaget omfatter: Gjeddesdal Hovedbygning, Gjeddesdal Gods, Greve. Forslagsstiller: Foreningen By og Land, på vegne af nuværende ejer Søren Nymann. Indholdsfortegnelse: Begrundelse for forslaget Beskrivelse Oprindelighed og ændringer Godsets historie Poul Gerhardt Christian Poulsen, arkitekt Jacob Madsen, kunstmaler Vedligeholdelsesstand Planforhold Kommuneatlas Identifikation Kilder Bilag: Fotos, kort og tegninger 1

2 Begrundelse for fredningsforslaget: Gjeddesdal har i Valentiner-familiens tid været en katalysator for industrialiseringen af det danske landbrug, og tidligere, under Michael Gjøe, forbedringen af landbefolkningens forhold, bl.a. gennem oplysning og muligheden for selveje. Gennem de landbrugstekniske reformer gennem henved 200 år opnåedes en økonomisk velfunderet drift, der muliggjorde opførelsen af den ambitiøse hovedbygning, på et tidspunkt hvor det danske landbrug generelt var svækket som følge af 1.verdenskrig. Hovedbygningen på Gjeddesdal Gods er således opført som en af de absolut yngste herregårde i landet 1, som et sent eksempel på nyrenæssancen, med høj detaljeringsgrad og autenticitet. En sjældent velbevaret repræsentant for tiden lige op til 1919, hvor lensafløsningen ændrede mange danske godsers økonomiske grundlag radikalt. Detaljer som lamper, fliser, beslag og snedkerarbejder er bevaret, med et yderst homogent udtryk som resultat, og vidner om det talent arkitekten P.G.C. Poulsen besad. Med forslaget lægges der vægt på, at Gjeddesdal Gods er i drift som landbrug, at hovedbygningen indtager sin naturlige rolle på godset som bolig for ejeren samt at jorderne og bygningerne allerede er underlagt visse begrænsninger gennem landskabsfredningen fra Luftfoto. Hejseladen ses som den store, røde bygning, lige overfor hovedbygningen. I lunden, lige til højre for laden, ligger vandmejeriet. Beskrivelse: Hovedbygningen til godset Gjeddesdal, beliggende et par km vest for Greve by, som en del af et større, ikke samtidigt produktionsanlæg, bestående af ko-og hestestalde, kornlade, smedeværksted, vejerbod, diverse landarbejderboliger og hejselade (1901). Herudover flere nyere bygninger. Mod øst ligger et større, parklignende 1 Hovedbygningen på Løndal Gods ved Vejle angives i flere kilder fejlagtigt til at være den yngste, men er bygget lige før 1. verdenskrig i 1914, ligeledes i ny renæssance. 2

3 haveanlæg, omfattet af den i 1978 gennemførte landskabsfredning. Den 13 fag lange, 1 ½ etager høje, trefløjede hovedbygning er grundmuret på sokkel af store kampesten, stammende fra den oprindelige bygning. Det samlede, bebyggede areal er 1065 m2. Facaden, der er opført i nederlandsk renæssance, fremstår i blankmur med sandstensindfatninger og ornamentik omkring dørene. Indgangspartiet i midtrisalitten mod vest er således prydet af familien Valentiner våben, mens den centrale udgang til terassen er prydet med en dorisk frise med guirlander, de to øvrige med frontispicer. Desuden to risalitter mod haven, trefags gavle mod syd og nord, to tofags mod vest, samt ottekantet tårn i tilknytning til sydfløjen. Heltaget er teglhængt med oprindelige vingetegl og er forsynet med altan over den centrale terassedør, ialt 11 valmkviste og otte skorstene. Herudover er tårnet forsynet med en skorsten. Alle gavle og gavlkviste er prydet af svungne sandstenskamme. Stue- og tagetagen er forsynet med opsprossede vinduer. Gavlkvistene mod haven er forsynede med to nyere, trerammede termopartier og alle kviste er torammede. Rygningen prydes af otte skorstenspiber, udover tårnets ene. Med få undtagelser er samtlige vinduer fra 1918 bevaret og alle udvendige døre. Bygningens indre er disponeret omkring den langsgående hall ud mod gårdspladsen, der giver adgang til de to sidefløje, og hvorfra den repræsentative adgang til tagetagen sker. Udover hovedtrappen er en bitrappe anbragt i hver sidefløj. Disse trapper giver også adgang til hanebåndsloftet, og i fløjenes tagflade ses mod gården en taskekvist over hvert trappeløb. Bag trappen, med døren placeret under trappeløbet er, i begge plan, toiletrum med oprindelig indretning bevaret. Væggene i både hall og trapperum er dekoreret med malerier, udført af kunstneren Jacob Madsen, formentlig i løbet af 1930'erne. Gulvet er Ølandsfliser. Spisestue, havestue og dagligstue er placeret en suite mod haven (østlig retning), det senere spisekøkken er beliggende umiddelbart nord for spisestuen, der er dekoreret med ådrede egetræspaneler, malet direkte på murene. Bag køkkenet er det store grovkøkken bevaret fra opførelsen, og i den vestlige gavl ligger dels forvalterens kontor dels fadeburet, der tidligere var spisestue for landbrugseleverne. Herreværelset ligger i sydfløjen. Gulvene er egetræsparket, undtagen i servicefløjen, hvor materialerne er henholdsvis (nye) lærketræsplanker i spisekøkkenet, asfaltgulv i grovkøkken og fyrretræsgulve i kontor og fadebur. På 1. salen er de fleste værelser ligeledes orienteret mod haven med adgang fra en fælles korridor mod gårdspladsen. Gulvene er fyrretræsplanker. Imellem de to store soveværelser findes et oprindeligt badeværelse med terazzogulv, skunkskabe med fyldingslåger og indmuret badekar. På væggene er opsat gullige fliser med en bort af flaskegrønne kakler. Hanebåndsloftet er uudnyttet. Grovkøkkenet er ganske velbevaret 3

4 Oprindelighed og ændringer: Bjælkelaget under havestuen er understøttet af stålbjælke, efter konstateringen af alvorlige rådskader. I stueplan er indrettet nyt køkken. En enkelt væg samt flere døre er fjernet i denne anledning og en fritstående kamin etableret i køkkenet, samt nye gulvplanker (lærketræ fra Jels Savværk). Et vinduesparti i køkkenet er skiftet til småsprosset termovindue. Det oprindelige køkken er bevaret i form af det nuværende bryggers. Kamin i tårnets stueetage er blændet i forbindelse med efterisolering af rummet. I 1940'erne tilmures et vindue, og det andet skiftes til større i førnævnte tårnværelse (brystningen sænkes ca. 30 cm.). Samtidig hermed isættes større vindue i "herreværelset". Køkkenelevatoren sløjfes i 1970'erne. Skakten er dog intakt, undtagen i stueplan. På første sal er en væg flyttet ca. 1,5 m, forud for indretningen af et stort soveværelse. To gavlvinduer mod haven er skiftet til termo, med sprosser. De foregående var helglas-vinduer, formentlig isat i 1960'erne. Skorstenspiberne er ændrede ved at den oprindelige aftrapning opefter er erstattet af cementsten. Kældertrappen i køkkenregionen er skiftet, uvist hvornår. Ændret vindue i tårnet Det store vindue blev isat herreværelset i 1940'erne I gavlkvisten er ligeledes skiftet til termo Godsets historie: Gjeddesdal gods er beliggende midt i den store landbrugsflade mellem København, Roskilde og Køge, der kaldes "Heden", og rummer nogle af landets bedste jorder. Dette forhold, og en række fremsynede godsejere er baggrunden for den landbrugstekniske udvikling, der i 200 år gjorde godsets resultater kendt, også internationalt, og forbedrede levevilkårene for bondestanden. Kancelliråd Michael Gjøe var en varm fortaler for udskiftning og selveje, og oprettede Michael Gjøes Legat til understøttelse af Gjeddesdals trængende og til velstands fremme blandt godsets beboere. Midlerne kom dels fra salg af selvejergårde til 50 bønder, dels ved salg af kirkerne i Gjeddesdals fire sogne: Tune, Karlslunde, Reerskov 4

5 og Greve. Endelig testamenterede Michael Gjøe værdien af Gjeddesdal (der således blev solgt af boet) til fondet. Det Gjøeske Legat har bl.a. financieret opførelsen af fire sogneskoler, en landbrugsskole, en husflidsskole, Tune Højskole, orgeler til sognekirkerne og enkepensioner til sognebørnene efter krigene i 1848 og Det Gjøeske Legat eksisterer stadig, og Søren Nymann sidder naturligvis i bestyrelsen. Gjeddesdal Gods blev, under Valentinerfamiliens ejerskab, et mønsterlandbrug, hvor de sidste opdagelser fra udlandet blev indført førend andre store jordbesiddere. Det var således på Gjeddesdal, at man først begyndte at mergle jorderne og indledte et intensivt dræningsprojekt, ligesom man satsede stort på kvægdrift for derigennem at opnå gødningsmængder, nødvendige for en øgning af jordernes bonitet. Landets første, egentlige mejeri blev oprettet på godset i 1829, og det var her man påbegyndte produktion af Herregårdssmør, et varemærke der dog senere blev udkonkurreret af Bondesmør, det senere Lurpak. Vandmejeriet fra omkring 1870 siges at være det første af sin art i Danmark Efter den 200-årige hovedbygnings brand nytårsnat , opførtes på fundamenterne den nuværende i nederlandsk renæssance, ved arkitekten P.G.C. Poulsen. Byggeriet stod færdig i 1918, men godsets midler stod ikke mål med udgifterne til det ambitiøse projekt, og i 1927 måtte A.H. Valentiner give op, og solgte for 1 mio. kr. Gjeddesdal Gods til Martin Nymann. I 1956 mageskiftede Martin Nymann Gjeddesdal med Liselund på Falster, der ejedes af hans ældste søn, Steen Nymann. Den nuværende ejer, Søren Nymann, er således tredie generation Nymann på Gjeddesdal, der har et jordtilliggende på 385 ha. Gjeddesdal og det tilstødende Benzonsdal i Ishøj kommune blev i 1978 underlagt en landskabsfredning. Godsets ejere: 1672: Hovedgården Gjeddesdal oprettes af Holger Vind. Gården bestod af landsbyen Paarups to gårde og Kongseng, ødegården Trustrup, Torslunde mølle, to jorder kaldet Tordrup samt en del af Torslundelille bys jorder. Gården benævnes oprindeligt Pårup, men opkaldes samme år efter Holger Vinds ægtefælle Margrethe Gjedde, hvorefter gården hedder Gjeddes Dal. 1676: Gjeddesdal Gods oprettes som adelig sædegård, efter yderligere opkøb af en del bøndergårde i Reerslev, Karlslunde, Tune, Ølsemagle, Vindinge og Kildebrønde samt Kastrupgaard. 1706: Gehejmeråd Niels Benzon køber godset med 78 tdr. hartkorn, for rigsdaler. 1714: Peder Benzon bliver indsat som ejer. Denne opkøber yderligere jorder og opretter i 1730 Benzonsdal som selvstændig hovedgård med 54 tdr. hartkorn. 1735: Konferensråd Laurits Benzon tilskødes Benzonsdal og Gjeddesdal (118 tdr. htk.) for rdlr. - Det er Peder og Laurits Benzon, der bygger det første Gjeddesdal, hvoraf kun pavillonerne (den gamle smedie) ved skoven idag er tilbage. 1761: Borgmester i København, Hermann Lengerken von Kløcker, køber Gjeddesdal gods, omfattende hovedgårdens 65 tdr. htk., Greve, Tune, Kildebrønde og Karlslunde kirker, Jonstrup skov og 478 tdr. htk. bøndergods, for rdlr. 1774: Kammerråd Michael Gjøe køber for rdlr. godset, indfører udskiftning og selveje, og opretter det "Gjøe'ske Legat", til fordel for godsets beboere. Blandt andet Tune Landbrugsskole oprettes for disse midler. 1797: Benzondals ejer, Jens Laurits Barfred, køber Gjeddesdal for rdlr. Han udskiller i 1819 Gjeddesdals nordlige jorder som gården Barfredshøj 2, og genopbygger avlsgården efter lynnedslag i Barfredshøj er opført i 1847 af G.F. Hetsch. 5

6 1822: J.L. Barfred sælger Gjeddesdal fra, til Heinrich Christian Valentiner, for rdlr. Valentiner indleder en æra, med landbrugstekniske reformer, der bl.a. bestod i udstrakt kvægdrift, for at tilvejebringe store gødningsmængder, mergling af jorderne og landets første mejeri. 1831: Efter faderens død overtager Adolph Valentiner ejendommen for rdlr. Han fortsætter nyskabelserne i landbruget med afvanding, stensluser og faste markveje. Det var den første gård i Danmark, der blev drænet, med en produktionsforøgelse på 25 % til følge. Mælkeudbyttet steg med 50 % fra : Heinrich Nicolai Valentiner overtager godset. Nu bliver Danmarks første vandmejeri opført, ved hjælp af artesiske boringer. Dette projekt nåede verdenspressen og dannede forbillede for lignede byggerier andre steder i verden. 1902: Hofjægermester Adolph Hermann Valentiner overtager godsets 68 1/4 tdr. htk tdr. land, Greve, Tune og Karlslunde kirker med 695 1/2 tdr. htk. Efter branden i 1916 genopfører han hovedbygningen på de bevarede fundamenter. Byggeriet står færdigt i : A.H. Valentiner sælger Gjeddesdal til Martin Nymann. 1956: Steen Nymann overtager godset ved at mageskifte Liselund på Falster med sin far. 1983: Søren Nymann overtager 80 % af godset. I 2002 bliver han ejer af hele godset. Dagligstuens kamin Poul Gerhardt Christian Poulsen ( ): Arkitekten Gerhardt Poulsen, der havde en baggrund som tømrer, tog i 1908 afgang fra Kunstakademiet, hvorefter han rejste til Grækenland, for at foretage opmålinger af klassisk arkitektur for l'ecole Francaise d'athénes. Frem til 1911 var han en højt respekteret medarbejder ved udgravningerne i Athen og på Delos og beretningerne om disse. I 1916 modtog han Akademiets lillle guldmedalje for et forslag til en børs for en nordisk hovedstad, og indtil han i 1917 nedsatte sig som selvstændig arkitekt i sin fødeby Odense, havde han bl.a. tegnet mineralvandsfabrikken Odense Bryggeri, tre broer i samarbejde med Vilh. Petersen og Hjalmar Kjær (Kastaniebro og Klarebro i Odense, Tietgensbro i København), deltaget i konkurrencen om Christiansborg, som medarbejder 6

7 hos Mogens Clemmensen og været lærer på Kunstakademiets Arkitektskole. Frem til sindød var han endvidere medlem af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse. Som selvstændig spændte han vidt; møbler, om- og tilbygninger, flere villaer i Odense, fabrikker, en skoletilbygning (Østre Kommuneskole i Danmarksgade, Odense), Middelfart Alderdomshjem og Gjeddesdals hovedbygning 3. I 1918 ramtes han af den spanske syge og døde, fulgt af hans græske hustru året efter. Hovedindgangen Terassen ud for havestuen Jacob Madsen ( ): Med en baggrund som bygningsmaler blev Jacob Madsen uddannet kunstmaler på Kunstakademiet i årene Han har især beskæftiget sig med landskabsmaleriet, hvor han fastholdt den naturalistiske tradition fra århundredskiftet, krydret med modernistiske træk. Han vægtede den koloristiske side af maleriet højt. Udover at være repræsenteret på Charlottenlunds Forårsudstilling i årene 1918, , , og , Efterårsudstillingen i årene 1922 og 1938 og Kunstnernes Efterårsudstilling i 1918 og 1921, havde han flere separatudstillinger, bl.a. på Vejle Museum i 1944 og Skive Museum i 1944 og 45. Weilbach nævner følgende værker: Landskab (1918, Museet på Sønderborg Slot), Venus ved Adonis' Lig (1922), Kampestensgård, efterårsmorgen (1929), Uldrup Bakker, Jylland (1931), Eftermiddag, Hornsherred (1933), 3 Både i J.P. Trap og Danske Slotte anføres det, at Alex Poulsen var arkitekt ved Gjeddesdals genopførelse i Denne er imidlertid født i 1910, og i øvrigt kendt for efterkrigstidens funktionelle, sociale boligbyggeri i beton, samt for hans byggeri af fængsler, politi- og retsbygninger. 7

8 Portræt, lampelys (1935), Landevej ved Viuf Mølle (1943, Vejle Kunstmuseum). Det meget omfattende arbejde han udførte på Gjeddesdal er således ikke nævnt. Hallen, med den smukke trappe og udsnit af de omfattende dekorationer, udført af kunstneren Jacob Madsen omkring 1930 Vedligeholdelsesstand: Godsets hovedbygning er i meget fin vedligeholdelsesmæssig stand. Dog er der rent konstruktive problemer i kældrene med opstigende grundfugt, ligesom den store, opmurede terasse mod haven giver problemer med indtrængende fugt. På 1. sal har man desværre konstateret tærede vvs-installationer under terazzogulvet i det ellers velbevarede badeværelse. Vådrummets placering over havestuen har resulteret i en større vandskade, synlig på det pudsede loft, og revnedannelser i stukken. Indretning af nyt badeværelse må forventes nødvendigt snarest. Store dele af inventaret, herunder hallens og spisestuens møbler, samt lyskilder er bevaret fra bygningens opførelse. Køkkenelementerne i grovkøkkenet kan meget vel være samtidige, og dørgreb og sanitet er også bevaret i det store og hele. Også driftsbygningerne bliver løbende vedligeholdt, under rimelig hensyntagen til autenticiteten, i forlængelse heraf påtænker man en nedrivning/genopbygning af den imponerende hejselade, begrundet i omfattende rådskader i tømmerkonstruktionerne og beklædning. Andet: Det samlede bygningskompleks fremtræder uensartet, med ikke samtidige bygninger. Dog bør hejseladen fra 1901 fremhæves for sin markante fremtoning og tømmerkonstruktion. Ejeren påtænker i nær fremtid en 8

9 nedrivning/udskiftning af denne. En anden usædvanlig bygning på ejendommen er det såkaldte "vandmejeri", der er opført af Nicolai Valentiner, efter at denne overtog godset i 1868, og som skulle være danmarks første, og dermed også ældste af slagsen (se "historie"). Den bliver i dag anvendt til opmagasinering af skrammel, og der er angiveligt ikke rester af mejeriets oprindelige udstyr i bygningen, der dog ikke har været tilgængelig for besigtigelse. Ejeren modsætter sig, at nogen af driftsbygningerne omfattes af en eventuel fredning, herunder også hejseladen og mejeriet. Danmarks ældst bevarede vandmejeri, opført af Heinrich Nicolai Valentin, efter at han overtog driften i 1864 Hejseladen, ligeledes opført af H.N. Valentiner, formentlig omkring år 1901 Planforhold: Landskabsfredning 14. januar, 1977, endeligt stadfæstet ved overfredningsnævnet året efter, d. 20. nov Fredningen omfatter også den tilliggende Benzonsdal, beliggende i Ishøj Kommune. Identifikation: Amt: Roskilde Amt Kommune: Greve Kommune Adresse: Gjeddesdalsvej 76, 2670 Greve. Matr. nr.: 1a Ejendomsnummer: Ejerforhold: Privat, Søren Nymann 9

10 Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas i Greve. Kilder: Danske Slotte og Herregårde, 2. udg J. P. TRAP: DANMARK, 5. udg WEILBACH: Dansk Kunstnerleksikon, Gjeddesdal - Danmarkshistorie midt i Greve, H.A. Petersen. Udkommet på forlaget Bogform, Randers i Kontaktpersoner: Søren Nymann, Gjeddesdal Godskontor, mail: Bjarne Petersen, forfatter til bogen Danmarkshistorie midt i Greve, og havemand på Gjeddesdal, tlf: Greve Museum; Henriette Buus, industrilandbrug, herunder navnlig vandmejeriet, tlf:

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen,

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering Årsberetning 2006 - bygningsfredning, bevaring og restaurering Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2007 1 Titel Årsberetning 2006. Bygningsfredning, bevaring og restaurering Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1.

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1. INDLEDNING 1 I Årene før 1877 var landbruget inde i en ret konstant opgangsperiode, men i 1887 vendte prisudviklingen sig, som indledningen til en afsætningskrise, der varede resten af århundredet. Den

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling Gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Fonde efter år

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE HISTORIE Ændringer fra 1846 til 2009 NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2009 En af Rønnes store gårde Kommandantgården etableret 1846 Indledning Kommandantgården er blandt Rønnes

Læs mere

Boldklubben af 1893 s tennishal

Boldklubben af 1893 s tennishal Boldklubben af 1893 s tennishal Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø også Per Henrik Lings Allé 10 (tidl. Idræts Allé) Ill. 1. Bag karnap ligger klublokaler Ill. 2. Vue mod Parken A/S. Ill. 3.

Læs mere

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet.

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet. 3. SEKTION Arkitektur NR. 11 18. MARTS 2005 Agro Enkelt og harmonisk Respekt for landskab og historie side 4-6 side 8-10 Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK USEUM ØNDER JYLLAND CATHRINESMINDE TEGLVÆRK Illerstrandvej 7 DK 6310 Broager Tel. +45 7444 9474 Cathrinesminde@museum-sondenylland.dlc www.museurn-sondenylland.dlc INDGÅET 8 JULI 2C15 Hedensted Kommune

Læs mere

Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang

Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang 105 106 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge Tlf. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere